100 хиляди души с шанс за сезонна работа в земеделието


100 хиляди души с шанс за сезонна работа в земеделието


Те ще се назначават на еднодневни трудови договори, ще им се плащат социални и
здравни осигуровки и няма да губят правото на социални и енергийни помощи

 

Се­зон­ни­те ра­бот­ни­ци ма­со­во не под­пис­ват тру­до­ви до­го­во­ри, за да не за­гу­бят ре­гис­т­ра­ци­я­та си в бю­ра­та по тру­да и пра­во­то на со­ци­ал­ни и енер­гий­ни по­мо­щи. В съ­що­то вре­ме зе­ме­дел­с­ки­те про­из­во­ди­те­ли не ис­кат да ра­бо­тят в си­вия сек­тор и ако все пак го пра­вят, то е по­ра­ди не­въз­мож­ност­та то­ва да ста­не по за­ко­нен на­чин. Офи­ци­ал­но ед­ва 3% от ра­бо­те­щи­те на тру­дов до­го­вор у нас са за­е­ти в зе­ме­де­ли­е­то. Ле­гал­ни­те вре­мен­но на­е­ти ра­бот­ни­ци пък са са­мо 26 000 ду­ши. Ек­с­пер­ти­те оба­че са ка­те­го­рич­ни, че в аг­роб­ран­ша ре­ал­но хля­ба си ва­дят меж­ду 700 000 и 1 300 000 ду­ши. Те ра­бо­тят на по­ле­то без до­го­во­ри с риск за сво­е­то здра­ве, с риск да не по­лу­чат то­ва, ко­е­то им се по­ла­га ка­то въз­наг­раж­де­ние. За да раз­п­ле­те то­зи гор­ди­ев въ­зел, дър­жа­ва­та за пър­ви път въ­веж­да в бъл­гар­с­ко­то за­ко­но­да­тел­с­т­во ед­нод­нев­ни тру­до­ви до­го­во­ри. Про­ек­та на пра­ви­тел­с­т­во­то обя­ви ми­нис­тъ­рът на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка Ивай­ло Кал­фин.

Пър­во­на­чал­но до­го­во­ри­те ще бъ­дат при­ла­га­ни в се­зон­на­та сел­с­ко-
с­то­пан­с­ка ра­бо­та при при­би­ра­не­то на пло­до­ве­те и зе­лен­чу­ци­те, как­то
и при ро­зо­бе­ра

Пла­нът пред­виж­да те­зи до­го­во­ри да бъ­дат из­пол­з­ва­ни и в дру­ги сек­то­ри с кам­па­ний­на за­е­тост. Чрез прак­ти­ка­та и за­ко­но­да­тел­с­т­во­то на ед­нод­нев­ния тру­дов до­го­вор се очак­ва да се ре­ши един от най-се­ри­оз­ни­те проб­ле­ми в сел­с­кос­то­пан­с­кия сек­тор. Той е свър­зан с ле­га­ли­зи­ра­не­то на ра­бо­та­та на се­зон­ни­те ра­бот­ни­ци. "Ос­вен то­ва с про­ме­ни­те в Ко­дек­са на тру­да ще се на­сър­чи на­е­ма­не­то на ра­бот­ни­ци­те и оси­гу­ря­ва­не­то на до­пъл­ни­те­лен при­ход чрез съз­да­ва­не на па­зар на тру­да в мно­го от ре­ги­о­ни­те на стра­на­та", ко­мен­ти­ра ми­нис­тъ­рът.

За въ­веж­да­не­то на те­зи до­го­во­ри ще се на­ло­жат ос­вен про­ме­ни как­то в Ко­дек­са на тру­да, та­ка и в Ко­дек­са за со­ци­ал­но­то оси­гу­ря­ва­не (КСО). Пред­ло­же­ни­те от ми­нис­тър Кал­фин про­ме­ни пред­виж­дат ра­бот­ни­ци­те, ко­и­то по­ла­гат та­къв труд на ед­нод­нев­ни до­го­во­ри, да бъ­дат ос­во­бо­де­ни от об­щес­т­ве­нопо­ле­зен труд. Се­га за по­лу­ча­ва­щи­те со­ци­ал­на по­мощ има за­дъл­же­ние за от­ра­бот­ва­не на 14 дни в ме­се­ца. "Със сключ­ва­не­то на ед­нод­нев­ни до­го­во­ри то­ва изис­к­ва­не от­па­да, но ос­та­ва пра­во­то за по­лу­ча­ва­не на со­ци­ал­на по­мощ. За­паз­ва се и ре­гис­т­ра­ци­я­та в бю­ра­та по тру­да. Ня­ма да се за­гу­би и пра­во­то на енер­гий­ни по­мо­щи за те­зи, ко­и­то ги по­лу­ча­ват", обяс­ни ми­нис­тър Кал­фин.

В рам­ки­те на го­ди­на­та все­ки
ще мо­же да бъ­де на­е­ман по то­зи на­чин за не по­ве­че от 90 дни

Ед­нод­нев­ни­те тру­до­ви до­го­во­ри ще включ­ват дан­ни за мяс­то­то на ра­бо­та, на­и­ме­но­ва­ние на длъж­ност­та, раз­мер на въз­наг­раж­де­ни­е­то (съ­об­ра­зе­но с ми­ни­мал­но­то за кон­к­рет­ния бранш), да­та­та, на­ча­ло­то и края на ра­бот­ния ден. Въз­наг­раж­де­ни­е­то ще се из­п­ла­ща на ра­бот­ни­ка сре­щу раз­пис­ка. Вре­ме­то на ра­бо­та ня­ма да се приз­на­ва за тру­дов стаж, но ще се приз­на­ва за оси­гу­ри­те­лен.

В НАП зе­ме­дел­ци­те про­из­во­ди­те­ли, ко­и­то ис­кат да на­е­мат ра­бот­ни­ци, ще пла­щат пред­ва­ри­тел­но оси­гу­ров­ки­те за все­ки до­го­вор. Глав­на­та ин­с­пек­ция по тру­да ще из­да­ва са­мия до­го­вор, ка­то длъж­нос­т­но­то ли­це ще пос­та­вя под­пис и пе­чат на ек­зем­п­ля­ри­те и ще ги впис­ва в спе­ци­ал­но съз­да­ден за то­ва ре­гис­тър. В до­го­во­ра, кой­то ще се под­пи­ше с ра­бот­ни­ка, ще се по­соч­ват днев­на­та зап­ла­та и всич­ки уд­ръж­ки. Да­нъ­ка ра­бо­то­да­те­лят ще пла­ти по-къс­но, ка­то от­че­те от­но­во в НАП на­е­тия ра­бот­ник.

Съз­да­ва се и но­ва ка­те­го­рия
оси­гу­ре­ни ли­ца в Ко­дек­са
за со­ци­ал­но оси­гу­ря­ва­не

На­е­ти­те с ед­нод­нев­ни тру­до­ви до­го­во­ри ще бъ­дат оси­гу­ря­ва­ни са­мо за фон­до­ве­те "Пен­сии", "Тру­до­ва зло­по­лу­ка и про­фе­си­о­нал­на бо­лест" и "Здрав­но оси­гу­ря­ва­не". Оси­гу­ря­ва­не­то за пен­сия за ин­ва­лид­ност по­ра­ди об­що за­бо­ля­ва­не, ста­рост и смърт и за тру­до­ва зло­по­лу­ка и про­фе­си­о­нал­на бо­лест да­ва пра­во на оси­гу­ри­те­лен стаж при пен­си­о­ни­ра­не и на па­рич­но обез­ще­те­ние при нас­тъп­ва­не на тру­до­ва зло­по­лу­ка и про­фе­си­о­нал­на бо­лест до 90 дни след из­ти­ча­не на до­го­во­ра.

По гру­би оцен­ки пре­ки­ят ефект за бю­дже­та ще е око­ло 40 млн. лв. Пред­с­та­ви­те­ли­те на бран­шо­ве­те, свър­за­ни с про­из­вод­с­т­во­то на зе­лен­чу­ци и пло­до­ве, как­то и на ро­зов цвят, се на­дя­ват про­ме­ни­те да бъ­дат при­е­ти от де­пу­та­ти­те пре­ди на­ча­ло­то на кам­па­ни­я­та. Спо­ред ми­нис­тър Кал­фин те­о­ре­тич­но про­ме­ни­те в за­ко­но­да­тел­с­т­во­то мо­же да са одоб­ре­ни от пар­ла­мен­та до края на май. Ни­ко­лай Ко­лев, пред­се­да­тел на Съ­ю­за на ду­нав­с­ки­те ово­ща­ри, бла­го­да­ри за бър­за­та ре­ак­ция. "Ре­ше­ние бе­ше на­ме­ре­но мно­го бър­зо, за­що­то се­зо­нът по при­би­ра­не­то на на­ша­та ре­кол­та пред­с­тои в мно­го крат­ки сро­ко­ве и то­ва е жиз­не­новаж­но за нас", от­бе­ля­за Ко­лев.

Дър­жа­ва­та очак­ва, че бли­зо 100 000 ду­ши да бъ­дат на­е­ти по до­го­во­ри­те меж­ду ра­бот­ник и зе­ме­дел­с­ки сто­па­нин. То­ва оз­на­ча­ва, че за тях ще бъ­дат пла­те­ни съ­от­вет­ни­те оси­гу­ров­ки. "Ка­те­го­рич­на съм, че всич­ки мер­ки, ко­и­то се взе­мат, вклю­чи­тел­но и за­ко­но­да­тел­ни, спо­ма­гат да има яс­ни и ед­нак­ви пра­ви­ла за всич­ки, спо­ма­гат за ин­с­ти­ту­ци­о­нал­но ук­реп­ва­не", уве­ря­ва и ми­нис­тъ­рът на зе­ме­де­ли­е­то Де­сис­ла­ва Та­не­ва. "Смея да ка­жа, че из­пъл­ня­ва­ме кам­па­ни­я­та на пра­ви­тел­с­т­во­то в план. Бла­го­да­ря от име­то на зе­ме­дел­с­кия бранш на ви­цеп­ре­ми­е­ра Ивай­ло Кал­фин за ока­за­но­то раз­би­ра­не към пос­та­ве­на­та мол­ба да се пред­п­ри­е­мат за­ко­но­да­тел­ни мер­ки още в на­ча­ло­то на ман­да­та", от­бе­ля­за ми­нис­тър Та­не­ва.

 

Бо­жи­дар Пет­ков, пред­се­да­те­л на Асо­ци­а­ци­я­та на ма­ли­ноп­ро­из­во­ди­те­ли­те:

 

Власт­та прие с раз­би­ра­не пред­ло­же­ни­е­то на аг­роб­ран­ша

Пред­ло­же­ни­е­то, ко­е­то раз­ра­бо­тих и раз­вих впос­лед­с­т­вие с мо­и­те ко­ле­ги от дру­ги­те асо­ци­а­ции в сек­то­ра "Пло­до­ве и зе­лен­чу­ци" и ек­с­пер­ти­те от ми­нис­тер­с­т­во­то на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка, ве­че е факт.

Днев­ни­ят тру­дов до­го­вор да­ва въз­мож­ност на го­ля­ма гру­па хо­ра, ко­и­то ня­мат тру­до­ви на­ви­ци и из­г­ра­де­на тру­до­ва дис­цип­ли­на и от­го­вор­ност и днес са тук, а ут­ре на дру­го мяс­то, ле­гал­но да се вклю­чат в един тру­дов про­цес. То­ва ва­жи и за дру­ги гру­пи хо­ра, ко­и­то ис­кат не­ан­га­жи­ра­що с дъл­гос­роч­ни до­го­во­ри да си за­ра­бо­тят за ден-два оп­ре­де­ле­на су­ма па­ри. Та­ка с те­зи до­го­во­ри те ще бъ­дат зас­т­ра­хо­ва­ни от зло­по­лу­ка, как­то е с би­лет­че­то в трам­вая, ще са си­гур­ни, че ще по­лу­чат въз­наг­раж­де­ние не по-нис­ко от ми­ни­мал­но­то, и на тре­то мяс­то ще бъ­дат оси­гу­ре­ни. Ние не очак­ва­ме да се "за­мог­не" сек­то­рът "Пло­до­ве и зе­лен­чу­ци" с ед­нод­нев­ни­те до­го­во­ри, а да се обе­зо­па­си как­то ра­бот­ни­кът, та­ка и ра­бо­то­да­те­лят.

Мо­е­то мне­ние, а и то­ва на ко­ле­ги­те ми е, че с те­зи днев­ни до­го­во­ри ще бъ­дат из­бег­на­ти или на­ма­ле­ни слу­ча­и­те на си­му­ли­ра­не на бо­лест и дру­ги зло­у­пот­ре­би от стра­на на се­зон­ни­те ра­бот­ни­ци. В мно­го слу­чаи след пър­вия ра­бо­тен ден те обик­но­ве­но се "раз­бо­ля­ват" и пос­ле не мо­гат да бъ­дат увол­не­ни и са ка­то во­де­ни­чен ка­мък как­то за ра­бо­то­да­те­ля, та­ка и за со­ци­ал­но­то ми­нис­тер­с­­тво.

Бо­жи­дар Да­нев, пред­се­да­тел на Бъл­гар­с­ка сто­пан­с­ка ка­ма­ра:

 

За­ко­но­да­тел­на­та ини­ци­а­ти­ва
на Ивай­ло Кал­фин е „съ­щес­т­вен про­бив“ към гъв­ка­ва за­е­тост

За­ко­но­да­тел­на­та ини­ци­а­ти­ва на Ивай­ло Кал­фин е "съ­щес­т­вен про­бив" към гъв­ка­ва за­е­тост. Пред­ла­га­ни­те про­ме­ни в тру­до­во­то за­ко­но­да­тел­с­т­во, и по-спе­ци­ал­но въз­мож­ност­та да се сключ­ват ед­нод­нев­ни тру­до­ви до­го­во­ри, ще по­мог­не за ли­бе­ра­ли­за­ци­я­та на па­за­ра. Мяр­ка­та е из­к­лю­чи­тел­но важ­на за хо­ра­та с нис­ка ква­ли­фи­ка­ция и осо­бе­­но при на­е­ма­не­то на ра­бот­ни­ци за се­зон­на ра­бо­та. Тя би мог­ла да се при­ло­жи и за дру­ги сек­то­ри с вре­мен­ни на­то­вар­ва­ния - нап­ри­мер хра­ни­тел­но-вку­со­ва­та про­миш­ле­ност, стро­и­тел­с­т­во­то, ту­риз­ма. Сключ­ва­не­то на ед­нод­нев­ни тру­до­ви до­го­во­ри ще из­с­вет­ли ико­но­ми­ка­та и ще да­де въз­мож­ност за по­ви­ша­ва­не на за­е­тост­та в стра­на­та и то­ва са важ­ни про­ме­ни в пра­вил­на­та по­со­ка.

 

Думата на работниците

Сво­е­то мне­ние за пред­ла­га­ни­те про­ме­ни в за­ко­но­да­тел­с­т­во­то пред сът­руд­ни­ка на в. "Зе­мя" Цве­та­на Го­ла­ше­ва спо­де­ли­ха и два­ма се­зон­ни ра­бот­ни­ци от Пет­рич. "Ху­ба­во е пред­ло­же­но­то ка­то идея, за­що­то то­ва ни да­ва въз­мож­ност да бъ­дем вклю­че­ни в за­е­тост за кра­тък пе­ри­од, от ед­на стра­на, а от дру­га - не гу­бим со­ци­ал­ни­те си пра­ва. Доб­ре е за ра­бот­ни­ци­те, за­що­то ще мо­гат да си тър­сят пра­ва­та, има и си­гур­ност. Ед­нод­нев­ни­ят до­го­вор ще уре­ди пра­ва и за­дъл­же­ния как­то за ед­на­та, та­ка и за дру­га­та стра­на. Спо­ред мен ра­бот­ни­ци­те ще имат пол­за, ко­я­то ско­ро ще се усе­ти", каз­ва Ме­то­ди Ве­ля­нов.

"Мал­ко труд­но ми е да ко­мен­ти­рам пред­ло­же­ни­е­то, ко­е­то още не е об­ле­че­но в за­кон. Та­ки­ва ед­нод­нев­ни до­го­во­ри има и в дру­ги стра­ни. Мо­же би иде­я­та тряб­ва мно­го доб­ре да се пре­цизи­ра. Нап­ри­мер, ако в 5 ча­са сут­рин­та тряб­ва да се бе­ре тю­тюн, кой ще под­пи­ше до­го­во­ра. Обик­но­ве­но ра­бот­на­та ръ­ка е не­об­хо­ди­ма ра­но сут­рин, ко­е­то е най-доб­ро­то вре­ме за при­би­ра­не на ре­кол­та­та. Ме­ха­низ­ми­те тряб­ва да се об­мис­лят доб­ре. Аз виж­дам та­зи сис­те­ма нап­ри­мер ка­то за­ку­пу­ва­не на та­лон­че, как­то е при пар­ки­ра­не­то. Оти­вам при фер­ме­ра с то­зи до­ку­мент, чо­ве­кът ми пла­ща, след ка­то свър­ша ра­бо­та, а той се от­чи­та пред влас­ти­те за съ­от­вет­ни­те да­нъ­ци. То­ва мо­га да го въз­п­ри­е­ма, но там на мяс­то, на ни­ва­та, с мръс­ни­те ръ­це не знам как ще ста­не под­пис­ва­не­то на те­зи до­го­во­ри. Ред­но е в бю­ра­та по тру­да хо­ра­та да си за­ку­пу­ват та­ло­ни за ра­бо­та. На­дя­вам се иде­я­та на ми­нис­тър Кал­фин да за­ра­бо­ти доб­ре. Все ня­кой тряб­ва да пос­та­ви ед­но доб­ро на­ча­ло за рег­ла­мен­ти­ра­не­то на тру­да на се­зон­ни­те ра­бот­ни­ци в Бъл­га­рия", за­я­вя­ва Ге­ор­ги Зар­ков.

 

Как е в Ев­ро­пей­с­кия съ­юз

Зор­ни­ца Сла­во­ва от Ин­с­ти­ту­та по па­зар­ни ико­но­ми­ка ко­мен­ти­ра, че в ре­ди­ца стра­ни ве­че има въ­ве­де­ни по­доб­ни мер­ки.

От 2009 г. в Пор­ту­га­лия се при­ла­гат тру­до­ви до­го­во­ри с ог­ра­ни­че­на про­дъл­жи­тел­ност. Те поз­во­ля­ват на­е­ма­не­то на ра­бот­ни­ци за се­зон­на сел­с­кос­то­пан­с­ка дей­ност или за пре­дос­та­вя­не на ту­рис­ти­чес­ка ус­лу­га с про­дъл­жи­тел­ност до 15 дни.

В Ру­мъ­ния от 2011 година се ре­гу­ли­ра тру­дът на т. нар. днев­ни ра­бот­ни­ци. За­е­тост­та им мо­же да про­дъл­жи един или ня­кол­ко дни. В Лит­ва от 2002 година дей­с­т­ват т. нар. биз­нес сер­ти­фи­ка­ти - с тях мо­же да се зап­ла­ти фик­си­ра­на су­ма ка­то вид по­до­хо­ден да­нък пре­ди за­поч­ва­не­то на дей­ност­та - да­нъ­кът всъщ­ност е це­на­та на то­зи биз­нес сер­ти­фи­кат.

30.04.2015 г.

*Снимка: http://3e-news.net/

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin