Социалното министерство дава 142 милиона за работа на младежи


Социалното министерство дава 142 милиона за работа на младежи


Три програми дават възможност на младите за безплатни обучения, платени стажове и първо работно място

 

Се­га  у нас по­ве­че от   160 000 мла­де­жи ни­то  учат, ни­то ра­бо­тят. Мно­го от тях са се от­ка­за­ли да тър­сят ак­тив­но ра­бо­та, а ико­но­ми­ка­та гу­би го­диш­но над 2.5 млрд. лв., за­що­то те ня­мат въз­мож­ност да ре­а­ли­зи­рат своя по­тен­ци­ал. Има ра­йо­ни и об­щ­нос­ти из­вън го­ле­ми­те гра­до­ве, къ­де­то мла­ди­те хо­ра прос­то не са мо­ти­ви­ра­ни да вър­шат не­що по­лез­но, пре­дуп­ре­ди ви­цеп­ре­ми­е­рът Ивай­ло Кал­фин. Ев­ро­пей­с­ки­ят со­ци­а­лен фонд и опе­ра­тив­на прог­ра­ма „Раз­ви­тие на чо­веш­ки­те ре­сур­си“ още през та­зи го­ди­на ще да­дат шанс на над 40 хи­ля­ди без­ра­бот­ни и не­ак­тив­ни мла­ди хо­ра да по­лу­чат под­хо­дя­що и адек­ват­но обу­че­ние, как­то и да на­ме­рят ра­бо­та. Дър­жа­ва­та е под­гот­ви­ла 142 млн. лв., за да по­мог­не на не­ак­тив­ни­те мла­де­жи до 29 г. да се ре­а­ли­зи­рат на па­за­ра на тру­да или да про­дъл­жат обу­че­ни­е­то си. Ця­ла­та ин­фор­ма­ция за въз­мож­нос­ти­те, ко­и­то ще имат мла­де­жи­те до 29 го­ди­ни, мо­же да се на­ме­ри на ин­тер­нет стра­ни­ца­та на Аген­ци­я­та по за­е­тост­та, как­то и да бъ­де да­де­на във вся­ко ед­но Бю­ро по тру­да в стра­на­та.


   
     През юни пред­с­тои на­ча­ло­то на три про­ек­ти за за­е­тост и обу­че­ние на мла­де­жи по прог­ра­ма „Раз­ви­тие на чо­веш­ки­те ре­сур­си“ (2014 - 2020) на об­ща стой­ност 181 млн. лв. Пър­ви­ят от тях се на­ри­ча „Ак­тив­ни“ и е с 26 млн. лв. бю­джет за ак­ти­ви­ра­не и включ­ва­не в за­е­тост на мла­де­жи до 29 г., за да имат въз­мож­ност да се ре­гис­т­ри­рат в бю­ра­та по тру­да и да бъ­дат вклю­че­ни в за­е­тост, обу­че­ние или вър­на­ти в об­ра­зо­ва­тел­на­та сис­те­ма. Ини­ци­а­ти­ва­та имат ра­бо­то­да­те­ли­те и неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ния сек­тор, за да из­мис­лят на­чи­ни по ко­и­то, ще бъ­дат дос­тиг­на­ти мла­де­жи­те, ко­и­то не учат или не ра­бо­тят. Бю­дже­тът на прог­ра­ма „Обу­че­ния и за­е­тост на мла­ди­те хо­ра“ е 115 млн. лв. Тя е на­со­че­на към ве­че ре­гис­т­ри­ра­ни­те в бю­ра­та по тру­да мла­де­жи до 29 г. и те да бъ­дат вклю­че­ни в обу­че­ния и суб­си­ди­ра­на за­е­тост, като стажовете са 6 ме­се­ца. Тре­та­та от прог­ра­ми­те е „Но­во ра­бот­но мяс­то 2015“, ко­я­то е на­со­че­на към най-уяз­ви­ми­те гру­пи на па­за­ра на тру­да, както и към младежите. Бю­дже­тът на прог­ра­ма­та е 40 млн. лв., а по­лу­ча­те­ли на сред­с­т­ва­та са ра­бо­то­да­те­ли­те. Из­пъл­не­ни­е­то на прог­ра­ма­та ще по­мог­не за оси­гу­ря­ва­не на под­хо­дя­що обу­че­ние, вклю­чи­тел­но и пла­те­ни де­вет­ме­сеч­ни ста­жо­ве. Кал­фин обе­ща па­ри­те да се хар­чат мак­си­мал­но ефек­тив­но и да не се до­пус­ка раз­хи­ще­ние. Ви­цеп­ре­ми­е­рът очак­ва те  да по­мог­нат по­не на 42 хил. мла­де­жи да се вклю­чат в па­за­ра на тру­да или по­не да ре­шат да про­дъл­жат об­ра­зо­ва­ни­е­то си. Ра­бо­тим ак­тив­но с ра­бо­то­да­те­ли­те и син­ди­ка­ти­те. Осо­бе­но при от­к­ри­ва­не­то на ра­бот­ни мес­та раз­чи­та­ме мно­го на ра­бо­то­да­те­ли­те, ко­и­то да да­ват за­яв­ки от ка­къв вид про­фе­сии има нуж­да, как­ва под­го­тов­ка и ква­ли­фи­ка­ция, обяс­ни ми­нис­тъ­рът. Ве­че ра­бо­ти прог­ра­ма­та за ста­жу­ва­не на мла­ди хо­ра, поч­ват и прог­ра­ми за обу­че­ние в раз­лич­ни про­фе­сии и уме­ния на мла­ди до 29 го­ди­ни. Има и ор­га­ни­за­ция в бю­ра­та по тру­да да се със­та­ви про­фил с въз­мож­нос­ти­те и же­ла­ни­я­та на все­ки ре­гис­т­ри­ран млад, за да му се по­мог­не, раз­к­ри пла­но­ве­те на ве­дом­с­т­во­то Кал­фин.

 

Кон­курс за ви­де­ок­лип по­пу­ля­ри­зи­ра въз­мож­нос­ти­те на ев­роп­рог­ра­ма­та

 

Кон­курс за лю­би­тел­с­ко ви­део „По­со­ка­та из­би­раш ти, въз­мож­нос­ти­те да­ва­ме ние“ обя­ви Ми­нис­тер­с­т­во­то на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка. В рам­ки­те на 90 се­кун­ди ав­то­рът тряб­ва да си пред­с­та­ви сво­е­то про­фе­си­о­нал­но бъ­де­ще и как то би мог­ло да се ре­а­ли­зи­ра с  въз­мож­нос­ти­те на опе­ра­тив­на­та прог­ра­ма. А те са в три по­со­ки - без­п­лат­ни обу­че­ния, ква­ли­фи­ка­ции и пре­дос­та­вя­не на въз­мож­нос­ти за пла­те­ни ста­жо­ве. В кон­кур­са мо­гат да учас­т­ват хо­ра на въз­раст над 15 го­ди­ни. Край­ни­ят срок за учас­тие е 7 юни. Под­роб­на ин­фор­ма­ция за учас­тие мла­ди­те кан­ди­да­ти мо­гат да на­ме­рят на Фей­с­бук стра­ни­ца­та „По­со­ка­та из­би­раш ти, въз­мож­нос­ти­те да­ва­ме ние“.  Наг­ра­да­та за пър­во мяс­то ще е 2000 лв., за вто­ро - 1500, а за тре­то - 1000 ле­ва, ка­то най-доб­ри­те ви­деа ще бъ­дат из­б­ра­ни от жу­ри, в ко­е­то са ди­рек­то­рът на БНТ Вя­ра Ан­ко­ва, дра­ма­тур­гът и бе­лет­рист За­ха­ри Ка­ра­баш­ли­ев, све­тов­на­та шам­пи­он­ка по сно­у­борд Са­ня Же­ко­ва, Алек­сан­дър Де­я­нов-SkilleR - све­то­вен шам­пи­он по бий­т­бокс, и Ми­ха­ил Хрис­тов, па­ра­о­лим­пи­ец и све­то­вен шам­пи­он на скок на дъл­жи­на. Още ед­на - до­пъл­ни­тел­на наг­ра­да ще бъ­де да­де­на и на един от кли­по­ве­те, съб­рал над 50 лай­ка в со­ци­ал­на­та мре­жа.

Жу­ри­то - тво­ре­те, меч­тай­те, ра­бо­те­те, бо­ре­те се

 

Алек­сан­дър Де­я­нов-SkilleR - све­то­вен шам­пи­он по бий­т­бокс

 

Мно­го го­ля­ма чест за мен е да бъ­да част от та­зи кам­па­ния, за­що­то на­ис­ти­на оце­ня­вам кол­ко важ­на е сре­да­та, в ко­я­то мла­ди­те хо­ра жи­ве­ят, и кол­ко важ­на е тя за тях­но­то раз­ви­тие. Аз лич­но съм го пре­жи­вял и мо­га да ка­жа, че съм щас­т­ли­вец, имал съм бла­гоп­ри­ят­на сре­да и съм имал въз­мож­ност да след­вам меч­ти­те си и се­га се за­ни­ма­вам с то­ва, ко­е­то вяр­вам, че е мо­е­то не­що. Прог­ра­ма­та и кам­па­ни­я­та имат за цел да мо­ти­ви­рат мла­ди­те хо­ра да тво­рят и да меч­та­ят за не­ща­та, с ко­и­то да се за­ни­ма­ват и да се ре­а­ли­зи­рат, за­що­то вяр­вам, че има раз­ли­ка, ко­га­то чо­век ра­бо­ти не­що, са­мо за­що­то тряб­ва да го ра­бо­ти, и ко­га­то чо­век ра­бо­ти не­що, ко­е­то ис­тин­с­ки оби­ча и вяр­ва в не­го. Кон­кур­сът е ин­те­рак­ти­вен на­чин да се дос­тиг­не до по-ши­ро­ка ау­ди­то­рия, по­ве­че мла­ди хо­ра са ан­га­жи­ра­ни с кам­па­ни­я­та и ча­кам доб­ри ре­зул­та­ти.

 

Алек­сан­д­ра Же­ко­ва - све­то­вен шам­пи­он, олим­пий­с­ки фи­на­лист по сно­у­борд

 

Щас­т­ли­ва съм да бъ­да в еки­па на жу­ри­то и ча­кам с не­тър­пе­ние да спо­де­ли­те с нас ва­ши­те меч­ти и идеи за ре­а­ли­за­ция чрез лю­би­тел­с­ки зас­не­то ви­део. Мла­ди­те хо­ра ве­чер не гле­дат те­ле­ви­зия, а са с при­я­те­ли и по дис­ко­те­ки. Ин­тер­нет е иде­ал­но­то мяс­то за об­щу­ва­не за тях.

Стру­ва си да опи­таш! Бъ­ди кре­а­ти­вен и ни по­ка­жи тво­я­та по­со­ка!

 

Же­ла­е­щи да на­ме­рят по­со­ка­та пи­тат:

 

Във Фей­с­бук стра­ни­ца­та на кам­па­ни­я­та се включ­ват и же­ла­е­щи да се за­поз­на­ят под­роб­но с прог­ра­ма­та. „Ху­ба­во е, че та­ки­ва прог­ра­ми са на­со­че­ни към мла­де­жи­те във Фей­с­бук. По то­зи на­чин те дос­ти­гат до по­ве­че от тях“, пи­ше Де­сис­ла­ва Въ­те­ва, май­ка на сту­ден­т­ка от пър­ви курс. Тя би ис­ка­ла да на­со­чи дъ­ще­ря си към стаж или ра­бо­та през ля­то­то и има кон­к­рет­ни въп­ро­си. „Как­ви са стъп­ки­те, за да се кан­ди­дат­с­т­ва, къ­де тряб­ва да се сле­ди за ин­фор­ма­ция, ос­вен в ин­тер­нет, как­во мо­же да се под­гот­ви пред­ва­ри­тел­но пре­ди кан­ди­дат­с­т­ва­не, за да не се гу­би вре­ме, и как­ви са изис­к­ва­ни­я­та за включ­ва­не в прог­ра­ма­та (не мо­га да пре­це­ня „Ак­тив­ни“ или „Мла­деж­ка за­е­тост“ е за сту­ден­ти).“

08.05.2015 г.

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin