Категории:


Към категориите

2019-10-29 19:48:36 - Десислава Андонова
Здравейте, по майчимство съм за отглеждане на дете до 2 г.възраст. Детето ми е на 10месеца и е прието в детска ясла.Трябва да посещава от 14.11.2019г.(последен срок)за да си запази мястото. Имам ли право да съм в отпуск за отглеждане на дете след като изтекът 410-те дни от майчинството и ако имам право какъв документ трябва да подам при работодателя? Благодаря, Ви!

2019-11-08 16:12:18 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Андонова, Във връзка с отговора на Вашя въпрос Ви препоръчвам да се консултирате с юрист в рубрика „Социално осигуряване“. / ДТ

2019-10-28 08:29:08 - Любомир Дончев
Здравейте, като работодател, имам ли право да променям изцяло наименованието на дадена позиция от националния класификатор? Може ли това да доведе до някакви затруднения или обърквания след време?

2019-10-30 17:09:55 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Господин Дончев, Нямате това право. Съгласно чл. 66, ал. 4 от Кодекса на труда, наименованието на длъжността се определя съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, утвърдена от министъра на труда и социалната политика. /ДТ

2019-10-22 18:27:33 - Виктория Шопова
Имат ли право студентите редовно обучение да получават обезщетение за безработица ?

2019-10-29 10:04:06 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Шопова, Приети са законодателни промени, които регламентират правото на учащи се, които отговарят на условията за получаване на парично обезщетение за безработица, регламентирани в чл. 54 а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, да получават такова обезщетение, независимо от факта, че продължават образованието си. / ДТ

2019-10-22 17:13:17 - Тодорка Гаврилова
Здравейте, Моят въпрос е следния;Изпуснала съм 7 дневния срок за регистрация в Агенцията по заетостта. Освободена съм от работа на 6.10,а съм се регистрирала на 17.10. От коя дата ще започне да ми се изплаща обещетението. Как да тълкувам :От датата на регистрацията, намалена със закъснението. Благодаря!

2019-10-29 10:02:59 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Гавраилова, Съгласно чл. 3, ал. 4 от Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, ако заявлението декларация за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) е подадено в 3-месечен срок, а лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта след изтичане на срока от 7 работни дни от последното прекратяване на осигуряването по неуважителни причини, обезщетението се изплаща от датата на регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта за определения в КСО период, намален със закъснението. Периодът на закъснението е времето от деня, следващ датата на изтичане на срока за регистрация в Агенцията по заетостта, до деня, предхождащ датата на регистрация, на която лицето се е регистрирало като безработно./ ДТ

2019-10-05 13:54:10 - Париса Дремджиева
Трудовия ми договор е прекратен, считано от 17.07.19 г. До 30.08.19 г. получавам обезщетение за оставане без работа по чл.222, ал.1 КТ. Ако имам граждански договор за периода 24.07.19 г. до 30.08.19 г. с месечно възнаграждение над МРЗ ще има ли пречка за получаване на обезщетение за безработица?

2019-10-21 10:09:58 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Здравейте, Размерът на паричното обезщетение за безработица и периодът, през който ще се получава то се определят от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, занимаващо се с обезщетения за безработица. Координати за връзка ще намерите на адрес (http://www.nssi.bg/)/ рубрика „Контакти”. Също така може да ползвате информация и чрез Контактния център на Националния осигурителен институт (тел. 0700 14 802). / ДТ

2019-10-05 12:56:14 - Иван Борисов
Здравейте, уважаемо ведомство! Не зная дали адресирам въпроса си към правилната институция, но ще пробвам. Ако греша, то моля да ме насочите. Учител съм в училище в град София, и имам настоящ адрес в гр. София. Постоянният ми адрес е в провинцията. Питам Ви имам ли право на финансов стимул - за транспорт или за квартира от МОН или от МТСП? Мерси!

2019-10-21 10:09:32 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Здравейте, В рамките на активната политика на пазара на труда се предвиждат финансови стимули за насърчаване на териториалната мобилност, но на безработни лица, регистрирани в бюрата по труда. В рамките на насърчителната мярка по чл. 42, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта се насърчават безработни лица за наемане на работа извън границите на населеното място чрез предоставяне на средства за ежедневни транспорти разходи за пътувания до местоработата и обратно и за транспортни разходи за представяне пред работодател. За повече информация във връзка с насърчителната мярка Ви препоръчвам да посетите електронен адрес (https://www.az.government.bg/pages/nasarchavane-na-teritirialnata-mobilnost-42-2/). Насърчителната мярка по чл. 42, ал. 3 от Закона за насърчаване на заетостта предвижда насърчаване на безработни лица, включително младежи от специализирани институции в общността от резидентен тип, завършили образованието си, за наемане на работа в населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес чрез предоставяне на средства за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, такси за използване на интернет. За повече информация Ви препоръчвам да посетите електронен адрес (https://www.az.government.bg/pages/nasarchavane-na-teritirialnata-mobilnost-42-3/). / ДТ

2019-10-02 09:39:27 - Николай Конов
Добър ден! Пише Ви Николай Данков Конов адрес гр Бургас кв Черно море ул"Дуная 39А" имам няколко въпроса.1 въпрос : кога. Ще има. Нови програми за младежи до 29 г.2 въпрос на какви условия трябва да отговарят младежите за да бъдат в ключени в програми те.3 въпрос Какви документи трябва да подадът за участие в програмата. Има ли програми с повече от6 месеца.Благодаря Предварително за оотговорите.

2019-10-08 18:01:14 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Господин Конов, Млади хора до 29-години без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ могат да стажуват за период от 9 месеца в държавната администрация в рамките на програма „Старт на кариерата“. Младежите са част от целевата група и на Регионалните програми за заетост, проект „Предизвикателства“, проект „Трудова активност“, проект „Каталози“, проект „Ние също можем - 2“, проект „Ново начало за работа“, проект „Хоризонти – 4“ и проект „Успешни ЗАЕДНО – ЗА Едно Достойно Ново Образование“. От Държавния бюджет се поемат разходите на работодателите за работна заплата на наетите млади хора, осигурителните вноски за сметка на работодателя и допълнителното трудово възнаграждение по минимални размери, установени в Кодекса на труда и нормативните актове по неговото прилагане. Подробна информация за програмите и проектите може да намерите на страницата на Министерството на труда и социалната политика (www.mlsp.government.bg)/рубрика „Политики“/ „Заетост“/ „Програми и проекти за заетост“, както и на страницата на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg)/рубрика „Търсещи работа“/ секция „Програми и проекти“/ „За младежи“ и „За насърчаване на заетостта“. Част от мерките за субсидирана заетост насочени към младите хора са за стажуване, с което се дава възможност на образованите младежи да придобият професионален опит и да повишат пригодността си за заетост. По реда на чл. 41 от Закона за насърчаване на заетостта безработни младежи до 29-годишна възраст, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заемане на длъжността и без трудов стаж по тази професия, могат да стажуват при работодател. Субсидираният период е до 6 месеца, като от бюджета за активна политика се изплащат част от средствата за работна заплата, осигурителни вноски за сметка на работодателя и допълнително трудово възнаграждение по минимални размери, установени в Кодекса на труда и нормативните актове по неговото прилагане. Със субсидия се осигурява и чиракуване под ръководството на наставник, което е подходящо за младежите без образование и квалификация, като по този начин младите хора придобиват освен трудови навици също и професионални умения и квалификация. Насърчителната мярка по чл. 41 а от Закона за насърчаване на заетостта насърчава наемането на безработни младежи с основно и по-ниско образование и без квалификация за чиракуване под ръководството на наставник чрез предоставяне на средства за част от трудовото възнаграждение и осигурителните вноски, дължими за сметка на работодателя за период до 6 месеца. Младите хора могат да бъдат наемани на субсидирани работни места, включително за първа работа по специалността, по реда на чл. 36, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта. Финансирането то Държавния бюджет е за период до 9 месеца. Разпоредбата на чл. 36, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта насърчава работодателите да наемат на субсидирани работни места безработни лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди, както и на младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си. Чрез бюджета за активна политика се субсидира заетостта на младите хора за срок до 9 месеца, като се поемат разходите на работодателите за част от трудовото възнаграждение, осигурителните вноски за сметка на работодателя и допълнителното трудово възнаграждение по минимални размери, установени в Кодекса на труда и нормативните актове по неговото прилагане. С допълнителна информация за мерките за субсидирана заетост по Закона за насърчаване на заетостта, сроковете за кандидатстване и необходимите документи може да се запознаете на страницата на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg)/рубрика „Търсещи работа“/ секция „Мерки за заетост“. / ДТ

2019-09-20 15:32:36 - Михаела Аргирова
Бих искала да попитам какъв е броят на заетите лица ( работещите лица) за 2018 година в България?

2019-10-08 18:00:36 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Ангелова, За отговор на Вашия въпрос Ви препоръчвам да посетите рубрика „Политики“/ „Заетост“/ „Информация за пазара на труда – текущо състояние и прогнози“ на сайта на Министерството на труда и социалната политика. Във всяка една прогноза, в табличен вид на стр. 4 може да видите основните показатели на пазара на труда по години. Също така на електронната страница на Националния статистически институт/ рубрика „Статистически данни“/ секция „Пазар на труда“ е публикувана информация, която може да Ви бъде полезна. / ДТ

2019-09-20 03:01:12 - Игор Иванов
Здравейте! Предстои ми съкращаване от работа по инициатива на работодателя. Мога ли да получавам обезщетение след регистрация на борсата при положение че участвам в минималния състав на служба по трудова медицина?

2019-10-08 17:56:26 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Господин Иванов, За да получавате обезщетение за безработица трябва да отговаряте на следните изисквания (съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване): да имате внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и да имате регистрация като безработен в Агенцията по заетостта; да нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или отпусната пенсия за старост в друга държава; да не упражнявате трудова дейност, за която да подлежите на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда. Следва да имате предвид, че паричните обезщетения за безработица се отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица в териториалното поделение на Националния осигурителен институт. В тази връзка Ви препоръчвам да се консултирате с експертите в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, занимаващо се с обезщетенията за безработица. Координати за връзка ще намерите на адрес (http://www.nssi.bg/)/ рубрика „Контакти”. Също така може да ползвате информация и чрез Контактния център на Националния осигурителен институт (тел. 0700 14 802)./ ДТ

2019-09-18 14:34:29 - Десислава Ангелова
Здравейте, Миналата година бях регистрирана в бюрото по труда и получавах обезщетение за безработица 60%, което трябваше да свърши 20 декември. Прекратих борсата си, тъй като започнах работа на трудов договор на 07.11.2018г. Сега съм в предизвестие, което изтича на 19.10.2019. Въпросът ми е мога ли да възобновя получаването на обезщетение.

2019-10-08 17:55:48 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Ангелова, Съгласно чл. 54 д, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява дейност - основание за задължително осигуряване по чл. 4 или трудова дейност по законодателството на друга държава, която бъде преустановена след по-малко от 12 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период, ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта е направена в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този срок по неуважителни причини, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението. / ДТ

2019-09-17 10:46:42 - Георги Козлев
Добър ден, Към вас ме насочиха от НАЦИД. Притежавам ОНС "доктор" от ТУ София и знам, че при работа като университетски преподавател бих получавал 300 лв. като допълнително възнаграждение за работа по специалността. За какви други позиции това e възможно и каква е процедурата по заявяването на това възнаграждение? Поздрави, Георги Козлев

2019-10-08 17:55:06 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Господин Козлев, Съгласно Наредбата за определяне на заплатите на служителите в държавната администрация при формирането на брутната заплата не се предвижда допълнително възнаграждение за по-високата лична квалификация на лице с научна степен, която е свързана с изпълняваната работа. Този принцип се прилага както за служители по служебно, така и по трудово правоотношение в държавната администрация. / ДТ

2019-09-11 15:24:39 - Иван Иванов
Здравейте! Работих в Германия повече от 5 години, а преди месец се върнах да работя в България. След 2 месеца работа трудовия ми договор беше прекратен от работодателя ми в срока на изпитване. Имам ли право на обезщетение за безработица в България и в какви размери? Взема ли се предвид стажа и дохода ми в Германия при определяне на обезщетението?

2019-09-18 15:07:44 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Господин Иванов, Според българското законодателство за да получавате обезщетение за безработица трябва да отговаряте на следните изисквания (съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване): да имате внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и да имате регистрация като безработен в Агенцията по заетостта; да нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или отпусната пенсия за старост в друга държава; да не упражнявате трудова дейност, за която да подлежите на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда. Следва да представите в Националния осигурителен институт преносим документ U-2, издаден от Националния осигурителен институт на Федерална Република Германия, в който е описан вашия трудов стаж и сумите, на които са Ви осигурявали по трудов договор. За повече информация по темата посетете адрес (http://www.noi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-poksol) и адрес (http://www.noi.bg/forusers/forms/112-ermdforms/unempl). Също така може да ползвате информация и чрез Контактния център на Националния осигурителен институт (тел. 0700 14 802). / ДТ

2019-09-10 17:18:40 - Zlatomir Spasov
Останах без работа, и получих право на обезщетение от НОИ, тъй като изпълнявам изискванията. Искам да отида да уча редовна форма, за да си повиша квалификацията. От Бюрото по труда и в интернет получих смесени отговори. Според някои аз ще загубя обезщетението си (нищо че като студент ще съм пак безработен), според други няма проблем.

2019-09-18 15:05:37 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Здравейте, Законът за насърчаване на заетостта регламентира правото на учащи се, които отговарят на условията за получаване на парично обезщетение за безработица, изброени в чл. 54 а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, да получават такова обезщетение, независимо от факта, че започват или продължават образованието си. / ДТ

2019-09-10 12:04:39 - САШКА АЛЕКСАНДРОВА
Въпроса ми е, баща ми е с 1-ва група 95% инвалидност онко болен с три инсулта,придвижва трудно с помоща на бастун. Майка ми също е болна, тежка форма на диабет. Аз се грижа за тях, безработна съм, вдовица с дете на 16 години. Беше ми отказано да му бъда асистент ако не може личен поне социален асистент.

2019-09-18 15:03:11 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Александрова, За да имате право да се включите в Националната програма „Асистенти на хора с увреждания“ като личен асистент, Вие трябва да сте безработно лице, подпомагано по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или да отговаряте на условията за отпускането на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания или тежко болни лица. Вие имате право да подадете заявление за включване в програмата, като в случай, че не отговаряте на критериите ще получите писмен отговор с мотивите за отказ. Препоръчвам Ви да се консултирате и с експертите, отговарящи на въпросите в рубрика Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за възможностите за включване в заетост като личен асистент./ ДТ

2019-09-10 10:08:43 - Ваня Димова
Лице е с прекратен трудов договор на 28.08 по взаимно съгласие. Регистриран е като земеделски производител с възобновена дейност на 02.09 и прекъсване на 28.09. Може ли да се регистрира в БТ след прекъсването на дейността и има ли право на обезщетение за безработица?

2019-09-18 14:59:29 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Димова, Регистрацията в бюрото по труда е по желание на лицето. Паричните обезщетения за безработица се отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица в териториалното поделение на Националния осигурителен институт. В тази връзка Ви препоръчвам да се консултирате с експертите в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, занимаващо се с обезщетенията за безработица. Координати за връзка ще намерите на адрес (http://www.nssi.bg/)/ рубрика „Контакти”. Също така може да ползвате информация и чрез Контактния център на Националния осигурителен институт (тел. 0700 14 802). / ДТ

2019-09-09 06:29:50 - Виктория Манавска
Здравейте!Получавах пенсия по инвалидност.Направих консултация с неврохирург и се разбра че се налага в близкото бъдеще да се направи операцията менингиом. Следва да заплатя 2200 лв за консумативи. Не мога да си намеря работа, не разполагам с тази сума.Ще имам ли право на помощ за консумативите?В какъв размер? Как да започна работа, когато имам ограничения в ТЕЛК " БЕЗ тежък физич.труд, нощен труд, нервно-психично напрежение, неблаг.климатични фактори, натоварване на долни крайници, йонизираща среда, работа с токсични вещества".

2019-09-18 14:58:08 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Здравейте, Във връзка с отпускането целеви помощи за хора с увреждания по Закона за интеграция на хората с увреждания, Ви препоръчвам да се консултирате с експертите, отговарящи на въпросите в рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. Относно започването на работа, бих искала да Ви информирам, че през 2019 г. безработните лица с трайни увреждания могат да се включат в субсидирана заетост по редица програми и мерки по Закона за насърчаване на заетостта, включени в Националния план за действие по заетостта. Повишаване пригодността за заетост и започване на работа на субсидирани работни места за срок до 24 месеца на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица с трайни увреждания предлага Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания, Регионалните програми за заетост, проект „Ние също можем - 2“и проект „Хоризонти - 4“, проект „Успешни ЗАЕДНО – ЗА Едно Достойно Ново Образование“. За повече информация във връзка с програмите Ви препоръчваме да посетите рубрика „Политики“/“Заетост“/„Програми и проекти за заетост“ (http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=250) на сайта на Министерството на труда и социалната политика. Алтернативна възможност за заетост предлага включването в насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта, които стимулират работодателите да наемат на работа безработни лица с трайни увреждания. За повече информация Ви препоръчвам да посетите сайта на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg) /рубрика „Търсещи работа“/ „Мерки за заетост“/ „Насърчителни мерки за работодатели“ (http://www.az.government.bg/bg/trl/)./ ДТ

2019-09-03 14:19:08 - Асен Методиев
Назначен съм по Договор за заетост в училище на МРЗ от Бюро по труда. От Дирекция "БТ" отказват да ми признаят стажа, придобит преди 2007 година и да ми изплащат съответно %. Имам ли право на % за трудов стаж преди 2007 г. и ако имам, кой трябва да го плаща - Бюрото по труда или да остане за сметка на училището?

2019-09-18 14:53:55 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Господин Методиев, При подаването на въпроса не става ясно по коя програма или мярка за субсидирана заетост сте включен. По принцип по програмите за субсидирана заетост със средства от държавния бюджет се финансира работна заплата, допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и осигуровки за сметка на работодателя в размер, регламентиран в Приложение № 2 на Националния план за действие по заетостта през 2019 г. При заетост по насърчителна мярка се финансира част от трудовото възнаграждение, допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и осигуровките за сметка на работодателя, като работодателят има ангажимент да дофинансира заетостта. Сумите са включени отново в Приложение № 2 на Националния план за действие по заетостта през 2019 г., което може да видите на електронен адрес (https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=249&lang=). Агенцията по заетостта е институцията, която има ангажимент да изпълнява държавната политика по насърчаване на заетостта. В тази връзка Ви препоръчвам да зададете писмено въпроса си към нея, като посочите наименование на програмата/насърчителната мярка, в която участвате, име, бюро по труда и т.н., за да направят проверка по случая. Координати за връзка ще намерите на адрес (https://www.az.government.bg/contacts/). / ДТ

2019-08-30 00:10:08 - милко гечев
Здравейте, Моля,за отговор относно посредническата дейност за работа в чужбина на Уай Ес Пи Джоб Солюшън ЕООД и по-конкретно за същата която развива във Великобритания!Предварително Благодаря!Поздрави:М.Гечев.

2019-09-18 14:49:26 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Здравейте, Посредническата дейност по наемане на работа се извършва от посредници, които имат право да предоставят посреднически услуги по заетостта съгласно българското законодателство или законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, когато са установени в Република България и са регистрирани по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (Наредбата) в Агенцията по заетостта. Списъците на регистрираните посредници, съгласно Наредбата, ще намерите на сайта на Агенцията по заетостта на електронен адрес (https://www.az.government.bg/intermediaries/). / ДТ

2019-08-26 15:37:08 - Венета чаушева
работих в чужбина 2 месеца, работодателя ни ми каза, че сме до дата 30.07. Аз се регистрирах в бюрото по труда в законовия 7 дневен срок на 03.07. . когато пристигнаха документите там е отразено, че съм на работо до 05.07.. отидох да ги подам в НОИ от където ми заявиха, че ще изгубя този период в който съм била гегистриранав бюрото заради по ранноя

2019-09-02 18:05:27 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Чаушева, Паричните обезщетения за безработица се отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица в териториалното поделение на Националния осигурителен институт. В тази връзка Ви препоръчвам да се консултирате с експертите в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, занимаващо се с обезщетенията за безработица. Координати за връзка ще намерите на адрес (http://www.nssi.bg/)/ рубрика „Контакти”. Също така може да ползвате информация и чрез Контактния център на Националния осигурителен институт (тел. 0700 14 802). / ДТ

2019-08-26 13:15:24 - Валентина Стоянова
Моля да ми обясните длъжността педагог в дом за медико-социални грижи към каква категория персонал се определя , специалисти или технически и приложни специалисти ? Благодаря предварително

2019-08-29 16:18:53 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Стоянова, В действащата понастоящем Национална класификация на професиите и длъжностите 2011 г., всички длъжностни наименования за педагози са включени в Клас 2 „Специалисти“./ ДТ  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България