Категории:


Към категориите

2019-06-07 13:36:09 - Боряна Въскова
Здравейте, След промените в Наредба №5 от 29.12.2002 за съдържанието и реда за изпращане на уведомл по чл. 62 ал.5 от КТ задължен ли е работодателят да използва единствено наименованията на длъжността, отговаряща на съответния код от класификатора на длъжностите или може да изменя наименованието, придържайки се към съответния код по НКПД ?

2019-06-12 10:18:52 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Въскова, Съгласно чл. 5, т. 4, буква „а“ от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда съдържа код по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД-2011), който съответства на наименованието на длъжността на лицето по трудовия договор или допълнителното споразумение. Следва да се има предвид, че при изпълнение на задълженията си по Наредбата работодателят следва да спазва и правилата, установени с НКПД-2011. Съгласно т. 20 от Методологичните бележки към НКПД-2011, когато за някоя длъжност се налага да се открои важността и отговорността на изпълняваните функции и задачи, към длъжностното наименование от НКПД-2011 могат да се включват и допълнителни определители като: заместник, завеждащ, старши, младши, висш, главен, водещ, майстор, помощник, стажант и други, като се ползва осемцифровия код от НКПД-2011 за съответната длъжност. Също така, съгласно чл. 8, ал. 2 от Правилника за прилагане на НКПД-2011, в случаите, когато длъжностно наименование от Класификацията не отразява точно спецификата на конкретната работа, се допуска в края на съществуващото наименование да се въведе кратко допълнително уточнение. Тези възможности за конкретизиране на длъжностните наименования от НКПД-2011 продължават да могат да се прилагат./ ДТ

2019-06-05 11:11:16 - Mariya Kashmerova
Здравейте, прекратяват ми договора по чл.328,т3 и ме интересува, какви документи е необходимо да ми издадът, преди напускането, освен оформена трудова книжка.

2019-06-07 16:43:05 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Препоръчвам Ви да се консултирате с юрист в рубрика „Трудово право“. Що се отнася до регистрацията в бюрото по труда, може да се регистрирате в дирекция „Бюро по труда“ по постоянен и по настоящ адрес. Регистрацията се извършва лично въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и след представяне на: 1. документ за самоличност или документ за пребиваване; 2. документи за придобито образование и/или квалификация; 3. решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия – за лицата с трайно намалена работоспособност; 4. писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства и/или други документи в случаите, когато са необходими и данните не могат да бъдат получени по служебен път. Следва да имате предвид, че в случай, че към момента на регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ търсещото работа лице не разполага с документите от т.2 до т.4, това не е основание за отказ на регистрация. Документите могат да бъдат представени допълнително при следващо посещение в дирекция „Бюро по труда“ за изготвяне на индивидуалния план за действие или за среща с трудов посредник. / ДТ

2019-06-04 15:00:13 - Полина Матеева
Освобождаваме служител по чл. 328, ал.1, т. 2, като изплащаме обезщетение за неизползван отпуск и за неспазено предизвестие. След един месец получаваме пенсионно решение и начисляваме обезщетение две брутни заплати. Трябва ли да му се изплати и обезщетение по чл. 222, ал. 1 за оставане без работа?

2019-06-07 16:41:53 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Матеева, Препоръчвам Ви да се консултирате с юрист в рубрика „Трудово право“. / ДТ

2019-05-15 10:37:13 - Мануела Дамянова
Здравейте, аз съм дъщеря на една от шивачките, които напуснаха от фирма "Бетис" Благоевград, заради неизплатени заплати и нежаланието да работят с нов съдружник. Вече регистрирани в БТ, са принудени или да започнат работа в другата фирма на новия съдружник или да започнат курс за камериерки.Ако откажели, щели да им прекратят обещетенията за

2019-05-17 11:38:54 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Здравейте, госпожо Дамянова, При първата среща с безработното лице, трудовият посредник от местното бюро по труда изготвя индивидуален план за действие, включващ необходимите стъпки в процеса на реализация на лицето на трудовия пазар. Индивидуалният план за действие може да се актуализира през периода на регистрация на лицето в бюрото по труда, с цел по доброто съответствие между желанията и възможностите на безработното лице и особеностите на местния трудов пазар. При наличие на подходящо свободно работно място трудовият посредник информира и консултира регистрираните в ДБТ лица за изискванията за заемането му. След постигане на ДОГОВОРЕНОСТ между трудовия посредник и регистрираното лице се издава формуляр "Насочващо писмо" с прилежащ към него "Профил". Но имайте предвид и текста на Допълнителните разпоредби към Закона за насърчаване на заетостта, които гласи, че "Подходяща работа" е работата, която съответства на образованието и/или квалификацията, и/или професионалния опит на лицето, както и на неговото здравословно състояние, ако тя се намира в същото населено място или до 50 км извън него, при условие че има подходящ обществен транспорт, за период до 12 месеца от датата на регистрация на лицето в дирекция "Бюро по труда". След този период "подходяща работа" е тази, която съответства на здравословното състояние на лицето, ако тя се намира в същото населено място или до 50 км извън него, при условие че има подходящ обществен транспорт. Препоръчвам Ви да следите информацията за свободните работни места, обявени в бюрата по труда в цялата страна, на сайта на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg)/ рубрика „Е-трудова борса“. На същия сайт, но в рубрика „Новини“ ежемесечно се публикува график на организираните от Агенцията по заетостта трудови борси в цялата страна. Тези борси са възможност за директна среща между работодатели и търсещи работа лица. /ДТ

2019-05-12 16:33:52 - Виктория Димова
Здравейте, казвам се В. Димова и съм студент в НБУ София. В разработката си за проект по event management пиша за БГ кариерен форум в Кьолн 2019г. Организатор на събитието е и МТСП. Бихте ли ми помогнали, ако е възможно,с информация относно: -вид дейност на МТСП за организацията, -информация от презентацията на зам. мин. З. Русинова. Благодаря!

2019-05-17 11:37:37 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Здравейте, Препоръчвам Ви да се обърнете за съдействие към Пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика. Координати за връзка ще намерите на електронен адрес (https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=146). Повече информация за събитието може да видите и на сайта на Министерството на адрес (https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=PRESS2&prid=1658&lang=). /ДТ

2019-05-11 21:53:37 - Димитър Теофиов
здравейте аз съм момче на19 години аз съм с телк 51 % трайно увреждане но телкъ ми е сприян и не получавам никви пари зарегистран съм в бюрото по трудъ и от там ме изпартиха да работия по пограма в една фирма но ни съкрътиха защо бюрото по трудъ е нямало да и плаща пари тъ въпроса ми е следния защо се създават тези пограми и ни пращат да работим

2019-05-17 14:15:16 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Теофиов, В рамките на активната политика на пазара на труда се изпълняват програми, проекти и насърчителни мерки, които дават възможност на лица от уязвими групи на пазара на труда да се включат в обучение и субсидирана заетост. Целта е от една страна да се повиши пригодността за заетост на безработните лица чрез включването им в обучения за придобиване/повишаване на професионалната квалификация, а от друга - чрез започване на работа на субсидирани работни места, лицата да придобият/запазят трудовите си навици и да натрупат практически опит в реална работна среда. Субсидираната заетост е заетост с временен характер, като периодът, в който безработните лица ще бъдат наети се определя от съответната програма, проект или насърчителна мярка. Задачата на този тип заетост е да подготви и подпомогне търсещите работа лица за реализация на първичния пазар на труда. Ежегодно в рамките на Националния план за действие по заетостта се определят средства от Държавния бюджет за изпълнение на съответната програма, проект, насърчителна мярка, както на работодателите, разкрили субсидирани работни места се поемат разходите за трудово възнаграждение, осигурителните вноски за наетите безработни лица, както и допълнителните плащания по Кодекса на труда. На безработните лица, включени в обучение за придобиване, повишаване на професионалната квалификация, със средства от Държавния бюджет се изплаща стипендия, поемат се разходите за транспорт и квартира, ако обучението се провежда в друго населено място, различно от това, в което живее лицето. Самото обучение също е напълно безплатно за включените в него безработни лица. Безработните лица с увреждания и безработните млади хора са приоритетни групи на активната политика на пазара на труда и за тяхната успешна реализация на трудовия пазар са предвидени редица програми, проекти и мерки за субсидирана заетост по Закона за насърчаване на заетостта, включени в Националния план за действие по заетостта през 2019 г. Повишаване пригодността за заетост и започване на работа на субсидирани работни места за срок до 24 месеца на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица с трайни увреждания предлага Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания, Регионалните програми за заетост, проект „Ние също можем - 2“ и проект „Хоризонти - 4“, проект „Успешни ЗАЕДНО – ЗА Едно Достойно Ново Образование“. За повече информация във връзка с програмите Ви препоръчваме да посетите рубрика „Политики“/“Заетост“/„Програми и проекти за заетост“ (http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=250) на сайта на Министерството на труда и социалната политика. Алтернативна възможност за заетост предлага включването в насърчителните мерки по чл. 36, ал. 2, чл. 43 а, чл. 51, ал. 2 и чл. 52 от Закона за насърчаване на заетостта, които стимулират работодателите да наемат на работа безработни лица с трайни увреждания. За повече информация Ви препоръчвам да посетите сайта на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg) /рубрика „Търсещи работа“/ „Мерки за заетост“/ „Насърчителни мерки за работодатели“ (http://www.az.government.bg/bg/trl/). Безработните млади хора до 29-годишна възраст са част от целевата група и на Регионалните програми за заетост, проект „Предизвикателства“, проект „Трудова активност“, проект „Каталози“, проект „Ние също можем - 2“, проект „Ново начало за работа“, проект „Хоризонти – 4“ и проект „Успешни ЗАЕДНО – ЗА Едно Достойно Ново Образование“. От Държавния бюджет се поемат разходите на работодателите за работна заплата на наетите млади хора, осигурителните вноски за сметка на работодателя и допълнителното трудово възнаграждение по минимални размери, установени в Кодекса на труда и нормативните актове по неговото прилагане. Подробна информация за програмите и проектите може да намерите на страницата на Министерството на труда и социалната политика (www.mlsp.government.bg)/ рубрика „Политики“/ „Заетост“/ „Програми и проекти за заетост“, както и на страницата на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg)/ рубрика „Търсещи работа“/ секция „Програми и проекти“/ „За младежи“ и „За насърчаване на заетостта“. Информация за реализацията на Гаранцията за младежта в България може да намерите на следния интернет адрес: http://www.yg.mlsp.government.bg. Част от мерките за субсидирана заетост насочени към младите хора са за стажуване, с което се дава възможност на образованите младежи да придобият професионален опит и да повишат пригодността си за заетост. По реда на чл. 41 от Закона за насърчаване на заетостта безработни младежи до 29-годишна възраст, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заемане на длъжността и без трудов стаж по тази професия, могат да стажуват при работодател. Субсидираният период е до 6 месеца, като от бюджета за активна политика се изплащат част от средствата за работна заплата, осигурителни вноски за сметка на работодателя и допълнително трудово възнаграждение по минимални размери, установени в Кодекса на труда и нормативните актове по неговото прилагане. Със субсидия се осигурява и чиракуване под ръководството на наставник, което е подходящо за младежите без образование и квалификация, като по този начин младите хора придобиват освен трудови навици също и професионални умения и квалификация. Насърчителната мярка по чл. 41 а от Закона за насърчаване на заетостта насърчава наемането на безработни младежи с основно и по-ниско образование и без квалификация за чиракуване под ръководството на наставник чрез предоставяне на средства за част от трудовото възнаграждение и осигурителните вноски, дължими за сметка на работодателя за период до 6 месеца. Младите хора могат да бъдат наемани на субсидирани работни места, включително за първа работа по специалността, по реда на чл. 36, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта. Финансирането от Държавния бюджет е за период до 9 месеца. Разпоредбата на чл. 36, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта насърчава работодателите да наемат на субсидирани работни места безработни лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди, както и на младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си. Чрез бюджета за активна политика се субсидира заетостта на младите хора за срок до 9 месеца, като се поемат разходите на работодателите за част от трудовото възнаграждение, осигурителните вноски за сметка на работодателя и допълнителното трудово възнаграждение по минимални размери, установени в Кодекса на труда и нормативните актове по неговото прилагане. С допълнителна информация за мерките за субсидирана заетост по Закона за насърчаване на заетостта, сроковете за кандидатстване и необходимите документи може да се запознаете на страницата на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg)/ рубрика „Търсещи работа“/ секция „Мерки за заетост“. Безработните млади хора и безработните лица с увреждания са част от целевата група и на операциите, които се реализират по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Допълнителна информация за тях може да получите от експертите, отговарящи на въпроси в рубрика Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Също така полезно за Вас ще бъде да посетите сайта на Оперативната програма на електронен адрес (https://esf.bg/). В избора на подходяща за Вас програма, проект, операция или мярка за субсидирана заетост ще Ви съдейства трудовия посредник в местното бюро по труда. Той ще Ви информира и за изискванията, сроковете за кандидатстване и необходимите документи, които трябва да подготвите. / ДТ

2019-04-26 13:13:48 - Ивана Иванова
Здравейте. След няколко дни ми изтича втората година от отпуска по майчинство. Искам да ползвам полагащите ми се 6м. неплатен отпуск. Това ще повлияе ли след това на платената ми борса (имам нужния стаж)? Мога ли да ползвам обезщетение за безработица след като съм редовна студентка?

2019-05-10 15:25:25 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема, госпожо Иванова, За да получавате обезщетение за безработица трябва да отговаряте на следните изисквания (съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване): да имате внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и да имате регистрация като безработна в Агенцията по заетостта; да нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или отпусната пенсия за старост в друга държава; да не упражнявате трудова дейност, за която да подлежите на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда. Съгласно разпоредбите на чл. 54а, ал. 2 на Кодекса за социално осигуряване за придобиване право на парично обезщетение за безработица се зачита и времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете. С промени в Закона за насърчаване на заетостта (изм. и доп. ДВ бр. 88 от 8 ноември 2016 г.) беше регламентирано правото на учащи се, които отговарят на условията за получаване на парично обезщетение за безработица, регламентирани в чл. 54 а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, да получават такова обезщетение, независимо от факта, че продължават образованието си. Следва да имате предвид, че размерът на паричното обезщетение за безработица и периодът, през който ще се получава то се определят от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, занимаващо се с обезщетения за безработица. Координати за връзка ще намерите на адрес (http://www.nssi.bg/)/ рубрика „Контакти”. Също така може да ползвате информация и чрез Контактния център на Националния осигурителен институт (тел. 0700 14 802). / ДТ

2019-04-15 16:00:34 - Петя Къновска
Здравейте, Ние сме фирма извършваща транспортна дейност в страната и европейската общност с влекачи и хенгери/ТИР/.Въпросът ни е по кой код от НКПД-83322005 шофьор тежкотоварен автомобил -12 и повече тона или 83322006-шофьор товарен автомобил/международни превози/ трябва да бъдат назначени?Продължителността на курсовете е от 5 до 15дни.Благодаря!

2019-04-17 16:06:21 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Къновска, Нормативна регулация на двете длъжности не е въведена, ето защо по преценка на работодателя може да бъде използвано едното или другото длъжностно наименование. Принципната разлика между двете е, че преобладаващата част от времето назначените на длъжност 83322006 Шофьор товарен автомобил/международни превози/ извършват международни превози, докато назначените на длъжност 83322005 Шофьор тежкотоварен автомобил -12 и повече тона извършват предимно превози в страната.

2019-04-12 13:54:07 - Николина Топалова
Здравейте!Относно обучението на възрастни:Едно лице има диплома за завършено средно общо образование, по-късно има и удостоверения за професионално обучение по счетоводство-двустранно, оперативно счетоводство, счетоводна отчетност.Можем ли да счетем, че лицето има средно икономическо образование на база дипломата ведно с професионалните обучения?

2019-04-17 16:05:08 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Топалова, Терминът „средно икономическо образование“ не е регламентиран в образователната система. Държавно признатият термин е „средно образование“. Следва да имате предвид, че съгласно нормативната уредба завършилите професионално образование получават диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация, в случая със завършване на обучение по професията „Оперативен счетоводител“ свидетелството е за 3-та степен на професионална квалификация. Независимо дали свидетелството е получено в рамките на професионално образование в професионална гимназия или чрез професионално обучение в Център за професионално обучение двата документа са равностойни.

2019-04-11 14:03:16 - Лина Николова
Трудов посредник намира работа на самонаето лице в ЕС, договорът е за 12 мес. Работодателят от ЕС превежда заработеното от лицето на трудовият посредник, който го превежда на лицето, на което е намерил работа, като си запазва уговорената предв. комисионна. Допустимо ли е посредникът да превежда на лицето заработеното и при какви условия

2019-04-17 16:01:30 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Николова, Съгласно Закона за насърчаване на заетостта посредническата дейност по наемане на работа се извършва “безплатно – без събиране пряко или косвено, изцяло или частично на такси или други плащания от страна на търсещото работа лице”. Редът и условията за извършване на посредническа дейност по наемане на работа са регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта и Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Препоръчвам Ви да подадете сигнал в Агенцията по заетостта (www.az.government.bg), които отговарят за регистрационния режим на фирмите посредници по наемане на работа и поддържат списък с посредници, които притежават валидно удостоверение за извършване на посредническа дейност за наемане на работа. Координати за връзка: 02/ 980 87 19 или e-mail: az@az.government.bg. / ДТ

2019-04-10 14:54:20 - Илона Огнянова
Здравейте, има възможност за обявяване на нови разкрити работни места от фирма или браншова камара?

2019-04-17 16:00:34 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Огнянова, Съгласно Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта работодателите могат да подават заявки за потребностите от работна сила с описание на характера на работата и посочени образователни и квалификационни изисквания към кандидата и начина за извършване на подбор; заявки за обучение и/или подпомагане териториалната мобилност на наетия персонал. Заявките се приемат устно или писмено в дирекция "Бюро по труда" и се въвеждат в автоматизираната информационна система. В тази връзка Ви препоръчвам да се свържете с експертите в местното бюро по труда, които ще Ви консултират и ще Ви окажат съдействие при попълването на необходимите документи. Координати за връзка с бюрата по труда в цялата страна ще намерите на страницата на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg)/ рубрика „Контакти“/ секция „Бюра по труда“. / ДТ

2019-04-09 17:33:16 - Ани Петкова
На 04.04.2019г с вх.№10-08-12-203 подадох сигнал до Министъра ,чрез Дирекция„Бюро по труда” Сандански.В него подробно съм описала за нарушенията и злоупотребите на които станах свидетел.От тази дата вече нямам право да посещавам и курса за който се записах по проект„Успешни Заедно -за Едно Достойно Ново Образование”-2019г.И то заради едноличното и неаргументирано решение на Директора,въпреки ,че имам подписан договор и изпълних всички условия и техни искания!Аз бях във Великобритания преди курса и те ми звъняха многократно за този курс.Върнах се в България ,като изоставих ангажиментите си и направих много разходи!Но след третият ден на обучението ми беше заявено ,че нямам право да продължа,защото не съм в списъка на обучаващата фирма!Свързах,се с тази фирма и разбрах,че те са одобрили списъка даден им от Бюрото по труда и даже там съм на първо място!На мое място от Бюрото по труда бяха сложили друг човек ,без да е минал Обучение КК 5 „ Подобряване на екипната ефективност”, на което аз присъствах и взех с положен тест за оценка! Моля Ви за бърза реакция от Ваша страна. С уважение: потърпевшата Ани Петкова

2019-04-17 15:59:55 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Петкова, Министерството на труда и социалната политика ще направи проверка по случая и ще Ви отговори в писмена форма в срок до 14 дни от подаването на сигнала. / ДТ

2019-04-08 21:10:49 - Росен Цуров
В момента работя на срочен договор в РАвстрия, следва да се прибера в България в средата на този месец. Бих желал да се запиша в Бюрото по труда. За целта трябва да представя документ U1, но не зная колко време ще го забавят от Австрийска страна. В тази връзка от коя дата ще се счита правото ми на обезщетение за безработица?

2019-04-17 15:59:12 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Господин Цуров, Съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер или професионална пенсия; не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда. Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Съгласно чл. 54а, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако заявлението до териториалното поделение на Националния осигурителен институт е подадено в тримесечен срок от тази дата и лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата. / ДТ

2019-04-03 15:58:18 - ЕлизаАнтонова
Аз съм на 54г със 53% телк.В момента съм на платена борса до 3 юни.Бях по програма но с 75% телк сега нямам право.На какви програми имам право и какви се очаква да стартират през тази година.Благодаря!

2019-04-09 11:53:18 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Антонова, Безработните лица с увреждания и безработните лица над 50-годишна възраст са приоритетни целеви групи на активната политика на пазара на труда. В тази връзка в Националния план за действие по заетостта през 2019 г. са предвидени програми, проекти и мерки по Закона за насърчаване на заетостта, насочени към тях, за които е предвидено финансиране със средства от Държавния бюджет. Допълнителна информация по темата ще намерите на сайта на Министерството на труда и социалната политика (www.mlsp.government.bg)/ рубрика „Политики“/секция “Заетост“/ „Програми и проекти за заетост“. Също така може да се информирате за изпълняваните програми, проекти и мерки за субсидирана заетост на страницата на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg)/ рубрика „Търсещи работа“/ секции „Програми и проекти“ и „Мерки за заетост“. На страницата на Агенцията по заетостта, рубрика „На фокус“ ежемесечно се публикува график на организираните трудови борси в цялата страна. В рубрика „Е-трудова борса“ може да се информирате за обявените свободни работни места в цялата страна, включително и работни места, адаптирани за хора с увреждания. / ДТ

2019-04-02 12:58:07 - Веселина Шополова
Какви мерки предприема правителството за намаляване на безработицата при младежи на възраст до 29 години?

2019-04-09 11:51:29 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Шополова, Безработните младежи до 29 години са приоритетна целева група на активната политика на пазара на труда. В тази връзка в Националния план за действие по заетостта през 2019 г. са включени програми, проекти и насърчителни мерки, насочени към тях, за които е предвидено финансиране със средства от Държавния бюджет. Допълнителна информация по темата може да намерите на сайта на Министерството на труда и социалната политика (www.mlsp.government.bg)/ рубрика „Политики“/ секция „Заетост“/ „Програми и проекти за заетост“. С Националния план за действие по заетостта през 2019 г. може да се запознаете отново на страницата на Министерството на труда и социалната политика, рубрика „Политики“/ секция „Заетост“/ „Национални планове за действие по заетостта“. / ДТ

2019-03-28 16:10:26 - Румяна Иванова
Здравейте, В случай, че след прекратяване на трудово правоотношение и регистриране като безработен в АЗ, дадено лице започне обучение (магистратура) извън България, как се процедира относно задължението за подпис в Бюрото по труда? Съществува ли компромисно положение при невъзможност за лично присъствие по уважителни причини? Благодаря!

2019-04-09 11:50:16 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Иванова, От информацията във въпроса Ви разбирам, че ще се регистрирате в бюрото по труда със статут на безработно лице. Това е едно от задължителните изисквания, за да отговорите на условията на чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и да получавате обезщетение за безработица: да имате внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и да имате регистрация като безработна в Агенцията по заетостта; да нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или отпусната пенсия за старост в друга държава; да не упражнявате трудова дейност, за която да подлежите на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда. Следва да имате предвид, че според Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта "безработен" е лице, което при регистрация в дирекция "Бюро по труда" не работи, търси работа, има готовност да започне работа в 14-дневен срок от уведомяването му от дирекцията "Бюро по труда". Съгласно разпоредбите на чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта на безработните лица се изготвя индивидуален план за действие в срок до един месец от регистрацията им, ако не са започнали работа. Планът за действие включва препоръките на трудовия посредник, действията и сроковете за изпълнение на съответните препоръки. В чл. 20 от Закона за насърчаване на заетостта е посочено, че лицата, които са регистрирани като безработни, са длъжни да изпълняват препоръките на трудовия посредник, както и действията и сроковете в плана за действие. Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 1 на Закона за насърчаване на заетостта регистрацията на безработните лица се прекратява и в случаите, когато не изпълнят препоръките на трудовия посредник или действията и сроковете в плана за действие. В тази връзка Ви препоръчвам да се консултирате с трудовия си посредник за възможностите Ви да посещавате бюрото по труда. Съгласно Регламент 883/2004 и Регламент № 987/2009 лицата, които са работили в Република България могат да попълнят заявление за преценка на правото им да получават парично обезщетение за безработица в друга държава-членка на ЕС/ЕИП. За допълнителна информация по темата Ви препоръчвам да посетите електронната страница на Националния осигурителен институт на адрес (http://www.noi.bg/forusers/forms/112-ermdforms/unempl), както и да се свържете с Контактния център на Националния осигурителен институт (тел. 0700 14 802). / ДТ

2019-03-25 15:27:46 - Деян Стойчев
Здравейте Днес се записах в бюрото по труда и желая да получавам обезщетение за безработни. Покривам всички изисквания като стаж и внасяни осигуровки. По време на самата процедура служителката ми каза че трябва да се запиша за курс за професионално развитие. Въпроса ми е : Задължен ли съм да го направя и мога ли да откажа? Не знам дали е от значение, студент съм редовно 27 години.

2019-04-08 17:50:51 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Стойчев, Съгласно разпоредбите на чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта на безработните лица се изготвя индивидуален план за действие в срок до един месец от регистрацията им, ако не са започнали работа. Планът за действие включва препоръките на трудовия посредник, действията и сроковете за изпълнение на съответните препоръки. При изготвянето на плана за действие се набелязват конкретни стъпки (насочване към подходящи свободни работни места, участие в трудови борси, включване в курсове за професионална квалификация, мотивиране за активно поведение на пазара на труда, среща с кейс-мениджър или психолог и др.), които да подпомогнат търсещото работа лице в процеса на успешната му реализация на пазара на труда. При изготвянето на плана за действие участват и двете страни – трудовият посредник и търсещото работа лице. Ако обучението за професионална квалификация е включено като стъпка във Вашия план за действие и в последствие Вие откажете да започнете въпросното обучение, то Вие попадате в хипотезата на чл. 20 от Закона за насърчаване на заетостта, т.е. „лицата, които са регистрирани като безработни, са длъжни да изпълняват препоръките на трудовия посредник, както и действията и сроковете в плана за действие“. Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 1 на Закона за насърчаване на заетостта регистрацията на безработните лица се прекратява и в случаите, когато не изпълнят препоръките на трудовия посредник или действията и сроковете в плана за действие. / ДТ

2019-03-24 11:34:20 - Иванка Цанова
На 64 години съм навършила през декември 2018година,имам ли право да бъда включена към някоя програма за заетост. или курсове за обучение? Благодаря ви предварително за отговора Ви!

2019-03-29 10:38:27 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Цанова, Безработните лица над 50-годишна възраст са приоритетна група на активната политика на пазара на труда. Подкрепа на прехода от безработица към работа и пенсиониране предлага включването в Национална програма „Помощ за пенсиониране“. Тя осигурява възможност за заетост на безработни лица над 58 години, да се включат в заетост за срок не по-малък от 3 месеца и не по-голям от 24 месеца. В рамките на насърчителната мярка по чл. 55 а от Закона за насърчаване на заетостта се стимулират работодателите да наемат на работа безработни лица над 55-годишна възраст за срок до 6 месеца. За целта от бюджета за активна политика на пазара на труда на работодателите се предоставят средства за финансиране на част от трудовите възнаграждения на наетите лица и социалните и здравни осигуровки. Безработните лица над 50-годишна възраст са част от целевата група и на Регионалните програми за заетост през 2019 г., Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица, проект „Предизвикателства“, проект „Трудова активност“, проект „Каталози“, проект „Ние също можем - 2“, проект „Ново начало за работа“, проект „Хоризонти - 4“ и проект „Успешни ЗАЕДНО – ЗА Едно Достойно Ново Образование“, които се реализират през 2019 г. В тази връзка Ви съветвам да се консултирате с експертите в бюрото по труда по местоживеене, които ще Ви информират за възможностите за включване в заетост или обучение. Допълнителна информация за програмите, проектите и мерките за субсидирана заетост може да намерите на сайта на Министерството на труда и социалната политика (www.mlsp.government.bg)/ рубрика „Политики“/„Заетост“/ секция „Програми и проекти за заетост“ или на сайта на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg)/ рубрика „Търсещи работа“/ „Програми и проекти“ или „Мерки за заетост“. / ДТ

2019-03-22 15:23:59 - Т Христов
Здравейте, в момента получавам обещетения за безработица, предстои ми заминаване за Великобритания за работа като сезонен работник, след пет месеца имам право да въстановя обещетението за оставащия период, в случай на оттегляне на Обединеното кралство със споразумение ще запазя ли правата си да продължа да получавам обещетения за безработица.

2019-03-29 10:37:31 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Христов, Съгласно чл. 54 д, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява дейност - основание за задължително осигуряване по чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване или започне трудова дейност по законодателството на друга държава, която бъде преустановена след по-малко от 12 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период, ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта е направена в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този срок по неуважителни причини, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението. Според Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на заетотта, „уважителни причини“ са задържане от органите на властта; явяване в съд или друг държавен орган; участие във военноучебен сбор или преподготовка, заболяване и други, удостоверени с официален документ, за които ръководителят на поделението на Агенцията по заетостта е уведомен своевременно. / ДТ

2019-03-18 09:03:58 - Валентина Петкова
Получавам обезщетение за безработица след работа по програма за заетост и социална пенсия за инвалидност. Съпруга ми е с ТЕЛК 91% с чужда помощ. Той получава социална пенсия за инвалидност и обезщетение за безработица след работа по програма за заетост. Въпрос : Отговарям ли на условията на НП АХУ и мого ли да бъда личен асистент на съпруга си.

2019-03-20 15:02:01 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Петкова, В дейност „Личен асистент” на Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“ могат да се включат безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) или отговарящи на условията за отпускането на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания или тежко болни лица. Безработните лица могат да бъдат включвани в дейността „Личен асистент” и да участват в нея, ако отговарят на следните условия: • да са членове на семейството или роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен, по съребрена линия до втора степен, роднини по сватовство до втора степен или съжителстващи лица по смисъла на §1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за социално подпомагане (ЗСП) или от семейство на роднини и близки - за дете с трайно увреждане, настанено в това семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; • да живеят в едно и също населено място с това на лицето, за което полагат грижи; • да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Безработни, полагащи грижи за изведени от специализирани институции или от резидентен тип услуги лица или деца с увреждания. Според регламента на Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“ лица, нуждаещи се от постоянни грижи, могат да бъдат: • лица с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определено право на чужда помощ; • деца до 18 години с определена от 50 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определено право на чужда помощ; • лица или деца, изведени от специализирана институция за лица с увреждания. Кампанията за включване в Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“ вече е стартирала. В тази връзка Ви препоръчвам да се обърнете към Дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене, където ще Ви информират за условията и възможностите за участие в Програмата. С текста на Програмата може да се запознаете на сайта на Министерството на труда и социалната политика, рубрика „Заетост“/ секция „Програми и проекти за заетост“. / ДТ  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България