Категории:


Към категориите

2019-05-31 12:06:40 - Константина Иванова
Служител,навършил необходимата възраст за 2019г за пенсиониране,но към датата на прекратяване на трудовия му договор няма изискуем трудов стаж,по приложени от него документи,поради което не му се изплаща обезщетение по чл.222/3/ от КТ.Лицето прилага допълнтелно документи,след прекратен трудов договор.Има ли право на това обезщетение?

2019-06-17 16:32:02 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
В чл. 222, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Както е видно от разпоредбата, условие за изплащане на посоченото обезщетение е към момента на прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Ако лицето към момента на прекратяване на трудовото правоотношение е имало изискуемия се трудов стаж, въпреки че документите за него са представени след прекратяване на трудовия договор мнението ни е, че има право на обезщетение по ал. 3 на чл. 222 от КТ, ако те са представени в рамките на три годишния давностен срок.МВ/

2019-05-30 14:51:52 - Илиана Митева
Здравейте! Поради липса на отговор, повторно задавам въпроса си: Лица назначени на длъжност "Танцьор" в културни организации, осигурявани към момента втора категория, имат ли право на осигуряване и в Професионален пенсионен фонд?

2019-06-07 12:35:46 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Митева, от 01.01.2000 г. и към момента лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, които са осигурени във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО), независимо от възрастта, с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4в във фонд „Пенсии“, подлежат на задължително осигуряване и в професионален пенсионен фонд (ППФ) за пенсия за ранно пенсиониране, съгласно чл. 127, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). От 01.01.2000 г. до 31.12.2010 г. осигурителният стаж на длъжностите „балерина“, „балетист“ и „танцьор“ в културни организации е от втора категория труд на основание чл. 2, т. 42 от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП). За посочения период балерините, балетистите и танцьорите в културни организации задължително са осигурени в ППФ по силата на чл. 127, ал. 2 от КСО. От 01.01.2011 г. е отменена т. 42 на чл. 2 от НКТП (ДВ, бр. 13 от 2011 г.), а условията за придобиване право на пенсия от балерини, балетисти и танцьори с осигурителен стаж в културни организации са уредени със специална разпоредба - чл. 69а от КСО (ДВ, бр. 100 от 2010 г.). Те придобиват право на пенсия при осигурителен стаж 25 години на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации, като от 01.01.2016 г. е въведено и условие за навършена възраст, еднаква за жените и мъжете, която постепенно се увеличава до достигане през 2029 г. на 45 години. С отмяната на т. 42 от чл. 2 на НКТП тези лица вече не са в обхвата на чл. 127 от КСО и не следва да се осигуряват в ППФ, тъй като трудът им е от трета категория, а за пенсионирането им е създаден специален ред с чл. 69а от КСО. С разпоредбата на чл. 104, ал. 9 от КСО (ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.) е регламентирано превръщането на осигурителния стаж на лицата по чл. 69а от КСО само с оглед определяне размера на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Положеният след датата на влизане в сила на разпоредбата осигурителен стаж на длъжност „балерина, балетист или танцьор“ в културни организации се превръща като 4 години се зачитат за 5 години осигурителен стаж от трета категория труд. Разпоредбата влиза в сила от 05.08.2011 г. Следователно от 01.01.2011 г. трудът на този кръг лица е от трета категория, а придобитият от 05.08.2011 г. включително осигурителен стаж се превръща по реда на чл. 104, ал. 9 от КСО. За времето от 01.01.2011 г. лицата, заемащи посочените длъжности, не са осигурени в ППФ, а само във фонд „Пенсии“ на ДОО, ако са родени до 01.01.1960 г., и във фонд „Пенсии“ на ДОО и универсален пенсионен фонд, ако са родени след 31.12.1959 г. и не са променили осигуряването си по реда на чл. 4б от КСО. Таблица за размерите на осигурителните вноски за ДОО, допълнително задължително обществено осигуряване и здравно осигуряване по осигурени лица, включително за балерина, балетист или танцьор в културни организации, може да намерите чрез рубриките „Социално осигуряване“ > „Становища, указания, инструкции“ > „Таблица за размерите на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, ЗО и УчПФ по осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице за 2019 г.“ на интеренет страницата на Националната агенция за приходите. ВН

2019-05-30 09:11:41 - Янка Ангелова
В началото на м.05.2019г брат ми получи инсулт. Той е несемеен, над 18г, а родителите ни починаха. В момента го гледам аз. Мога ли да ползвам болнични за гледането му, колко дни и какви документи трябва да представя.

2019-06-18 11:19:46 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Ангелова, право на парично обезщетение за времето на отпуск поради временна неработоспособност, съгласно чл. 40, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), имат осигурените за общо заболяване и майчинство лица, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. На основание чл. 45, ал. 1, т. 1 от КСО парично обезщетение при условията и в размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изплаща и за гледане на болен член на семейството над 18-годишна възраст - на всеки осигурен до 10 календарни дни през една календарна година. За членове на семейството на осигуреното лице се считат неговите възходящи (майка, баща, баба, дядо, прабаба, прадядо) и низходящи (деца, внуци и правнуци) по права линия, съпругът и съпругата (чл. 45, ал. 4 от КСО). Предвид изричната разпоредба на чл. 45, ал. 4 от КСО не може да се ползва от държавното обществено осигуряване парично обезщетение за гледане на болен член от семейството по съребрена линия – брат, сестра, братовчед и др. В запитването не уточнявате дали сте осигурена, дали работите и по какъв ред, т.е. дали Ви е необходимо да оправдаете с болничен ползването на отпуск за гледане на болния Ви брат. Издаването на болничен лист за гледане на член от семейството е регламентирано с разпоредбите на чл. 38-40 от Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ), а разрешаването на отпуск на това основание – с чл. 162 от Кодекса на труда (КТ). В случай че работникът или служителят не е неработоспособен и причините, които го възпрепятстват да се яви на работа, не са свързани с неговото здраве, а със здравето на членове на неговото семейство по съребрена линия, за които той има моралния дълг да се погрижи, няма пречка същият да предпочете да използва част от платения си годишен отпуск, за да полага грижи за своя болен роднина, а работодателят да се съгласи с това. ВН

2019-05-27 19:38:53 - СЕРГЕЙ АСЕНОВ
Здравейте! Инвалид съм първа гр. с чужда помощ по рождение. След смъртта на баща ми получавам наследствена пенсия. Възможно ли е да се откажа от наследствената пенсия и да започна да получавам личната си социална пенсия за инвалидност.

2019-06-18 11:17:09 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Асенов, съгласно чл. 90а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто, на които не е отпусната друга пенсия, включително от друга държава. Съгласно изнесеното в запитването като инвалид по рождение Ви е отпусната наследствена пенсия по чл. 82, ал. 1 от КСО, като не посочвате началната дата на отпускането й и срока на изплащането й. В тази връзка Ви уведомяваме, че с § 22с от Преходните и заключителни разпоредби на КСО е регламентирано, че отпуснатите с начална дата до 31.12.2014 г. наследствени пенсии по чл. 82, ал. 1 от кодекса на лица, които са се инвалидизирали до 18-, съответно до 26-годишна възраст, продължават да се плащат до определените им срокове. По отношение на получаваната с пожизнен срок наследствена пенсия от починал родител са налице придобити пожизнени права, които не могат да бъдат прекратени. В разпоредбата на чл. 96 от КСО от общите правила за пенсиите няма предвиден ред, даващ възможност лицата да се отказват от придобити и упражнени по свое желание права. Нещо повече, с ал. 1, т. 1-5 от цитираната разпоредба са изброени случаите, в които пенсията се прекратява, като липсва възможност това да става по искане на лицето. ВН

2019-05-27 09:55:13 - София Спасова
Лице, с което сме сключили граждански договор излиза в продължителен отпуск по болест. Може ли да бъде изплатен хонорар за времето, през което лицето е в болнични?

2019-06-18 11:15:39 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Спасова, съгласно чл. 46, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) парично обезщетение за временна неработоспособност и за бременност и раждане не се изплаща на лица, упражняващи трудова дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство през периодите, за които са издадени актове от здравните органи. Работата по граждански договор не е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство. Следователно, няма пречка лицето да работи по граждански договор, от гледна точка на този текст. От друга страна, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 2 от КСО парично обезщетение за временна неработоспособност не се изплаща на осигурени лица, които нарушават режима, определен от здравните органи - само за дните на нарушението. Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза в зависимост от състоянието на болния се определя един от следните режими: болничен; санаторно-курортен; домашен, който може да е на легло - постоянно или за определени часове на деня, стаен или амбулаторен; свободен, който може да е само в района на населеното място, където болният прекарва отпуска по болест или с право да отиде в друго населено място в границите на Република България. Извършването на преценка на правото на парично обезщетение, включително и от гледна точка на спазването на режима на болничния лист, е от компетентността на длъжностното лице от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. ВН

2019-05-21 10:33:54 - СПАСКА СЪБКОВА
Мъж навършил 66г04 месеца сега тази година , но с година по-малко трудов стаж . Каква пенсия ще получава с намалне размер ли ?

2019-06-18 11:14:00 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Събкова, на 66 години и 4 месеца през 2019 г. могат да се пенсионират мъжете и жените, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и имат най-малко 15 години действителен осигурителен стаж (чл. 68, ал. 3 от КСО). Размерът на пенсията е в зависимост от осигурителния стаж на пенсионера и осигурителния доход, който се взема предвид при изчисляването й. Лицата, които нямат необходимия действителен осигурителен стаж от 15 години, нямат право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68, ал. 3 от КСО. ВН

2019-05-20 13:54:25 - Христина Гергова
Не ми достигат 2 години осигурителен стаж за пенсия.Имам право да ги закупя.Ще повлияе ли това на размера на пенсията в негативен за мен размер на пенсията.

2019-06-18 11:13:18 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Гергова, „закупуването“ на осигурителен стаж не влияе негативно върху размера на пенсията. Съгласно изричните разпоредби на чл. 70а, ал. 2, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и чл. 46, ал. 4, т. 4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж както времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, така на недостигащ осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 от КСО, за което лицата са внесли осигурителни вноски изцяло за своя сметка, се зачита за осигурителен стаж, но не се взема предвид при определяне на осигурителния доход за изчисляване размера на пенсията. ВН

2019-05-20 13:25:31 - Иванка Начева
Прочетох отговора си от 2019.04.11. Но с това разпореждане веднъж в годината да се подава уведомление за преизчисляване на пенсията не се ли нарушават правата на пенсионерите, а и на трудовото законодателство. Министерството може да спонсорира НПО-та, а е загърбило основната си дейност....

2019-06-18 11:12:25 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Начева, с текста на чл. 102, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) волята на законодателя е изразена е ясно и категорично – лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, пенсия за инвалидност поради общо заболяване и пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, могат да упражнят правната възможност за преизчисляване на пенсията си не повече от веднъж в една календарна година. С нормата не се нарушават правата на пенсионерите, тъй като те имат възможност сами да изберат кога да подадат заявление за преизчисляване на пенсията си. Тази норма няма отношение и не нарушава трудовото законодателство, с което се регламентира правото на труд на лицата. Разпоредбата на чл. 102 от КСО е част от осигурителното законодателство и е задължителна както за пенсионния орган, така и за пенсионерите. ВН

2019-05-20 11:50:59 - Атанаска Димитрова
Дружество ООД, медицински център е регистрирано в Търговския регистър . Дружеството е учредено от трима съдружници. Никой от съдружниците не е вписан като управител. В Търговския регистър е определено и е вписано като Управител външно лице, което не е съдружник в дружеството. 1.Има ли пречка дружеството да сключи трудов договор с Управителя, за извършваната от него дейност като Управител?

2019-06-17 17:28:40 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Димитрова, В практиката, във връзка с поставеното запитване за сключване на договор с управител на дружество с ограничена отговорност, се използват не само договори за възлагане на управлението (чл. 141, ал. 7 от Търговския закон), а и трудови договори. Следва да се отчете, че някои по-нови решения на ВКС (като напр. Решение № 306 от 25.06.2012 г. на ВКС по гр. д.No 1387/2011 г., IV г. о.) постановяват че „правоотношението, което се създава между управителя и управляваното от него ООД, възниква от избора на управителя; това правоотношение не е трудово,а има мандатен характер и се регламентира от нормите на гражданското и търговското право. Отношенията между управителя и дружеството се уреждат с договор за възлагане на управлението,който съгласно чл. 141, ал. 7 ТЗ следва да е писмен. Този договор е мандатен – договор за поръчка и съществена негова характеристика е равнопоставеността на страните по него, поради което управителят няма качеството на работник или служител на дружеството по смисъла на КТ. Тъй като основните правомощия на управителя да управлява и представлява дружеството произтичат от закона и от факта на избирането му, в договора за възлагане на управлението неговите права само се конкретизират, като могат да се уговорят и размера на възнаграждението му, определено от общото събрание, начина на плащането му, размера и начина на ползването на отпуски, различни обезщетения и пр., но без това да превръща създаденото мандатно правоотношение в трудово, дори когато договорът е озаглавен „трудов “. Тъй като практиката на ВКС, постановена по реда на чл. 280 ГПК, има задължителен характер, е препоръчително да се изостави възможността за сключване на трудови договори с управителите на търговски дружества и практиката да се ориентира към сключване на договори за възлагане на управлението. Така ще се избегнат възможни съмнения за правната природа на договора и евентуалното му „преквалифициране“ от съда при възникнал спор. (СР)

2019-05-17 08:41:35 - Г. Димов
Здравейте, ако едно лице има нужния осигурителен стаж за пенсиониране, може ли въпреки това да внесе осигурителни вноски за периода на висшето си образование (напр. 4 год.) и така да увеличи размера на пенсията си (чрез увеличаване на стажа), или това е възможно само при недостигащ стаж за отпускане на пенсия за стаж и възраст. Благодаря!

2019-06-18 11:10:21 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Димов, изборът да се внесат осигурителни вноски за завършено висше образованиее личен и не е обвързан с това, дали лицето има достатъчно осигурителен стаж за придобиване право на пенсия. Времето на обучение, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност, за което лицата, завършили висше образование, са внесли осигурителни вноски за своя сметка се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране на основание чл. 9а, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване. ВН

2019-05-17 08:40:28 - Таня Димова
Здравейте, Трябва ли да се осигурява във фирмата собственик на ЕООД,ако работи на постоянен трудов договор като учител и има назначени работници?Ако трябва,по какъв начин?

2019-06-18 11:09:17 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Димова, във връзка с дължимостта на осигурителни вноски следва да се обърнете по компетентност към Националната агенция за приходите с ясно формулиран въпрос. ВН

2019-05-16 12:18:31 - Славчо Костов
Съпругата ми е на възраст 64 години и 3 месеца. Има трудов стаж около 25 години. Кога ще има право и каква пенсия ще получава.

2019-06-18 11:07:29 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Костов, съгласно чл. 68, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, които нямат достатъчно осигурителен стаж за право на пенсия по ал. 1 и 2, придобиват право на пенсия при най-малко 15 години действителен осигурителен стаж и възраст, еднаква за жените и мъжете, която ежегодно се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст. В чл. 15, ал. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж нарастването на възрастта за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 3 от КСО е разписано по години, като през 2019 г. тази възраст е 66 години и 4 месеца, от 01.01.2020 г. - 66 години и 6 месеца, от 01.01.2021 г. - 66 години и 8 месеца, от 01.01.2022 г. - 66 години и 10 месеца, и от 01.01.2023 г. - 67 години. Легално определение на понятието „действителен осигурителен стаж“ е дадено с § 1, ал. 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на КСО, съгласно което това е действително изслуженото време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, както и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски. Съгласно гореизложеното, лице, което има най-малко 15 години действителен осигурителен стаж и към момента е на 64 години и 3 месеца, може да придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68, ал. 3 от КСО през 2021 г. при навършване на възраст 66 години и 8 месеца. Следва да се има предвид, че преценката на правото и размера на пенсията се извършва от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт въз основа на заявление за отпускане на пенсия (образец УП-1), придружено с необходимите документи. ВН

2019-05-16 11:09:27 - Росица Брезоева
Здравейте! Трябва ли да се подава специална молба/някакъв документ, за да получат учителите, които са придобили право на пенсия за ранно пенсиониране, но се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2 добавка от учителския пенсионен фонд или това се прави служебно при определянето на пенсията? Поздрави, Р. Брезоева

2019-06-18 11:06:37 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Брезоева, за получаването на добавка от Учителския пенсионен фонд не се подават отделно специални молби от учителите, които са придобили право на пенсия при условията на чл. 69в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2. При преценяване правото и определяне на размера на пенсията по този ред служебно, съобразно предствените документи към заявлението за пенсиониране, се определя и броя на месеците за добавка от Учителския пенсионен фонд (в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на пенсия по чл. 69в, ал. 1 от КСО). ВН

2019-05-15 20:53:52 - Димитър Димитров
Получавам инвалидна пенсия пожизнено от 2005 г./73%/ Имам ли право да получавам и друга пенсия /по старост/ ?

2019-06-18 11:05:54 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Димитров, условията за получаване на повече от една пенсия са уредени с чл. 101 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Съгласно чл. 101, ал. 1 от КСО не могат да се получават едновременно следните пенсии: лична или наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична или наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване; лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване с наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване; социална пенсия за старост, социална пенсия за инвалидност и персонална пенсия с друг вид пенсия, включително пенсия, отпусната в друга държава; наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст или наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване с наследствена пенсия от същия вид. Когато лицето има право на повече от една лична пенсия за инвалидност за различни страдания, се определя най-голямата по размер (чл. 101, ал. 2 от КСО). Предвид гореизложеното, може да се получават едновременно при условията на чл. 101, ал. 2 от КСО лична или наследствена пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест с лична или наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст. Съгласно ограничителната разпоредба на чл. 101, ал. 1 от КСО не могат да се получават едновременно лична или наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване с лична или наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст. ВН

2019-05-11 21:45:55 - Валентина Игнатова
Здравейте!Учител съм от 34 г.Тази година ще се преместя на работа в друго училище ,но ще се наложи да се регистрирам на борсата за 1 месец до новото ми назначение.Прекъсва ли се педагогическият ми стаж и губя ли правото си на 10,5 заплати при пенсиониране/ след 6 години/?

2019-05-16 09:33:16 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
В чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Съгласно разпоредбата на чл. 219, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование, при прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищно образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда - в размер на 10 брутни работни заплати. От горното е видно, че право на обезщетение в увеличен размер имат педагогическите специалисти, заемали длъжност в посочените институции. Бюрото по труда, където сте била регистрирана като безработна не е “работодател” по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на КТ, поради което то не е пречка за получаване на предвиденото по-горе обезщетение, ако отговаряте на посочените в разпоредбата изисквания. Преценката относно правото на работника/ служителя при прекратяване на трудовото правоотношение да получи обезщетение от две или шест /в случая 10/ брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. По въпроса относно прекъсване на педагогическия стаж се обърнете към Министерство на образованието и науката. МВ/

2019-05-11 11:14:03 - Румяна Гълъбова
Баща ми получава инвалидна пенсия поради трудова злополука. Има ли право към инвалидната си пенсия да получи и 50% от социалната пенсия за старост съгласно чл.68, ал.3 след навършване на 66 г и 4 месеца?

2019-06-07 12:39:44 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Гълъбова, по реда на чл. 68, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се отпуска пенсия за осигурителен стаж и възраст, а не социална пенсия за старост. Съгласно чл. 68, ал. 3 от КСО лицата, които нямат достатъчно осигурителен стаж за право на пенсия по ал. 1 и 2, придобиват право на пенсия при най-малко 15 години действителен осигурителен стаж и навършване на определена възраст, еднаква за мъжете и за жените, която за 2019 г. е 66 години и 4 месеца. За отпускането на тази пенсия се подава до съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) заявление по утвърден образец, придружено с необходимите оригинални документи за осигурителен стаж, а при нужда и за осигурителен доход. Извършването на преценка на правото на пенсия и определянето на нейния размер е от компетентността на съответното териториално поделение на НОИ. По отношение едновременното получаване на повече от една пенсия се прилагат разпоредбите на чл. 101 от КСО. Съгласно чл. 101, ал. 1, т. 1 – 4а от КСО не могат да се получават едновременно лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст; лична или наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична или наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване; лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване с наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване; социална пенсия за старост, социална пенсия за инвалидност и персонална пенсия с друг вид пенсия, включително пенсия, отпусната в друга държава. При право на повече от една пенсия се получава по избор една от пенсиите в пълен размер и 50 на сто от останалите, на основание чл. 101, ал. 3а от КСО. Предвид гореизложеното лична пенсия за осигурителен стаж и възраст и лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест могат да се получават едновременно, като по-малката от двете пенсии се изплаща в размер на 50 на сто към по-високата по размер пенсия. ВН

2019-05-08 10:26:13 - Иванка Петрова
Защо когато изчислявате увеличение на пенсиите не включвате и вдовишката добавка, а за коледни и великденски добавки я вземате под внимание,

2019-06-07 12:39:11 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Петрова, на ежегодно преизчисляване или осъвременяване подлежат всички пенсии, свързани с трудовата дейност. В случай че от пенсията за трудова дейност се получава вдовишка добавка, на преизчисляване или осъвременяване подлежи личната пенсия на наследодателя и от така увеличения размер се изплащат 26,5 на сто като вдовишка добавка на преживелия съпруг/съпруга. ВН

2019-05-04 18:48:07 - ВАСИЛКА ЗАХАРИЕВА
Здравейте ОБЕЩАНИЕТО НА МИНИСТЪР ПЕТКОВ че няма да има ощетени пенсионери - не е вярно!Моя приятел подаде документи м.декември при намален размер,принуден от КСО за включване на 3 години.И какво стана.Цял живот ще получава по-малка пенсия.Нямаше да се пинсионира ако знаеше че ще промените закона. ИСКАМЕ СПРАВЕДЛИВОСТ за правото да се корегира това

2019-06-07 12:37:56 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Захариева, с чл. 70, ал. 4 и 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) законодателят категорично е постановил, че за пенсиите, отпуснати с начална дата преди 01.01.2019 г., индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителния доход на лицето за период от 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997 г. по избор на лицето и от осигурителния му доход за периода след тази дата до датата на отпускане на пенсията, а възможността индивидуалният коефициент да се изчислява от осигурителния доход на лицето за периодите след 31.12.1999 г. до датата на отпускане на пенсията, но за период, не по-малък от 36 месеца, се отнася само за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г. В тази връзка и допълнението, направено с § 22ц от преходните и заключителни разпоредби на КСО, се отнася само за пенсиите за трудова дейност, които се отпускат след 31.12.2018 г. до 31.12.2022 г. Тези норми са материалноправни и нямат обратно действие, тъй като съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за нормативните актове, обратна сила на нормативен акт може да се даде само по изключение, и то с изрична разпоредба. При приемането на чл. 70, ал. 8 от КСО и на § 22ц от преходните и заключителните му разпоредби не им е придадено обратно действие и не са преуредени възникналите до 31.12.2018 г. правоотношения. ВН

2019-05-03 12:55:32 - Мария Кирякова
През 1979 г. като бременна работих 7 дни в ТКЗС за майчинство. Осем месеца получавах някаква сума всеки месец. Признава ли ми се стаж за пенсиониране и какъв?

2019-06-07 12:37:21 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Кирякова, в запитването не посочвате по какъв ред сте работила в ТКЗС през 1979 г., поради което отговорът е изготвен като за стаж по трудово правоотношение. При прекратяване на трудовото правоотношение продължителността на трудовия стаж, придобит от работника или служителя при работодателя, включително и за времето на ползвания отпуск за майчинство, се записва с цифри и думи и се подписва от главния счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с печата му. При пенсиониране за установяване на трудовия стаж по трудово правоотношение се представя трудова книжка, удостоверение за трудов стаж обр. УП-30, удостоверение за осигурителен стаж обр. УП-3 и др. С § 9, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО) е уредено, че времето, което се зачита за трудов стаж и за трудов стаж при пенсиониране, положен до 31.12.1999 г. съгласно действащите дотогава разпоредби, се признава за осигурителен стаж по този кодекс, т.е. се признава за осигурителен стаж при пенсиониране по реда на КСО. Извършването на конкретна преценка на правото на пенсия и определянето на размера й е от компетентността на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ). С чл. 1, ал. 5 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж е създаден ред, съгласно който при прието заявление за пенсиониране с нередовни и/или липсващи документи, които не могат да бъдат поправени или набавени служебно въз основа на документи, които са налични в НОИ, длъжностното лице по пенсионно осигуряване уведомява лицето за неизправностите с препоръчано писмо с обратна разписка в 15-дневен срок. Когато в едномесечен срок от датата на уведомяването те не са отстранени, а за пенсиите при прилагане на международен договор, по който Република България е страна, в двумесечен срок, длъжностното лице по издава разпореждане въз основа на наличните редовни документи и на данните от регистъра на осигурените лица по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО. ВН

2019-05-02 17:39:01 - Антон Капнилов
Здравейте!Преди месец Ви питах дали най-после ще побликувате двете формули за изчисляване на прогнозна пенсия след 01.2019г.Това са елементарни сметки и не мога да разбера до кога ще правите стъкмистика докато нагласите да ощетите хората отговарящи на изискванията на НОИ. И не Ви е срам да свързвате зависимоста на пенсиите на осигурените с бюджета.

2019-05-20 11:33:07 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Капнилов, теоретично реда (формулите) за определяне размера на пенсиите за трудова дейност с начални дати до края на 2018 г. (т.нар. стара формула) и след 31.12.2018 г. (т.нар. нова формула) са разписани и публикувани с разпоредбата на чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Практическото приложение на КСО е от компетентността на Националния осигурителен институт (НОИ). На интернет страницата на НОИ - www.nssi.bg, осигурените лица могат да получат разнообразна информация, достъпна чрез различните рубрики. Публикувани са и двете методики за изчисляване на индивидуален коефициент на пенсии, отпуснати с начална дата до и след 31.12.2018 г., с които заинтересованите лица могат да се запознаят чрез рубриките „Нормативна уредба“ > „Методики“ > „Методика за изчисляване на индивидуален коефициент на пенсии, отпуснати с начална дата на пенсията до 31.12.2018 г.“ или „Методика за изчисляване на индивидуален коефициент на пенсии, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г.“. За изпълнението на някои от програмните продукти в рубриката „Е-услуги“ се изисква достъп до лични данни. За целта се въвежда личен идентификатор (ЕГН), чиято защита се осигурява чрез въвеждане на Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ. ПИК се издава от всяко териториално поделение на НОИ или негов филиал. Със своя ПИК от интернет страницата на НОИ всяко заинтересовано лице, на което не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване, може да ползва електронната услуга за определяне на прогнозен индивидуален коефициент и прогнозна пенсия чрез рубриките „Е-услуги“ > „Справки“ > „по ЕГН и ПИК на НОИ“ > „Изчисляване на прогнозна пенсия“. Към електронната услуга има изчерпателно описание. След приемане на допълнение на КСО с § 22ц от преходните и заключителните му разпоредби (обн. ДВ бр. 35 от 30.04.2019 г.) за пенсиите за осигурителен стаж и възраст с начална дата след 31.12.2018 г. е осъществена възможността за изчисляване на прогнозен индивидуален коефициент и по двата начина – както по реда на чл. 70, ал. 8 и 9 от КСО („новата методика“), така и по реда на чл. 70, ал. 4-7 от КСО („старата методика“). ВН  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България