Категории:


Към категориите

2016-04-13 11:51:42 - Аделина Димитрова
Моля за съдействие за приложимостта на българското законодателство по безопасност и здраве при работа по отношение на български граждани, командировани за работа в Италия от българска фирма, както и конкретно какви допълнителни изисквания трябва да се спазват по отношение на безопасност и здраве при работа в италия.

2016-08-15 10:44:06 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Димитрова, Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), разпоредбите на ЗЗБУТ се прилагат и за българските предприятия в чужбина, доколкото друго не е предвидено в законите на съответната държава или в международен договор, по който Република България е страна, включително по отношение на задълженията на работодателя за провеждане на инструктажите по безопасност и здраве при работа. В случай, че работните места се осигуряват от чуждестранно предприятие, бихме искали да Ви уведомим, че съгласно чл. 121, ал. 3 от Кодекса на труда, когато срокът на командироване в рамките на предоставяне на услуги в друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария е по-дълъг от 30 календарни дни, страните уговарят за срока на командировката поне същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава. (ВС)

2016-04-11 14:29:47 - Велислава Павлова
Добър ден. Ако една организация има сключен договор за обслужване от служба по трудова медицина, съществува ли законова пречка в същото предприятие да бъде привлечена и друга служба по трудова медицина със конкретна задача (съдействие при изготвяне на оценка на риска). Благодаря

2016-08-10 11:35:56 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Павлова, Нормативното изискване , определено в чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, е работодателите да осигуряват обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина. На работодателя е предоставена възможност да създаде служба по трудова медицина, учредена като самостоятелно юридическо лице, или да сключи договор с външна такава. В тази връзка считаме, че няма пречка чрез договорите за обслужване работодателят да възлага различни услуги на различни служби според необходимостта. /ДК/

2016-04-07 15:18:37 - Владимир Паскалев
Здравейте! Задължително ли е Работодател, който назначава работещи с еднодневни трудови договори да сключи договор със служба по трудова медицина?

2016-08-18 10:22:00 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Паскалев, В случай че запитването Ви касае трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по смисъла на чл. 114а от КТ (Нов - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.), считаме, че при този тип трудови договори не следва да се осигурява обслужване от служба по трудова медицина. Съгласно ал. 4 от цитирания член трудовият договор съдържа данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, дата на изпълнение на работата, продължителност, начало и край на работния ден. Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника срещу разписка в края на работния ден, с което трудовоправното отношение се приключва. Независимо от това, работодателят следва да осигури необходимите условия за извършването на договорената работа (включително безопасни и здравословни условия на труд)/ДК/

2016-04-02 14:35:28 - Владимир Моллов
Уважаеми господа, искам да запитам ще загубя ли пенсията за инвалидност, която получавам сега при положение, че продължавам да работя. Имам 83% загуба на трудоспособност при диагноза карцином на простата. Ако наистина загубя финансовата добавка, която подпомага лечението ми в чужбина, мога да уверя министъра че води антисоциална политика. В.Моллов

2017-06-23 12:05:56 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МОЛЛОВ, В българското законодателство не е предвидено ограничение за едновременното получаване на пенсия (във Вашия случай за инвалидност) и доход от трудова дейност. Поради това и упражняването на трудова дейност няма да доведе до спиране или прекратяване на пенсията Ви за инвалидност, нито до нейното намаляване. МИ/ТПООУТ

2016-04-01 14:34:27 - Йорданка Тодорова
" Част от персонала на МБАЛ "НКБ" ЕАД работи в условията на Наредба 11( рентген, патоанатомия ). По решение на Общото събрание целия персонал получава като социална придобивка по 60 лева. Нарушение ли е ако на работещите при спец. условия по нар. 11 да се предоставят, съответно отработеното време паралелно и ваучери за храна по нар.11,минимум 2л?

2016-08-10 10:55:01 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Тодорова, Безплатна храна и/или добавки към нея, осигурявани на основание чл. 285 на Кодекса на труда (КТ) и Наредба № 11, получават само работниците и служителите, които работят в предприятия, в които са налице едновременно специфичен характер и организация на труда. Безплатната храна се осигурява само за дните, когато работниците и служителите работят при посочените условия, като същата може да се предоставя и във вид на пари, купони, талони и ваучери за храна. Нормата на чл. 6 от Наредба № 11 изрично постановява, че стойността на разходите за осигуряване безплатна храна и/или добавки към нея са за сметка на издръжката на предприятието. От друга страна, чл. 294, т. 1 от КТ дава възможност на работодателите, по тяхна преценка, да осигуряват организирано хранене съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд, като елемент на социално-битовото и културното обслужване в предприятието. В тази връзка няма пречка да се дават и ваучери за храна. Правото за получаването им се решава от общото събрание на работниците и служителите (чл. 293 на КТ). Предвид изложеното считаме, че е нормативно допустимо получаване на безплатна храна на основание чл. 285 на КТ и ваучери за храна на основание чл. 294 от КТ, тъй като тези правни норми действат независимо една от друга и имат различни цели и характер. Осигуряването на безплатната храна и/или добавки към нея по реда и условията на чл. 285 на КТ е в изпълнение на законово задължение на работодателя. Ваучерите за храна по чл. 294, т. 1 по своя характер, представляват социален разход, който съгласно глава четиринадесета от КТ, работодателят може да направи за задоволяване на социално-битовите потребности на работниците и служителите./ДК/

2016-03-22 09:43:11 - Иван Иванов
В поделенията на "Агенция по заетостта" никога не са отпускани средства за прегледи и очила по "НАРЕДБА № 7 ОТ 15.08.2005 ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕИ". Моля да отговорите какъв е реда за осигуряване на средства по наредбата, да ги осигурите и да публикувате въпроса!

2016-08-10 11:37:56 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Иванов, Основните изисквания, които следва да изпълняват работодателите и работещите при работа с видеодплеи, са определени с Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005). Съгласно наредбата работодателят е задължен да извършва оценка на риска на работните места с видеодисплеи за определяне на възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др. (чл. 3.). Съобразно оценката на риска, работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за намаляване на рисковете, както и да предостави на служителите обучение и информация относно тези мерки и изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове. Съгласно чл.9, ал. 1 от Наредба № 7, работодателят следва да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести: 1. преди започване на работа с видеодисплеи; 2. един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години; 3. при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. Следователно, ако сте лице работещо на видеодисплей по смисъла на наредбата (т.е. работите с видеодисплей повече от половината от законоустановеното работно време), имате право на преглед от специалист по очни болести. Ако при прегледа, осигурен от работодателя, са Ви предписани средства за корекция на зрението, задължение на работодателя е да ги осигури за своя сметка – чл. 9, ал. 2 от наредбата. Обръщаме Ви внимание, че съгласно правилата на рубриката, не се допускат становища, мнения и предложения, а сигналите за нарушения на трудовото законодателство следва да се подават по установения административен ред и пред компетентния орган. Контролът върху спазване на трудовото законодателство се осъществява от инспекцията по труда. /ДК/

2016-03-21 10:26:40 - Благомир Шепелявий
Здравейте, Трябва ли работодателя да издава заповед по чл. 13 т.3 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение ..... или се допуска използването на вътрешно фирмени правила за определяне на изискванията по тази точка?

2016-08-10 11:03:10 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Шепелявий, Изискванията на чл. 2, ал. 2 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Наредба № РД-07-2) задължава работодателят писмено да определи: видовете обучения и инструктажи; лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани; програма за провеждане на обучението и/или инструктажа; лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа. Наредба № РД-07-2 предоставя възможност документирането на обучението по безопасност и здраве при работа (чл. 9, ал. 1), включително и при прилагането на изискванията на чл. 13, ал. 3, да се извърши по реда и начин, определени от работодателя. Бихме искали да Ви уведомим, че документацията, отнасяща се до провеждането на обучение по безопасност и здраве при работа, се съхранява от работодателя за срок не по-малък от 5 години и удостоверява условията по чл. 7 и 8 от Наредба № РД-07-2. (ДД)

2016-03-18 14:45:41 - Даринка Петрова
Когато се предоставят 2 вида работни обувки на работещите - студозащитни и прахозащитни, може ли да се постави изискване от работодателя за получаването им според сезона: от октомври и от април?

2016-12-19 11:42:06 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Петрова, Във връзка с Вашето запитване Ви информираме за следното: Работодателят осигурява лични предпазни средства (ЛПС) за защита на долните крайници на работещите при условия и ред, определени в Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. В тази връзка считаме, че право на работодателят е да определи условията за използване на ЛПС, включително времето, когато те да бъдат използвани. Бихме искали да обърнем внимание, че съгласно изискванията на чл. 18 от наредбата работодателят предоставя лични предпазни средства на работещите в деня на постъпването им на работа. (ДД)

2016-03-16 12:26:51 - ДИНКО ДИНЕВ
НАЗНАЧЕН СЪМ КАТО ШОФЬОР В МД ЛАБОРАТОРИЯ,КАТО ТАКЪВ 8 ЧАСА СЪБИРАМ,ПРЕВОЗВАМ И ДОСТАВЯМ БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЛАБОРАТОРИИТЕ ДО ЦЕНТРАЛНАТА И ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ДО ЛАБОРАТОРИИТЕ,ТОВА ВКЛЮЧВА КРЪВ,УРИНА,ФЕЦИС,ЛИКВОР ,КАС,МИКРОБИОЛОГИЯ И ХИСТОЛОГИЯ,ЧЛ, 3 ИЛИ ЧЛ,4 ОТ НАРЕДБАТА НЕ СЕ ЛИ ОТНАСЯТ И ЗА НАС/ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ/ БЛАГОДАРЯ

2016-04-13 08:56:50 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Динев, Водещ елемент при определяне на видовете работи в Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време не е конкретното наименование на длъжността или дейността или предприятието в което тя се извършва, а рисковете, свързани със съответната работа, които не могат да бъдат намалени или предотвратени по друг начин, поради което чрез намаляване на работното време се цели ограничаване на последствията им върху здравето на работещия. Съгласно чл. 3, т. 4 от наредбата право на 7-часов работен ден имат работниците и служителите, които извършват работи с биологични агенти в клинични лаборатории; лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология; центрове, отделения и сектори за трансфузионна хематология и диализни центрове, отделения и сектори; лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти. Обръщаме Ви внимание че текстът на разпоредбата изрично подчертава извършването на работи във самите лаборатории, отделения и сектори и не обхваща транспортирането на биологични материали. Тъй като рисковете от контакт с биологични агенти при транспортиране на биологични материали следва да бъдат оценени и да бъдат предприети всички необходими мерки за избягване на контакт с опасни биологични агенти, считаме, че няма основание за установяване на намалено работно време. /ДК/

2016-03-16 10:56:06 - Захаринка Петкова
КИД ни е 32, попада в Заповед за опр. коеф. на тр. травматизъм за 2016 г. Освен работещите на длъжност, оператор-манипулатор, техник-продукция, шофьор автомобил 12т., за които съществува по-висок риск за здравето, имаме и длъжности в админ., пакетаж и чистач. Трябва ли да застраховаме и тях при условие че КУТ и СТМ не са ги определили с протокола.

2016-04-11 14:51:07 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Петкова, Задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” е уредено в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (чл. 52) и в Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”. Работещите, които подлежат на задължително застраховане са тези, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм равен или по-висок от средния за страната. Определянето им по работни места и длъжности се извършва с писмена заповед на работодателя, като се отчитат резултатите от оценката на риска за всеки работещ. Преди издаването на заповедта работодателят трябва да проведе консултации със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд в предприятието. Провеждането на консултациите се удостоверява с протокол. От данните в запитването не става ясно какви са резултатите от оценката на риска за здравето и безопасността на описаните от Вас работещи - в администрация, пакетаж и чистач, поради което не може да се даде категоричен отговор, но следва да се има предвид, че работници и служители, които не извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им, не подлежат на задължително застраховане за риска „трудова злополука”, независимо че предприятието е регистрирано в икономическа дейност с Ктт равен или по-висок от средния за страната. (ДД)

2016-03-12 20:04:48 - динко динев
наредба за определяне на намалено работно време засяга ли водачите на линеики събиращи . превозващи и предаващи биологичен материал/ кръв. урина. ликвор.фецис.хистология. пунктати кас и др/ от няколко лаборатории на трета и от лечебните заведения до лабораторията.Чл.3 или 4 касае ли ги. като са длъжни да имат и АДР за опасни товари.Благодаря

2016-04-13 08:56:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Динев, Водещ елемент при определяне на видовете работи в Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време не е конкретното наименование на длъжността или дейността или предприятието в което тя се извършва, а рисковете, свързани със съответната работа, които не могат да бъдат намалени или предотвратени по друг начин, поради което чрез намаляване на работното време се цели ограничаване на последствията им върху здравето на работещия. Съгласно чл. 3, т. 4 от наредбата право на 7-часов работен ден имат работниците и служителите, които извършват работи с биологични агенти в клинични лаборатории; лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология; центрове, отделения и сектори за трансфузионна хематология и диализни центрове, отделения и сектори; лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти. Обръщаме Ви внимание че текстът на разпоредбата изрично подчертава извършването на работи във самите лаборатории, отделения и сектори и не обхваща транспортирането на биологични материали. Тъй като рисковете от контакт с биологични агенти при транспортиране на биологични материали следва да бъдат оценени и да бъдат предприети всички необходими мерки за избягване на контакт с опасни биологични агенти, считаме, че няма основание за установяване на намалено работно време. /ДК/

2016-03-11 23:24:32 - Гиргина Стоянова
Здравейте, бях препратена тук от ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел ТПОО. Работя като лекар-ендоскопист в гастроентерологично отделение на осемчасов работен ден. Интересува ме дали дали извършваните от мен като ендоскопист терапевтични процедури- хемостази, полипектомии и лазерни коагулации- са "операции", и респективно дали съм "лекар, който оперира" в смисъла на чл.3 т.5 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време. Благодаря.

2016-04-13 08:50:36 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Стоянова, Считаме, че извършваните от Вас като ендоскопист терапевтични процедури не могат да се приемат за операции, по смисъла на чл. 3, т. 5 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време. Водещ елемент при определяне на видовете работи в наредбата не е конкретното наименование на длъжността или дейността, а рисковете, свързани със съответната работа, които не могат да бъдат намалени или предотвратени по друг начин, поради което чрез намаляване на работното време се цели ограничаване на последствията им върху здравето на работещия. В този смисъл считаме, че рисковете, свързани с извършване на хемостази, полипектомии и лазерни коагулации и др. терапевтични процедури, не могат да се приравнят към тези, относими към „голямата“ хирургия в операционните зали (продължителна принудителна поза, експозиция на химични агенти при предоперационната подготовка, експозиция на анестетици, рискове от заразяване чрез убождане или нараняване и др. под.). За повече информация можете да се обърнете към Министерството на здравеопазването по компетентност. /ДК/

2016-03-11 12:55:06 - Илинка Вълкодинова
Здравейте. Аз съм бременна и работя в патоанатомична лаборатория на пълен работен ден от 6 часа. Труда ми се води "вреден" заради естеството на работата. Мога ли да изляза в майчинство или платен отпуск по-рано и от кога?

2016-04-13 08:49:16 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Вълкодинова, Закрилните разпоредби в по отношение на бременни работнички и служителки са регламентирани в Кодекса на труда (КТ). Съгласно КТ работодателят не може да възлага, както и да задължава бременни жени и кърмачки и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро, да извършват работа, която излага на опасност или застрашава сигурността и здравето им (чл. 307 от КТ). Работите и условията на труд, свързани със съществен риск за здравето на майката или на нейното дете са определени в специална наредба - Наредба № РД-07-4 от 15.06.2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (обн., ДВ, бр. 46 от 23.06.2015 г.). Съгласно чл. 309 от КТ когато бременна жена или кърмачка, както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, изпълнява неподходяща за състоянието й работа, по предписание на здравните органи работодателят предприема необходимите мерки за временно приспособяване на условията на труд на работното място и/или работното време с оглед премахване на риска за безопасността и здравето им. Ако приспособяването на условията на труд на работното място и/или на работното време е технически и/или обективно неосъществимо или не е оправдано да се изисква поради основателни причини, работодателят предприема необходимите мерки за преместване на работничката или служителката на друга подходяща работа. Предписанието на здравните органи за трудоустрояване е задължително за изпълнение както от бременната, кърмачката, работничката и служителката в напреднал етап на лечение ин-витро, така и от работодателя. До изпълнението на предписанието за преместване тя се освобождава от задължението да изпълнява неподходящата за състоянието й работа, а работодателят й изплаща обезщетение в размер на получаваното брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ деня на издаването на предписанието. С оглед изпълнение на задължението си за трудооустрояване, работодателят следва съвместно със здравните органи да определя ежегодно длъжности и работни места, подходящи за заемане от бременни жени и кърмачки, както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро (чл. 309, ал.4.). Във връзка с гореизложеното, считаме, че работодателят следва да Ви трудоустрои на подходящо за състоянието Ви работно място. Няма законово регламентирана възможност да излезете в майчинство по-рано. /ДК/

2016-03-10 10:45:04 - Стефан Колев
Здравейте, искам да попитам за ежедневния инструктаж на шофьорите. В наредбата е посочено, че на ежедневен инструктаж подлежат при превоз на опасни товари и международен превоз. Кои товари са опасни? Има ли ги някъде регламентирани? Например асфалт, чакъл, пясък опасни товари ли са?

2016-08-15 10:53:35 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Колев, По смисъла на чл. 3 от Наредба № 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 15 от 2004 г.), опасните товари са класифицирани в класове, съгласно част 2 на Приложение А на ADR - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе. За повече информация следва да се обърнете към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министерство на вътрешните работи или министерство на околната среда и водите, които са издали Наредба № 40. (ВС)

2016-03-10 10:38:56 - Кирил Колев
Здравейте, въпроса ми е следния: Счита ли се за временна уредба моторен дизелов генератор, съгласно ПБЗРЕО до 1000 V и трябва ли да има техническо досие по чл. 422 от същия правилник. 10/12/2015 г.

2016-04-15 11:34:49 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Колев, По смисъла на Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ, бр. 21 от 2005 г.), „временни уредби“ са електрическите уредби и инсталации с временен характер на монтаж и експлоатация, използвани при строително-монтажни работи, изложбени зали и павилиони, ремонтни работи, геологопроучвателни работи, селското стопанство и др. Повече информация по поставения въпрос можете да получите от компетентната институция – Министерство на енергетиката. (ВС)

2016-03-07 15:00:17 - Б. Димитрова
Здравейте. Моля, да ми отговорите имат ли право работещите по трудово правоотношение в административните сруктури на закупуване на униформено облекло, като се има предвид, че това са технически и обслужващи дейност, които имат и представителни функции-като шофьор, гл. специалист-деловодител, секретар и приравнените на трудово правоотношение служит.

2016-08-10 10:43:16 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Димитрова, Задължението работодателят да осигурява на работниците и служителите безплатно работно и униформено облекло е определено с чл. 296, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ). Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (НБРУО) регламентира реда, начина и условията за предоставяне на безплатно работно и униформено облекло от работодателите на работниците и служителите. Униформено облекло се осигурява, когато при изпълнение на задълженията се налага отличаване на работниците и служителите от останалото население, както и с оглед дейността на предприятието, например в здравеопазването, железопътния транспорт и др. (чл. 4 НБРУО). От данните в запитването Ви може да се направи извода, че проблемът е свързан с осигуряване на представително облекло на работещите по трудово правоотношение, а не на униформено такова. В тази връзка Ви уведомяваме, че КТ не предвижда възможност за осигуряване на представително облекло на работниците и служителите, в т.ч. и за изплащане на средства за представително облекло. (ДД)

2016-03-07 02:06:54 - Ясен Павлов
Здравейте! Инвалид съм 80% от 2005г. С диагноза ХИВ и СПИН. Както и други съпътсващи заболявания за които в момента не е необходимо да изброявам. Въпреки това в бюрото по труда „СЕРДИКА” срещнах огромна дискриминация, отвращение и лошо държание на хората които работят там относно моята диагноза, състояние и личност упоменати в ТЕЛК решението . Въпреки, че мисля, че има закони в държавата, които закрилят и защитават хора в моето положение. Както и да е. В периода 2008-2013г. работих към една фондация занимаваща се с проблеми на хора в моето състояние, по програми за заетост на инвалидите, със прекъсване. Първо по договор, които беше за 3г. в периода 09.2008-09.2011г и после за 6м. в периода 05.2013г-10.2013г. От тогава се опитвам безуспешно да си намеря работа, но заради ТЕЛК-а и най-вече диагнозата, никой не желае да ме НАЕМЕ!!! В момента имам работодател, и искам да знам имам ли право да кандидатствам отново по тези програми за НПЗЗОУ, без някой да обърне внимание на ДИАГНОЗАТА МИ, СТАТУСА МИ И ТОВА, ЧЕ СЪМ ХИВ ПОЗИТИВЕН. И разбира се, какъв е реда , и най-вече дали ще бъда одобрен, или отново ще ме гледат само като животно от цирка! БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ОТГОВОРА!

2016-03-18 17:26:15 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Павлов, информация по въпроси свързани със заетостта, можете да получите в рубрика "Заетост и безработица"./НД/

2016-03-04 09:41:40 - Ангел Сотиров
Здравейте, Работя в склад за експедиция. Работата ни е свързана със стоене в право положение почти 8 часа, или се движим или опаковане. Това обаче изморява много кракат ни. Има ли норми с които да се регламентира смяна на стояща със седнала поза или нещо подобно? Надяваме се на Вашата информация за да ни стане работата малко по-лека. С уважение.

2016-04-13 08:48:19 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Сотиров, Основните изисквания към работните места са определени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), а по-конкретни изисквания към работните места и оборудване – в Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (публикувани на сайта на МТСП в рубриката „Документи – Закони“). ЗЗБУТ задължава работодателя да осигури здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като прилага всички необходими мерки, включително и чрез приспособяване на работата към работещия, особено по отношение на проектирането на работните места, избора на работното оборудване, на работните и производствените методи, с цел облекчаване или премахване на монотонната работа, работата с наложен ритъм, както и за намаляване на въздействието им върху здравето на работещия (чл. 4, ал. 1, т.4 от ЗЗБУТ). Член 11 от ЗЗБУТ изисква за избягване на ръчното повдигане, поддържане и пренасяне на тежести при организиране на работата да се използват подходящи средства и оборудване, като в случаите, когато ръчното повдигане, поддържане и пренасяне на тежести не може да се избегне, следва да се предприемат организационни мерки и се използват подходящи средства за намаляване на увреждането на здравето и риска от злополуки на работещите лица. Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна работа с тежести се определят със специална наредба – Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести (също публикувана на сайта на МТСП). При работа с високо нервно-психическо натоварване, наложен ритъм, монотонност и принудителна работна поза, определена трудова норма и при сменна работа се въвеждат физиологични режими на труд и почивка, които спомагат за запазването на здравето и работоспособността на работещите лица (чл. 12 от ЗЗБУТ). Условията, редът и изискванията за разработване на физиологичните режими на труд и почивка се определят с Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа. Съгласно Наредба № 7 от 23.09.1999 г. работната поза и местоположението на работещите по време на работа и при използване на работното оборудване се съобразяват с ергономичните принципи (чл. 218). Член 219 от същата наредба изисква трудовата дейност да се извършва при оптимална организация на работните движения и работната поза с цел предотвратяване на продължителното статично мускулно напрежение и ограничаване на двигателно-монотонната дейност. Ограничаването на тези рискове се реализира чрез подходяща ергономична организация на работата, която включва и осигуряване на възможност за седяща работна поза за операциите, които могат да се извършват в седнало положение, ротация на дейностите/ работните места и др. под. Съгласно ЗЗБУТ всички рискове на работното място, включително тези, свързани с тежестта на труда, неблагоприятната работна поза, организацията на работата, и др. следва да бъдат оценени от работодателя и да бъдат планирани мерки за предотвратяване или намаляване на тяхното въздействие върху безопасността и здравето на работещия. При оценката на риска, както и при планирането на мерките, работодателят е задължен да се консултира с работещите или техни представители в комитетите/групите по условия на труд. В този процес работодателят се подпомага и от службата по трудова медицина, която в зависимост от оценката на трудовото натоварване и в съответствие с цитираната по-горе наредба препоръчва подходящия физиологичен режим на труд и почивка. Във връзка с гореизложеното, бихте могли да се обърнете към обслужващата предприятието СТМ или длъжностното лице по безопасност и здраве при работа, относно оценката на риска за Вашето работно място и предвидените мерки за предпазване от рисковете. Сигнал за нарушение на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд можете да подадете в регионалната Дирекция „Инспекция по труда“ или на сайта на инспекцията: http://www.gli.government.bg/ . /ДК/

2016-03-02 11:49:06 - кера иванова
Здравейте, работя във ведомство подчинено на МТСП и се интересувам какъв е реда за прилагане разпоредбата на чл.9, ал.2 от Наредба № 7 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.

2016-04-13 08:46:14 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, Разпоредбата на ал. 2 от чл. 9 на Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи задължава работодателя да осигури за своя сметка средства за корекция на зрението на работещия за работата му с видеодисплей, ако са предписани от специалиста по очни болести при прегледите по ал. 1 от същия член. Обръщаме Ви внимание, че осигуряването на очила е индивидуално и по предписание, като организацията за осигуряването на прегледите по чл. 9, както и на средствата за корекция, когато са предписани при тези прегледи, е право и задължение на работодателя. /ДК/

2016-03-01 08:18:34 - Дафинка Василева
Предстои закриване и ликвидация на детската градина от 01.06.2016 г. Персоналът е получил представително облекло за учителите и работно облекло за непедагогическия персонал. Въпросът ми е възстановява ли се недоизносената част на представителното и работно облекло при закриване и ликвидация и в какво изражение?

2016-08-10 10:39:47 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Петкова, Условията и редът за осъществяване правото на представително облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена са уредени с Наредба № 1 от 9.04.2012 г. Наредбата е издадена от министъра на образованието, младежта и науката (ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г.). В тази връзка Ви препоръчваме да се обърнете за отговор на поставения от Вас въпрос към компетентния орган, даващ указания по прилагането на Наредба № 1 - Министерство на образованието и науката. (ДД)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България