Област „Пазар на труда“


Област „Пазар на труда“Кои са основните целеви групи, към които е насочена активната политика на пазара на труда през 2018 г. ?

ü  Безработни младежи до 29 години, с подгрупа:

 

-       безработни младежи до 25 години;

-       младежи, които нито се обучават, нито са заети (NEET’s);

-       младежи ранно отпаднали от образователната система

 

ü  Продължително безработни лица, включително:

 

-       без квалификация и с ниско образование, в това число от ромски произход;

-       безработни на социално подпомагане

 

ü  Безработни над 50-годишна възраст, с подгрупи:

 

-       без квалификация и с ниско образование;

-       в предпенсионна възраст;

-       с нетърсена от работодателите квалификация

 

ü  Безработни лица с трайни увреждания, в това число:

 

-       безработни лица с квалификация, но с потребност от активиране;

-       безработни лица без квалификация

 

ü  Неактивни лица, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица, включително:

 

-       от области с равнище на безработица над средното за страната;

-       без квалификация и с ниско образование;

-       с период на неактивност повече от две години

 

ü  Безработни лица без или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация

 

-       безработни лица без квалификация от области с равнище на безработица над средното за страната;

-       безработни лица с недостиг на ключови компетентности;

-       безработни лица с ниско образование (включително от ромски произход);

-       безработни лица на социално подпомагане

Към всяка група ще се подхожда диференцирано с оглед на подгрупите в нея. Лицата от тези групи ще бъдат включени в обучения, програми и мерки от Националния план за действие по заетостта през 2018 г. след разработване на индивидуални планове, в които действията ще се определят според профила на лицето и неговите шансове за устройване на работа.

Безработно, търсещо работа лице над 50-годишна възраст, регистрирано в Дирекция „Бюро по труда“. Какви са възможностите за включване в субсидирана заетост през 2018 г.?

Безработните лица над 50-годишна възраст са приоритетна група на активната политика по заетостта през 2018 г. На сайта на Министерството на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg), рубрика „Политики“ /“Заетост“/ “Програми и проекти за заетост“ (https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&lang=&I=250) може да се запознаете с възможностите за включване в програми и мерки, насочени към тази целева група, за които е предвидено финансиране със средства от държавния бюджет. Такива са Национална програма „Помощ за пенсиониране“, Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, проект „Рестарт“, проект „Обучение и заетост“, проект „КРОС - БИ“, проект „Ние също можем“, проект „Хоризонти 3“, проект „Надграждане чрез нови възможности за обучение и заетост“, Регионалните програми за заетост и насърчителните мерки по чл. 51, ал. 1 и чл. 55а от Закона за насърчаване на заетостта. За повече информация  посетете адрес (https://www.az.government.bg/bg/trl/).

Кои са програмите и мерките за субсидирана заетост, насочени към хората с увреждания през 2018 г. ?

Програми и мерки за субсидирана заетост на лица с увреждания са включени в Националния план за действие по заетостта през 2018 г. и за тяхното финансиране са предвидени средства от държавния бюджет за активна политика. Възможност за повишаване пригодността за заетост и започване на работа на субсидирани работни места на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ хора с трайни увреждания предлагат Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания, Регионалните програми за заетост, проект „Ние също можем“ и проект „Хоризонти 3“. За повече информация във връзка с програмите Ви препоръчваме да посетите рубрика „Политики“/“Заетост“/„Програми и проекти за заетост“ (http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=250) на сайта на Министерството на труда и социалната политика. Алтернативна възможност за заетост предлага включването в насърчителните мерки по чл. 36, ал. 2, чл. 43 а, чл. 51, ал. 2 и чл. 52 от Закона за насърчаване на заетостта, които стимулират работодателите да наемат на работа безработни лица с трайни увреждания. За повече информация Ви препоръчвам да посетите сайта на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg) /рубрика „Търсещи работа“/ „Мерки за заетост“/ „Насърчителни мерки за работодатели“ (http://www.az.government.bg/bg/trl/).

Какви са възможностите на безработните майки (осиновителки) и/или безработни самотни родители (осиновители) с малки деца за започване на работа през 2018 г.?

Активната политика на пазара на труда подпомага безработните самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст като стимулира финансово работодателите, които  ги наемат на работа съгласно условията на насърчителната мярка по чл. 53а от Закона за насърчаване на заетостта. Съгласно условията на мярката със средства от бюджета за активна политика на пазара на труда се покриват разходите на работодателите за част от трудовото възнаграждение на наетите лица на пълно или непълно работно време, допълнително трудово възнаграждение по минимални размери, установени в Кодекса на труда и нормативните актове по неговото прилагане, възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или 319 от Кодекса на труда, възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, както и осигурителните вноски за сметка на работодателя за фондовете „Пенсии“, “Трудова злополука и професионална болест“, „Общо заболяване и майчинство“, „Безработица“, както и за фондовете за                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. За допълнителна информация относно условията за включване в мярката посетете адрес (https://www.az.government.bg/bg/trl/).

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin