Категории:


Към категориите

2019-04-04 10:49:43 - Анелия Грудева
Зададох въпроса си на 18.03.2019,но до сега не съм получила отговор - служител е уволнен дисциплинарно на 17.12.18г,съда го възстановява на работа на 15.03.19г,от 01.01.19г има увеличение на заплатите.Обезщетението по чл.225 ал.1КТ на коя база следва да бъде изчислено-на последния отработен месец за 2018 или на база вече увеличената заплата за 2019

2019-04-04 14:21:39 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, при незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца. Ако през посочения период работникът или служителят е работил на по-нископлатена работа, той има право на разликата в заплатите – ал. 2 на чл. 225 от КТ. Периодът и размерът на дължимото обезщетение се определя с влязлото в сила съдебно решение. Работодателят е длъжен изплати обезщетение по чл. 225, ал.1 от КТ съгласно влязло в сила съдебно решение, с което е осъден за това. За изплащане на посоченото обезщетение лицето не трябва да е работило по трудово правоотношение. В чл. 228, ал. 1 от КТ е предвидено, че брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено. МВ/

2019-04-03 16:57:00 - Петя Къновска
Здравейте, Ние сме фирма извършваща транспортна дейност в страната и европейската общност с влекачи и хенгери/ТИР/.Въпросът ни е по кой код от НКПД-83322005 шофьор тежкотоварен автомобил -12 и повече тона или 83322006-шофьор товарен автомобил/международни превози/ трябва да бъдат назначени?Продължителността на курсовете е от 5 до 15дни.Благодаря!

2019-04-11 18:30:56 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Къновска, Моля, поставете въпроса си в рубриката "Заетост и безработица". /НД/

2019-04-02 14:08:59 - Росица Атанасова
Здравейте! Колега от нашата фирма е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2017г. Продължи да работи без прекъсване на трудовия договор,за което не е изплатено и обезщетението при пенсиониране. Сега /2019г/,когато прекратявам договора му,коя брутна заплата се взема за изчисляване на обезщетението?

2019-04-08 15:43:40 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/, при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. В чл. 228, ал. 1 от КТ е предвидено, че брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел, в т.ч. и по чл. 222, ал. 3 от КТ е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено. Според чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на ралотната заплата /НСОРЗ/, в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда се включват: 1. основната работна заплата за отработеното време; 2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда; 3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер; 4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда; 5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда; 6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда; 7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда. МВ/

2019-04-02 11:24:30 - Дора Иванова
Здравейте, може ли да се връчи предизвестие за освобождаване на основание чл.328, ал.1 т.10 на лице в момент, когато ползва платен годишен отпуск. Благодаря!

2019-04-08 16:01:06 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда /КТ/ работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2, при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Както е видно от разпоредбата, предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение на посоченото основание може да бъде отправено от работодателя след като лицето е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Основанията, при които при прекратяване на трудовия договор работникът/ служителят се ползва от закрила при уволнение са изрично посочени в чл. 333 от КТ. При прекратяване на посоченото по-горе основание, лицето не се ползва от закрила при уволнине.МВ/

2019-03-29 10:01:41 - Sergey N
ако имам лиценз за посредническа дейност и преместя офиса си , задължен ли съм на уведомя инспекцията по труда

2019-04-03 11:11:23 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господине, От изложената фактическа обстановка правим извод, че въпросът е свързан със задълженията на лицата, които извършват посреднически услуги по наемане на работа, регистрирани на основание Закона за насърчаване на заетостта, поради което следва да бъде зададен в рубрика „Заетост и безработица“.НС

2019-03-28 16:56:50 - Мария Михайлова
Работя на основен трудов договор на 8 часа и на допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ за 3 часа. Длъжността, която заемам при втория работодател по чл. 111 от КТ, е включена в списака на длъжностите, които работят при условията на ненормирано работно време. Имам ли право да използвам допълнителния платен годишен отпуск за работа.

2019-04-08 10:02:26 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 111 от Кодекса на труда /КТ/ работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа в извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение /външно съвместителство/, освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение. Според чл. 113 от КТ, максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от: 1. 40 часа седмично - за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители; 2. 48 часа седмично - за другите работници и служители. При изричното им писмено съгласие работниците и служителите по ал. 1, т. 2 могат да работят и повече от 48 часа. Работникът или служителят по чл. 110 и 111 дава писменото си съгласие за работа повече от 48 часа седмично на работодателя, при когото работи. В случай че работникът или служителят не даде съгласие, той не може да бъде задължен да работи повече от 48 часа седмично, като отказът му не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него – ал. 3 на чл. 113 от КТ. Във всички случаи на полагане на допълнителен труд общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка, установена с този кодекс. Според чл. 152 от КТ, работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа. При петдневна работна седмица работникът или служителят има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя. В тези случаи на работника или служителя се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка - чл. 153, ал. 1 от КТ. В чл. 139а, ал. 4 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че поради особения характер на работата работодателят след консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 може да установява за някои длъжности ненормиран работен ден. Със своя заповед работодателят определя списъка на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден ¬- чл. 139а, ал. 3 КТ. Съгласно ал. 4 на чл. 139а от КТ, работниците и служителите с ненормиран работен ден са длъжни при необходимост да изпълняват трудовите си задължения и след изтичането на редовното работно време. Разпоредбата регламентира задължението на работниците и служителите, за длъжностите на които работодателят е установил ненормиран работен ден, при необходимост за изпълняват трудовите си задължения след изтичане на редовното работно време, а не преди неговото начало. Тъй като ненормиран работен ден се установява за някои длъжности, работата е свързана с изпълнение на служебните задължения на работниците и служителите. Размерът на платения годишен отпуск се определя пропорционално на времето, което би се признало за трудов стаж. Изчисляването на платения годишен отпуск по договора за допълнителен труд става по общия ред като времето, което евентуално би се признало за трудов стаж, се изчислява и набира по часове, дни и месеци. Точните изчисления се извършват от работодателя. МВ/

2019-03-28 11:27:22 - Станислав Бигленски
Здравейте, на лице което е работило на длъжност Водач (оператор), открита платформа с повдигащо устройство в едно предприятие може ли да бъде признат трудов стаж (опит) като водач на тежкотоварен автомобил в следващо предприятие след напускане на предишното? Благодаря Ви предварително за информацията!

2019-04-04 15:00:44 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
По поставения в запитването въпрос следва да се обърнете към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. МВ/

2019-03-27 17:04:43 - Петя Пенчева
Интересува ме точно тълкувание на чл.17,ал.2 от НСОРЗ. Пример:Аз съм служител във фирма и през кал.год. съм ползвала платен год.отпуск 2 по 10 дни.Работя на 8 часов раб.ден с осн.запл. 800лв. Отпуските ми са изчислени на тази база.В декември Работодателят изплаща коледен бонус-800лв.Трябва ли да се преизчислява сумата за тези отпуски?

2019-04-04 15:20:20 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
В чл. 177, ал. 1 от КТ е предвидено, че за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни. Съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на ралотната заплата /НСОРЗ/, в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда се включват: 1. основната работна заплата за отработеното време; 2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда; 3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер; 4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда; 5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда; 6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда; 7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда. Съгласно чл. 17, ал. 2 от НСОРЗ, в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 от Кодекса на труда се включва съответната пропорционална част от допълнителните периодични или годишни възнаграждения, изплатени след ползването на платения отпуск, като за целта се преизчисляват изплатените възнаграждения за платен отпуск. Разпоредбата на чл. 17, ал. 2 от наредбата има предвид допълнителни възнаграждения (периодични или годишни), които са изплатени след ползването на платения отпуск. В случай, че възнаграждението има постоянен характер мнението ни е, че би следвало да се извърши преизчисление на порзвание отпуск. Следва да се има предвид, че в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 от КТ не могат да бъдат включвани плащания, които имат ивцидентен характер – плащания за извънреден труд, за нощен труд и други подобни. В този случай не следва да се преизчислява ползвания отпуск. МВ/

2019-03-27 12:40:22 - Красимир Александров
Здавейте Имам влязло в сила по гр.д.№810/2018г. на РС - Несебър, влязло в сила на 28.12.2018г., с което е отменено уволнението ми като незаконно по чл.344, ал.1, т.1 от КТ, извършено със Заповед №1 от 11.06.2018г. Не съм възстановен на работа. Смята ли се че трудовия стаж се смята до 28.12.2018г. датата на влизане на Решението.

2019-04-04 14:58:09 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 354, т. 1 от Кодекса на труда времето, през което работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, се признава за трудов стаж от датата на уволнението до възстановяването му на работа. В случай, че лицето не е възстановено с влязлото в сила съдебно решение на заеманата преди уволнението му длъжност считаме, че за трудов стаж следва да се признае времето от уволнението до влизане в сила на съдебния акт. МВ/

2019-03-26 14:48:26 - Жулиета Дюлгерова
Кога следва да се изплати работна заплата, ако в трудовия договор не е определен начин и дата на изплащане

2019-04-04 14:39:28 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 270, ал. 2 от Кодекса на труда /КТ/, трудовото възнаграждение се изплаща авансово или окончателно всеки месец на два пъти доколкото не е уговорено друго. В чл. 22, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, организацията на работната заплата в предприятията се регламентира във вътрешни правила за работната заплата, които са вътрешен акт на предприятието по смисъла на чл. 37 от Кодекса на труда. Според разпоредбата на чл. 22, ал. 4, т. 8 от наредбата, във вътрешните правила за работната заплата могат да се включват и редът и начинът за изплащане на работната заплата. МВ/

2019-03-26 14:33:46 - Елена Радева
Предстои да се пенсионира мед. сестра от д-ст "Здравеолазване" в р-н "Централен" През целия си трудов стаж от 17.12.1980 г. до 03.05.2015 г. е работила във ВМИ гр. Пловдив / 50% бюджетна издръжка и 50% търговско дружество/. На 04.05.2015 г. лицето започва работа като медицинска сестра при р-н "Централен" - Има ли право на шест заплати- ПМС 31/1994г

2019-04-04 14:40:08 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
В чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Съгласно чл. 1, ал. 2 от ПМС № 31 от 1994 г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от КТ, обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда в размер на шест брутни заплати се определя и на медицинските кадри, когато през последните десет години от трудовия им стаж са работили в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на здравеопазването. В случай, че служителката не отговаря на посочените изисквания на разпоредбата - последните 10 години от трудовият й стаж да е работила като медицински кадър в сферата на здравеопазването, на бюджетна издръжка, при прекратяване на трудовото правоотношение, след като е придобила право на пенсия за осигурителен стаж и възрарст, ще има право на обезщетение по ал. 3 на чл. 222 от КТ в размер на 2 брутни заплати. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки конкретен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда. МВ/

2019-03-26 14:22:02 - Даниела Милушева
На учителка с 33г.и 10 мес. учителски стаж в НУ през м.06.2015г. се прекратява ТД. 2 месеца е на БТ и 10 дни при ЕТ. От м.09.2015г.пак е назначена като учител в СУ. Първостепенния ръководител е един - общината. Има ли право на 10,5 заплати като обезщетение по чл.222 ал.3 от КТ при пенсиониране или само на 2 РЗ? НУ е слято в СУ през м.09.2017 год.

2019-04-04 14:57:29 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/, при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. В чл. 219, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищно образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда - в размер на 10 брутни работни заплати. Както е видно от разпоредбата, право на обезщетение в увеличен размер имат педагогическите специалисти, заемали длъжност в посочените институции. Бюрото по труда, където лицето е било регистрирано като безработно не е “работодател” по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на КТ, поради което то не е пречка за получаване на предвиденото по-горе обезщетение, ако отговаря на посочените в разпоредбата изисквания. Съгласно чл. 123, ал.1, т.1 от КТ, трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в резултат на сливане на предприятия. Всички права на работника или служителя по трудовото правоотношение се запазват, включително и правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ за изплащане на шест брутни заплати, ако лицето отговаря на изискванията на разпоредбата. Тъй като служителката, както посочвате в запитването си, в определен период е работила извън сферата на образованието, при ЕТ, както се посочва в запитването мнението ни е, че ще има право на обезщетение от 2 брутни заплати. Преценката относно правото на работника/ служителя при прекратяване на трудовото правоотношение да получи обезщетение от две или шест /в случая 10/ брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. МВ/

2019-03-25 18:03:46 - Анастасис Папавасилиу
Работих като лекар -анестезиолог,при пенсионирането ми бе изплатено 6 заплати но не брутни.ТРЗ отговори че се изплащат:1 основната заплата,2 трудов стаж ,3 нощен туд.Другите плащания спешен туд,нулево време,изванреден труд не влизат в брутната заплата.Дали е така? С Уважение Папавасилиу.

2019-04-04 14:38:32 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
В чл. 222, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. Съгласно чл. 228, ал. 1 от КТ, брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел, в т.ч. и по чл. 222, ал. 3 от КТ, е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено. Според чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата /НСОРЗ/, в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от КТ се включват: 1. основната работна заплата за отработеното време; 2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда; 3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер; 4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда; 5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда; 6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда; 7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда. Разпоредбата на чл. 15 от НСОРЗ установява, че допълнителните трудови възнаграждения по чл. 11 /за образователна и научна степен/ и чл. 12 /за придобит трудов стаж и професионален опит/ са с постоянен характер. За допълнителни възнаграждения с постоянен характер се считат и допълнителните възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащото се за съответния период основно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време. Допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер, освен тези по чл. 11, 12 и 15 от наредбата, могат да се определят и във вътрешните правила за работната заплата. По отношение на допълнителното трудово възнаграждение за положен нощен труд считаме, че във всички случаи когато е въведен сменен режим на работа, включващ и нощен и дневен труд, т.е. винаги когато не става въпрос за „инцидентно” полагане на нощен труд, то допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд има постоянен характер и се включва в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнагражденията по чл. 228 от Кодекса на труда. Тъй като извънредният труд поначало е забранен мнението ни е, че той не се взема предвид при определяне на посоченото по-горе обезщетение. МВ/

2019-03-25 17:41:19 - Зайкова
Здравейте! Въпроса ми е във връзка с чл.21, ал.2 от НСОРС. Ако даден служител има болничен и платен отпуск в месеца на увеличение на работната му заплата, какво брутно трудово възнаграждение определяме за изчисляването на добавката, която се заплаща към възнаграждението за отпуск? Благодаря!

2019-04-04 14:37:43 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 177 от Кодекса на труда /КТ/ за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни. Разпоредбата регламентира правило за изчисляване на възнаграждението по време на отпуск. Следва да се има предвид и чл. 21, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), който се прилага, когато работникът или служителят към или след датата, от която са увеличени заплатите, е бил в платен отпуск. Посочената разпоредба предвижда, че когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет, колективен трудов договор или вътрешен акт на работодателя, от определена дата са увеличени работните заплати, но работникът или служителят към тази дата или след нея е бил в платен отпуск, поради което увеличението не се е отразило в базата, от която се изчислява възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от КТ, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение. МВ/

2019-03-25 15:09:41 - Мария Иванова - Данева
През периода 01.05.1981 г. - 31.12.1981 г./8 месеца/ съм работила в Дружество за разпространение на научни знания "Г.Кирков"-Нова Загора,а на щат съм се водила сътрудник в ОК на Отечествен фронт - Сливен.В трудовата книжка това е отразено, но няма кръгъл печатВ Дружеството в Н. Загора винаги е работил само 1 човек Няма архив на ОК на Отеч .фронт.

2019-04-08 10:41:42 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова-Данева, Запитването не съдържа ясна информация и конкретен въпрос. Предлагаме Ви да зададете въпроса си с писмо на адрес: Министерство на труда и социалната политика, гр. София, ул. Триадица №2, като изложите по-подробно фактите и приложите и копие на трудовата книжка. (СР)

2019-03-25 14:19:45 - НАКОВА
Има ли право работодателя да ме изпраща в командировка, с цел работна среща/обучение. Мога ли да откажа да отида, има ли условия, при които служителя да не е задължен да отиде в командировка

2019-04-03 11:10:43 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Накова, Съгласно чл. 228а, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работодателят е длъжен да осигурява условия за поддържане и повишаване професионалната квалификация на работниците и служителите за ефективно изпълнение на техните задължения по трудовото правоотношение в съответствие с изискванията на изпълняваната работа и бъдещото им професионално развитие. Работникът или служителят е длъжен да участва в организираните или финансираните от работодателя форми на обучение за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация, за подобряване на професионалните си умения, както и да полага усилия за повишаване на квалификационното си равнище в съответствие с характера на изпълняваната работа (чл. 228б от КТ). В посочената хипотеза сме на мнение, че ако работодателят издаде заповед за командироване в страната, в която определи задължение за участие в обучение, възниква задължението за изпълнение на съответната заповед. Бихме искали да обърнем внимание, че съгласно чл. 187, ал. 1, т. 7 от КТ неизпълнението на законните нареждания на работодателя е вид нарушение на трудовата дисциплина и при извършването му работодателят има възможност да наложи дисциплинарно наказание по реда и при условията на глава девета, раздел ІІІ от КТ. Следва да имате предвид, че работодателят не може да командирова бременна жена, работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро и майка на дете до 3-годишна възраст без нейното писмено съгласие (чл. 310 от КТ).НС

2019-03-25 14:14:52 - Станка Иванова
Работник на работа в поделение на "Мини Марица-изток" ЕАД на длъжност "Машинен шлосер"е изпратен на работа в ГДР за времето от 07.04.1981 г. до 01.08.1982 г. Длъжността е трета категория труд в предприятието ни. Въпросът ми е каква категория труд следва да бъде зачетена през време на комндировката в ГДР (работил е в открит рудник)?

2019-04-16 16:55:40 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, Теоретично е възможно лице, което работи на длъжност, съответстваща на една категория на труд да бъде командировано за изпълнение на работа съответстваща на друга категория, и времето на командироване и изпълнение на съответната работа да се зачете за стаж при съответната по-висока категория. В запитването Ви обаче липсва информация, за да можем да отговорим по-определено. Правилата, които са уреждали категоризирането на труда при пенсиониране през посочения от Вас период от време се съдържат в отменения Правилник за категоризиране на труда при пенсиониране (обнародван на 29.12.1967г., в сила до 31.12.1999г.). Бихме искали да Ви обърнем внимание, че категорията труд се преценява по оригинални документи за осигурителен стаж, издадени на база разплащателните ведомости или друга счетоводноотчетна документация. При спорни въпроси се представя и производствена (функционална) характеристика, в която да е отразено естеството на извършваната работа, звеното, в което е работено и вида дейност на осигурителя. Съгласно Кодекса за социално осигуряване, на териториалните поделения на НОИ са възложени правата по отпускането, изменянето, спирането и прекратяването на пенсиите, като издадените от тях разпореждания подлежат на контрол пред административните съдилища. В тази връзка категорията труд при пенсиониране се преценява за всеки отделен случай по представена в ТП на НОИ първична документация, доказваща характера и особените условия на труд. /ДК/

2019-03-25 13:40:46 - койна стоянова
Учител със стаж като възпитател в ДДЛГ 18 години учителски стаж в ДГ пет години без прекъсване от едната длъжност после другата има ли право на 10.5 заплати по чл 222 ал.3

2019-04-04 14:36:51 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/, при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Както е видно от разпоредбата, условието за получаване на 2 брутни заплати е при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а изискването за 6 брутни заплати е през последните 10 години от трудовият му стаж да е работил при “същия работодател”. "Работодател" по смисъла на § 1, т 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение. В чл. 219, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищно образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда - в размер на 10 брутни работни заплати. Както е видно от разпоредбата, право на обезщетение в увеличен размер имат педагогическите специалисти, заемали длъжност в посочените институции. Преценката относно правото на работника/ служителя при прекратяване на трудовото правоотношение да получи обезщетение от две или шест /в случая 10/ брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. МВ/

2019-03-25 13:25:46 - Дари Стойкова
Здравейте, моля за вашия отговор да ми разтълкувате точния отговор на следното: Ако лицето е работило при същия работодател през последните 10 г. от трудовия си стаж, дължимото обезщетение е брутното трудово възнаграждение за 6 месеца (чл. 222, ал. 3). Това значи ли че ако от 1992 до 2001 работя при един работодател, след което напусна и в продължение на години не работя никъде през 2018 до момента пак започна работа при същия работодател той е длъжен при напускането ми да ми изплати 6 заплати защото в продължение на 27, натрупаните 10 години трудов стаж са само при него.

2019-04-04 14:36:16 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
В чл. 222, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Както е видно от разпоредбата, условието за получаване на 6 брутни заплати при прекратяване на трудовото правоотношение е не само работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст,но и през последните 10 години от трудовият му стаж да е работил при “същия работодател”. "Работодател" по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение. В случай, че от прекратяването на трудовия договор до последващото сключване на трудов договор със същия работодател не сте работила при друг работодател, би следвало да се приеме, че при прекратяване на трудовото Ви правоотношение, след като сте придобила право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, щи имате право на обезщетение от 6 брутни заплати. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда. МВ/

2019-03-25 12:40:03 - Люба Костадинова
Здравейте! Имаме следния казус: ООД, с двама собственици с равно участие в капитала и с начин на представляване заедно и поотделно, са назначени на ДУК в аптека. Двамата управители са магистър-фармацевти, това е съгласно законовите изисквания за отваряне на аптека. Единият от тях е ръководител на аптеката. Като такъв и съгл. НАРЕДБА № 28 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО, РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА АПТЕКИТЕ И НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ той участва и в пряката работа, свързана с поръчка и приготвяне на лекарства, консултации и др. предвидени в закона. Въпросът е – Трудовите взаимоотношения на двамата управители с дружеството под формата на ДУК, достатъчно ли е за да извършват продажби на лекарства /каквито са част от задълженията на магистър фармацевтите/. Предварително се извинявам ако въпросът не е към Вас и благодаря за съдействието.

2019-04-08 10:42:51 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Костадинова, За информация по поставения въпрос се обърнете към Министерство на здравеопазването.КА  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България