Пенсионните промени в сектор „Сигурност“: възрастта расте, придобивките остават


Пенсионните промени в сектор „Сигурност“: възрастта расте, придобивките остават


И при но­ви­те ус­ло­вия во­ен­ни и по­ли­цаи ще се пен­си­о­ни­рат по­не 10 го­ди­ни по-ра­но от ос­та­на­ли­те ра­бо­те­щи.Пред­ви­де­но­то из­п­ла­ща­не на 20 зап­ла­ти при пен­си­о­ни­ра­не на хо­ра­та под па­гон ос­та­ва в си­ла  

 

В рам­ки­те на за­поч­на­лия в на­ча­ло­то на ап­рил де­бат по пред­ло­же­ни­те от ви­цеп­ре­ми­е­ра и со­ци­а­лен ми­нис­тър Ивай­ло Кал­фин па­кет от пен­си­он­ни ре­фор­ми ед­на от най-спор­ни­те точ­ки са но­ви­те пра­ви­ла за пен­си­о­ни­ра­не на слу­жи­те­ли­те в сек­тор „Си­гур­ност“. В сре­ди­те на ар­ми­я­та, МВР и на слу­жи­те­ли­те на срод­ни­те им струк­ту­ри се чу­ха гла­со­ве на не­до­вол­с­т­во, как­то и на стра­хо­ве, че вди­га­не­то на пен­си­он­на­та въз­раст ще пов­ли­яе не­га­тив­но на фун­к­ци­о­ни­ра­не­то и ефек­тив­ност­та на клю­чо­ви за дър­жав­ност­та и на­ци­о­нал­на­та си­гур­ност ин­с­ти­ту­ции, че ще бъ­де за­пу­шен пъ­тят за раз­ви­тие на мла­ди­те кад­ри. Чу­ват се и слу­хо­ве: ще­ли да бъ­дат от­не­ти 20 брут­ни зап­ла­ти при пен­си­о­ни­ра­не, ко­и­то са  пред­ви­де­ни в спе­ци­ал­ни­те за­ко­ни за си­ло­ви­те ве­дом­с­т­ва, ще­ли да бъ­дат от­не­ти пра­ва на хо­ра­та в за­ва­ре­но по­ло­же­ние.

Но да­ли е та­ка, как­ва об­щес­т­ве­на нуж­да изис­к­ва те­зи про­ме­ни в пен­си­о­ни­ра­не­то в сек­тор „Си­гур­ност“ да бъ­дат пред­п­ри­е­ти точ­но се­га, да­ли те не са твър­де бо­лез­не­ни?

Ще се опи­та­ме да да­дем от­го­вор на тре­во­ги­те и при­тес­не­ни­я­та на про­фе­си­о­нал­ни­те об­щ­нос­ти на во­ен­ни­те и по­ли­ца­и­те, на на­ши­те чи­та­те­ли, ко­и­то се об­ръ­щат с въп­ро­си и ко­мен­та­ри по те­ма­та.

 

Хо­ра­та мо­гат да бъ­дат спо­кой­ни, со­ци­ал­ни пра­ва ня­ма да бъ­дат пи­па­ни

 

Пър­во­то важ­но не­що, ко­е­то тряб­ва да зна­ят ра­бо­те­щи­те в сек­тор „Си­гур­ност“, е, че слу­хо­ве­те за от­не­ма­не на со­ци­ал­ни пра­ва и на два­де­сет­те зап­ла­ти, пред­ви­де­ни при пен­си­о­ни­ра­не, са прос­то слу­хо­ве. Та­зи при­ви­ле­гия е пред­ви­де­на в спе­ци­а­ли­зи­ра­ни­те за­ко­ни, рег­ла­мен­ти­ра­щи дей­ност­та в от­дел­ни­те зве­на на сек­тор „Си­гур­ност“. В пла­на „Кал­фин“ ня­ма ни­как­ви по­доб­ни идеи и пред­ло­же­ния, как­то и пред­ло­же­ния за из­ме­не­ния в те­зи спе­ци­а­ли­зи­ра­ни за­ко­ни. Един­с­т­ве­на­та пред­ло­же­на про­мя­на е на ус­ло­ви­я­та за пен­си­о­ни­ра­не, ко­е­то е от ком­пе­тен­т­ност­та на ми­нис­тъ­ра на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка.

Важ­но е да се знае, че има пред­ви­ден пре­хо­ден пе­ри­од от три го­ди­ни за всич­ки во­ен­нос­лу­же­щи, ко­и­то до края на 2015 го­ди­на от­го­ва­рят на до­се­гаш­ни­те ус­ло­вия, а имен­но 27 го­ди­ни общ оси­гу­ри­те­лен стаж, от ко­и­то 2/3 дей­с­т­ви­те­лен в сис­те­ма­та, и без изис­к­ва­не за въз­раст­та, и та­зи го­ди­на ня­ма изис­к­ва­не за въз­раст. Всич­ки, ко­и­то от­го­ва­рят на те­зи ус­ло­вия, мо­гат да се пен­си­о­ни­рат през след­ва­щи­те три го­ди­ни - до края на 2018 го­ди­на. Та­ка че но­ви­те ус­ло­вия - от 1 яну­а­ри 2016 го­ди­на, вли­зат в си­ла за­нап­ред и ня­ма да от­не­мат пра­ва­та на хо­ра­та, ко­и­то са при­до­би­ли пра­во на пен­сия се­га.

 

Ре­фор­ма­та ня­ма ал­тер­на­ти­ва

 

Важ­но е да се при­пом­ни и че иде­и­те не са но­ви, а се об­съж­дат от го­ди­ни. С осъ­щес­т­вя­ва­не­то им се спаз­ва един ос­но­во­по­ла­гащ прин­цип: пен­си­и­те за оси­гу­ри­те­лен стаж и въз­раст, ко­и­то се от­пус­кат, се пре­дос­та­вят на хо­ра­та ос­вен за тех­ния оси­гу­ри­те­лен при­нос, т. е. за вна­ся­не на оси­гу­ри­тел­ни внос­ки през оп­ре­де­лен пе­ри­од, но и те са за­ра­ди рис­ка „ста­рост“. Та­ка е спо­ред всич­ки меж­ду­на­род­ни кон­вен­ции. Все­ки спе­ци­а­лист по пен­си­он­но де­ло в све­та знае, че при всич­ки пен­сии за оси­гу­ри­те­лен стаж и въз­раст ед­но от ус­ло­ви­я­та да бъ­дат от­пус­на­ти е на­вър­ш­ва­не­то на да­де­на въз­раст. Тру­дът на во­ен­нос­лу­же­щи­те и по За­ко­на за от­б­ра­на­та и въ­о­ръ­же­ни­те си­ли, и по За­ко­на за МВР, ви­на­ги е бил от пър­ва ка­те­го­рия. И по­ра­ди та­зи при­чи­на се­га, ко­га­то се под­гот­вя­ха пред­ло­же­ни­я­та за про­ме­ни, въз­раст­та, ко­я­то е пред­ло­же­на от 1 яну­а­ри 2016 го­ди­на,  е да бъ­де 52 го­ди­ни и 10 ме­се­ца, а пък от след­ва­ща­та го­ди­на да про­дъл­жи да се по­ви­ша­ва с по 2 ме­се­ца за вся­ка ка­лен­дар­на го­ди­на, до дос­ти­га­не на 55-го­диш­на въз­раст. Та­ка въз­раст­та се при­рав­ня­ва към въз­раст­та за пен­си­о­ни­ра­не на всич­ки ра­бо­те­щи при ус­ло­ви­я­та на пър­ва ка­те­го­рия труд (по се­гаш­ни­ят па­раг­раф 4 от Ко­дек­са за со­ци­ал­но оси­гу­ря­ва­не за ра­бо­те­щи­те пър­ва и вто­ра ка­те­го­рия труд, кой­то уреж­да ран­но­то пен­си­о­ни­ра­не).

Хо­ра­та, ко­и­то ра­бо­тят в ус­ло­ви­я­та на пър­ва ка­те­го­рия труд ка­то ми­ньо­ри или лет­ци, съ­що ще се пен­си­о­ни­рат на 52 го­ди­ни и 10 ме­се­ца след на­ча­ло­то на 2016 г. и на­рас­т­ва­не­то при тях съ­що ще е с по два ме­се­ца за вся­ка ка­лен­дар­на го­ди­на. Та­ка пред­ло­же­на­та ре­фор­ма е спра­вед­ли­ва, за­що­то из­рав­ня­ва ус­ло­ви­я­та за всич­ки, ко­и­то ра­бо­тят по пър­ва ка­те­го­рия труд. Та­ка че ня­ма опас­ност ня­кой да се по­чув­с­т­ва в по-неб­ла­гоп­ри­ят­но по­ло­же­ние спря­мо ос­та­на­ли­те.

И все пак, ви­со­ка ли е въз­раст­та от 52 го­ди­ни и 10 ме­се­ца? Не, тя не мо­же да се при­е­ме за ви­со­ка по­не по две при­чи­ни. Пър­ва­та е, че ка­то има­ме пред­вид, че 63 го­ди­ни и 8 ме­се­ца в мо­мен­та е въз­раст­та за ра­бо­те­щи­те при ус­ло­ви­я­та на тре­та ка­те­го­рия - то­ва са по­не де­сет го­ди­ни раз­ли­ка. Вто­ра­та при­чи­на е, че на въз­раст от 52 г. един чо­век, да­же ра­бо­тещ те­жък труд, все още мо­же да по­каз­ва до­бър про­фе­си­о­на­лен ре­зул­тат, да се чув­с­т­ва по­ле­зен и ак­ти­вен в ра­бо­та­та си. Мяр­ка­та ще до­ве­де и до по-про­дъл­жи­тел­но и по-пъл­но­цен­но из­пол­з­ва­не на ка­па­ци­те­та и опи­та на ра­бо­те­щи­те в спе­ци­ал­ни­те ве­дом­с­т­ва.

Ос­вен то­ва не е тай­на, че в те­зи ве­дом­с­т­ва има и хо­ра по тру­до­во пра­во­от­но­ше­ние, за­е­ма­щи длъж­нос­ти, при ко­и­то ня­ма теж­ки ус­ло­вия и риск за жи­во­та, но ко­и­то съ­що пол­з­ват пра­ва за пен­си­о­ни­ра­не по ус­ло­ви­я­та на тре­та ка­те­го­рия труд. Без да де­лим за­щит­ни­ци­те на Оте­чес­т­во­то, тряб­ва да приз­на­ем фак­та, че са мно­го чи­нов­ни­ци­те (на­ри­ча­ни в про­фе­си­о­нал­ни­те сре­ди „чан­та­джии“), ко­и­то се въз­пол­з­ват от при­ви­ле­ги­и­те, пред­ви­де­ни за те­зи, ко­и­то на­ис­ти­на все­кид­нев­но рис­ку­ват.

 

Про­мя­на­та не е при­у­ми­ца,

а изис­к­ва­не на Брюк­сел

 

Про­ек­тът от­го­ва­ря на ев­ро­пей­с­ка прак­ти­ка, в не­мал­ка сте­пен той е изис­к­ва­не на Брюк­сел. Още от 2011 го­ди­на Ев­ро­пей­с­ка­та ко­ми­сия за­поч­на да из­да­ва пре­по­ръ­ки, ка­то аб­со­лют­но вся­ка го­ди­на до­се­га те нас­то­я­ват да се ог­ра­ни­чи ран­но­то пен­си­о­ни­ра­не. Да­же те го­во­рят за пре­мах­ва­не на ран­но­то пен­си­о­ни­ра­не, ко­е­то у нас не е об­съж­да­но, а пла­нът „Кал­фин“ не го пред­виж­да по ни­ка­къв на­чин. Но ка­то член на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз Бъл­га­рия се е съг­ла­си­ла, че дей­с­т­ви­тел­но е не­об­хо­ди­мо да се пред­п­ри­е­мат мер­ки, свър­за­ни с ог­ра­ни­ча­ва­не на ран­но­то пен­си­о­ни­ра­не.

Тук дей­с­т­ва и още един фак­тор - в го­ди­ни­те меж­ду 2000-а и 2015-а ус­ло­ви­я­та за тре­та ка­те­го­рия труд зна­чи­тел­но се за­ви­ши­ха - и за же­ни­те, и за мъ­же­те.  Но въп­ре­ки то­ва ста­тис­ти­ка­та  за сред­на­та въз­раст за пен­си­о­ни­ра­не все още е дос­та под ев­ро­пей­с­ка­та. При­чи­на­та е, че има мно­го хо­ра, ко­и­то се пен­си­о­ни­рат дос­та по-ра­но от дру­ги­те две ка­те­го­рии труд. У нас все още има во­ен­нос­лу­же­щи, ко­и­то се пен­си­о­ни­рат на мал­ко над 40 го­ди­ни. Имен­но та­зи нис­ка сред­на въз­раст на пен­си­о­ни­ра­не мно­гок­рат­но ста­ва обект на за­бе­леж­ки и пре­по­ръ­ки от Брюк­сел, а там да­же ос­та­ват с убеж­де­ние, че не се ра­бо­ти дос­та­тъч­но и ре­ал­но в по­со­ка на ог­ра­ни­ча­ва­не на ран­но­то пен­си­о­ни­ра­не. Мно­гок­рат­но в до­ку­мен­ти и раз­го­во­ри с ев­ро­пей­с­ки пред­с­та­ви­те­ли се пов­та­ря, че тряб­ва да бъ­дат пред­п­ри­е­ти мер­ки. По­доб­на идея е за­лег­на­ла и в На­ци­о­нал­на­та прог­ра­ма за ре­фор­ми, ко­я­то се при­е­ма в из­пъл­не­ние на пре­по­ръ­ки­те, а ед­на от мер­ки­те, пре­по­ръ­ча­ни от ЕС, е ог­ра­ни­ча­ва­не на ран­но­то пен­си­о­ни­ра­не чрез въ­веж­да­не на въз­раст за ли­ца­та по член 69 от Ко­дек­са. То­ва е мяр­ка, ко­я­то е за­ло­же­на пре­ди две го­ди­ни и днес се при­ла­га на прак­ти­ка.

Всич­ко ка­за­но до­тук да­ва от­го­вор на гор­ни­те въп­ро­си. Ана­ли­зът со­чи, че как­то и в об­що­то си съ­дър­жа­ние и зву­че­не, и в част­та си за сек­тор „Си­гур­ност“ пла­нът за ре­фор­ми в пен­си­он­на­та сфе­ра е ба­лан­си­ран, тър­си се мак­си­мал­но съг­ла­сие на за­ин­те­ре­со­ва­ни­те сре­ди и ще бъ­де про­ве­ден при най-по­но­си­ма­та въз­мож­на со­ци­ал­на це­на, мер­ки­те по не­го ще бъ­дат при­ло­же­ни плав­но и пос­те­пен­но, с не­об­хо­ди­ми­те пре­ход­ни пе­ри­о­ди и вре­ме за адап­та­ция.

 

Какво предлагат от социалното министерство

 

Про­ек­тът за про­ме­ни в Ко­дек­са за со­ци­ал­но оси­гу­ря­ва­не, от­на­сящ се до про­ме­ни­те при пен­си­о­ни­ра­не­то на слу­жи­те­ли­те в сек­тор „Си­гур­ност“, ве­че е ка­чен на сай­та  на Ми­нис­тер­с­т­во­то на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка и на Ми­нис­тер­с­кия съ­вет за об­щес­т­ве­но об­съж­да­не. Той за­ся­га во­ен­ни­те, по­ли­ца­и­те, слу­жи­те­ли­те в зат­во­ри­те, в Дър­жав­на­та аген­ция „На­ци­о­нал­на си­гур­ност“.

Про­ек­тът пред­виж­да:

  1. Ли­ца­та, ра­бо­те­щи в сек­тор „Си­гур­ност“, да се пен­си­о­ни­рат при на­вър­ш­ва­не на въз­раст 52 го­ди­ни и 10 ме­се­ца и при 27 го­ди­ни общ оси­гу­ри­те­лен стаж. Пред­виж­да се про­ме­ни­те да вля­зат в си­ла от 1 яну­а­ри до­го­ди­на. От 2017 г. да про­дъл­жи да се по­ви­ша­ва с по 2 ме­се­ца за вся­ка ка­лен­дар­на го­ди­на, до дос­ти­га­не на 55-го­диш­на въз­раст
  2. Да­ва се пре­хо­ден пе­ри­од на те­зи, ко­и­то до 31 де­кем­в­ри 2015 г. ще са нат­ру­па­ли не­об­хо­ди­мия оси­гу­ри­те­лен стаж за пен­сия. До края на 2018 г. та­ки­ва слу­жи­те­ли в сек­то­ра ще мо­гат да се пен­си­о­ни­рат по ста­ри­те пра­ви­ла, не­за­ви­си­мо на как­ва въз­раст са.
  3. Лет­ци, па­ра­шу­тис­ти, во­до­ла­зи и слу­жи­те­ли на под­вод­ни­ци ще се пен­си­о­ни­рат пък на 42 го­ди­ни и 10 ме­се­ца. За тях съ­що се пред­виж­да от 2017 г. да на­рас­т­ва въз­раст­та с по 2 ме­се­ца за вся­ка ка­лен­дар­на го­ди­на, до дос­ти­га­не на 45-го­диш­на въз­раст. 
  4. Пред­ло­же­ни­я­та за­ся­гат об­що 75 000 ду­ши, ра­бо­те­щи в сек­тор „Си­гур­ност“.
  5. Пред­виж­да се и въ­веж­да­не и на пос­те­пен­но кач­ва­не на пен­си­он­на­та въз­раст. След 31 де­кем­в­ри 2016 г. въз­раст­та за пен­си­о­ни­ра­не на слу­жи­те­ли­те в сек­тор „Си­гур­ност“ ще се уве­ли­ча­ва с по 2 ме­се­ца вся­ка го­ди­на до дос­ти­га­не на 55-го­диш­на въз­раст за по­ли­цаи, во­ен­ни и др. и 45 го­ди­ни за лет­ци и под­вод­ни­ча­ри...

24.04.2015 г.

*Снимка: inews.bg

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin