Категории:


Към категориите

2017-05-01 18:56:22 - Десислава Радева
Здравейте!Въпроса ми е свързан с издаването на Протокол по смисъла на чл.13 Наредба № РД-07-216.12.2009-ако работещия веднъж преминал изпит за допускане до самостоятелна работа и притежаващ Протокол удостоверяващ това в последствие бъде преназначен и новата длъжност също изисква изпит преди самостоятелна работа трябва ли отново да бъде изпитан !!

2017-05-29 10:45:13 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми госпожо Радева, Бихме желали да Ви обърнем внимание, че обучението по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора, се провежда независимо от подготовката, образованието, квалификацията и трудов стаж по същата или друга професия (чл. 13, ал. 2 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд). В тази връзка считаме, че работещ при горецитираните условия, чиято длъжност е променена, следва да бъде отново обучен по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, след което да положи изпит, с оглед вземане на решение за допускане до самостоятелна работа. (ДД)

2017-04-28 09:17:33 - Мирослава Митрева
Съгласно изискванията на чл.27, ал.6, във връзка с чл.28, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, строителен обект на дружеството явява ли се "отделно структурно звено", в резултат на което да произлиза задължение на работодателя да изгради ГУТ ? Моля да посочите дефиниция за "структурно звено", къде в нормативната уредба по здравословни и безопасни условия на труд е дадена такава. Благодаря предварително! С Уважение,

2017-05-26 11:29:04 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Митрева, Законът за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението (чл. 2 на ЗЗБУТ). Редът и условията за учредяване на комитети по условия на труд (КУТ) и за изграждане на групи по условия на труд (ГУТ) в предприятията са установени в чл. 27 и чл. 28 на ЗЗБУТ. Предпоставките за създаване на група по условия на труд са посочени в чл. 28, ал. 1 от ЗЗБУТ, съгласно която групи по условия на труд се изграждат в предприятия с персонал от 5 до 50 работещи включително, както и в отделните структурни звена на предприятията с голям числен състав, сложна структура и териториална разпокъсаност. В тази връзка считаме, че ако броят работещи на строителния обект, който е част от фирмената Ви структура, е в посочените в чл. 28, ал. 1 на ЗЗБУТ граници, следва работодателят да изгради група по условия на труд. (ДД)

2017-04-25 13:24:36 - Иван Горинов
Счетоводството отказва да ми изплати фактурата за предпазни очила по Наредба № 7 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, защото фактурата е с дата преди датата на заповедта, с която се нарежда изплащането на тези средства. Държавен служител съм. Правилно ли е това?

2017-06-16 13:03:28 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Горинов, Съгласно чл. 9 от Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, работодателят следва да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести: преди започване на работа с видеодисплеи; един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата навършили 40 години; при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. Когато при някой от посочените прегледи специалистът по очни болести е предписал средства за корекция на зрението (очила), то работодателят следва да осигури за своя сметка очила на работещия за работата му с видеодисплеи. Следва да се има предвид, че очила се осигуряват само на лица, работещи с видеодисплеи по смисала на § 1, точка 2 от Допълнителната разпоредба на наредбата, т.е., ако обичайно работят с видеодисплей не по-малко от половината от установеното за тях работно време. Отговорност на работодателя е така да определи конкретната организация в своето предприятие, че да изпълни посочените нормативни изисквания в Наредба № 7. (ВС)

2017-04-24 11:49:11 - Гергана Николаева
Здравейте,работя в администрация с компютър и седяща поза по 8 ч. на ден.Въпросите ми са следните:На какви почивки имам право? И трябва ли да се въведе физиологичен режим на труд и почивка съгласно чл.9 , т.2 от Наредба № 15 от 31.05.1999 г. или трябва да са налице и другите предпоставки?

2017-06-20 10:22:32 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Николаева, Основните изисквания, които следва да изпълняват работодателите и работещите при работа с видеодисплеи, са определени с Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005). С пълния текст на наредбата можете да се запознаете на интернет страницата на МТСП. Съгласно наредбата работодателят е задължен да извършва оценка на риска на работните места с видеодисплеи за определяне на възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др. (чл. 3.). Съобразно оценката на риска, работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за намаляване на рисковете, както и да предостави на служителите обучение и информация относно тези мерки и изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове. Една от възможностите за предприемане на мерки е по отношение на организацията на работата на лицата, работещи с видеодисплеи. Съгласно чл. 8. от Наредба № 7, работодателят следва да организира трудовата дейност на лицата, работещи с видеодисплеи, по начин, осигуряващ периодични прекъсвания на работата с видеодисплеи, които се ползват за: 1. регламентирани почивки, като техният брой, продължителност и ред на ползване се определят в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа; 2. извършване на други дейности с цел намаляване на натоварването, дължащо се на работата с видеодисплеи. В случай че в резултат на оценката на риска е идентифицирана необходимост от разработване на физиологични режими на труд и почивка, то същите се включват в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието и се довеждат до знанието на работещите (чл. 7. от Наредба № 15)./ДК/

2017-04-21 13:02:09 - Ивомир Бонев
Здравейте върху мен се оказва психически тормоз на раб.място ,който в последствие премина във физическа разправа .Бях нападнат с юмруци от прекия ми ръководител .Имам издадено медицинско .Към кого да се обърна да сигнализирам и кой може да окаже подкрепа.

2017-06-20 11:27:19 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Бонев, От запитването Ви не става ясно дали за проблема с прекия Ви ръководител сте информирали работодателя си и дали от страна на ръководството са предприети мерки и/или има установена процедура за оценка и мерки по отношение на психо-социалните рискове на работното място. На основание чл. 17 от Закона за защита от дискриминация, работодател, получил оплакване от работник или служител, който се смята за подложен на тормоз на работното място, е длъжен незабавно да извърши проверка, да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност, ако тормозът е извършен от друг работник или служител. При всички случаи бихте могли да подадете сигнал до териториалната дирекция „Инспекция по труда“, придружен с подробна информация по случая или до Комисията за защита от дискриминация. За нанесените Ви телесни повреди бихте могли да заведете и гражданско дело срещу извършителя, в случай, че имате медицинско свидетелство, най-добре от съдебен медик./ДК/

2017-04-18 09:53:24 - М.И.
Здравейте!Във фирмата за която ме назначиха да отговарям по ЗБУТ има работилница в която има банцинг и циркуляр. Бих искала да попитам дали е добре да осигурим противосрезна ръкавица на работниците и на какви изисквания трябва да отговаря?Гледаме едни с метални нишки и такива,които са от безш. трикотаж,устойчиви на разрез ниво 3!Коя е по-подходяща?

2017-05-26 11:26:37 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо, Задължението на работодателя да осигурява лични предпазни средства (ЛПС) на работниците и служителите е определено в чл. 284 на Кодекса на труда. Съгласно чл. 10 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд при работа с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, трябва да се използват лични предпазни средства за осигуряване на защита срещу опасностите. Условията и реда, при които се осигуряват ЛПС на работещите, са определени в Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. Бихме желали да Ви обърнем внимание, че съгласно чл. 16 на наредбата работодателят е длъжен да оцени всяко лично предпазно средство, в т.ч. да определи и характеристиките, които трябва да притежава, за да е ефективно срещу рисковете, които не могат да бъдат избегнати по друг начин, като вземе предвид и всички рискове, произтичащи от употребата на самото ЛПС. В тази връзка считаме, че преценката за необходимостта от и за вида на личните предпазни средства следва да се извършва от работодателя във всеки конкретен случай в зависимост от спецификата на работните места и възможните опасности и въз основа на извършена оценка на риска на работното място (чл. 17 от Наредба № 3). (ДД)

2017-04-11 11:22:32 - Малина Спасова
Работя в СТМ. Издаваме заключения за пригодността на работещия въз основа на задължителен предварителен и на периодичния медицински преглед..Ако слжител представи ЕР на ТЕЛК, Службата по трудова медицина изготвя ли заключение за пригодност въвъ връзка с намалена работоспособност, освидетелствана с ЕР на ТЕЛК.

2017-04-28 17:14:56 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Спасова, Въпросът Ви е отчасти основателен, доколкото в предложения образец в Приложение № 4 към чл. 11, ал. 5 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина- „Заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на условията на труд и задължителния предварителен/периодичен медицински преглед“ не е вписано изрично наличието на решение на ТЕЛК/НЕЛК като основание за издаване на заключение от СТМ. Въпреки това, по смисъла на чл. 11 изготвянето на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа е в контекста на задължението на службите по трудова медицина да извършват цялостно наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност. В този смисъл считаме, че всяка трайна промяна в здравното състояние, независимо дали е установена при задължителните прегледи, организирани от работодателя, или от органите на експертизата, изисква СТМ да консултира както работодателя относно препоръки за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила, така и работника, чрез индивидуални съвети във връзка със здравето и безопасността при работа (чл. 13 от наредбата). С оглед документиране на изпълнението на тези задължения по искане на работодателя, изразяваме мнение, че няма пречка това да става чрез заключение за пригодност и/или чрез писмено становище на СТМ, във връзка с ЕР на ТЕЛК. /ДК/

2017-04-06 10:11:37 - Драгомир Василев
Здравейте, Задължителен ли е ежедневния инструктаж на работещи в клинична и микробиологична лаборатория? Как се извършва ежедневния инструктаж при трисменен режим на работа и работа в събота и неделя ако лицетоопределено да провежда инструктажа работи само първа смяна и не е на работа в събота инеделя?

2017-06-16 13:00:30 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Василев, Съгласно чл.15, ал.1 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.), на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително при работа с опасни химични вещества и смеси следва да се провежда ежедневен инструктаж. По смисъла на наредбата, опасни химични вещества и смеси е понятието, определено в §1, т.6 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) (Загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) - "опасни химични вещества и смеси са химичните вещества и смеси, които се класифицират като опасни в една или повече категории на опасност, посочени в Приложение № I на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)“. Следователно, в случай че химичните вещества и смеси, с които се работи в лабораторията, са класифицирани в една или повече от категориите на опасност, съгласно ЗЗВВХВС (експлозивни, оксидиращи, изключително запалими, лесно запалими, запалими, силно токсични, токсични, вредни, корозивни, дразнещи, сенсибилизиращи, канцерогенни, токсични за репродукцията, мутагенни, опасни за околната среда), на съответните пряко заети работещи трябва да се провежда ежедневен инструктаж по безопасност и здраве при работа. Право и отговорност на работодателя е да осигури провеждането на инструктажите, в зависимост от установената организация на работа в предприятието. (ВС)

2017-04-04 23:28:23 - Красимир Първанов
При установен ненормиран раб. ден със зап. на работодателя в предприятие със специфичен характер и организация на труда според чл.285 от КТ.Всички работници и служители работещи според условията на чл.2, ал.2, т.1 от наредба 11 имат право да получават безплатна храна и/или добавки към нея?Отг. на ГИТ е, че само институцията издала нар-та я тълкува.

2017-05-29 10:40:06 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Първанов, Задължението на работодателя да осигурява безплатна храна и/или добавки към храната на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда е определено в чл. 285 на Кодекса на труда (КТ). Условията и реда, при които се осигуряват безплатна храна и/или добавки към нея, са установени в Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. С член 2 на наредбата са определени условията за специфичен характер и организация на труда. Следва да имате предвид, че съгласно чл. 285, ал. 1 от КТ, двете условия трябва да действат кумулативно (да са изпълнени едновременно), за да има задължение работодателят за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Видно от разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 1 на Наредба № 11 е, че тя не включва работниците и служителите, за които е установен ненормиран работен ден. Тъй като липсват данни в запитването Ви относно наличието на специфичен характер на труда и с оглед на гореизложеното не можем да дадем отговор дали има основание за задължително предоставяне на безплатна храна и/или добавки към нея. (ДД)

2017-03-27 15:27:32 - Борислав Марков
Здравейте, искам да попитам следното: Имам офис, в който работи един човек на ТД. При провеждане на периодичен инструктаж и инструктаж на работно място трябва ли да се попълва графа №9 /да се подписвам аз като лице което провежда инструктажа/. Благодаря предварително

2017-06-16 12:03:01 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Марков, Всички колони в Книгата за инструктаж по безопасност и здраве при работа (инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж), съгласно Приложение № 1 към чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ. бр.102 от 2009 г.) следва да бъдат попълнени с необходимата информация, и да бъдат положени подписи на съответните места от отговорните длъжностни лица. За конкретния случай лицето, извършило инструктажа и ръководителя, разрешил самостоятелна работа са едно и също лице. Следователно и колона 8 и колона 9 следва да се попълнят с подписа на лицето. (ВС)

2017-03-23 09:32:49 - Красимир Михайлов
Здравейте, на 28.02.2017 год. изпратих запитване, относно документирането на инструктажа на работното място.

2017-04-04 19:19:06 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Михайлов, Съгласно чл. 13, ал.1 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Наредба № РД-07-2) инструктажът на работното място е практическо запознаване на работника или служителя с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност и се провежда на работното място, преди да му бъде възложена самостоятелна работа. Инструктажът на работното място приключва, след като ръководителят, разрешаващ самостоятелна работа, се убеди, че работещият познава правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, отнасящи се за извършваната от него дейност (чл. 13, ал. 6). Член 13, ал. 7 на Наредба № РД-07-2 изисква допускането на инструктирания работещ до самостоятелна работа да се удостоверява с подписа на ръководителя в съответната книга за инструктаж (приложение № 1 на наредбата). Във връзка с изложеното считаме, че документирането следва да бъде извършено след приключването на определената минимална продължителност на инструктажа на работното място, при условие, че се вземе решение за допускане на работещия до самостоятелна работа. (ДД)

2017-03-22 16:10:06 - Юлиана Георгиева
Здравейте, на 30.01.2017г. изпратих въпрос към вас. В отговора си пояснявате, че "Срокът за публикуване на отговора е до 14 дни от подаването, а в случаите, когато е необходимо изготвянето на специализирано становище отговор – до 30 дни." Днес е 22.03.2017г. и все още няма отговор на поставения от мен въпрос. Дали изобщо е стигнал до вас?

2017-04-28 17:02:26 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Георгиева, Решението на ТЕЛК, в случай, че не е обжалвано по законовия ред, е в сила за определения в него срок на инвалидността. В този смисъл, ако е изтекъл срокът за обжалване на ТЕЛК, новият работодател не може да го обжалва и следва да приеме предоставеното му експертно решение. В експертното решение се определят както вида и степента на увреждането и съответния срок на инвалидността, така и противопоказаните условия на труд, работоспособността и необходимостта от трудоустрояване. В случай че за новата длъжност са определени специфични рискове, които по преценка на СТМ, обслужваща предприятието, и лекарят издаващ медицинското свидетелство за постъпване на работа, преценяват като противопоказани условия на труд за съответното лице, право на работодателя е да поиска от органа на експертизата допълнителна информация относно условията на труд и трудоустрояването на лицето. За повече информация следва да се обърнете към Министерството на здравеопазването по компетентност. /ДК/

2017-03-13 12:20:04 - Б.Лазарова
Здравейте, може ли за ОБЗР да бъде определено лице,работещо на граждански договор във фирмата? Благодаря

2017-04-04 19:40:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Лазарова, Задължението на работодателя за организиране изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, е регламентирано в чл. 24, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. В тази връзка работодателят назначава или определя един или повече служители с подходяща квалификация или създава специализирана служба, които да го подпомагат. Функциите на длъжностно лице по безопасност и здраве при работа могат да бъдат възложени като допълнително задължение на длъжностно лице или пък да бъдат изпълнявани от самия работодател (когато той е физическо лице). Възможно е и сключване на договор с външни за предприятието юридически или физически лица. Във връзка с изложеното считаме, че няма пречка функциите на длъжностно лице по безопасност и здраве при работа да се възложат на работещ чрез сключване на граждански договор. (ДД)

2017-03-07 16:58:14 - Красимир Първанов
На всички работници и служители за, които е установен ненормиран работен ден със заповед на работодаля се полагат безплатна храна и/или добавки към нея? Благодаря

2017-04-04 19:37:38 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Първанов, Задължението на работодателя да осигурява безплатна храна и/или добавки към храната на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда е определено в чл. 285 на Кодекса на труда. Условията и редът, при които се осигуряват безплатна храна и/или добавки към нея, са установени в Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. Горецитираните нормативни документи можете да намерите да намерите в рубриката „Документи“, подрубрики „Закони“ и „Наредби“ на сайта на Министерство на труда и социалната политика. (ДД)

2017-03-02 16:00:57 - Петрова, Живка
Къде мога да разгледам разработките по фонд"Условия на труд"- координати?Преди време ги имаше публикувани- поне заглавията.

2017-03-22 09:16:24 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Петрова, Актуалната страница на фонд „Условия на труд“ е достъпна чрез страницата на Министерство на труда и социалната политика (Рубрика: Министерство/Второстепенни разпоредители с бюджет/ Фонд "Условия на труд"; адрес: http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&P=597) За повече информация можете да се обърнете към служителите на фонда (София - 1051, ул. “Триадица” № 2, ет. 3, тел./факс : 02/ 986-53-58, 02/ 8119 526 ). (НД)

2017-02-24 19:49:49 - Красимир Михайлов
Здравейте, когато се провежда инструктаж на работното място с минимална продължителност 3 дни, на кой от дните се документира в книгата за инструктаж? Благодаря.

2017-04-04 19:18:19 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Михайлов, Съгласно чл. 13, ал.1 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Наредба № РД-07-2) инструктажът на работното място е практическо запознаване на работника или служителя с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност и се провежда на работното място, преди да му бъде възложена самостоятелна работа. Инструктажът на работното място приключва, след като ръководителят, разрешаващ самостоятелна работа, се убеди, че работещият познава правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, отнасящи се за извършваната от него дейност (чл. 13, ал. 6). Член 13, ал. 7 на Наредба № РД-07-2 изисква допускането на инструктирания работещ до самостоятелна работа да се удостоверява с подписа на ръководителя в съответната книга за инструктаж (приложение № 1 на наредбата). Във връзка с изложеното считаме, че документирането следва да бъде извършено след приключването на определената минимална продължителност на инструктажа на работното място, при условие, че се вземе решение за допускане на работещия до самостоятелна работа. (ДД)

2017-02-22 18:05:21 - Нина Стоицова
При длъжност "портиер" с намалено работно време - 4 часа как следва да се изчисли сумата за работно облекло. 1/2 от сумата за длъжността на пълно работно време или би могло да се удължи срока на износване на работното облекло. Благодаря предварително!

2017-03-07 15:47:37 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Разпоредбата на чл. 3 от Наредбата за безплатното работно и униформено облекло предвижда, че работно облекло се осигурява, за да се запази личното облекло на работниците и служителите при извършване на възложената работа. Наредбата не ограничава ползването на работно облекло и по трудов договор за допълнителен труд. На кого и какво работно облекло да се предостави се решава от работодателя след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд при работодателя. В чл. 7 от наредбата е предвидено, че при определяне на условията за използване на работното и/или униформеното облекло и сроковете на износването му се отчитат: 1. видът и характеристиките на работното и/или униформеното облекло; 2. условията на работа; 3. продължителността на работното време; 4. сертификатът на работното и/или униформеното облекло, когато такъв се изисква, и инструкциите на производителя; 5. други фактори, които могат да окажат влияние върху срока на износване и пригодността на работното и/или униформеното облекло.

2017-02-17 10:07:47 - Лиляна Стефанова
Лице от администрацията има ЕР на ТЕЛК с 40% нетрудоспособност.Няма заключение на ТЕЛК, може ли лицето да изпълнява същата длъжност.Комисията по трудоустрояване констатира,че противопоказните условия на труд, които са записани не противоречат на длъжностната характеристика.Задължително ли е в този случай да се изпрати лицето на ЛКК за трудоустр?

2017-03-08 12:59:01 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Считаме, че работодателят следва да направи запитване към ТЕЛК, издала съответното ЕР, дали посочените в решението противопоказани условия на труд са пречка лицето да продължи да изпълнява същата длъжност.

2017-02-09 15:18:28 - инж. Ш. Шефкет
Здравейте, необходимо ли е да се създава комисия по трудоустрояване във предприятие /чл.2, ал.1 от Наредба за трудоустрояване/ при условие, че работодателят има по-малко от 50 работници и служители и не е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване /чл.315 от КТ/. Благодаря за отговора.

2017-03-07 15:58:17 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно разпоредбите на чл. 2 от Наредбата за трудоустрояването (НТ) във всяко предприятие се създава комисия по трудоустрояване в състав: председател - ръководителят на предприятието, и членове - представителите на работниците и служителите, органът по безопасност и здраве при работа и лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва предприятието. Комисията по трудоустрояването определя ежегодно, но не по-късно от края на януари, подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с процента, определен по реда на чл. 315 от Кодекса на труда (КТ). Списъкът на местата се съхранява в предприятието. Преписи от него се изпращат на териториалното поделение на НОИ и на службата по трудова медицина и при поискване - на здравния орган, който осъществява трудоустрояването. В предприятието се води дневник за регистриране на трудоустроените лица. По този ред се определят местата за заемане от трудоустроени работници или служители, независимо от общия брой на лицата в предприятието.

2017-02-07 17:44:33 - Невенка Боровинова
Здравейте, Бих искала да получа консултация по следните въпроси във връзка с НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ : 1. съгласно чл.5, ал.2, Координатора по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа необходимо ли е да притежава диплома за завършено висше образование или техникум в областта на строителството. Колко години е минималния опит? 2. съгласно чл.5, ал.3, т.2 а) консултант (за строежи от първа до четвърта категория) необходимо ли е да бъде на щат във фирмата на Възложителя, или може да бъде външно лице и на какъв договор трябва да бъде назначен - граждански или договор за консултантска услуга. Предварително благодаря и ще очаквам разяснение по поставените въпроси.

2017-06-16 11:59:19 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Боровинова, Съгласно чл. 5 на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ. бр.37 от 2004г.), координаторът по безопасност и здраве (КБЗ), както за етапа на инвестиционното проектиране, така и за етапа на изпълнението на строежа, се определя от възложителя на строителния обект или от упълномощено от него лице да изпълнява задачите, посочени в чл. 11. В тази връзка, считаме, че възложителят може да възложи по съответния ред изпълнението на функциите на координатор по безопасност и здраве на лице, което е компетентно и отговаря на изискванията на Наредба № 2, независимо в какви правоотношения и с кого е лицето. Тъй като, съгласно Закона за устройство на територията (чл. 160, ал. 2), взаимоотношенията между участниците в строителството се уреждат с писмени договори, различните случаи и детайли при упълномощаване се конкретизират в тях. В практиката са възможни различни варианти на тези договори, включително и посочените от Вас. Координаторът трябва да е правоспособно лице с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и др. (чл. 5, ал. 2). Наредбата дава възможност функциите на координатор по безопасност и здраве да се изпълняват: - за етапа на инвестиционното проектиране и от консултант (за строежи от всички категории) или лице с пълна проектантска правоспособност (за строежи от трета до пета категория); - за етапа на изпълнението на строежа и от консултант (за строежи от първа до четвърта категория) или технически ръководител (за строежи от пета категория) (чл. 5, ал. 3). Съгласно § 1, т.3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2, „проектант", "консултант" и "технически ръководител" са лицата, определени в Закона за устройство на територията. Изисквания за брой години минимален опит към координатора по безопасност и здраве не са изрично посочени в Наредба № 2. (ВС)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България