Инициатива „Подкрепи една мечта”


Инициатива „Подкрепи една мечта”


За инициативата

 

 

Инициативата „Подкрепи една мечта”насърчава професионалната и личностна реализацията на младежи, които напускат специализираните институции за деца. През 2012 г. е подписано Споразумение за сътрудничество между Администрацията на президента, Министерството на образованието и науката, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта. Тази година към Споразумението се присъедини и Министерството на труда и социалната политика. Чрез Споразумението институциите обединяват ресурсите си за мотивиране, насочване и подпомагане на младежите за продължаване на образованието им и/или осигуряване на заетост. Подкрепата се осъществява под формата на конкретни дейности и програми  като: консултиране и информиране за възможностите за личностна и професионална реализация; обучение и квалификация според интересите на младежите и потребностите на пазара на труда; осигуряване на  заетост; парични дарения и материална помощ за провеждане на ежегодния абитуриентски бал на младежите. При наличие на финансов ресурс и със съгласието на дарителите се предвижда предоставяне на еднократна финансова подкрепа на младежите, приети за студенти през съответната година.

МТСП участва с експертна подкрепа, съдействие при осъществяване на контакти с потенциални работодатели, с изпълнителната власт по области. Чрез местните комисии по заетостта се очаква да се създадат възможности да подкрепа на посочената група младежи.

През учебната 2015/2016 г. в инициативата „Подкрепи една мечта” са включени 159 младежи, завършващи средно образование или професионално обучение и напускащи специализирани институции за деца - центрове за настаняване от семеен тип, домове за деца, лишени от родителска грижа /ДДЛРГ/, социален учебно–професионални центрове, защитени, наблюдавани и преходни жилища, комплекси за социални услуги за деца и семейства.

На местно ниво с младежите, включени в инициативата „Подкрепи една мечта”, работят екипи, в които участват трудови посредници, кейс-мениджъри и психолози от дирекциите „Бюро по труда”, младежки медиатори, социални работници, психолози от центровете за обществена подкрепа или други доставчици на социални услуги. Привлечени са и класни ръководители, учители, педагогически съветници, психолози от училищата, представители от специализираната институция и от услугите от резидентен тип.

На 26 май 2016 г. под егидата на президента Росен Плевнелиев ще се проведе традиционният абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение. В рамките на благотворителната инициатива на държавния глава „Подкрепи една мечта“ балът ще бъде организиран за младежи в неравностойно положение от повече от 40 институции или услуги в общността.

Президентът на Републиката се обръща с призив за подкрепа за провеждането на абитуриентския бал, като част от инициативата „Подкрепи една мечта“ и като жест на солидарност и съпричастност към младите хора в неравностойно положение. Организациите, фирмите и гражданите, които желаят да подпомогнат благотворителната инициатива „Подкрепи една мечта”, могат да го направят със средства по банкова сметка на Администрацията на Президента:

IBAN BG 45 BNBG 9661 3000 1909 01

BIC BNBGBGSD

Банка БНБ

 

 

 

За повече информация във връзка с Инициативата посетете адрес (http://www.president.bg/news3191/prezidentskata-institutsiya-tarsi-podkrepa-za-mladezhi-v-neravnostoyno-polozhenie-po-initsiativata-podkrepi-edna-mechta.html).

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin