Антикорупция


АнтикорупцияСигнал за нарушения, корупционни прояви, злоупотреба с власт, незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия, извършвани от служител/и на Министерството на труда и социалната политика и Второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на труда и социалната политика (Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за хората с увреждания, Национален институт за помирение и арбитраж, Фонд „Социална закрила“, Фонд „Условия на труд“ и Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи)

може да бъде подаден по някой от следните начини:

 • На адреса на Министерство на труда и социалната политика - гр. София, ул. „Триадица“ № 2;

 • На място в приемната - Център за информация и услуги, гише № 3 в сградата на МТСП - гр. София, ул. „Триадица“ № 2;

 • Чрез Интернет формата за подаване на сигнали за корупция;

 • На телефон 0 800 11 617;

 • Чрез двете кутии, поставени на двата входа в сградата на МТСП - гр. София, ул. „Триадица“ № 2;

 

Необходима информация при подаване на сигнал:

 • Три имена на подателя;

 • Адрес за кореспонденция, електронна поща;

 • Телефон за контакт;

 • Данни за институциите, които вече са информирани.

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация, която да потвърждава изнесените от подателя данни, в това число дата на извършване на нарушението, в какво се изразява същото, името и длъжността на служителя, извършил нарушението и др. При необходимост следва да се представят допълнителни данни и информация по законоустановения ред.

 

ВАЖНО!

Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

 

За анонимни сигнали се считат:

 • получени по пощата, без посочени две имена, адрес за кореспонденция и без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала;

 • сигнали, получени чрез Интернет формата за подаване на сигнали за корупция, без посочени две имена, адрес за кореспонденция, електронен адрес или телефон;

 • сигнали по телефона, без посочени две имена и адрес за кореспонденция.
   

За анонимни се считат и сигнали, за които от страна на Инспектората е направен опит за свързване с подателите с оглед на получаване на допълнителна информация по сигналите, при който е установено, че лица с посочените в сигнала имена не фигурират (не отговарят) на посочените в сигнала адрес, електронен адрес и телефон за връзка.

 

За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които касаят факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването на сигнала, считано от датата на подаването на сигнала.

 

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

 

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателят.

 

Форма за подаване на сигнали за корупция

 

Информация за резултатите от извършени проверки по сигнали за корупция от Инспектората на МТСП в периода януари – декември 2017 г.

Информация за резултатите от извършени проверки по сигнали за корупция от Инспектората на МТСП в периода януари-юни 2018 г.

Антикорупционен план на МТСП и ВРБ към министъра за 2018 г.

 • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin