Категории:


Към категориите

2019-03-14 09:53:51 - Таня Миленова
Мога ли да направя осигуряване за минал период със свободна професия като самоосигуряващо се лице? Кога мога да включа висшето си образование като трудов стаж, и има ли такъв период- Мога ли да го включа 5 години преди пенсионирането, или трябва да бъде 1 месец преди годините за пенсиониране?

2019-03-29 13:55:14 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Миленова, завършеното висше образование не се зачита за трудов стаж, но може да се зачете за осигурителен стаж при пенсиониране. С чл. 9а, ал. 1, 3 и 6 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) е уредена възможността лицата, завършили висше образование, да внесат осигурителни вноски за цялото или част от времето на обучение. Периодите, за които са внесени осигурителни вноски, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност, се зачитат за осигурителен стаж при пенсиониране, ако за същите не е зачетен осигурителен стаж на друго основание. Вноските са изцяло за сметка на лицата и се внасят върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в размера, определен за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., към датата на внасянето им. Внасянето на осигурителните вноски по този ред се извършва по банков път след подадена декларация до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП). През 2019 г. размерът на осигурителната вноска за закупуване на един месец осигурителен стаж за завършено висше образование (чл. 9а, ал. 6 от КСО) е 110,88 лв. (19,8 на сто х 560 лв. - минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица). Няма срокове за тъй нареченото „закупуване“ на завършеното висше образование. Внасянето на осигурителни вноски може да бъде извършено във всеки момент след завършване на образованието, а съответният период се зачита за осигурителен стаж само при пенсиониране. Упражняването на трудова дейност е основна предпоставка за възникване на осигурителното правоотношение за държавното обществено осигуряване. Съгласно чл. 10 от КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й. При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице (например упражняване на трудова дейност по регистрация на свободна професия), се подава декларация по утвърден от изпълнителния директор на НАП образец, до компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство (чл. 1, ал. 2 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лиза, българските граждани на работа в чужбина и морските лица). По интересуващите Ви въпроси относно дължимостта и възможността за внасяне на осигурителни вноски за минали периоди като самоосигуряващо се лице следва да се обърнете по компетентност към НАП. ВН

2019-03-13 13:05:22 - Елисавета Христова
Може ли да се отправи предизвестие за освобождаване на служител, който е придобил право на пенсия, но не по общия ред, а като учител? В чл.328, ал.1, т.10 от КТ не е конкретизирано при придобиване право на каква пенсия за осигурителен стаж и възраст може да стане това?

2019-03-21 14:28:17 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Христова, На основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ работодателят може с предизвестие да прекрати трудовия договор на работника или служителя при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при условията, регламентирани в КСО. Считаме, че работодателят има право да прекрати трудовия договор на работник или служител на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ, независимо от конкретното правно основание по КСО, на което е придобито правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст, т.е. и в случаите, когато правото е придобито по чл. 69в от КСО. Съгласно чл. 69в, ал. 1 от КСО учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 57 години и 10 месеца от жените и 60 години и 10 месеца от мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва: 1. до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. – с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст; 2. до 31 декември 2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2018 г. – с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст. През 2019 г. учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 58 години и 4 месеца от жените и 61 години и 2 месеца от мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. ЛТ/

2019-03-11 20:48:13 - Рафи Билял Билял
Здравейте, от 01.01.1981 до 31.12.1982 год. работих като държавен служител. За същия период имам и втори трудов договор като тютюнопроизводител, за които са направени съответните вноски. Как ще ми се изчислят тези две години трудов стаж при пенсиониране?

2019-03-29 14:00:01 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Билял, § 9, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО) регламентира, че времето, което се зачита за трудов стаж и за трудов стаж при пенсиониране, положен до 31.12.1999 г. съгласно действащите дотогава разпоредби, се признава за осигурителен стаж по този кодекс. Член 96, ал. 2 от действащия до 31.12.1999 г. Правилник за прилагане на Закона за пенсиите урежда, че за един ден трудов стаж се зачита времето, през което работниците или служителите са изработили най-малко половината от максимално установената с Кодекса на труда нормална дневна продължителност на работното време или установеното за тях с решение на Министерския съвет намалено работно време и са получили възнаграждение не по-малко от минимално установеното за страната за съответната продължителност. В тази връзка, ако за времето от 01.01.1981 г. до 31.12.1982 г. по основното трудово правоотношение (като държавен служител) сте изработил най-малко половината от максимално установената с Кодекса на труда нормална дневна продължителност на работното време или установеното решение на Министерския съвет намалено работно време, ако има такова, и сте получил възнаграждение не по-малко от минимално установеното за страната за съответната продължителност на работното време, при пенсиониране следва да Ви се зачетат пълни две години трудов (осигурителен) стаж. В такъв случай обстоятелството, че за същото време сте бил осигурен и по втори трудов договор (като тютюнопроизводител), не оказва влияние върху продължителността на трудовия стаж, който следва да се зачете. ВН

2019-03-11 16:29:12 - Димо Иванов Петров
Зададох два въпроса на 23.01.2019 г. До момента не съм получил отговори. Майка ми се тревожи. Горката блъскала цели 12 г. повече над изискуемите 20 г. втора категория трудов стаж с нагласата на старини да получава по - висока пенсия. И отначало получавала 24 % върху пенсията по стария ЗП, а сега по новия КСО получава минимална пенсия.

2019-03-29 14:02:21 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Петров, различни са правилата за определяне размерите на пенсиите, свързани с трудовата дейност, по отменения от 01.01.2000 г. Закон за пенсиите (отм. ЗП) и по влезлия в сила от същата дата Кодекса за задължително обществено осигуряване, преименуван впоследствие и наричан по-нататък Кодекс за социално осигуряване (КСО). С чл. 10 от отм. ЗП бе регламентиран реда за определяне размера на пенсиите за изслужено време и старост. Те се определяха в размер 55 на сто от средномесечното брутно трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски, след което се увеличаваха с 2 на сто за всяка пълна година трудов стаж над предвидения за съответната категория труд. Увеличението по чл. 10, ал. 2 от отм. ЗП не е добавка към пенсиите, а е част от техния размер. Трудовият стаж на лицата, които се пенсионираха по-рано, например за работа при условията на втора категория труд, се превръщаше към тази категория като 5 години трудов стаж от трета категория се зачиташе за 4 години стаж от втора категория. От 01.01.2000 г. е в сила новото осигурително законодателство и пенсиите, свързани с трудовата дейност, се изчисляват по реда, установен с КСО. Отпуснатите до 31.12.1999 г. включително пенсии, бяха преизчислени съгласно разпоредбите на кодекса, без да се променя индивидуалният коефициент и ако това бе по-благоприятно за пенсионера (§ 7 от преходните и заключителни разпоредби на КСО). Преизчисляването се извърши, като средномесечният осигурителен доход за страната за 1999 г., който е 180,05 лв., се умножи по вече определения индивидуален коефициент и полученото произведение се умножи със сумата, образувана от: по един процент за всяка година и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж, след превръщането му към трета категория труд. Във формулата за определяне размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст по реда на КСО се дава определен процент, еднакъв за целия осигурителен/трудов стаж на лицето, като преди това стажът, положен при първа и втора категория труд се превръща към трета категория, като 3 години от първа категория и 4 години от втора категория труд се зачитат за 5 години осигурителен стаж от трета категория. Не бива да се пренебрегва и обстоятелството, че преизчислението от 01.01.2000 г. на отпуснатите до тази дата пенсии бе извършено само, ако е по-благоприятно за отделния пенсионер. С други думи изчислената по новите правила пенсия на майка Ви не може да е в по-нисък размер от определения по реда на отм. ЗП. ВН

2019-03-08 20:38:31 - възможна репресия
Може ли лекар, навършил пенсионна възраст да остане в Борда на директорите на университетска болница?

2019-03-15 12:33:17 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважема госпожо/господине, За информация по поставения въпрос се обърнете към Министерство на здравеопазването./НД/

2019-02-27 09:03:13 - Мария Янкова
Здравейте, аз съм вдовица с две деца на 7 и 12 години.Децата ми получават наследствени пенсии, които получавам от пощенски клон с раб. време 7:30-15:00 в селото,където живеем. Аз работя и децата ми учат в близък град, за да взема пенсиите всеки месец ползвам един ден отпуск. Защо наследствените пенсии не могат да се получават по сметка на родителя?

2019-03-18 11:28:50 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Янкова, правото на детето на наследствена пенсия от починалия му родител е негово лично право. Поради това законодателят не предвижда възможност наследствените пенсии на деца от починалия им родител да се превеждат по лична банкова сметка на другия родител. Има възможност по писмено заявление на пенсионера до териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ), което изплаща пенсията му, тя се превежда по разплащателна или спестовна безсрочна негова лична сметка в посочена от него банка. Задължително условие е към заявлението да се представи копие на документ от банката, в което да е вписана банковата сметка и кода на банката, в която е разкрита тя. Заявлението може да бъде подадено и в съответната банка, открила сметката. Когато заявлението е прието в банката, ако има договореност между тази банка и НОИ за обмен на подобна информация, не се прилага копие на документ с номера на банковата сметка, а банката потвърждава в заявлението номера на сметката на титуляра. В този случай банката представя данните от заявлението на съответното териториално поделение на НОИ в договорения между банката и НОИ срок. Тези правила са уредени с чл. 67, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Условията и редът за откриване на лични спестовни сметки на малолетни и непълнолетни лица са от компетентността на съответните банки. ВН

2019-02-25 12:27:12 - Галя Йончева
Здравейте, Бих искала да помоля за информация по следните два въпроса: Майка ми е на пенсионна възраст,но не й достигат години стаж. Въпросите ми са следните: 1. Колко години ще й се зачетат като трудов стаж за 2 деца,родени съответно през 1976 и 1983 година? Тя е отглеждала всяко от децата по 3 години,защото тогава съответното счетоводство й е обяснило,че има право на 3 години отпуск, който ще се счита за трудов стаж. Една част от този отпуск се водел платен,остатъка-неплатен, но за него ще й бъдат внасяни осигуровки. Валидно ли е това в нейния случай или годините стаж по време на майчинството са по-малко? 2. Какъв е размерът на минималната осигурителна вноска към момента, в случай че реши да "купи" до 5 години осигурителен стаж,за да може да достигне нужните години стаж и по какъв начин може да се направи това плащане-например ако е по банков път по каква сметка и с какво основание за плащането. Благодаря Ви предварително за отговора Лека работа!

2019-03-15 12:04:11 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Йончева, Съгласно Постановление на Министерския съвет № 61 от 1967 год. за насърчаване на раждаемостта (обн., ДВ, бр. 2 от 1968 г.) времето за бременност, раждане и отглеждане на деца, родени или осиновени след 31.12.1967 г., от неработещи жени-майки или осиновителки, се признава за трудов стаж. Размерът на трудовия стаж, който се зачита по този ред, се определя в зависимост от броя и поредността на родените деца. За първо дете той е 12 месеца, за второ дете - 14 месеца, за трето дете - 18 месеца, а за четвърто и всяко следващо дете - 12 месеца. Особеното на този нормативен акт е, че на жените майки се признава трудов стаж, като 45 календарни дни от тях се броят преди датата на раждането на детето, а останалите 10 месеца и половина – след раждането. От 3.07.1984 г. неработещите майки – осиновителки придобиват ново материално право, като съгласно Указа за насърчаване на раждаемостта следва да им се зачита трудов стаж до навършване на 3-годишна възраст на децата. Ако до 3.07.1984 г. не са изтекли сроковете, които се зачитат за трудов стаж по реда на ПМС № 61 от 1967г., на майките се зачита трудов стаж до навършване на 3-годишна възраст на детето без прекъсване. Това са случаите, в които сроковете по двата нормативни акта се застъпват без пауза. Ако обаче до 3.07.1984 г. са изтекли сроковете по ПМС № 61 от 1967 г., но детето не е навършило 3-годишна възраст, на такива неработещи майки или осиновителки следва да се признае трудов стаж, равняващ се на времето от 3.07.1984 г. до навършване на 3-годишна възраст на детето. Конкретната преценка се извършва в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, където следва да се представят актовете за раждане на децата. Зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски е разписано в разпоредбата на чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване (КСО).1. За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност, както и времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен "доктор", за което са внесени осигурителни вноски. 2. За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което лицата са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 (за 2019 г. тя е 61 години и четири месеца за жените), но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 (за 2019 г. е 35 години и 8 месеца за жените), и са внесени осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) към датата на внасянето на вноските. Следва да имате предвид, че съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица е 560 лв. Месечната осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ е в размер на 19.8%. В случай, че желаете да се възползвате от възможността за заплащане на осигурителни вноски през 2019 г., следва да внесете сумата от 110.88 лв. за всеки месец осигурителен стаж. МХ/ТПООУТ

2019-02-18 16:17:57 - Роси Димитрова
В момента съм в 6 месечен неплатен отпуск за гледане на дете , мога ли след приключването му да ползвам и 5 месеца неплатен отпуск за гледане на дете от бащата?

2019-03-29 10:53:09 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Димитрова, Съгласно чл. 167а, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) след използване на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 164б, ал. 1, 2, 3 и 5 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер на 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Всеки от родителите (осиновителите) може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие. Разпоредбата на чл. 167а, ал. 1 от КТ се прилага за родители (осиновители), ако работят по трудово правоотношение. В разпоредбите на чл. 49 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) са установени условията и изискванията за ползването на този вид отпуск. В чл. 49, ал. 1 от наредбата е предвидено, че отпускът за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 1 от КТ се ползва въз основа на писмено заявление за всеки отделен случай, подадено от майката или бащата (осиновителката или осиновителя) най-малко 10 работни дни преди датата, от която желае да ползва отпуска, в което се декларира, че детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Отпускът по чл. 167а, ал. 1 от КТ се заявява и ползва в календарни дни (чл. 49, ал. 2 от НРВПО). Ако лицето няма право на този отпуск, работодателят незабавно го уведомява писмено за това. Съгласно чл. 49, ал. 3 от НРВПО, когато отпускът за отглеждане на детето по чл. 167а от КТ се ползва за първи път, в заявлението се декларира, че такъв отпуск не е ползван от никое от лицата, които имат право на него. В чл. 49, ал. 5 от НРВПО е предвидено, че когато един от родителите (осиновителите) желае да ползва част от отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 1 КТ в размер до 5 месеца, към заявлението по ал. 1 се прилага писменото съгласие на другия родител (осиновител). БД

2019-02-18 11:35:39 - Наталия Стоева
Здравейте, възможно ли е самоосигуряваща се майка , осигуряваща се вкл. за общо заболяване и майчинство, да прехвърли майчинството си на бащата с когото имат законен брак и той има трудово правоотношение с работодател, който разрешава прехвърлянето? Благодаря предварително!

2019-04-05 17:04:03 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 163, ал. 10 от Кодекса на труда, в сила от 1.07.2018 г., със съгласието на майката след навършване на 6-месечна възраст на детето бащата може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни. Съгласно чл. 50, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), в сила от 1.07.2018 г., осигуреното за общо заболяване и майчинство лице има право на парично обезщетение при раждане на дете в размера, определен по реда на чл. 49, след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 дни, през време на отпуска по чл. 163, ал. 10 от Кодекса на труда, ако отговаря на условията по чл. 48а (Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.). Според предвиденото в ал. 8 на същата разпоредба от КСО, самоосигуряващите се лица имат право на обезщетение по ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, когато отговарят на условията по чл. 48а. Съгласно чл. 53, ал. 1 и 2 от КСО, в сила от 1.07.2018 г., след изтичане срока на обезщетението за бременност и раждане, през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст, на майката се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Когато допълнителният платен отпуск за отглеждането на детето вместо от майката (осиновителката) се ползва от бащата (осиновителя) или от лицето, което е поело отглеждането на детето, се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Според предвиденото в ал. 5 на същата разпоредба, самоосигуряващите се лица имат право на обезщетение по ал. 1, 2, 3 и 4, когато отговарят на условията по чл. 52а (Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.). За допълнителна информация може да се обърнете към Националния осигурителен институт. КС

2019-02-16 11:33:21 - Пламен Стоянов
Здравейте приятели. Благодат и мир да ви се преумножават. Работя като трудотерапевт в ДПЛУИ. Предвидино ли е тази година да се вдигнат работните заплати на трудотерапевтите ? Благодаря !

2019-03-22 15:40:15 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Стоянов, За съжаление не можем да дадем отговор на поставения от Вас въпрос. НА/ТПООУТ

2019-02-15 17:02:23 - Светла Йорданова
Получавам инвалидна пенсия за общо заболяване от 2016 г. и съм продължа да работя до август 2018г. През 2017 имам условия за пенсия за ОСВ, не съм подала молба за такава. Сега ще подам молба за пенсия за ОСВ. Как ще ми се определи пенсията за ОСВ - по условията до края на 2018 или по условията от началота на 2019г.?

2019-03-15 10:26:55 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Йорданова, правилата за определяне размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст са разписани с чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Съгласно чл. 70, ал. 1 от КСО (в сила от 01.01.2019 г.) размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи с процент 1,2 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж. Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето (чл. 70, ал. 3 от КСО). По силата на чл. 70, ал. 8 и 9 от КСО за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г., индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителния доход на лицето за периодите след 31.12.1999 г. до датата на отпускане на пенсията, но за период, не по-малък от 36 месеца. Индивидуалният коефициент се изчислява, като сборът на месечните съотношения между осигурителния доход на лицето за месеца и средния осигурителен доход за страната за същия месец се раздели на сбора от съотношенията между броя на работните дни, за които се отнася осигурителният доход на лицето за съответния месец, и броя на работните дни през месеца - за всички месеци, участващи при изчисляване на индивидуалния коефициент. Отработените часове от лицето се изчисляват пропорционално на законоустановеното работно време. Индивидуалният коефициент не може да надхвърля средноаритметичната стойност на месечните съотношения между максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, и средния месечен осигурителен доход за страната - за месеците след 31.12.1999 г., участващи при изчисляването на индивидуалния коефициент. Предвид споделеното в запитването началната дата на отпускане на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст следва да бъде през 2019 г., поради което размерът й следва да се определи по горепосочените правила за 2019 г. ВН

2019-02-14 19:42:58 - Иванова
На каква възраст и трудов стаж се пенсионират учителите през 2019 г.

2019-03-15 10:22:14 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Иванова, условията за придобиване право на пенсия от учителите са регламентирани с чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване (КСО), като необходимата навършена възраст за ранно пенсиониране на учителите е посочена по години с чл. 19б от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС). Съгласно чл. 69в, ал. 1 от КСО и чл. 19в, т. 4 от НПОС от 1 януари 2019 г. учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 58 години и 4 месеца за жените и 61 години и 2 месеца за мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. На тези лица се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер, определен по реда на чл. 70 от КСО и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия по общия ред на чл. 68, ал. 1 от КСО (чл. 69в, ал. 2 от КСО). С чл. 69в, ал. 3 от КСО е уредена възможността на учителите, които са придобили право на пенсия при условията на чл. 69в, ал. 1 от КСО и се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО (за 2019 г. тези условия са възраст 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 2 месеца за мъжете и общ осигурителен стаж 35 години и 8 месеца за жените и 38 години и 8 месеца за мъжете), да се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии“ и добавка от Учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на ранна учителска пенсия по ал. 1 на чл. 69в от КСО. ВН

2019-02-14 16:45:30 - Дарина Чукова
В РОЛ, в справката за осигурителния доход, са показани и сумите от годишното изравняване, но не са разпределени по месеци. Как тези суми се отразяват при изчисляването на пенсията? Смятам, че при изчисляването на прогнозна пенсия в сайта на НОИ, в момента те не се вземат под внимание. Моля за разяснение дали и как участват във формулата.

2019-03-15 10:15:50 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Чукова, по конкретни въпроси, свързани с програмните продукти на Националния осигурителен институт, следва да се обръщате по компетентност към института. ВН

2019-02-12 14:17:59 - Марина Сокерова
Въпрос относно: болнични при сумирано работно време По кой график трябва да се изчислят болничните на лице работещо при сумирано работно време и представило болничен за периода 11.02 до 15.02. По този който е създаден в началото на м.Февруари или по този който сме коригирали и наново утвърдили на 11.02 след представянето на болничния лист.

2019-03-25 15:29:09 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Сокерова, Съгласно чл. 9а, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) едновременно с установяването на сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 КТ работодателят утвърждава поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване. Съгласно чл. 9а, ал. 3 от НВРПО поименните графици се изготвят така, че сборът от работните часове по графика на работника или служителя за периода, за който е установено сумираното изчисляване, не трябва да е по-голям от нормата за продължителност на работното време, определена по чл. 9б от НРВПО. Когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като се изваждат съответните часове по утвърдения поименен график (чл. 9б, ал. 3 от НРВПО). От въпроса не може да се направи еднозначен извод за установения от работодателя период на сумирано изчисляване на работното време или за предвидените работни смени в него, но предполагаме, че е планирано работникът или служителят да полага труд през дните между 11 и 15 февруари, като периодът на сумираното изчисляване на работното време започва от 1 февруари. В тази връзка следва да се има предвид, че в съответствие с чл. 34, ал. 1 от Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, паричното обезщетение за временна неработоспособност, за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст при сумирано изчисляване на работното време и при работа на смени по часов график се изплаща за работните часове по графика на лицето, изготвен по реда на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, включени в периода на временната неработоспособност, в отпуска за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст. На база на изложената в запитването фактическа обстановка сме на мнение, че паричното обезщетение за използвания отпуск за временна неработоспособност следва да се изчислява съгласно поименния график, изготвен в началото на месец февруари.НС

2019-02-10 21:14:33 - Росица Николова
Децата ми са родени съответно на 21.12.79 и 09.01.81 г. Колко стаж за пенсия ми се признава, при условие, че не съм била на работа преди това. Освен това ме интересува и мога ли да се пенсионирам по-рано, защото имам три деца. Благодаря предварително!

2019-03-15 10:14:41 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Росица Николова Уважаема г-жо Николова, признаването на трудов стаж за времето за бременност, раждане и отглеждане на деца от неработещи жени-майки или осиновителки за периода след 31.12.1967 г. до 03.07.1984 г. е регламентирано с Постановление на Министерския съвет № 61 от 28.12.1967 г. за насърчаване на раждаемостта (ДВ, бр. 2 от 1968 г.). В посоченото постановление е предвидено, че на неработещите жени - майки или осиновителки, при бременност, раждане и за отглеждане на малко дете, ще им се зачита за трудов стаж такъв период от време, който отговаря на размерите на платените и неплатени отпуски, на които имат право работещите майки и осиновителки, съгласно разпоредбите на чл. 60 и 61 от Кодекса на труда от 1951 г. В т. 4 от Инструкция № 0-4 за уреждане на трудовия стаж на жените майки и осиновителки е предвидено, че за раждане на първо дете на майката се зачитат 12 месеца трудов стаж, за раждане на второ дете - 14 месеца трудов стаж, за раждане на трето дете - 18 месеца трудов стаж и за раждане на четвърто и всяко следващо дете 12 месеца трудов стаж. Особеното при зачитане на този стаж е, че 45 календарни дни от тях се броят преди датата на раждане на детето, останалата част-след раждането. Този стаж се удостоверява с представянето на актовете за раждане на децата, трудовата книжка или документ, от който е видно, че през същия период лицето няма трудов стаж, признат по друг ред. Органът, който признава трудовия стаж, следва да направи съответните справки по представените документи, да ги опише по подходящ начин, след което ги връща на притежателя им. В Кодекса за социално осигуряване не са предвидени възможности за по-ранно пенсиониране във Вашия случай. ВН

2019-02-10 12:58:30 - Ели Русева
Здравейте. Аз съм треньор по вид Спорт,но работя в частен клуб-ЮЛНЦ.Важи ли Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда"за всички треньорски кадри или само за тези в държавния сектор?Трябва ли да се осигурявам върху 920лв.-сумата посочена като минимална основна заплата за професията?Ако не,каква е сумата върху,която трябва да се осигурявам като Треньор? Благодаря предварително!

2019-03-15 10:09:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Русева, за указания по прилагане на Наредба № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда, издадена от министъра на образованието и науката (обн. ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 76 от 19.09.2017 г., изм. ДВ, бр. 8 от 25.01.2019 г.), следва да се обръщате към по компетентност към Министерство на образованието и науката. В Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. (обн. ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г.) е посочен минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г. , като за специалистите в образованието той е 577 лв. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 560 лв. (чл. 9, т. 2 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.). ВН

2019-02-08 16:25:16 - Весела Маркова
Клас 8,подклас 833,група 8332,код на длъжност 8332-2007 в НОИ и НАП не се отразяват като II- ра категория труд през 2018 г. На лицата са плащани осигуровки от 2007г. до момента за II- ра категория труд, но в НОИ не се отразява. Декларация 1 и 6 от дружеството са подавани вярно. Има ли промяна от 2018г. и защо този код не се води към II-ра кат.труд?

2019-03-15 09:57:35 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Маркова, с код 8332-2007 от Списъка на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. е длъжността шофьор, цистерна. Съгласно чл. 2, т. 25 от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП) трудът на шофьори на товарни автомобили с товароподемност 12 и повече тона е от втора категория. С чл. 9, ал. 34 от Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на НКТП се пояснява, че по т. 25 от НКТП се зачита трудът на шофьорите на товарни автомобили с техническа възможност за превоз на товари (товароносимост) с маса 12 и повече тона, независимо от конструкцията на автомобила, пригодена съобразно начина за използване и вида на пренасяния товар: цистерни; автокранове; бетонови разтвори; превоз на цимент, брашно, прахообразни материали; сондажна апаратура; автостълби; автолаборатории; автоработилници и др. Шофьорите на влекачи на ремаркета и полуремаркета с обща сборна товароподемност 12 и повече тона. Техническата характеристика на автомобилите е определена в техническата документация от производителя. Предвид гореизложеното, трудът, положен при посочените условия, се зачита от втора категория при пенсиониране. За извършване на проверки и справки относно подадените декларации образец № 1 и образец № 6, и съответно при необходимост за разяснения и указания по прилагането на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, следва да се обръщате по компетентност към Националната агенция за приходите. ВН

2019-02-08 15:56:50 - Илинка Илиева
Здравейте, при поискан от държавен служител неплатен отпуск от 30 работни дни зачитащи се за осигурителен стаж дължимите здравните осигуровки за този период за сметка на лицето ли са или за работодателя? Има различни становища, защото държавните служители по закон нямат лични осигуровки, но в този случай, трябвало ЗО да е за тяхна сметка.

2019-03-15 09:52:28 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Илиева, по въпроси, свързани с дължимостта и внасянето на здравни осигуровки по реда на Закона за здравното осигуряване, следва да се обръщате по компетентност към Националната агенция за приходите. ВН

2019-02-08 15:45:09 - Павлинка Калбанова
Получавам инвалидна пенсия ТЕЛК - 61% инвалидност, получаването ще съвпадне с навършването на пенсионна възраст и пенсиониране за навършена възраст и трудов стаж по чл.68 от КСО. Мога ли да започна да получам редовната си пенсия, тъй като работя в момента и тя ще е по-висока от инвалидната и как трябва да спра инвалидната си пенсия.

2019-03-15 09:51:34 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Калбанова, след подаване на завление за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) се извършва преценка на правото и размера на исканата пенсия. Когато лицето получава пенсия, която не може да се получава едновременно с исканата, по-неблагоприятната по размер се спира служебно от НОИ на основание чл. 95, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Пенсията за осигурителен стаж и възраст е несъвместима с пенсията за инвалидност поради общо заболяване (чл. 101, ал. 1, т. 2 от КСО). ВН

2019-02-08 10:29:55 - Дарина Чукова
Здравейте, Имам заверен трудов стаж в трудовата книжка, от който 6 месеца не са отразени в РОЛ. Какво трябва да направя, за да бъдат прибавени липсващите месеци към общия ми трудов стаж при изчисляване на пенсията ми.

2019-03-22 15:47:18 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Чукова, съгласно чл. 40, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж осигурителният стаж се установява не само с данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, отразени в Регистъра на осигурените лица (РОЛ), но и с трудови, служебни, осигурителни книжки и с документ по утвърден образец. В тази връзка за установяване на трудов стаж при пенсиониране следва да представите притежавания от Вас документ – трудова книжка. Извършването на конкретна преценка относно надлежността на заверката за продължителност на трудовия стаж в трудовата книжка, както и на необходимостта при изчисляване на пенсията за този стаж да се вземе предвид осигурителен доход, е от компетентността на длъжностното лице по пенсионно осигуряване от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. ВН  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България