Категории:


Към категориите

2019-10-26 07:25:20 - Поля Стефанова
Здравейте! Въпросът ми е как следва да се тълкува разпоредбата на чл.62, ал.1, т.4 от ЗДСл? Лицето е призовано от органите на МВР за потвърждаване на показания във връзка с образувано дело, по което е пострадало лице. Получава призовка за определена дата. На основание на призовката му се разрешава този отпуск за съоветния ден. Следва ли се възнаграждение и ако да, коя е институцията която следва да го изплати - основния работодател или на основание на кой специален закон, евентуално МВР?

2019-11-06 10:53:00 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
По въпроси, свързани с прилагането на Закона за държавния служител, следва да се обърнете по компетентност към дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерски съвет. КА

2019-10-22 12:55:00 - Радина Вакрилова
Специализант, съгласно Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, назначен на трудов договор в болница, има ли право на отпуск, при условията на чл. 169 от КТ?

2019-11-11 13:49:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Вакрилова, Съгласно чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда, работник или служител, който учи в средно или висше учебно заведение без откъсване от производството, има право да ползва платен отпуск за обучение в размер на 25 работни дни за всяка учебна година, ако работодателят му е дал съгласие за това обучение. Видно от разпоредбата, за да има работникът или служителят право на платен отпуск за обучение, той трябва да учи във висше училище с цел придобиване на степен на образование по смисъла на Закона за висшето образование (ЗВО), т.е. образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", или образователна и научна степен "доктор". Съгласно чл. 66, ал. 4 от ЗВО специализант е този, който повишава квалификацията си по специализиран учебен план, без да придобива по-висока образователна степен или нова специалност. С оглед на това, приложение следва да намери Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с която се уреждат условията и редът за провеждане на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и финансирането му. (СР)

2019-10-17 08:15:49 - Атанас Куртенков
Фирма Х има двама съсобственика - А и Б. Законно ли е А да назначи Б за управител на Х по трудов договор? 1. Ако - "ДА"! После А прехвърля съсобствеността си на Б или на трето лице Ц. Тогава законно ли е Б да си остане на този трудов договор? 2. Ако - "НЕ"! Законно ли е Общото събрание на Х да назначи Б за управител на Х по ДУК?

2019-11-11 13:53:46 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Куртенков, Съгласно чл. 141, ал. 7 от Търговския закон отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците, или от едноличния собственик. Договорът за възлагане на управлението е граждански по своя характер и за него не се прилагат разпоредбите на трудовото законодателство. Задълженията на управителя по договора са да извършва представителството, управлението, контрола, организацията и ръководството на текущата дейност на дружеството. Не е възможно управлението на търговско дружество (ООД или ЕООД) да се осъществява въз основа на трудов договор, поради следните причини: - управителят на дружеството упражнява властта на работодател в дружеството и той представлява дружеството в отношенията с наетите работници и служители. Самият той не е част от тях. - трудовият договор предполага полагане на труд в рамките на установено работно време, а това за управителя очевидно не е приложимо; - по своя преценка общото събрание на съдружниците може да оттегли овластяването на управителя по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър (чл. 141, ал. 4 от Търговския закон). С оглед на гореизложеното, не съществува законова възможност съдружник в дружество с ограничена отговорност да осъществява функциите на управление и контрол на дейността на дружеството въз основа на трудов договор. (СР)

2019-10-16 21:04:39 - Димитър Стоев
Не получих отговор на въпросът ми, затова го задавам още веднъж. Има ли нормативна пречка, служител работещ на график и сумирано изчисляване на РВ да е дежурен в деня след изтичане на отпуската му, ако този ден е неработен (почивен или празничен)? Благодаря предварително

2019-11-05 16:34:34 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Стоев, Съгласно чл. 9а, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) едновременно с установяването на сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 КТ работодателят утвърждава поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване. Работодателят запознава работниците или служителите с утвърдените графици преди започване на работа по тях. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 153, ал. 2 от Кодекса на труда при сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 36 часа, но няма изрично задължение тя да съвпада с определени дни от седмицата – събота и неделя. В тази връзка намираме, че няма нормативно основание след ползване на платен годишен отпуск работодателят да изменя първоначално утвърдения поименен график, за да осигури ползването на два допълнителни почивни дни, които да съвпадат със събота и неделя.НС

2019-10-16 09:39:27 - Стефка Динева
Дължат ли се обезщетения по чл.104, ал. 4 от ЗДСл в случай на смърт на държавен служител, който е бил назначен след упражнено право на пенсия и при пенсионирането му е получил всички дължими обезщетения

2019-11-06 10:52:35 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
По въпроси, свързани с прилагането на Закона за държавния служител, следва да се обърнете по компетентност към дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерски съвет. КА

2019-10-14 16:07:14 - Мая Горанова
Общо събрание в училището, в което работя, реши да не се разпределят, начисляват и изплащат СБКО. Как се обжалва решението, пред кого и в какъв срок?

2019-11-11 13:48:31 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Горанова, Съгласно чл. 293, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) начинът на използването на средствата за социално-битовото и културното обслужване се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите. В КТ не е регламентиран ред за обжалване на решението на общото събрание. Социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите се финансира със средства от работодателя и от други източници (чл. 292 КТ). В чл. 37, ал. 2 от Постановление № 344 на МС от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. е регламентирано, че средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации се определят в размер до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, а се разходват през годината на базата на начислените средства за основни заплати. Следва да се има предвид, че разпоредбата на чл. 293, ал. 2 от КТ забранява средствата за социално-битовото и културното обслужване да се изземват и използват за други цели. Цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности се осъществява от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" към министъра на труда и социалната политика. (СР)

2019-10-14 11:31:59 - Боряна Коева
Дъщеря ми е приета редовно обучение в ВУЗ. Освободиха я от работа по чл.327 ал.1 т.6. Има тр.стаж почти две години. Има ли право да се регистрира в Бюро по труда и да получава обезщетение?

2019-10-16 13:50:43 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Коева, Всяко търсещо работа лице има право да се регистрира в Бюрото по труда. За информация относно условията, при които се извършва регистрацията се обърнете към Бюрото по труда по местоживеене. По отношение на правото на получаване на обезщетение за безработица информация можете да получите от НОИ.

2019-10-11 14:52:45 - Катерина Кръстева
На 13.09.2019 г Ви отпратих питане ( въпрос) все още нямам отговор, а на e-mail ми изпратихте, че въпросът ми е регистриран. Ще получа ли такъв?Благодаря за което!

2019-10-22 10:28:33 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Кръстева, Съгласно чл. 319 от Кодекса на труда /КТ/ работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни. От запитването е видно, че определеният срок на инвалидност е до 01.08.2019 г., т.е. е изтекъл. От изложеното става ясно, че към настоящия момент липсва валидно експертно решение на ТЕЛК. Предвид горното мнението ни е, че за да имате право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малък от 26 работни дни съгласно чл. 319 от КТ е необходимо да представите валидно експертно решение на ТЕЛК. В Закона за здравето съществуват ред и условия за извършване отново на медицинска експертиза на работоспособността и в случай на издаване на експертно решение на ТЕЛК, в което се определя трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто, ще можете да ползвате отпуск по чл. 319 от Кодекса на труда. КА

2019-10-11 09:54:34 - Таня Пичурова
Здравейте, Сключен трудов договор по чл.68, ал.1, т.2 /извършване определена работа/, със срок за предизвестие 3 месеца. Съгласно чл.68 ал.3 от КСО лицето придобива право на пенсия. При придобиване на това право от лицето работодателя прекратява сключеният договор/цитиран горе/.Какъв е срокът на предизвестието от страна на работодателя? Т.Пичурова

2019-10-15 12:40:00 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Пичурова, В разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ) е регламентирано, че срочен трудов договор може да се сключва до завършване на определена работа. Сключеният на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до завършване на определена работа, се прекратява на основание чл. 325, ал. 1, т. 4 от КТ със завършване на определената работа. Следва да се има предвид, че договорът може да се прекрати на основанията, предвидени в КТ, и преди определената работа да е завършена. Тъй като договорът по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ е срочен, предизвестието е 3 месеца (чл. 326, ал. 2, изр. 3-то КТ). БД

2019-10-11 09:47:44 - Венелин Великов
Здравейте, питането ми е дали платения отпуск по чл.168 може да се използва от бащата на децата и ако е да, то с каква обосновка да се заяви ?

2019-10-22 11:07:43 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Великов, В чл. 168 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че ако е уговорено в колективен трудов договор, работничка или служителка с две живи деца до 18-годишна възраст има право на два работни дни, а работничка или служителка с три или повече живи деца до 18-годишна възраст - на 4 работни дни платен отпуск за всяка календарна година. Този отпуск се ползва, когато работничката или служителката пожелае, и не може да се компенсира с парично обезщетение, освен при прекратяване на трудовото правоотношение. Както е видно, този вид отпуск се ползва само от работничката или служителката. В разпоредбата не е предвидена възможност отпускът по чл. 168 от КТ да се ползва от бащата. КА

2019-10-10 21:24:29 - Марияна Йорданова
Здравейте. Работя като учител от 02.09.1991 година. На 02.09.2019 година се навършиха 28 години. От коя дата или за кой месец трябва да се промени % за прослужено време? Увеличението на % трябва да бъде от септември или от октомври 2019г? В кой нормативен документ е описана процедурата?

2019-10-24 10:12:05 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 22, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата /НСОРЗ/, организацията на работната заплата в предприятията се регламентира във вътрешни правила за работната заплата, които са вътрешен акт на предприятието по смисъла на чл. 37 от Кодекса на труда. В чл. 22, ал. 3, т. 4 от наредбата е предвидено, че във вътрешните правила за работната заплата задължително се включва редът и начинът за определяне и изменение на допълнителните трудови възнаграждения, включително на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Според разпоредбата на чл. 22, ал. 2 от НСОРЗ, вътрешните правила за работната заплата се утвърждават от работодателя и не могат да противоречат на нормативните актове. Всеки работодател е длъжен да разработи и утвърди вътрешни правила за работната заплата, които да отговарят на изискванията на чл. 22, ал. 2 и 3 от НСОРЗ. МВ/

2019-10-10 16:59:20 - маргарита Павлова
Здравейте.Моя въпрос е следният;След подадено заявление за напускане съм в болничен след заболяване,предстой ми лечение в болница.предизвестието изтича на 01.12.19г.Може ли работодателя да ми връчи заповедта на посочената дата или трябва да изчака възстановяването ми което ще е продължително.И как ще се изплащат болничните ако съм в БТ.

2019-10-24 10:11:22 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 326, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя. Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора - ал. 2 на чл. 326 от КТ. В чл. 335, ал .2, т 1 от КТ е предвидено, че при прекратяване с предизвестие трудовият договор се прекратява с изтичане на срока на предизвестието. В чл. 42, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ е предвидено, че паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест се изплаща от първия ден на настъпването до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност. На основание чл. 54г от КСО, изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира за периода, през който лицето получава обезщетение за временна неработоспособност или обезщетение за оставане без работа на основание нормативен акт. За повече информация можете да се обърнете към съответното бюро по труда. МВ/

2019-10-10 15:15:04 - Галя Иванова
Здравейте, ще се радвам да разбера какво е Вашето експертно мнение по следния казус. Касае се за служител, който има над 18 години трудов стаж в организация. Служителят подава молба за ползване на неплатен отпуск за една година, като през време на неплатения отпуск, постъпва на работа при друг работодател, на допълнителен трудов договор. След изтичане на неплатения му отпуск, служителят придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и желае да упражни това си право, както и да прекрати основния си трудов договор. Въпросът ми е, обезщетението от първия работодател, което той дължи на служителя при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 222, ал. 3 КТ, в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 или от 6 месеца би следвало да бъде. Предварително благодаря за Вашия отговор!

2019-10-15 12:38:39 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, Обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) се дължи от работодателя при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването. Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника/служителя за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия си стаж - на обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. По-голям размер на обезщетението може да се договоря с колективен или индивидуален трудов договор. Обезщетението се дължи от работодателя, когато към датата на прекратяването на трудовия договор работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването. По наше мнение, времето през което се ползва неплатен отпуск, който не се признава за трудов стаж по основното трудово правоотношение и през което лицето работи при друг работодател, следва да се счита за „прекъсване“ на трудовия стаж при същия работодател с оглед правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ. Преценката за размера на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ, съответно продължителността на трудовия стаж на работника или служителя, се прави от работодателя към датата на прекратяване на трудовото правоотношение. БД

2019-10-10 11:06:35 - Тодор Стоянчев
Здравейте, имам въпрос относно договор по заместване на отсъстващ служител на длъжност „асистент“ в Университет. От 2018 г. в Закона за развитие на академичният състав на Република България е записано (чл. 17), че назначаването е на длъжност „асистент“ е на срочен трудов договор при условията и реда на Кодекса на труда. При това положение, има ли ограничения да се приложи чл. 68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда (КТ) и да се сключи трудов договор за заместване на асистентката в майчинство, до завръщане на титуляра? Благодаря за отделеното време.

2019-10-16 13:48:39 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Стоянчев, Съгласно чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАС) висшите училища и научните организации назначават лица на длъжност "асистент" на срочен трудов договор при условията и по реда на Кодекса на труда. Кодексът на труда регламентира сключването на срочен трудов договор за определен срок в чл. 68, ал.1, т. 1, като този срочен трудов договор не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго. В конкретния случай в ЗРАС и Правилника за неговото прилагане (ППЗРАС) са предвидени специални разпоредби, уреждащи различна максимална продължителност на срочните договори на лицата, назначавани на длъжност „асистент“. В чл. 44, ал. 1 и 2 от ППЗРАС е предвидена различна продължителност на срочните трудови договори на „асистентите“ с оглед на това дали са докторанти или не, като в първия случай, назначаването се извършва за срок не по-дълъг от две години, а във втория - за срок не по-дълъг от четири години. С оглед субсидиарното прилагане на КТ сме на мнение, че няма пречка за времето на ползване на отпуск за бременност и раждане и отглеждане на дете до две годишна възраст да бъде назначено лице по чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ, т.е. за заместване на работник или служител, който отсъства от работа. За информация по компетентност се обърнете към Министерство на образованието и науката. (СР)

2019-10-09 19:30:05 - Стефка Джумалиева
При няколко самоотлъчки работодателя може ли да прекрати трудовите отношения с работник без негов подпис и трябва ли да внася осигуровки за напред на работника

2019-10-24 10:09:51 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 126, т. 1 от Кодекса на труда /КТ/ при изпълнение на работата, за която се е уговорил, работникът или служителят е длъжен да се явява навреме на работа и да бъде на работното си място до края на работното време. „Самоотлъчката” не е законоустановено понятие. Този термин се използва в практиката за ден, в който работникът/служителят не се е явил на работа без уважителна причина за това. В разпоредбата на чл. 352 от Кодекса на труда изчерпателно са изброени случаите, при които времето се признава трудов стаж без работникът или служителят да е работил, като следва да се има предвид, че в тях не е включено времето, през което работникът или служителят не се явява на работа без разрешение и уведомяване на работодателя (т. нар. самоотлъчка). Не се дължат осигурителни вноски, тъй като съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ осигурителните вноски за работниците и служителите се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения. Дисциплинарното уволнение е вид дисциплинарно наказание, което работодателят може да наложи на работника или служителя по трудовото правоотношение за извършено от него тежко дисциплинарно нарушение. В чл. 190, ал. 1 от КТ е предвидено, че дисциплинарно уволнение може да се налага за: 1. три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час; 2. неявяване на работа в течение на два последователни работни дни; 3. системни нарушения на трудовата дисциплина. Съгласно чл. 193 от КТ работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание /включително и дисциплинарно уволнение/ да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество. Разпоредбите на ал. 2 не се прилагат, когато обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина. Работодателят преценява кога и какво наказание да наложи на работника/ служителя. Заповедта за прекратяване на трудовия договор следва да бъде връчена лично на съответния работник/ служител. Няма пречка връчването да стане с препоръчано писмо с обратна разписка или при отказ да я получи - удостоверено с подписа на двама свидетели, както и с нотариална покана. МВ/

2019-10-09 18:34:19 - Андрей Димитров
Имам издадено решение на ТЕЛК с 100% инвалидност с чужда помощ и без право на работа. Имам ли право въпреки решението да започна работа, при положение, че правото на работа е гарантирано в чл. 48 Конституцията?

2019-10-24 10:13:05 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 61, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза, експертизата на трайно намалената работоспособност включва определяне на: 1. степента на трайно намалената работоспособност в проценти спрямо здравия човек; 2. потребността от чужда помощ и срока; 3. срока на инвалидността и датата, на която изтича определеният срок на инвалидност. В чл. 78, ал. 1 от наредбата е предвидено, че в своите решения ТЕЛК и НЕЛК определят условията на труд, противопоказани за здравословното състояние на освидетелстваните лица. От горното е видно, че здравните органи, с издадения от тях акт установяват необходимостта от трудоустрояване на работника или служителя, определят формата на трудоустрояване - преместване на друга работа или облекчаване условията на труд за изпълняваната работа, определят противопоказните условия на труд и определят срока на трудоустрояване, както и дали лицето, с оглед здравословното му състояние и предотвратяване на по-нататъшното му увреждане, може да полага труд. мв/

2019-10-09 14:47:42 - Владимир Паскалев
Съгласно чл. 37 а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, всички работещи са уведомени срещу подпис за полагаемия им се размер на платения отпуск за тази и предходни години в общ списък /т.к. няма образец за това/. Съществува ли задължение уведомяването да става персонално /индивидуално/ и ако да, съгласно кой нормативен документ?

2019-10-30 09:24:22 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Паскалев, В чл. 37а на Наредбата за работното време, почивките и отпуските е предвидено задължение за работодателя в началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходни календарни години. Изискването работодателят да запознае работника писмено е императивно. Поради това считаме, че при евентуален спор работодателят следва да има доказателства за изпълнение на тези задължения. Намираме, че работодателят може самостоятелно да определи начина за писменото запознаване на всеки един работник или служител с утвърдените поименни графици, като се съобразят особеностите на дейността в предприятието и въведената организация на работата.НС

2019-10-09 13:53:53 - Васил Костадинов
Здравейте,може ли работодателя да ми откаже полагаемият ми платен годишен отпуск от миналата и по миналата година.Отпуската не е използвана поради невъзможност от работодателя за исканите от мен дати.

2019-10-24 10:02:13 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
От запитването не става ясно дали работодателят Ви е отложил ползването на платения годишен отпуск. Съгласно чл. 173, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя с писмено разрешение от работодателя. Работникът или служителят използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя до края на съответната календарна година, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176. На основание разпоредбата на чл. 176, ал. 1, т. 1 от КТ, ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година: от работодателя - поради важни производствени причини при условието на чл. 173, ал. 5, изречение трето. Според чл. 37г, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, в случаите по чл. 173, ал. 4, чл. 176, ал. 1, т. 1 КТ и когато по искане на работника или служителя ползването на платения годишен отпуск е отложено със съгласието на работодателя по чл. 176, ал. 1, т. 2 КТ, работодателят предоставя или отлага ползването на отпуска в писмена форма и своевременно уведомява работника или служителя. Съгласно чл. 176а, ал. 1 от КТ, когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност. С писмено разрешение на работодателя лицето може да ползва платения си годишен отпуск в рамките на този срок. Според чл. 176а, ал. 2 от КТ, когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 1, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му. МВ/

2019-10-08 19:41:33 - Габриела Добрева
Подписала съм договор с фирма Юни месец. Колко дни платен отпуск ми се полагат до края на годината, къде в закона пише, че се полага по ден и половина на месец и имат ли право да ми откажат платен отпуск със становище, че не съм си отработила двата дни, които искам за месеца.

2019-10-24 09:50:20 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
В чл. 66, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че трудовият договор съдържа данни за страните и определя размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски. Съгласно чл. 155, ал. 4 от КТ размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. В чл. 156а от КТ е предвидено, че по-големи размери на отпуските по чл. 155 и 156 могат да се уговарят в колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение. В чл. 355, ал.1 от КТ е предвидено, че трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. За 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при петдневна работна седмица - ал. 3 на чл. 355 от КТ. Размерът на платения годишен отпуск, на който има право работникът/ служителят се определя пропорционално на времето, което му се зачита за трудов стаж при работодателя. Платеният годишен отпуск може да се ползва със съгласието на работодателя по всяко време на годината, вкл. и в началото, няма изискване този отпуск да се „отработва“ предварително. МВ/

2019-10-08 19:14:47 - Г.Георгиев
Здравейте Договор за повишаване на квалификацията остава ли валиден при смяна на отдел и заемана позиция в компаниаята?

2019-10-24 10:07:05 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 234, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ страните по трудовото правоотношение могат да сключат договор за повишаване на квалификацията на работника или служителя или за придобиване на квалификация по друга професия или специалност (преквалификация), като с него се определят професията и специалността, по която работникът или служителят ще се обучава, мястото, формата и времето на обучението, както и финансовите, битовите и други условия за времето на обучението. По своята същност този договор не е трудов, а облигационен от типа на ненаименованите граждански договори. Страните по него са и страни по трудово правоотношение, което съществува паралелно и независимо от отношението по този договор. В чл. 236 от КТ е пердвидено, че всяка от страните може с писмено заявление до другата страна да прекрати договора по тази глава преди изтичането на срока на обучението:1. поради виновно неизпълнение на задълженията на другата страна, като даде на неизправната страна подходящ срок за изпълнение; 2. в други случаи, уговорени в договора.МВ/  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България