Категории:


Към категориите

2016-06-17 18:48:59 - Стилиян Димитров
Здравейте, има ли нормативен документ, в който е регламентирана минималната площ на работното място. Благодаря.

2016-08-15 11:01:01 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Димитров, Нормативният акт, който регламентира изискванията за БЗР към работните помещения и работните места е Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.). Съгласно разпоредбите на чл. 22-24 от Наредба № 7, работните помещения трябва да са с достатъчна площ, височина и въздушно пространство, позволяващи на работещите да изпълняват работата без рискове за безопасността, здравето и благополучието им. Свободната незаета област на работното място следва да се оразмерява така, че да осигури достатъчно свобода за движение на работещите при изпълнение на работата. Размерите на работните помещения, броят на хората, разполагането на работно оборудване в тях, пътищата за транспортни средства и хора и свободните площи трябва да се съобразяват с конкретната производствена дейност. Организацията на работа, размерите и подреждането на работното място се съобразяват с физиологичните и ергономичните изисквания за осигуряване на нормално протичане на работния процес и за отстраняване или намаляване на риска за здравето при изпълнение на трудовата дейност (чл. 25). Важно изискване на Наредбата е и да не се допуска превишаване на установените норми за производствен микроклимат, шум, вибрации, прах, токсични вещества, осветление, нейонизиращи лъчения в работните помещения и на работните места. Конкретни норми за площ и обем на работното място, за брой лица на единица площ и обем в работните помещения не са регламентирани, поради голямото разнообразие от работни места и дейности и свързаните с тях рискове. В тази връзка е и задължението на работодателя за оценка на професионалните рискове, която ще покаже дали площта на работното помещение е достатъчна за извършването на определения вид работа, без да се създава риск за здравето и безопасността на работещите. Ако считате, че са нарушени посочените разпоредби за безопасност и здраве при работа, можете да подадете сигнал до Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" или до съответната териториална дирекция “Инспекция по труда” по регистрация на предприятието. (ВС)

2016-06-16 18:20:34 - Светла Стефанова
Здравейте! Работя като учител. Поради общо заболяване съм била в болнични повече от 2 месеца. Полага ли ми се пълния размер на сумата за работно облекло?

2016-08-10 11:37:11 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Стефанова, Условията и редът за осъществяване правото на представително облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена са уредени с Наредба № 1 от 9.04.2012 г. Наредбата е издадена от министъра на образованието, младежта и науката (ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г.). В тази връзка Ви препоръчваме да се обърнете за отговор на поставения от Вас въпрос към компетентния орган, даващ указания по прилагането на наредбата - Министерство на образованието и науката. (ДД)

2016-06-16 17:48:58 - Екатерина Петрова
Здравейте, Може ли в дадено дружество да се създаде вътрешна организация за обучение за безопасност при работа с електрообзавеждане на работници, без да е необходимо учредяване на ЦПО? В случай, че е възможно за какъв период от време са валидни издадените удостоверения? Благодаря Ви!

2016-11-11 12:56:12 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Петрова, В случай, че въпросът Ви се отнася до обучението на персонала и проверката на знания за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по електро-безопасност по реда на Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ, бр. 21 от 2005 г.), Ви информираме за следното: Съгласно чл. 18 от Правилника, посоченото обучение може да се провежда от следните лица и организации: - от работодателя; - енергийни предприятия - титуляри на лицензия по Закона за енергетиката; - центрове за професионално обучение, получили лицензия за осъществяване на професионално обучение по следните професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 на Закона за професионалното образование и обучение: електротехник, електромонтьор, техник на енергийни съоръжения и инсталации, монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, оператор на парни и водогрейни съоръжения, техник по автоматизация и монтьор по автоматизация; - висши училища, получили акредитация за осъществяване на обучение по професионалните направления: електротехника, електроника и автоматика; енергетика; комуникационна и компютърна техника, съгласно Класификатора на областите за висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; изм., бр. 106 от 2003 г., бр. 32 от 2005 г.; доп., бр. 94 от 2005 г.). Обучението за придобиване или потвърждаване на квалификационна група се провежда от лица с образователно-квалификационна степен не по-ниска от "бакалавър" съгласно Закона за висшето образование и притежаващи: пета квалификационна група по електробезопасност при обучение или потвърждаване за четвърта и пета квалификационна група; не по-малка от четвърта квалификационна група при обучение или потвърждаване за втора и трета квалификационна група. Обучението за придобиване или потвърждаване на квалификационна група се провежда по писмени програми, съгласно изискванията на чл. 19 от правилника. Когато обучението за квалификационна група се провежда от работодателя, той утвърждава програмите по чл. 19, ал. 1 и определя със заповед състава на изпитните комисии, като при изпити за четвърта и пета квалификационна група председателят и членовете на комисията трябва да притежават пета квалификационна група, а при изпити за втора и трета квалификационна група - не по-ниска от четвърта квалификационна група (чл. 20, ал.2). Видно от разпоредбата на чл. 18, обучението за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по електро-безопасност, което се провежда от ЦПО, е един от възможните варианти за обучение по реда на правилника. (ВС)

2016-06-15 09:54:10 - Йорданка Тодорова
Позволява ли закона предоставяне едновременно на 1 работещ в специфични условия, ваучери за храна ( 2 броя) по Наредба 11 и от СБКО, които се дават на целия персонал като социална политика. Например работещ в отделение по патоанатомия.

2016-08-10 10:57:21 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Тодорова, Безплатна храна и/или добавки към нея, осигурявани на основание чл. 285 на Кодекса на труда (КТ) и Наредба № 11, получават само работниците и служителите, които работят в предприятия, в които са налице едновременно специфичен характер и организация на труда. Безплатната храна се осигурява само за дните, когато работниците и служителите работят при посочените условия, като същата може да се предоставя и във вид на пари, купони, талони и ваучери за храна. Нормата на чл. 6 от Наредба № 11 изрично постановява, че стойността на разходите за осигуряване безплатна храна и/или добавки към нея са за сметка на издръжката на предприятието. От друга страна, чл. 294, т. 1 от КТ дава възможност на работодателите, по тяхна преценка, да осигуряват организирано хранене съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд, като елемент на социално-битовото и културното обслужване в предприятието. В тази връзка няма пречка да се дават и ваучери за храна. Правото за получаването им се решава от общото събрание на работниците и служителите (чл. 293 на КТ). Предвид изложеното считаме, че е нормативно допустимо получаване на безплатна храна на основание чл. 285 на КТ и ваучери за храна на основание чл. 294 от КТ, тъй като тези правни норми действат независимо една от друга и имат различни цели и характер. Осигуряването на безплатната храна и/или добавки към нея по реда и условията на чл. 285 на КТ е в изпълнение на законово задължение на работодателя. Ваучерите за храна по чл. 294, т. 1 по своя характер, представляват социален разход, който съгласно глава четиринадесета от КТ, работодателят може да направи за задоволяване на социално-битовите потребности на работниците и служителите./ДК/

2016-06-09 14:12:17 - Ирена Александрова
Здравейте, Инспекция по труда изисква, при извършване на проверка, становище от СТМ за издадено ТЕЛК решение. Бих искала да попитам на основание на коя наредба или друг норматив е отправено това искане? Ако в ТЕЛК решението пише, че човек може да продължи да работи, то необходимо ли е потвърждаване и от СТМ?

2016-08-10 11:26:45 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Александрова, Съгласно чл. 11 на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (Издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика; обн. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2008г.), службите по трудова медицина извършват наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност. В рамките на това наблюдение влиза и изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа (чл. 11, ал. 2, т.4 от наредбата). Заключението се изготвя въз основа на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, оценката на риска на работното място и резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания, а когато е налице и експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК се вземат предвид и предписанията на експертната комисия. В заключението, което се изготвя по образец съгласно приложение № 4 към наредбата и се предоставя на работодателя и на работещия, се определят пригодността на конкретното лице да изпълнява посочения вид работа/длъжност, както и условията и необходимите адаптации на работното място. /ДК/

2016-06-07 16:05:06 - Е. Христов
Когато дневното ниво на шум съответства на горната стойност на експозиция /85dB/ и несъответства на долната стойност /80dB/ на експозиция за предприемане на действие съгласно изискванията на Наредба №6 ДВ бр. 70/2005г. и работодателя е осигурил антифони, трябва ли да дава допълнителен отпуск съгласно чл. 2 от Наредба за допълнителен годишен отпуск?

2017-01-13 13:22:34 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Христов, При прилагането на изискванията на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск (ДВ, бр. 103 от 2005 г.) следва да се взима предвид горната стойност на експозиция за предприемане на действие по Наредба № 6, т.е. средната стойност на нивата на експозиция на шум за 8-часов работен ден, равна или по-голяма от 85 dB(А) (върхово звуково налягане ppeak = 140 Ра, съответстващо на 137 dB(С)). Съгласно информацията, предоставена в запитването, експозицията на шум във Вашето предприятието е равна на горната стойност на експозиция за предприемане на действие. В тази връзка, считаме, че на работещите при средна стойност на нивата на експозиция на шум за 8-часов работен ден, равна или по-голяма от 85 dB(А) следва да бъде осигурен допълнителен платен годишен отпуск, като допълнителна мярка за превенция на здравните рискове, по реда на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск. (ВС)

2016-06-02 11:48:29 - Кристина Асенова
Здравейте, Във връзка с Наредба №7 / 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на ЗБУТ, при работа с видеодисплеи, трябва ли служителят да си развали първо зрението, за да придобие правото да му се закупят очила - вече с диоптър или може работодателя да му осигури своевременно, очила за работа с компютър - с антирефлексно покритие?

2016-11-30 15:42:09 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Асенова, С Наредба № 7 от 15.08.2005 г. са определени минималните изисквания, които работодателят трябва да изпълнява, за да се осигурят здравето и безопасността на работещите с видеодисплеи, т.е. да не се уврежда тяхното здраве, включително и зрението. В тази връзка е необходимо работните места, работното оборудване, вкл. компютрите и приложимите програмни продукти да отговарят на изискванията, определени с наредбата. Задължение на работодателя е да извърши оценка на риска, за да установи опасността от увреждане на зрението при работа с видеодисплеи. С оглед оценка на състоянието на зрението работодателят е длъжен да осигурява наблюдение на здравето на лицата, работещи с видеодисплеи, и преглед от специалист по очни болести. Съгласно чл. 9 на Наредба № 7 прегледът се извършва: преди започване на работа с видеодисплеи; един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години; при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. Обръщаме Ви внимание, че наредбата задължава работодателя да осигури за своя сметка средства единствено, ако след извършен преглед специалистът по очни болести е предписал необходимост от корекция на зрението на работещия за работата му с видеодисплей. (ДД)

2016-05-30 13:45:01 - Екатерина Маркова
Здравейте, национален кореспондент съм на Европейската фондация за подобряване условията на живот и труд в Дъблин. В момента актуализирам информацията за Фонд условия на труд. Страницата на фонда не е актуализирана от 2013 г. Моля за актуална информация - функционира ли и къде мога да видя последен отчет на дейността.

2016-08-15 10:57:41 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Маркова, Актуалната страница на фонд „Условия на труд“ е достъпна чрез страницата на Министерство на труда и социалната политика (Рубрика: Министерство/Второстепенни разпоредители с бюджет/ Фонд "Условия на труд"; адрес: http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&P=597) За повече информация можете да се обърнете към служителите на фонда (София - 1051, ул. “Триадица” № 2, ет. 3, тел./факс : 02/ 986-53-58, 02/ 8119 526 ). (ВС)

2016-05-30 12:17:53 - Деси Кирилова
В кой нормативен акт е посочена минималната площ, необходима за 1 работно място? Работим 15 човека в стая от 60 кв.м. Допустимо ли е? Предварително благодаря!

2016-08-15 10:59:51 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Кирилова, Нормативният акт, който регламентира изискванията за БЗР към работните помещения и работните места е Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.). Съгласно разпоредбите на чл. 22-24 от Наредба № 7, работните помещения трябва да са с достатъчна площ, височина и въздушно пространство, позволяващи на работещите да изпълняват работата без рискове за безопасността, здравето и благополучието им. Свободната незаета област на работното място следва да се оразмерява така, че да осигури достатъчно свобода за движение на работещите при изпълнение на работата. Размерите на работните помещения, броят на хората, разполагането на работно оборудване в тях, пътищата за транспортни средства и хора и свободните площи трябва да се съобразяват с конкретната производствена дейност. Организацията на работа, размерите и подреждането на работното място се съобразяват с физиологичните и ергономичните изисквания за осигуряване на нормално протичане на работния процес и за отстраняване или намаляване на риска за здравето при изпълнение на трудовата дейност (чл. 25). Важно изискване на Наредбата е и да не се допуска превишаване на установените норми за производствен микроклимат, шум, вибрации, прах, токсични вещества, осветление, нейонизиращи лъчения в работните помещения и на работните места. Конкретни норми за площ и обем на работното място, за брой лица на единица площ и обем в работните помещения не са регламентирани, поради голямото разнообразие от работни места и дейности и свързаните с тях рискове. В тази връзка е и задължението на работодателя за оценка на професионалните рискове, която ще покаже дали площта на работното помещение е достатъчна за извършването на определения вид работа, без да се създава риск за здравето и безопасността на работещите. Ако считате, че са нарушени посочените разпоредби за безопасност и здраве при работа, можете да подадете сигнал до Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" или до съответната териториална дирекция “Инспекция по труда” по регистрация на предприятието. (ВС)

2016-05-26 11:10:55 - Кичка Исакова
Здравейте, Молбата ми е да получа отговор на въпроса дали имам право на средства за работно облекло при отсъствие по болест за общо заболяване при повече от 30 дни. С уважение ! К.Исакова

2016-08-10 11:23:39 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Исакова, Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (НБРУО) регламентира реда, начина и условията за предоставяне на безплатно работно и униформено облекло от работодателите на работниците и служителите. Съгласно чл. 8, ал. 4 на НБРУО не се допуска заменянето на работно и/или униформено облекло с пари. В тази връзка считаме, че нямате право на средства за работно облекло. (ДД)

2016-05-19 13:53:46 - Екатерина Петрова
Здравейте, Работния процес в търговско дружество (в областта на IT технологиите) налага въвеждането на непрекъснат производствен процес (т.е. 24 часа в денонощието), поради обслужване на клиенти в различни часови зони по света. В тази връзка е необходимо да въведем работна смяна от 01.30 до 10:00 часа. За новата организация на работа смятаме да назначим няколко служителя, чието работно време ще бъде от 01.30 до 10:00 часа съгласно утвърден график. За тези служители ще осигурим безплатен превоз до работното място, чрез предоставяне на ваучери за такси. За целта ще въведем сумирано изчисляване на работното време. В тази връзка молим за вашето експертно мнение дали въвеждането на работна смяна от 01.30 до 10:00 часа при сумирано изчисляване на работното време е в нарушение с т. 15, б. д) от Наредба №15/1999 г. Благодарим Ви!

2016-06-16 11:43:28 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 8 от НАРЕДБА № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа физиологични режими на труд и почивка се разработват за конкретен вид труд в зависимост от вида на работата, тежестта и напрежението на труда, промените в работоспособността на работещите, състоянието на факторите на работната среда и трудовия процес и резултатите от оценката на риска за здравето на работещите съгласно изискванията на приложението. От изложеното в запитването е видно, че независимо от въвеждането на сумирано изчисляване на работното време, планираното въвеждане на работна смяна от 01.30 до 10.00 ч. противоречи на т. 15, буква "д" от приложението. СН/

2016-05-17 10:26:20 - Димитър Маринов
Съгласно условията за кандидатстване, „По процедурата ще бъдат насърчавани проекти за подкрепа на лица над 54 годишна възраст и на хора с увреждания, мерки за развитие в областта на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата и ресурсната ефективност, мерки насърчаващи съвместяването на професионалния, семейния и личния живот, както и мерки за осигуряване на достъп за хора с увреждания”. Според Решение № 940/2011/ЕС от 14 септември 2011 г. и Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България, идентифицираните решения са: А) Въпроси за политики/мерки към възрастни (над 54 годишна възраст) 1. Създаване на обществена чувствителност и умения за управление на възрастта на работната сила. Насърчаване на въвеждането в предприятията на стратегии за управление на възрастта, които ще засилят тяхната конкурентноспособност, като използват опита и конкретните качества на възрастните работници. 2. Дейности за приспособяване на работната среда към потребностите на възрастните; 3. Развитие на нови, перспективни бизнес направления и икономически сектори, допринасящи за екологичното равновесие и развитие на технологиите, развитие на т.нар. „сребърна икономика”, поощряване на разкриването на „бели” и „зелени работни места” и др. 4. Повишаване на нивата на заетост на възрастните работници чрез подобряване на условията на труд, инвестиране в ученето през целия живот и премахване на пречките пред заетостта, включително тези, които са свързани с дискриминация. Това следва да се постигне, където е уместно, в сътрудничество със социалните партньори; 5. Подкрепа за растежа на т.нар. «сребърната икономика», която чрез обслужванена потребностите на увеличаващия се брой възрастни хора създава нови възможности за стопанска дейност и професионално развитие за хора от всички възрасти; 6. Инвестиране в подобрения и адаптиране на работната среда и работните места за нуждите на работниците над 50 години; 7. Въвеждане на устойчиви мерки и програми за поддържане на активен живот на възрастните хора на пазара на труда; 8. Обучения през целия живот и адекватно отражение на застаряването в образователната система; 9. Поощряване на добри практики; 10. Предоставяне на възможности за реализация на трудовите умения наВъзрастните; 11. Идентифициране на ползите и възможностите на икономическото и социалното участие на възрастните хора в обществото, в частност като се осигурят добри възможности за заетост и активно участие в обществото; 12. Усъвършенстване на трудовото законодателство и на нормативната база за гарантиране на активен живот на възрастните хора на пазара на труда; 13. Поддържане на джендър баланс по отношение на заетостта, равно заплащане за равен труд, равни възможности за кариерно развитие и израстване в професията и на работното място, равно третиране на жените и мъжете на пазара на труда. 14. Разработване на политики за активен трудов живот на възрастните хора чрез специфични дейности и обвързване с конкретни цели в контекста на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията–2012. 15. „Разработване на политики и програми за осигуряване на възможности за физическа активност на възрастните хора чрез практикуване на физически упражнения и спорт.” Допустимо ли е в този случай да развием част от тези теми за конкретна фирма, като ясно се идентифицират хората над 54 години и се окаже конкретна консултантска помощ в посока в теми посочени от европейските и българските документи . Конкретен въпрос: През 2007 г. Комисията стартира Европейски план за действие за информационните и комуникационните технологии и остаряването, наречен „Да остаряваме добре в информационното общество“. Можем ли да включим обучение в тази посока за целевата група над 54 Б) Въпрос за наставничество. Конкретен въпрос: Допустимо ли е допълнителна подготовка ( обучение) за идентифицирани наставници. Подготвените наставници от фирмата могат ли да оказват помощ към свои колеги и това счита ли се за допустим разход.

2016-06-14 17:56:00 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Маринов, въпросът Ви е от компетенциите на рубриката "Заетост и безработица"./НД/

2016-05-16 13:56:48 - Петрова
Здравейте, планираме въвеждане на сумирано отчитане на работното време, като то ще засегне няколко служители в дружеството. Плановете ни са няколко пъти в месеца тези служители да полагат нощен труд между 02:00 и 10:00 часа. В тази връзка бих искала да разбера дали т. 15, б. д) от Наредба 15 се прилага и при сумирано изчисляване на работното време, т.е. дали има пречка началото на полагане на нощния труд да бъде след 22 часа. Благодаря Ви!

2016-06-16 11:46:01 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 8 от НАРЕДБА № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа физиологични режими на труд и почивка се разработват за конкретен вид труд в зависимост от вида на работата, тежестта и напрежението на труда, промените в работоспособността на работещите, състоянието на факторите на работната среда и трудовия процес и резултатите от оценката на риска за здравето на работещите съгласно изискванията на приложението. От изложеното в запитването е видно, че независимо от въвеждането на сумирано изчисляване на работното време, планираното въвеждане на работна смяна от 02.00 до 10.00 ч. противоречи на т. 15, буква "д" от приложението. СН/

2016-05-14 13:04:32 - Татяна Ненова
Работно облекло на лекари и медицински сестри дали се третира като предпазно или като работно облекло. С уважение Татяна Ненова

2016-12-19 11:39:25 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Ненова, Разпоредбата на чл. 296 от Кодекса на труда (КТ) установява правото на работниците и служителите на работно и униформено облекло. Условията и редът за осигуряване на работниците и служителите с безплатно работно облекло са определени с Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (НБРУО). Работното облекло се предоставя на работещите, когато условията на работа налагат да се запази личното им облекло - чл. 3 от НБРУО. Съгласно чл. 284, ал. 1 от КТ работодателят е длъжен да предоставя безплатно специално работно облекло (СРО) и лични предпазни средства (ЛПС) на работниците и служителите. Условията и редът за предоставяне на работниците и служителите на СРО и ЛПС са определени с Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. Съгласно чл. 4 на наредбата ЛПС се използват, когато рисковете не могат да бъдат избегнати или намалени в достатъчна степен чрез средства за колективна защита или посредством мерки, методи и процедури при организация на работата. В тази връзка и с оглед многообразието на дейностите, извършвани от лекарите и медицинските сестри, считаме, че предназначението на предоставяното облекло (предпазно или работно) се определя от конкретната специфика на извършаваната работа. (ДД)

2016-05-13 10:43:45 - Милена Николова
Здравейте! Моля, да ми отговорите може ли лекар - специализант работещ при специфични условия на труд да получава безплатна храна. Благодаря!

2016-08-10 11:06:40 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Николова, Тъй като от запитването ви не става ясно какви са конкретните специфични условия на труд при които работите, Ви информираме за следното: В общия случай трудовото законодателство задължава работодателя да осигурява безплатна храна и/или добавки към храната на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и специфична организация на труда, като условията и редът са определени с Наредба № 11 от 22.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (Наредба № 11). Условията за специфичен характер и специфична организация на труда трябва да действат кумулативно (да са изпълнени едновременно), съгласно чл. 285, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), за да има задължение работодателят за осигуряване на безплатна храна. Конкретните разпоредби относно необходимите условия за определянето на специфичния характер и организация на труда са определени съответно в чл. 2, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 11. (ДД)

2016-05-12 17:11:32 - Илка Карагеоргиееа
Работя в отделение по неврохирургия. По наредбата за намалено работно време т.3, ползам ли 7ч. работен ден ?

2016-08-10 11:39:14 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Карагеоргиева, Водещ елемент при определяне на видовете работи в Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време (Наредбата) не е конкретното наименование на длъжността или дейността или предприятието в което тя се извършва, а рисковете, свързани със съответната работа, които не могат да бъдат намалени или предотвратени по друг начин, поради което чрез намаляване на работното време се цели ограничаване на последствията им върху здравето на работещия. Съгласно чл. 3, т. 3 от наредбата право на 7-часов работен ден имат работниците и служителите, които работят с лица с психични разстройства, ментални увреждания, увреждания на централната нервна система, вродени малформации и онкологично болни. Право на намалено работно време имат работниците и служителите, които работят в съответните условия не по-малко от половината от законоустановеното работно време (чл. 4 от Наредбата). Следователно, за да имат право на намалено работно време по чл. 3, т.3, работниците и служителите следва да извършват дейности, свързани с непосредственото обслужване на лица с изброените разстройства и увреждания в лечебни и социални заведения, специализирани в предоставянето на медицинско и друго обслужване на такива лица (специализирани отделения, хосписи, домове за настаняване от семеен тип и др.). В тази връзка считаме, че работата в отделение по неврохирургия не представлява само по себе си основание за право на намалено работно време на цитираното от Вас основание. В общия случай изброеният в чл. 3, т. 3 от Наредбата контингент от лица с увреждания представлява само част от пациентите на отделение по неврохирургия, затова определянето на работещи, които имат право на намалено работно време, би следвало да стане след оценка на риска, и при условие, че рискът не може да бъде намален или предотвратен чрез технически и/или организационни мерки. Съгласно разпоредбите на НОВРУНРВ конкретните работници и служители, които ще полагат труд при условията на намалено работно време, се определят с писмена заповед на работодателя след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ, службата по трудова медицина и с комитета/ групата по условия на труд в съответното предприятие. /ДК/

2016-05-11 17:26:31 - ИВЕЛИНА ДРАГНЕВА
ПО КАКВА ПРОЦЕДУРА МОЖЕМ ДА ЗАКУПИМ ОЧИЛА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ.НЕОБХОДИМО ЛИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ИМАМЕ ДОГОВОР С ТРУДОВА МЕДИЦИНА И ДА ИМАМЕ ПРЕДПИСАНИЕ ОТ ТЯХ. МОЖЕ ЛИ С ПРЕДПИСАНИЕ ОТ СПЕЦИАЛИСТ /РЕЦЕПТА/ ДА БЪДАТ ЗАКУПЕНИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ С-НО НАРЕДБА №7.

2016-08-10 11:32:05 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Драгнева, Разпоредбата на чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, изисква работодателите да осигуряват обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина (СТМ). Бихме желали да Ви напомним, че СТМ са звена с консултативни функции, като в тези функции НЕ влиза извършването на медицински прегледи на работниците и служителите, тъй като СТМ не са лечебни заведения. Основните функции и дейности, които СТМ може да изпълнява при консултирането и подпомагането на работодателите в планирането и организирането на дейностите по здраве и безопасност при работа са определени в чл. 25а на Закона здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и конкретизирани в Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн., ДВ, бр. 14 от 12.02.2008). Задълженията на работодателите при работа с видеодплей, са определени с Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005). Съгласно наредбата работодателят е задължен да извършва оценка на риска на работните места с видеодисплеи за определяне на възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др. (чл. 3.). Съобразно оценката на риска, работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за намаляване на рисковете, както и да предостави на служителите обучение и информация относно тези мерки и изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове. Съгласно чл.9, ал. 1 от Наредба № 7, работодателят следва да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести: 1. преди започване на работа с видеодисплеи; 2. един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години; 3. при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. Ако при посочените прегледи, осигурени от работодателя, са предписани средства за корекция на зрението, задължение на работодателя е да ги осигури за своя сметка – чл. 9, ал. 2 от наредбата. Създаването на ред и организация за провеждането на прегледите и за осигуряване на средства за корекция на зрението е право и задължение на работодателя, като няма пречка за определянето на работниците и служителите, подлежащи на прегледи, той да ползва услугите на СТМ. /ДК/

2016-05-10 15:44:11 - д-р Марияна Даскалова
Необходимо ли е лаборанти във вътрешна /неакредитирана/микробиологична лаборатория в бутилираща вода компания, които изследват трапезна и минерална вода, да работят при намалено работно време, съгласно чл. 137 от Кодекса на труда? Благодаря предварително

2016-08-10 11:05:08 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми госпожо Даскалова, Водещият фактор при определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време са рисковете, свързани със съответната работа, които не могат да бъдат намалени или предотвратени по друг начин, поради което чрез намаляване на работното време се цели ограничаване на последствията им върху здравето на работещия. Съгласно чл. 3, т. 4 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време право на 7-часов работен ден имат работниците и служителите, които извършват работи с биологични агенти в клинични лаборатории; лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология; центрове, отделения и сектори за трансфузионна хематология и диализни центрове, отделения и сектори; лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти. Обръщаме Ви внимание, че текстът на разпоредбата се отнася за работещи, които извършват работи с биологични агенти. В тази връзка считаме, че за длъжността лаборант, описана в запитването Ви, няма основание за установяване на намалено работно време. (ДД)

2016-04-20 18:55:11 - Илка Карагеоргиева
Здравейте! На 19.03.2016г. бях задала въпрос, но до посочения срок от 30 дни не получих отговор, затова си позволявам отново да го задам: позовавайки се на Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време Пр. № 1 към чл. 1 на ПМС № 267 от 12.12.2005 г. Чл.3 т.3 Клиника по неврохирургия попада ли в списъка?

2016-08-10 11:38:48 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Карагеоргиева, Водещ елемент при определяне на видовете работи в Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време (Наредбата) не е конкретното наименование на длъжността или дейността или предприятието в което тя се извършва, а рисковете, свързани със съответната работа, които не могат да бъдат намалени или предотвратени по друг начин, поради което чрез намаляване на работното време се цели ограничаване на последствията им върху здравето на работещия. Съгласно чл. 3, т. 3 от наредбата право на 7-часов работен ден имат работниците и служителите, които работят с лица с психични разстройства, ментални увреждания, увреждания на централната нервна система, вродени малформации и онкологично болни. Право на намалено работно време имат работниците и служителите, които работят в съответните условия не по-малко от половината от законоустановеното работно време (чл. 4 от Наредбата). Следователно, за да имат право на намалено работно време по чл. 3, т.3, работниците и служителите следва да извършват дейности, свързани с непосредственото обслужване на лица с изброените разстройства и увреждания в лечебни и социални заведения, специализирани в предоставянето на медицинско и друго обслужване на такива лица (специализирани отделения, хосписи, домове за настаняване от семеен тип и др.). В тази връзка считаме, че работата в отделение по неврохирургия не представлява само по себе си основание за право на намалено работно време на цитираното от Вас основание. В общия случай изброеният в чл. 3, т. 3 от Наредбата контингент от лица с увреждания представлява само част от пациентите на отделение по неврохирургия, затова определянето на работещи, които имат право на намалено работно време, би следвало да стане след оценка на риска, и при условие, че рискът не може да бъде намален или предотвратен чрез технически и/или организационни мерки. Съгласно разпоредбите на НОВРУНРВ конкретните работници и служители, които ще полагат труд при условията на намалено работно време, се определят с писмена заповед на работодателя след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ, службата по трудова медицина и с комитета/ групата по условия на труд в съответното предприятие. /ДК/

2016-04-20 15:56:05 - Кирил Колев
Във ваш отговор от 2016-04-15 11:34:49 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ , ме пращате да питам Министерството на енергетиката дали е временна уредба дизелов електрогенератор по смисъла на ПБЗРЕО до 1000 V, но аз питам вас, понеже вашите служители по места ми правят проверки и казват, че е временна уредба, а вие да не знаете. Не ме проверяват от МЕ, а вие.

2016-08-18 17:33:33 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Колев, В допълнение към отговора, даден на Вашето запитване от 2015-12-09, Ви уведомяваме следното: По смисъла на Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ, бр. 21 от 2005 г.), „временни уредби“ са електрическите уредби и инсталации с временен характер на монтаж и експлоатация, използвани при строително-монтажни работи, изложбени зали и павилиони, ремонтни работи, геологопроучвателни работи, селското стопанство и др. В запитването Ви липсва информация, за какъв вид работи и условия на експлоятация се използва дизеловият електрогенератор. Съгласно чл. 6, т. 2 от Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, електрическа уредба е съвкупност от машини, апарати, линии, спомагателни съоръжения, строителни конструкции и електрически помещения, в които са разположени, предназначени за производство, преобразуване, трансформация, пренос, разпределение и потребление на електрическа енергия. В тази връзка, в случай, че дизеловият електрогенератор се използва като част от електрическа уредба и инсталация с временен характер на монтаж и експлоатация (например при строително-монтажни работи, изложбени зали и павилиони, ремонтни работи, геологопроучвателни работи, селското стопанство и др.), считаме, че следва да бъде заведено и поддържано техническо досие на тази уредба, съгласно разпоредбата на чл. 422 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V. (ВС)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България