Категории:


Към категориите

2016-12-08 11:50:38 - Ралина Добрева
По какъв начин се извършва оценка на риска за хора, които са назначени в българска фирма, а в същото време са командировани в чужбина ? Какви са задълженията на работодателя в този случай?

2017-02-09 09:25:44 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Добрева, Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) работодателят е длъжен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като прилага необходимите мерки, включително превенция на професионалните рискове; предоставяне на информация и обучение и осигуряване на необходимата организация и средства. Тези мерки се прилагат при спазване на основните принципи на превенция, единият от които е оценка на риска на работното място, с оглед избягване или намаляване на професионалните рискове и планиране на мерки за превенция на възможните вреди за здравето и безопасността на работниците. Разпоредбите на ЗЗБУТ се прилагат във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението. (чл. 2 от ЗЗБУТ). В тази връзка задълженията на работодателя към командировани в чужбина работници по отношение на осигуряването на здраве и безопасност не са изключение. Тъй като в запитването си не давате достатъчно информация за срока на командироване на работниците и служителите, предприятието/работното място където те ще извършват, работата, за която са изпратени, и др. подобни, не можем да Ви дадем конкретен съвет какви са задълженията на работодателя, свързани с оценката на риска в този случай./ДК/

2016-12-06 15:03:56 - Мария Илиева
Работя при СИРВ-специфична организация на труд /12 часови дневни и нощни смени/.Получавам като ободряващи напитки -кафе на зърна, но тази година получих с 500 гр.по-малко отколкото предходните години /3.5 кг.-3 кг/. Искам да попитам: 1.Какво количество кафе реално се полага? 2.Колко кафета на ден се полагат? 3.Само за нощни смени ли се полагат или и за дневните? 4. Дали намалението в грамажа е по преценка на работодателя или е нарушение? 5.Имаме ли право и на храна?

2017-03-09 10:41:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 140, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/ работодателят е длъжен да осигурява на работниците и служителите топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощния труд. Въведеното изискване е част от условията, предвидени в Кодекса на труда, които работодателят е длъжен да изпълнява при полагане на нощен труд. От запитването е видно, че работите при условията на сумирано изчисляване на работното време и специфична организация на труда. Според разпоредбата на чл. 285, ал. 1 от КТ, на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда, работодателят осигурява безплатна храна и/или добавки към храната. В чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея е предвидено, че за работи при специфична организация на труда се осигурява безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят на 12-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време. По време на нощни смени или при полагане на нощен труд на работниците и служителите се осигуряват тонизиращи или ободряващи напитки – чл. 3 от цитираната наредба. Съгласно Указание № ПК 25/3 от 31.08.2006 г. на МТСП и МЗ "тонизиращите напитки" включват черен и зелен чай, кафе и други кофеинсъдържащи напитки. Освен тях може да се предлагат натурални сокове - зеленчукови, плодови, плодово-зеленчукови, млечно-кисели, млечно-плодови, слабоминерализирани води и др. Разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от наредбата регламентира, че право на безплатна храна и/или добавки към нея по тази наредба имат работниците и служителите, работещи при условията на чл. 2. Безплатна храна и/или добавки към нея получават работници и служители само за дните, когато работят при условията на чл. 2 – ал. 2 на чл. 4 от наредбата. Съгласно чл. 5, ал. 5 от наредбата, стойността на безплатна храна и/или добавки към нея по тази наредба не може да бъде по-малко от два лева на ден за работник или служител. Стойността на тонизиращите и ободряващите напитки е не повече от един лев на смяна – ал. 2 на чл. 5 от наредбата. В чл. 7, ал. 1 от наредбата е указано, че на основа на оценката на риска работодателят след предварителни консултации с представителите на работниците и служителите и комитета/групата по условия на труд, и писмено съгласуване със службата по трудова медицина с писмена заповед определя работниците и служителите, които имат право на: 1. безплатна храна; 2. добавки към храната; 3. безплатна храна и добавки към храната. В заповедта по ал. 1 се определят видът и стойността на храната и/или добавките към нея – ал. 2 на чл. 7 от наредбата. По-големи размери на стойността на храната и/или добавките към нея могат да бъдат договаряни в колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение – чл. 8 от Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. В случаите, когато работници и служители ползват безплатна храна и/или добавки към нея на друго основание, получават храна само на едно от основанията. Следва да имате предвид, че с посочената по-горе наредба се определят условията и редът за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея само на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда.

2016-11-21 13:58:07 - Лилия Владимирова
Длъжността "Инспектор БЗР" в произв. фирма в преработващата промишленост, с численост над 200 души до момента се изпълнява от маш.инженер. Има идея тази дейност да се изпълнява от юрист по гр.договор и икономист. Моля за Вашето становище , имайки предвид че се касае за фирма производствена дейност с 2 големи произв. звена и голям машинен парк в тях

2017-02-24 16:42:35 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Владимирова, Задълженията на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са регламентирани в Закона за здравословни и безопасни условия на труд. В тази връзка работодателят назначава или определя един или повече служители с подходяща квалификация или създава специализирана служба, които да го подпомагат. Функциите могат да бъдат възложени като допълнително задължение на длъжностно лице или пък да бъдат изпълнявани от самия работодател (когато той е физическо лице). Възможно е и сключване на договор с външни за предприятието юридически или физически лица. Функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, са определени в Наредба № 3 от 27.07.1998 г. В тази връзка считаме, че право на работодателя е да прецени на кого да възложи да изпълнява функцията на орган по безопасност и здраве при работа. При вземането на това решение работодателят следва да има предвид вида и характера на упражняваните дейности, условията на труд, рисковите фактори и броя на работещите в предприятието. (ДД)

2016-11-21 10:14:13 - Милко Стефанов
Здравейте, бихте ли разяснили какви са изискванията за наличието на аптечка в офиса, кои актуални нормативи да бъдат прочетени? Благодаря предварително.

2017-02-09 09:22:50 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Стефанов, Съгласно чл. чл. 242 - 244 от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, е въведено изискването за осигуряване на стаи за първа помощ, както и на лесно достъпни средства за оказване на първа помощ, означени с установените знаци, на местата, където работните условия го изискват. За ефективното оказване на първа долекарска помощ, се осигуряват аптечки или аптечни чанти, комплектовани с медикаменти в зависимост от рисковите фактори на съответната трудова дейност, съгласно чл. 4 от Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа (утвърдени със Заповед № РД 09-410 от 13 октомври 1994 г., обн. ДВ, бр. 89 от 1994 г.) Окомплектоването на аптечките или аптечни чанти се извършва с лекарствени и превързочни средства и други материали, в съответствие с глава ХІІІ от Правилата за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа. Бихме желали да Ви уведомим, че изменения, допълнения и указания по Правилата за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа се разработват и утвърждават от Министерството на здравеопазването, където следва да се обърнете за допълнителна информация. /ДК/

2016-11-15 13:50:29 - Марияна Славева
Извършваме строителство на сграда на ВЕЦ в горска територия на 3,5 км от населеното място. Нужно ли е да заградим обекта . В ПБЗ няма написано. В протокол 2а за откриване на стр. площадка пише че няма нужда от заграждане. В близост до територията ни има черен път отвеждащ до природни забележителности които са в Натура 2000. Очаквам Вашия отговор.

2017-06-16 11:49:22 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Славева, Строителната площадка се определя и открива при условията и по реда на Закона за устройство на територитята (ЗУТ). Съгласно чл. 157, ал. 7, второ изречение от ЗУТ, строителните площадки се ограждат с временни огради по указание на общинската администрация (администрацията на района), поставят се информационни табели за разрешения строеж с данни за строителя, проектанта, лицето, упражняващо строителен надзор, и други. За повече информация по въпроса можете да се обърнете към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. (ВС)

2016-11-10 17:19:07 - Валентина Дишлянова
Здравейте, Бих искала да получа консултация по следните въпроси във връзка с НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 20 04 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ : 1. съгласно чл.5, ал.2, Координатора по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа необходимо ли е да притежава диплома за завършено висше образование или техникум в областта на строителството. Колко години е минималния опит? 2. с ъгласно чл.5, ал.3, т.2 а) консултант (за строежи от първа до четвърта категория) необходимо ли е да бъде на щат във фирмата на Възложителя, или може да бъде външно лице и на какъв договор трябва да бъде назначен - граждански или договор за консултантска услуга. Предварително благодаря и ще очаквам разяснение по поставените въпроси. С пожелание за успешен ден, Валентина Дишлянова

2017-06-16 11:59:57 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Дишлянова, Съгласно чл. 5 на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ. бр.37 от 2004г.), координаторът по безопасност и здраве (КБЗ), както за етапа на инвестиционното проектиране, така и за етапа на изпълнението на строежа, се определя от възложителя на строителния обект или от упълномощено от него лице да изпълнява задачите, посочени в чл. 11. В тази връзка, считаме, че възложителят може да възложи по съответния ред изпълнението на функциите на координатор по безопасност и здраве на лице, което е компетентно и отговаря на изискванията на Наредба № 2, независимо в какви правоотношения и с кого е лицето. Тъй като, съгласно Закона за устройство на територията (чл. 160, ал. 2), взаимоотношенията между участниците в строителството се уреждат с писмени договори, различните случаи и детайли при упълномощаване се конкретизират в тях. В практиката са възможни различни варианти на тези договори, включително и посочените от Вас. Координаторът трябва да е правоспособно лице с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и др. (чл. 5, ал. 2). Наредбата дава възможност функциите на координатор по безопасност и здраве да се изпълняват: - за етапа на инвестиционното проектиране и от консултант (за строежи от всички категории) или лице с пълна проектантска правоспособност (за строежи от трета до пета категория); - за етапа на изпълнението на строежа и от консултант (за строежи от първа до четвърта категория) или технически ръководител (за строежи от пета категория) (чл. 5, ал. 3). Съгласно § 1, т.3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2, „проектант", "консултант" и "технически ръководител" са лицата, определени в Закона за устройство на територията. Изисквания за брой години минимален опит към координатора по безопасност и здраве не са изрично посочени в Наредба № 2. (ВС)

2016-11-07 15:32:55 - Мая Цвяткова
Здравейте! Имам следния случай: Шофьор на служебен камион се почувствал зле по време на работа (служебно пътуване). Отива в ЦСМП, откъдето е транспортиран в кардиологично отделение на МБАЛ и остава за лечение в отделението. Има ли в случая трудова злополука?

2016-12-09 17:25:41 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Цвяткова, Съгласно Кодекса за социално осигуряване трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт. Трудова е и злополуката, станала с осигурен по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до: основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер; мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден; мястото за получаване на възнаграждение (чл. 55, ал.ал.1 и 2). Компетентен орган по регистриране, разследване и признаване на трудовите злополуки е Националния осигурителен институт, след като осигурителя или осигуреното лице декларират злополуката. На основание чл. 60 от Кодекса за социално осигуряване, длъжностното лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт, въз основа на документите в досието по злополуката, в 7-дневен срок от декларирането издава разпореждане за приемане или за неприемане на злополуката за трудова. При декларирана злополука по повод на нетравматично увреждане (какъвто вероятно е представения от Вас случай) разпореждането се издава въз основа на решението на органите, осъществяващи експертизата на работоспособността, тъй като те са компетентни в установяването на връзка между условията на труд/ изпълняваната работа и съответното нетравматично увреждане. /ДК/

2016-11-03 21:38:19 - Росица Димитрова
Здравейте, Постъпих на работа при нов работодател на 18.07.2016г. В първия ми раб. ден беше проведен първонач. инструктаж, съответно разписала съм се в книга, беше издадена сл. бележка, т.е. спазени са изискванията на наредбата. При условие, че професията ми не е високорискова, трябва ли тази год. да се включа и в периодичен инструктаж? Благодаря!

2017-01-16 14:07:17 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Димитрова, Условията и редът за провеждане на инструктажите по безопасност и здраве при работа (БЗР) са регламентирани в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.). Съгласно чл. 14, ал 2 от наредбата, периодичният инструктаж се провежда не по-рядко от един път на три месеца за работещите, пряко заети в дейностите по чл. 15, ал. 1, и не по-рядко от един път годишно за всички останали работещи, освен ако в други нормативни актове не е регламентирана по-малка периодичност. Право и отговорност на работодателя е да определи конкретната организация на провеждане на инструктажите по БЗР, в зависимост от конкретните условия в предприятието и спецификата на извършваните дейности и работните мяста. В тази връзка и на основание информацията, която предоставяте в запитването, считаме, че първият периодичен инструктаж, следва да Ви бъде проведен в периода до една година, считано от 18.07.2016 г. (ВС)

2016-10-24 13:54:35 - Николета Славова
Здравейте, необходимо ли е да се проведе обучение при работа на височина над 10 м /по-точно 11-15м/ за техници, обслужващи рекламни съоръжения /монтаж, демонтаж, ремонт и поддръжка на билбордове, мегабордове, чела и пана в подлези/. По-специално ме интересува нужно ли е работещите да имат завършен курс по промишлен алпинизъм или е достатъчен курс при работа на височина. Кой нормативен документ поставя изискване за това?

2017-01-16 13:57:45 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Славова, За изпълнение на професии и дейности, свързани с работа на височина, следва да се прилагат изискванията на нормативните актове в областта на професионалното образование и обучение и тези, които определят задължения за обучение по правилата за осигуряване на безопасност и здраве при работа. В тази връзка, основните нормативни актове са: Кодекс на труда, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд(ДВ, бр. 102 от 2009 г.), Закон за професионално образование и обучение и подзаконовите нормативни документи за придобиване на квалификация и на правоспособност за упражняване на професия. Бихме искали да Ви обърнем внимание, че работите на височина са със специфичен риск за безопасността и здравето на работещите. В тази връзка, работещите на височина следва да бъдат обучени по реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г., с оглед спазване на всички изисквания за работа на височина по Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.) и Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 4.05.2004 г.). (ВС)

2016-10-24 11:07:16 - Петър Георгиев
От 1978 г. до 1992 г. работих на длъжност каменно монтажник, която с УП-3 ми е призната за II категория. От 01.08.1979 г. до 31.12.1979 г. съм работил в КК на УС на БПС - Несебър, описано в трудовата ми книжка. Подадох молба за УП-3 в почивно дело - Бургас и отговора бе, че не фигурирам в техния архив. Ще ми се признае ли стажа за II-ра категория?

2016-12-21 10:46:47 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Конкретната преценка за категорията труд, от която следва да бъде зачетен осигурителния стаж, се прави от длъжностните лица в Националния осигурителен институт (НОИ), въз основа на оригиналните документите за осигурителен (трудов) стаж, които лицето представя в съответното териториално поделение – обр. УП-3, заповеди за назначаване, трудова книжка, конкретната длъжност, на която е било назначено, предприятието, в което е работило и др. Предвид на това е необходимо да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, където ще представите документите, с които разполагате и е отразен посочения от Вас стаж. КС

2016-10-20 06:48:35 - Georgi Hristov
Добро утро, Искам да Ви попитам, при постоянна работа с комп. почти по 8 часа на смяна, как може да се установи, че наистина работодателя не дава почти никакви почивки, на работниците си? Понеже е хубаво написано в закона, но реално колко се спазва този закон, освен в държавните фирми ?? Дайте съвет!

2016-12-06 15:32:05 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Христов, Основните изисквания, които следва да изпълняват работодателите и работещите при работа с видеодисплеи, са определени с Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005). С пълния текст на наредбата можете да се запознаете на интернет страницата на МТСП. Съгласно наредбата работодателят е задължен да извършва оценка на риска на работните места с видеодисплеи за определяне на възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др. (чл. 3.). Съобразно оценката на риска, работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за намаляване на рисковете, както и да предостави на служителите обучение и информация относно тези мерки и изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове. Една от възможностите за предприемане на мерки е по отношение на организацията на работата на лицата, работещи с видеодисплеи. Съгласно чл. 8. от Наредба № 7, работодателят следва да организира трудовата дейност на лицата, работещи с видеодисплеи, по начин, осигуряващ периодични прекъсвания на работата с видеодисплеи, които се ползват за: 1. регламентирани почивки, като техният брой, продължителност и ред на ползване се определят в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа; 2. извършване на други дейности с цел намаляване на натоварването, дължащо се на работата с видеодисплеи. В случай че в резултат на оценката на риска е идентифицирана необходимост от разработване на физиологични режими на труд и почивка, то същите се включват в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието и се довеждат до знанието на работещите (чл. 7. от Наредба № 15). Няма изрична разпоредба, определяща броя и продължителността на почивките. За нарушения на трудовото законодателство можете да подадете сигнал до териториалната дирекция „Инспекция по труда“./ДК/

2016-10-18 10:12:00 - Антоанета Харизановао
Когато един служител на предприятие извършва дейност в друго, без да е в трудовоправни отношения с второто предприятие(само ползва на добра воля работна площадка,доброволно предоставена му), кой носи отговорност в случай на инцидент през работно време.

2016-11-16 10:42:00 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Харизанова, Отговорност за работника или служителя носи работодателят, с когото има сключено трудово правоотношение. Съгласно чл. 127, ал. 1 от Кодекса на труда работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури: работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение; работно място и условия в съответствие с характера на работата; здравословни и безопасни условия за труд; длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор срещу подпис и се отбелязва датата на връчването; указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Бихме искали да Ви напомним, че на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, когато един обект, работно помещение или оборудване, работна площадка или работно място се използват от няколко предприятия или организации, работодателите съвместно, по писмена договореност, осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, информират се взаимно за рисковете при работа и координират дейностите си за предпазване на работещите от тези рискове. (ДД)

2016-10-12 08:11:54 - Пламен Проданов
Има ли забрана досиетата по чл. 10 или части от тях от НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. да бъдат съхранявани само на електронен носител? Поздрави

2016-11-11 12:45:19 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Проданов, Разпоредбата на чл. 10 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 8.10.1999 г.) изисква собственикът или ползвателят на предприятие, обект или работно оборудване да поддържа досие, което съдържа: екзекутивната документация на строежа или частта от нея, отнасяща се до проектното осигуряване на здравословните и безопасните условия на труд, в част "Технологична", протоколите за успешно проведени единични и приемни изпитвания на машини и съоръжения и актът, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация, доказващи съответствието на изпълненото строителство с изискванията на ЗЗБУТ; всички документи, отразяващи периодични изпитвания и проверки при експлоатацията, включително ремонтите, както и измерванията за състоянието на работната среда, включително резултатите от мониторинга, когато се предвижда такъв. Изискването посочените документи да бъдат съхранявани в електронен вид не е изрично уредено в наредбата. В тази връзка считаме, че посочените в чл. 10 от Наредба № 7 / 23.09.1999 г. документи не могат да бъдат съхранявани само на електронен носител. (ВС)

2016-10-10 17:16:46 - Маргарита Петрова
Разрешено ли е да се прави ремонт на коридора, маха се стария линолеум, при който се вдига прах и шум, и в същото време служителите да работят в стаите експертна дейност и се пишат решения? След това почват да слагат плочи и вече трябва да прелитаме, за да не развалим току-шо залепените плочи. Да не говорим за техниката компютри и др. целите в прах

2016-12-09 17:24:35 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Петрова, Съгласно чл. 127, ал. 1 от Кодекса на труда работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, което включва осигуряването на: работата, която е определена при възникване на трудовото отношение; работно място и условия в съответствие с характера на работата; здравословни и безопасни условия на труд. В случай, че считате, че трудовите Ви права са нарушени, следва да подадете сигнал към инспекцията по труда. /ДК/

2016-10-07 08:47:59 - Даниела Несторова
Здравейте! Въпросите са ми два: 1. две фирми - ползвател на лица от временна заетост и осигуряващ лица временна заетост - при провеждане на началния инструктаж, кои издава служебната бележка за проведен начален инструктаж? 2. при същият случай - коя СТМ дава заключение за пригодност - която обслужва ползвателя, или която обслужва осигуряващия

2017-01-16 14:04:49 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Несторова, Съгласно чл. 3 от Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ, бр. 43 от 2006 г.), работодателите, които наемат работници или служители по срочно трудово правоотношение, и предприятията, ползватели на работници и служители, изпратени от предприятие, осигуряващо временна работа, са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд и еднаква степен на защита от производствените рискове на всички работници и служители, т.е. те са длъжни да спазват всички изисквания на законодателството в областта на здравословните и безопасните условия на труд. В чл. 5 изрично е посочено, че предприятията, ползватели на работници и служители, изпратени от предприятие, осигуряващо временна работа, са длъжни да осигурят за своя сметка медицинско наблюдение на работниците и служителите по срочно трудово правоотношение или при условията на временна работа съгласно Наредба № 3 от 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците. В тази връзка, отговорността за изпълнението на задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е на предприятията, ползватели на работници и служители, изпратени от предприятия, осигуряващи временна работа (включително изпълнението на задълженията за провеждане на инструктажите по безопасност и здраве при работа и издаването на служебна бележка за проведен начален инструктаж, както и осигуряването на здравно наблюдение на работещите от обслужващата ги СТМ). (ВС)

2016-10-06 18:31:08 - Илияна Илчева
Здравейте , бих искала да задам следния въпрос: Може ли да се нарече психически тормоз на работното място , след като в продължение на две седмици върху мен се оказва натиск от по -висшестоящ и не компетентен в моята работа да извърша определен вид услуга , при условие ,че съм направила запитване и чакам разрешение за извършването на тази услуга? Запашена бях с уволнение, защото процедурата можела да се забави , а гражданите искат това да се случи веднага. Какви са правата ми в този случай и до колко закона ме пази като длъжностно лице ? Предварително Ви благодаря !

2016-11-16 10:31:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Илчева, В случай, че смятате, че сте подложена на тормоз Законът за защита срещу дискриминация (ЗЗД) Ви дава право да направите писмено оплакване до работодателя. Съгласно чл. 17 от ЗЗД работодател, получил такова оплакване от работник или служител, който се смята за подложен на тормоз, включително сексуален тормоз, на работното място, е длъжен незабавно да извърши проверка, да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност, ако тормозът е извършен от друг работник или служител. В случай, че работодателят не предприеме проверка по вашия случай можете да подадете жалба до Комисията за защита от дискриминация. Производство пред комисията се образува по жалба на засегнати лица, инициатива на комисията, сигнали на физически и юридически лица, на държавни и общински органи. Информация за контакт: Комисия за защита от дискриминация София 1125, бул. Драган Цанков 35, телефон: 02 807 3030, е-мейл: kzd@kzd.bg Бихме искали да Ви информираме, че правото на работодателя да прекрати трудово правоотношение може да се упражни само на установени в закона основания. Те са изрично и изчерпателно уредени в Кодекса на труда (КТ). Работникът или служителят има право да оспорва законността на уволнението пред работодателя или пред съда (чл. 344, ал 1 от КТ). (ДД)

2016-09-29 10:37:57 - Вергиева
Работим на далечен обект. Работниците - шофьори и тежка механизация работят на 10 дневен график /5 дни дневна и 5 дни нощна смяна/ , следват 5 дни почивка. Следва ли да се изпълнява закона за автомобилните превози в частта в две поредни седмици да има 90 часа работа при положение че след още 10 часа излизат в седмична почивка от 5 дни? Благодаря!

2016-10-18 16:15:07 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
В чл. 91, ал. 1 от Заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози е предвидено, че Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съвместно с министъра на вътрешните работи ръководи и осъществява контрола по прилагането на закона при извършването на превози на пътници и товари с моторни превозни средства с българска или чуждестранна регистрация с изключение на превозите, извършвани от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и от съюзническите и/или чуждите въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея. Съгласно ал. 2 на чл. 91 от закона, контролът по ал. 1 се осъществява чрез Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Предвид горното, във връзка с прилагане на Закона за автомобилните превози се обърнете към ИА „Автомобилна администрация“. МВ/

2016-09-26 21:06:19 - Виолета Георгиева
При посещение от ИТ ми написаха ,че трябва да им занеса Договор със СТМ .Трябва ли да имам такъв договор след като нямам нает персонал и само аз работя ?

2016-11-09 14:30:06 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Георгиева, Съгласно чл. 25, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), работодателите осигуряват обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина. В случай, че нямате работници/служители, наети по трудов договор, Вие нямате задължение да сключвате договор за обслужване от служба по трудова медицина по реда на чл. 25 от ЗЗБУТ. /ДК/

2016-09-26 14:47:43 - Ana Petrova
Здравейте,преди повече от месец се обърнах към вас с въпрос и до този момент нямам отговор,ще се радвам да получа такъв все пак,благодаря!

2016-11-09 14:21:24 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Петрова, Съгласно Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа биологичните агенти се класифицират в четири рискови групи в зависимост от нивото на риск от инфекция, като към група 2 се включват биологични агенти, които могат да причинят заболяване у хората и да представляват опасност за работещите, но не е вероятно да се разпространят в обществото и обикновено има ефективна профилактика или средства за лечение (чл. 3., ал.1, т. 2 от наредбата). На основание чл. 6, ал. 2 и Приложение № 2 към него, в предприятия за производство на храни, в случаите, в които резултатите от оценката на риска показват, че дейността не е пряко свързани с биологични агенти, но има възможност за експониране на работещите, се прилагат разпоредбите на чл. 7 , 9 , 12 , 13, 14, 15, 16 от наредбата, т.е. работодателят предприема всички мерки за отстраняване или намаляване на риска за работещите, в съответствие с цитираните разпоредби. От друга страна съгласно Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време (НОВРУНРВ), право на 7-часов работен ден имат работниците и служителите, които извършват работи с биологични агенти в клинични лаборатории; лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология; центрове, отделения и сектори за трансфузионна хематология и диализни центрове, отделения и сектори; лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти; (чл.3, т. 4 от НОВРУНРВ). Следва да се отбележи, че наредбата е издадена на основание чл. 137, ал. 2 от Кодекса на труда и се прилага за работниците и служителите, при които работата при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки, но намаляването на продължителността на работното време води до ограничаване на рисковете за тяхното здраве. В този смисъл и на основание гореизложеното, считаме, че работата в микробиологична лаборатория в производство на хранителни продукти сама по себе си не е основание за ползване правото на намалено работно време. Само в случаите, за които оценката на риска показва, че рисковете не могат да бъдат отстранени или намалени може да се установи намалено работно време по реда на НОВРУНВ. /ДК/

2016-09-16 15:24:47 - Рафаилова
Какви са изискванията за височина на помещението при дейност печат върху чаши и тениски?

2017-01-13 13:24:29 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Рафаилова, Нормативният акт, който регламентира изискванията за БЗР към работните помещения и работните места е Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.). Съгласно разпоредбите на чл. 22-24 от Наредба № 7, работните помещения трябва да са с достатъчна площ, височина и въздушно пространство, позволяващи на работещите да изпълняват работата без рискове за безопасността, здравето и благополучието им. Свободната незаета област на работното място следва да се оразмерява така, че да осигури достатъчно свобода за движение на работещите при изпълнение на работата. Размерите на работните помещения, броят на хората, разполагането на работно оборудване в тях, пътищата за транспортни средства и хора и свободните площи трябва да се съобразяват с конкретната производствена дейност. Организацията на работа, размерите и подреждането на работното място се съобразяват с физиологичните и ергономичните изисквания за осигуряване на нормално протичане на работния процес и за отстраняване или намаляване на риска за здравето при изпълнение на трудовата дейност (чл. 25). Важно изискване на Наредбата е и да не се допуска превишаване на установените норми за производствен микроклимат, шум, вибрации, прах, токсични вещества, осветление, нейонизиращи лъчения в работните помещения и на работните места. Конкретни норми за площ и обем на работното място, за брой лица на единица площ и обем в работните помещения не са регламентирани, поради голямото разнообразие от работни места и дейности и свързаните с тях рискове. В тази връзка е и задължението на работодателя за оценка на професионалните рискове, която ще покаже дали размерите на работното помещение, в т.ч. височината му е достатъчна за извършването на определения вид работа, без да се създава риск за здравето и безопасността на работещите. (ВС)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България