Категории:


Към категориите

2016-08-18 09:52:58 - Ана Петрова
Здравейте,работя като микробиолог в хранително предприятие,в контакт съм с биол.агенти повече от половин работен ден,мога ли да бъда назначена на 7 часов работен ден,въпреки че според оценката на риска нямам право,а работодателя е съгласен и на какво основание би го направил?Кой подлежи на санкция при проверка и евентуално установена нередност?

2016-11-09 14:17:46 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Петрова, Съгласно Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа биологичните агенти се класифицират в четири рискови групи в зависимост от нивото на риск от инфекция, като към група 2 се включват биологични агенти, които могат да причинят заболяване у хората и да представляват опасност за работещите, но не е вероятно да се разпространят в обществото и обикновено има ефективна профилактика или средства за лечение (чл. 3., ал.1, т. 2 от наредбата). На основание чл. 6, ал. 2 и Приложение № 2 към него, в предприятия за производство на храни, в случаите, в които резултатите от оценката на риска показват, че дейността не е пряко свързани с биологични агенти, но има възможност за експониране на работещите, се прилагат разпоредбите на чл. 7 , 9 , 12 , 13, 14, 15, 16 от наредбата, т.е. работодателят предприема всички мерки за отстраняване или намаляване на риска за работещите, в съответствие с цитираните разпоредби. От друга страна съгласно Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време (НОВРУНРВ), право на 7-часов работен ден имат работниците и служителите, които извършват работи с биологични агенти в клинични лаборатории; лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология; центрове, отделения и сектори за трансфузионна хематология и диализни центрове, отделения и сектори; лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти; (чл.3, т. 4 от НОВРУНРВ). Следва да се отбележи, че наредбата е издадена на основание чл. 137, ал. 2 от Кодекса на труда и се прилага за работниците и служителите, при които работата при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки, но намаляването на продължителността на работното време води до ограничаване на рисковете за тяхното здраве. В този смисъл и на основание гореизложеното, считаме, че работата в микробиологична лаборатория в производство на хранителни продукти сама по себе си не е основание за ползване правото на намалено работно време. Само в случаите, за които оценката на риска показва, че рисковете не могат да бъдат отстранени или намалени може да се установи намалено работно време по реда на НОВРУНВ. /ДК/

2016-08-11 11:54:44 - Пламен Проданов
На страницата на Изпълнителна Агенция Главна Инспекция По Труда в раздел законодателство-правилници има поместени 7 правилника Това ли са единствено валидните правилници към момента или има и други валидни които не могат да се видят на сайта на агенцията? Поздрави Пламен Проданов

2017-01-13 13:17:15 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Проданов, Списъкът с правилници, публикуван в рубрика „Законодателство“ на сайта на ИА ГИТ е неизчерпателен. Законодателството за безопасност и здраве при работа, освен Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и поднормативните актове, които са издадени на тяхно основание, съдържа и голям брой, приемани в периода 60-те – 80-те години от ХХ век, Правилници по безопасността на труда (ПБТ) за отделни видове работа, икономически дейности и браншове. ПБТ не са обнародвани в Държавен вестник, каквато е била практиката към този момент. Съгласно § 21 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 18 от 2003 г.), издадените до влизането в сила на този закон (01 януари 1998 г.) наредби, правилници, правила и норми по безопасността и хигиената на труда се прилагат, доколкото не му противоречат. Бихме искали да Ви уведомим, че част от правилниците по безопасност на труда, са отменени и преработени със съответни наредби на министъра на труда и социалната политика, които са обнародвани в Държавен вестник, например: - Правилник № Д-05-002 от 1971 г. по безопасността на труда при експлоатацията на електрокари и мотокари – заменен с Наредба № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари (ДВ, бр. 112 от 2004 г.); - Правилник № Д-05-001 от 1971 г. по безопасността на труда при товарно-разтоварните работи – заменен с Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (ДВ, бр. 11 от2006 г.); - Правилник № Д-01-009 от 1971 г. по безопасността на труда при взривните работи – заменен с Правилник за безопасността на труда при взривните работи, утвърден със Заповед № 294 на министъра на труда и социалните грижи от 28 декември 1996 г. (ДВ, бр. 3 от 1997 г.); - Правилник № Д-01-012 от 1975 г. по безопасността на труда при механично (студено) обработване на металите - заменен с Наредба № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали (ДВ, бр. 31 от 2004 г.); - Правилник № Д-05-003 от 1975 г. по безопасността на труда при обслужването и ремонта на моторните превозни средства - заменен с Наредба № 12 от 27.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили (ДВ, бр. 6 от 2005 г.); - Правилник № Д-01-014 от 1976 г. по безопасността на труда при въздушни компресори и инсталации - заменен с Наредба № 8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби (ДВ, бр. 93 от 2004 г.); - Правилник № Д-09-001 от 1971 г. по безопасността на труда при експлоатацията на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения - заменен с Наредба № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи (ДВ, бр. 93 от 2004 г.); - Правилник № Д-01-013 от 1980 г. по безопасността на труда в дървообработващата и мебелната промишленост - заменен с Наредба № 6 от 25.05.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина (ДВ, бр. 53 от 2004 г.); - Правилник № Д-02-001 от 1982 г. по безопасността на труда при строително-монтажни работи - заменен с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.). (ВС)

2016-08-05 07:54:48 - Мариела Василева
Здравейте, разрешено ли е при работа на строителен обект, каската да се замени с противоударна шапка и работното облекло тип гащеризон или подобно, да се замени с къс панталон при горещо време? Благодаря за съдействието. Успешен ден.

2017-01-16 13:58:53 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Василева, Лични предпазни средства (ЛПС), в това число, специално работно облекло, се предоставят на работниците и служителите при условия и ред, определени в Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.). Основната характеристика на ЛПС е, че те са специално предназначени за опазване на здравето и безопасността на работещите. Т.е. определят се в зависимост от резултатите от оценката на професионалните и здравни рискове на конкретните работни места. Изборът на ЛПС трябва да се съобрази с редица условия и изисквания, подробно описани в наредбата и в приложенията към нея - неизчерпателния списък на дейности, които могат да изискват прилагане на лични предпазни средства, посочени в приложение № 1, неизчерпателния списък на лични предпазни средства, посочени в приложение № 2, таблицата за части на тялото на работещите, изложени на рискове, посочена в приложение № 3. Съгласно чл. 7 от Наредба № 3, работодателят е длъжен така да избере личните предпазни средства, че те да осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да водят до увеличаване на който и да е риск, да отговарят на условията на съответното работно място, да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите. В тази връзка, при работа на открито в строителството през летните месеци и през зимните месеци рискът е различен, поради променения микроклимат. Следователно, през летните месеци ЛПС за защита на главата (защитните каски и др.) и специалното работно облекло ще бъдат различни от тези, които се използват през зимните. (ВС)

2016-08-02 10:12:06 - Пламен Проданов
Задължително ли е да преминава ежедневен инструктаж технически ръководител на строителен обек, който провежда ежедневен инструктаж на работници участващи в строителни работи? И ако отговорът е "ДА" кой трябва да го провежда.

2017-01-13 13:15:18 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Проданов, Съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, длъжностните лица, които ще провеждат инструктажите, се определят с писмен документ на работодателя, в зависимост от характера на изпълняваната работа, конкретните условия на работните места и съществуващите професионални рискове. По смисъла на наредбата, това са лица с подходящо образование и професионален опит, за да могат да инструктират останалите работници и служители. За тях по наредбата е предвидено периодично обучение по безопасност и здраве при работа за опресняване и надграждане на знанията, не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа (чл.7, ал.5, т.2). (ВС)

2016-07-31 15:10:19 - Василева
Добър ден работя с видео дисплей повече от половината време, очен лекар от трудова медицина ми предписа очила. Каква е минималната сумата, която трябва да ми осигури работодателя за закупуване на очила

2016-11-09 14:32:35 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Василева, Няма законодателно определена минимална сума, която работодателят следва да осигури на работещите за закупуване на очила по реда на Наредба № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. Съгласно чл. 9 от наредбата, работодателят осигурява необходимите прегледи на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести и очила/средства за корекция на зрението на работещия за работата му с видеодисплей, ако са предписани при тези прегледи. Конкретната организация за изпълнението на цитираните задължения е право и задължение на работодателя. /ДК/

2016-07-25 11:54:16 - Цветан Михайлов
Здравейте, имам следния въпрос: Допустимо ли е ръководител на работодателя да издава заповед за съставяне на КУТ без да включи представители на синдикалните организации ? Допустимо ли е също така, да предлага кандидатури за представители на служители в КУТ пред ОС на работниците и служителите свикано по негова инициатива ?

2017-01-13 13:20:39 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Михайлов, Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в състава на комитетите по условия на труд се включват представители на работодателя и равен на тях брой представители на работещите по безопасност и здраве при работа. Представителите на работещите по безопасност и здраве при работа и заместник-председателят на комитета по условия на труд се избират от общото събрание в предприятието по реда на чл. 6 от Кодекса на труда (КТ) за срок 4 години (чл. 28а, ал.1 от ЗЗБУТ). В чл. 6а, ал. 2 от КТ е уредено, че общото събрание (събранието на пълномощниците) в предприятието се свиква от работодателя, от ръководството на синдикална организация, както и по инициатива на една десета от работниците и служителите (пълномощниците) от предприятието. В тази връзка, разпоредбата на чл. 6а, ал. 2 от КТ дава възможност общото събрание на работниците и служителите (събранието на пълномощниците) да се свика от работодателя, но представителите на работещите по безопасност и здраве при работа в състава на КУТ се избират от състава на работниците и служителите на тяхното общо събрание. В състава на представителите на работещите по безопасност и здраве при работа в КУТ могат да участват и представители на синдикалните организации в предприятието, но не е задължително условие. (ВС)

2016-07-18 11:55:23 - Борислав
Здравейте, имам следният въпрос: Ако имам хора назначени на гражданси договори и им се налага по някой път да минават през офиса - за да си вземат брошури; да си погледнат задачите за следващите дни - трябва ли да им провеждам начален инструктаж

2017-01-13 13:13:33 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господине, С Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.), са установени пет вида инструктажи по безопасност и здраве при работа (БЗР), със съответните обхват, съдържание, цели, продължителност и програма: - начален инструктаж – провежда се при постъпване на работа; - инструктаж на работното място - провежда се на работното място на работника или служителя, преди да му бъде възложена самостоятелна работа, с цел практическо запознаване с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност; - периодичен инструктаж – провежда се не по-рядко от един път на три месеца за работещите, пряко заети в дейности с висок производствен риск (по чл. 15, ал. 1 от наредбата), и не по-рядко от един път годишно за всички останали работещи; - ежедневен - провежда се на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително: в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи (чл. 15, ал.1); - извънреден инструктаж. Наредбата се прилага за всички работещи във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението (чл. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.). В тази връзка, на посочените във въпроса Ви работници също следва да се провеждат инструктажите по БЗР, като се спазват изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. Начален инструктаж се провежда само при постъпване на работа. При промяна на работното място и условията на труд следва да провеждате инструктаж на работното място. (ВС)

2016-07-14 14:37:08 - Надя Воденичарова
Здравейте, моля за конкретно обяснение какво се пише в графата от..до.. в книгата за трите инструктажа/на работно място, периодичен, извънреден/Времето /периода/от..до.. в което е проведен, например ако е провеждан 2 дни - от 1.03 до 3.03 или периода за който е валидността на инструктажа, например ако се прави веднъж годишно от 1.03.2016 до 1.03.27

2017-01-16 14:01:01 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Воденичарова, Съгласно образеца в Приложение № 1 към чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ. бр.102 от 2009 г.), в колона 5 „Преминал инструктажа от ........ до .........“ от Книгата за инструктаж по безопасност и здраве при работа (инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж), се посочва съответната дата/продължителността на провеждане на инструктажа (т.к. например, инструктажът на работното място за определени видове работи може да е с минимална продължителност от 1, 2, 3, 4 или 5 работни дни). В колона 6 „Вид на инструктажа“ се посочва вида на инструктажа за съответния работник (иструктаж на работното място, периодичен или извънреден инструктаж), както и съответния период на периодичния инструктаж (в случай, че инструктажът е периодичен - 3 месеца, 1 година или две години). (ВС)

2016-07-12 14:27:41 - Пламен Проданов
Трябва ли работодателят да утвърждава инструкциите по БЗР? В случай, че трябва кое е законовото основание за това? Поздрави П. Проданов

2016-11-11 12:40:01 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Проданов, На основание чл. 4, ал. 3, т. 10 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, при изпълнение на мерките за безопасност и здраве на работното място, работодателят е длъжен да дава съответни инструкции на работещите. Съгласно изискванията на чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.), работодателят е длъжен да предоставя на работещите съответна информация и когато е необходимо, писмени инструкции за използване на работното оборудване. При използване на работно оборудване, при което съществува риск за безопасността и здравето на работещите, работодателят осигурява прилагането на писмени инструкции. Писмените инструкции трябва да са разбираеми за работещите, за които се отнасят, и да съдържат необходимата информация, в т. ч.: условията за използване на работното оборудване; предвидимите ненормални ситуации; изискванията за безопасност и здраве при работа; извлечените от опит заключения при използването на работното оборудване. (ВС)

2016-07-06 13:57:16 - Бл. Шепелявий
ОТНОСНО: Здравните досиета на работещите Уважаеми Г-жи/Г-да, Каква е процедурата и задълженията на СТМ, за предаване на здравните досиеа на работещ при преминаване от една СТМ към друга? Трябва ли СТМ да информира работодателя за полученото здравно досие? Също така ме интересува какво става с досиетата, ако работещия реши да неработи за опр. период

2016-08-18 10:25:48 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Шепелявий, Задълженията на СТМ по отношение на съхранение и предаване на здравните досиета на работещите са подробно разписани в чл. 17 от Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. Наредбата е публикувана в рубриката Документи/Наредби на сайта на МТСП - на http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=227&lang= Обръщаме Ви внимание, че при предаването и приемането на досиетата, следва да се съобразят и изискванията за конфиденциалност на информацията съгласно чл. 4 от наредбата. По отношение на запитването Ви относно съхранението на досието на работещ, който напуска работа и не работи за определен период, изразяваме мнението, че неговото досие следва да се съхранява от последната СТМ, обслужваща последното му работно място, по аналогия с ал. 2 на чл. 17 от наредбата. /ДК/

2016-07-04 18:55:33 - Таня Ангелова
Здравейте,работя като рентгенов лаборант.Получавах ваучери за храна в размер на 60лв.От два месеца са спрени с аргумента,че трябва да се изплати ремонт на трьбата на скенера на който аз и колежките ми неработим.Моля,да ми отговорите дали това е редно.

2016-08-18 10:24:45 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Ангелова, В запитването Ви не става ясно на какво основание сте получавали ваучери за храна в размер на 60 лв. Следва да имате предвид, че на основание чл. 285, ал. 2 от Кодекса на труда и Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (обн. ДВ. бр.1 от 3 януари 2006г.), безплатна храна се осигурява на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда.Въз основа на представената от Вас информация, бихме желали да Ви уведомим, че работата Ви като рентгенов лаборант Ви дава право на безплатна храна на основание чл. 2, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от наредбата, като работа в среда на йонизиращи лъчения. Безплатна храна и/или добавки се получават само за дните, когато се работи при тези условия (чл. 4, ал. 2 от наредбата). В този смисъл, ако ремонтът на тръбата на скенера води до това, че работата Ви понастоящем не е свързана с работа в среда на йонизиращи лъчения, отпада и основанието за получаване на храна по този ред. /ДК/

2016-07-04 12:09:07 - В. Гергиева
Здравейте! Бих искала да попитам може ли друго лице, а не лекарят със специалност трудова медицина да подписва заключенията за пригодност част А, при условие, разбира се, че има мед. образование - лекар без специалност, мед. сестра/. В самата бланка е посочено, че подписва лицето, управляващо стм, а управител невинаги е лекарят със специалност.

2016-08-10 11:30:19 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Гергиева, Съгласно Приложение № 4 към чл. 11, ал. 5, заключенията на службата по трудова медицина за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа се подписват от лицето, управляващо службата по трудова медицина. Следователно, бланката не може да бъде подписана от друго лице, независимо от специалността, ако то не е същевременно и управляващ. /ДК/

2016-07-04 11:59:02 - Добринка Тодорова
Здравейте. Бих искала да ми отговорите на следният въпрос: при провеждане на профилактични медицински прегледи, кой трябва да ни предостави Анализ на база проведените прегледи СТМ или медицинския център, чиито услуги сме ползвали.

2016-08-10 11:28:46 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Тодорова, На основание чл. 11, т.т. 6 и 7 от Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците лекарят, респ. лечебното заведение, извършил периодичните медицински прегледи, в едномесечен срок след приключването на диагностичното изясняване на прегледаните работници, изготвя анализ на резултатите от прегледа. В анализа се включват следните данни: а) брой на подлежащите на преглед работници и брой на прегледаните работници, включително и в процент спрямо първите; б) брой и процент на работниците със заболявания; в) брой и процент на работниците с новооткрити заболявания; г) брой и процент на работниците, изложени на въздействието на рискови фактори за възникване на социалнозначими заболявания; д) структура на регистрираните общи и професионални заболявания; е) структура на рисковите фактори - за целия контингент, за лицата със заболявания и за лицата без такива заболявания; ж) изводи, произтичащи от резултатите от задължителния периодичен медицински преглед, и препоръки за подобряване на здравното състояние на работниците. Анализът се представя на СТМ, обслужваща предприятието, и на работодателя. Съгласно чл. 11, ал. 9 от Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, СТМ от своя страна, в срок до 30 юли на съответната година изготвят и предоставят на работодателя на обслужваното предприятие и на регионална здравна инспекция обобщените анализи за предходната година за здравното състояние на работещите за всяко от обслужваните предприятия във връзка с конкретните условия на труд. В анализа освен обобщена информация от профилактичните прегледи, се включват и данните относно заболеваемостта с временна нетрудостособност и др. (по образец в Приложение 5 към наредбата) /ДК/

2016-07-01 11:15:31 - Антонина Атанасова
Здравейте, моля да ми изпратите писмо изх. № ПК 25-3 от 31.08.2006 г. на МТСП относно прилагането на Наредба № 11 Немога да го открия никъде. Благодаря предварително.

2016-07-14 10:48:14 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Атанасова, Търсената от Вас информация е публикувана на сайта на Министерство на труда и социалната политика в рубриката „Документи“ – под рубрика „Наредби“ или на следния линк: http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=227&lang= .

2016-06-24 01:11:22 - Йордан Пинтев
Работя като ватман в столичния транспорт , въпросът ми е редно ли е да се работи при температури над 50 градуса в кабината на превозното средство което управлявам , и ако не , към кого да се обърнем за помощ ?

2016-11-16 10:37:53 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Пинтев, Температурата на въздуха е елемент на микроклимата на работната среда. Изискванията за производствен микроклимат са регламентирани в глава пета, раздел ІІ на Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.), а граничните стойности на параметрите на микроклимата са посочени в Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр.63 от 2014 г.). Стойностите за температурата на въздуха, които посочвате надхвърлят нормите и изискват в зависимост от резултатите от оценката на риска, да бъдат приложени необходимите общи и специфични мерки и дейности, изисквани от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №7 и другите подзаконови нормативни актове. При работни места с наднормени стойности на температурата се прилагат технически и организационни решения за ограничаването на вредното й въздействие (включително, осигуряване на вентилационни/климатични системи, въвеждане на режими на труд и почивка, осигуряване на достатъчни количества питейна вода). Прилагат се мерки и за намаляване на въздействието на слънчевата радиация, проникваща през стъклата на прозорци, капандури и врати (чл. 86 от Наредба № 7). В случай, че не бъдат предприети подобни нормативно изисквани мерки, сигнал за нарушения на трудовото законодателство можете да подадете до Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (гр. София – 1000, бул. "Княз Дондуков" 3, тел.: 0700 17 670) или до съответната териториална дирекция „Инспекция по труда“ по регистрация на предприятието. (ДД)

2016-06-21 09:49:45 - Васко Веселинов
Здравейте, въпросът ми е свързан с измерване на осветеността. Работя в голямо предприятие, разполагаме със собствени измервателни уреди. Затруднява ме определянето на "контролни точки", в които да се извършва измерването. Има ли установени критерии или правила за определяне на контролните точки по смисъла на чл. 381 от Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (Обн., ДВ, бр. 26 от 07.03.2008 г.), съгласно който в процеса на експлоатацията осветителните уредби се подлагат на следните периодични проверки: „най-малко един път в годината се измерват степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност.

2017-01-13 13:11:30 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Веселинов, Измерванията по Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр.26 от 2008 г.) се извършват с цел контрол на техническата изправност и безопасна експлоатация на електрическите уредби и съоръжения на потребителите на електрическа енергия. Наредба № 16-116 е издадена от министъра на икономиката и енергетиката, на основание чл. 83, ал. 2 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката. В тази връзка, за отговор на конкретни въпроси и указания по прилагането на наредбата, включително относно методите за измерване на степента на осветеност и определяне на"контролните точки", в които да се извършва измерването, следва да се обърнете към компетентния държавен орган по прилагане на посочената наредба - Министерство на енергетиката (§ 5 от ПЗР). (ВС)

2016-06-17 18:48:59 - Стилиян Димитров
Здравейте, има ли нормативен документ, в който е регламентирана минималната площ на работното място. Благодаря.

2016-08-15 11:01:01 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Димитров, Нормативният акт, който регламентира изискванията за БЗР към работните помещения и работните места е Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.). Съгласно разпоредбите на чл. 22-24 от Наредба № 7, работните помещения трябва да са с достатъчна площ, височина и въздушно пространство, позволяващи на работещите да изпълняват работата без рискове за безопасността, здравето и благополучието им. Свободната незаета област на работното място следва да се оразмерява така, че да осигури достатъчно свобода за движение на работещите при изпълнение на работата. Размерите на работните помещения, броят на хората, разполагането на работно оборудване в тях, пътищата за транспортни средства и хора и свободните площи трябва да се съобразяват с конкретната производствена дейност. Организацията на работа, размерите и подреждането на работното място се съобразяват с физиологичните и ергономичните изисквания за осигуряване на нормално протичане на работния процес и за отстраняване или намаляване на риска за здравето при изпълнение на трудовата дейност (чл. 25). Важно изискване на Наредбата е и да не се допуска превишаване на установените норми за производствен микроклимат, шум, вибрации, прах, токсични вещества, осветление, нейонизиращи лъчения в работните помещения и на работните места. Конкретни норми за площ и обем на работното място, за брой лица на единица площ и обем в работните помещения не са регламентирани, поради голямото разнообразие от работни места и дейности и свързаните с тях рискове. В тази връзка е и задължението на работодателя за оценка на професионалните рискове, която ще покаже дали площта на работното помещение е достатъчна за извършването на определения вид работа, без да се създава риск за здравето и безопасността на работещите. Ако считате, че са нарушени посочените разпоредби за безопасност и здраве при работа, можете да подадете сигнал до Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" или до съответната териториална дирекция “Инспекция по труда” по регистрация на предприятието. (ВС)

2016-06-16 18:20:34 - Светла Стефанова
Здравейте! Работя като учител. Поради общо заболяване съм била в болнични повече от 2 месеца. Полага ли ми се пълния размер на сумата за работно облекло?

2016-08-10 11:37:11 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Стефанова, Условията и редът за осъществяване правото на представително облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена са уредени с Наредба № 1 от 9.04.2012 г. Наредбата е издадена от министъра на образованието, младежта и науката (ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г.). В тази връзка Ви препоръчваме да се обърнете за отговор на поставения от Вас въпрос към компетентния орган, даващ указания по прилагането на наредбата - Министерство на образованието и науката. (ДД)

2016-06-16 17:48:58 - Екатерина Петрова
Здравейте, Може ли в дадено дружество да се създаде вътрешна организация за обучение за безопасност при работа с електрообзавеждане на работници, без да е необходимо учредяване на ЦПО? В случай, че е възможно за какъв период от време са валидни издадените удостоверения? Благодаря Ви!

2016-11-11 12:56:12 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Петрова, В случай, че въпросът Ви се отнася до обучението на персонала и проверката на знания за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по електро-безопасност по реда на Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ, бр. 21 от 2005 г.), Ви информираме за следното: Съгласно чл. 18 от Правилника, посоченото обучение може да се провежда от следните лица и организации: - от работодателя; - енергийни предприятия - титуляри на лицензия по Закона за енергетиката; - центрове за професионално обучение, получили лицензия за осъществяване на професионално обучение по следните професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 на Закона за професионалното образование и обучение: електротехник, електромонтьор, техник на енергийни съоръжения и инсталации, монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, оператор на парни и водогрейни съоръжения, техник по автоматизация и монтьор по автоматизация; - висши училища, получили акредитация за осъществяване на обучение по професионалните направления: електротехника, електроника и автоматика; енергетика; комуникационна и компютърна техника, съгласно Класификатора на областите за висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; изм., бр. 106 от 2003 г., бр. 32 от 2005 г.; доп., бр. 94 от 2005 г.). Обучението за придобиване или потвърждаване на квалификационна група се провежда от лица с образователно-квалификационна степен не по-ниска от "бакалавър" съгласно Закона за висшето образование и притежаващи: пета квалификационна група по електробезопасност при обучение или потвърждаване за четвърта и пета квалификационна група; не по-малка от четвърта квалификационна група при обучение или потвърждаване за втора и трета квалификационна група. Обучението за придобиване или потвърждаване на квалификационна група се провежда по писмени програми, съгласно изискванията на чл. 19 от правилника. Когато обучението за квалификационна група се провежда от работодателя, той утвърждава програмите по чл. 19, ал. 1 и определя със заповед състава на изпитните комисии, като при изпити за четвърта и пета квалификационна група председателят и членовете на комисията трябва да притежават пета квалификационна група, а при изпити за втора и трета квалификационна група - не по-ниска от четвърта квалификационна група (чл. 20, ал.2). Видно от разпоредбата на чл. 18, обучението за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по електро-безопасност, което се провежда от ЦПО, е един от възможните варианти за обучение по реда на правилника. (ВС)

2016-06-15 09:54:10 - Йорданка Тодорова
Позволява ли закона предоставяне едновременно на 1 работещ в специфични условия, ваучери за храна ( 2 броя) по Наредба 11 и от СБКО, които се дават на целия персонал като социална политика. Например работещ в отделение по патоанатомия.

2016-08-10 10:57:21 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Тодорова, Безплатна храна и/или добавки към нея, осигурявани на основание чл. 285 на Кодекса на труда (КТ) и Наредба № 11, получават само работниците и служителите, които работят в предприятия, в които са налице едновременно специфичен характер и организация на труда. Безплатната храна се осигурява само за дните, когато работниците и служителите работят при посочените условия, като същата може да се предоставя и във вид на пари, купони, талони и ваучери за храна. Нормата на чл. 6 от Наредба № 11 изрично постановява, че стойността на разходите за осигуряване безплатна храна и/или добавки към нея са за сметка на издръжката на предприятието. От друга страна, чл. 294, т. 1 от КТ дава възможност на работодателите, по тяхна преценка, да осигуряват организирано хранене съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд, като елемент на социално-битовото и културното обслужване в предприятието. В тази връзка няма пречка да се дават и ваучери за храна. Правото за получаването им се решава от общото събрание на работниците и служителите (чл. 293 на КТ). Предвид изложеното считаме, че е нормативно допустимо получаване на безплатна храна на основание чл. 285 на КТ и ваучери за храна на основание чл. 294 от КТ, тъй като тези правни норми действат независимо една от друга и имат различни цели и характер. Осигуряването на безплатната храна и/или добавки към нея по реда и условията на чл. 285 на КТ е в изпълнение на законово задължение на работодателя. Ваучерите за храна по чл. 294, т. 1 по своя характер, представляват социален разход, който съгласно глава четиринадесета от КТ, работодателят може да направи за задоволяване на социално-битовите потребности на работниците и служителите./ДК/  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България