Област „Пазар на труда“


Област „Пазар на труда“


Кои са основните целеви групи, към които е насочена активната политика на пазара на труда през 2016г. ?

·        Безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25г., младежи, които нито се обучават, нито са заети (NEET’s);

·        Безработни над 50-годишна възраст;

·        Продължително безработни лица, включително от ромски произход;

·        Безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход);

·        Хора с увреждания.

·        Лица извън работната сила, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица.

Активната политика обхваща и други групи (според прилаганите програми, схеми и мерки от Закона за насърчаване на заетостта): продължително безработни; нискоквалифицирани; безработни с право на социално подпомагане; стартиращи предприемачи; безработни лица-родители, отглеждащи сами децата си (осиновители)и/или майки (осиновители)с деца до 5-годишна възраст и др.

Безработно, търсещо работа лице над 50-годишна възраст, регистрирано в Дирекция „Бюро по труда“. Какви са възможностите за включване в субсидирана заетост през 2016 г.?

Безработните лица над 50-годишна възраст са приоритетна група на активната политика по заетостта през 2016 г. На сайта на Министерството на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=HOMEN2), рубрика „Политики“ /“Заетост“/ “Програми и проекти за заетост“ може да се запознаете с възможностите за включване в програми и мерки, насочени към тази целева група, за които е предвидено финансиране със средства от държавния бюджет. Такива са Национална програма „Клио“, Национална програма „Помощ за пенсиониране“, Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, проект „Нови хоризонти“, проект „Качествена работна сила – стабилен пазар на труда“, проект „Шанс за работа–2016г.“, проект „Квалификация, личностна интеграция и професионално съдействие - КЛИПС“, проект „Хоризонти“, Регионалните програми за заетост, насърчителните мерки по чл. 51, ал. 1 и чл. 55а от Закона за насърчаване на заетостта. За повече информация  посетете адрес (https://www.az.government.bg/bg/trl/).

Кои са програмите и мерките за субсидирана заетост, насочени към хората с увреждания през 2016г. ?

Програми и мерки за субсидирана заетост на лица с увреждания са включени в Националния план за действие по заетостта през 2016г. и за тяхното финансиране са предвидени средства от държавния бюджетза активна политика. Възможност за повишаване пригодността за заетост и започване на работа на субсидирани работни места на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ хора с трайни увреждания предлага Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания. За повече информация във връзка с програмата Ви препоръчваме да посетите рубрика „Политики“/“Заетост“/„Програми и проекти за заетост“ (http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=250) на сайта на Министерството на труда и социалната политика. Алтернативна възможност за заетост предлагат включването в насърчителните мерки по чл. 51 , ал. 2 и чл. 52, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта, които стимулират работодателите да наемат на работа безработни лица с трайни увреждания. За повече информация Ви препоръчвам да посетите сайта на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg) /рубрика „Търсещи работа“/ „Мерки за заетост“/ „Насърчителни мерки за работодатели“(http://www.az.government.bg/bg/trl/).

Какви са възможностите на безработните майки (осиновителки) и/или безработни самотни радители (осиновители) с малки деца за започване на работа през 2016 г.?

Активната политика на пазара на труда подпомага безработните самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст като стимулира финансово работодателите, които  ги наемат на работа съгласно условията на насърчителната мярка по чл. 53а от Закона за насърчаване на заетостта. Съгласно условията на мярката със средства от бюджета за активна политика на пазара на труда се покриват разходите на работодателите за трудово възнаграждение на наетите лица на пълно или непълно работно време, допълнително трудово възнаграждение по минимални размери, установени в Кодекса на труда и нормативните актове по неговото прилагане, възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или 319 от Кодекса на труда,  осигурителни вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, съгласно чл.6, ал.3 от КСО, както и за фондовете за Допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Включените в мярката безработни лица могат да преминат обучение за професионална квалификация. За допълнителна информация относно условията за включване в мярката посетете адрес (https://www.az.government.bg/bg/trl/).

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin