Категории:


Към категориите

2018-12-07 10:52:37 - Тодор Комитски
Какви са минималните размери на шкафовете за съхранение на лични вещи и облекло на работниците. Допустимо ли е един Z-образен шкаф да се ползва от двама работника?

2018-12-20 12:41:11 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Комитски, В законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд няма изисквания за минимално допустимите размери на шкафовете за съхраняване на лични вещи и облекло. В тази връзка с Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване са определени задължения на работодателя. Съгласно чл. 232 за случаите, в които се изискват съблекални, в тях всеки работещ разполага с шкафче, което се заключва. Когато характерът на извършваната работа го изисква (работа с опасни субстанции, влага, замърсяване и др.), шкафчетата за работните и за обикновените дрехи са отделни. Когато не се изискват съблекални, за всеки работещ се осигурява място с възможност за заключване за личните му вещи и облекло (чл. 233 от Наредба № 7). (НА)

2018-11-22 12:51:03 - Александър Стоянов
Във връзка с разработване на проект към Фонд "Условия на труд", бих искал да ви попитам относно квитанцията за закупуване на документи: Пояснение за кои документи се отнася тази квитанция? Дали може те да бъдат закупени онлайн и квитанцията да бъде получена онлайн? От къде може да бъде закупена документацията?

2018-12-17 11:36:11 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Стоянов, Информация, свързана с дейността на Фонд „Условия на труд“ може да получите на следните телефони: 02/986 1458; 02/8119 502./НД/

2018-11-12 18:17:25 - Дима Статева
Здравейте, моля за отговор на въпроса - необходимо ли е да бъде извършен инструктаж по Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на работници и служители, прехвърлени при друг работодател при условията на чл.. 123 от КТ? Ако да - какъв? Старият работодател е провеждал редовно всички видове инструктажи. Благодаря.

2018-12-20 12:52:43 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Статева, Съгласно чл. 123 от Кодекса на труда трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в определените от разпоредбата случаи. В тази връзка в случай, че има промяна на работното място след прехвърлянето новият работодател следва да извърши инструктаж на работното място. Ако има промяна на технологичния процес, нови машини и съоръжения, или в организацията на работа на съответния работещ следва да се проведе извънреден инструктаж. Всички останали инструктажи се провеждат при условия и периодичност съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г.). (НА)

2018-11-02 11:21:26 - Румяна Димитрова
Здравейте, Бих искала да попитам дали трябва да провеждаме инструктаж, на хора назначени на Граждански договор?

2018-12-20 12:51:24 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Димитрова, Следва да имате предвид, че целта на гражданския договор е извършване на дадена работа, която трябва да е определена по съдържание и обем, както и да е посочен критерий относно качествено изпълнение. Поради това т. н. “граждански договори” (договор за услуга, за изработка и др.) е сборно понятие за договори от облигационното право, които са уредени в Закона за задълженията и договорите. При тях изпълнителят дължи определен резултат, като сам определя начина на работата си, няма определено работно време и работно място. В този случай за възложителя не възниква задължението за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, в т. ч. и провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа. От друга страна съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г.) инструктаж по безопасност и здраве се провежда във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението. Инструктаж се провежда на всеки работещ, вкл. и на: работещите, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост; командировани работници и служители; работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието; лица, приети за обучение или за повишаване на квалификацията; лица, с които се провежда производствена практика; всички други лица, които ще посещават производствени звена на предприятието. (НА)

2018-10-25 14:06:20 - Тодор Комитски
Какви са минимално допустимите размери на шкафовете за съхраняване на лични вещи и облекло и допустимо ли е Работодателят да настанява в моя шкаф друго лице без мое знание и съгласие?

2018-12-20 12:40:32 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Комитски, В законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд няма изисквания за минимално допустимите размери на шкафовете за съхраняване на лични вещи и облекло. В тази връзка с Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване са определени задължения на работодателя. Съгласно чл. 232 за случаите, в които се изискват съблекални, в тях всеки работещ разполага с шкафче, което се заключва. Когато характерът на извършваната работа го изисква (работа с опасни субстанции, влага, замърсяване и др.), шкафчетата за работните и за обикновените дрехи са отделни. Когато не се изискват съблекални, за всеки работещ се осигурява място с възможност за заключване за личните му вещи и облекло (чл. 233 от Наредба № 7). (НА)

2018-10-15 15:51:23 - Константина Иванова
В дружеството,в което работя има работник,който е работил по трудов договор,за външно съвмесетителство, по чл.111 от КТ на 4.00 ч, на същата длъжност,на която се назначава при нас. Ще се вземе ли предвид този период за % ДТВ за труд.стаж и професионален опит?Ще се зичата ли за стаж по специалността?

2018-11-14 13:48:51 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 12, ал. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит (клас) се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време - по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време. Следователно, ако по основното трудово правоотношение работникът/ служителят е на 8 часов работен ден, по трудовия договор за допълнителен труд по чл. 111 от КТ не се полага възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. МВ/

2018-10-11 11:23:27 - Ангел Атанасов
Изисква ли се провеждането на ежедневен инструктаж на работещите в кораборемонтни предприятия, работещи в затворени пространства с принудителна вентилация, извършващи огневи и заваръчни работи съгласно Наредба РД-7-2 от 16.12.2009 г. чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г. ) Ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително: в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работ.

2018-12-07 13:07:59 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Атанасов, В общия случай огневите и заваръчните работи съдържат процеси, при които се отделят дим и опасни вещества и частици. Отнася се и за дейности, съпътстващи заваряването, като например шлифоване, рязане и шкурене. Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително при работа с опасни химически вещества и препарати. По смисъла на наредбата, опасни химични вещества и смеси е понятието, определено в §1, т.6 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) (Загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) - "опасни химични вещества и смеси са химичните вещества и смеси, които се класифицират като опасни в една или повече категории на опасност, посочени в Приложение № I на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)“ - експлозивни, оксидиращи, изключително запалими, лесно запалими, запалими, силно токсични, токсични, вредни, корозивни, дразнещи, сенсибилизиращи, канцерогенни, токсични за репродукцията, мутагенни, опасни за околната среда. Съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (обн., ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.) стойностите на химичните агенти във въздуха на работното място и стойностите на химичните агенти и метаболитите им в биологични среди не трябва да превишават граничните стойности, посочени в приложения № 1 и 2 от тази наредба. Работодателят предприема мерки за установяване наличието на опасни химични агенти на работното място. Във всички случаи, вкл. и при наличие на опасни химични агенти се извършва оценка на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.). В случай, че от оценяването на риска не се установи наличие на опасни вещества или тяхната стойност не превишава граничните, считаме, че за работодателя не възниква задължение по чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2. (НА)

2018-10-09 19:51:21 - Ваня Даскалова
От 12 години съм със слухов апарат. Имам слухова загуба на двете уши над 65%. Тази година се явих на ТЕЛК и НЕЛК ми дадоха 15%. Проблемът е, че никъде в новите решения не пише, че е необходимо да съм със слухов апарат, а без него не мога. Трябва ли да го има записано?

2018-12-04 13:57:43 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Даскалова, Въпросът Ви е от компетентността на Министерството на здравеопазването, което осигурява контрола върху дейността на експертните лекарски комисии. /ДК/

2018-09-26 16:02:58 - Ангел Атанасов
На работещите в корабостроителни и кораборемонтни заводи, работещи в затворени пространства и извършващи огневи и заваръчни дейности извършвали се ежедневен инструктаи и ако да, съгласно кои закони и наредби.

2018-10-31 15:05:10 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Атанасов, В общия случай огневите и заваръчните работи съдържат процеси, при които се отделят дим и опасни вещества и частици. Отнася се и за дейности, съпътстващи заваряването, като например шлифоване, рязане и шкурене. Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително при работа с опасни химически вещества и препарати. По смисъла на наредбата, опасни химични вещества и смеси е понятието, определено в §1, т.6 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) (Загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) - "опасни химични вещества и смеси са химичните вещества и смеси, които се класифицират като опасни в една или повече категории на опасност, посочени в Приложение № I на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)“ - експлозивни, оксидиращи, изключително запалими, лесно запалими, запалими, силно токсични, токсични, вредни, корозивни, дразнещи, сенсибилизиращи, канцерогенни, токсични за репродукцията, мутагенни, опасни за околната среда. Съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (обн., ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.) стойностите на химичните агенти във въздуха на работното място и стойностите на химичните агенти и метаболитите им в биологични среди не трябва да превишават граничните стойности, посочени в приложения № 1 и 2 от тази наредба. Работодателят предприема мерки за установяване наличието на опасни химични агенти на работното място. Във всички случаи, вкл. и при наличие на опасни химични агенти се извършва оценка на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.). В случай, че от оценяването на риска не се установи наличие на опасни вещества или тяхната стойност не превишава граничните, считаме, че за работодателя не възниква задължение по чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2. (НА)

2018-09-07 11:12:23 - Емил Енев
Къде и от кого в България могат да се преведат медицински изследвания за назначаване на работа, резултатите от които да се попълнят в международните форуляри от типа: The persons employed must prove the following occupational medical examinations: G 1.1 Quartz-containing dust G 1.2 Asbestos fiber-containing dust G 1.3 Ceramic fiber dust G 1.4 Respiratory protective equipment G 26 Respiratory protective equipment

2018-12-07 12:29:17 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Енев, Въпросите за типа, обхвата и документирането на медицинските изследвания за назначаване на работа са от компетентността на Министерството на здравеопазването и в тази връзка би следвало да зададете въпроса си към тях. (НА)

2018-09-02 20:58:50 - Живко Димитров
На 31.07.2018 г. зададох въпрос. Кога ще ми отговорите

2018-10-09 10:09:48 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ, Законът за здравословни и безопасни условия на труд задължава работодателя да застрахова за риска "трудова злополука" работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Условията и редът за задължително застраховане за риска "трудова злополука" са определени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" (ДВ, бр. 15 от 2006 г.). Съгласно чл. 2, ал. 1 от наредбата, на задължително застраховане подлежат само работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. В тази връзка, със заповед на министъра на труда и социалната политика ежегодно се определя коефициентът на травматизъм по икономически дейности за прилагане през съответната година (Заповед № РД01-883 от 03.11.2017 г. на министъра на труда и социалната политика за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г. (ДВ, бр. 92 от 2017 г.). Определени са икономическите дейности, за които е задължително застраховането за риска "трудова злополука" през годината. Съгласно чл. 4 ал. 1 от Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука", работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска "трудова злополука", се определят с писмена заповед от работодателя, след консултации със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска. Провеждането на консултации се удостоверява с протокол, т.е. определянето на работещите, които задължително трябва да бъдат застраховани за риска "трудова злополука" в конкретното предприятие е обвързано с оценката на професионалните рискове. В тази връзка считаме, че за работодателя на строително предприятие не възниква задължението да застрахова работниците и служителите в административните звена на предприятието, в т.ч. счетоводителите, които работят при професионални рискове, неприсъщи за основната дейност на предприятието.

2018-08-30 12:02:39 - Надя Воденичарова
Здравейте, ОБЗР в нашата фирма е чрез сключване на договор с външни за предприятието юридически , като в този случай обхватът на функциите и задачите, които ще бъдат изпълнявани, са определин в договора. Необходимо ли е да правя заповед в този случай?

2018-12-07 12:13:46 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Воденичарова, Съгласно чл. 24, ал. 1 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд за организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или създава специализирана служба. Необходимо е да има писмен акт на работодателя, от който да е видно, че той е назначил или определил такова длъжностно/и лице/а (орган за безопасност и здраве при работа - ОБЗР). Няма нормативно изискване за формата на този писмен акт (заповед, договор и /или др.). Разпоредбата на чл. 5 от Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове (обн., ДВ, бр. 91 от 5.08.1998 г) регламентира определянето на обхвата на функциите и задачите, когато ОБЗР е възложено на външни юридически или физически лица, да става с договор. (НА)

2018-08-13 10:44:30 - Ани Иванова
Здравейте, при проверка от Инспекцията по труда инспекторът каза, че освен писмено да го уведомя, че предписанията са изпълнени трябва и да му предоставя документи, доказващи, изпълнението. В кой документ е упоменато това ми задължение - да занеса в ИТ освен писмо-уведомление и документите с извършените корекции?

2018-12-07 12:15:32 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Иванова, На основание чл. 402, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда контролните органи в рамките на своята компетентност имат право да изискват от работодателя, съответно от органа по назначаването, обяснения, сведения и представяне на всички необходими документи, книжа и заверени копия от тях във връзка с упражняването на контрола. Разпоредбата дава право на инспектора, след като е преценил необходимостта, да изисква от работодателя, освен уведомление за изпълнение на дадените предписания, и доказателствата за тяхното изпълнение. (НА)

2018-08-03 10:08:29 - Красимира Стоянова
Фирмата ни извършва услуги със строителна механизация на различни строителни обекти. Операторите на машините са наши работници и служители. Чие е задължението за провеждане на ежедневен инструктаж на операторите съгл. чл.15, ал.1 от Наредба №РД-07-2 - на Главния изпълнител на обекта или наше-като подизпълнител?

2018-10-31 15:08:26 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Стоянова, Съгласно чл. 15, ал. 3 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ежедневният инструктаж се провежда от прекия ръководител на работата или друго лице, определено със заповед на работодателя. В случая става въпрос за строителни обекти, където са налице специфични взаимоотношения между участниците в строителния процес. Съгласно чл. 16, т. 1, буква „е“ от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 4.05.2004 г.) строителят осигурява инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и проверката на знанията по ЗБУТ на работещите. Съгласно чл. 26, т. 4 от Наредба № 2 техническият ръководител провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи. Съгласно чл. 18, ал. 2 от същата наредба подизпълнителят съгласува своите действия за осигуряване на ЗБУТ със строителя, който го е наел. С други думи би следвало строителят и подизпълнителят да съгласуват и въпросите относно провеждане на ежедневния инструктаж, в т.ч. и на операторите на машини, когато те работят като подизпълнител на строеж. Пример и честа практика е строителят да провежда началния инструктаж на работниците на подизпълнителя при започването на работа на строителната площадка, а ежедневният инструктаж впоследствие да се извършва от длъжностно лице на подизпълнителя. (НА)

2018-07-31 22:34:33 - Живко Димитров
Според Чл. 2 ал. 1 от Наредба за задължително застраховане на раб. и служ. за риска "трудова злополука"- "На задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятията....." В едно строително предприятие счетоводителите в спомагателната или основна дейност са заети ?

2018-10-09 10:08:16 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ, Законът за здравословни и безопасни условия на труд задължава работодателя да застрахова за риска "трудова злополука" работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Условията и редът за задължително застраховане за риска "трудова злополука" са определени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" (ДВ, бр. 15 от 2006 г.). Съгласно чл. 2, ал. 1 от наредбата, на задължително застраховане подлежат само работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. В тази връзка, със заповед на министъра на труда и социалната политика ежегодно се определя коефициентът на травматизъм по икономически дейности за прилагане през съответната година (Заповед № РД01-883 от 03.11.2017 г. на министъра на труда и социалната политика за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г. (ДВ, бр. 92 от 2017 г.). Определени са икономическите дейности, за които е задължително застраховането за риска "трудова злополука" през годината. Съгласно чл. 4 ал. 1 от Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука", работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска "трудова злополука", се определят с писмена заповед от работодателя, след консултации със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска. Провеждането на консултации се удостоверява с протокол, т.е. определянето на работещите, които задължително трябва да бъдат застраховани за риска "трудова злополука" в конкретното предприятие е обвързано с оценката на професионалните рискове. В тази връзка считаме, че за работодателя на строително предприятие не възниква задължението да застрахова работниците и служителите в административните звена на предприятието, в т.ч. счетоводителите, които работят при професионални рискове, неприсъщи за основната дейност на предприятието.

2018-07-23 22:50:51 - Иво
Здравейте искам да попитам има един човек назначен като парнаджия без нужния документ за това,при това няма елементарни познания за работата на инсталацията и работи в училище.Въпроса ми е къде да сигнализирам за този опасрн човек да се провери дали изобщо трябва да е на тази длъжност

2018-10-31 15:10:49 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-не, Съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли (Загл. доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) не се изисква да притежават правоспособност лицата, обслужващи: котли с ниско налягане с топлинна мощност до 116,3 kW включително; електрически котли с топлинна мощност до 116,3 kW включително; котли с високо налягане с топлинна мощност до 58,15 kW включително. Работодателят задължително трябва да осигури на работника или служителя подходящо обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, в съответствие със спецификата на индивидуалното му работно място и на професията, съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Ако считате, че тези условия не са изпълнени и е налице нарушение на правилата за безопасна работа и трудовите правоотношения бихте могли да подадете сигнал в съответната териториална дирекция на Инспекция по труда. По отношение на контрола на съоръженията с повишена опасност, каквито са парните и водогрейни котли, компетентен орган е Държавна агенция за метрологичен и технически надзор чрез Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“.(НА)

2018-07-22 08:00:54 - цветозата маринова
Необходимо ли е да се провежда ежедневен инструктаж на шофьор на служебен БУС-превозващ хора?

2018-10-31 15:06:37 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Маринова, Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително: в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи. В случая, ако шофьора на служебен автобус превозващ хора, не изпълнява международни превози, считаме че не възниква задължение за провеждането на ежедневен инструктаж. (НА)

2018-06-29 12:40:41 - Мариана Бъчварова
Здравейте! Бих искала да попитам полагат ли се средства за очила на работещи с видиодисплей назначени на четиричасов работен ден? Благодаря предварително!

2018-10-29 14:20:15 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Бъчварова, Съгласно изискването на чл. 138, ал. 3 от Кодекса на труда работниците и служителите на непълно работно време не могат да бъдат поставени в по-неблагоприятно положение само поради непълната продължителност на работното им време в сравнение с работниците и служителите, които са страна по трудов договор на пълно работно време, изпълняващи същата или сходна работа в предприятието. Те ползват същите права и имат същите задължения, каквито имат работниците и служителите, работещи на пълно работно време, освен ако законът поставя ползването на някои права в зависимост от продължителността на отработеното време, трудовия стаж, притежаваната квалификация и други. Съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г) работодателят осигурява преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести преди започване на работа с видеодисплеи; един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години; при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. Съгласно ал. 2 той осигурява за своя сметка средства за корекция на зрението на работещия за работата му с видеодисплей, ако са предписани от специалиста по очни болести при прегледите. Следователно, ако лекарят установи необходимост от корекция на зрението на работещия с видеодисплей на непълно работно време, която е следствие от изпълнение на професионалните му задължения, работодателят е длъжен да осигури за своя сметка средства за корекция на зрението, независимо от продължителността на работното време. (НА)

2018-06-27 13:41:04 - Александра Виткова
Здравейте, Бих искала да получа конкретен отговор на въпроса: Какво преставлява " непрекъсваем процес на работа"? Предприятие на двусменен режим на работа ( 1-ва и 2-ра смяна, без нощна), работният процес може ли да се квалифицира като " непрекъсваем", т.е. нощната смяна задължително условие ли е един работен процес да е " непрекъсваем ". Благодаря

2018-07-24 14:49:58 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Виткова, “Непрекъсваем процес на работа” е налице в производства, които изискват непрекъснато осъществяване на дейността във времето и чието прекъсване е невъзможно поради самото им естество. В производства с непрекъсваем процес на работа се налага работа на смени. Разпоредбата, която регламентира работата на смени е чл. 141 от Кодекса на труда. Когато характерът на производствения процес налага, работата на предприятието да се организира на две или повече смени. Следователно, за да е налице работа на смени, смените трябва да бъдат най-малко две в рамките на едно денонощие. Съгласно чл. 151, ал. 3 от КТ в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, работодателят осигурява на работника или служителя време за хранене през работното време. В този случай работниците и служителите не ползват почивка по смисъла на ал. 1, а им се осигурява време за хранене, което е в рамките на работното им време. Идеята на закона е, че на тези работници и служители не се предоставя почивка, а те могат да се нахранят на работното си място, през работното си време и без да преустановяват работата си. С оглед на гореизложеното, изразяваме мнение, че ако по време на работата на смени, тя не може да бъде преустановена, е налице непрекъсваем процес на работа. Ако е спазено това условие би следвало да се приеме, че дори когато работата е организирана на две смени (без нощна) производственият процес от началото на първата смяна до края на втората смяна е непрекъсваем. ЛТ/

2018-06-26 19:12:16 - Тодорова
Уважаеми, Експерти Бихме искали да получим от Вас отговори на следните въпроси: 1.Колко квадратни метра площ – / числена стойност / са необходими за едно работно място в офис при изпълнение на работа с видeодисплей. 2. Кой са конкретните нормативни документи, които регламентират допустимият брой работни места, пътища за хора и свободни площи, които могат да се разположат в офис определен за работа с видеодисплей Благодаря, Ви предварително

2018-08-28 10:42:41 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Тодорова, Основните изисквания, които следва да изпълняват работодателите и работещите при работа с видеодисплеи, са определени с Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (ДВ, бр. 70 от 2005 г.). Съгласно наредбата, работодателят е задължен да извършва оценка на риска на работните места с видеодисплеи за определяне на възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др. (чл. 3 от наредбата). Съобразно оценката на риска, работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за намаляване на рисковете, както и да предостави на служителите обучение и информация относно тези мерки и изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове. Минималните изисквания по отношение на работното място са регламентирани в приложението към чл. 4, ал. 1 от наредбата. Съгласно приложението, работната маса или работната повърхност трябва да са достатъчно широки, с ниска отразителна способност и да позволяват промени в подреждането на екрана, клавиатурата, документите и останалото оборудване. Работното място следва да осигурява достатъчно пространство, за да може лицето, работещо с видеодисплей, да заема най-удобната за него работна поза. Работното място следва да е проектирано и оразмерено по начин, осигуряващ достатъчно пространство на лицето, работещо с видеодисплей, за промяна на работната поза и работните движения. При оборудването му следва да се взема под внимание излъчвания от оборудването шум, който не трябва да нарушава вниманието или речевата комуникация на работещия. В тази връзка броят на работните места в помещението, тяхната организация, площ, осигуряването на достъп, включително и за почистване, не са регламентирани конкретно, но следва да са изпълнени посочените по-горе ергономични изисквания. В този смисъл са и разпоредбите на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, в това число разпоредбите на чл.чл. 22, 23, 25 и 26 от наредбата. С оглед изпълнението на цитираните нормативни разпоредби могат да се прилагат изискванията на Стандарт БДС EN ISO 9241-5:2000 Ергономични изисквания при работа в офис с видеотерминали (ВТ), Част 5: Изисквания към работното място и работната поза Стандартът определя изисквания за разположението на конкретните работни места и за позите, определя ергономичните принципи за проектиране и обзавеждане на работни места за работа с видеодисплей. В стандарта се регламентират параметрите на конкретното работно място/работната станция с видеодисплей, свързани с изпълнението на работата, свободното пространство за тялото, допустимите и предпочитани пози и комфорт. Стандартът предлага подходящо подреждане на конкретното работно място: стола и работната повърхнина, зрителния ъгъл, височината на работната повърхнина и на клавиатурата, свободното пространство за коленете, наклонът на предмишницата и височината на лакътя./ДК/  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България