Област „Пазар на труда“


Област „Пазар на труда“Гражданите считат, че при регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ е задължително да се представи целия набор от изисквани документи (съгласно чл. 14, ал. 1 от ППЗНЗ). Ако към момента на регистрацията последният работодател не е попълнил реквизитите в трудовата книжка например, безработното лице може ли да се регистрира в бюрото по труда?

В дирекция “Бюро по труда” /ДБТ/ по постоянен или настоящ адрес може да се регистрира, всеки български гражданин, който активно търси работа. Регистрацията се извършва лично въз основа на заявление-декларация по установен образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и представяне на:

1. документ за самоличност;

2. документ, удостоверяващ адресна регистрация по настоящ адрес (в случаите, когато регистрацията се извършва по адрес, различен от вписания в документа за самоличност);

3. документи за придобито образование и/или квалификация;

4. документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж;

5. решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия – за лицата с трайно намалена работоспособност, от което да са видни противопоказаните условия на труд;

6. документ, удостоверяващ придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране;

7. други документи – в случаите, когато са необходими, и/или писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства.

В случай, че към момента на регистрация търсещото работа лице не разполага с документите от т.3 до т.7, това не е основание за отказ на регистрация. В този случай ще трябва да се декларира последна месторабота, заемана длъжност и дата на освобождаване; притежавано образование и допълнителни знания умения и компетентности; наличие на процент намалена работоспособност. Документите могат да бъдат представени допълнително при следващата среща с трудовия посредник.

Регистрация в ДБТ може да бъде отказана, ако сте:

• регистриран в друга ДБТ към датата на подаване на заявлението-декларация;

• с прекратена предходна регистрация, поради неизпълнение на задълженията към ДБТ и не са изтекли 6 месеца от прекратяването;

• дисциплинарно уволнен от програма или мярка за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ и не са изтекли 12 месеца от уволнението.

От началото на 2016 г. основание за прекратяване на регистрацията на търсещите работа лица в бюрото по труда е и декларирането на неверни данни при регистрирането им в териториалното поделение на Агенцията по заетостта.

Гражданите се интересуват дали ще трябва да посещават бюрото по труда на посочените дати в графика за посещения и каква санкция следва, ако се пропусне посочения срок?

С оглед по-голямо удобство за търсещите работа лица, отпада графикът за задължителни посещения през определен период от време в бюрото по труда. Търсещите работа лица ще изпълняват препоръките на трудовия посредник и действията и сроковете в плана за действие.


Гражданите питат, дали е задължително при започване на работа търсещите работа лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ), да уведомят съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта и следва ли задължително да представят трудов договор?

Регистрираните търсещи работа лица са длъжни в срок от 7 (седем)работни дни от настъпилата промяна в което и да е от декларираните обстоятелства, включително в постоянния и/или настоящия си адрес, по който са регистрирани, да уведомят писмено съответното ДБТ. Ако не направят това (съгласно чл. 20, ал. 4, т. 7 от Закона за насърчаване на заетостта), регистрацията им се прекратява. В такъв случай лицата имат право на следваща регистрация не по-рано от изтичането на 6 месеца след прекратяване на предходната регистрация.

Уведомяването се извършва чрез представяне в бюрото по труда на заявление-декларация и/ или копие на трудов договор. Заявлението-декларация /Приложение 2/ по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, може да бъде изтеглено от сайта на Агенцията по заетостта, рубриката „Търсещи работа“, „Информация за регистрация на търсещо работа лице“ - http://www.az.government.bg/pages/informaciya-za-registraciya-na-tarseshto-rabota-lice/. Заявлението-декларация и/или копие на трудов договор може да се подаде лично в ДБТ или да се изпрати с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис при спазване на срока за уведомяване.

Какви стъпки може да предприеме безработното лице, което е прекратило регистрацията си в Дирекция „Бюро по труда“ поради започване на работа, но в последствие не е възникнало трудово правоотношение със съответния работодател?

Новите промени в Закона за насърчаване на заетостта предвиждат възможността при възникване на подобен казус регистрацията в бюрото по труда на безработното лице да бъде възстановена. Регистрацията се възстановява с решение на ръководителя на поделението на Агенцията по заетостта.

Ако търсещото работа лице, регистрирано в бюрото по труда, започне работа, продължи образованието си или прекрати трудовите си правоотношения и вече е със статут на безработно лице, но няма възможност да посети бюрото по труда, в което е регистрирано в законовия 7 (седем)дневен срок, какво следва от това?

Отново с оглед на оптимизиране на процеса на обслужване на търсещите работа лица, те могат да декларират промяна в статуса си на безработни лица, учащи се или заети в рамките на 7 (седем)работни дни, но вече не е задължително това да става само в бюрото по труда, в което са регистрирани, а в бюро по труда по техен избор.

 


Гражданите мислят, че могат да се регистрират в бюрото по труда само, ако имат право на обезщетение за безработица?

Регистрацията в бюрото по труда е по желание на безработните лица. Но едно от задължителните условия за получаване на обезщетение за безработица е регистрацията в бюрото по труда. Ние препоръчваме всички безработни лица, включително и тези, които не получават обезщетение за безработица, да се регистрират в Дирекция „Бюро по труда“. При регистрацията си в бюрото по труда търсещите работа лица могат да ползват широк спектър от посреднически услуги, в зависимост от индивидуалните си потребности, в посока на успешна професионална реализация на пазара на труда. Клиентите на бюрото по труда имат възможност за достъп до услуги като информиране и консултиране относно правата и задълженията на безработните лица съгласно Закона за насърчаване на заетостта; информация за свободните работни места на първичен пазар на труда и за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта; посредничество по информиране и наемане на работа, включително и в друго населено място в страната или в други държави; запознаване с условията и реда за работа в други държави по междуправителствени спогодби; психологическо подпомагане; професионално ориентиране за възможностите за смяна на професията; включване в обучение на възрастни и в програми и мерки за заетост и обучение; предоставяне на стипендия за обучение, средства за транспорт и квартира за времето на обучението.

 


Гражданите смятат, че прекратяването на участието им в програми и мерки за заетост и обучение няма да има последствия за тях.

Ако лицето, което е включено в програма или мярка за заетост и обучение, намери работа на първичен пазар на труда, субсидираната заетост няма да е пречка да започне работа на несубсидирано работно място. Лицето може да прекрати трудовия си договор по взаимно съгласие и да започне работа на новото работно място. Но следва да имате предвид, че съгласно чл. 20, ал. 9 от Закона за насърчаване на заетостта, лицата, чието участие в програми и мерки за заетост и обучение е прекратено с дисциплинарно уволнение, имат право на регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ не по-рано от изтичането на 12 месеца след уволнението.


Гражданите мислят, че включването им в обучение в населено място, различно от населеното място, в което живее лицето, ще бъде много трудно поради големите финансови разходи?

Следва да имате предвид, че със средства от държавния бюджет (чл. 66, ал. 3 от Закона за насърчаване на заетостта) се покриват разходите за транспорт и квартира на лицата, които са включени в обучение за възрастни в населено място, различно от постоянното местоживеене. Също така на курсистите се изплаща стипендия за всеки присъствен ден в рамките на обучението.


Гражданите смятат, че лица, които в момента работят или са учащи не могат да се регистрират в Дирекция „Бюро по труда“ и да ползват посредническите услуги?

Съгласно Закона за насърчаване на заетостта (чл. 18, ал. 2) търсещите работа лица могат да се регистрират в Дирекция „Бюро по труда“ в една от следните групи: 1. безработни; 2. заети; 3. учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време; 4. лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, лица, получаващи пенсия за старост при условията на чуждо законодателство, лица, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, които не работят.

Съгласно чл. 19, ал. 2, т. 2 от Закона за насърчаване на заетостта заетите лица и учащите се, желаещи да работят през свободното си от учене време могат да ползват информация за обявени свободни работни места, посредничество по информиране и наемане на работа, психологическо подпомагане и професионално ориентиране.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin