Категории:


Изберете категория


Или задайте въпрос

Трудово право1.Възникване, изменение и прекратяване на трудов договор
2.Работно време, почивки и отпуски
3. Обезщетения при прекратяване на трудов договор

Обществено осигуряване1.Условия за придобиване на право на пенсия
2.Основания за осигуряване на лицата
3.Права, които могат да се ползват на основание осигуряване на фондовете на държавното обществено осигуряване /фонд “Общо заболяване и майчинство”, фонд “Пенсии”, фонд “Трудова злополука и професионална болест” и фонд “Безработица”

Социални помощи 1. Отпускане на месечни, целеви и еднократни помощи по Закона за социално подпомагане
2. Отпускане на целева помощ за отопление

Социални услуги

1. Предоставяне на социални услуги в:

1.1. специализирани институции (домове за деца, лишени от родителска грижа, домове за пълнолетни лица с увреждания, домове за стари хора);

1.2. социални услуги в общността:

1.2.1. социални услуги в домашна среда (личен асистент, социален асистент, домашен помощник);

1.2.2. дневни и консултативни форми на социални услуги (дневни центрове, центрове за социална рехабилитация и интеграция, центрове за обществена подкрепа и др.);

1.2.3. социални услуги от резидентен тип (защитени, наблюдавани и преходни жилища, центрове за настаняване от семеен тип, кризисни центрове, центрове за временно настаняване и др.).

2. Заплащане на такси за ползване на социални услуги.
3. Откриване и закриване на социални услуги.
4. Лицензиране и регистрация на доставчици на социални услуги.
5. Стандарти и критерии за предоставяне на социални услуги.
6. Финансиране на социални услуги.
7. Контрол на социалните услуги.
 


Заетост и безработица1. Конкретни проекти, програми и мерки, които се реализират на пазара на труда, основните дейности, целеви групи и субсидии за работодатели за тяхната реализация
2. Видове стимули за безработните лица и работодателите и техните размери
3. Обучение на възрастни

Безопасност и здраве при работа 1. Изпълнение на основните изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и наредбите за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд в съответствие със спецификата на работното място и рисковете за здравето и безопасността на работниците и служителите
2. Категоризиране на труда при пенсиониране
3. Определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време на основание чл. 137 от Кодекса на труда
4. Определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск на основание чл. 156 от Кодекса на труда
5. Условия и ред за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на основание чл. 285 от Кодекса на труда
6. Задължителното застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука
7. Условия и ред за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

Свободно движение на работници, миграция и интеграция1. Работа в България на граждани от трети държави (които не са държави-членки на ЕС, ЕИП и конфедерация Швейцария)
2. Свободно движение на български работници в рамките на ЕС и режим на достъп до трудовия пазар на държави-членки на ЕС
3. Миграция, интеграция и свободно движение на работници, свързани с членството на Република България в Европейския съюз

Подкрепа за детето и семейството1. Мерки за закрила на деца в риск
2. Предоставяне на финансова подкрепа на деца по реда на ППЗЗД
3. Еднократни помощи при бременност; раждане; за отглеждане на близнаци до навършване на една година; за отглеждане на дете до навършване на една година от майка студентка, учаща в редовна форма на обучение
4.Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст; за отглеждане на дете до навършване на една година
5.Целеви помощи за ученици
6. Месечни добавки за деца с трайни увреждания
7. Целева помощ за безплатно пътуване на многодетни майки

Интеграция на хората с увреждания 1. Отпускане на месечни добавки за социална интеграция, както и за целеви помощи за хора с увреждания по Закона за интеграция на хората с увреждания
2. Ред и условия за освобождаване на хората с увреждания от заплащането на винетни такси

Европейско и международно социално право1.Двустранни договори за социална сигурност
2. Координация на системите за социална сигурност
3. Зачитане на трудов и осигурителен стаж от чужбина
4. Социални системи и права в другите държави членки
5. Социални права по актове на МОТ и Съвета на Европа  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България