Секнаха парите за децата майки, помощи само в натура


Секнаха парите за децата майки, помощи само в натураПрек­ра­тя­ва се ме­сеч­на­та по­мощ за от­г­леж­да­не на де­те до за­вър­ш­ва­не на сред­но об­ра­зо­ва­ние във всич­ки слу­чаи, в ко­и­то де­те­то, за ко­е­то тя се по­лу­ча­ва, ста­не ро­ди­тел, ре­ши пар­ла­мен­тът, след ка­то прие окон­ча­тел­но про­ме­ни­те в За­ко­на за се­мей­ни­те по­мо­щи за де­ца. Тек­с­то­ве­те, из­гот­ве­ни от Со­ци­ал­но­то ми­нис­тер­с­т­во и вне­се­ни от Ми­нис­тер­с­кия съ­вет, срещ­на­ха под­к­ре­па­та на по­ве­че­то при­със­т­ва­щи в за­ла­та де­пу­та­ти. Ос­нов­но­то пред­ло­же­ние, ко­е­то е оп­ре­де­ля­що за за­ко­на, е не­пъл­но­лет­ни­те май­ки да по­лу­ча­ват по­мо­щи са­мо в на­ту­ра, а тех­ни­те ро­ди­те­ли ще бъ­дат из­ця­ло ли­ше­ни от под­по­ма­га­не. Ро­ди­те­ли, изос­та­ви­ли де­ца­та си, съ­що ня­ма да бъ­дат под­по­ма­га­ни.

„Не­пъл­но­лет­ни­те бре­мен­ни и май­ки до на­вър­ш­ва­не на 18 г. ве­че ще се раз­г­леж­дат ка­то де­ца в риск и ще по­лу­ча­ват зак­ри­ла от служ­би­те за со­ци­ал­но под­по­ма­га­не, за­я­ви зам.-ми­нис­тъ­рът на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка Ла­зар Ла­за­ров. „Май­ка­та ще бъ­де под­к­ре­пе­на, до­ка­то е бре­мен­на, как­то и в пър­во­на­чал­ния пе­ри­од от раж­да­не­то. Във всич­ки слу­чаи та­зи по­мощ ще бъ­де в на­ту­ра, ка­то за­ед­но със со­ци­ал­ни­те ра­бот­ни­ци и май­ка­та ще се пре­це­ни ка­къв да бъ­де об­х­ва­тът й“, обяс­ни Ла­за­ров. Ако не­пъл­но­лет­на­та май­ка се вър­не в учи­ли­ще и про­дъл­жи об­ра­зо­ва­ни­е­то си, се пред­виж­да да по­лу­чи ед­нок­рат­на па­рич­на по­мощ. Тя ще е рав­на на су­ма­та от дет­с­ки до­бав­ки за ме­се­ци­те, в ко­и­то мо­ми­че­то е по­се­ща­ва­ло учи­ли­ще. По дан­ни на НСИ през 2014 г. бро­ят на раж­да­ни­я­та от мо­ми­че­та под 18 г. е 3130 и на­ма­ля­ва. Най-мно­го не­пъл­но­лет­ни май­ки има в Сли­вен­с­ка, Бур­гас­ка и Плов­див­с­ка об­ласт. Въ­веж­да се но­во изис­к­ва­не, при чи­е­то нес­паз­ва­не се прек­ра­тя­ват по­мо­щи­те в на­ту­ра - ос­вен не­по­ла­га­не на гри­жи за де­те­то и не­пол­з­ва­не на по­мо­щи­те по пред­наз­на­че­ние, ро­ди­те­ли­те ще гу­бят под­к­ре­па в на­ту­ра и ако не оказ­ват съ­дей­с­т­вие при при­ла­га­не на мер­ки за зак­ри­ла на де­те­то.

 

Но­ви­те се­мей­с­т­ва

 

Пред­ла­га се въ­веж­да­не­то на раз­ши­ре­на де­фи­ни­ция за „се­мей­с­т­во“, ка­то се въ­веж­да за­ко­но­во оп­ре­де­ле­ни­е­то за „се­мей­с­т­во с един ро­ди­тел, кой­то от­г­леж­да сам де­ца­та си“. Се­мей­с­т­ва без склю­чен брак ве­че ня­ма да имат тол­ко­ва ле­сен дос­тъп до ме­сеч­ни по­мо­щи за де­ца. Ко­га­то два­ма­та ро­ди­те­ли съ­жи­тел­с­т­ват под един пок­рив, при пре­цен­ка­та да­ли де­те­то има пра­во на по­мо­щи ще се взи­мат и до­хо­ди­те на ба­ща­та. При се­мей­с­т­ва­та без брак прак­ти­ка­та се­га е да се пра­ви по­до­хо­ден тест са­мо за май­ка­та, за­що­то тя кан­ди­дат­с­т­ва за под­по­ма­га­не ка­то са­мо­тен ро­ди­тел. Та­ка ма­со­во до­хо­ди­те в та­ки­ва до­ма­кин­с­т­ва па­дат под лет­ва­та от 350 лв. ме­сеч­но на чо­век и за де­ца­та се по­ла­гат ме­сеч­ни над­бав­ки - 35 лв. за пър­во де­те, 50 лв. за вто­ро и по 35 лв. за вся­ко след­ва­що. От Со­ци­ал­но­то ми­нис­тер­с­т­во не по­соч­ват раз­че­ти на кол­ко се­мей­с­т­ва ще бъ­дат оря­за­ни дет­с­ки­те след та­зи про­мя­на.

 

Ма­ри­а­на То­до­ро­ва, АБВ:

 

Де­те­то ня­ма да е из­точ­ник на до­хо­ди

 

Не би­ва ран­но­то май­чин­с­т­во да се об­вър­з­ва с оп­ре­де­ле­на кул­ту­ра или  ет­нос, а по-ско­ро с лип­са на поз­на­ние

 

Де­те­то ня­ма да е из­точ­ник на до­хо­ди, ко­мен­ти­ра пред в. „Зе­мя“ Ма­ри­а­на То­до­ро­ва, де­пу­тат от АБВ, по по­вод при­е­ти­те на вто­ро че­те­не от пар­ла­мен­та поп­рав­ки в За­ко­на за се­мей­ни­те по­мо­щи за де­ца. Има ня­кол­ко но­ви мо­мен­та. На пър­во мяс­то, че по­мо­щи­те, ос­вен ка­то фи­нан­си, ще се из­пол­з­ват и в на­ту­ра. Ко­га­то сред­с­т­ва­та не са из­раз­ход­ва­ни пря­ко за нуж­ди­те на де­ца­та и е на­ли­це ня­как­во на­ру­ше­ние, по­мо­щи­те ще бъ­дат във вид на на­ту­ра. Цел­та е пот­ре­би­те­лят да е са­мо­то де­те, а не се­мей­с­т­во­то. Ос­вен то­ва, не­пъл­но­лет­ни­те май­ки съ­що ще бъ­дат под­по­мог­на­ти са­мо с хра­ни и про­дук­ти. Ко­га­то ед­но не­пъл­но­лет­но де­те ста­не май­ка, то­га­ва по­мо­щи­те, ко­и­то ро­ди­те­ли­те взе­мат за мла­да­та ро­дил­ка, ще бъ­дат спре­ни. По то­зи на­чин ще се вър­ви към от­го­вор­но ро­ди­тел­с­т­во и ще се ог­ра­ни­чи прак­ти­ка­та де­ца да раж­дат де­ца, ко­мен­ти­ра То­до­ро­ва.

Тя от­бе­ля­за, че про­ме­ни­те ще ог­ра­ни­чат и зло­у­пот­ре­би­те на май­ки­те сту­ден­т­ки, ко­и­то за­нап­ред ще гу­бят по­мо­щи­те си, ако прек­ра­тят обу­че­ни­е­то си. Мно­го де­вой­ки за­пис­ват вис­ше об­ра­зо­ва­ние, са­мо за да по­лу­чат го­ля­ма­та суб­си­дия, и ко­га­то я по­лу­чат, пре­къс­ват. Се­га те­зи сред­с­т­ва ще се по­лу­ча­ват на два пъ­ти. 1400 лв. ще се из­п­ла­тят след раж­да­не­то, и още тол­ко­ва, след ка­то за­вър­шат сво­е­то об­ра­зо­ва­ние или са за­ве­ри­ли след­ва­ща­та учеб­на го­ди­на. Иде­я­та е да се под­по­ма­гат сту­ден­т­ки­те, ко­и­то дей­с­т­ви­тел­но имат нуж­да и са не­о­си­гу­ре­ни, а не хо­ра, ко­и­то тър­сят на­чин да се въз­пол­з­ват от сис­те­ма­та. Смя­там, че поп­рав­ки­те ще да­дат не­об­хо­ди­мия ефект и ще сти­му­ли­рат от­го­вор­но­то ро­ди­тел­с­т­во. Раз­би­ра се, тряб­ва да има и до­пъл­ни­тел­ни об­ра­зо­ва­тел­ни и со­ци­ал­ни прак­ти­ки, ко­и­то да под­по­мог­нат за­ко­на. Нап­ри­мер в учи­ли­ще да се про­веж­дат спе­ци­ал­ни ча­со­ве, ко­и­то да са част от граж­дан­с­ко­то об­ра­зо­ва­ние, и да раз­яс­ня­ват на де­ца­та пос­ле­ди­ци­те от ед­но ран­но раж­да­не. Нуж­но е да зна­ят, че да бъ­деш ро­ди­тел, е со­ци­ал­но от­го­вор­но и не би­ва да се при­бър­з­ва, ка­те­го­рич­на е То­до­ро­ва. По ду­ми­те й не би­ва ран­но­то май­чин­с­т­во да се об­вър­з­ва с оп­ре­де­ле­на кул­ту­ра или оп­ре­де­лен ет­нос, а по- ско­ро с лип­са на поз­на­ние.

 

Граж­да­ни­те пи­тат, ек­с­пер­ти­те от­го­ва­рят

 

Ро­си­ца Тас­ко­ва

 

Имам близ­на­ци, ко­и­то са 2-ро и 3-то де­те в се­мей­с­т­во­то. Ин­те­ре­су­ва ме ка­къв ще бъ­де раз­ме­рът на дет­с­ки­те им над­бав­ки?

 

Ува­жа­е­ма гос­по­жо Тас­ко­ва, раз­ме­ри­те на се­мей­ни­те по­мо­щи за де­ца се оп­ре­де­лят със За­ко­на за дър­жав­ния бю­джет на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия (ЗДБРБ) за съ­от­вет­на­та го­ди­на. Към мо­мен­та раз­ме­рът на ме­сеч­ни­те по­мо­щи по чл. 7 от За­ко­на за се­мей­ни по­мо­щи за де­ца за вся­ко де­те близ­нак е 75 лв., или 150 % от раз­ме­ра на по­мощ­та за вто­ро де­те, кой­то е 50 лв.

Дон­ка Ко­ле­ва

 

Здра­вей­те, за­що ме ли­ша­ва­те от дет­с­ки над­бав­ки, ко­га­то мъ­жът ми е зе­ме­дел­с­ки про­из­во­ди­тел?

 

Ува­жа­е­ма гос­по­жо Ко­ле­ва, По сми­съ­ла на За­ко­на за се­мей­ни по­мо­щи за де­ца (ЗСПД) „до­ход“ са всич­ки брут­ни до­хо­ди на се­мей­с­т­во­то, ко­и­то са об­ла­га­е­ми по За­ко­на за да­нъ­ци­те вър­ху до­хо­ди­те на фи­зи­чес­ки­те ли­ца (ЗДДФЛ), как­то и по­лу­ча­ва­ни­те пен­сии, обез­ще­те­ния, по­мо­щи и сти­пен­дии, с из­к­лю­че­ние на до­бав­ка­та за чуж­да по­мощ по чл. 103 от Ко­дек­са за со­ци­ал­но оси­гу­ря­ва­не, сти­пен­ди­и­те на уча­щи­те се до за­вър­ш­ва­не на сред­но об­ра­зо­ва­ние, но не по-къс­но от на­вър­ш­ва­не на 20-го­диш­на въз­раст, как­то и по­мо­щи­те и сред­с­т­ва­та, по­лу­че­ни по то­зи за­кон и по За­ко­на за зак­ри­ла на де­те­то. Съг­лас­но раз­по­ред­би­те на ЗДДФЛ, об­ла­га­е­ми­ят до­ход от сто­пан­с­ка дей­ност на фи­зи­чес­ки­те ли­ца, ко­и­то не са тър­гов­ци по сми­съ­ла на Тър­гов­с­кия за­кон, се оп­ре­де­ля, ка­то при­до­би­ти­ят до­ход се на­ма­ля­ва с раз­хо­ди за дей­ност­та в раз­мер на 60 % за до­хо­ди от дей­ност­та на фи­зи­чес­ки­те ли­ца, ре­гис­т­ри­ра­ни ка­то зе­ме­дел­с­ки сто­па­ни, за про­из­вод­с­т­во на неп­ре­ра­бо­те­ни про­дук­ти от сел­с­ко сто­пан­с­т­во, с из­к­лю­че­ние на до­хо­ди­те от про­из­вод­с­т­во на де­ко­ра­тив­на рас­ти­тел­ност. От то­ва след­ва, че за от­пус­ка­не на се­мей­ни по­мо­щи за де­ца на зе­ме­дел­с­ки про­из­во­ди­тел се дек­ла­ри­ра об­ла­га­е­мият до­ход по ЗДДФЛ след прис­па­да­не на 60 % нор­ма­тив­но приз­на­ти­те раз­хо­ди. Съ­щев­ре­мен­но, на ос­но­ва­ние § 9а от Пре­ход­ни и зак­лю­чи­тел­ни раз­по­ред­би на За­ко­на за из­ме­не­ние и до­пъл­не­ние на ЗДДФЛ до­хо­ди­те от дей­ност­та на фи­зи­чес­ки­те ли­ца, ре­гис­т­ри­ра­ни ка­то тю­тю­ноп­ро­из­во­ди­те­ли и зе­ме­дел­с­ки про­из­во­ди­те­ли, вклю­чи­тел­но из­вър­ш­ва­щи­те дей­ност ка­то ед­но­лич­ни тър­гов­ци, за про­из­вод­с­т­во на неп­ре­ра­бо­те­на рас­ти­тел­на и жи­во­тин­с­ка про­дук­ция, с из­к­лю­че­ние на до­хо­ди­те от про­из­вод­с­т­во на де­ко­ра­тив­на рас­ти­тел­ност, из­п­ла­те­ни през 2014 г. под фор­ма­та на дър­жав­ни по­мо­щи, суб­си­дии и дру­го под­по­ма­га­не от Ев­ро­пей­с­кия фонд за га­ран­ти­ра­не на зе­ме­де­ли­е­то, от Ев­ро­пей­с­кия фонд за раз­ви­тие на сел­с­ки­те ра­йо­ни и от дър­жав­ния бю­джет, не се включ­ват в об­ла­га­е­мия до­ход по чл. 26 и 29 и не под­ле­жат на об­ла­га­не с да­нък, ко­га­то са за 2009 г. или за пред­ход­ни го­ди­ни. Те­зи до­хо­ди се дек­ла­ри­рат в го­диш­на­та да­нъч­на дек­ла­ра­ция по чл. 50 от За­ко­на за да­нъ­ци­те вър­ху до­хо­ди­те на фи­зи­чес­ки­те ли­ца за 2014 г. В до­пъл­не­ние, тъй ка­то по­лу­че­ни­те суб­си­дии не са по­со­че­ни ка­то не­об­ла­га­ем до­ход по ЗДДФЛ, те след­ва да се счи­тат за до­ход по ЗСПД. Съг­лас­но чл. 3, ал. 1, 3 и 4 от Пра­вил­ни­ка за при­ла­га­не на ЗСПД, в мол­ба-дек­ла­ра­ци­я­та за по­лу­ча­ва­не на се­мей­ни по­мо­щи по чл. 7, 8 и 10а от ЗСПД ли­ца­та дек­ла­ри­рат брут­ни­те до­хо­ди на се­мей­с­т­во­то, по­лу­че­ни за пос­лед­ни­те 12 ка­лен­дар­ни ме­се­ца, пред­хож­да­щи ме­се­ца, през кой­то е по­да­де­на мол­ба-дек­ла­ра­ци­я­та. Брут­ни­те до­хо­ди се из­чис­ля­ват по ре­да за оп­ре­де­ля­не на об­ла­га­е­мия до­ход по За­ко­на за да­нъ­ци­те вър­ху до­хо­ди­те на фи­зи­чес­ки­те ли­ца. До­хо­ди­те се дек­ла­ри­рат за ме­се­ца, през кой­то са по­лу­че­ни, не­за­ви­си­мо за кой пе­ри­од се от­на­сят. За ком­пе­тен­т­но мне­ние от­нос­но об­ла­га­е­ми­те до­хо­ди по ЗДДФЛ след­ва да се обър­не­те към На­ци­о­нал­на­та аген­ция за при­хо­ди­те. В до­пъл­не­ние след­ва да се има пред­вид, че уве­ли­ча­ва­не­то на раж­да­е­мост­та не мо­же и не след­ва да се на­сър­ча­ва с пре­дос­та­вя­не на се­мей­ни по­мо­щи за де­ца, ко­и­то са вид се­мей­но под­по­ма­га­не. По-важ­но е съз­да­ва­не на ус­ло­вия за уве­ли­ча­ва­не­то на въз­мож­нос­ти­те за по­лу­ча­ва­не на до­хо­ди от труд на ро­ди­те­ли­те, съв­мес­тя­ва­не на се­мей­ния и про­фе­си­о­нал­ния жи­вот, пре­дос­та­вя­не на ус­лу­ги в под­к­ре­па на от­г­леж­да­не­то, въз­пи­та­ни­е­то и раз­ви­ти­е­то на де­ца­та в се­мей­на сре­да; под­к­ре­па за об­ра­зо­ва­ние на де­ца­та, оси­гу­ря­ва­не на дос­тъп до здрав­ни гри­жи, съз­да­ва­не на под­хо­дя­щи жи­лищ­ни ус­ло­вия, жиз­не­на сре­да и ин­ф­рас­т­рук­ту­ра.

 

 

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin