Категории:


Към категориите

2019-06-18 13:29:40 - Стефка Боянова
Получавам пенсия за инвалидност от 21.04.2018-01.05.12019 54%трайно намалена работоспособност В този период съм подала заявление за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст 1 година по рано Имам разпореждане за получаване на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяванеТрябвали да се спира пенсията до следващ ТЕЛК

2019-06-19 10:39:21 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Боянова, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Обществено осигуряване“. (ТЛ)

2019-06-17 16:59:08 - Красимира Димитрова
Здравейте, искам да попитам как мога да кандидатствам за Личен асистент на дъщеря си, която е на 17 години и е с ТЕЛК 95% с ЧП. Обръщах се към ДСП - район Възраждане в София, където сме по постоянен и настоящ адрес, но от там не ми дадоха никаква информация. Какви са вариантите чрез Закона за личната помощ? Аз съм безработна от юли 2018. Благодаря!

2019-06-19 10:38:18 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Димитрова, към момента със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. общините имат осигурен финансов ресурс за предоставяне на лични и социални асистенти и домашни помощници. Съгласно Постановление № 334 от 21 декември 2018 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. в рамките на осигуреното финансиране се предоставят услуги и на нови потребители, на които е извършена индивидуална оценка на потребностите по разработени критерии, утвърдени от кмета на общината. Относно възможностите за включване в дейностите до 01.09.2019 г. следва да поставите въпроса си към общинската администрация. Относно възможностите по реда и условията на Закона за личната помощ от 01.09.2019 г. следва да се обърнете по компетентност към рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-06-17 11:39:38 - Галина Върбанчева
Здравейте, през 2018година се явихме на ТЕЛК за дъщеря ми с диагноза "лека умствена изостаналост ",за която ни дадоха 38%.през декември 2018 започна на получава големи епилиптични пристъпи и през 05.2019 година се явихме на ТЕЛК и ни дадоха 60%.въпросът ми е има ли право на изплащане на сума със задна дата,тъй като в новия ТЕЛК датата на инвалидност е 19.01.2018г.

2019-06-19 10:37:29 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Върбанчева, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Подкрепа за детето и семейството“. (ТЛ)

2019-06-12 08:05:30 - Златка Атанасова
Здравейте след като получавам помощ в размер на 198.36 лв имам ли право на личен асистент и ще продължа ли да си получавам помоща

2019-06-13 10:09:40 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Атанасова, към момента със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. общините имат осигурен финансов ресурс за предоставяне на лични и социални асистенти и домашни помощници. Съгласно Постановление № 334 от 21 декември 2018 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. в рамките на осигуреното финансиране се предоставят услуги и на нови потребители, на които е извършена индивидуална оценка на потребностите по разработени критерии, утвърдени от кмета на общината. Относно възможностите за включване в дейностите до 01.09.2019 г. следва да поставите въпроса си към общинската администрация. Относно възможностите по реда и условията на Закона за личната помощ от 01.09.2019 г. следва да се обърнете по компетентност към рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-06-11 20:51:55 - Елена Дамянова
Здравейте! Бих искала да разбера каква квалификация и образование имат работещите в дневните центрове за деца и възрастни с увреждания. Има ли начин родителите да контролират ежедневието и отношенията между служители и потребители. Предварително благодаря за отговора Ви!

2019-06-13 10:08:59 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Дамянова, поставеният въпрос е от компетенциите на работодателя на персонала в съответната социална услуга. Съгласно Закона за социално подпомагане управлението на социалните услуги на територията на дадена община, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности, се извършва от кмета на общината, който е работодател на ръководителите на тези услуги. Съответно работодател на персонала в социална услуга, която е делегирана от държавата дейност или местна дейност, е нейният ръководител. Длъжностните разписания на персонала в социалните услуги се утвърждават от кмета на общината. При разработването на същите за всяко конкретно звено се ползват длъжностните наименования от Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България. При възложено управление на социалната услуга на частен доставчик, представляващият съответната организация утвърждава длъжностното разписание. В случай, че имате притеснения за нередности при предоставянето на социалните услуги следва да подадете сигнал към Държавната агенция за закрила на детето – за социална услуга за деца или към инспектората на Агенцията за социално подпомагане – за социална услуга за пълнолетни лица. (ТЛ)

2019-06-10 17:11:59 - АлексейHA
Перезвоните мне пожалуйста по номеру 8(950)046-30-37 Антон.

2019-06-13 10:07:58 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господине, моля да поставите конкретен въпрос. (ТЛ)

2019-06-10 17:11:59 - АлексейHA
Перезвоните мне пожалуйста по номеру 8(950)046-30-37 Антон.

2019-06-13 10:08:15 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господине, моля да поставите конкретен въпрос. (ТЛ)

2019-06-10 17:11:09 - АлексейHA
Перезвоните мне пожалуйста по номеру 8(953)367-35-45 Антон.

2019-06-13 10:07:39 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господине, моля да поставите конкретен въпрос. (ТЛ)

2019-06-10 17:11:08 - АлексейHA
Перезвоните мне пожалуйста по номеру 8(953)367-35-45 Антон.

2019-06-13 10:07:25 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господине, моля да поставите конкретен въпрос. (ТЛ)

2019-06-10 13:58:12 - Адриана Ценкова Карамоллова
Добър ден.Да ми поясните нещо за заплатите за м.май(2019г),защо не са изплатени за( личен асистент),на Анита Хамлетова Карамоллова,ако има нередности ги отстранете.

2019-06-10 16:07:45 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Карамоллова, моля да поставите въпроса си по компетентност към работодателя, с когото имате сключен договор за предоставяне на услугата. (ТЛ)

2019-06-09 10:30:04 - АлексейHA
Перезвоните мне пожалуйста по номеру 8(950)000-06-64 Антон.

2019-06-10 16:06:54 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господине, моля да поставите конкретен въпрос. (ТЛ)

2019-06-09 10:30:04 - АлексейHA
Перезвоните мне пожалуйста по номеру 8(953)367-35-45 Антон.

2019-06-10 16:07:09 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господине, моля да поставите конкретен въпрос. (ТЛ)

2019-06-07 10:37:18 - АлексейHA
Перезвоните мне пожалуйста по номеру 8(953)367-35-45 Антон.

2019-06-10 16:06:09 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господине, съгласно правилата на рубрика „Въпроси и отговори“ можете да зададете въпрос или да се информирате по зададени вече въпроси относно прилагането на нормативните актове, за които компетентната администрация е Министерството на труда и социалната политика. Информация за отговор на зададен въпрос (отново в режим оn-line) може да получите чрез търсене по конкретна дума или фраза. Отговорът може да се намери и по името на лицето, задало въпроса. С оглед гореизложеното и в случай, че имате конкретен въпрос, моля да го поставите. (ТЛ)

2019-06-07 10:37:18 - АлексейHA
Перезвоните мне пожалуйста по номеру 8(953)367-35-45 Антон.

2019-06-10 16:06:38 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господине, моля да поставите конкретен въпрос. (ТЛ)

2019-06-06 18:16:31 - р.динева
na 03.04.19 g.зададох три въпроса и още нямам отговор,ще ме уважите ли като човек и ще ми отговорите ли?

2019-06-07 13:59:02 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Динева, на 03.04.2019 г. конкретно в рубрика „Социални услуги“ от Вас са поставени два въпроса, на които е отговорено на 09.04.2019 г. в 17:11 ч. Моля проверете отговорите в рубрика „Въпроси и отговори“ на електронната страница на Министерството на труда и социалната политика. За Ваше улеснение Ви информирам, че може да намерите отговорите на всички зададени от Вас въпроси чрез опция „търсене“ по дума или фраза, както и по името на лицето, задало въпроса. (ТЛ)

2019-06-06 11:14:53 - Мирослав Цветков
Здравейте, искам да попитам за домашните помощници, които работят към общините ще продължат ли работа и какво е предвидено за тях в новия закон? В нашата Община работят 81 домашни помощници, които се грижат за 120 човека трудно-подвижни, в невъзможност за самообслужване със и без ТЕЛК.

2019-06-07 13:58:07 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Цветков, от 01.09.2019 г. ще започне предоставянето и финансирането на личната помощ по реда на Закона за личната помощ. За допълнително информация следва да се обърнете по компетентност към рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-06-05 17:42:01 - Диана Коматова
Майка ми е на 88 години с ЕР ТЕЛК 100% С ЧУЖДА ПОМОЩ - незряща, трудно подвижна. Живеем на един адрес. Аз съм пенсионер по възраст и стаж и работя на трудов договор на 4 часа. Мога ли да кандидатствам за новата социална услуга - лична помощ, която стартира на 01.09.2019 г. Какви документи е необходимо да подготвя?

2019-06-07 10:27:01 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Коматова, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-06-05 16:55:36 - Вера Тоскова
Нов дом за възрастни хора се строи в с.Гълъбово. Какво е необходимо да Ви изпратим за да издадете разрешителни за гледане на възрастни със специални потребности, лежащо болни и т.н.. Фирмата също е нова - "ВЕДА Сървисис " ЕООД, еик- 201200899? Благодарим Ви предварително за отделеното време! Тел за контакт 0898442059.

2019-06-07 10:26:29 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Тоскова, на поставения въпрос вече е отговорено. (ТЛ)

2019-06-05 16:55:29 - Вера Тоскова
Нов дом за възрастни хора се строи в с.Гълъбово. Какво е необходимо да Ви изпратим за да издадете разрешителни за гледане на възрастни със специални потребности, лежащо болни и т.н.. Фирмата също е нова - "ВЕДА Сървисис " ЕООД, еик- 201200899? Благодарим Ви предварително за отделеното време! Тел за контакт 0898442059.

2019-06-07 10:26:00 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Тоскова, съгласно сега действащата нормативна уредба (Закон за социално подпомагане и Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане) за предоставянето на социални услуги, в т.ч. и на услугата Дом за стари хора, е необходимо да сте вписана в Регистъра на доставчиците на социални услуги, воден в Агенцията за социално подпомагане и да Ви е издадено удостоверение за предоставяне на съответна социална услуга. Информация за необходимите документи за вписване в Регистъра към Агенцията за социално подпомагане са публикувани в рубрика „Регистър” на електронната страница на Агенцията (http://www.asp.government.bg/web/guest/regist-r-na-dostavcicite-na-socialni-uslugi). Условията и редът за регистрация на доставчиците на социални услуги, както и за предоставянето на социални услуги, включително и стандартите и критериите, на които следва да отговарят социалните услуги са регламентирани в Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане. За допълнителна информация и методически указания относно предоставянето на социални услуги можете да се обърнете към Агенцията за социално подпомагане или на местно ниво към териториалните й структури – регионална дирекция за социално подпомагане в областния град или дирекция „Социално подпомагане” на територията на общината. По отношение на проектирането и построяването на сградния фонд са приложими общите разпоредби на Закона за устройство на територията и съответната подзаконова нормативна уредба. Обръщам Ви внимание, че е приет нов Закон за социалните услуги (обн., ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.). В Глава десета на закона са регламентирани нов ред и условия за издаване на лиценз за предоставяне на социални услуги. Съгласно § 38, ал. 1 от Закона за социалните услуги лицата, които до влизането в сила на закона са вписани в регистъра по отменения чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане, са длъжни да се лицензират по реда на закона до 01.01.2021 г. (ТЛ)

2019-06-04 20:01:54 - Наталия Делииванова
Здравейте, въпроса ми е, какво е нужно за признаване на стажа от чужбина тук в България?

2019-06-07 10:25:10 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Делииванова, моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Европейско и международно социално право“. (ТЛ)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България