Категории:


Към категориите

2019-11-06 13:08:19 - Адриана Карамоллова
Бих искала да Ви поптам за заплатите за м.октомври (2019)г на личните асистенти, към Социални грижи нещо коментират че били преведени (за изборите) пък на мен нищо не ми е преведено (вярно ли е).

2019-11-11 17:57:50 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Карамоллова, моля да поставите въпроса си по компетентност към работодателя с когото имате сключен договор за предоставяне на услугата. (ТЛ)

2019-11-04 22:13:33 - Петя Иванова
Здравейте! Искам да попитам колко дни болничен ми се полагат при ин-витро и бременност след това? И тези дни в рамките на календарна година ли са , например започвам да ползвам болничен от м.Декември заради бременност , след това за 2020 год. колко дни болничен ще мога да ползвам още?

2019-11-11 17:59:01 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Иванова, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Обществено осигуряване“. (ТЛ)

2019-11-04 19:57:12 - Нихат Алиев
На инвалид 100% отпуснаха количка,но гумите се износват.Има ли право на нови?

2019-11-11 17:58:18 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Алиев, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-10-31 18:57:08 - Ваня Димитрова
Здравейте, Може ли родител на дете на 12 г. ,което е с трайно увреждане и е с решение на ТЕЛК - 91 % без чужда помощ родителят като законен представител да кандидатства за направление за определяне на брой часове по Механизма за личната помощ и да бъде включен като личен асистент на детето към програма на общината? Благодаря Ви предварително!

2019-11-01 13:15:10 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Димитрова, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-10-25 11:07:10 - Милена Първанова
Размера на линията на бедност е 348 лв. Бихте ли ми разяснили как се изчислява тя и за член от семейството ли става въпрос, тъй като наредбата се тълкува по различен начин и не става ясно от нея? Моята баба подаде заявление за включване в социалната услуга "Топъл обяд", но беше отхвърлена, тъй като двамата с дядо ми получават общо 590 лв. пенсии

2019-10-30 13:35:27 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Първанова, с оглед изясняване на конкретните обстоятелства моля да поставите въпроса си по компетентност към Агенцията за социално подпомагане, която е Управляващ орган на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г. Линията на бедност за страната се определя въз основа на Методика за определяне на линията на бедност за страната, с която може да се запознаете на https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=400&lang= (ТЛ)

2019-10-24 13:59:31 - Венелина Николова
питането ми имам ли право на два слухови апарат, по новият закон? От ранна детска възраст съм със двустранна загуба на слуха, вследствие на прекарани заболявания и операции ( 1988г). Понеже родителите ми не са знаели за възможнаста държавата да ги подпомага нямам документи с които да докажа, че тази загуба на слух е от тогава. В ЕР от ТЕЛК гр. Перник издадено през 2018г. е записано: " XXXX XXXX XXXX ..." Досие в социално подпомагане гр. Перник имама от 2003г., когато разбрах, че имам право на безплатни батерии и съм кандитатствала и за слухов апарат. Благодаря за отговорат Ви! Хубав ден! XXXX XXXX XXXX GSM +359 878XXXXXX e-mail: XXXX

2019-10-29 13:20:36 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Николова, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-10-23 08:26:42 - mariq vasileva
imam li pravp na platena borsa ako imam tr dogovor v ramkite na 2018god 5 meseca i 2019 o6te 5 meseca.

2019-10-25 17:45:58 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Василева, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Обществено осигуряване“. (ТЛ)

2019-10-21 14:19:00 - Валентина Георгиева
Лице настанено в ДЦПЛУ е регистрирано като безработно и получава обещетение за безработица. При определяне размера на дължимата такса трябва ли да се вземе и обещетението като база за определяне размера на таксата. Лицето получава инвалидна пенсия.

2019-10-25 17:45:24 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Георгиева, в случай, че въпросът Ви касае социална услуга делегирана от държавата дейност, таксата за ползваната услуга следва да бъде определена съгласно Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет. Съгласно Тарифата размерът на таксите се определя в процент от дохода на лицата, които ползват социални услуги, като в дневните центрове този процент е 30 на сто. Таксите се заплащат в непълен размер от лицата, които получават: 1. добавка по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване; 2. еднократно изплащани допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет; 3. еднократни компенсации към пенсиите или извънредните пенсии; 4. добавки към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации; 5. допълнителна месечна компенсация към пенсиите на навършилите 75- или 80-годишна възраст; 6. добавка към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица; 7. помощи и средства, получавани по Закона за хората с увреждания; 8. стипендии, получавани по реда на Постановление № 328 на Министерския съвет от 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (обн., ДВ, бр. 103 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2019 г.), и финансови средства за джобни разходи, получавани по реда на § 1а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; 9. помощи, отпуснати на основание чл. 6, 7, 8, 8д и 10а от Закона за семейни помощи за деца. Непълният размер на таксите се определя, като не се включват като доход средствата посочени по-горе. Паричните обезщетения за безработица по Кодекса за социално осигуряване не са сред изброените по-горе изключения, които не се включват като доход. Таксите за социални услуги, финансирани от общинския бюджет, се заплащат по реда на Закона за местните данъци и такси. С оглед изясняване на конкретните обстоятелства по случая и указания следва да се обърнете по компетентност към Агенцията за социално подпомагане, която методически ръководи предоставянето на социални услуги. (ТЛ)

2019-10-18 15:17:07 - Петя Иванова
Кога се очаква да стартира дейността на Агенция за качество на соц. услуги? От кого ще се осъществява контрол върху доставчиците на соц. услуги през 2020 г.? В началото на 2020 г. към кого следва да бъдат адресирани въпроси, жалби, сигнали и др., касаещи соц. услуги. Благодаря предварително!

2019-10-25 17:44:46 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Иванова, Агенцията за качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната политика ще осъществява контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги и се създава съгласно разпоредбите на Закона за социалните услуги (обн., ДВ, бр. 24 от 2019 г.), който влиза в сила от 01.01.2020 г. Дейността, структурата, числеността на персонала и организацията на работата на Агенцията за качеството на социалните услуги се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет. Съгласно § 43 от Преходните и заключителните разпоредби на закона Министерският съвет следва да приеме Устройствения правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги в тримесечен срок от влизането в сила на закона. (ТЛ)

2019-10-14 09:09:12 - Христо Василев
След като ми намалиха процентите за инвалидност . Сега пенсия няма да получавам, това е ясно но за последните 20 дни от месеца в който се явих на ТЕЛК и ми бяха намалени процентите ще получа ли пенсия

2019-10-15 09:22:21 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Василев, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Обществено осигуряване“. (ТЛ)

2019-10-11 08:40:05 - Веселина Димитрова
Здравейте, Майка ми е на 86 г. Има деменция и е много слабо подвижна. Нуждае се от денонощен надзор и обслужване за физиологични нужди. Няма ТЕЛК. Аз съм на работа и живея в друг град. Има ли право на някакъв асистент и при какви условия? Ако има, мога ли да избера точно определен човек и на какви условия трябва да отговаря той?

2019-10-11 11:31:57 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Димитрова, към момента общините предоставят услуги в домашна среда съгласно ПМС № 344 от 21 декември 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. със срок до 31.12.2019 г. Включването в дейностите е от компетенциите на общинската администрация. (ТЛ)

2019-10-08 20:10:55 - Вяра Иванова
Кога се очаква приемането на Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и Наредбата за качеството на социалните услуги?

2019-10-09 16:24:22 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Иванова, съгласно § 43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за социалните услуги (обн., ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Министерският съвет следва да приеме Правилника за прилагане на закона и Наредбата за качеството на социалните услуги в тримесечен срок от влизането в сила на закона. (ТЛ)

2019-10-04 11:59:14 - Силвия Николова
Във връзка с прилагане на Ваши указания : ако разгънатата площ на Дом за стари хора е 1200кв.м., а площта на административни и стопански помещения в него е 400кв.м., колко ще бъде стойността на разхода за единица площ (формираща част от реалната издръжка за месеца) при стойност на общите разходи от 2400 лева. - 2 лева или 3 лева?

2019-10-07 10:55:37 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Николова, моля да поставите въпроса си по компетентност към Агенцията за социално подпомагане, която методически ръководи предоставянето на социални услуги. (ТЛ)

2019-10-03 20:14:10 - Ренета Илиева
Здравейте! Моята майка отдавна не е в България и работи в Гърция. За съжаления се наложи да претърпи операция , поради факта , че е болна от рак. Тъй като там са я одобрили за социална пенсия и и изискват бележка от НОЙ за това , че не получава никакви доходи в България , може ли някой член на семейството да изика такава ( не тя) ?

2019-10-07 10:54:54 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Илиева, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Европейско и международно социално право“ или към Националния осигурителен институт. (ТЛ)

2019-10-02 10:39:32 - Нели Бойкова
Здравейте, мога ли да си извадя от посолството на България във Виена документ, че не съм получавала детски надбавки в България?Или само от България мога да го извадя?

2019-10-07 10:54:23 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Бойкова, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Европейско и международно социално право“ или към Агенцията за социално подпомагане. (ТЛ)

2019-09-26 03:04:39 - Анастас Кръстев
Добър ден! Аз съм кардиолог и един мой пациент иска да му попълня формуляр Е213. Той е с понесен инфаркт. Вече има ТЕЛК от България, но тъй като е осигурен и в Испания иска и там да кандидатства. Аз ли съм човекът, който трябва го попълни като "лекуващ лекар"? На какъв език, ако да? Разгледал съм препоръките за попълването на докумнета, но не е ясн

2019-09-27 14:44:57 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Кръстев, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Европейско и международно социално право“. (ТЛ)

2019-09-18 16:32:33 - Ганка Георгиева
В община Дългопол има недостиг на желаещи да бъдат назначени като лични асистенти, a голям брой потребители за услугата „Личен асистент“ и това възпрепятства обгрижването на нуждаещи се хора с трайни увреждания и възрастни хора с невъзможност за самообслужване. Във връзка с гореизложеното и с изпълнението на ЗЛП имаме следния въпрос: Имаме ли право и по какъв начин да назначим лице на длъжност „Личен асистент“, с трудов договор по ПМС344 на 4 часа и по ЗЛП на 4 часа, но при различни потребители. Моля за своевременен отговор, за изпълнение на поетите ни ангажименти към лицата с трайни увреждания и предоставяне на услугата.

2019-09-19 10:45:33 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Георгиева, моля да поставите въпроса си по компетентност към Агенцията за социално подпомагане и рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-09-18 13:16:47 - Радостин Павлов
Здравейте, с отменянето на чл.18 до чл.19 от Закона за социално подпомагане, в новия закон регламентирано ли е ясно, кой на кого е работодател в социалните услуги, както беше в ЗСП? Благодаря предварително!!!

2019-09-19 10:45:05 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Павлов, в § 1, т. 32 на Допълнителната разпоредба на Закона за социалните услуги е регламентирано, че по смисъла на закона „Лице, което управлява дейността по предоставяне на услугата“ е лице, назначено от доставчика на социалната услуга за осъществяване на ръководство и което е работодател на служителите, осъществяващи дейността по предоставянето на услугата. (ТЛ)

2019-09-16 14:36:02 - Радостина Стоянова
Здравейте искам да попитам тъй като съм бременна в трети месец и имам прекъсване на трудов договор около 3-4 месеца ще ми се отрази ли после на майчинството като аз ще си внеса здравните осигуровки.

2019-09-17 17:32:28 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Стоянова, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Обществено осигуряване“. (ТЛ)

2019-09-11 16:09:05 - Мариана Генева
НЕ ЖЕЛАЯ ДА МЕ ПОДМЯТАТЕ НАТУК,НАТАМ, ВЪПРОСЪТ Е КОНКРЕТЕН - ДОКОГА ЩЕ НИ МАЛТРЕТИРАТЕ И НЯМА ДА ПОЛУЧАВАМЕ ОСТАТЪКА ОТ БЕЗ ТОВА ОСКЪДНИТЕ ПЕНСИИ

2019-09-11 17:14:33 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Генева, съгласно правилата на рубрика „ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“ можете да зададете въпрос или да се информирате по зададени вече въпроси относно прилагането на нормативните актове, за които компетентната администрация е Министерството на труда и социалната политика. Експертите не отговарят на изразени становища, мнения и предложения, коментари, несъдържащи конкретен въпрос, както и на обидни или нецензурни изрази и др. В случай че имате въпрос, свързан с получаването на пенсия, следва да го поставите в рубрика „Обществено осигуряване“. Въпросите свързани с получаването на финансова подкрепа за хората с увреждания по реда на Закона за хората с увреждания са от компетенциите на рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България