Категории:


Към категориите

2019-09-17 09:13:59 - Живко Живков
Зададох въпрос и не получих отговор. Ще го задавам често, докато ми се отговори. Ето го отново в съкратена форма: Защо се позволява на Агенция Митници да не внасят осигуровки и да не осигуряват служителите си, които работят с йонизиращи лъчения (рентгени), като втора категория труд, а в частния сектор ни притискате???

2020-01-23 10:15:55 - Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд
Уважаеми господин Живков, осигурени лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване са всички работници и служители, които извършват трудова дейност, независимо от характера на работата, по трудово или служебно правоотношение. Категорията труд, за която лицата се осигуряват зависи от условията на полагания труд. Категорията на труда, положен след 01.01.2000 г., се определя съгласно Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП). Обхватът на наредбата и изискванията за категоризиране на труда на работещите в дейности, производства, работни места и професии са определени в Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране. На основание чл. 2, т. 12 от НКТП трудът на работници, специалисти и ръководни служители, работещи постоянно в среда на йонизиращи лъчения (без тези в чл. 1, т. 5 и 6, които са 1-ва категория) е от втора категория при пенсиониране, като работещите, които попадат в обхвата на чл. 2, т.12 от НКТП са изброени в чл.9 от Инструкция № 13. На това основание всички лица, които попадат в обхвата на цитираните разпоредби, независимо от това кой е техният работодател са осигурени при условията на втора категория. ДИ

2019-08-27 18:41:55 - Й.Стефонов
Здравейте,при работа в автосервиз,какви инструктажи и през колко време е необходимо да се извършват? Благодаря ви.

2019-10-30 14:46:48 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Стефонов, Условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа са определени в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г.). Съгласно чл. 10, ал. 3 от нея инструктажите по безопасност и здраве при работа са: начален; на работното място; периодичен; ежедневен; извънреден. Началния инструктаж и инструктажа на работното място се провеждат с всички новопостъпили работници и във всички случаи съгласно чл. 11, 12 и 13 от наредбата. В предприятия с персонал до 50 работници и служители включително и/или ограничен обем производствени дейности се допуска едновременното провеждане на началния инструктаж и инструктажа на работното място. Периодичният инструктаж има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа и се провежда не по-рядко от един път на три месеца за работещите, пряко заети в дейности с висок производствен риск (определени в чл. 15, ал. 1 от наредбата), и не по-рядко от един път годишно за всички останали работещи, освен ако в други нормативни актове не е регламентирана по-малка периодичност. Извънреден инструктаж се провежда при настъпване на трудова злополука и в случаите съгласно чл. 16 от наредбата. Предвид изложеното, по наше мнение при работа в автосервиз, в случай, че липсват дейности с висок производствен риск (напр. не е налице работа с опасни химически вещества и препарати), не е необходимо провеждане на ежедневен инструктаж, а периодичния се провежда не по-рядко от един път годишно. (НА)

2019-08-16 16:02:27 - Мартин Александров
Здравейте. Работя за авиокомпания където работното време достига 13ч и нямаме достъп до топла храна. На екипажа се дава 1 кисело мляко, минерлна вода 1.5л, 1 мини земел, и около 75г кашкавал, сирене, или подобно. Моля да ме насочите към закона който описва задълженията на компанията към леталения екипаж спрямо храната.

2019-10-30 14:44:45 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Александров, Съгласно чл. 285, ал. 1 от Кодекса на труда работодателят е длъжен да осигури безплатна храна и/или добавки към храната при специфичен характер на работата и при специфична организация на труда. Специфичните характер на работа и организация на труда са изчерпателно определени в чл. 2 на Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (обн., ДВ, бр. 1 от 3.01.2006 г.), като там не фигурират екипажите на въздухоплавателни средства. В случай, че се полага нощен труд, работодателят е длъжен да осигури на работниците и служителите топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощния труд (чл. 140, ал. 3 от КТ). Работодателят може да осигурява организирано хранене съобразно специфичните условия (напр. йонизиращи лъчения, въздействие на физични, химични, биологични агенти, физическо натоварване, неблагоприятен микроклимат и др.) на труд (чл. 294, т. 1 от КТ). Стойността на тази храна представлява социален разход за предприятието. Работодателят може да замени предоставянето на храна в натура с предоставяне на ваучери за храна, като съгласно чл. 24, ал. 2, т. 1, буква „е“ от Закона за данъците върху доходите на физически лица и чл. 208 от Закона за корпоративното подоходно облагане, ако са в размер до 60 лв. месечно за всяко наето лице, тези социални разходи не се облагат с данък, когато данъчно задължените лица нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на извършване на разходите. Осигуряването на храна на екипажите на въздухоплавателни средства от страна на авиокомпаниите на основания, различни от гореописаните, не попадат в обхвата на трудовото законодателство, като за повече информация може да се обърнете към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. (НА)

2019-08-15 08:26:30 - Живко Живков
Здравейте, директния ми въпрос е: Защо държавата "за едни е майка, а за други мащеха". Имам фирма която се занимава с йонизиращи лъчения и всеки месец осигурявам своите служители за втора категория труд, а от сигурни източници знам, че държавата в лицето на Агенция Митници не осигурява своите работници, които ползват рентгени на същите условия.

2019-10-30 09:47:22 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Живков, осигурени лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване са всички работници и служители, които извършват трудова дейност, независимо от характера на работата, по трудово или служебно правоотношение. Категорията труд, за която лицата се осигуряват зависи от условията на полагания труд. Категорията на труда, положен след 01.01.2000 г., се определя съгласно Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП). Обхватът на наредбата и изискванията за категоризиране на труда на работещите в дейности, производства, работни места и професии са определени в Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране. На основание чл. 2, т. 12 от НКТП трудът на работници, специалисти и ръководни служители, работещи постоянно в среда на йонизиращи лъчения (без тези в чл. 1, т. 5 и 6, които са 1-ва категория) е от втора категория при пенсиониране, като работещите, които попадат в обхвата на чл. 2, т.12 от НКТП са изброени в чл.9 от Инструкция № 13. На това основание всички лица, които попадат в обхвата на цитираните разпоредби, независимо от това кой е техният работодател са осигурени при условията на втора категория. ДИ

2019-08-14 20:47:53 - Димитър Попов
Здравейте. Имам зададени въпроси към вас още от 23.април 2019г. 4 месеца по-късно нямам отговори. Въпросите не са сложни, освен това отговарят на всичките ви изисквания. Какво трябва да се случи за да получа отговорите ???

2019-09-05 09:19:47 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Попов, На въпросите Ви е отговорено.

2019-08-05 16:30:46 - Илина Николова
Желая да ми изпратите отговора на зададения от мен въпрос на 2019-06-30 11:58:55 /отговор 2019-07-29 11:38:32

2019-08-23 12:04:14 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Николова, От представеното в настоящия въпрос, както и информацията от предишния, зададен от Вас на 17.06.2019 г. правим заключение, че оборудването, което сега определяте като POS (Point of sale) система за продажби изпълнява функцията на касов апарат. По наше мнение определящ е начинът, по който се използва оборудването (като касов апарат), а не неговите физически и технически характеристики (напр. големината на дисплея, броя отделни устройства, от които се състои и т.н.), за да попадне в обхвата на разпоредбата на чл. 2, т. 5 от Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. (НА)

2019-08-02 13:28:13 - Ваня Тодорова
Здравейте, очаквам отговор на въпрос който зададох на 03.05.2019 г. Какъв инструктаж е длъжен да проведе работодателя на работник / служител при промяна на длъжността, промяната е: – Работникът / служителят е преназначен на друга длъжност (с допълнително споразумение), функционалните му задължения не се променят по същество и работното място остава същото. Например: 1. от юрисконсулт или счетоводител е преназначен на главен или старши юрисконсулт/счетоводител; 2. От Флотиер в Флотиер-старши.

2019-08-23 12:02:46 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Тодорова, Условията и редът за провеждането на обучения и инструктажи по безопасност и здраве при работа (БЗР) са регламентирани в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.). С Наредбата са установени пет вида инструктажи по БЗР, в зависимост от техния обхват, съдържание и цели (начален – провежда се при постъпване на работа; на работното място; периодичен; ежедневен - провежда се на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск; извънреден инструктаж). В тази връзка, при промяна на длъжността, в случай, че няма промяна на извършваната работа/дейност, която да води до промяна на професионалните рискове на съответното работно място, считаме, че не е задължително на съответния работник/служител да се провежда инструктаж по БЗР (т.е. инструктаж на работното място или извънреден инструктаж). (ВС)

2019-07-23 14:22:41 - Росица Андонова
Здравейте! Моля за информация дали е в сила Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 91 от 5.08.1998 г., изм., бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010

2019-09-16 17:27:54 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Андонова, Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове (ДВ. бр.91 от 1998 г.) е действаща наредба, издадена на основание чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. (ВС)

2019-07-22 16:59:25 - Ж.Петрова
Може ли в призовка изречението "документи свързани с видове инструктаж и обучения " да се подразбира ,че се отнася за докуминти за ГУТ- изграждане, протоколи и др?

2019-09-17 15:13:22 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Петрова, Съгласно чл. 402, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда контролните органи в рамките на своята компетентност имат право да изискват от работодателя, съответно от органа по назначаването, обяснения, сведения и представяне на всички необходими документи, книжа и заверени копия от тях във връзка с упражняването на контрола. Съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Закона за инспектиране на труда инспектирането на труда се извършва от инспектори, държавни служители и/или други упълномощени лица във Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда". Документите необходими за извършване на проверката се записват от инспектора в призовката по чл. 47, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, която се връчва на управителя, на упълномощено лице или на представител на работодателя. В случай на неточен или неясен запис или възникнали въпроси за уточнение следва да се обърнете към инспектора, връчил призовката, чиито служебен номер и/или мобилен номер и/или електронен адрес са посочени в нея. (НА)

2019-07-17 12:13:28 - Иван Стаменов
Здравейте, При смяна на упавителя на фирма, регистрирана като ЕООД, трябва ли да бъде преиздадена заповедта за възлагане на функциите на лицето което ще бъде орган за безопасност и здраве? Трябва ли да бъдат преиздадени и други заповеди, при които се определят и други лица, които са упомнати в заповеди по осигуряване на различни задължения по ЗБУТ?

2019-09-17 15:11:26 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Стаменов, Смяната на управител на еднолично дружество с ограничена отговорност е процедура от търговското право. В описания случай, доколкото става ясно от въпроса, се запазват името на фирмата, адресът на управление, ЕИК, дейността, работниците и служителите и т.н. В тази връзка, по наше мнение не е необходимо документите, свързани с дейността на предприятието в областта на здравословните и безопасни условия на труд да бъдат преиздавани от новия представляващ. За повече информация може да потърсите консултация с юрист по търговско право. (НА)

2019-07-15 15:24:12 - Даниела Петрова
Здравейте, подлежат ли на първоначален и последващи инструктажи по ЗЗБУТ служители по служебно правоотношение със статут на държавни служители по Закона за МВР?

2019-09-03 11:00:55 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Петрова, Законът за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) въвежда общите принципи за превенция и мерки за стимулиране подобренията на безопасността и здравето на работещите и се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението (чл. 2, ал.1 от ЗЗБУТ), включително и при мирновременната дейност в системата на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи (ал. 2, т.1 от същия член). Дерогацията по чл. 2, ал. 3 от ЗЗБУТ дава възможност законът да не се прилага, когато особеностите на някои специфични дейности в системата на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция "Разузнаване" неизбежно влизат в конфликт с изискванията на закона. най-високата степен съгласно целите на този закон. Задължението на работодателя за предоставяне на обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа е регламентирано от чл. 26 ЗЗБУТ, като детайлизираните изисквания са уредени в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г.) Съгласно чл. 2 от наредбата, работодателят осигурява на всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност и на работното място, като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място и писмено определя: видовете обучения и инструктажи; лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани; програма за провеждане на обучението и/или инструктажа; лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа. Във връзка с гореизложеното, и тъй като в запитването си не давате информация относно естеството на работата на въпросните служители, не можем да се ангажираме с категоричен отговор относно задължителните инструктажи. За повече информация следва да се обърнете към Министерството на вътрешните работи по компетентност. /ДК/

2019-07-15 15:09:55 - Гинка Георгиева
Моля да ми разясните следнияказус. Ние сме предприятие за хлебопроизводство.Кои от посочените по-долу длъжности:месачи, пекари, патекировачи, ел.техник, механик, би следвало съгласно изискванията на наредба РД-07-2 да бъдат обучени и положат изпит по безопасни методи на работа. Предварително Ви благодаря!

2019-09-17 15:09:41 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Георгиева, Съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд работодателят осигурява на всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност и на работното място, като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място. Той писмено определя: видовете обучения и инструктажи; лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани; програма за провеждане на обучението и/или инструктажа; лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа. Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-07-2 обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на: длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси; длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд; лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа; членовете на комитета/групата по условия на труд; работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа; работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот. В случай, че работниците и служителите на изброените от Вас длъжности изпълняват и някоя от функциите, посочени по-горе, то на тях следва да се провежда обучение по безопасност и здраве с периодичност и продължителност съгласно чл. 7, ал. 5 от наредбата.(НА)

2019-07-01 21:06:55 - Димитър Попов
Зададох въпроси за втори път, защото първия останаха без отговор. Кога ще ми отговорите. Въпросите ми не попадат в трите категории за които е посочено, че няма да бъде отговорено. Искам ясен отговор.

2019-09-03 10:55:00 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Попов, В отговор на запитването Ви относно прилагането на Наредба № 7 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (Наредба № 7), ви уведомяваме, както следва: Разпоредбата на чл. 9, ал. 1 на Наредба № 7 задължава работодателя да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести периодично и в зависимост от възрастта на работещите, както и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. Когато при проведените прегледи, специалистът по очни болести (офталмолог) установи, че зрението е променено и работещият не може да изпълнява работата си с видеодисплеи, работодателят е длъжен да осигури за своя сметка средства за корекция на зрението (очила) на работещия. Задължението на работодателя за осигуряване очила по смисъла на Наредба № 7 е с оглед осигуряване на възможност за изпълнение на трудовите или служебните задължения при работа с видеодисплеи. В тази връзка, минималните изисквания към очилата, са отнесени към техните оптични характеристики, необходими за извършване на работата с видеодисплеи на конкретното лице. Когато работодателят вече е осигурил очила, и е възможно (от техническа гледна точка) чрез смяна на стъклата да се осигури необходимата корекция на зрението за работата с видеодисплей, по наше мнение е допустимо да се осигуряват и само стъкла. Наредба № 7 въвежда основните задължения на работодателя за осигуряване на здравето и безопасността при работа с видеодисплеи. Задължение на работодателя е да осигури очилата, като той определя реда за предоставянето им. Този ред може да включва както предоставяне на очила/стъкла, така и възстановяване на разходи на работещия срещу представяне на разходоправдателен документ, като определи разумен лимит на тези разходи. Ако считате, че е налице нарушение на трудовото законодателство и на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд, можете да се обърнете по компетентност към съответната териториална Дирекция „Инспекция по труда“/ДК/

2019-06-30 11:58:55 - Илина Николова
POS Система за продажби включва: - Touchscreen Monitor/ сензорен монитор - размер 15" - баркод скенер - терминал за разплащане с банкови карти - парично чекмедже - фискален принтер Основната функция на Point of Sale (POS) системата е отпечатването на касови бележки за крайни клиенти чрез фискален принтер, използвайки специализиран софтуер. По смисъла на Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, в този случай оператора на POS системата за продажби с какво работи - с видеодисплей или с касов апарат?

2019-07-29 11:38:32 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Николова, От представеното в настоящия въпрос, както и информацията от предишния, зададен от Вас на 17.06.2019 г. правим заключение, че оборудването, което сега определяте като POS (Point of sale) система за продажби изпълнява функцията на касов апарат. По наше мнение определящ е начинът, по който се използва оборудването (като касов апарат), а не неговите физически и технически характеристики (напр. големината на дисплея, броя отделни устройства, от които се състои и т.н.), за да попадне в обхвата на разпоредбата на чл. 2, т. 5 от Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. (НА)

2019-06-28 06:20:12 - Иван Петков
Предприятие от 50 до 99 души по чл.38 ал.1 от ЗХУ има задължение от квота за 1 брой лице с увреждане. Може ли тази бройка да се заеме от лице, назначено на 2, 4 или 6 часа с ТЕЛК 50 и повече процента?

2019-07-18 09:36:08 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Петков, Въпросите свързани с прилагането на Закона за хората с увреждания (ЗХУ), включително и по отношение на задълженията на работодателите по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ, следва да се задават в рубриката "Интеграция на хората с увреждания".НС

2019-06-25 13:54:54 - Мария Младенова
Задължението на работодателите да застраховат работниците и служителите за риска „трудова злополука“, поради коефициент на трудов травматизъм над средния за страната, основание ли е за прилагане на чл.38 (3) - да освобождава работодателите от задължението по чл.38 (1) поради наличие на специфични вредни фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждания?

2019-07-18 09:39:04 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Младенова, Въпросите свързани с прилагането на Закона за хората с увреждания (ЗХУ), включително и по отношение на задълженията на работодателите по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ, следва да се задават в рубриката "Интеграция на хората с увреждания".НС

2019-06-21 11:32:32 - Атанас Торлозов
Здравейте! Служител, който е в платен годишен отпуск, не се явява на задължителни медицински прегледи, организирани от фирмата, и след завръщането си на работа настоява за насрочването на алтернативна дата за преглед специално за него. Трябва ли фирмата да определи такава дата и има ли значение дали е бил уведомен или не за прегледите? Благодаря!

2019-07-26 11:35:43 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Торлозов, Съгласно чл. 287, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи. Условията за извършване на предварителните и периодичните прегледи съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите се определят от министъра на здравеопазването. Периодичните медицински прегледи са за сметка на работодателя (чл. 287, ал. 2 от КТ). Редът за организиране на задължителните периодични медицински прегледи е определен в чл. 11 на Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (Наредба № 3). Работодателят следва да изготвя лично или чрез определено за целта лице списъци на подлежащите на преглед работници и служители. Списъците, съдържащи трите имена, възрастта и професията на всеки от работниците и служителите, се предоставят на службата по трудова медицина. Службата по трудова медицина, която ще извършва прегледите, съгласувано с работодателя до края на предшестващата година съставя годишен план за провеждането на прегледите, който план включва датата, часа и мястото на провеждане на прегледите (чл. 11, т. 2 от Наредба № 3). Прегледите се извършват в здравното заведение или във временно организирани за тази цел помещения в предприятието, като когато прегледите се извършват в предприятието, те могат да бъдат провеждани и в работното време на работниците (чл. 11, т. 3 и 4 от Наредба № 3). Намираме, че работникът или служителят е длъжен да се явява на медицинските прегледи, съобразно плана, който е одобрен от работодателя. Следва да се отбележи, че платеният годишен отпуск се разрешава от работодателя. Следователно, когато съществуват обективни причини, довели до невъзможност от явяване на работника или служителя на медицинския преглед, сме на мнение, че работодателят следва да осигури възможност за явяването му на друга дата, за да бъдат изпълнени изискванията на чл. 287, ал. 1 от КТ.НС

2019-06-20 08:30:49 - Петър Стоменов
Здравейте! Защо при регламентиран срок до 14 дни за отговор, в рубриката Интеграция на хората с увреждане никой не отговаря на въпроси на граждани от 25 Април, вече 2 месеца...!?!?Как е възможно това?!?!

2019-07-12 11:09:01 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Стоменов, Въпросът Ви следва да бъде зададен в рубриката "Интеграция на хората с увреждания"./НД/

2019-06-19 15:33:04 - Надежда Георгиева
Здравейте, Съгласно чл.38 от ЗХУ, при определена квота от 10 души, подадено заявление и протокол, агенцията успява да намери 5 души за останалите 5 не успяваме да покрием квотата, след изтичането на 3 месеца. Кога трябва да започнат да се изплащат компесаторните вноски?

2019-09-03 15:32:29 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Въпросът следва да се зададе в рубриката „Интеграция на хората с увреждания“.

2019-06-19 15:28:34 - Надежда Георгиева
Здравейте, искам да задам следният въпрос, при средно списъчен състав за 2018 г. от 48 човека, към момента фирмата наброява 70 служители, трябва ли да се подава заявление съгласно чл. 38 от ЗХУ към дата 03.07.2019 г.

2019-09-03 15:31:51 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Въпросът следва да се зададе в рубриката „Интеграция на хората с увреждания“.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България