Инициатива „Подкрепи една мечта”


Инициатива „Подкрепи една мечта”За инициативата

 

 

Инициативата „Подкрепи една мечта”насърчава професионалната и личностна реализацията на младежи, които напускат специализираните институции за деца. През 2012 г. е подписано Споразумение за сътрудничество между Администрацията на президента, Министерството на образованието и науката, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта. През 2015 г. към Споразумението се присъедини и Министерството на труда и социалната политика. Чрез Споразумението институциите обединяват ресурсите си за мотивиране, насочване и подпомагане на младежите за продължаване на образованието им и/или осигуряване на заетост. Подкрепата се осъществява под формата на конкретни дейности и програми  като: консултиране и информиране за възможностите за личностна и професионална реализация; обучение и квалификация според интересите на младежите и потребностите на пазара на труда; осигуряване на  заетост; парични дарения и материална помощ за провеждане на ежегодния абитуриентски бал на младежите. При наличие на финансов ресурс и със съгласието на дарителите се предвижда предоставяне на еднократна финансова подкрепа на младежите, приети за студенти през съответната година.

МТСП участва с експертна подкрепа, съдействие при осъществяване на контакти с потенциални работодатели, с изпълнителната власт по области. Чрез местните комисии по заетостта се очаква да се създадат възможности за подкрепа на посочената група младежи.

През учебната 2016/2017 г. в инициативата „Подкрепи една мечта” са включени над 120младежи от випуск 2016/2017 г. и над 160 младежи от випуск 2017/2018 г., завършващи средно образование или професионално обучение и напускащи специализирани институции за деца - центрове за настаняване от семеен тип, домове за деца, лишени от родителска грижа /ДДЛРГ/, социален учебно–професионални центрове, защитени, наблюдавани и преходни жилища, комплекси за социални услуги за деца и семейства.

На местно ниво с младежите, включени в инициативата „Подкрепи една мечта”, работят екипи, в които участват трудови посредници, кейс-мениджъри и психолози от дирекциите „Бюро по труда”, младежки медиатори, социални работници, психолози от центровете за обществена подкрепа или други доставчици на социални услуги. Привлечени са и класни ръководители, учители, педагогически съветници, психолози от училищата, представители от специализираната институция и от услугите от резидентен тип.

Част от инициативата „Подкрепи една мечта“ е традиционният абитуриентски бал на младежи в неравностойно положение, който ще се проведе на 31 май 2017 г. под егидата на президента Румен Радев.

Президентът на Републиката се обръща с призив за подкрепа за провеждането на абитуриентския бал, като част от инициативата „Подкрепи една мечта“ и като жест на солидарност и съпричастност към младите хора в неравностойно положение. Организациите, фирмите и гражданите, които желаят да подпомогнат благотворителната инициатива „Подкрепи една мечта”, могат да го направят със средства по банкова сметка на Администрацията на Президента:

 

IBAN BG 45 BNBG 9661 3000 1909 01

BIC BNBGBGSD

Банка БНБ

 

За повече информация във връзка с Инициативата посетете адрес (https://www.president.bg/cat28/Podkrepi-edna-mechta/).

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin