Мерките срещу младежката безработица вече постигат резултат


Мерките срещу младежката безработица вече постигат резултат


Близо 11000 души под 29 години намериха за година трудовата си реализация, благодарение на активната политика и действия на социалното министерство

През първото полугодие на 2015г. новорегистрираните безработни са 196 314 лица и те намаляват с 9802 лица, спрямо предходната година, което е индикатор за известно стабилизиране на реалната икономика, вкл. от частния сектор и от там и на пазара на труда.  

През същия период продължава тенденцията на нарастване на търсенето на работна сила в бюрата по труда на първичния пазар. През периода януари-юни 2015г. започналите работа безработни са 144 908 лица, с 8497 лица (с 6.2%) повече спрямо същия период на 2014г.

На фона на този макар и плах оптимизъм е интересно как стои въпросът с безработицата сред една от най-уязвимите групи на пазара на труда – младите хора до 29 годишна възраст.

И в тази област има почва за оптимизъм, защото младежката безработица  в сравнение с миналата година намалява значително. Това отчитат експертите в социалното министерство, чиито министър Ивайло Калфин още с встъпването си в длъжност обяви за основен приоритет именно борбата срещу младежката безработица.

Данните от Административната статистика на Агенция по заетостта показват, че в сравнение с юли 2014 г., безработните младежи до 24 години намаляват значително - с 5983 лица, а делът им е с 1.1 процентни пункта по-малък.

В сравнение с юли 2014 г., младежите до 29 г. намаляват значително -  с 10 906 лица, а делът им е с 1.5 процентни пункта по-нисък.

Според последните данни на Евростат, за месец юни 2015 г. равнището на младежката безработица до 24 години в Българиянамалявазначително за втори пореден месец ие 18.8%,като то е по-ниско с 1.9 процентни пункта в сравнение със  средното равнище на младежка безработица до 24 години за ЕС-28 (20.7%). В сравнение с юни2014 г.то намалява значително - с 4.9 процентни пункта.

През периода януари-юли 2015 г. по програми, проекти и мерки за обучение и заетост, финансирани със средства от държавния бюджет, в заетост са включени над 5 500 младежи до 29 г., като в някои от тях са единствена целева група.

Мерките, които вече дават конкретен резултат са свързани с успешното функциониране на европейски програми, чиито бенефициент е Агенцията по заетостта към Социалното министерство, така и собствени програми на ведомството.

Европейски програми за младежка заетост:

 

·       През 2015г. продължава активното изпълнение на Националния план на Европейската гаранция за младежта 2014–2020г., чрез включените в него основни дейности, финансирани със средства от държавния бюджет и от Европейския социален фонд.

·       Агенцията по заетостта е бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 - „Младежка заетост”. Общият бюджет на проекта е 35 млн. лв. и ще се реализира до края на 2016 г., като се предвижда да бъде предоставена възможност за стаж и обучение по време на работа на 8 000 младежи до 29 години включително за период от 6 месеца.

Проект „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления: стажуване и обучение по време на работа.И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от населеното място на работа, се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа/обучението.

На работодателите, които осигурят стажуване по схемата, ще бъдат покрити разходите за:

·                     възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход  за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към която се отнася разкритото стажантско място;

·                     здравните и социалните осигуровки на младежите за срок от 6 месеца.

 

Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца.

Към началото на месец август са сключени662договора с работодатели, като в заетост са включени общо 1 142 безработни младежи, от които за стажуване - 585лица и за обучение - 557лица. Общият брой на включените по проекта наставници е 575, от които 352 – на стажанти и 223 – на обучаеми лица.

 

 

·       През 2015 г. по линия на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. на Агенцията по заетостта й предстои да стартира схема „Обучения и заетост за младите хора”. Общият бюджет на схемата е 115 млн. лв., като в нея се предвижда да бъдат включени 23 000 младежи. Дейностите по схемата обхващат безработни лица до 29-годишна възраст включително. Целта на операцията е интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст вкл., регистрирани в бюрото по труда, в заетост при работодател чрез осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост.

Основните мерки на социалното министерство за решаване проблемите на младежката заетост:

·        „Ателие за търсене на работа”. Услугата се предоставя съобразно конкретна потребност на търсещото работа лице. За индивидуална или групова работа в рамките на Ателието безработните лица могат да избират от 25 теми, които развиват различни умения и компетентности. От началото на годината услугата са ползвали 15 124 младежи, което е почти 75% от всички безработни лица, участвали в Ателие за търсене на работа.

 

·       Трудови борси към Агенцията по заетоста. До момента са проведени 18 специализирани борси за младежи, на които са присъствали 5 104 младежи и 413 работодатели. В резултат към края на месец юли 2015 г. работа са започнали 4 408 младежи, от които 2 970 са били регистрирани в бюрата по труда.

 

·       Работата с младежите се подпомага от психолози и мениджъри на случай, назначени по Национална програма „Активиране на неактивни лица”. Предоставено е индивидуално психологическо подпомагане на 1 070 младежи, което е 37,78% от лицата, ползвали индивидуално консултиране. Във форми на групово психологическо подпомагане са се включили 1 805 безработни младежи или почти 50% от всички участници, разпределени в 313 групи. Предоставени са индивидуални консултации на 875 младежи от 2 495 безработни лица, ползвали този вид помощ.

 

·       Национална програма „Активиране на неактивни лица”– наети са 56 младежи до 29 г. с висше образование, които не учат, но и не работят. Те изпълняват функцията на посредник между икономически неактивните младежи и институциите, които им предоставят подходящите социални, здравни, образователни и други услуги.

снимка:starazagora.utre.bg

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin