Категории:


Към категориите

2017-02-03 15:37:37 - Светла Гуглева
Изисква ли се правоспособност за компресорист на лицата, обслужващи въздушни винтови компресори?

2017-03-09 10:43:02 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
В чл. 6, ал. 2 от Наредба № 8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби е предвидено, че работа, която включва риск за безопасността и здравето, се възлага само на работещи, които имат необходимата квалификация и умения, и се изпълнява в съответствие с дадените указания и писмените инструкции на работодателя. По въпроса за изискване за правоспособност се обърнете към Министерство на образованието и науката.

2017-02-03 12:19:52 - Мария Илиева
Преди около 2 месеца зададох въпроси на които все още нямам отговор.Работя при СИРВ /12ч. дневни и нощни смени/ при специфична организация на труда. Получавам кафе на зърна като тонизираща/ободряваща/ напитка, но количеството ни беше намалено без някакво обяснение.Въпросите ми са:1.Какво количество/ брой кафета и грамаж за 1 кафе/ се полагат за 1 работен ден? 2.Ободряващи напитки се полагат само за нощните смени или и за дневните/ 12ч смени/? 3.Имаме ли право на храна или добавки към нея при положение, че работим при СИРВ ,12ч работен ден-специфична организация на труда?

2017-03-09 10:42:01 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 140, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/ работодателят е длъжен да осигурява на работниците и служителите топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощния труд. Въведеното изискване е част от условията, предвидени в Кодекса на труда, които работодателят е длъжен да изпълнява при полагане на нощен труд. От запитването е видно, че работите при условията на сумирано изчисляване на работното време и специфична организация на труда. Според разпоредбата на чл. 285, ал. 1 от КТ, на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда, работодателят осигурява безплатна храна и/или добавки към храната. В чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея е предвидено, че за работи при специфична организация на труда се осигурява безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят на 12-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време. По време на нощни смени или при полагане на нощен труд на работниците и служителите се осигуряват тонизиращи или ободряващи напитки – чл. 3 от цитираната наредба. Съгласно Указание № ПК 25/3 от 31.08.2006 г. на МТСП и МЗ "тонизиращите напитки" включват черен и зелен чай, кафе и други кофеинсъдържащи напитки. Освен тях може да се предлагат натурални сокове - зеленчукови, плодови, плодово-зеленчукови, млечно-кисели, млечно-плодови, слабоминерализирани води и др. Разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от наредбата регламентира, че право на безплатна храна и/или добавки към нея по тази наредба имат работниците и служителите, работещи при условията на чл. 2. Безплатна храна и/или добавки към нея получават работници и служители само за дните, когато работят при условията на чл. 2 – ал. 2 на чл. 4 от наредбата. Съгласно чл. 5, ал. 5 от наредбата, стойността на безплатна храна и/или добавки към нея по тази наредба не може да бъде по-малко от два лева на ден за работник или служител. Стойността на тонизиращите и ободряващите напитки е не повече от един лев на смяна – ал. 2 на чл. 5 от наредбата. В чл. 7, ал. 1 от наредбата е указано, че на основа на оценката на риска работодателят след предварителни консултации с представителите на работниците и служителите и комитета/групата по условия на труд, и писмено съгласуване със службата по трудова медицина с писмена заповед определя работниците и служителите, които имат право на: 1. безплатна храна; 2. добавки към храната; 3. безплатна храна и добавки към храната. В заповедта по ал. 1 се определят видът и стойността на храната и/или добавките към нея – ал. 2 на чл. 7 от наредбата. По-големи размери на стойността на храната и/или добавките към нея могат да бъдат договаряни в колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение – чл. 8 от Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. В случаите, когато работници и служители ползват безплатна храна и/или добавки към нея на друго основание, получават храна само на едно от основанията. Следва да имате предвид, че с посочената по-горе наредба се определят условията и редът за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея само на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда.

2017-01-31 09:55:22 - Пламен Проданов
Моля, да дадете определение на "Среда на йонизиращи лъчения" и "Работещ в среда на йонизиращи лъчения" Благодаря предварително

2017-06-16 11:53:23 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Проданов, Съгласно § 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, "йонизиращо лъчение" е предаване на енергия под формата на частици или електромагнитни вълни с дължина на вълната до 100 нанометра или честота над 3 x 1015 Нz включително, способни да създават йони пряко или непряко. За повече информация можетете да се обърнете към Националния център по радиобиологична и радиационна защита към Министерство на здравеопазването. (ВС)

2017-01-30 10:44:10 - Юлиана Георгиева
Когато в администрация постъпи нов служител на дадена длъжност, например „Експерт” , който до момента притежава ЕР на ТЕЛК, издадено за друга длъжност, правилно ли е работодателят да не приеме решението на ТЕЛК или да поиска то да бъде сменено, за да отговаря на новата длъжност?

2017-04-28 17:03:19 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Георгиева, Решението на ТЕЛК, в случай, че не е обжалвано по законовия ред, е в сила за определения в него срок на инвалидността. В този смисъл, ако е изтекъл срокът за обжалване на ТЕЛК, новият работодател не може да го обжалва и следва да приеме предоставеното му експертно решение. В експертното решение се определят както вида и степента на увреждането и съответния срок на инвалидността, така и противопоказаните условия на труд, работоспособността и необходимостта от трудоустрояване. В случай че за новата длъжност са определени специфични рискове, които по преценка на СТМ, обслужваща предприятието, и лекарят издаващ медицинското свидетелство за постъпване на работа, преценяват като противопоказани условия на труд за съответното лице, право на работодателя е да поиска от органа на експертизата допълнителна информация относно условията на труд и трудоустрояването на лицето. За повече информация следва да се обърнете към Министерството на здравеопазването по компетентност. /ДК/

2017-01-30 10:09:25 - Таня Белчева
Работя като рехабилитатор в Дневен център за деца с увреждания . В момента работодателя ми дава 20 дни платен годишен отпуск. Съгласно спецификата на работа и Наредба за доп. год.отпуск имаме право на още минимум 5 раб.дни, но ни се отказват.Задължително ли е да имаме профсъюзна организация в центъра и подписан колективен договор ,за да ни се уваж.

2017-02-09 17:05:59 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Белчева, Разпоредбата на чл. 156, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) регламентира правото на допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки. Право на този вид отпуск имат работниците и служителите, които извършват видовете работи, определени в чл. 2 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск. В чл. 2, т. 12 от наредбата е предвидено, че право на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 1 имат работници и служители, които извършват работи с лица с психични разстройства, ментални увреждания, увреждания на централната нервна система и вродени малформации, какъвто е вашият случай. Съгласно чл. 4, ал. 1 от наредбата, право на допълнителен платен годишен отпуск имат работници и служители, които извършват определените в чл. 2 работи не по-малко от половината от установената с КТ нормална продължителност на работното време. Обръщаме внимание, че работниците и служителите, които имат право на допълнителния платен годишен отпуск по наредбата, се определят с писмена заповед на работодателя след предварителни консултации с представители на работниците и служителите, със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска. В случай, че считате, че са нарушени правата Ви, сигнал за нарушения на трудовото законодателство можете да подадете до Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (гр. София – 1000, бул. "Княз Дондуков" 3, тел.: 0700 17 670) или до съответната териториална дирекция „Инспекция по труда“ по регистрация на предприятието. (ДД)

2017-01-26 11:24:32 - Надежда Иванова
Уважаеми дами и господа, В изпълнение на нормативните изисквания Работодателят е длъжен да осигури:на всеки работещ, включително на работещите по срочно правоотношение или при условията на временна работа по чл. 14, ал. 1, както и на работещите на смени и полагащите нощен труд, подходящо обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното му работно място и на професията при: а) постъпване на работа; б) преместване на друга работа или промяна на работата; в) въвеждане на ново или при промяна на работно оборудване и технология; 2. всички разходи за провеждане на обучението, което се осъществява в работно време. (3) Обучението и инструктажите по ал. 2, т. 1 се провеждат периодично, като се отчитат новите или променените рискове. Никъде не откривам регламентирано какъв инструктаж се провежда при преместване на друга работа или промяна на работата. Моля за Ваш отговор на въпроса: Какъв инструктаж е длъжен да проведе работодателя на работник, при преместване на друга работа или промяна на работата,когато това се случва в организация с административна дейност, промяната е: – Работникът е преназначен на друга длъжност, функционалните му задължения се запазват, увеличават се отговорностите, работното място остава същото; – Работникът е преназначен на друга длъжност променени са функционалните му задължения и извършваната работа, работното място остава същото? Благодаря!

2017-06-16 11:51:40 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Иванова, Условията и редът за провеждането на обучения и инструктажи по безопасност и здраве при работа (БЗР) са регламентирани в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.). С Наредбата са установени пет вида инструктажи по БЗР, всеки със определени обхват, съдържание, цели, продължителност и програма (начален – провежда се при постъпване на работа; на работното място; периодичен - провежда се не по-рядко от един път на три месеца за работещите, пряко заети в дейностите по чл. 15, ал. 1, и не по-рядко от един път годишно за всички останали работещи; ежедневен - провежда се на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск; извънреден инструктаж). В тази връзка, при промяна на извършваната работа на съответното работно място, считаме, че на работника или служителя следва да се проведе инструктаж на работното място, като се спазват изискванията Наредбата. (ВС)

2017-01-23 12:39:03 - Григорова
Здравейте, Бих искала да съгласувам с Вас следния казус: Договорът ни с фирма изтече на 06.01.2017 г. и не беше подновен. Кой следва да изготви здравния анализ на база данни от 2016 г. - ние или новата им СТМ. Предварително Ви благодаря.

2017-04-28 17:00:51 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Григорова, Нормативното изискване , определено в чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, е работодателите да осигуряват обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина. На работодателя е предоставена възможност да създаде служба по трудова медицина, учредена като самостоятелно юридическо лице, или да сключи договор с външна такава. В тази връзка считаме, че няма пречка чрез договорите за обслужване работодателят да възлага различни услуги на различни служби според необходимостта. Ако в договора Ви е включено изготвянето на здравния анализ за 2016 г., то следва Вашата СТМ да го предостави на работодателя, независимо от изтичането на срока за обслужване. В случай, че това задължение се определя на новата СТМ, то Ваше задължение е да й предоставите наличната информация за изготвянето му. Задълженията на СТМ по отношение на съхранение и предаване на здравните досиета на работещите са подробно разписани в чл. 17 от Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. Наредбата е публикувана в рубриката Документи/Наредби на сайта на МТСП. Обръщаме Ви внимание, че при предаването и приемането на досиетата, следва да се съобразят и изискванията за конфиденциалност на информацията съгласно чл. 4 от наредбата./ДК/

2017-01-13 21:07:38 - Гергана Добрева
Работим в ангиографска зала в която, се изследват коронарните артерии на сърцето под рентгенов контрол.Работодателят ни дава допълнително 5 дни отпуск за работа в среда и ежедневно предпазна храна.Ползваме лъчезащитни предп. средства при работа. Персонала,който работи в зала по-няколко часа е осигуряван на 3 категория труд. Правилно ли е това?

2017-04-28 16:59:42 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Добрева, Категорията на труда, положен след 01.01.2000 г. се определя съгласно Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП). Обхватът на наредбата и изискванията за категоризиране на труда на работещите в дейности, производства, работни места и професии са определени в Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (Инструкция № 13). На основание чл. 2 т. 12 от НКТП трудът на работници, специалисти и ръководни служители, работещи постоянно в среда на йонизиращи лъчения (без тези в чл. 1, т. 5 и 6отговарящи на 1-ва категория) е от втора категория при пенсиониране. В чл. 9 от Инструкция № 13 са допълнително пояснени длъжностите, обхванати с чл. 2 на НКТП. На основание чл. 9, ал. 20, т. 50 от Инструкцията, трудът на работещите в рентгенови ангиографски кабинети е от втора категория. Бихме искали да Ви обърнем внимание, че съгласно Кодекса за социално осигуряване, на териториалните поделения на НОИ са възложени правата по отпускането, изменянето, спирането и прекратяването на пенсиите, като издадените от тях разпореждания подлежат на контрол пред административните съдилища. В тази връзка категорията труд при пенсиониране се преценява за всеки отделен случай по представена в ТП на НОИ първична документация, доказваща характера и особените условия на труд. /ДК/

2017-01-12 16:07:35 - Мария Бойкова
Интересува ме дали вашето министерство се занимава със хора които са били жертва на секс трафик. Аз съм научен работник който пише по тази тема и търси съдействие от Български органи които се занимават с това население. Благодаря ви.

2017-03-10 18:07:12 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Бойкова, Взаимодействието и координацията между държавните и общинските органи, както и между тях и неправителствените организации за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и формиране на националната политика в тази област са уредени в Закона за борба с трафика на хора. Съгласно Закона към Министерския съвет се създава Национална комисия за борба с трафика на хора. Председател на Националната комисия е заместник министър-председател, определен от Министерския съвет. В състава на комисията се включват заместник-министър на външните работи, заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на образованието и науката, заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност", заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, заместник-председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, определени от съответните министри и председатели. Националната комисия организира и координира дейността на отделните ведомства и организации по предотвратяване и противодействие на трафика на хора в съответствие с утвърдената от Министерския съвет Национална програма. Министерството на труда и социалната политика, чрез Агенцията по заетостта и ИА "Главна инспекция по труда" участва в дейности, свързани с изпълнението на Националната програма, в съответствие със своите компетентности, като например: • провеждане на информационни действия по превенция и предотвратяване на трафика на хора с цел трудова експлоатация - АЗ • провеждане на обучения на ромски медиатори в "Бюро по труда". - АЗ • провеждане на "Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица" и Национална програма "Активиране на неактивни лица" - рискови групи - МТСП • осъществяване на контакти с компетентни институции от заинтересовани държави - членки на Европейския съюз за предприемане на общи действия за решаване на възникнали проблеми, свързани с български работници на тяхна територия (при случаи на трудова експлоатация) - МТСП, ИА "ГИТ" и др. Повече информация относно дейността на НК и актуалната Национална програма, можете да откриете на сайта на комисията: http://antitraffic.government.bg. /ДК/

2017-01-11 14:13:52 - доц. д-р инж. Красимир Василев
Здравейте, Моля да ми отговорите на няколко въпроса, свързани с издадената от Вас НАРЕДБА № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки. 1. Съгласно чл. 4, т.2 от НАРЕДБА 1 от кандидатът за обучение за придобиване на правоспособност се изисква медицинско свидетелство за здравословното състояние и годността за упражняване на професията. Коя е нормативната уредба, която определя реда и начина за издаване на това медицинско свидетелство? Еднозначно ли е определена тази нормативна база или са възможни тълкователни решения? 2. Приложима ли е НАРЕДБА № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците издадена от министъра на народното здраве, обн., ДВ, бр. 16 от 27.02.1987 г., изм. и доп., бр. 65 от 9.08.1991 г., бр. 102 от 13.12.1994 г., бр. 78 от 30.09.2005 г.) за целите на професионалното обучение, след като чл.2, ал. 1 т. 1 и т. 2 еднозначно определят лицата, към които е насочена наредбата - тези които постъпват на работа за първи път или преминават на друга работа? 3. Коя е наредбата, която се изисква от чл. 14, ал. 3 на Закона за професионално образование и обучение за изискванията и удостоверяването на здравословното състояние на кандидатите? 4. Приложим ли е чл. 13д, ал. 4 от Закона за професионално образование и обучение при разработването на учебни планове и програми за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки,след като обучението не е за придобиване на квалификационна степен, а за правоспособност и има издадена наредба за това (Наредба 1). В тази наредба е предвиден реда за изготвяне и утвърждаване на учебните програми. В очакване на Вашите отговори и с най-добри пожелания за Новата година доц. д-р инж. Красимир Василев

2017-03-10 18:21:25 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Василев, Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки е издадена на основание чл. 45, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите и има за цел да уреди условията и редът за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на цитираните професии. В тази връзка с разпоредбата на чл. 4 от наредбата са определени изискванията към лицата, които могат да получат свидетелство за придобита правоспособност, като в т. 2 е посочено, че те трябва да са физически и психически здрави, което се удостоверява с медицинско свидетелство, съдържащо заключение, че са здрави и годни за упражняване на професията. Наредба № 3 от 28.02.1987 г. е издадена на основание чл. 287, ал. 1 от Кодекса на труда и урежда реда и условията за провеждане на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците. Следва да се има предвид, че предварителните медицински прегледи се извършват с оглед преценка за годността на лицата да изпълняват професията (длъжност, производствена дейност), за която кандидатстват. Поради това, на тези прегледи подлежат: лицата, които постъпват на работа за първи път; лицата, които преминават на друга работа в същото или в друго предприятие, която е свързана с вредни фактори и с риск от професионални увреждания; лицата, прекратили трудовите си правоотношения за повече от три месеца. В специални приложения на Наредба № 3 са определени лекарите-специалисти, участващи при провеждането на предварителните прегледи на постъпващите на работа в производства и професии с вредности, необходимите изследвания, както и медицинските противопоказания за постъпване на работа в производства и професии с вредни за здравето условия и фактори. Освен това е регламентирано, че резултатите от извършените прегледи и изследвания се нанасят в картата за предварителен медицински преглед и в личната амбулаторна карта на лицето, а заключението за годността на лицето да изпълнява посочената професия (длъжност, производствена дейност) се оформя от лекаря, обслужващ предприятието (цеховия лекар или участъковия лекар-терапевт, обслужващ предприятието), или здравното заведение, което извършва прегледите. Допуска се ако няма такива лекари, заключението да се оформя от участъковия терапевт по местоживеене въз основа на данните от прегледа, становището на всеки от съответните специалисти за възможностите на кандидата да изпълнява посочената професия (длъжност, производствена дейност) и в съответствие със Списъка-на медицинските противопоказания за постъпване на работа в производства и професии с вредни за здравето условия и фактори, определени в Наредба № 3. Следователно, издаваният документ по реда на Наредба № 3 е картата за предварителен медицински преглед, като е важно да се отбележи, че за нея е утвърден образец (бл. МЗ 127). Освен това тя е един от задължителните документи, необходими за сключване на трудовия договор по смисъла на Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор. Предвид гореизложеното считаме, че двете наредби (Наредба № 1 и Наредба № 3) имат различни цели и приложимост, поради което не следва да се използват изискванията от едната за постигане целите на другата, т.е. двата документа (медицинско свидетелство и карта за предварителен медицински преглед) са различни документи и имат различни цели и приложение. Освен това считаме, че наличието на медицинско свидетелство по чл. 4, т. 2 от Наредба № 1 не отменя задължението за провеждане на предварителен медицински преглед по реда на Наредба № 3, когато лицето постъпва на работа. Относно въпросът, кой е здравният орган, компетентен да издаде медицинското свидетелство по чл. 9, т. 2 от Наредба № 2 според нас, становище по компетентност следва да изрази Министърът на здравеопазването. По въпросите, свързани с чл. 14, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение следва да се обърнете към Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката по компетентност. /ДК/

2017-01-10 12:18:27 - Светлана Стоянова
Моля за Вашето становище или тълкование на позиция 36 . " Производства , некласифицирани другаде "от таблицата за Трудов травматизъм за 2017 г. съгласно ЗАПОВЕД № РД-01-681 от 12 октомври 2016 г., Кои производства се имат впредвид .В случая ме интересува " Производство на захарни изделия". Моля за отговор до 7 дни , тъй като изтича застраховката.

2017-03-10 18:20:28 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Стоянова, Позиция "Производства, некласифицирани другаде" в Заповед № РД-01-681 от 12.10.2016 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 1.11.2016 г.) обхваща икономическите дейности с код 32 от КИД-2008. Класификацията на икономическите дейности, за краткост наричана" КИД- 2008" е утвърдена със Заповед № РД-07-316 от 29.11.2007 г., издадена от председателя на Националния статистически институт (обн., ДВ, бр. 107 от 18.12.2007 Г., в сила от 1.01.2008 г.). Съгласно КИД 2008, код 32, " Производство, некласифицирано другаде" обхваща дейности като: 32.1. Производство на бижута и подобни изделия; 32.2. Производство на музикални инструменти; 32.3. Производство на спортни стоки; 32.4. Производство на игри и детски играчки; 32.5. Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства; 32.9. Разнообразни производства, некласифицирани другаде (включващи 32.91. Производство на метли и четки и 32.99. Други разнообразни производства, некласифицирани другаде). От друга страна "Производство на какао, шоколадови и захарни изделия" с код 10.82 попада в обхвата на код (до втория знак) 10 от КИД 2008 - "Производство на хранителни продукти". Съгласно Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, основната икономическа дейност на осигурителя се определя съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), по икономическите дейности, посочени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година. Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор (§ 1, ал. 1-3 от горепосочената наредба). В съответствие с така определената икономическа дейност е и задължението за задължително застраховане на работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"( Приета с ПМС.№ 24 от 6.02.2006 г., обн., ДВ, бр. 15 от 17.02.2006 г.). Следователно, ако предприятието Ви е регистрирано в някоя от икономическите дейности, обхванати от Заповед № РД-01-681 от 12.10.2016 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017 г., то следва да застраховате работниците и служителите за риска "Трудова злополука". Бихме желали да Ви уведомим, че съгласно чл. 7 от Закона за статистиката, Националният статистически институт е органът, който осигурява методологическо единство, участва при изграждането на националните статистически информационни системи, разработва и поддържа националните статистически класификации и следователно има компетентността да предоставя методологични становища по въпроси, свързани с определяне на икономическата дейност. За получаване на допълнителна информация по поставените въпроси следва да се обърнете към НСИ. /ДК/

2016-12-30 20:26:23 - Васил Петковски
Допустимо ли е спрямо всички изискванията на наредба 4 за обучение на предстваителите в комитетите и групите за условия на труд провеждането на видео обучение или дистанционно обучение - (в смисъл без преподавател)? Наредбата е издадена от МТСП При положителен отговор ще попитам как отделно за всеки един член който изисква присъствие

2017-08-02 12:15:08 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Петковски, С Наредба № РД-07-2 /16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Наредба № РД-07-2 /16.12.2009 г.), са определени общите изисквания за обучение по безопасност и здраве при работа (БЗР). Съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба № РД-07-2 /16.12.2009 г., формите за обучение по безопасност и здраве при работа са редовна и дистанционна. Обучението по безопасност и здраве при работа се провежда по утвърдени от работодателя писмени програми, които включват образователен минимум за теоретична и практическа подготовка. Тъй като обучението на членовете на КУТ/ГУТ попада в обхвата на Наредба № РД-07-2 /16.12.2009 г. (чл. 6, ал. 1, т. 4), считаме, че няма пречка то да се провежда дистанционно, като се спазват и специфичните изисквания, регламентирани в Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията. Право и отговорност на работодателя е да осигури конкретната организация за провеждането на обучението по БЗР. (ВС)

2016-12-20 10:59:41 - Иван Гагов
Здравейте, транспортна фирма с дейност 4941, назначава шофьори на длъжност 8332 2006. Управляват автовлекачи на ремаркета с товароносимост 20т по международни релации. 1.Има ли връзка между кода на длъжността и задължението за осигуряване на Втора категория труд? 2.На основание, че са назначени по този НКПД код може ли да се осигуряват в III кат.

2017-03-10 17:38:29 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Гагов, На основание чл. 2, т. 25 от НКПТ и чл. 9, ал. 34 от Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, трудът на шофьорите на влекачи на ремаркета и полуремаркета с обща сборна товароподемност 12 и повече тона е от втора категория при пенсиониране. Бихме искали да Ви обърнем внимание, че категорията труд се преценява по оригинални документи за осигурителен стаж, издадени на база разплащателните ведомости или друга счетоводноотчетна документация. При спорни въпроси се представя и производствена (функционална) характеристика, в която да е отразено естеството на извършваната работа, звеното, в което е работено и вида дейност на осигурителя. Съгласно Кодекса за социално осигуряване, на териториалните поделения на НОИ са възложени правата по отпускането, изменянето, спирането и прекратяването на пенсиите, като издадените от тях разпореждания подлежат на контрол пред административните съдилища. В тази връзка категорията труд при пенсиониране се преценява за всеки отделен случай по представена в ТП на НОИ първична документация, доказваща характера и особените условия на труд. /ДК/

2016-12-19 11:55:32 - Николета Славова
Здравейте, през месец октомври ви изпратих въпрос, но все още нямам отговор. Въпросът ми бе: Необходимо ли е да се проведе обучение при работа на височина над 10 м /по-точно 11-15м/ за техници, обслужващи рекламни съоръжения /монтаж, демонтаж, ремонт и поддръжка на билбордове, мегабордове, чела и пана в подлези/. По-специално ме интересува нужно ли е работещите да имат завършен курс по промишлен алпинизъм или е достатъчен курс при работа на височина. Кой нормативен документ поставя изискване за това?

2017-01-16 14:17:46 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Славова, За изпълнение на професии и дейности, свързани с работа на височина, следва да се прилагат изискванията на нормативните актове в областта на професионалното образование и обучение и тези, които определят задължения за обучение по правилата за осигуряване на безопасност и здраве при работа. В тази връзка, основните нормативни актове са: Кодекс на труда, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд(ДВ, бр. 102 от 2009 г.), Закон за професионално образование и обучение и подзаконовите нормативни документи за придобиване на квалификация и на правоспособност за упражняване на професия. Бихме искали да Ви обърнем внимание, че работите на височина са със специфичен риск за безопасността и здравето на работещите. В тази връзка, работещите на височина следва да бъдат обучени по реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г., с оглед спазване на всички изисквания за работа на височина по Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.) и Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 4.05.2004 г.). (ВС)

2016-12-15 22:34:12 - Васил Петковски
Законите определят ли срок на валидност на удостоверения за "Координатор по здраве и безопасност в строителството? Ако не е предвиден срок на валидност ( само преминаване на курс) законно ли е да се определя такъв от организациите предоставящи подобни курсове? Кой да сезираме за нелоялната практика спрямо потребителите (обучаемите)

2017-08-02 12:17:27 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Петковски, По смисъла на чл. 167, ал. 2, т. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за издаване на удостоверение на консултантите в строителството за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, те следва да представят списък на (да имат в състава си) правоспособните физически лица, включително координатор по безопасност и здраве, чрез които се осъществяват дейностите по оценяване съответствието на проектите и/или строителен надзор на строежите, с доказателства за професионалния им опит и за 5-годишния стаж, както и други индивидуални документи, удостоверяващи техните технически компетентности и способности за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1, включително преминато обучение по програми, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството съвместно с компетентните министри. Условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа са регламентирани с Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр.102 от 2009 г.). Минималните изисквания за периодичност на обученията по БЗР, съгласно чл. 7, ал. 5 от Наредба № РД-07-2, са както следва: - за длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси - не по-рядко от веднъж на 2 години и продължителност не по-малка от 6 учебни часа; - за длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на ЗЗБУТ и за лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа - не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа; - за членовете на комитета/групата по условия на труд - съгласно изискванията на Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията (ДВ, бр. 133 от 1998 г.); - за работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа, както и за тези, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот - съгласно изискванията на съответните нормативни актове. Видно от посочените изисквания на Наредба № РД-07-2 / 16.12.2009, няма изрична разпоредба за периодиката на обучение по БЗР на координаторите за безопасност и здраве в строителството. Съгласно чл. 16, т. 8 от Наредба № 2, строителят взема предвид указанията, дадени от координаторите по безопасност и здраве, като възлага изпълнението им на отговорни лица в съответствие с нормативната уредба, вътрешните инструкции и документи, вида на строежа, наличието на подизпълнители и др. Разпоредбата на чл. 18, ал 2 изисква от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност, и работодателите, лично извършващи трудова дейност на строителната площадка, да спазват изискванията на наредбата с отчитане указанията на координаторите за безопасност и здраве. В тази връзка, може да се каже, че наред с функциите за координиране на дейностите по БЗР на строителната площадка, координаторите по безопасност и здраве участват и в управлението на трудовите процеси, тъй като дават указания на строителя и на други лица, извършващи дейности на строителната площадка. В този смисъл, считаме че периодиката на тяхното обучение може да бъде съобразена с периодът, определен в чл. 7, ал. 5, т. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси - не по-рядко от веднъж на 2 години и продължителност не по-малка от 6 учебни часа. (ВС) За повече информация по въпросите в запитването си можете да се обърнете към Министерството на регионалното развитие и благоустройството по компетентност (§ 4 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 2). (ВС)

2016-12-15 22:26:55 - Васил Петковски
Във връзка с обучението по първа долекарска помощ, като обучение по безопасност. Кой има право да провежда въпросното обучение? Само лица с медецинско образование или може и други лица? Какви са изискванията към лицата (различни от медецинските специалисти) които провеждат обучение по "Първа долекарска помощ?

2017-03-10 17:37:52 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Петковски, Съгласно Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа (Утвърдени със Заповед № РД 09-410 от 13.10.1994 г. Издадени от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.1994 г., в сила от 1.01.1995 г.) първа долекарска помощ се оказва от работниците и служителите, като тяхното обучение по правилата за оказване на първа долекарска помощ се прави в рамките на прилаганите форми за инструктаж и обучение на работещите по безопасните методи на труд, съобразно конкретните рискове за здравето. Бихме желали да Ви уведомим, че указания по прилагане на Правилата за оказване на първа долекарска помощ при увреждания на здравето при работа се правят от Министерството на здравеопазването, където следва да се обърнете по компетентност. /ДК/

2016-12-15 12:49:54 - Антоанета Маринова
Във фирмата, в която работя работим в едно и също помещение, където се режат и стриват материяли, с високо съдържание на силициев двуокис. Липсвавентилация и помещението е силно запрашено. Работодателят е наясно с рисковете за здравето, но не предприема никакви мерки за ограничаване на опасността и отказват диалог с работниците по този въпрос

2017-06-16 11:50:44 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Маринова, Цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство, включително и по безопасните и здравословни условия на труд, се осъществява от ИА „Главна инспекция по труда”. В тази връзка, всички сигнали за нарушения на трудовото законодателство, включително за нарушения на изискванията за работна среда, може да подавате до Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (гр. София – 1000, бул. "Княз Дондуков" 3, тел.: 02/ 8101 700, 02/ 8101 756) или до съответната териториална дирекция “Инспекция по труда” по регистрация на предприятието. (ВС)

2016-12-15 08:19:03 - Даниела несторова
Здравейте! На 07.10.2016 зададох въпрос и все още нямам отговор. Благодаря Ви предварително.

2017-01-16 14:13:51 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Несторова, Съгласно чл. 3 от Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ, бр. 43 от 2006 г.), работодателите, които наемат работници или служители по срочно трудово правоотношение, и предприятията, ползватели на работници и служители, изпратени от предприятие, осигуряващо временна работа, са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд и еднаква степен на защита от производствените рискове на всички работници и служители, т.е. те са длъжни да спазват всички изисквания на законодателството в областта на здравословните и безопасните условия на труд. В чл. 5 изрично е посочено, че предприятията, ползватели на работници и служители, изпратени от предприятие, осигуряващо временна работа, са длъжни да осигурят за своя сметка медицинско наблюдение на работниците и служителите по срочно трудово правоотношение или при условията на временна работа съгласно Наредба № 3 от 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците. В тази връзка, отговорността за изпълнението на задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е на предприятията, ползватели на работници и служители, изпратени от предприятия, осигуряващи временна работа (включително изпълнението на задълженията за провеждане на инструктажите по безопасност и здраве при работа и издаването на служебна бележка за проведен начален инструктаж, както и осигуряването на здравно наблюдение на работещите от обслужващата ги СТМ). (ВС)

2016-12-09 14:29:28 - Люба Иванова
Работя в администрацията на Дом за медико-социални грижи за деца. Трябва ли да имам здравна книжка, след като не сме детска ясла, детска градина и не сме специализирано заведение съгласно наредба 15/2006 г.

2017-03-10 17:37:14 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, Наредба № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (обн., ДВ, бр. 57 от 14.07.2006 г., изм., бр. 14 от 15.02.2011 г., в сила от 15.02.2011 г., изм. и доп., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.10.2012 г., изм., бр. 14 от 12.02.2013 г., в сила от 12.02.2013 г., изм. и доп., бр. 106 от 10.12.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) е издадена на основание чл. 34, ал. 3 от Закона за здравето. С наредбата са определени здравните изисквания към лицата, работещи във детските заведения (детски ясли и детски градини) и специализираните заведения за отглеждане , пребиваване и възпитание на деца (чл. 1, ал. 1 от наредбата), които са задължителни и при неспазването им лицата не се допускат на работа. Съгласно § 1 от ДР на наредбата "работещи" са всички лица, които работят по трудови или граждански договори в горните обекти. Контролът по прилагане на наредбата се осъществява от РЗИ. За повече информация следва да се обърнете към Министерството на здравеопазването по компетентност. /ДК/

2016-12-08 16:38:13 - Мария Иванова
За лаборанти в лаборатория е налице контакт с биологични материали, т.е. специфичен характер на труда, но не са налице условия по чл.2, ал.2 от Наредба 11 . Полагат ли им се ваучери за храна по Наредба 11? На останалия персонал като рецепционисти, хигиенисти, административен персонал полагат ли им се ваучери по тази наредба 11?

2017-02-09 09:27:44 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, Следва да имате предвид, че на основание чл. 285, ал. 2 от Кодекса на труда и Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (обн. ДВ. бр.1 от 3 януари 2006г.), безплатна храна се осигурява на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда. Условията за специфичен характер и специфична организация на труда трябва да действат кумулативно (да са изпълнени едновременно), съгласно чл. 285, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), за да има задължение работодателят за осигуряване на безплатна храна. Въз основа на информацията в запитването Ви, считаме че за посочените от Вас видове работа не са налице основания за задължително предоставяне на безплатна храна, съгласно чл. 285, ал. 1 от КТ и Наредба № 11, тъй като не е налице специфична организация на труда. /ДК/  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България