Социалното министерство търси мотивиращи истории за смисъла да се работи


Социалното министерство търси мотивиращи истории за смисъла да се работи


Заснемете какво ви мотивира да работите или да учите и си спечелете 2000 лева

 

Проб­ле­мът с мла­деж­ка­та без­ра­бо­ти­ца у нас е се­ри­о­зен. Още по-се­ри­о­зен оба­че е не­го­ви­ят ак­цент - не­же­ла­ни­е­то на мла­де­жи­те да ра­бо­тят.  Со­ци­ал­но­то ми­нис­т­ерс­т­во за­поч­на ра­бо­та по те­зи проб­ле­ми още в края на 2014 г.,ко­га­то под­пи­са спо­ра­зу­ме­ние със со­ци­ал­ни­те пар­т­ньо­ри в ли­це­то на мла­деж­ки ор­га­ни­за­ции и неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни ор­га­ни­за­ции, с ко­и­то за­ед­но да по­ла­гат уси­лия да по­мог­нат на те­зи мла­де­жи, ко­и­то не са за­ни­ма­ват с ни­що и да се опи­та да ги при­об­щи към включ­ва­не в ня­как­ва тру­до­ва дей­ност. „То­ва, ко­е­то ние тряб­ва да се опи­та­ме да нап­ра­вим, е да по­ка­жем на въз­мож­но най-ши­рок кръг от мла­ди хо­ра, че опе­ра­тив­на­та прог­ра­ма на ми­нис­тер­с­т­во­то на тру­да да­ва въз­мож­нос­ти за ре­а­ли­за­ция. Имен­но за­ра­ди то­ва из­пол­з­ва­ме и со­ци­ал­ни­те ме­дии, за да дос­тиг­нем до мла­ди­те „, за­я­ви ми­нис­тъ­рът на тру­да и со­ци­ал­на по­ли­ти­ка Ивай­ло Кал­фин при  стар­та на кам­па­ни­я­та на Опе­ра­тив­на прог­ра­ма „Раз­ви­тие на чо­веш­ки­те ре­сур­си“- „По­со­ка­та из­би­раш ти“.

 

От со­ци­ал­но­то
ми­нис­тер­с­т­во (МТСП) обя­ви­ха, че

 

през юни пред­с­тои стар­ти­ра­не­то на три прог­ра­ми за за­е­тост и обу­че­ние на мла­де­жи по прог­ра­ма „Раз­ви­тие на чо­веш­ки­те ре­сур­си“ (2014 - 2020) на об­ща стой­ност 181 млн. лв. Те се до­фи­нан­си­рат от дър­жав­ния бю­джет. По пър­ва­та от тях - „Ак­тив­ни“ ще се от­де­лят   26 млн. лв. за ак­ти­ви­ра­не и включ­ва­не в за­е­тост на мла­де­жи до 29 г. Цел­та е те да се ре­гис­т­ри­рат в Бю­ра­та по тру­да и да бъ­дат вклю­че­ни в за­е­тост, обу­че­ние или вър­на­ти в об­ра­зо­ва­тел­на­та сис­те­ма. Бю­дже­тът на дру­га прог­ра­ма - „Обу­че­ния и за­е­тост на мла­ди­те хо­ра“ е 115 млн. лв. Тя е на­со­че­на към ве­че ре­гис­т­ри­ра­ни­те в Бю­ра­та по тру­да мла­де­жи до 29 г. Цел­та е те да бъ­дат вклю­че­ни в обу­че­ния и суб­си­ди­ра­на за­е­тост. Тре­та­та е „Но­во ра­бот­но мяс­то 2015“, ко­я­то е на­со­че­на към най-уяз­ви­ми­те гру­пи на па­за­ра на тру­да. Бю­дже­тът й е 40 млн. лв., а бе­не­фи­ци­ен­ти са ра­бо­то­да­те­ли­те. Тя тряб­ва да по­мог­не за оси­гу­ря­ва­не на под­хо­дя­що обу­че­ние, вклю­чи­тел­но и на ра­бот­но­то мяс­то, с пре­дос­та­вя­не на сти­му­ли за ра­бо­то­да­те­ли­те за раз­к­ри­ва­не на но­ви ра­бот­ни мес­та. 

Кам­па­ни­я­та „По­со­ка­та из­би­раш ти“ стар­ти­ра ве­че в со­ци­ал­на­та мре­жа Facebook с кон­курс за лю­би­тел­с­ко ви­део Чрез кон­кур­са, ми­нис­тер­с­т­во­то се об­ръ­ща към мо­ти­ви­ра­ни­те мла­ди хо­ра, ко­и­то да раз­ка­жат във ви­део сво­я­та мо­ти­ва­ция и сми­съ­ла от то­ва да се ра­бо­ти или учи.

Цел­та е чрез лич­ния при­мер да се „за­па­ли“ же­ла­ни­е­то за ре­а­ли­за­ция и в де­мо­ти­ви­ра­ни­те мла­де­жи у нас.

Кли­по­ве­те тряб­ва да не са по-дъл­ги от 90 се­кун­ди. За най-ха­рес­ва­ни­те от тях в со­ци­ал­на­та мре­жа, как­то и за най-доб­ри­те три, спо­ред жу­ри­то на кон­кур­са, ще има се­ри­оз­ни па­рич­ни наг­ра­ди. По­ве­че ин­фор­ма­ция за кам­па­ни­я­та мо­же да се на­ме­ри на стра­ни­ца­та в со­ци­ал­на­та мре­жа „По­со­ка­та из­би­раш ти“.

Ор­га­ни­за­то­ри­те на кон­кур­са и жу­ри­то очак­ват да ви­дят раз­лич­ни раз­ка­зи - не са­мо по стил, но и по ка­чес­т­во. Кам­па­ни­я­та е е ши­ро­ко от­во­ре­на не са­мо за мла­ди­те жи­те­ли на го­ле­ми­те гра­до­ве, но и за оне­зи зе­ме­дел­с­ки ра­бот­ни­ци, ко­и­то са из­п­ра­ве­ни пред из­бор на про­фе­сия и жи­тей­с­ки път на раз­ви­тие. Де­сет­ки, сто­ти­ци са мла­де­жи­те в стра­на­та, ко­и­то си ва­дят хля­ба със сел­с­ко сто­пан­с­т­во, къ­де­то стра­на­та ни е до­ка­за­ла пред све­та сво­и­те въз­мож­нос­ти. И най-ху­ба­во­то е, че тра­ди­ци­и­те се пре­да­ват от по­ко­ле­ние на по­ко­ле­ние, ко­е­то е си­гу­рен знак, че ще има хо­ра, ко­и­то да про­дъл­жат пъ­тя на на­ши­те ба­щи и де­ди. В те­зи вре­ме­на на мо­бил­ни ко­му­ни­ка­ции все­ки млад зе­ме­де­лец мо­же да взе­ме ка­ме­ра в ръ­це­те си  и да зас­не­ме как­во ра­бо­ти на по­ле­то, как­во го въл­ну­ва, как­ви са пла­но­ве­те му за жи­во­та, как­ва е ра­дост­та от с­ве­ще­но­дей­с­т­ви­е­то да жъ­неш жи­то­то, от ко­е­то се пра­ви хля­бът на на­ро­да. Шан­сът е уни­ка­лен и все­ки мо­же да се въз­пол­з­ва от не­го, за­що­то та­ка ще бъ­де чут не са­мо от свои връс­т­ни­ци, от по­тен­ци­ал­ни ра­бо­то­да­те­ли или пар­т­ньо­ри в ико­но­ми­чес­ки на­чи­на­ния, но съ­що та­ка и от дър­жа­ва­та. Ис­ка се мал­ко сме­лост, а за­що не и гор­дост да по­ка­жеш на дру­ги­те тру­дът и ус­пе­хи­те си и да­деш на­деж­да и опит и на дру­ги­те мла­ди хо­ра,че и те мо­гат  да се зах­ва­нат с фер­мер­с­т­во. „Ще се рад­ва­ме да по­лу­чим не са­мо кли­по­ве, ко­и­то по­каз­ват, как всич­ки ис­кат да бъ­дат ад­во­ка­ти или ико­но­мис­ти. Ис­ка­ме да съ­бе­рем вся­как­ви ис­то­рии, осо­бе­но на мла­де­жи от мал­кия град или се­ло. Към мо­мен­та ве­че има­ме дос­та раз­но­род­ни ис­то­рии и то­ва ни рад­ва. На­дя­ва­ме се, че на фи­на­ла ще има­ме ед­на ши­ро­ка и оку­ра­жа­ва­ща ко­лек­ция от мо­ти­ви­ра­ни мла­ди хо­ра и тех­ни­те ис­то­рии - ша­ре­ни ка­то све­та, в кой­то жи­ве­ем“, ко­мен­ти­рат от еки­па на со­ци­ал­но­то ми­нис­тер­с­т­во.

 

Дру­ги про­ме­ни, ко­и­то на­сър­ча­ват включ­ва­не­то на мла­де­жи в за­е­тост, ве­че са одоб­ре­ни от пра­ви­тел­с­т­во­то за от­ра­зя­ва­не в Ко­дек­са на тру­да

 

За да се сти­му­ли­ра тър­се­не­то на ра­бо­та на зе­ме­дел­с­ки ра­бот­ни­ци, со­ци­ал­ни­ят ми­нис­тър пред­ло­жи да се въ­ве­дат ед­нод­нев­ни тру­до­ви до­го­во­ри, ко­и­то да­ват  въз­мож­ност на ре­гис­т­ри­ра­ни зе­ме­дел­с­ки сто­па­ни да сключ­ват бърз и ле­сен до­го­вор с ра­бот­ни­ци­те си, осо­бе­но ко­га­то ра­бо­та­та е свър­за­на със съ­би­ра­не на ре­кол­та­та. То­зи вид до­го­вор ще мо­же да се сключ­ва в ос­нов­на ико­но­ми­чес­ка дей­ност „Рас­те­ни­е­въд­с­т­во“ са­мо за при­би­ра­не­то на пло­до­ве, зе­лен­чу­ци и ро­зов цвят, за про­фе­сии, ко­и­то не изис­к­ват спе­ци­ал­на ква­ли­фи­ка­ция. Пред­ви­де­но е, че ра­бот­ник ще мо­же да по­ла­га труд по то­зи вид до­го­во­ри не по­ве­че от 90 ра­бот­ни дни в ка­лен­дар­на­та го­ди­на. Из­рич­но се упо­ме­на­ва, че ра­бо­то­да­те­ли­те не из­п­ра­щат уве­дом­ле­ния в На­ци­о­нал­на­та аген­ция за при­хо­ди­те, не връч­ват длъж­нос­т­на ха­рак­те­рис­ти­ка и не из­да­ват за­по­вед за прек­ра­тя­ва­не на тру­до­вия до­го­вор по­ра­ди из­ти­ча­не на сро­ка му. Ми­нис­тъ­рът на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка ще из­да­де и до­пъл­ни­тел­на на­ред­ба, в ко­я­то ще се оп­ре­де­лят ус­ло­ви­я­та и ре­дът за из­да­ва­не, ре­гис­т­ри­ра­не и от­чи­та­не на те­зи тру­до­ви до­го­во­ри.

За­ко­ноп­ро­ек­тът пред­виж­да те­зи ра­бот­ни­ци да се оси­гу­ря­ват са­мо във фонд „Пен­сии“ и фонд „Тру­до­ва зло­по­лу­ка и про­фе­си­о­нал­на бо­лест“, а па­рич­ни­те обез­ще­те­ния при нас­тъ­пи­ла тру­до­ва зло­по­лу­ка и про­фе­си­о­нал­на бо­лест да се из­п­ла­щат за сро­ка на не­ра­бо­тос­по­соб­ност­та, но за не по­ве­че от 90 ка­лен­дар­ни дни. С про­ме­ни в За­ко­на за здрав­но­то оси­гу­ря­ва­не пък се съз­да­ва въз­мож­ност за вре­ме­то, през ко­е­то ще бъ­дат на­е­ма­ни, ли­ца­та да бъ­дат здрав­но оси­гу­ря­ва­ни, ка­то здрав­но­о­си­гу­ри­тел­ни­те внос­ки да се вна­сят аван­со­во от ра­бо­то­да­те­ли­те, за­ед­но с внос­ки­те за со­ци­ал­но оси­гу­ря­ва­не. Пред­ла­гат се и из­ме­не­ния, с ко­и­то ще се да­де въз­мож­ност ли­ца­та, ко­и­то по­ла­гат труд по вре­ме на се­зон­на­та сел­с­кос­то­пан­с­ка ра­бо­та, да не бъ­дат ли­ша­ва­ни от па­рич­ни­те обез­ще­те­ния за без­ра­бо­ти­ца.

С въ­веж­да­не­то на ед­нод­нев­ни­те тру­до­ви до­го­во­ри ще уве­ли­чат при­хо­ди­те в бю­дже­та на Дър­жав­но­то об­щес­т­ве­но оси­гу­ря­ва­не (ДОО) с до 19,2 млн. ле­ва, как­то и с 5,3 млн. ле­ва при­хо­ди­те от да­нъ­ци­те вър­ху до­хо­ди­те на фи­зи­чес­ки­те ли­ца.

Пред­ла­га­на­та от ка­би­не­та раз­по­ред­ба ще се при­ла­га до 31 де­кем­в­ри 2015 го­ди­на. След то­ва ще бъ­де нап­ра­вен ана­лиз на при­ло­же­ни­е­то й, мо­же да се удъл­жи ней­но­то дей­с­т­вие, вклю­чи­тел­но и да се раз­ши­ри при­лож­но­то й по­ле и за дру­ги дей­нос­ти при до­ка­за­на ефек­тив­ност.

 

Фер­мер на се­ло? Зас­лу­жа­ва си!

 

Фер­мер­с­т­во­то е осо­бен вид про­фе­сия, в ко­я­то пре­об­ла­да­ва­щи­ят мо­мент е лю­бов­та към зе­мя­та и лю­бов­та да бе­реш ней­ни­те пло­до­ве­. За ра­дост не са мал­ко мла­ди­те хо­ра в стра­на­та ни, ко­и­то са из­б­ра­ли да се пос­ве­тят на зе­ме­де­ли­е­то, при ко­е­то чес­то де­нят се сли­ва с нощ­та и об­рат­но­то. Да­но тех­ни­ят при­мер бъ­де пос­лед­ван и от дру­ги мла­де­жи, ко­и­то се­га на кръс­то­път в из­бо­ра на пъ­тя на сво­е­то раз­ви­тие.

Прог­ра­мист по про­фе­сия, кой­то е жи­вял и ра­бо­тил в Со­фия и имал не­мал­ко въз­мож­нос­ти да про­дъл­жи ка­ри­е­ра­та си в чуж­би­на, Ни­ко­лай Ко­лев пра­ви своя из­бор да се вър­не в род­ния си град Ру­се и с по­мощ­та на се­мей­с­т­во­то си да за­поч­не да се за­ни­ма­ва с ово­щар­с­т­во, къ­де­то от­г­леж­да 300 дка с ябъл­ки и кру­ши. Ни­ко­лай е и пред­се­да­тел на Съ­ю­за на ду­нав­с­ки­те ово­ща­ри, кой­то в пос­лед­ни­те ме­се­ци ак­тив­но се бо­ри за ин­те­ре­си­те на сек­то­ра. От съ­ю­за пос­та­ви­ха пред Со­ци­ал­но­то ми­нис­тер­с­т­во проб­ле­ма за тру­до­ва­та за­е­тост, ка­то нас­то­я­ха да се въ­ве­дат ед­нод­нев­ни­те тру­до­ви до­го­во­ри, ко­и­то ве­че са факт.

Емил Сто­ев е млад фер­мер от па­зар­джиш­ко­то се­ло Ивай­ло. Из­б­ра да ос­та­не в род­но­то си мяс­то и да се за­ни­ма­ва с от­г­леж­да­не на под­п­рав­ки. Каз­ва, че ба­ща му се е за­ни­ма­вал със зе­ме­де­лие и от там се за­па­лил. Се­га про­дъл­жа­ва се­мей­на­та тра­ди­ция. Не­го­ви­ят съ­вет към мла­ди­те е да се зах­ва­нат със зе­ме­де­лие, за­що­то от не­го има пол­за. „По-доб­ре е, от­кол­ко­то да оти­деш в чуж­би­на. И най-важ­но­то - ра­бо­тиш за се­бе си!“, ка­те­го­ри­чен е мла­де­жът.

34-го­диш­ни­ят фер­мер Сто­ян Хрис­тов е от Ве­ли­ко Тър­но­во. За­ни­ма­ва се със сел­с­кос­то­пан­с­ка дей­ност от 2014 го­ди­на. Има ре­гис­т­ри­ран жи­вот­но­въ­ден обект и от­г­леж­да 65 ов­це, ко­и­то са от зас­т­ра­ше­на­та по­ро­да мед­но­чер­ве­на шу­мен­с­ка. Спи­ра се на нея за­ра­ди ней­на­та неп­ре­тен­ци­оз­ност към хра­не­не­то и из­дръж­ли­вост на бо­лес­ти. „Мо­ти­ви­ра ме връ­ща­не­то към при­ро­да­та, из­ли­за­не­то от град­с­ка­та сре­да. Имам две мал­ки де­ца, ко­и­то ис­кам да из­рас­­нат в мал­ко по-друг на­чин на жи­вот. Мо­же би сел­с­ко­то в ме­не ме про­во­ки­ра да пре­кар­вам по­ве­че вре­ме из­вън гра­да!“,каз­ва жи­вот­но­въ­дът.

 

22.05.2015 г.

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin