Категории:


Към категориите

2017-07-11 18:55:28 - инж. Пантелей Панов
Във фирма се провежда ежедневен инструктаж , съгласно чл.15 , ал.1 на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Лицата определени със заповед да провеждат инструктажа, работят само дневна смяна , петдневна работна седмица , почивка събота и неделя . Персоналът, на който трябва да се провеждат ежедневните инструктажи работят на 12 часови работни смени , сумирано работно време . Така лицата, които трябва да провеждат инструктажите не могат да се срещнат с работещите на смени , в рамките на своето работното време . Въпросът ми е „Възможно ли е ежедневния инструктаж да бъде провеждан за тези , с които лицето провеждащо инструктаж не може да се срещне в рамките на своето работно време , като остави разписана от него програма за ежедневен инструктаж , с дата . Работникът , който застъпва на смяна , се запознава с текстовете и се разписва в книгата за ежедневен инструктаж преди да е започнал да изпълнява задълженията си, с което завършва ежедневния инструктаж ? “

2018-03-06 10:48:51 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Панов, По смисъла на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.), право и отговорност на работодателя е да осигури провеждането на инструктажите, в зависимост от конкретните условия на труд в предприятието, оценените рискове и установената организация на работа и др. Считаме, че предложеният в запитването Ви начин за документиране на ежедневния инструктаж не гарантира реалното провеждане на ежедневния инструктаж, допуска възможност за „антидатиране" на проведен инструктаж и не позволява да се установи и контролира навременното провеждане на инструктажите, съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2/ 16.12.2009г. В чл. 2, ал. 2 от Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г., законодателят е дал право на работодателя да организира провеждането на инструктажите, като писмено определи лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа. Тази разпоредба не ограничава работодателя по отношение разпределянето на това задължение по отделни звена, производствени цехове, смени и др., с цел облекчаване провеждането на съответните инструктажи, в т.ч. и тяхното документиране. (ВС)

2017-06-30 16:20:05 - Пламен Проданов
Моля, да дадете определение на "Среда на йонизиращи лъчения" С уважение П. Проданов

2017-11-17 15:06:25 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Проданов, Съгласно § 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, "йонизиращо лъчение" е предаване на енергия под формата на частици или електромагнитни вълни с дължина на вълната до 100 нанометра или честота над 3 x 1015 Нz включително, способни да създават йони пряко или непряко. За повече информация можетете да се обърнете към Националния център по радиобиологична и радиационна защита към Министерство на здравеопазването. (ВС)

2017-06-16 11:20:36 - Красимира Ангелова
Здравейте очаквам отговор на зададен въпрос на 03.05.2017г. относно прилагане на нормативни изисквания за необходимостта от предварителни медицински прегледи на сезонни работници. Предварително Благодаря!

2017-06-23 09:40:18 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Ангелова, В случай че запитването Ви касае трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по смисъла на чл. 114а от КТ (Нов - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.), бихме желали да Ви уведомим, че документите и изискванията за сключване на такъв договор са определени в ал. 4 от цитирания член и НАРЕДБА № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда (обн., ДВ, бр. 54 от 17.07.2015 г.). В тази връзка считаме, че не се изисква медицинско удостоверение за сключването на този тип договор. /ДК/

2017-06-15 09:52:20 - Екатерина Тачева
Здравейте, на 03.05.2017 г. зададох въпрос, свързан с Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск. Моля за становището Ви.

2017-06-23 13:44:03 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Тачева, Съгласно чл.2, т. 26 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск (ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г.), право на допълнителен платен годишен отпуск имат работници и служители, които извършват работи като локомотивни машинисти, помощник локомотивни машинисти, влаков състав, по поддържане и експлоатация на железния път и съоръженията от жп транспорта и метрополитена, както и в жп транспорта на открити мини и индустриални жп клонове. Работещите могат да ползват това право при условие, че извършват посочените в чл. 2, т. 26 работи не по-малко от половината от установената с Кодекса на труда нормална продължителност на работното време (чл. 4 от Наредбата). В тази връзка, считаме, че за посочените от Вас длъжности, може да се установи допълнителен платен годишен отпуск на основание чл. 2, т. 26 от наредбата, ако в преките задължения на работещите по трудовото правоотношение (видни от трудовия договор и длъжностната характеристика) са включени работи, пряко свързани с поддържане и експлоатация на железния път и съоръженията от жп транспорта. (ВС)

2017-06-13 16:52:57 - Мария Георгиева
Пенсионер съм.Работя като "специалист БЗР" в малка фирма.Тази длъжност задължително ли трябва да е по трудов договор?Може ли да бъда преназначена по граждански договор? Ако да- по какъв начин?Благодаря!

2017-07-24 16:21:20 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Георгиева, Задължението на работодателя за организиране изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, е регламентирано в чл. 24, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. В тази връзка работодателят назначава или определя един или повече служители с подходяща квалификация или създава специализирана служба, които да го подпомагат. Функциите на длъжностно лице по безопасност и здраве при работа могат да бъдат възложени като допълнително задължение на длъжностно лице или пък да бъдат изпълнявани от самия работодател (когато той е физическо лице). Възможно е и сключване на договор с външни за предприятието юридически или физически лица. Във връзка с изложеното считаме, че преценката относно начина на възлагане на функцията на орган по безопасност и здраве при работа е право и задължение на работодателя. При вземането на решение работодателят следва да има предвид вида и характера на упражняваните дейности, условията на труд, рисковите фактори и броя на работещите в предприятието. (ДД)

2017-06-12 17:14:44 - Александр Иванов
Според чл. 3 на Наредба №4 от 21.05.2001 г., изискванията на обхвата на инвестиционните проекти включва «План по безопасност и здраве». Този "План ..." се отнася за изискванията на труд за строителните работници при извършване на строителни и монтажни работи (Наредба №2 от 2004 г.) За инвестиционните проекти няма нормативни изисквания още на етапа на проектиране да се извършва и предварителна оценка на здравословните и безопасни условия на труд (оценка на риска) при нормална експлоатация. Строително-монтажните работи и нормалната експлоатация на обект са различни процеси. Все пак в инвестиционните проекти може да бъдат допуснати грешки. Тези грешки могат сериозно да увредят на условията на труд на работниците и служителите. Често тези грешки да се коригират в експлоатацията на обекта може да е трудно или скъпо. (Примери могат да се приведат) Грешките на проектите може да се отразят на безопасността. Последствията от аварията в Хитрино - пример за грешка на проектирането. Освен това, изискванията на обхвата на инвестиционните проекти не включва анализ на риск от евентуална авария. Липсват изисквания за оценката на въздействието на околната среда. Въпрос: Това така ли е? Няма ли да има или не се ли планира допълнение към изискванията в комплектната проектна документация към инвестиционните проекти?

2017-11-17 15:21:20 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Иванов, Разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) изисква здравословните и безопасните условия на труд в обекти, производства, процеси, дейности, работни места и при работното оборудване да се осигуряват с проектирането, изграждането, реконструкцията, модернизацията, въвеждането им и процеса на тяхната експлоатация, както тяхното поддържане, ремонт и извеждане от действие. Съгласно чл. 5 от ЗЗБУТ, всеки, който проектира строителни обекти и дейности, производства, конструкции, технологии и работно оборудване, е длъжен да съобрази проекта с всички правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд. В процеса на проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация на обектите възложителят е отговорен и изисква, а съответните контролни органи контролират спазването на правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд от проектанта и от строителя. На основание чл. 10, т. 1 от Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.), собственикът или ползвателят на предприятие, обект или работно оборудване поддържа досие, което съдържа:екзекутивната документация на строежа или частта от нея, отнасяща се до проектното осигуряване на здравословните и безопасните условия на труд, в част "Технологична", протоколите за успешно проведени единични и приемни изпитвания на машини и съоръжения и актът, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация, доказващи съответствието на изпълненото строителство с изискванията на ЗЗБУТ. В този смисъл, в законодателството за безопасност и здраве при работа е осигурено още на етапа на проектиране да се извършва оценка на ЗБУТ при експлоатация на обектите, производствата, процесите, дейностите и работните места. Съгласно чл. 169 от Закона за устройство на територията, строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с основните изисквания към строежите, определени в приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за: 1. механично съпротивление и устойчивост; 2. безопасност в случай на пожар; 3. хигиена, здраве и околна среда; 4. достъпност и безопасност при експлоатация; 5. защита от шум; 6. икономия на енергия и топлосъхранение; 7. устойчиво използване на природните ресурси. Относно планираните промени в Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, следва да се обърнете към компетентния орган - Министерството на регионалното развитие и благоустройството. (ВС).

2017-06-11 12:09:34 - Александър Ганчев
Здравейте! Съгласно § 1 от НАРЕДБА № 4 от 24.10.2016 г. в срок до 30.09.2017 г. педагогическите специалисти трябва да преминат задължителен медицински преглед и да представят документ на работодателя, че не страдат от определени заболявания. За чия сметка следва да са тези прегледи и прегледите по чл. 5, ал. 1 - за работник или за работодател?

2017-06-23 09:42:13 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Ганчев, Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците (обн., ДВ, бр. 86 от 1.11.2016 г.) е издадена от министъра на здравеопазването, поради което, въпросите по прилагането й следва да се насочите към Министерството на здравеопазването по компетентност. /ДК/

2017-06-08 10:32:58 - Георги Марински
Здравейте, на колко време подлежат на смяна работни дрехи и обувки в хранителната промишленост?

2017-07-03 09:47:25 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Марински, Условията и редът за осигуряване на работниците и служителите с безплатно работно и униформено облекло и с лични предпазни средства при работа са определени в Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (НБРУО) и Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (Наредба № 3). Съгласно чл. 6, ал. 2, т. 4 на НБРУО след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд работодателят писмено определя срока за износване на работното и/или униформеното облекло. При определяне на условията за използване на работното и/или униформеното облекло и сроковете на износването му следва да се вземат предвид видът и характеристиките на облеклото, условията на работа, продължителността на работното време, сертификатът на работното и/или униформеното облекло, когато такъв се изисква, и инструкциите на производителя, както и други фактори, които могат да окажат влияние върху срока на износване и пригодността на работното и/или униформеното облекло (чл. 7 на НБРУО). Срокът на износване на работното и/или униформеното облекло започва да тече от деня на предоставянето му на работника или служителя (чл. 9 на НБРУО). Съгласно разпоредбата на чл. 17 на Наредба № 3 работодателят определя необходимите лични предпазни средства в зависимост от спецификата на работните места, възможните опасности и резултатите от оценката на риска, след което съставя списък, който съдържа: работните места, професиите и видовете работа, за които се използват лични предпазни средства; вида, наименованието и точната идентификация на всяко лично предпазно средство; конкретните опасности, за които се прилагат посочените лични предпазни средства; срока за износване на личните предпазни средства. Личните предпазни средства се предоставят на работещите в деня на постъпването им на работа (чл. 18 на Наредба № 3). Във връзка с гореизложеното считаме, че право на работодателя е да определи условията за използване и сроковете на износване на работното облекло и личните предпазни средства. (ДД)

2017-06-08 10:31:14 - Георги Марински
Здравейте, искам да знам, освен при наднормено ниво на шум, дали при влажност на въздуха извън определените норми се полагат добавки за условия на труд?Също така ме интересува, дали подгрявани водни ризи в работно помещение го поставят в категорията - принудително отопляемо? Има ли норми и подлежат ли на регулярно измерване нивата на CO2 в хранителн промишлено

2017-06-23 09:41:34 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Марински, Въпросът Ви относно „полагащи се добавки за условия на труд“ е неясен. В случай, че питането Ви се отнася до допълнителни трудови възнаграждения за промени в условията на труд с временен характер, които водят до допълнително нервно-психично натоварване, и в други условия, увреждащи здравето на работника, по смисъла на чл. 13, ал. 1, т.2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (ПМС № 4 от 17.01.2007 г., обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2007 г.) бихме желали да Ви уведомим следното: Такова допълнително трудово възнаграждение може да се изплаща временно, докато са налице неблагоприятните условия на труд (например при ремонтни дейности и реконструкции и др. промени с временен характер) и се уговаря с колективен трудов договор, с вътрешни правила за работната заплата и/или с индивидуалния трудов договор на работника/служителя. Такова допълнително възнаграждение няма задължителен характер и не е обвързано с конкретни елементи на условията на труд (например наднормени нива на шум или влажност на въздуха). Не е ясно какво имате предвид под „принудително отопляемо работно помещение“. Задълженията на работодателя и нормите за микроклимата (температура и скорост на движение на въздуха, влажност и инфрачервена радиация) в работните помещения са определени в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места (обн. ДВ, бр. 63 от 1.08.2014 г., в сила от 2.11.2014 г.), а нормите за пределно допустими концентрации на опасни вещества - в Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (обн., ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г., в сила от 31.01.2005 г., изм., бр. 71 от 1.09.2006 г., в сила от 2.12.2006 г., изм. и доп., бр. 67 от 17.08.2007 г., бр. 2 от 6.01.2012 г., бр. 46 от 23.06.2015 г.) Наредбите са публикувани на сайта на МТСП в рубрика Документи/Наредби. /ДК/

2017-06-05 12:31:34 - Райна Тодорова
Може ли периодичният инструктаж на заемащите длъжността "шофьор на автобус", извършващи обществен превоз на пътници по маршрутни линии в столицата, да се провежда един път годишно?

2017-07-24 16:14:46 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Тодорова, Съгласно чл. 14 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Наредба № РД-07-2) периодичният инструктаж има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа, като тематиката му се определя в зависимост от характера на работата, условията на труд и резултатите от оценката на риска. Такъв инструктаж се провежда не по-рядко от един път на три месеца за работещите, пряко заети в дейности с висок производствен риск (чл. 15, ал. 1 на наредбата) и не по-рядко от един път годишно за всички останали работещи, освен ако в други нормативни актове не е регламентирана по-малка периодичност. Следва да се има предвид, че работодателят трябва да определи писмено цялостната организация за провеждане на инструктажите, в зависимост от конкретната ситуация в предприятието и наличните рискове (чл. 2, ал. 2 на Наредба № РД-07-2). (ДД)

2017-06-03 22:12:19 - Милена Найденова
Здравейте, имам данни за не здравословни условия на труд във фирма. Към кого мога да се обърна, за да се направи проверка на място и да се констатира и съответно отстранят проблемите. Очаквам Вашият отговор. Благодаря предварително. Лек ден.

2017-07-03 09:45:16 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Найденова, Сигнал за нарушения на трудовото законодателство можете да подадете до Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (гр. София – 1000, бул. "Княз Дондуков" 3, тел.: 0700 17 670) или до съответната териториална дирекция „Инспекция по труда“ по регистрация на предприятието. (ДД)

2017-05-25 08:15:37 - Ангел Сотиров
Здравейте, Имат ли право началник цеховете или началник смени, да бъдат представители от страна на работещите в КУТ, след като в кодекса на труда е определено, че "Ръководство на предприятието" е ръководителят на предприятието, неговите заместници и други лица, на които е възложено ръководството на трудовия процес. Благодаря предварително.

2017-07-03 09:43:24 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Сотиров, Съставът на комитета по условия на труд (КУТ) е определен в чл. 27, ал. 2 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), като включва представители на работодателя и равен на тях брой представители на работещите по безопасност и здраве при работа. Представителите на работещите по безопасност и здраве при работа и заместник-председателят на комитета по условия на труд се избират от общото събрание в предприятието по реда на чл. 6 от Кодекса на труда (КТ) за срок 4 години. ЗЗБУТ не поставя ограничения по отношение на лицата, които могат да бъдат избирани за представители на работещите по безопасност и здраве при работа. В тази връзка считаме, че няма пречка лицата, изброени в запитването Ви, да бъдат избирани за представители на работещите в КУТ. (ДД)

2017-05-19 17:17:10 - Бенинска
Моля за информация, дали е нужно работодателя да бъде акредитиран от ИА БСА, за да изпълнява измервания на фактори на работната среда и по електробезопасност /заземление,мълниезашита, импеданс и т.н./, за да бъдат признати от инспекция от труда, както и други проверяващи органи. Предварително благодаря

2017-06-16 13:10:47 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Бенинска, Наблюденията и измерванията на факторите на работната среда и на специфични показатели за безопасност на работни процеси, работно оборудване и работни места се провеждат във връзка с оценката на риска за безопасността и здравето на работещите. Съгласно чл. 10, ал.1, т.6 на Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.), данните от измерванията на факторите на работната среда могат да бъдат един от източниците на информация за оценяване на риска. С разпоредбата на чл. 217, ал. 4 от Наредба № 7 са определени лицата, които могат да извършват измервания на показатели на работната среда, вкл. електробезопасност, във връзка с оценката на риска, както следва: 1. звена и специалисти на работодателя; 2. юридически и физически лица, упълномощени от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"; 3. звена и специалисти на работодателя и упълномощени от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" юридически и физически лица. В тази връзка считаме, че условието за акредитация се отнася само за външни за работодателя юридически и физически лица. Бихме искали да Ви обърнем внимание, че когато измерванията се извършват от звена и специалисти на работодателя, те трябва да отговарят на изискванията на нормативните актове за извършване на такава дейност относно образование, квалификация, правоспособност, както и да разполагат с апаратура, съгласно Закона за измерванията. Необходимо е да се води документация за всеки отделен случай, съгласно изискванията на съответния нормативен акт. (ВС)

2017-05-17 16:08:54 - Е.Неделчева
Въпросът ми е следния: Една фирма има няколко обекта, които се обслужват от две СТМ. Как се изготвя анализът за заболяемостта на работещите във фирмата за изминалата година?

2017-06-20 10:24:18 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Неделчева, Този въпрос следва да се уреди със договорите за обслужване със съответните СТМ. /ДК/

2017-05-17 14:06:02 - Далила Стоилова
Здравейте, Ремотерм притежава цех за заваряване.Имаме проблеми със запрашеността и мръсния въздух в цеха. Ще строим допълнително хале, където да изнесем замърсяващите процеси и където да бъде инсталирана модерна вентилационна инсталация. Възможно ли е да получим финансиране от фонд Условия на труд и за коя част от проекта? Благодаря предварително!

2017-06-05 17:08:50 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми госпожо Стоилова, Информация, свързана с дейността на Фонд „Условия на труд“ може да получите на следните телефони: 02/986 1458; 02/8119 502./НД/

2017-05-05 14:34:58 - Надя Воденичарова
Здравейте, законово ли е да си купя дрегер и да проверявам сутрин служителите дали са в нетрезво състояние?

2017-07-24 16:10:26 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Воденичарова, В чл. 199 от Кодекса на труда е предвидено, че работодателят или непосредственият ръководител може да отстрани временно от работа работник или служител, който се явява в състояние, което не му позволява да изпълнява трудовите си задължения, употребява през работно време алкохол или друго силно упойващо средство. По правната си природа това е принудителна дисциплинарна мярка и представлява специфична проява на дисциплинарната власт на работодателя. В тази връзка, ако спецификата на работата не допуска работещите да изпълняват трудовите си задължения, когато са употребили алкохол, няма пречка те да бъдат системно проверявани. (ДД)

2017-05-05 12:03:49 - ИВАНКА ПЕТРОВА МИТЕВА
ЗДРАВЕЙТЕ!!!!РАБОТЯ ВЪВ ДОМ ЗА ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ.В ДОМА ИМА ПОТРЕБИТЕЛИ С АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ,ВКАРАНИ ПО ЕДНА ИЛИ ДРУГА ПРОГРАМА/КЛОШАРИ,ПОБОЙНИЦИ/.ИМА СЛУЧАИ НА УДАРЕНИ СЛУЖИТЕЛИ И ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ.НИКОЙ НЕ ГАРАНТИРА НАШЕТО ЗДРАВЕ.ПО МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НЕ МОЖЕМ ДА ГИ ИЗВЕДЕМ ОТ ДОМА ИЛИ ДА ГИ САНКЦИОНИРАМЕ.

2017-06-20 10:23:43 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Митева, От запитването Ви не става ясно дали сте информирали работодателя си за рисковете, свързани с насилие от страна на потребителите. Законодателството по безопасност и здраве при работа задължава работодателя да оцени всички рискове за живота и здравето на работещите и да предприеме необходимите мерки за тяхното отстраняване или намаляване, включително и риска от насилие от потребители/ клиенти/ външни лица, свързан с изпълнение на служебните Ви задължения. Бихме желали да Ви информиране, че сигнал можете да подадете в териториалната дирекция „Социално подпомагане“ или Агенцията за социално подпомагане, които са компетентните органи в областта на предоставянето на социални услуги. /ДК/

2017-05-03 14:32:47 - Екатерина Тачева
Здравейте! Въпросът ми е свързан с Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, по-точно чл. 2, т. 26 – „Право на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 1 имат работници и служители, които извършват работи: - като локомотивни машинисти, помощник локомотивни машинисти, влаков състав, по поддържане и експлоатация на железния път и съоръженията от жп транспорта и метрополитена, както и в жп транспорта на открити мини и индустриални жп клонове;“ Имат ли право на допълнителен отпуск всички длъжности, например механици, монтьори, техници и др., които извършват работа по поддържане и експлоатация на железния път и съоръженията от жп транспорта, /не по-малко от половината от установената с Кодекса на труда нормална продължителност на работното време/,или такова право имат само локомотивни машинисти, помощник локомотивни машинисти и влаков състав? Благодаря Ви!

2017-06-16 13:07:25 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Тачева, Съгласно чл.2, т. 26 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск (ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г.), право на допълнителен платен годишен отпуск имат работници и служители, които извършват работи като локомотивни машинисти, помощник локомотивни машинисти, влаков състав, по поддържане и експлоатация на железния път и съоръженията от жп транспорта и метрополитена, както и в жп транспорта на открити мини и индустриални жп клонове. Работещите могат да ползват това право при условие, че извършват посочените в чл. 2, т. 26 работи не по-малко от половината от установената с Кодекса на труда нормална продължителност на работното време (чл. 4 от Наредбата). В тази връзка, считаме, че за посочените от Вас длъжности, може да се установи допълнителен платен годишен отпуск на основание чл. 2, т. 26 от наредбата, ако в преките задължения на работещите по трудовото правоотношение (видни от трудовия договор и длъжностната характеристика) са включени работи, пряко свързани с поддържане и експлоатация на железния път и съоръженията от жп транспорта. (ВС)

2017-05-02 11:46:44 - Красимира Ангелова
Работодател, наемащ работещи с еднодневни трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, има ли задължение да изисква медицинско за постъпване на работа.

2017-06-23 09:39:59 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Ангелова, В случай че запитването Ви касае трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по смисъла на чл. 114а от КТ (Нов - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.), бихме желали да Ви уведомим, че документите и изискванията за сключване на такъв договор са определени в ал. 4 от цитирания член и НАРЕДБА № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда (обн., ДВ, бр. 54 от 17.07.2015 г.). В тази връзка считаме, че не се изисква медицинско удостоверение за сключването на този тип договор. /ДК/

2017-05-01 18:59:40 - Десислава Радева
Здравейте!Моля посочете нормтивно основание видно от което да е , че координатор по здраве и безопасност на етап изпълнене преминава ежегодно обучение! КБЗ на етап проектиране притежаващ пълна проектанска правоспособност също ли преминава ежегодно обучение!Благодаря Ви предварително !

2017-08-02 12:12:45 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Радева, По смисъла на чл. 167, ал. 2, т. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за издаване на удостоверение на консултантите в строителството за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, те следва да представят списък на (да имат в състава си) правоспособните физически лица, включително координатор по безопасност и здраве, чрез които се осъществяват дейностите по оценяване съответствието на проектите и/или строителен надзор на строежите, с доказателства за професионалния им опит и за 5-годишния стаж, както и други индивидуални документи, удостоверяващи техните технически компетентности и способности за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1, включително преминато обучение по програми, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството съвместно с компетентните министри. Условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа са регламентирани с Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр.102 от 2009 г.). Минималните изисквания за периодичност на обученията по БЗР, съгласно чл. 7, ал. 5 от Наредба № РД-07-2, са както следва: - за длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси - не по-рядко от веднъж на 2 години и продължителност не по-малка от 6 учебни часа; - за длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на ЗЗБУТ и за лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа - не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа; - за членовете на комитета/групата по условия на труд - съгласно изискванията на Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията (ДВ, бр. 133 от 1998 г.); - за работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа, както и за тези, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот - съгласно изискванията на съответните нормативни актове. Видно от посочените изисквания на Наредба № РД-07-2 / 16.12.2009, няма изрична разпоредба за периодиката на обучение по БЗР на координаторите за безопасност и здраве в строителството. Съгласно чл. 16, т. 8 от Наредба № 2, строителят взема предвид указанията, дадени от координаторите по безопасност и здраве, като възлага изпълнението им на отговорни лица в съответствие с нормативната уредба, вътрешните инструкции и документи, вида на строежа, наличието на подизпълнители и др. Разпоредбата на чл. 18, ал 2 изисква от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност, и работодателите, лично извършващи трудова дейност на строителната площадка, да спазват изискванията на наредбата с отчитане указанията на координаторите за безопасност и здраве. В тази връзка, може да се каже, че наред с функциите за координиране на дейностите по БЗР на строителната площадка, координаторите по безопасност и здраве участват и в управлението на трудовите процеси, тъй като дават указания на строителя и на други лица, извършващи дейности на строителната площадка. В този смисъл, считаме че периодиката на тяхното обучение може да бъде съобразена с периодът, определен в чл. 7, ал. 5, т. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси - не по-рядко от веднъж на 2 години и продължителност не по-малка от 6 учебни часа. (ВС)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България