Категории:


Към категориите

2019-10-24 18:20:22 - Иванка Декова
Моля за отговор на въпроса ми от 26.09.2019 /регистриран от вас/.

2019-10-31 14:10:18 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Декова, по силата на чл. 38, ал. 15 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) за периода от 1 януари 2002 г. до 31 декември 2015 г. времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа може да се зачете за осигурителен стаж в съотношение 4 години за 5 години от трета категория, ако това е по-благоприятно за лицата, но само за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Разпоредбата няма приложение в случаите, когато правото на пенсия се преценява по реда на други норми от КСО (например по чл. 69в от КСО), както и когато правото на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО се придобива без зачитането на стажа в съотношение 4 години за 5 години за времето на работа при условията на чл. 38, ал. 15 от НПОС. ВН

2019-10-17 10:52:43 - Мирослав Коркинов
Моля отговорете ми на въпроса от 06.09.б2019 .Благодаря!

2019-10-22 14:57:48 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Коркинов, в отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Разпоредбите на регламента предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства (във Вашия случай по българското и по гръцкото), но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, следва да посочите, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени по нейното законодателство. Документите, въз основа на които се зачита осигурителен стаж са предвидени в българското законодателство. Съгласно чл. 40, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж осигурителният стаж се установява с данните от Регистъра на осигурените лица в Националния осигурителен институт (за периоди след 1997 г.), с трудови, служебни, осигурителни книжки и с документ по утвърден образец (обр. УП-3/обр-30). За удостоверяване на положената наборна (редовна военна) служба може да послужи военно-отчетна книжка или документ, издаден от съответното военно поделение. Необходимо е да имате предвид, че преценката на пенсионни права и кореспонденцията с чуждестранните осигурителни служби се извършва по компетентност от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) – за лицата с постоянен и настоящ адрес в Република България, а за лицата с постоянно пребиваване в друга държава-членка на ЕС/ЕИП, например в Гърция – от дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ към Централно управление на НОИ в София. В случай че подадете заявлението си за пенсиониране в компетентната гръцка институция, е необходимо в него да посочите, че имате периоди на осигуряване в България и да приложите някои от горепосочените документи, с които разполагате за удостоверяване на осигурителния Ви стаж. Гръцката институция съответно ще препрати заявлението в България по служебен път, като НОИ също по служебен път ще потвърди осигурителните Ви периоди. Придвижването на заявленията и документи се извършва между компетентните институции чрез така наречените структурирани електронни документи и преносими документи. ВН

2019-10-09 10:18:12 - Петя Славова
Лице по трудов договор от 13г. при един и същ работодател се е възползвало от правото си на пенсиониране по реда на чл.68 ал.3 от КСО.Лицето ще подава молба за напускане.Работодателят сължи ли обезщетение по чл. 222,ал. 3 от КТ?

2019-10-30 12:19:14 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Славова, Разпоредбата на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) предвижда, че когато трудовият договор на работника или служителя бъде прекратен, след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, той има право на обезщетение. Размерът му за срок от 2 или 6 месеца се определя от обстоятелството дали работникът или служителят е работил или не при един и същ работодател през последните 10 години от трудовия си стаж. Работникът или служителят има право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ при прекратяване на трудовия му договор с работодателя, независимо от основанието за прекратяването. Другото установено от закона изискване е към тази дата работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО). Общите изисквания за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за работещите при условията на ІІІ категория труд са уредени в чл. 68 от КСО. Съгласно чл. 68, ал. 3 от КСО в случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2, до 31 декември 2016 г. те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 65 години и 10 месеца за жените и мъжете и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст. Правото на пенсия по чл. 68, ал. 3 КСО е също право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, поради което считаме, че когато работникът или служителят е придобил право на пенсия на това основание, работодателят е длъжен да му изплати обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ. Когато работникът или служителят е работил при един и същ работодател през последните 10 години от трудовия си стаж, той има право на обезщетение за срок от 6 месеца. ЛТ/

2019-10-08 22:08:57 - Павлина Дукова
Подлежат ли на индексиране през 2020 година пенсиите по чл. 69в от КСО, отпуснати през 2019 година?

2019-10-22 15:19:07 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Дукова, на осъвременяване от 1 юли подлежат всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година. Осъвременяването на пенсиите през 2020 г. се отнася и за учителските пенсии по чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване, отпуснати през 2019 г. ВН

2019-10-06 10:31:37 - Райничка Данева
През месец март 2020 г. ще навърша 66 години и 6 месеца.Разбрах,че мога да се пенсионирам тогава,въпреки недостатъчен стаж.Въпросът ми е при условие,че имам над 10 години стаж в институти под шапката на министерство на културата,имам ли право на 6/8 заплати обещетение в този случай или щом нямам достаъчен стаж,няма да получа обезщетение.

2019-10-21 10:22:12 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
В чл. 222, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Според ал. 4 на чл. 222 от КТ, алинея 3 се прилага и когато при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване /КСО/. Съгласно чл. 68а, ал. 2 от КСО, лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2, могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1. Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено. В чл. 68, ал. 3 КСО е предвидено, че в случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2 /на чл. 68/, до 31 декември 2016 г. те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 65 години и 10 месеца за жените и мъжете и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст. Съгласно чл. 15, ал. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, право на пенсия по чл. 68, ал. 3 КСО се придобива при не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж и навършена възраст, както следва:. от 1 януари 2019 г. - 66 години и 4 месеца; от 1 януари 2020 г. - 66 години и 6 месеца. Предвид гореизложеното, ако на посоченото основание придобивате право на пенсия за осигурителен стаж и възраст мнението ни е, че при прекратяване на трудовото правоотношение ще имате право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ независимо, че право на пенсия сте придобила при условията на чл. 68, ал. 3 от КСО, щом като то е придобито преди прекратяване на трудовия Ви договор. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда. МВ/

2019-10-02 15:14:14 - Свилен Христов
Колективен трудов договор с 2 месеца обезщетение по чл 222 Има запис в трудовата книжка , но няма запис в масива на НОИ. Достатъчно ли е да се признаят двата месеца за осигурителен стаж. Въпросът малко се препокрива с предишния ми , но е различен !

2019-10-31 14:16:51 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Христов, зачитането на осигурителен стаж за периодите, през които е получавано обезщетение за оставане без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование, се извършва по реда на чл. 9, ал. 3, т. 5. от Кодекса за социално осигуряване (КСО), а за времето от 2000-ната година с приемането на новото осигурително законодателство – Кодекса за задължително обществено осигуряване, преименуван впоследствие на КСО – по чл. 10 от кодекса. Предвид посочените разпоредби и техните изменения, не се зачитат за осигурителен стаж периодите, през които са получени обезщетения по чл. 222 от Кодекса на труда (КТ) за времето от 1 януари до 7 август 2000 г. включително. Зачита се осигурителен стаж за периодите на получаване на обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ от 08.08.2000 г., а за обезщетенията по чл. 222, ал. 2 и 3 от КТ – не се зачита осигурителен стаж. Надлежно оформената трудова книжка е един от документите, с които се установява осигурителен стаж (чл. 40, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж). Зачитането на осигурителен стаж при пенсиониране за всеки конкретен случай е от компетентността на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. ВН

2019-10-02 15:10:30 - Свилен Христов
Според колективен трудов договор обезщетение по чл.222 е било 2 месеца. И трите пъти е изплатено от работодателя . Въпросът ми е следния: 1.При първо съкращение 2000 година няма запис в трудовата книжка и няма запис в нои / видяно с ПИК / Има документ от военен архив . Достатъчно ли е за признаване на осигурителен стаж.

2019-10-31 14:14:51 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Христов, от 01.01.2000 г. до 07.08.2000 г. включително за времето на получаване на обезщетение за безработица по чл. 222 от Кодекса на труда (КТ) не се зачита осигурителен стаж и не се дължат осигурителни вноски. Основание за това са чл. 10 от Кодекса за задължително обществено осигуряване (КЗОО), преименуван впоследствие на Кодекс за социално осигуряване (КСО), и чл. 1, ал. 2, т. 7 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или бременност и раждане (ДВ, бр. 6 от 2000 г.). Със Закона за изменение и допълнение на КЗОО (обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г.) е създадена нова т. 10 в чл. 10, ал. 2 от кодекса, съгласно която от 08.08.2000 г. (датата на влизането му в сила) се зачитат за осигурителен стаж и периодите, през които лицето е получавало обезщетение за времето, през което е останало без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за висшето образование, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за Министерството на вътрешните работи. За това време съответно се дължат осигурителни вноски (ново изречение четвърто от чл. 10, ал. 4 от КЗОО). В тази връзка е извършена и промяна на чл. 1, ал. 2, т. 7, 8, и 9 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане. Съгласно чл. 1, ал. 2, т. 7 от наредбата не се изчисляват и внасят осигурителни вноски само върху обезщетенията по чл. 222, ал. 2 и 3 от КТ, поради което за времето на получаването им не се зачита осигурителен стаж. За обезщетението по чл. 222, ал. 1 от КТ се дължат осигурителни вноски от 08.08.2000 г. и за времето, през което то е получавано, се зачита осигурителен стаж. По отношение на информацията в Регистъра на осигурените лица следва да имате предвид, че такава липсва за лицата, работили във ведомства, за които същата е класифицирана. За установяване на осигурителен стаж и осигурителен доход на тези лица могат да послужат документите за удостоверяването им, издадени от съответните ведомства или архиви. Зачитането на осигурителен стаж при пенсиониране за всеки конкретен случай е от компетентността на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. ВН

2019-10-02 13:43:01 - В Терзиева
Здравейте, Предстои ми пенсиониране през юли 2022 г. ако се възползвам от ранното пенсиониране и подам документи през декември, колко ще е намалението 7 м. Х 0,4=2,8 или 8 м. Х 0,4= 3,2? Благодаря ви!!!

2019-10-31 14:13:03 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Терзиева, чл. 70, ал. 14 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) регламентира, че размерът на пенсията по чл. 68а се намалява с 0,4 на сто за всеки недостигащ на лицето месец до навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1. С чл. 15б от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се уточнява, че при изчисляване на размера на пенсията по чл. 68а от КСО намалението от 0,4 на сто е за всеки недостигащ месец, включително непълен, до навършване от лицето на възрастта му по чл. 68, ал. 1 КСО. Например, ако периодът от датата на подаване на заявлението за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68а от КСО до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО е с продължителност 6 месеца и 1 ден, намалението следва да бъде за 7 месеца, а ако е с продължителност 7 месеца и 1 ден – намалението е за 8 месеца. Определянето на намалената пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68а от КСО за всеки конкретен случай се извършва от пенсионния орган на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. ВН

2019-10-01 12:53:44 - Елена Велева
Имам пожизнен ТЕЛК от 21.4.08г. - 75%. За него съм получавала лична Социална пенсия за инвалидност. На 17.5.19г. пуснах документи за Пенсия за инвалидност поради общо заболяване. От 08.8.19г. имам решение, според което на основание чл. 95, ал. 4 т. 4 КСО спира личната Социална пенсия и ще получавам ПИПОЗ. Вече нямам ли право и на социална пенсия?

2019-10-31 14:11:40 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Велева, съгласно изричната разпоредба на чл. 101, ал. 1, т. 4а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) социалната пенсия за инвалидност не може да се получава едновременно с друг вид пенсия, включително пенсия, отпусната в друга държава. Затова при отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване на основание чл. 95, ал. 1, т. 4 от КСО социалната пенсия за инвалидност следва да се спре, тъй като не се следва изплащането й на основание чл. 101 от кодекса и е по-неблагоприятната по размер. Няма законова възможност да получавате едновременно пенсия за инвалидност поради общо заболяване и социална пенсия за инвалидност. ВН

2019-10-01 12:18:41 - Полина Иванова
Здравейте, дължи ли Работодателят обезщетение за първите 3 дни от временна нетрудоспособност на служител, който няма 6 месеца ОБЩ осигурителен стаж на това основание?

2019-10-31 14:11:03 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Иванова, съгласно чл. 40, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст. На основание чл. 40, ал. 5 от КСО осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. Предвид гореизложеното, ако служителят няма най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурен за общо заболяване и майчинство, работодателят не следва да му изплаща за първите 3 работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното му брутно възнаграждение за месеца, в случаите когато временната неработоспособност е поради общо заболяване и лицето е над 18-годишна възраст. Но ако временната неработоспособност е поради трудова злополука и професионална болест или лицето не е навършило 18-годишна възраст, осигурителят дължи възнаграждение по реда на чл. 40, ал. 5 от КСО за първите 3 работни дни от временна нетрудоспособност. ВН

2019-09-28 09:06:08 - Станимир Станев
Здравейте! Работя по трудов договор на основание чл.68ал.1т.1 и с Уведомление в НАП по чл.62ал5 отКТ,а за момента от м.03.2019г. до днешен ден нямам Соц.+ Здравни осигуровки. На въпроса ми към Работодателя, Отговора е , че са направили / Фирмата / грешка, по която се работи за отстраняването и,а това трае вече почти 6м.Нормално ли е това,какво след

2019-10-21 11:37:32 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Станев, по интересуващия Ви въпрос следва да се обърнете по компетентност към Националната агенция за приходите. ВН

2019-09-26 19:35:31 - Иванка Декова
Преподавател съм и освен на редовното си трудово място работех на втори трудов договор към училище, при което за 4 години /2002-2005/ получих УП за 1г 2м. При пенсионирането ми тези 1г,2 м не ми се зачетоха за осигурителен стаж /при внесени осигурителни вноски и представено уп2 и уп3/ . ИМАМ ЛИ ПРАВО НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ от 1г2м

2019-10-31 14:09:54 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Декова, по силата на чл. 38, ал. 15 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) за периода от 1 януари 2002 г. до 31 декември 2015 г. времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа може да се зачете за осигурителен стаж в съотношение 4 години за 5 години от трета категория, ако това е по-благоприятно за лицата, но само за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Разпоредбата няма приложение в случаите, когато правото на пенсия се преценява по реда на други норми от КСО (например по чл. 69в от КСО), както и когато правото на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО се придобива без зачитането на стажа в съотношение 4 години за 5 години за времето на работа при условията на чл. 38, ал. 15 от НПОС. ВН

2019-09-26 13:15:18 - Мария Кирязова
Здравейте ,ако не ми достига стаж ,когато навърша години за пенсионирване мога ли да си платя или какъв е реда?

2019-10-31 14:09:13 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Кирязова, с нормата на чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) са уредени възможностите за така нареченото „закупуване“ на осигурителен стаж, които по-детайлно са разгледани в чл. 45 и 45а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС). Първата възможност е за лицата, завършили висше или полувисше образование или придобили образователна и научна степен „доктор“ (чл. 9а, ал. 1 от КСО, чл. 45 от НПОС). Те могат да внесат сумата на осигурителните вноски за своя сметка, но за не повече от времето на обучение за завършено висше или полувисше образование или от времето на докторантурата, определено в нормативен акт. Втората възможност, да заплатят осигурителни вноски за до 5 години осигурителен стаж, недостигащ за придобиване право на пенсия по общия ред на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, може да се ползва от лицата, навършили общата възраст за пенсиониране (чл. 9а, ал. 2 от КСО и чл. 45а от НПОС). От този ред не могат да се ползват лица, които искат да се пенсионират на по-ниска от общата възраст – например една година по-рано по реда на чл. 68, ал. 3 от КСО, работилите при неблагоприятни условия на труд, които искат да се пенсионират по реда на чл. 69б КСО и др. В заявлението за отпускане на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, подадено до съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ), лицето вписва желанието си да заплати осигурителни вноски за недостигащ осигурителен стаж по чл. 9а, ал. 2 от КСО, от пенсионния орган се извършва преценка точно колко време не му достига до окръгляне на необходимия за пенсионирането му осигурителен стаж и го уведомява писмено за недостигащия му осигурителен стаж, сумата на дължимите осигурителни вноски и реда за внасянето им. За придобит осигурителен стаж, за който са заплатени осигурителни вноски като „недостигащ“, правото на пенсия възниква от датата на заявлението за отпускане на пенсия. ВН

2019-09-23 14:13:29 - Снежана Борисова
Здравейте, на пенсия съм и има доход по граждански договор 1125 лева за 8 дни. Как ще се преизчисли коефициента. За един месец ли се смята осигурителния стаж и осигурителния доход или за 8 дни и се изчислява сумата пропорционално за месеца

2019-10-22 14:40:15 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Борисова, съгласно чл. 4, ал. 3, т. 5 и ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) пенсионерите се осигуряват по свое желание за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, когато полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец. Възнаграждението, върху което се дължат осигурителни вноски, се определя след намаляването му с разходите за дейността, определени по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (чл. 6, ал. 4 от КСО). С чл. 38, ал. 5 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж времето, през което лицата полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или по-голямо от една минимална месечна работна заплата за страната, след намаляване с разходите за дейността, за което са внесени или са дължими осигурителни вноски, се зачита за един месец осигурителен стаж, но за не повече от срока на договора. Съгласно чл. 102, ал. 1 от КСО лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, могат да поискат не повече от веднъж в една календарна година преизчисляване на пенсията за придобит осигурителен стаж след пенсионирането или за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, когато това е по-благоприятно за тях. При преизчисляването на пенсията и изчисляването на индивидуалния коефициент се спазват правилата, установени с чл. 70, съответно чл. 75 – 77, от КСО. Конкретното определяне продължителността на осигурителния стаж и размера на осигурителния доход, които се вземат предвид при определяне размера на пенсията, свързана с трудовата дейност, както при нейното отпускане, така и при преизчислението й по реда на чл. 102 от КСО, се извършва от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт при спазване нормите на КСО и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. ВН

2019-09-21 16:53:00 - Детелина Георгиева
На 24.07.19 г.изпратих въпрос във връзка с майчинството на дъщеря ми,но нямам отг.В момента тя работи с договор в Германия,като се осигурява здравно,но смята да напусне и да се върне в България,за да роди и отгледат бебето си.Бременна е в VI месец и няма да работи тук.Има 2 г.стаж в България,3 г.стаж в Германия.Полага ли и се майчинство поне тук?

2019-09-27 13:45:32 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Георгиева, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането му. Преди всичко, с разпоредбите на тези координационни регламенти се установяват правила за определяне на приложимото спрямо дадено лице законодателство в областта на социалната сигурност. Основният принцип е, че във всеки един момент лицето е подчинено на законодателството на една държава, като в общия случай това е законодателството на държавата, в която то осъществява трудова дейност или дейност като самостоятелно заето лице. Ето защо, за да бъде определено дали дъщеря Ви би имала право на обезщетение за майчинство, е важно да се установи на кое законодателство е подчинена към момента на възникване на риска майчинство. В случай че към датата на започване на отпуска при бременност и раждане, тя осъществява дейност като наето лице в Германия, която е основание за осигуряване за майчинство, то приложимо спрямо нея би било немското законодателство и правото на обезщетение за майчинство ще бъде преценявано от компетентната институция в тази държава през призмата на действащото законодателство към момента на подаване на искането за отпускане на обезщетение. Информация за конкретните условия, на които следва да отговаря лицето, за да му бъде отпуснато обезщетение за майчинство съгласно немското законодателство, както и за продължителността на отпуска при бременност и раждане, можете да получите от съответната компетентна институция в Германия. Ако обаче дъщеря Ви прекрати трудовия с договор в Германия и се върне в България, следва да имате предвид следното: съгласно действащото българско законодателство, право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение имат осигурените лица за общо заболяване и майчинство, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Т.е. за да бъде отпуснато това обезщетение на дъщеря Ви в България, трябва да бъдат налице кумулативно следните 2 условия – 1. тя да бъде осигурено лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и към датата на започване на отпуска при бременност и раждане да бъде осигурена за общо заболяване и майчинство (напр. да работи по трудов договор в България); и 2. да има 12 месеца осигурителен стаж като осигурена за този риск. По отношение на второто изискване, съгласно разпоредбите на Р 883/2004 винаги, когато е необходимо да бъдат изпълнени определени условия преди да бъде придобито право на дадено обезщетение, компетентната институция трябва да вземе предвид периодите на осигуряване, пребиваване или заетост, завършени съгласно законодателството на други държави членки. Това означава, че е предвидена възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди (т.нар. „сумиране“), когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка, за да се гарантира, че няма да бъдат загубени социалните му права. Т.е. при подаване на заявление за отпускане на обезщетение за майчинство до съответната компетентна институция следва да бъде посочено наличието на осигурителни периоди в друга държава членка, в случая Германия, които ще бъдат взети предвид при преценяване на правото на лицето на обезщетение. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди посредством структурирани електронни документи. В случай че дъщеря Ви отговаря на посочените по-горе условия по българското законодателство и й бъде отпуснато обезщетение за бременност и раждане, следва да имате предвид, че размерът му ще бъде изчислен на база доходите й за периода от 24 месеца преди датата на настъпване на временната неработоспособност, но само за тези месеци и дни, които са завършени съгласно българското законодателство. Т.е. доходът, който е получавала в Германия, няма да бъде взет предвид при определяне на размера на дължимото обезщетение. (ГЯ/ТПООУТ)

2019-09-18 19:12:20 - Анни Стефанова
На 63 години съм , но немога да се пенсионирам в България поради липса на трудов стаж .Чакам влизане в сила на споразумението между България и Мароко .Къде мога да се информирам дали е влезнало в сила споразумението за взаимно признаване на трудов стаж между двете страни ?

2019-09-27 13:24:36 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Стефанова, Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко е подписана на 21 септември 2016 г. Законът за ратифицирането ѝ е приет от Народното събрание на 7 септември 2017 г. и е обнародван в „Държавен вестник“, бр. 75 от 15 септември 2017 г. Спогодбата все още не е влязла в сила, тъй като не са изпълнени всички процедури от мароканската страна. Според предоставената ни от Министерството на външните работи и международното сътрудничество на Кралство Мароко информация, ратификационната процедура е в заключителен стадий. Съгласно разпоредбата на чл. 35 от спогодбата същата ще влезе в сила от първия ден на третия месец, следващ месеца през който е получена втората от нотите, с които страни взаимно се уведомяват по дипломатически път, че са изпълнени изискванията на националните им законодателства за влизането й в сила. След влизането й в сила тя ще бъде публикувана на сайта на Министерството на труда и социалната политика. Съгласно предвиденото в спогодбата всички осигурителни периоди, завършени преди влизането й в сила, се зачитат при определяне на правото на обезщетения съгласно нейните разпоредби. ГЯ/ТПООУТ

2019-09-18 09:43:21 - Екатерина Илиева
Здравейте! Съпругата на баща ми почина на 1 септември т.г. За септември не й беше преведена пенсията от НОИ. Правилно ли е това, и ако да - моля посочете ми правното основание. Месецът е започнал, когато тя е починала. Оставам в очакване на компетентния ви отговор.

2019-10-22 14:38:24 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Илиева, по реда на чл. 96, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) прекратяването на пенсията/ите на починали пенсионери се извършва от края на месеца, в който са починали. Когато пенсионерът почине, може да има неполучени суми от пенсия. В този случай от наследниците се подава заявление в териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ), към което се прилага оригинал на удостоверение за наследници. Неполучените суми от починалия пенсионер се изплащат на упълномощеното от всички наследници лице, като пълномощното следва да е с нотариално заверено. Ако няма упълномощено лице, на всеки един от наследниците се изплаща полагащата му се част съгласно Закона за наследството. Полагащата се част на наследниците може да се изплати както с пенсионен запис, така и по представена от наследника банкова/платежна сметка. В зависимост от начина на изплащане на пенсията на починалото лице (чрез пощенска станция или чрез доставчици на платежни услуги, лицензирани от Българска народна банка или клон на доставчика, осъществяващ дейност на територията на страната, с които НОИ има сключен договор за изплащане на пенсиите) се прилага различен подход. Когато починалият пенсионер е получавал пенсията си чрез пощенска станция, полагащата се част на наследниците може да се изплати с пенсионен запис (чл. 63, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж). Когато пенсията е изплащана чрез доставчик на платежни услуги или негов клон, НОИ служебно изпраща на съответния доставчик, удостоверение с данните за последния месец, за който починалият е имал право на пенсия, както и за месеца, до който включително е преведена пенсията по личната му платежна сметка (чл. 70, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж). Изпратеният от НОИ документ служи за закриване на платежната сметка на починалия пенсионер и за изплащане на остатъка от сумите по неговата сметка на правоимащите лица. ВН

2019-09-17 16:22:34 - Таня Цветкова
Лице, назначено на длъжност "шофьор на тежкотоварен автомобил на 12 и повече тона" във фирма, чиято основна дейност не е транспорт, а производство на оборудване за хранително-вкусовата промишленост, на каква категория труд подлежи да бъде осигурен.

2019-10-22 14:36:58 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Цветкова, трудът на шофьорите на товарни автомобили с товароподемност 12 и повече тона се зачита при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст от втора категория по чл. 2, т. 25 от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП). С Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на НКТП се определят изискванията за категоризиране на труда на работещите в дейности, производства, работни места и професии. Инструкцията е задължителна за всички работодатели, които осъществяват производства и дейности и имат назначени лица, чиито длъжности и работни места са обхванати с НКТП. Работодателите са задължени при изготвяне на документи за осигурителен стаж да вписват съответната точка от НКТП, по която предлагат да се зачете осигурителният стаж на лицата (чл. 1-3 от Инструкция № 13). Съгласно пояснителната разпоредба на чл. 9, ал. 34 от Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. по условията на чл. 2, т. 25 от НКТП се зачита трудът на шофьорите на товарни автомобили с техническа възможност за превоз на товари (товароносимост) с маса 12 и повече тона, независимо от конструкцията на автомобила, пригодена съобразно начина за използване и вида на пренасяния товар: цистерни; автокранове; бетонови разтвори; превоз на цимент, брашно, прахообразни материали; сондажна апаратура; автостълби; автолаборатории; автоработилници и др. По тази точка се категоризира и трудът на шофьорите на влекачи на ремаркета и полуремаркета с обща сборна товароподемност 12 и повече тона. Понятията „товароподемност“ и „товароносимост“ по смисъла на НКТП и инструкцията за нейното прилагане са идентични. Техническата характеристика на автомобилите е определена в техническата документация от производителя. В разпоредбата няма изискване дейността на фирмата да е транспортна. Полаганият от „шофьор на тежкотоварен автомобил на 12 и повече тона“ труд следва да се определи като такъв от втора категория по чл. 2, т. 25 от НКТП съобразно техническите характеристики на притежаваните от фирмата товарни автомобили, които е обслужвал, и съответно за този труд се дължат осигурителни вноски в професионален пенсионен фонд. ВН

2019-09-12 18:53:10 - Иванка Златкова
Размерът на пенсията по чл.68 ал.3 от КСО зависи ли от осигурителния доход и осигурителния стаж или е минимален?

2019-10-22 15:05:12 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Златкова, пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) е свързана с трудовата дейност и размерът й се определя по реда на чл. 70 от КСО, т.е. съобразно придобития осигурителен стаж на лицето и осигурителния му доход, който се взема предвид при изчисляването й. Така определеният размер на пенсията е действителен и съгласно чл. 70, ал. 13 от КСО той не може да бъде по-малък от 85 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО. Към настоящия момент (от 01.07.2019 г.) минималният размер на пенсията по чл. 68, ал. 3 от КСО е 186,52 лв. (85 на сто от 219,43 лв.) и към него се приравняват всички пенсии за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 от КСО, чиито действителни размери са изчислени в по-нисък размер. ВН

2019-09-11 17:00:12 - Стоянка Вичева
Здравейте! Родена съм на 06,08,1958 год.На 06,12,2019 г. навършвам възрастта за пенсиониране, но не ми достига трудов стаж около з години. Съгласна съм да си ги закупя. Каква е процедурата, как се посъпва в този случай, към заявлението подава ли се друг документ освен документите за трудов и осигурителен стаж?

2019-10-22 15:01:50 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Вичева, възможността за „закупуване“ на до 5 години недостигащ стаж, уредена с разпоредбата на чл. 9а, ал. 2-4 и 6 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), е детайлно развита с чл. 45а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС). При постъпило заявление за пенсиониране, в което е вписано желанието на лицето за преценка на недостигащ осигурителен стаж по реда на чл. 9а, ал. 2 от КСО, в срок 5 работни дни от заявлението му се изпраща от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) уведомително писмо за недостигащия осигурителен стаж за право на пенсия по общия ред на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, включително за сумата и реда за внасяне на необходимите осигурителни вноски. Към заявлението за отпускане на пенсия не се прилагат други допълнителни документи, освен необходимите за преценка на правото и размера на исканата пенсия за осигурителен стаж и възраст. Когато има нередовни и/или липсващи документи за осигурителен стаж, уведомителното писмо се изпраща в срок 5 работни дни от датата на представяне на редовните документи или от датата на изтичане на 15-дневния срок по чл. 1, ал. 5 от НПОС. Когато писмото не може да бъде връчено, уведомяването се извършва по реда на чл. 10, ал. 9 от НПОС чрез поставяне на съобщение на таблото за обявления в териториалното поделение на НОИ или на интернет страницата на НОИ за срок не по-кратък от 7 дни (чл. 45а, ал. 4 от НПОС). Лицата, които желаят да „закупят“ недостигащия им стаж, е необходимо да направят това в 14-дневен срок от получаването на уведомителното писмо. В случай че в този срок лицето не е внесло осигурителните вноски за недостигащия му стаж, с разпореждане на длъжностното лице по пенсионно осигуряване се отказва отпускането на пенсия за осигурителен стаж и възраст (чл. 45а, ал. 6 от НПОС). ВН  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България