Категории:


Към категориите

2019-04-12 16:01:08 - Боряна Димитрова
оя близка от провинцията е напълно неподвижна след инсулт и по чл. 11, ал. 1 от методиката, която е в сила от 1.04.2019 г., тя има право на 168 часа помощ от личен асистент. Кметът на града и е предоставил личен асистент по 2 часа на ден с обяснението, че общината няма средства. Как да се преборим с неговото безочие? Към кого да се обърнем!

2019-04-15 15:11:25 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Димитрова, към момента със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. общините имат осигурен финансов ресурс за предоставяне на лични и социални асистенти и домашни помощници. Съгласно Постановление № 334 от 21 декември 2018 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. средствата за услугите се осигуряват на общините чрез Агенцията за социално подпомагане въз основа на сключени споразумения. В рамките на осигуреното финансиране услугите се предоставят на лица, на които е извършена индивидуална оценка на потребностите по разработени критерии, утвърдени от кмета на общината. Относно възможностите по реда и условията на Закона за личната помощ от 01.09.2019 г. следва да се обърнете по компетентност към рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-04-11 09:16:36 - Христо Христов
Здравейте! Има ли в момента актуална програма за личен асистент на инвалид, но лицето, което ще бъде асистент е пенсионер!

2019-04-15 14:37:21 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Христов, към момента със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. общините имат осигурен финансов ресурс за предоставяне на лични и социални асистенти и домашни помощници. Средствата за услугите се осигуряват на общините чрез Агенцията за социално подпомагане въз основа на сключени споразумения. Съгласно Постановление № 334 от 21 декември 2018 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. в рамките на осигуреното финансиране се предоставят услуги и на нови потребители, на които е извършена индивидуална оценка на потребностите по разработени критерии, утвърдени от кмета на общината. Относно възможностите за включване в дейностите компетентна е общинската администрация. Относно възможностите по реда и условията на Закона за личната помощ от 01.09.2019 г. следва да се обърнете по компетентност към рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-04-10 10:33:39 - Васил Бейков
Здравейте, имам ТЕЛК - 100% и мога ли да ползвам лична помощ по новия ЗАКОН ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ от 01.01.2019 г. и ако да-от къде мога да копирам необходимите формуляри за кандидастване.

2019-04-15 14:36:34 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Бейков, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-04-09 14:26:49 - Владислав Владиславов
Здравейте,преди два месеца ми дадоха 71% увреждане от ТЕЛК. От социалните мрежи ме осведомиха че мога да се възползувам за безплатно или с намаление лицензиране на Windows 10 въз основа на ТЕЛК-а. Това вярно ли е,и ако е така къде да се обадя по казуса? Благодаря Ви за отделеното време! С поздрав: Владиславов

2019-04-15 14:36:09 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Владиславов, Министерството на труда и социалната политика няма информация за разписана подобна процедура за преференция за хора с увреждания. Всяка компания/организация самостоятелно решава каква да бъде нейната политика в сферата на корпоративната социална отговорност. В тази връзка въпросът следва да бъде поставен по компетентност към съответната компания/организация, която предлага посочената преференция. (ТЛ)

2019-04-09 13:38:43 - Ренета Младенова
Уважаеми г-н Министър, от 5 години работя в сферата на социалните услуги. Въпросът ми е кога ще се предприемат мерки за значително повишение на работните заплати на служителите в социалната сфера? И нормално ли е според Вас социалните служители да получават минимално възнаграждение? Очаквам отговор.

2019-04-15 14:35:27 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Младенова, съгласно действащото законодателство управлението на социалните услуги на територията на дадена община, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности, се извършва от кмета на общината, който е работодател на ръководителите на тези услуги. Съответно работодател на персонала в социална услуга, която е делегирана от държавата дейност и местна дейност, е нейният ръководител. Финансирането на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, се осъществява в съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България чрез бюджетите на общините. Финансовите средства за работни заплати на работещите в социалните услуги, делегирани от държавата дейности, са разчетени в рамките на единни разходни стандарти, определяни ежегодно с решения на Министерския съвет (МС). За 2019 г. се прилагат разходни стандарти, определени с Решение № 277 на МС от 24.04.2018 г., изменено и допълнено с Решение № 776 от 30.10.2018 г. на МС. Размерът на средствата за работни заплати на персонала и този на средствата за издръжка на социалните услуги са въпрос на управленско решение, което се взема от доставчика на услугите. Общият размер на тези средства следва да бъде разчетен в рамките на стандартите за съответната година. Министерството на труда и социалната политика полага необходимите усилия в рамките на своята компетентност за повишаване на възнагражденията на специалистите в системата на социалните услуги, финансирани със средства от държавния бюджет. В изпълнение на бюджетната процедура за 2020 г. от Министерството на труда и социалната политика е изпратено до Министерството на финансите предложение за диференцирано увеличение на стандартите за финансиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности чрез общинските бюджети през 2020 г. със съответните финансови разчети. Предложението е в резултат от дейността на работна група с участие на представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините в Република България. В него са отразени спецификите на работа в различните видове социални услуги. Специален акцент е поставен върху изоставането в заплащането на специалистите, предвид нарастването на минималната работна заплата, както и необходимостта от чувствително увеличаване на средствата за възнаграждения на специалистите с цел недопускане на изравняване в заплащането с неспециализирания персонал в услугите. Отново обръщам внимание, че стандартите се определят от МС в съответствие с възможностите на държавния бюджет за съответната година, като се вземат предвид допусканията по средносрочната бюджетна прогноза за съответния период. Тенденцията през последните години е за непрекъснато нарастване на финансовите средства за социални услуги, делегирани от държавата дейности. През 2017 г. средствата за социалните услуги, делегирани от държавата дейности, бяха в размер на 211 430 024 лв., а за 2018 г. – 230 956 018 лв. Със Закона за държавния бюджет за 2019 г. и с приетото Решение № 776 от 30.10.2018 г. на МС средствата за финансиране на социалните услуги отново са увеличени с приблизително 30 000 000 лв. и са в размер на 260 875 261 лв. Следва да се отбележи, че Законът за социалните услуги е приет от Народното събрание на 7 март 2019 г. (oбн., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.). Законът цели да адресира по подходящ начин всички предизвикателства в сектора, като се подобрят механизмите за планиране, финансиране, контрол и мониторинг на услугите, както и да се повиши тяхното качество, ефективност и устойчивост. В закона се предвижда възнагражденията на служителите, осъществяващи дейности по предоставянето на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, да се определят съгласно стандарти за заплащане на техния труд, утвърдени в приета от Министерския съвет наредба. (ТЛ)

2019-04-04 19:21:55 - Борислава Ковачева
Здравейте, къде да получа информация за новите промени относно личния асистент? Свекърва ми е с 96 процента телк решение и не може без чужда помощ, иска да подаде заявление и моята майка да и бъде асистент! Тя е безработна а баща ми пенсионер може ли да и бъде асистент?

2019-04-15 14:34:49 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Ковачева, към момента със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. общините имат осигурен финансов ресурс за предоставяне на лични и социални асистенти и домашни помощници. Средствата за услугите се осигуряват на общините чрез Агенцията за социално подпомагане въз основа на сключени споразумения. Съгласно Постановление № 334 от 21 декември 2018 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. в рамките на осигуреното финансиране се предоставят услуги и на нови потребители, на които е извършена индивидуална оценка на потребностите по разработени критерии, утвърдени от кмета на общината. Относно възможностите за включване в дейностите компетентна е общинската администрация. Относно възможностите по реда и условията на Закона за личната помощ от 01.09.2019 г. следва да се обърнете по компетентност към рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-04-03 19:14:26 - Румяна Динева
Днес подадох заявление за "Личен асистент", но не получих входящ номер, нито какъвто и да е документ, доказващ подаването на това заявление. Не е ли задължително издаването на такъв документ?

2019-04-09 17:11:59 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Динева, моля да поставите въпроса си по компетентност към Агенцията за социално подпомагане, която е принципал на дирекции „Социално подпомагане“ на територията на цялата страна. (ТЛ)

2019-04-03 19:11:17 - Румяна Динева
В правото ли са си служителите от "Социално подпомагане"-Варна да отказват на гражданите да използват тоалетната в тяхната администрация?

2019-04-09 17:11:26 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Динева, моля да поставите въпроса си по компетентност към Агенцията за социално подпомагане, която е принципал на дирекции „Социално подпомагане“ на територията на цялата страна. (ТЛ)

2019-04-03 16:37:50 - Здравка Петева
Баща ми желае да постъпи в старчески дом. Къде да потърся информация за условията, на които трябва да отговаря?

2019-04-09 17:10:44 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Петева, информация относно реда и условията за ползване на социални услуги, делегирани от държавата дейности е публикувана на електронната страница на Агенцията за социално подпомагане (http://www.asp.government.bg/socialni-uslugi-delegirani-ot-d-rzavata-dejnosti). Социални услуги се предоставят и от частни доставчици, регистрирани в Агенцията за социално подпомагане. Услугите, предоставяни от частни доставчици са по договаряне между доставчика и лицето. Регистърът на доставчиците на социални услуги също е публикуван на електронната страница на Агенцията за социално подпомагане (http://www.asp.government.bg/web/guest/regist-r-na-dostavcicite-na-socialni-uslugi). Консултиране относно ползването на социални услуги може да получите и в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето. (ТЛ)

2019-03-31 19:10:30 - Цанимира Димитрова
Здравейт,имам син който ще навърши 1 г през април аз съм в Англия от 2 месеца във акта за раждане (на синът ми) не е фигурира бащата само аз съм му настойник . Какво следва за да мога да си взема детето при мен. Благодаря хубава вечер Ви желая :)

2019-04-04 15:36:22 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Димитрова, от предоставената информация не става ясно каква е фактическата ситуация по Вашия случай (кой и на какво основание се грижи за детето Ви във Ваше отсъствие), поради което не можем да се ангажираме с конкретен отговор на поставения въпрос. В случай, че спрямо детето не е предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето, за информация относно пътуване на деца до 18-годишна възраст извън страната следва да се обърнете по компетентност към Главна дирекция „Гранична полиция“ на Министерството на вътрешните работи (https://www.mvr.bg/gdgp). Информация по въпроса е публикувана и на електронната страница на Министерството на външните работи (https://www.mfa.bg/bg/uslugi-patuvania/konsulski-uslugi/patuvane-chujbina/patuvane-deca-do-18). (ТЛ)

2019-03-31 10:41:47 - Добринка Йорданова
Гоподин министър,моля ви отговорете ми защо хората в Англия след 60 години не плащат за транспорт и лекарства?Само за сведение пенсията ми в България е 153 ЛВ.за която дори не съм поучила решението.И моля не ми цитирайте части от закони,а вашата морална гледна точка за справедливост.Надявам се да ми отговорите лично а не служител.Благодаря

2019-04-04 15:35:41 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Йорданова, напълно разбирам притесненията Ви, свързани с ниския Ви доход от пенсия. Следва обаче да имате предвид, че съгласно правилата на рубрика „ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“ можете да зададете въпрос или да се информирате по зададени вече въпроси относно прилагането на нормативните актове, за които компетентната администрация е Министерството на труда и социалната политика. Отговорите на поставените в конкретните подрубрики въпроси се изготвят и публикуват от експерти с компетенции в съответните области. Експертите не отговарят на изразени становища, мнения и предложения. Въпроси, свързани с условията за придобиване на право на пенсия следва да бъдат поставени в подрубрика „Обществено осигуряване“. (ТЛ)

2019-03-27 11:52:16 - Снежана Кременлиева
Здравейте. Нормално ли е когато си нает като животновъд на трудов договор във фирма, в която е регистрирано животновъдно стопанство, от Социални грижи да те изпращат на 80км., за да извадиш бележка, че не си регистриран като земеделски производител и не получаваш субсидии? Това социална грижа към хората в затруднение ли е?

2019-03-28 14:01:34 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Кременлиева, в случай че въпросът е свързан с уточняване на дохода Ви за отпускане на социални помощи, следва да го поставите по компетентност в рубрика „Социални помощи“. (ТЛ)

2019-03-26 17:09:43 - Илиана Тодорова
Здравейте,бихте ли ми казали колко трябва да бъде доходът на член от семейството при кандидатстване за „Помощник възпитател”по НП„Подкрепа на хората с увреждане”.Човекът с увреждане е дете с ТЕЛК 100% с ЧП.Считат ли се за доход:личната социална пенсия и чуждата помощ към нея на детето,както и инвалидната пенсия за общо заболяване и финансовата подкрепа на майката?

2019-03-28 10:13:33 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Тодорова, в случай че имате предвид Националната програма „Асистенти на хора с увреждания“ Ви информирам, че в дейност „Помощник-възпитател” могат да бъдат включени безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) или отговарящи на условията за отпускането на този вид помощ и подпомагащи възпитанието на деца с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. Безработните лица могат да бъдат включвани в дейността „Помощник-възпитател” и да участват в нея, ако отговарят и на следните условия: - да са членове на семейството или роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен, по съребрена линия до втора степен, роднини по сватовство до втора степен или съжителстващи лица по смисъла на §1, т. 2 от Допълнителната разпоредба на Закона за социално подпомагане или от семейство на роднини и близки на дете с трайно увреждане, настанено в това семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; - да живеят в едно и също населено място с това на лицето, за което полагат грижи; - да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Право на месечна помощ по реда на чл. 9 от ППЗСП имат лица или семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран минимален доход. Диференцираният минимален доход се определя в съответствие с условията, регламентирани в чл. 9 – 11 от ППЗСП. Съгласно § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на ППЗСП получаваните от лицата пенсии се считат за доход за отпускане на социални помощи по реда на този правилник. В т. 10 е регламентирано кои средства не се счита за доходи при определяне размера на социалните помощи. Добавката за чужда помощ на хората с увреждания с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ не е доход. Преценка за възможностите за включване в програмата се осъществява от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето. Програмата е публикувана на електронната страница на Министерството на труда и социалната политика (https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&lang=&I=250). (ТЛ)

2019-03-24 16:57:36 - Стефка Дончева
Здравейте, Защо бяха премахнати картоните на пенсионерите, които получават парите си вкъщи? Постоянно има промени, а от касовия бон не е ясно какви. С интеграционните е същото. Извинете, ако съм сгрешила адреса, но не зная към кого да се обърна, а въпросът не е маловажен. Благодаря.

2019-03-26 17:38:29 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Дончева, по отношение на начина на получаване на пенсията Ви следва да се обърнете по компетентност към „Български пощи” ЕАД или към съответната пощенска станция. По отношение на получаването на месечна финансова подкрепа по реда на Закона за хората с увреждания въпросът следва да бъде поставен в рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-03-24 10:58:01 - Анна Георгиева
Здравейте. Имам регистрирана фирма-ЕООД, която създадох в О-на РОДОПИ, според изискването на ОП РЧР, за да получа финансиране на проект, което така И не получих... Сега живея в О-на Несебър И виждам възможност тук да реализирам проекта си:Младежка АРТ академия за хора с увреждания. Във фейсбук страницата на ОП РЧР прочетох, че има възможност за получаване на безвъзмездното финансиране, вкл за работодатели, които ще се занимавате със социални предприемачеството. Може ли да кандидатствам, каква е процедурата, за каква сума И допустим разход ли е закупуване на база Благодаря!

2019-03-26 17:38:00 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Георгиева, моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. (ТЛ)

2019-03-23 16:43:28 - Станимир
Здравейте.Баща ми е работил 4 години в Португалия като шофьор на камион над 12 тона(2ра категория).Дали в България се зачита като 2ра категория?

2019-03-26 17:37:29 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господине, моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Европейско и международно социално право“. (ТЛ)

2019-03-20 13:36:00 - Стефан Методиев
Искам да разбера, къде мога да намеря настоящи и предстоящи проекти и програми на министерството, свързани с грижи за възрастни хора и инвалиди за които бихме искали да кандидатстваме. като доставчици на такива услуги, Благодаря предварително.

2019-03-21 18:02:23 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Методиев, информация по поставения от Вас въпрос се публикува на електронната страница на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (http://esf.bg/). Следва обаче да имате предвид, че на територията на Република България социални услуги могат да бъдат предоставяни от български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица, както и от физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство само след вписване в регистър към Агенцията за социално подпомагане. Тези лица могат да предоставят и социални услуги за деца до 18 години след издаване на лиценз от председателя на Държавната агенция за закрила на детето и вписване в регистъра към Агенцията за социално подпомагане. Лицензът се предоставя в тридневен срок от издаването му по служебен път от Държавната агенция за закрила на детето на Агенцията за социално подпомагане за вписване в регистъра за срока, определен в лиценза. Информация за лицензирането на лицата, желаещи да предоставят социални услуги за деца, включително за деца с увреждания, е публикувана на електронната страница на Държавната агенция за закрила на детето (https://sacp.government.bg/). Информация за регистрацията на лицата, които ще предоставят социални услуги за деца и/или пълнолетни лица е публикувана на електронната страница на Агенцията за социално подпомагане (http://www.asp.government.bg/web/guest/regist-r-na-dostavcicite-na-socialni-uslugi). Условията и редът за предоставяне на социални услуги са регламентирани в Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Предоставянето на социални услуги за деца е съгласно Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца. За допълнителна информация, свързана с предоставянето на социални услуги, следва да се обърнете по компетентност към Агенцията за социално подпомагане. (ТЛ)

2019-03-19 14:02:26 - Павлина Кофова
Уважаеми експерти, много Ви моля при консултиране на лицата за правата им по отношение на ползване на доставчик на лична помощ да обясните, че от 01.01.2019г. има Закон за личната помощ, който регламентира нови правила за доставянето на услугата. Общините имат сключени споразумения с АСП до 31.08.2019г.

2019-03-21 09:47:18 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Кофова, благодаря за изразената позиция. Следва да имате предвид, че съгласно правилата на рубрика „ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“ можете да зададете въпрос или да се информирате по зададени вече въпроси относно прилагането на нормативните актове, за които компетентната администрация е Министерството на труда и социалната политика. Експертите не отговарят на изразени становища, мнения и предложения. В допълнение, съгласно Закона за личната помощ личната помощ е механизъм, който касае хората с увреждания и по въпросите в тази посока е компетентна друга рубрика – „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-03-16 08:34:07 - Румяна Петрова
Здравейте. От няколко години се грижа сама за двамата ми възрастни родители,които са на легло. Майка ми получи ТЕЛК за 100 процента инвалидност с право на чужда помощ, а баща ми е със счупена тазобедрена става неподвижен и не съм подавала за ТЕЛК ,но има всички медицински документи за счупването. На няколко пъти се опитвах да получа помощ за социален,личен асистент от Дирекция Социално подпомагане Бургас и от Община Бургас,но винаги ми бе отказвано под предлога че имат високи доходи от оенсии ,а от Община Бургас асистентката на заместник кмета за социални услуги ми отговори ,че в момента средства и програма няма и не може да ми каже кога ще има. Като ме посъветваха да си намеря човек срещу заплащане от сдружение Усмивка Бургас. Заплащането е 8 лева на час за болен плюс пътните на асистента. С 600 плюс 200 лева пенсии двама болни възрастни 100 процента зависими от чужда грижа могат ли да си позволят тази грижа срещу заплащане? За какво са работили и са се осигурявали цял живот след като сега,когато имат нужда от помощ държавата отказва каквато и да е помощ. Държа да отбележа,че това ми отговориха в Дирекция СП Бургас - нямат право на никаква помощ с този висок доход от 800 лева общо. Нещо промени ли се с новия закон за социални услуги и подпомагане и има ли смисъл да подложа себе си отново на унижението да моля за помощ. Благодаря

2019-03-21 09:46:39 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Петрова, към момента услуги в домашна среда, каквато е личен асистент, се предоставят по Националната програма „Асистенти на хора с увреждания“ (НП АХУ) и от общините. По НП АХУ могат да бъдат включвани лица, нуждаещи се от постоянни грижи, които са с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определено право на чужда помощ. В предоставената информация споменавате, че единият от родителите Ви не е лице с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определено право на чужда помощ, което е едно от условията за включване в програмата. Значение за включването в програмата имат и други условия като например – лицата, които ще полагат грижи за лицата с увреждания да са безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или отговарящи на условията за отпускането на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания или тежко болни лица. Да са членове на семейството или роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен, по съребрена линия до втора степен, роднини по сватовство до втора степен или съжителстващи лица по смисъла на §1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за социално подпомагане. Да живеят в едно и също населено място с това на лицето, за което полагат грижи, както и да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Също така, към лицата с увреждания има поставени и други изисквания, свързани с доходите на семейството. Преценка за възможностите за включване в програмата се осъществява от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето. Програмата е публикувана на електронната страница на Министерството на труда и социалната политика (https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&lang=&I=250). Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. общините имат осигурен финансов ресурс за предоставяне на лични и социални асистенти и домашни помощници. Средствата за услугите се осигуряват на общините чрез Агенцията за социално подпомагане въз основа на сключени споразумения. Съгласно Постановление № 334 от 21 декември 2018 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. в рамките на осигуреното финансиране се предоставят услуги и на нови потребители, на които е извършена индивидуална оценка на потребностите по разработени критерии, утвърдени от кмета на общината. Община Бургас има сключено споразумение с Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на услуги по посоченото Постановление. Относно възможностите за включване в дейностите компетентна е общинската администрация. Приетият от Народното събрание на 7 март 2019 г. Закон за социалните услуги предстои да бъде обнародван в Държавен вестник. Обръщам внимание, че Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г. По отношение на асистентската подкрепа Законът предвижда тя да се предоставя в зависимост от личните нужди на лицата, като не се ограничава само до тяхната домашна среда. Асистентска подкрепа по този закон ще се предоставя за: 1. лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; 2. деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. Насочването за ползване на асистентска подкрепа, която се финансира от държавния и общинския бюджет, ще се извършва само от общината, която предоставя услугата. Общината ще организира предоставянето на асистентската подкрепа по начин, който да позволи комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна среда. Контролът на дейността на асистентите и на отчитането на предоставената асистентска подкрепа ще се осъществява от общината, когато услугата се финансира от държавния и общинския бюджет. По отношение на подкрепата на хората с увреждания въпросът следва да бъде поставен в рубрика „Интеграция на хората с увреждания. (ТЛ)

2019-03-12 14:26:32 - Жени Дерменджиева
Здравейте, имам следния въпрос: синът ми е на 1г и 10 месеца със забавено двигателни развитие. Провежда рехабилитация. Освидетелстван е 50 % с чужда помощ. Какво точно означава чужда помощ и какви са правата му?

2019-03-13 14:20:59 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Дерменджиева, съгласно Наредбата за медицинската експертиза чужда помощ се определя на лица, които не са в състояние да се обслужват самостоятелно при задоволяване на ежедневните си потребности. При децата чужда помощ може да се определи и при степен на увреждане под 90 на сто в зависимост от естеството на заболяването и възможността за отглеждането им извън семейството (детска ясла, детска градина, училище и други). Определянето на чужда помощ при децата се обуславя от вида и степента на заболяването, а не от възрастта на детето. Териториалните експертни лекарски комисии/НЕЛК се произнасят по необходимостта от чужда помощ. За допълнителна информация и тълкуване на разпоредбите на Наредбата за медицинската експертиза въпросът следва да бъде поставен по компетентност към Министерството на здравеопазването. По отношение на правата на децата с трайни увреждания следва да имате предвид, че те са на различни законови основания и се реализират чрез различни отговорни институции. Относно възможностите за ползване на подходящи социални услуги, получаване на семейни помощи за деца, както и за целеви помощи съобразно вида на увреждането следва да се обърнете по компетентност към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на детето. (ТЛ)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България