Тристранката се приближи до консенсус по пенсионната реформа


Тристранката се приближи до консенсус по пенсионната реформа


Син­ди­ка­ти, ра­бо­то­да­те­ли и пра­ви­тел­с­т­во за­паз­ват част от раз­ли­чи­я­та . Пре­ми­е­рът Бо­ри­сов зас­та­на твър­до зад пла­на на со­ци­ал­ния ми­нис­тър

 

На про­ве­ло­то се в сря­да за­се­да­ние на На­ци­о­нал­ния съ­вет за трис­т­ран­но сът­руд­ни­чес­т­во (НСТС) бе нап­ра­ве­на стъп­ка към пос­ти­га­не­то на кон­сен­сус по пред­ло­же­ния от ви­цеп­ре­ми­е­ра Ивай­ло Кал­фин план за про­ме­ни в пен­си­он­на­та сис­те­ма. С пос­та­вя­не­то на про­ме­ни­те се­ри­о­зен де­бат в Трис­т­ран­ка­та бе из­пъл­нен и един от най-важ­ни­те ан­га­жи­мен­ти, ко­и­то пое ми­нис­тър Кал­фин при пред­с­та­вя­не­то на иде­и­те си на 31 март, а имен­но - да се тър­си ши­рок кон­сен­сус сред за­ин­те­ре­со­вани­те стра­ни, а дис­ку­си­я­та да е мак­си­мал­но проз­рач­на.

Има­ме те­ми на съг­ла­сие и със син­ди­ка­ти­те, и с ра­бо­то­да­те­ли­те, ко­и­то са в ня­кол­ко ос­нов­ни нап­рав­ле­ния, под­чер­та ви­цеп­ре­ми­е­рът.

 

  1. По­лу­че­на е под­к­ре­па­ че е не­об­хо­ди­мо да има про­мя­на на нас­то­я­ща­та сис­те­ма, че пен­си­он­на­та ре­фор­ма е не­из­беж­на и към мо­мен­та ня­ма ал­тер­на­ти­ва.
  2. Има съг­ла­сие за из­ра­бот­ва­не­то на пред­ло­же­ния за про­мя­на в сис­те­ма­та на ин­ва­лид­ни­те пен­сии, про­мя­на в за­ко­на, кой­то уреж­да ра­бо­та­та на пен­си­он­ни­те фон­до­ве.
  3. Съ­що та­ка и по из­ра­бот­ва­не на обек­тив­ни­те кри­те­рии за оп­ре­де­ля­не на ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та и ми­ни­мал­ния оси­гу­ри­те­лен до­ход, обоб­щи след края на за­се­да­ни­е­то ми­нис­тъ­рът.

Все още има въз­ра­же­ния и от син­ди­ка­ти, и от ра­бо­то­да­те­ли по кон­к­рет­ни мер­ки от па­ке­та.

 

От стра­на на син­ди­ка­ти­те въз­ра­же­ни­я­та са за по­ви­ша­ва­не­то на въз­раст­та, осо­бе­но за ка­те­го­рий­ни­те ра­бот­ни­ци, а от стра­на на ра­бо­то­да­тел­с­ки­те ор­га­ни­за­ции от­нос­но по­ви­ша­ва­не­то на раз­ме­ра на оси­гу­ри­тел­ни­те внос­ки.

Бъл­гар­с­ка сто­пан­с­ка ка­ма­ра нас­то­я­ва до края на го­ди­на­та да се ре­ши клю­чо­ви­ят въп­рос за ин­ва­лид­ни­те пен­сии. При су­ми от 1,3 млрд. ле­ва вся­ка го­ди­на и над 500 хил. ин­ва­ли­ди­зи­ра­ни, се по­лу­ча­ва, че в на­ша­та стра­на те­зи стой­нос­ти са да­леч над сред­ни­те нор­ми на ЕС, твър­ди биз­не­сът. По-къс­но пред „Да­рик ра­дио“ из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор на БСК пот­вър­ди, че без пен­си­он­на ре­фор­ма стра­на­та мо­же да из­пад­не в опас­на си­ту­а­ция.

По вре­ме на за­се­да­ни­е­то ви­цеп­ре­ми­е­рът Кал­фин при­пом­ни, че към мо­мен­та дуп­ка­та в бю­дже­та на НОИ, ко­я­то се за­пъл­ва от дър­жа­ва­та е око­ло 1,8 ми­ли­ар­да и тя ще про­дъл­жа­ва да на­рас­т­ва, без да има как­ва­то и да е въз­мож­ност за вди­га­не на пен­си­и­те. С пред­ла­га­ния па­кет до де­се­ти­на го­ди­ни, су­ма­та ще бъ­де на­ма­ле­на на око­ло 300 ми­ли­о­на, а от дру­га стра­на, ще е га­ран­ти­ран ръс­тът на пен­си­и­те.

В Трис­т­ран­ния съ­вет се обе­ди­ни­ха и око­ло въз­г­ле­да, че при де­мог­раф­с­ки­те пер­с­пек­ти­ви на стра­на­та за­паз­ва­не­то й га­ран­ти­ра уве­ли­ча­ва­не на суб­си­ди­и­те от бю­дже­та, ог­ра­ни­ча­ва­не на въз­мож­нос­ти­те за рас­теж на пен­си­и­те, ко­е­то оз­на­ча­ва про­ва­ля­не на до­ве­ри­е­то в сис­те­ма­та.

 

Пре­ми­е­рът:
Ка­би­не­тът ня­ма
да от­с­тъ­пи за
пен­си­он­на­та въз­раст

 

Ва­жен мо­мент в де­ба­та в НСТС бе и то­ва, че пре­ми­е­рът Бой­ко Бо­ри­сов из­ра­зи пред со­ци­ал­ни­те пар­т­ньо­ри под­к­ре­па­та си за  пред­ло­же­ни­я­та за про­мя­на в пен­си­он­на­та сис­те­ма, с ко­е­то бя­ха оп­ро­вер­га­ни и по­я­ви­ли­те се слу­хо­ве за раз­но­бой и раз­ко­ле­ба­ва­не сред уп­рав­ля­ва­щи­те по от­но­ше­ние на пен­си­он­на­та ре­фор­ма.

 „Знам кол­ко е по­пу­лис­т­ко, знам кол­ко е ху­ба­во да ка­жеш, че ня­ма да се вди­га въз­раст­та за пен­си­о­ни­ра­не, ня­ма да се вди­гат внос­ки­те. Са­мо че при то­зи де­мог­раф­с­ки срив, кой­то има­ме в дър­жа­ва­та, ня­ма как то­ва да не се слу­чи. Под­к­ре­пям пред­ло­же­ни­я­та на ми­нис­тър Кал­фин, кой­то на­ме­ри въз­мож­но най-ме­кия план за пен­си­он­на ре­фор­ма с ми­ни­мал­ни сът­ре­се­ния“, ка­те­го­ри­чен  бе­ше той.

 

Как­во дру­го де­ба­ти­ра­ха уп­рав­ля­ва­щи­те, син­ди­ка­ти­те и биз­не­са

 

Ед­нод­нев­ни­те тру­до­ви до­го­во­ри, гъв­ка­во­то ра­бот­но вре­ме и въ­веж­да­не­то на ед­на­къв пла­тен от­пуск за от­г­леж­да­не­то на вся­ко по­ред­но де­те, за­ед­но с па­ке­та от 20 мер­ки дис­ку­ти­ра­ха со­ци­ал­ни­те пар­т­ньо­ри. Ра­бо­та­та на ед­нод­нев­ни­те тру­до­ви до­го­во­ри се за­чи­та за оси­гу­ри­те­лен стаж. За да се кон­с­та­ти­ра тру­до­ва зло­по­лу­ка, тряб­ва да има за­пи­са­но ра­бот­но вре­ме, кон­к­ре­ти­зи­ра ми­нис­тър Кал­фин, за­ра­ди из­ра­зе­ни­те опа­се­ния на част от ра­бо­то­да­те­ли­те, свър­за­ни с то­ва, че ед­нод­нев­ни­те тру­до­ви до­го­во­ри би­ха мог­ли да съз­да­дат въз­мож­ност за оси­гу­ри­тел­ни из­ма­ми. Той пот­вър­ди ан­га­жи­мен­та си за про­мя­на в тру­до­во­то за­ко­но­да­тел­с­т­во, с ко­я­то ще се ели­ми­ни­ра въз­мож­ност­та за под­мя­на на ре­дов­ни­те тру­до­ви до­го­во­ри с ед­нод­нев­ни.

 

За­щи­та­та на ин­те­ре­си е важ­на, но по-важ­но е чув­с­т­во­то за от­го­вор­ност

 

През го­ди­ни­те мно­гок­рат­но сме би­ли сви­де­те­ли как бо­лез­не­ни ре­фор­ми в дър­жа­ва­та са при­е­ма­ни си­ло­во, са­мо с дис­цип­ли­на­та на мно­зин­с­т­во­то, без сти­ко­ва­не и от­чи­та­не на раз­лич­ни­те мне­ния, без граж­дан­с­ки кон­т­рол. По от­но­ше­ние на пен­си­он­на­та ре­фор­ма оп­ре­де­ле­но се въз­п­рие раз­ли­чен под­ход. До­каз­ва го дъл­ги­ят пе­ри­од на под­го­тов­ка на па­ке­та с идеи за пен­си­он­на ре­фор­ма, как­то и то­нът на за­се­да­ни­е­то на Трис­т­ран­ния съ­вет в сря­да. Ре­фор­ма­та не се пре­туп­ва, ни­то се на­ла­га от­го­ре, и най-важ­но­то - ви­дим е стре­ме­жът да се съ­че­та­ят ин­те­ре­си­те на за­сег­на­ти­те гру­пи. А то­ва е за­да­ча с по­ви­ше­на труд­ност, за­що­то син­ди­ка­ти и ра­бо­то­да­те­ли от­с­то­я­ват по­зи­ци­и­те си пред дър­жа­ва­та, но и тех­ни­те ин­те­ре­си са в ес­тес­т­вен ан­та­го­ни­зъм по­меж­ду си. Тър­сей­ки то­зи сло­жен ба­ланс со­ци­ал­ни­ят ми­нис­тър Ивай­ло Кал­фин се вър­на в ня­ко­гаш­на­та си ро­ля на пър­ви дип­ло­мат. Той с такт, стъп­ка по стъп­ка тър­си по­ми­ре­ние. Със си­гур­ност в со­ци­ал­на­та сфе­ра то­ва е по-труд­но, от­кол­ко­то на меж­ду­на­род­на­та аре­на…

Факт е, че част от мер­ки­те са не­по­пу­ляр­ни, но от дру­га стра­на, пен­си­он­на­та ре­фор­ма ня­ма ал­тер­на­ти­ва, приз­на­ват го и проф­съ­ю­зи­те и ра­бо­то­да­те­ли­те.

Въп­ро­сът е, че днес всич­ки стра­ни тряб­ва да нап­ра­вят сво­и­те стъп­ки към сбли­жа­ва­не, как­то ги пра­ви и Со­ци­ал­но­то ми­нис­тер­с­т­во. Син­ди­ка­ти­те не тряб­ва да заб­ра­вят, че пре­ди го­ди­ни от Си­ме­он Дян­ков бе лан­си­ра­на мно­го по-теж­ка пен­си­он­на ре­фор­ма, при то­ва, как­то се каз­ва - „от днес за вче­ра“. До­ка­то се­га се пред­ла­га ре­фор­ма с по­но­си­ма со­ци­ал­на це­на, ко­я­то ще бъ­де из­вър­ше­на плав­но.

Ра­бо­то­да­те­ли­те, ко­и­то все още не от­с­тъп­ват за вди­га­не­то на оси­гу­ри­тел­на­та внос­ка, съ­що има вър­ху как­во да се за­мис­лят. Да си биз­нес­мен, не зна­чи да си са­мо соб­с­т­ве­ник на лук­соз­ни имо­ти и ях­ти. Проз­рач­ни­ят, ев­ро­пей­с­ки­ят биз­нес е со­ци­ал­но от­го­во­рен. Той га­ран­ти­ра пра­ва­та на ра­бот­ни­ка, за­що­то знае, че доб­ре оси­гу­ре­ни­ят и спо­ко­ен слу­жи­тел ви­на­ги е по-ефек­ти­вен и по-ло­я­лен. Имен­но за­то­ва и биз­не­сът днес тряб­ва да по­е­ме сво­я­та от­го­вор­ност.

Доб­ра­та во­ля на Со­ци­ал­но­то ми­нис­тер­с­т­во за тър­се­не на кон­сен­сус е на­ли­це. Въп­ро­сът е да бъ­де пос­лед­ва­на от дру­ги­те со­ци­ал­ни пар­т­ньо­ри. В ан­г­лий­с­кия има един тер­мин при во­де­не на слож­ни пре­го­во­ри „win - win“, то­ест  „по­беж­да­ват и две­те стра­ни“. Ако тръг­нат по пъ­тя на ра­зум­ния ком­п­ро­мис, всич­ки ще имат шан­са да са по­бе­ди­те­ли. Ако ре­фор­ма­та за­бук­су­ва, би­ло по­ра­ди про­це­дур­ни хват­ки, би­ло по­ра­ди твър­дог­ла­вие, гу­бе­щи ще са всич­ки, за­що­то, ако ра­зум­ни­те стъп­ки за­къс­не­ят, ни ча­ка мно­го по-теж­ка и бо­лез­не­на ре­фор­ма.

Теофан Германов- вестник "Земя"

15.05.2015 г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin