Новини


НовиниПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ

СТАРТИРА КАМПАНИЯ

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2020 Г.

В периода 01.10.2019– 06.01.2020 г. Проект „Красива България” (ПКБ) провежда кампания за набиране на кандидати за участие с проектни предложения за 2020 г. Мерките, по които може да се кандидатства по време на кампанията са три:

- мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”;

-мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”;

-мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”.

Допустими кандидати по мярка М01 могат да бъдат общините и областните управители, държавните институции иконтролните органи, които сасобственици на обектите, а допустимите проектни предложения трябва да са за строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) в:

- обекти заобществено обслужване (вкл. със статут на недвижима културна ценност) в областта наадминистрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм;

- прилежащите външни пространствана посочените обекти, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които са разположени.

Допустими кандидати по мярка М02 могат да бъдат общините и държавните институции, които сасобственици на обектите, а допустимите проектни предложения трябва да са СМР/СРРв:

- обекти заобществено обслужване (вкл. със статут на недвижима културна ценност) в областта на: образованието и науката – детски ясли и градини, училища,вкл. висши,научнии академичнизвенаи др. подобни; здравеопазването – лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ,центровеза спешна медицинска помощи др. подобни; предоставянетона социални услуги в общността, които не са от резидентен тип – дневни центрове, центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и интеграция,центрове заработа с деца на улицата,социално учебно-професионални центрове, звена „Майка и бебе”, приемна грижа и обществени трапезарии;

- вприлежащите външни пространствана посочените обекти, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които са разположени.

Финансовата рамка на всяко проектно предложениепо мерки М01 и М02 е следната:

- общ бюджет – от 60 000 до 400 000 лв. с ДДС;

- финансиране от ПКБ – най-много120 000 лв. с ДДС;

- съфинансиране от кандидата – най-малко 50% от общия бюджет за проектното предложение.

Допустими кандидати по мярка М02-01 могат да бъдат само общините, които сасобственици на обектите, а допустимите проектни предложения трябва да са СМР/СРРв съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство, с цел предоставяне на социални услуги в общносттаот резидентен тип – център за настаняване от семеен тип, център за временно настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано жилище, преходно жилище и приют. По тази мярка не се допуска финансиране на СМР/СРР вобекти, които са съсстатут на недвижима културна ценност.

Финансовата рамка на всяко проектно предложениепо мярка М02-01 е следната:

- общ бюджет  – от 60 000 до 400 000 лв. с ДДС;

- финансиране от ПКБ – най-много180 000 лв. с ДДС;

- съфинансиране от кандидата – най-малко 30% от общия бюджет за проектното предложение.

Подробна информация за условията за кандидатстване може да се намери във файла с наименование „Обява за Кампания 2020”.

Обява Кампания 2020

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin