Област „Пазар на труда“


Област „Пазар на труда“
Гражданите считат, че при регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ е задължително да се представи целия набор от изисквани документи (съгласно чл. 14, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта). Ако към момента на регистрацията последният работодател не е попълнил реквизитите в трудовата книжка например, безработното лице може ли да се регистрира в бюрото по труда?

В дирекция “Бюро по труда” /ДБТ/ по постоянен или настоящ адрес може да се регистрира всеки български гражданин, който активно търси работа. Регистрацията се извършва лично въз основа на заявление-декларация по установен образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и представяне на:

1. документ за самоличност;

2. документи за придобито образование и/или квалификация;

3. документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж;

4. решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия – за лицата с трайно намалена работоспособност, от което да са видни противопоказаните условия на труд;

5. документ, удостоверяващ придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране, или документ, удостоверяващ получаването на пенсия за старост при условията на чуждо законодателство;

6. други документи – в случаите, когато са необходими, и/или писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства.

В случай, че към момента на регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ търсещото работа лице не разполага с документите от т.2 до т.6, това не е основание за отказ на регистрация. Документите могат да бъдат представени допълнително при следващата среща с трудовия посредник в дирекция „Бюро по труда“.

Регистрация в ДБТ може да бъде отказана, ако сте:

• регистриран в друга ДБТ към датата на подаване на заявлението-декларация;

• с прекратена предходна регистрация, поради неизпълнение на задълженията към ДБТ и не са изтекли 6 месеца от прекратяването;

• дисциплинарно уволнен от програма или мярка за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта и не са изтекли 12 месеца от уволнението.


Според Закона за насърчаване на заетостта основание за прекратяване на регистрацията в бюрото по труда на търсещите работа лица е и декларирането на неверни данни при регистрирането им в териториалното поделение на Агенцията по заетостта.


 

Гражданите се интересуват дали ще трябва да посещават бюрото по труда на посочените дати в графика за посещения и каква санкция следва за тях, ако са пропуснали посочения срок?

С оглед по-голямо удобство за търсещите работа лица е отпадал графикът за задължителни посещения през определен период от време в бюрото по труда. Търсещите работа лица е необходимо да изпълняват препоръките на трудовия посредник и действията и сроковете, предвидени в плана за действие.


Гражданите питат, дали е задължително при започване на работа търсещите работа лица, регистрирани в бюрото по труда, да уведомят съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта и следва ли задължително да представят трудов договор?

Регистрираните търсещи работа лица са длъжни в срок от 7 (седем) работни дни от настъпила промяна в което и да е от декларираните обстоятелства, включително в постоянния и/или настоящия си адрес, по който са регистрирани, да уведомят писмено съответното бюро по труда. Ако не направят това (съгласно чл. 20, ал. 4, т. 7 от Закона за насърчаване на заетостта), регистрацията им се прекратява. В такъв случай лицата имат право на следваща регистрация в бюрото по труда не по-рано от изтичането на 6 месеца след прекратяване на предходната регистрация.

Уведомяването се извършва чрез представяне в бюрото по труда на заявление-декларация. Заявлението-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, може да бъде изтеглено от сайта на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg), рубриката „Търсещи работа“, „Информация за регистрация на търсещо работа лице“ (http://www.az.government.bg/pages/informaciya-za-registraciya-na-tarseshto-rabota-lice/). Заявлението-декларация за прекратяване на регистрацията може да се подаде лично във всяко от териториалните поделения на Агенцията по заетостта или да се изпраща в дирекция „Бюро по труда” по регистрация на лицето с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор, по факс или по електронен път. При включване в програми, мерки и проекти за заетост лицата, насочени от териториалните поделения на Агенция по заетостта не подават заявление-декларация.


Какви стъпки може да предприеме безработното лице, което е прекратило регистрацията си в Дирекция „Бюро по труда“ поради започване на работа, но в последствие не е възникнало трудово правоотношение със съответния работодател?

Законът за насърчаване на заетостта предвижда възможността при възникване на подобен казус да бъде възстановена регистрацията в бюрото по труда на безработното лице. Регистрацията се възстановява с решение на ръководителя на съответното поделение на Агенцията по заетостта.


 

Ако търсещото работа лице е студент (независимо от формата на обучение), но в същото време е работило по трудов договор, може ли да получава обезщетение за безработица след регистрация в бюрото по труда?

Приети са законодателни промени, които регламентират правото на учащи се, които отговарят на условията за получаване на парично обезщетение за безработица, регламентирани в чл. 54 а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, да получават такова обезщетение, независимо от факта, че продължават образованието си.


Ако търсещото работа лице, регистрирано в бюрото по труда (в една от следните групи: безработно; заето; учащо се, което желае да работи през свободното си от учене време; лице, придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Р България; лице, получаващо професионална пенсия за ранно пенсиониране, пенсия за старост в друга държава или пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер, което не работи), промени своя статут като започне работа, продължи образованието си или прекрати трудовите си правоотношения и вече е безработно лице, но няма възможност да посети бюрото по труда, в което е регистрирано в законовия 7 (седем) дневен срок, какво следва от това?

С оглед създаване на удобство на гражданите, ползващи услугите на бюрата по труда, те могат да декларират промяна в статуса си на безработни лица, учащи се или заети в рамките на 7 (седем) работни дни, но вече не е задължително това да става само в бюрото по труда, в което са регистрирани, а в бюро по труда по техен избор.


Гражданите мислят, че могат да се регистрират в бюрото по труда само, ако имат право на обезщетение за безработица?

Регистрацията в бюрото по труда е по желание на търсещите работа лица. Но едно от задължителните условия за получаване на обезщетение за безработица е регистрацията в бюрото по труда. Ние препоръчваме всички безработни лица, включително и тези, които не получават обезщетение за безработица, да се регистрират в Дирекция „Бюро по труда“. При регистрацията си, търсещите работа лица могат да ползват широк спектър от посреднически услуги, в зависимост от индивидуалните си потребности, в посока на успешна професионална реализация на пазара на труда.


Посредническите услуги за търсещите работа лица, регистрирани в бюрата по труда, включватинформиране и/или консултиране относно:

ü  правата и задълженията на търсещите работа лица съгласно Закона за насърчаване на заетостта;

ü  свободните работни места  и изискванията за тяхното заемане;

ü  възможностите за участие в програми и мерки за заетост и обучение;

ü  възможностите за обучение на възрастни;

ü  възможностите за смяна на професията и за работа извън границите на населеното място по местоживеене;

ü  условията и реда за работа в други страни по междуправителствени спогодби и чрез мрежата за европейски услуги по заетостта (EURES);

ü  психологическо подпомагане;

ü  мотивиране за активно поведение на пазара на труда и насочване към подходящи програми и мерки за заетост и обучение;

ü  насочване към обучение на възрастни;

ü  насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави.


Гражданите смятат, че прекратяването на участието им в програми или мерки за заетост и обучение няма да има последствия за тях.

Ако лицето, което е включено в програма или мярка за заетост и/или обучение, намери работа на несубсидирано работно място, може да прекрати трудовия си договор по взаимно съгласие и да започне работа на новото работно място. Но следва да имате предвид, че съгласно чл. 20, ал. 9 от Закона за насърчаване на заетостта, лицата, чието участие в програми или мерки за заетост и/или обучение е прекратено с дисциплинарно уволнение, имат право на регистрация в бюрото по труда не по-рано от изтичането на 12 месеца след уволнението.


Гражданите мислят, че включването им в обучение в населено място, различно от населеното място, в което живеят, ще бъде много трудно поради големите финансови разходи?

Следва да имате предвид, че със средства от държавния бюджет (чл. 66, ал. 3 от Закона за насърчаване на заетостта) се покриват разходите за транспорт и квартира на безработните лица, които са включени в обучение за възрастни в населено място, различно от населеното място, в което живеят. Също така на курсистите се изплаща стипендия за всеки присъствен ден за времето на обучение.


Гражданите смятат, че търсещите работа лица, които в момента работят или са учащи не могат да се регистрират в бюрото по труда и да ползват посреднически услуги?

Съгласно Закона за насърчаване на заетостта (чл. 18, ал. 2) търсещите работа лица могат да се регистрират в Дирекция „Бюро по труда“ в една от следните групи: 1. безработни; 2. заети; 3. учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време; 4. лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България, лица, получаващи професионална пенсия за ранно пенсиониране, пенсия за старост в друга държава или пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер, които не работят.

Съгласно чл. 19, ал. 2, т. 2 от Закона за насърчаване на заетостта заетите лица и учащите се, желаещи да работят през свободното си от учене време, могат да ползват информация за обявени свободни работни места, посредничество по информиране и наемане на работа, психологическо подпомагане и професионално ориентиране.

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin