Категории:


Към категориите

2018-12-19 21:07:08 - Недка Александрова
На 18 ноември 2018г. придобих право на пенсия при 41 години учителски стаж. Как е по- изгодно за мен- да си подам заявлението за пенсиониране в двумесечния срок или да отложа след това- при новите условия на 2019 г.? Ще повлияе ли това на размера на пенсията ми.

2018-12-31 12:00:11 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Александрова, няма и не може да има принципен отговор на поставения от Вас въпрос. Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст е конкретна величина, зависима не само от нормативните промени, но и най-вече от индивидуалните за всеки човек данни за продължителност на осигурителния/трудовия му стаж и осигурителния му доход за продължителен период от време. Правилата за определяне размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст и изчисляване на индивидуалния коефициент са разписани с чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). С обнародвания в „Държавен вестник“ бр. 102 от 11.12.2018 г. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. са приети изменения и допълнения в тази разпоредба. Предвидено е при изчисляването на пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата от 01.01.2019 г. и след това, да се взима под внимание целия осигурителен доход на лицето след 1999 г. до пенсионирането му, но не по-малко от 3 години. Индивидуалният коефициент на отпуснатите с начална дата след 31.12.2018 г. пенсии ще се изчислява, като сборът на месечните съотношения между осигурителния доход на лицето за месеца и средния осигурителен доход за страната за същия месец се раздели на сбора от съотношенията между броя на работните дни, за които се отнася осигурителният доход на лицето за съответния месец, и броя на работните дни през месеца - за всички месеци, участващи при изчисляване на индивидуалния коефициент. Регламентирано е индивидуалният коефициент да не надхвърля средноаритметичната стойност на месечните съотношения между максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, и средния месечен осигурителен доход за страната - за месеците след 31.12.1999 г., участващи при изчисляването му (чл. 70, ал. 8 и 9 от КСО). Разработката на програмни продукти за прилагане разпоредбите на КСО, например за изчисляване на прогнозна пенсия, е от компетентността на Националния осигурителен институт (НОИ). На интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg) осигурените лица могат да получат различна информация, достъпна чрез рубриката „е-услуги“. За изпълнението на услугите се изисква достъп до лични данни. За целта се въвежда личен идентификатор (ЕГН), чиято защита се осигурява чрез въвеждане на Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ. ПИК се издава от всяко териториално поделение на института или негов филиал. Със своя ПИК от интернет страницата на НОИ можете да ползвате електронната услуга за определяне на прогнозен индивидуален коефициент и прогнозна пенсия за осигурителен стаж и възраст чрез рубриките Е-услуги > Справки > по ЕГН и ПИК на НОИ > Изчисляване на прогнозна пенсия. Програмният продукт използва подадената информация за осигурителен стаж и доход от осигурителите/самоосигуряващите се в Регистъра на осигурените лица за периоди след 31.12.1996 г. и въведена от лицето информация за осигурителен/трудов стаж и за доход за избран 3-годишен период за времето преди 01.01.1997 г., тъй като за отпуснатите до края на 2018 г. пенсии се изисква такъв. Към настоящия момент услугата не е достъпна за лица, с наличие на осигурено време в специалните ведомства. По въпроси, свързани с готовността на програмен продукт за изчислението на прогнозен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по новите правила от 2019 г., което да Ви ориентира в избора през коя година да бъде началната дата на пенсията Ви, може да се обърнете по компетентност към НОИ. ВН

2018-12-19 09:46:51 - Пепа Георгиева
Зададох въпрос в областта на обществено осигуряване на 29.10.2018г,на който не получих отговор в срок. Зададох същият въпрос отново на 03.12.2018г, И двата пъти имам потвърждение от МТСП на мойт E-mail, че въпроса ми е регистриранq и ще получа отговор в срок. До момента-18.12.2018г нямам отговор неясно по каква причина. Моля за отговор.

2019-01-07 11:19:02 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Георгиева, Съгласно параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда "работодател" е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие ползвател. В случай че лицата работят по трудово правоотношение, техен работодател е земеделската кооперация. Като страна по трудовия договор същата се представлява от своя законен представител - председателят на кооперацията, който сключва и прекратява трудовите договори с работници и служители на кооперацията (чл. 26, ал. 2, т. 4 от Закона за кооперациите). С действията си по сключването на трудов договор законният представител създава права и задължения за работодателят спрямо работниците или служителите. Предвид гореизложеното работодател и страна по трудовото правоотношение е земеделската кооперация, а председателят и контролния съвет са нейни органи. При необходимост от допълнителна информация относно задължителното социално и здравно осигуряване може да се обърнете към Националната агенция за приходите. БЯ/ТПООУТ

2018-12-17 09:17:03 - Иван Паунов
Здравейте, Притежавам 80% инвалидност, след операция. В момента съм пенсионер и когато си подавах документите за пенсиониране ми казаха, че не е необходимо да прилагам Решението от ТЕЛК. Трябва ли да получавам някакви добавки във връзка с това Решение. Предварително Ви благодаря. Иван Паунов

2018-12-31 11:58:54 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Паунов, в Кодекса за социално осигуряване (КСО) не са предвидени добавки към пенсиите за трудова дейност, основаващи се на обстоятелството, че на лицата е определен от Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) процент 80 на сто трайно намалена работоспособност поради общо заболяване. На лицата, които имат определена от ТЕЛК 50 и над 50 на сто трайно намалената работоспособност поради трудова злополука или професионална болест, може да се прецени правото на пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест. Този вид пенсия може да се получава едновременно с друга пенсия, например за осигурителен стаж и възраст, по реда на чл. 101 от КСО. По отношение правото и възможностите за определената Ви инвалидност (80 % трайно намалена работоспособност) да получавате социални помощи, следва да се обърнете по компетентност към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия Ви адрес. ВН

2018-12-13 10:41:15 - Свилен Христов
Ако държавен служител по ЗДСл е упръжнил правото на пенсия по чл.69 от КСО при промените спре по собственно желание получаването на пенсия този акт прави ли го съвместим със статута му на държавен служител след 01.01.2019 г.

2018-12-28 17:02:41 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Христов, по въпроси, свързани с прилагането на Закона за държавния служител, следва да се обърнете по компетентност към дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерски съвет. ВН

2018-12-12 19:07:52 - Елена Танева
Ще има ли преизчисляване на пенсиите от 2009 г. напред? Смятате ли за справедливо учителски пенсии от този период за един и същ стаж да изостават двойно от тези,получени само няколко години по късно? Знам,че това е обвързано с по високото осигураване,с оглед на повишаване на учителските заплати,но аз съм внасяла толкова,колкото ми е отреждала държа

2018-12-28 16:59:46 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Танева, относно обвързаността на пенсиите за осигурителен стаж и възраст с участието на лицата в осигуряването Ви е даден изчерпателен отговор на запитването Ви от 29.10.2018 г. Пояснено бе, че в действащия Кодекс за социално осигуряване (КСО) не е предвидена друга възможност старите пенсии да се солидализират с новоотпуснатите пенсии, освен с ежегодното им преизчисляване от 1 юли, уредено във времето с различни нормативни разпоредби и актове. С обнародвания в „Държавен вестник“ бр. 102 от 11.12.2018 г. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. и приетите с него изменения и допълнения в КСО в областта на пенсиите, не се предвижда отделно преизчисляване на отпуснатите в периода „от 2009 г. напред“ пенсии или специално на учителските пенсии. Тези, както и всички останали пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31.12.2018 г., ще бъдат преизчислени от 01.07.2019 г. с новата тежест за година осигурителен стаж в пенсионната формула, по която се изчислява техния размер. Тя е 1,2 на сто, като не се предвижда по-нататъшното й нарастване. Преизчисляването по този ред се извършва без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията, след което тя се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането ѝ до 30.06.2019 г. включително. Гарантираното увеличение на старите пенсии от 01.07.2019 г. е 5,7 на сто спрямо действителния или запазен размер на пенсията към 30.06.2019 г. (нови § 7б и § 7в от Преходните и заключителни разпоредби на КСО). ВН

2018-12-11 15:10:54 - Анелия Гешева
Моля за отговор ! През 2019 г ще продължи ли да действа чл.70 ал.2 от КСО ?

2018-12-28 16:58:42 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Гешева, и през 2019 г. продължава да действа нормата на чл. 70, ал. 2 от КСО. За лицата, които са придобили право на пенсия по общия ред на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО и продължават да работят след датата на придобиване на правото без да им е отпусната лична пенсия, стойността на процента за всяка година осигурителен стаж след тази дата е 3, а от 01.01.2012 г. - 4, и съответната пропорционална част от тези проценти за месеците осигурителен стаж. Този процент се определя за действителен календарен осигурителен стаж, без превръщане, придобит след 31.12.2006 г. ВН

2018-12-11 13:09:08 - Любка Атанасова
Според писмо от НОЙ на 18.09.2019 г имам право да се пенсионирам по възраст /род. съм 18.05.1958 г/, ако имам необходимия трудов стаж. Към настоящия момент имам необходимия трудов стаж и искам да се възползвам от по-ранно пенсиониране. Ако подам заявление за пенсиониране на 18.12.2018г, за колко месеца ще имам намаляване на пенсията с 0,4% на сто?

2018-12-28 16:55:34 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Атанасова, преценката на правото и размера на пенсиите е от компетентността на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. При изчисляване на размера на пенсията по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) намалението от 0,4 на сто е за всеки недостигащ месец, включително непълен, до навършване от лицето на възрастта му по чл. 68, ал. 1 от КСО, съгласно разпоредбите на чл. 70, ал. 1 от КСО и чл. 15б от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. В случаите, когато пенсията на дадено лице е отпусната 9 месеца по-рано от навършване на възрастта му за пенсиониране по общия ред, размерът на намалението й с 0,4 на сто следва да бъде за 9 месеца. Ако пенсията е отпусната 9 месеца и 1 ден по-рано от навършване на възрастта за пенсиониране по общия ред на лицето, размерът на намалението й с 0,4 на сто следва да бъде за 10 месеца ВН

2018-12-10 10:29:56 - Маргарита Иванова
Имам издадено удостоверение от общината, за установяване на трудов стаж за жените майки и осиновителки за второ дете за времето от 01.12.1981г-14.11.1983 г. - 1год.11месеца и 14 дни. При пенсиониране зачита ли се този стаж?

2018-12-28 16:54:31 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Иванова, съгласно Постановление на Министерския съвет № 61 от 1967 г. за насърчаване на раждаемостта (обн., ДВ, бр. 2 от 1968 г.), времето за бременност (45 дни преди раждането), раждане и отглеждане на деца, родени или осиновени след 31.12.1967 г., от неработещи жени-майки или осиновителки, се признава за трудов стаж. Размерът на трудовия стаж, който се зачита по този ред, се определя в зависимост от броя и поредността на родените деца. За второ дете размерът на признатия трудов стаж е 14 месеца, от които 45 дни преди раждането. Зачитането на съответния период за трудов стаж при пенсиониране се извършва от териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Трудовият стаж се удостоверява с представянето на актовете за раждане на децата, трудовата книжка или документ, от който е видно, че през същия период лицето няма трудов стаж, признат по друг ред. Органът, който признава трудовия стаж, следва да направи съответните справки по представените документи, да ги опише по подходящ начин, след което ги връща на притежателя им. Този трудов стаж не се вписва в трудова книжка. Няма законово основание при пенсиониране да Ви се признае повече от 14 месеца трудов стаж за раждане и отглеждане на второто Ви дете по притежаваното от Вас удостоверение. ВН

2018-12-08 21:20:46 - Мариана Петракова
След колко време трябва да се преведе пенсия. Чаках 3 години за изчисления на стажа и вече 4 мес.след последно платени пари за стаж и подаване на документи.

2018-12-28 16:47:18 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Мариана Петракова, Уважаема г-жо Петракова, съгласно чл. 10 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) пенсиите и добавките към тях се отпускат, изменят, осъвременяват, спират, възобновяват, прекратяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) или на други длъжностни лица, определени от ръководителя на териториалното поделение на НОИ, а за лицата, които не са български граждани и нямат постоянен адрес в страната и за които не се прилагат разпоредбите на международен договор - на длъжностното лице в териториално поделение на НОИ - София-град, и на длъжностното лице в НОИ, на което е възложено ръководството на дейността по отпускане и изплащане на пенсиите по международни договори за лицата с постоянен адрес в чужбина. Длъжностното лице по пенсионното осигуряване се произнася в 4-месечен срок от подаването на заявлението, а в случаите на прилагане на международен договор, по който Република България е страна - в 1-месечен срок от получаването на всички необходими документи и данни. Когато осигурителният стаж към датата на придобиване на правото се зачита при сумирано изчисляване на работното време, 4-месечният срок тече от датата на постъпване на информацията в НОИ за целия период, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, или от датата на прекратяване на правоотношението. Когато по представените със заявлението документи за трудов/осигурителен стаж е доказано правото на съответния вид пенсия, пенсиите за трудова дейност се отпускат и изплащат в минималния размер до определянето на размера им по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО). След определянето на размера на пенсията по КСО разпореждането, с което първоначално е отпусната пенсията, се изменя от органа, който го е издал, и ако има разлика в размера на пенсията, тя се изплаща от датата на отпускането. Съгласно чл. 50 от НПОС пенсиите и добавките към тях се изплащат от териториалните поделения на НОИ чрез пощенските станции и банките в страната. Изплащането на пенсии в чужбина се извършва от НОИ чрез банките по чл. 29 от КСО, обслужващи валутните сметки на института. Разплащанията с чуждестранни осигурителни институти за изплатени пенсии въз основа на международен договор в областта на социалното осигуряване се извършват от НОИ. Пенсионерът избира само един от начините за получаване на пенсията (пенсиите) и добавките към нея - чрез пощенска станция или банка (чл. 95 от НПОС). Пощенските станции могат да правят справки на пенсионерите или на техните пълномощници само за изплатените им пенсии. Справки по отношение на постъпления на суми по сметки на пенсионери се извършват в съответните банки. Всички други справки относно пенсии се правят само от съответните териториални поделения на НОИ (чл. 94 от НПОС). За конкретна информация по интересуващия Ви въпрос следва да се обърнете по компетентност към съответното териториално поделение на НОИ. ВН

2018-12-06 22:17:48 - Иван Петров
Здравейте,, Бих желал да получа Вашият отговор, относно действащият "Кодекс за социално осигуряване" и опциите, които са възможни за придобиване на право на пенсия от лица, работили при условията на ВТОРА категория труд. 1.) За календарната 2019 г. необходимата навършена възраст за придобиване право на пенсия "по стаж и възраст" за лица, работили при условията на ВТОРА категория труд е 58 години и 4 месеца. Това факт ли е ? 2.) Има ли право лице с трудов стаж ВТОРА категория общо 37 години и 11 месеца и навършени 57 години, което е подало/ще подаде Заявление за прехвърляне във фонд "Пенсии" на средствата от индивидуалната му партида в професионален пенсионен фонд, да ползва опцията "ранно пенсиониране" (чл. 69 б от КСО) Поздрави,

2018-12-13 14:18:32 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Петров, правилата за придобиване право на пенсия от държавното обществено осигуряване (ДОО) на лицата, работещи при условията на втора категория труд са уредени в чл. 69б, ал. 2 и ал. 5 - 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Съгласно чл. 69б, ал. 2 от КСО лицата, които са работили 15 години при условията на втора категория труд, придобиват право на пенсия при следните условия, които за мъжете са - да са навършили до 31.12. 2015 г. възраст 57 години и 8 месеца и да имат сбор осигурителен стаж и възраст 100. От 31.12.2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете до достигане на 60-годишна възраст. С чл. 18б, ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) по години е посочена възрастта, необходима за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 69б, ал. 2 от КСО. Изискваща се възраст за 2018 г. за мъжете е 58 години и 2 месеца, а за 2019 г. – 58 години и 4 месеца (чл. 18б, ал. 2, т. 3 и 4 от НПОС). Предвид гореизложеното, мъж на 57 години няма право на ранна пенсия от ДОО нито през 2018 г., нито през 2019 г. За да ползват ранно пенсиониране по чл. 69б, ал. 2 от КСО през 2019 г., мъжете, работили 15 години при условията на втора категория труд, трябва да имат имат навършена възраст 58 години и 4 месеца и сбор от осигурителния стаж и възрастта 100 „точки“. При преценка на този сбор осигурителният стаж се превръща, като 3 години осигурителен стаж от първа категория или 4 години от втора категория се зачитат за 5 години стаж от трета категория (чл. 104, ал. 2 от КСО). Освен посочените условия, следва да се има предвид че ранна пенсия от ДОО се отпуска, когато лицата не са придобили право на срочна пенсия за ранно пенсиониране от професионален пенсионен фонд (ППФ) по чл. 168 от КСО или са променили осигуряването си по чл. 4в от КСО. Когато лицата, работещи при условията на първа и/или втора категория труд, които не са придобили право на пенсия по чл. 168 от КСО, поискат да им бъде отпусната пенсия от ДОО, едновременно със заявлението за отпускане на пенсия те подават и заявление обр. УП-23, с който искат средствата по индивидуалната им партида в ППФ да се прехвърлят във фонд „Пенсии“ на ДОО. Заявлението за прехвърляне се подава чрез териториалното поделение на НОИ до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо пенсионноосигурителния фонд, в който лицето е осигурено, едновременно с подаването на заявлението за отпускане на пенсия от ДОО. В седемдневен срок от отпускане на пенсията, териториалното поделение на НОИ изпраща заявлението на пенсионноосигурителното дружество, освен ако до тази дата лицето не е променило осигуряването си по реда на чл. 4в от КСО. В тези случаи пенсионноосигурителното дружество превежда средствата във фонд „Пенсии“ на ДОО в едномесечен срок от получаване на заявлението. Заявление обр. УП-23 се подава лично или от лице, упълномощено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, което се представя заедно със заявлението. Придобилите право на срочна пенсия от ППФ по реда на чл. 168 от КСО могат да се възползват от правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 69б от ДОО, само при условие че преди това са избрали да променят осигуряването си от ППФ във фонд „Пенсии“ на ДОО, за което са подали заявление за промяна на осигуряването в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. ВН

2018-12-06 15:56:15 - Тодор Дамянов
Добър ден! Мога ли да подам молба за отопление - инвалид 1-ва група съм, с 96% неработоспособност. До 26.10.2018 г. работех по програма, но сега съм безработен, с пенсия от 150,70 лв.

2018-12-13 14:17:37 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Дамянов, по поставения въпрос следва да се обърнете за консултация към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия Ви адрес. ВН

2018-12-06 09:48:14 - Димитър Димитров
Завършил съм висшето си образувание в ГДР, като продължителността му беше 4 г и 6 месеца, за което имам и официално потвърждение от университета в гр. Кемниц. В момента съм безработен, а за пенсиониране не ми достигат 3 години, 1 месец и 27 дни. Възможно ли е липсващият ми стаж да се допълни с част от периода на следването, какви документи са нужн?

2019-01-17 16:55:27 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Димитров, Съветваме Ви да се свържете с Федералното министерство на труда и социалните работи на Федерална република Германия (https://www.bmas.de/EN/Services/Contact/contact_node.html) и да отправите до тях запитване дали периодът на образованието Ви в ГДР ще бъде зачетен като осигурителен стаж по немското законодателство. В случай че същият се признава за такъв, при подаване на заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в съответното териториално поделение на НОИ следва да заявите, че освен периодите Ви на осигуряване в България, имате и такива в Германия. Съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност всички Ваши осигурителни периоди ще бъдат сумирани като за целта НОИ ще изпрати по служебен път до компетентната немска институция искане за потвърждаване на заявената от Вас информация, касаеща немския осигурителен стаж. След потвърждаването всяка една от двете държави ще изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени по нейното национално законодателство. В случай че периодът Ви на обучение не се зачита за осигурителен стаж съгласно разпоредбите на германското законодателство, то съгласно чл. 9а, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 9а, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване периодът Ви на обучение може да бъде зачетен за осигурителен стаж при пенсиониране по българското законодателство, ако за същия са внесени осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските. Допълнителна информация можете да получите от Националния осигурителен институт. ГЯ

2018-12-05 17:16:07 - Мария Димитрова
Защо няма актуализация в таблицата за МОД 2019 в сектор Здравеопазване след като има отраслово споразумение за минималните прагове?

2018-12-13 14:17:02 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Димитрова, както вече бе отговорено на запитването Ви от 15.11.2018 г., в приложение към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година се посочва долната граница на минималния месечен размер на осигурителния доход през съответната календарна година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. С Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване", подписан на 17.11.2018 г. от министъра на здравеопазването и представители на национално представени работодателски и синдикални организации, изрично е уредено, че при промяна на нормативната уредба, както и при противоречие между колективните трудови договори на ниво отрасъл, община или предприятие, са приложими онези клаузи и разпоредби, които са по-благоприятни за работниците и служителите (чл. 1, ал. 2, чл. 3, ал. 4 от договора). И не на последно място, обръщаме внимание, че с Отрасловия колективен трудов договор (ОКТД) не се договарят минимални осигурителни прагове. С ОКТД се договарят минималните размери на началните основни месечни заплати по категории персонал, а със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година се регламентира минималния месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. За 2019 г. не са договорени нови минимални осигурителни прагове. Без налагане на административното им увеличение, при планирано увеличение на минималната работна заплата с 9,8 на сто, средното увеличение на минималните осигурителни прагове през 2019 г. е около 4,7 на сто. Отново потвърждаваме, че няма законова пречка при наличие на отраслови споразумения, колективни трудови договори на различни нива, индивидуални трудови договори и др., работниците и служителите от здравеопазването да бъдат осигурявани върху доход, който е по-висок от минималния осигурителен праг, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. ВН

2018-12-05 13:04:23 - Миглена Михайлова
Здравейте! Длъжен ли е работодателят да изплати три дни болнични при липса на необходимия 6 месечен осигурителен стаж. Много , много ви моля ,не ми изреждайте чл.40 ал.1 ал.5 и т. н. от КСО и още един куп алинеи и членове. Отговорът да съдържа една едносрична дума : а) - да б) - не Благодаря!

2018-12-13 14:15:57 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Михайлова, не, ако временна неработоспособност е поради общо заболяване и лицето е над 18-годишна възраст. Да, ако временната неработоспособност е поради трудова злополука и професионална болест или лицето не е навършило 18-годишна възраст. ВН

2018-12-03 16:54:12 - Красимира Иванова
Подадох в НАП Русе Заявление под вх.№185431800995992/11.05.2018г за промяна на осигуряването си от УПФ в ДОО. Нямам информация дали това е вече факт.Моля дайте ми телефон на който да се уверя, че са извършили желаната от мен промяна. Поздрави - Иванова личен тел.0887403881

2018-12-13 14:12:31 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Иванова, по интересуващия Ви въпрос следва да се обърнете по компетентност към Националната агенция за приходите (НАП). Съгласно справка от интернет-страницата на НАП Ви предоставяме данните за контакт с „Офис Русе“: адрес: гр. Русе, ул. „Майор Атанас Узунов” № 19, код: 7002; телефони: телефон за информация и консултации: 082/ 808 161; 082/ 808 162; телефон за консултации/информация по здравноосигурителен статус: 082/ 808 133; 082/ 808 263; телефони за информация за банкови сметки: 082/ 808 191; 082/ 808 195; 082/ 808 199; e-mail: td_ruse@ro18.nra.bg. ВН

2018-12-03 14:35:21 - Петя Стойнова
Майка съм на дете със 100% инвалидност от ТЕЛК.От 1 януари 2019 ще бъда без работа и без право на обезщетения за безработица.Въпросът ми е имам ли право на здравни осигуровки от Социално подпомагане и какъв е редът или трябва сама да си внасям здравни вноски?

2018-12-13 14:11:00 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Стойнова, по поставения въпрос следва да се обърнете за консултация към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия Ви адрес. ВН

2018-12-03 11:25:29 - Нора Йончовска
Кога следва да се прекрати трудовото правоотношение с лице, което е навършило минимална пенсионна възраст, но работодателя не знае колко осигурителен стаж има лицето.

2019-01-09 10:04:22 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Йончовска, Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда /КТ/ работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2, при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Както е видно от разпоредбата, предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение на посоченото основание може да бъде отправено от работодателя след като лицето е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Кога и на какво основание ще прекрати трудовото правоотношение на работника/ служителя се преценява от работодателя. Продължителността на осигурителният стаж се изчислява и установява по реда и при спазване разпоредбите на чл. 38 и сл. от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Ако в трудовата или в служебната книжка не е направено вписване, то осигурителният стаж се установява с документ по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт, издаден от осигурителя. КА

2018-12-03 09:55:53 - Пепа Георгиева
На 29.10.2018г. зададох въпрос, и в 17.20ч. получих потвърждение от МТСП чрез MLSP noreply@mlsp.government.bg) В публикациите в рубриката до момента не откривам нищо. Извинявам се, ако междувременно вече сте изготвили становище, и Ви желая светли празници.

2019-01-07 11:18:11 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Георгиева, Съгласно параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда "работодател" е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие ползвател. В случай че лицата работят по трудово правоотношение, техен работодател е земеделската кооперация. Като страна по трудовия договор същата се представлява от своя законен представител - председателят на кооперацията, който сключва и прекратява трудовите договори с работници и служители на кооперацията (чл. 26, ал. 2, т. 4 от Закона за кооперациите). С действията си по сключването на трудов договор законният представител създава права и задължения за работодателят спрямо работниците или служителите. Предвид гореизложеното работодател и страна по трудовото правоотношение е земеделската кооперация, а председателят и контролния съвет са нейни органи. При необходимост от допълнителна информация относно задължителното социално и здравно осигуряване може да се обърнете към Националната агенция за приходите. БЯ/ТПООУТ

2018-12-01 14:36:05 - Василка Захариева
Здравейте, въпроса ми се отнася за обезщетение при пенсиониране на държавен служител. Работя в СО-район Сердика от 22.08.2002 г. като държавен служител до настоящият момент. Имам преназначаване по трудов договор за 4 м. от 01.12.2003 г-до 31.03.2004 г. Какъв размер ми се полага. Работила съм само при един работодател. Благодаря!

2018-12-21 11:15:49 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Захариева, Статута на държавните служители се урежда в Закона за държавния служител предвид което, информация по Вашия въпрос бихте могли да получите от дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС. КА

2018-11-30 14:10:07 - Светла Нешева
Моля разтълкувайте в следния текст от НМЕ "(5) Когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване или 12 месеца с прекъсване в две предходни години и в годината на боледуването" какво се има в предвид под 2 предходни години: 2 календарни години или връщаме общо 3 години назад от днешна дата? Благодаря.

2018-12-13 14:10:10 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Нешева, за указания по прилагането на Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ) следва да се обърнете към Министерство на здравеопазването (§ 4 от заключителните разпоредби на наредбата). ВН  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България