Категории:


Към категориите

2019-04-15 16:00:34 - Петя Къновска
Здравейте, Ние сме фирма извършваща транспортна дейност в страната и европейската общност с влекачи и хенгери/ТИР/.Въпросът ни е по кой код от НКПД-83322005 шофьор тежкотоварен автомобил -12 и повече тона или 83322006-шофьор товарен автомобил/международни превози/ трябва да бъдат назначени?Продължителността на курсовете е от 5 до 15дни.Благодаря!

2019-04-17 16:06:21 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Къновска, Нормативна регулация на двете длъжности не е въведена, ето защо по преценка на работодателя може да бъде използвано едното или другото длъжностно наименование. Принципната разлика между двете е, че преобладаващата част от времето назначените на длъжност 83322006 Шофьор товарен автомобил/международни превози/ извършват международни превози, докато назначените на длъжност 83322005 Шофьор тежкотоварен автомобил -12 и повече тона извършват предимно превози в страната.

2019-04-12 13:54:07 - Николина Топалова
Здравейте!Относно обучението на възрастни:Едно лице има диплома за завършено средно общо образование, по-късно има и удостоверения за професионално обучение по счетоводство-двустранно, оперативно счетоводство, счетоводна отчетност.Можем ли да счетем, че лицето има средно икономическо образование на база дипломата ведно с професионалните обучения?

2019-04-17 16:05:08 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Топалова, Терминът „средно икономическо образование“ не е регламентиран в образователната система. Държавно признатият термин е „средно образование“. Следва да имате предвид, че съгласно нормативната уредба завършилите професионално образование получават диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация, в случая със завършване на обучение по професията „Оперативен счетоводител“ свидетелството е за 3-та степен на професионална квалификация. Независимо дали свидетелството е получено в рамките на професионално образование в професионална гимназия или чрез професионално обучение в Център за професионално обучение двата документа са равностойни.

2019-04-11 14:03:16 - Лина Николова
Трудов посредник намира работа на самонаето лице в ЕС, договорът е за 12 мес. Работодателят от ЕС превежда заработеното от лицето на трудовият посредник, който го превежда на лицето, на което е намерил работа, като си запазва уговорената предв. комисионна. Допустимо ли е посредникът да превежда на лицето заработеното и при какви условия

2019-04-17 16:01:30 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Николова, Съгласно Закона за насърчаване на заетостта посредническата дейност по наемане на работа се извършва “безплатно – без събиране пряко или косвено, изцяло или частично на такси или други плащания от страна на търсещото работа лице”. Редът и условията за извършване на посредническа дейност по наемане на работа са регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта и Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Препоръчвам Ви да подадете сигнал в Агенцията по заетостта (www.az.government.bg), които отговарят за регистрационния режим на фирмите посредници по наемане на работа и поддържат списък с посредници, които притежават валидно удостоверение за извършване на посредническа дейност за наемане на работа. Координати за връзка: 02/ 980 87 19 или e-mail: az@az.government.bg. / ДТ

2019-04-10 14:54:20 - Илона Огнянова
Здравейте, има възможност за обявяване на нови разкрити работни места от фирма или браншова камара?

2019-04-17 16:00:34 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Огнянова, Съгласно Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта работодателите могат да подават заявки за потребностите от работна сила с описание на характера на работата и посочени образователни и квалификационни изисквания към кандидата и начина за извършване на подбор; заявки за обучение и/или подпомагане териториалната мобилност на наетия персонал. Заявките се приемат устно или писмено в дирекция "Бюро по труда" и се въвеждат в автоматизираната информационна система. В тази връзка Ви препоръчвам да се свържете с експертите в местното бюро по труда, които ще Ви консултират и ще Ви окажат съдействие при попълването на необходимите документи. Координати за връзка с бюрата по труда в цялата страна ще намерите на страницата на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg)/ рубрика „Контакти“/ секция „Бюра по труда“. / ДТ

2019-04-09 17:33:16 - Ани Петкова
На 04.04.2019г с вх.№10-08-12-203 подадох сигнал до Министъра ,чрез Дирекция„Бюро по труда” Сандански.В него подробно съм описала за нарушенията и злоупотребите на които станах свидетел.От тази дата вече нямам право да посещавам и курса за който се записах по проект„Успешни Заедно -за Едно Достойно Ново Образование”-2019г.И то заради едноличното и неаргументирано решение на Директора,въпреки ,че имам подписан договор и изпълних всички условия и техни искания!Аз бях във Великобритания преди курса и те ми звъняха многократно за този курс.Върнах се в България ,като изоставих ангажиментите си и направих много разходи!Но след третият ден на обучението ми беше заявено ,че нямам право да продължа,защото не съм в списъка на обучаващата фирма!Свързах,се с тази фирма и разбрах,че те са одобрили списъка даден им от Бюрото по труда и даже там съм на първо място!На мое място от Бюрото по труда бяха сложили друг човек ,без да е минал Обучение КК 5 „ Подобряване на екипната ефективност”, на което аз присъствах и взех с положен тест за оценка! Моля Ви за бърза реакция от Ваша страна. С уважение: потърпевшата Ани Петкова

2019-04-17 15:59:55 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Петкова, Министерството на труда и социалната политика ще направи проверка по случая и ще Ви отговори в писмена форма в срок до 14 дни от подаването на сигнала. / ДТ

2019-04-08 21:10:49 - Росен Цуров
В момента работя на срочен договор в РАвстрия, следва да се прибера в България в средата на този месец. Бих желал да се запиша в Бюрото по труда. За целта трябва да представя документ U1, но не зная колко време ще го забавят от Австрийска страна. В тази връзка от коя дата ще се счита правото ми на обезщетение за безработица?

2019-04-17 15:59:12 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Господин Цуров, Съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер или професионална пенсия; не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда. Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Съгласно чл. 54а, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако заявлението до териториалното поделение на Националния осигурителен институт е подадено в тримесечен срок от тази дата и лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата. / ДТ

2019-04-03 15:58:18 - ЕлизаАнтонова
Аз съм на 54г със 53% телк.В момента съм на платена борса до 3 юни.Бях по програма но с 75% телк сега нямам право.На какви програми имам право и какви се очаква да стартират през тази година.Благодаря!

2019-04-09 11:53:18 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Антонова, Безработните лица с увреждания и безработните лица над 50-годишна възраст са приоритетни целеви групи на активната политика на пазара на труда. В тази връзка в Националния план за действие по заетостта през 2019 г. са предвидени програми, проекти и мерки по Закона за насърчаване на заетостта, насочени към тях, за които е предвидено финансиране със средства от Държавния бюджет. Допълнителна информация по темата ще намерите на сайта на Министерството на труда и социалната политика (www.mlsp.government.bg)/ рубрика „Политики“/секция “Заетост“/ „Програми и проекти за заетост“. Също така може да се информирате за изпълняваните програми, проекти и мерки за субсидирана заетост на страницата на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg)/ рубрика „Търсещи работа“/ секции „Програми и проекти“ и „Мерки за заетост“. На страницата на Агенцията по заетостта, рубрика „На фокус“ ежемесечно се публикува график на организираните трудови борси в цялата страна. В рубрика „Е-трудова борса“ може да се информирате за обявените свободни работни места в цялата страна, включително и работни места, адаптирани за хора с увреждания. / ДТ

2019-04-02 12:58:07 - Веселина Шополова
Какви мерки предприема правителството за намаляване на безработицата при младежи на възраст до 29 години?

2019-04-09 11:51:29 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Шополова, Безработните младежи до 29 години са приоритетна целева група на активната политика на пазара на труда. В тази връзка в Националния план за действие по заетостта през 2019 г. са включени програми, проекти и насърчителни мерки, насочени към тях, за които е предвидено финансиране със средства от Държавния бюджет. Допълнителна информация по темата може да намерите на сайта на Министерството на труда и социалната политика (www.mlsp.government.bg)/ рубрика „Политики“/ секция „Заетост“/ „Програми и проекти за заетост“. С Националния план за действие по заетостта през 2019 г. може да се запознаете отново на страницата на Министерството на труда и социалната политика, рубрика „Политики“/ секция „Заетост“/ „Национални планове за действие по заетостта“. / ДТ

2019-03-28 16:10:26 - Румяна Иванова
Здравейте, В случай, че след прекратяване на трудово правоотношение и регистриране като безработен в АЗ, дадено лице започне обучение (магистратура) извън България, как се процедира относно задължението за подпис в Бюрото по труда? Съществува ли компромисно положение при невъзможност за лично присъствие по уважителни причини? Благодаря!

2019-04-09 11:50:16 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Иванова, От информацията във въпроса Ви разбирам, че ще се регистрирате в бюрото по труда със статут на безработно лице. Това е едно от задължителните изисквания, за да отговорите на условията на чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и да получавате обезщетение за безработица: да имате внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и да имате регистрация като безработна в Агенцията по заетостта; да нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или отпусната пенсия за старост в друга държава; да не упражнявате трудова дейност, за която да подлежите на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда. Следва да имате предвид, че според Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта "безработен" е лице, което при регистрация в дирекция "Бюро по труда" не работи, търси работа, има готовност да започне работа в 14-дневен срок от уведомяването му от дирекцията "Бюро по труда". Съгласно разпоредбите на чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта на безработните лица се изготвя индивидуален план за действие в срок до един месец от регистрацията им, ако не са започнали работа. Планът за действие включва препоръките на трудовия посредник, действията и сроковете за изпълнение на съответните препоръки. В чл. 20 от Закона за насърчаване на заетостта е посочено, че лицата, които са регистрирани като безработни, са длъжни да изпълняват препоръките на трудовия посредник, както и действията и сроковете в плана за действие. Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 1 на Закона за насърчаване на заетостта регистрацията на безработните лица се прекратява и в случаите, когато не изпълнят препоръките на трудовия посредник или действията и сроковете в плана за действие. В тази връзка Ви препоръчвам да се консултирате с трудовия си посредник за възможностите Ви да посещавате бюрото по труда. Съгласно Регламент 883/2004 и Регламент № 987/2009 лицата, които са работили в Република България могат да попълнят заявление за преценка на правото им да получават парично обезщетение за безработица в друга държава-членка на ЕС/ЕИП. За допълнителна информация по темата Ви препоръчвам да посетите електронната страница на Националния осигурителен институт на адрес (http://www.noi.bg/forusers/forms/112-ermdforms/unempl), както и да се свържете с Контактния център на Националния осигурителен институт (тел. 0700 14 802). / ДТ

2019-03-25 15:27:46 - Деян Стойчев
Здравейте Днес се записах в бюрото по труда и желая да получавам обезщетение за безработни. Покривам всички изисквания като стаж и внасяни осигуровки. По време на самата процедура служителката ми каза че трябва да се запиша за курс за професионално развитие. Въпроса ми е : Задължен ли съм да го направя и мога ли да откажа? Не знам дали е от значение, студент съм редовно 27 години.

2019-04-08 17:50:51 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Стойчев, Съгласно разпоредбите на чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта на безработните лица се изготвя индивидуален план за действие в срок до един месец от регистрацията им, ако не са започнали работа. Планът за действие включва препоръките на трудовия посредник, действията и сроковете за изпълнение на съответните препоръки. При изготвянето на плана за действие се набелязват конкретни стъпки (насочване към подходящи свободни работни места, участие в трудови борси, включване в курсове за професионална квалификация, мотивиране за активно поведение на пазара на труда, среща с кейс-мениджър или психолог и др.), които да подпомогнат търсещото работа лице в процеса на успешната му реализация на пазара на труда. При изготвянето на плана за действие участват и двете страни – трудовият посредник и търсещото работа лице. Ако обучението за професионална квалификация е включено като стъпка във Вашия план за действие и в последствие Вие откажете да започнете въпросното обучение, то Вие попадате в хипотезата на чл. 20 от Закона за насърчаване на заетостта, т.е. „лицата, които са регистрирани като безработни, са длъжни да изпълняват препоръките на трудовия посредник, както и действията и сроковете в плана за действие“. Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 1 на Закона за насърчаване на заетостта регистрацията на безработните лица се прекратява и в случаите, когато не изпълнят препоръките на трудовия посредник или действията и сроковете в плана за действие. / ДТ

2019-03-24 11:34:20 - Иванка Цанова
На 64 години съм навършила през декември 2018година,имам ли право да бъда включена към някоя програма за заетост. или курсове за обучение? Благодаря ви предварително за отговора Ви!

2019-03-29 10:38:27 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Цанова, Безработните лица над 50-годишна възраст са приоритетна група на активната политика на пазара на труда. Подкрепа на прехода от безработица към работа и пенсиониране предлага включването в Национална програма „Помощ за пенсиониране“. Тя осигурява възможност за заетост на безработни лица над 58 години, да се включат в заетост за срок не по-малък от 3 месеца и не по-голям от 24 месеца. В рамките на насърчителната мярка по чл. 55 а от Закона за насърчаване на заетостта се стимулират работодателите да наемат на работа безработни лица над 55-годишна възраст за срок до 6 месеца. За целта от бюджета за активна политика на пазара на труда на работодателите се предоставят средства за финансиране на част от трудовите възнаграждения на наетите лица и социалните и здравни осигуровки. Безработните лица над 50-годишна възраст са част от целевата група и на Регионалните програми за заетост през 2019 г., Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица, проект „Предизвикателства“, проект „Трудова активност“, проект „Каталози“, проект „Ние също можем - 2“, проект „Ново начало за работа“, проект „Хоризонти - 4“ и проект „Успешни ЗАЕДНО – ЗА Едно Достойно Ново Образование“, които се реализират през 2019 г. В тази връзка Ви съветвам да се консултирате с експертите в бюрото по труда по местоживеене, които ще Ви информират за възможностите за включване в заетост или обучение. Допълнителна информация за програмите, проектите и мерките за субсидирана заетост може да намерите на сайта на Министерството на труда и социалната политика (www.mlsp.government.bg)/ рубрика „Политики“/„Заетост“/ секция „Програми и проекти за заетост“ или на сайта на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg)/ рубрика „Търсещи работа“/ „Програми и проекти“ или „Мерки за заетост“. / ДТ

2019-03-22 15:23:59 - Т Христов
Здравейте, в момента получавам обещетения за безработица, предстои ми заминаване за Великобритания за работа като сезонен работник, след пет месеца имам право да въстановя обещетението за оставащия период, в случай на оттегляне на Обединеното кралство със споразумение ще запазя ли правата си да продължа да получавам обещетения за безработица.

2019-03-29 10:37:31 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Христов, Съгласно чл. 54 д, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява дейност - основание за задължително осигуряване по чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване или започне трудова дейност по законодателството на друга държава, която бъде преустановена след по-малко от 12 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период, ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта е направена в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този срок по неуважителни причини, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението. Според Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на заетотта, „уважителни причини“ са задържане от органите на властта; явяване в съд или друг държавен орган; участие във военноучебен сбор или преподготовка, заболяване и други, удостоверени с официален документ, за които ръководителят на поделението на Агенцията по заетостта е уведомен своевременно. / ДТ

2019-03-18 09:03:58 - Валентина Петкова
Получавам обезщетение за безработица след работа по програма за заетост и социална пенсия за инвалидност. Съпруга ми е с ТЕЛК 91% с чужда помощ. Той получава социална пенсия за инвалидност и обезщетение за безработица след работа по програма за заетост. Въпрос : Отговарям ли на условията на НП АХУ и мого ли да бъда личен асистент на съпруга си.

2019-03-20 15:02:01 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Петкова, В дейност „Личен асистент” на Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“ могат да се включат безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) или отговарящи на условията за отпускането на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания или тежко болни лица. Безработните лица могат да бъдат включвани в дейността „Личен асистент” и да участват в нея, ако отговарят на следните условия: • да са членове на семейството или роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен, по съребрена линия до втора степен, роднини по сватовство до втора степен или съжителстващи лица по смисъла на §1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за социално подпомагане (ЗСП) или от семейство на роднини и близки - за дете с трайно увреждане, настанено в това семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; • да живеят в едно и също населено място с това на лицето, за което полагат грижи; • да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Безработни, полагащи грижи за изведени от специализирани институции или от резидентен тип услуги лица или деца с увреждания. Според регламента на Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“ лица, нуждаещи се от постоянни грижи, могат да бъдат: • лица с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определено право на чужда помощ; • деца до 18 години с определена от 50 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определено право на чужда помощ; • лица или деца, изведени от специализирана институция за лица с увреждания. Кампанията за включване в Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“ вече е стартирала. В тази връзка Ви препоръчвам да се обърнете към Дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене, където ще Ви информират за условията и възможностите за участие в Програмата. С текста на Програмата може да се запознаете на сайта на Министерството на труда и социалната политика, рубрика „Заетост“/ секция „Програми и проекти за заетост“. / ДТ

2019-03-11 13:06:43 - Елица Ганева
Самотна маъка съм на 4год момиче Завършила съм социални дейности и здравен мениджмънт Живея във Велико Търново С молба за работа Като самотна майка единственно ползвам само отстъпка за детска градина В града има доста социални заведения Благодаря ви предварително

2019-03-13 16:46:49 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Ганева, Активната политика на пазара на труда подпомага безработните самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст като стимулира финансово работодателите, които ги наемат на работа съгласно условията на насърчителната мярка по чл. 53а от Закона за насърчаване на заетостта. Съгласно условията на мярката със средства от бюджета за активна политика на пазара на труда се покриват разходите на работодателите за част от трудовото възнаграждение на наетите лица на пълно или непълно работно време, допълнително трудово възнаграждение по минимални размери, установени в Кодекса на труда и нормативните актове по неговото прилагане, възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от Кодекса на труда, възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, както и осигурителните вноски за сметка на работодателя за фондовете „Пенсии“, “Трудова злополука и професионална болест“, „Общо заболяване и майчинство“, „Безработица“, както и за Допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. За допълнителна информация относно условията за включване в мярката посетете адрес (https://www.az.government.bg/bg/trl/). Също така Ви препоръчвам да следите обявите за свободни работни места, публикувани в рубрика „Е-трудова борса“ на сайта на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg). Там ежедневно се актуализират свободните работни места, обявени в бюрата по труда в цялата страна. В сайта на Агенцията по заетостта/ рубрика „На фокус“ се публикува информация за предстоящи трудови борси, организирани от Агенцията по заетостта в цялата страна. / ДТ

2019-02-28 13:19:51 - Марина Михайлова
Регистрирана съм и получавам парично обезщетение за безработица. Предстои ми сключване на граждански договор за 740 лв, сумата след нормативно признатите разходи 25% ще бъде 555 лв. Ще се прекрати ли изплащането на обезщетението ми за безработица? Трябва ли да уведомя АЗ или НОИ за този договор?

2019-03-13 16:46:15 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Михайлова, Ако сумата, която ще получавате по граждански договор е под минималната работна заплата не е необходимо да подавате заявление за промяна на обстоятелствата в бюрото по труда и ще получавате определеното Ви обезщетение за безработица в пълен размер. / ДТ

2019-02-21 09:25:20 - Митка Гашурова
За правото на получаване на обезщетение за безработица при уволнение от Р-ля по чл.71/КТ има ли изискване за броя на отработените дни или календарните дни за периода от назначаването по чл.70 и уволнението по чл.71 . Не открих такова в КСО и Наредбата. Моля, за Вашата компетентна помощ и насоки да се преборя с Р-ля ми. Благодаря !

2019-02-27 14:54:05 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Гашурова, Съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер или професионална пенсия; не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда. За допълнителни въпроси, свързани с правото на получаване на обезщетение за безработица, Ви препоръчвам да се консултирате с експертите от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, занимаващо се с обезщетенията за безработица. Координати за връзка ще намерите на адрес (http://www.nssi.bg/)/ рубрика „Контакти”. Също така може да ползвате информация и чрез Контактния център на Националния осигурителен институт (тел. 0700 14 802). / ДТ

2019-02-19 23:30:00 - Антоанета Сиракова
Въпросът ми е относно майчинството при осиновено дете. Осиновила съм дете на 7 месеца на 29.12.2017 и въпросът ми е майчинството до навършване на 2 г на детето ли ще ми е ,като ги навършва май месец тази година , понеже ми казаха че има нов закон когато осиновиш дете до 5 годишна възраст се полагат 2 г майчинство от датата на осиновяването. Тоест аз по новия закон до кога трябва да съм в майчинство.

2019-02-27 14:53:11 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Сиракова, Препоръчвам Ви да се консултирате с юрист в рубрика „Обществено осигуряване“. / ДТ

2019-02-19 08:46:16 - Любослав Иванов
Здравейте ,кога се очаква да стартират новите програми за заетост "Обучение и заетост","Работа" и "Обучение и заетост за младите хора".

2019-02-27 14:42:09 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Господин Иванов, Операциите „Обучение и заетост“, „Обучение и заетост на младите хора“ и операция „Работа“ се реализират по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. В тази връзка Ви препоръчвам да се консултирате с експертите, отговарящи на въпросите в рубрика Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, както и да посетите сайта на оперативната програма на електронен адрес (http://esf.bg/). / ДТ

2019-02-05 17:53:27 - Мария Ангелова
Здравейте!Съпругът ми работи в Израел 5 г. и 3 м. в строителството по спогодбата между Р.България и Израел.Прибира се в България на 14.02.2019г.Искам да попитам има ли право да получава обезщетение за безработица и за какъв период ?

2019-02-18 14:59:50 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Ангелова, Право на получаване на обезщетение за безработица има лице, което отговаря на следните условия (съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване): да има внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и да има регистрация като безработно в Агенцията по заетостта; да няма отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или отпусната пенсия за старост в друга държава; да не упражнява трудова дейност, за която да подлежи на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда. Съветвам Ви да се обърнете към Националния осигурителен институт, където на електронни адреси (http://www.noi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-poksol) и (http://www.noi.bg/forusers/forms/112-ermdforms/unempl) ще получите повече информация по разглежданата тема. / ДТ

2019-01-31 11:02:37 - Евелина Иванова
Здравейте! Може ли човек, получаващ пенсия за инвалидност поради общо заболяване при навършени 68г. и не подал заявление за социална пенсия за възраст да получава обезщетение за безработица при трудов стаж 5години преди прекратяване на трудовия договор.

2019-02-18 15:01:23 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Иванова, За да получавате обезщетение за безработица трябва да отговаряте на следните изисквания (съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване): да имате внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и да имате регистрация като безработна в Агенцията по заетостта; да нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или отпусната пенсия за старост в друга държава; да не упражнявате трудова дейност, за която да подлежите на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда. Паричните обезщетения за безработица се отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица в териториалното поделение на Националния осигурителен институт. В тази връзка Ви препоръчвам да се консултирате с експертите в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, занимаващо се с обезщетенията за безработица. Координати за връзка ще намерите на адрес (http://www.nssi.bg/)/ рубрика „Контакти”. Също така може да ползвате информация и чрез Контактния център на Националния осигурителен институт (тел. 0700 14 802). / ДТ  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България