Категории:


Към категориите

2016-02-29 09:21:53 - Иван Георгиев
Уважаеми/а Господине/ Госпожо, Бих искал да Ви попитам как ще бъде уведомен кандидат, предал проектно предложение към Фонд "Условия на труд"? По пощата или на някой от сайтовете на Фонда? Благодаря Ви предварително за Вашия отговор! С уважение Иван Георгиев.

2016-04-13 08:44:32 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Георгиев, След решение на Управителния съвет на Фонд „Условия на труд“ (ФУТ), служителите на фонда уведомяват кандидатите чрез посочените от тях лица за контакт на подадените в проектопредложението телефон и e-mail. За допълнителна информация можете да се обърнете към ФУТ на тел. 02 986 14 53 или на сайта на фонда, актуален през сайта на МТСП, рубрика Министерство – Второстепенни разпоредители с бюджет: http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&P=597 . /ДК/

2016-02-26 15:47:47 - Стефан
Здравейте, въпросът ми е трябва ли работещи на длъжност "Автомонтьор" в Ремонтно механичен цех да преминават Ежедневен инструктаж.

2016-08-10 10:37:15 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господине, Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително: в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи. В тази връзка считаме, че няма задължение да се провежда ежедневен инструктаж на работещи на длъжност „Автомонтьор“. (ДД)

2016-02-18 20:25:35 - В.Иванова
Здравейте, когато лицето работи на по трудови договора (основен и допълнителен) и от двете фирми ли трябва да се издава производствена хактеристика за явяване пред ТЕЛК? Благодаря

2016-04-13 08:42:48 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, Тъй като, съгласно Наредбата за медицинската експертиза, ТЕЛК се произнася задължително и по: характера на заболяването - професионален или общ, противопоказаните условия на труд; дали лицето е трудоспособно работното си място и необходимостта от трудоустрояване, то е необходимо предоставяне на производствени характеристики и от двете работни места – по основния и по допълнителния трудов договор. Съответно и на двамата работодатели следва да се представи впоследствие експертното решение. /ДК/

2016-02-18 15:16:30 - Камелия Илиева
Във връзка с изискването на чл. 135 от Наредба 7 от 23.09.1999г. заминималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване, бихте ли посочили числовите стойности на шумовите характеристики считани за близки до допустимите,над които се изисква ежегоден контрол на нивото на шума на работните места.

2016-08-10 10:31:57 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Илиева, Съгласно чл. 217 на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване установяването на съответствието на работната среда, трудовия процес, използваната технология и работното оборудване с нормите и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд се осъществява посредством подходите, методите и формите за извършване на оценката на риска. Минималните изисквания за предпазване на работещите от съществуващи или потенциални рискове за здравето и безопасността, свързани с експозиция на шум, са определени с Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум. В чл. 3 на наредбата са определени граничните стойности на експозиция и стойностите на експозиция за предприемане на действие. Бихме искали да ви уведомим, че горецитираната Наредба № 6 от 15.08.2005 г. можете да намерите в рубриката „Документи“, подрубрика „Наредби“ на сайта на Министерство на труда и социалната политика. (ДД)

2016-02-18 13:38:40 - Ж. Димитрова
Здравейте! Има ли нормативно изискване, според което един работодател, за различните си обекти, с един и същ или различен предмет на дейност, да сключи договор с една и съща СТМ? предварително благодаря!

2016-04-13 08:40:34 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Димитрова, Нормативното изискване , определено в чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, е работодателите да осигуряват обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина. На работодателя е предоставена възможност да създаде служба по трудова медицина, учредена като самостоятелно юридическо лице, или да сключи договор с външна такава. Доколкото обслужването на работещите е свързано с посещения от страна на специалисти от службата на работните места, няма пречка за териториално отдалечени обекти, както и по други организационни причини, да бъдат сключени договори с повече от една служба. /ДК/

2016-02-17 15:17:47 - Виктория Тодорова
Здравейте, Дружество, в което работя осигурява ваучери за храна на следните служители: 1. Отдел Администрация – ваучери по чл. 209 от Закона за корпоративно подоходно облагане 2. Ваучери за храна по Наредба № 11/2005г. за Пристанищните работници. По указание за прилагане на Наредба № 11 ваучерите се полагат както при работа на открито когато температурите са под +10 и над +30 градуса, така също и при специфични условия на полагане на труд / 12 часа/. Доколкото разбирам е задължително да действат комулативно двете условия. Въпроса ми е следния: Ако назначим пристанищни работници /докери/ на 8 часов работен ден при работа на открито длъжни ли сме да им осигурим раздаването на ваучери за храна по Наредба № 11.

2016-08-15 10:51:09 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Тодорова, Двете условия – за специфичен характер и за специфична организация на труда по Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (ДВ, бр. 1 от 3.01.2006 г.) трябва да действат кумулативно (едновременно), за да има задължение работодателят за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, на основание на посочената наредба. Във връзка с конкретното запитване, считаме, че наличието на специфични условия на труд - работа при среднодневни температури под +10 °С и над +30 °С през повече от половината от максимално установеното с Кодекса на труда работно време, не е достатъчно основание за осигуряването на безплатна храна по реда на Наредба № 11. Необходимо е да бъде изпълнено поне едно от условията по чл. 2, ал. 2 за специфична организация на труда. Тъй като липсва информация за организацията на труда на посочените работници, не можем да дадем категоричен отговор за правото им на безплатна храна по Наредба № 11. (ВС)

2016-02-17 12:37:17 - Ил. Монов
Пиша Ви отново. Подлежат ли на задължително застраховане за „риск трудова злополука“ работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм ПО-НИСЪК от средния за страната? Може ли някой да задължи работодател на предприятие с код на икономическа дейност различен от тези в Заповед № РД-01-898 от 9 ноември 2015 год. да застрахова определени категории работници или служители?

2016-04-15 11:30:06 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Монов, С Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" (ДВ, бр. 15 от 2006 г.) са определени условията и редът за задължително застраховане за риска "трудова злополука" на работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Съгласно чл. 2, ал. 1 от наредбата, на задължително застраховане подлежат само работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Следователно, първото необходимо и определящо условие е, трудовият травматизъм, изчислен по реда на наредбата, за икономическата дейност (със съответния код по КИД), към която принадлежи предприятието, да бъде равен или по-висок от средния за страната. В случай, че е изпълнено посоченото условие, задължително трябва да бъдат застраховани тези работници и служители, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятието. Средният коефициент на трудов травматизъм за страната за 2015 г., който е в сила за определяне на икономически дейности за задължително застраховане през 2016 г., е Ктт = 0,66. Със Заповед № РД-01-898 от 9.11.2015 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2016 г. (ДВ, бр. 91 от 2015 г.). са определени икономическите дейности, за които е задължително застраховането през годината. Списъкът на тези дейности е изчерпателен. В тази връзка, в случай, че икономическата дейност (със съответния код по КИД), към която принадлежи Вашето предприятие, не е обхваната в Заповед № РД-01-898/9.11.2015 г., работодателят не следва задължително да застрахова работниците и служителите си за риска "трудова злополука" през 2016 г. (ВС)

2016-02-12 11:03:40 - Даниела Миленкова
С обнародваната нова Наредба № РД-07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки, която отменя Наредба № 7 от 16 юни 1993 г. за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени как реално стоят нещата в момента - има ли все още видове работи, забранени за жени?

2016-04-13 08:39:05 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Миленкова, Съгласно неизчерпателния списък в Приложение № 2, към чл. 5, ал. 1 от Наредба № РД-07-4 от 15.06.2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (обн., ДВ, бр. 46 от 23.06.2015 г.), забранени за бременни работнички работи, свързани с рискови фактори и условия на труд са: работа в хипербарна атмосфера: пространства под налягане и подводно гмуркане; работи, свързани с експозиция на биологични агенти токсоплазма и вирус на рубеола (освен при доказана имунизация); олово и оловни съединения, доколкото тези агенти могат да бъдат абсорбирани от човешкия организъм, както и подземни минни работи. Приложение № 3 към чл. 5, ал. 2 от същата наредба определя работите, забранени за работнички кърмачки, които са: работи, свързани с експозиция на олово и оловни съединения и подземни минни работи. Допълнително в Приложение 1 към чл. 2, ал.1 от наредбата е представен неизчерпателен списък на рисковите фактори, процесите и условията на труд, за които работа на бременни или кърмачки се допуска само при изчерпателна оценка на всеки възможен риск за безопасността или здравето и всеки възможен ефект върху бременността или кърменето и след предприети мерки за предотвратяване на риска. Задължение на работодателя е да уведоми бременните работнички и работничките родилки или кърмачки, както и тези, които могат да се окажат в такова състояние, за резултатите от оценката на риска, включително и наличните рисковете, свързани с детеродните функции на жените, както и за мерките за превенция. Съгласно § 1, т.1 от ДР на наредбата "Бременна работничка" е работничка или служителка с установена бременност, както и работничка или служителка в напреднал етап на лечение инвитро. Смисъла на забраната за определени работи е опазване на женското здраве в определени уязвими моменти, свързани с бременността и майчинството, както и опазване на живота и здравето на плода, поради което забраната обхваща тези периоди./ДК/

2016-02-05 09:51:44 - Петрова
В строителна фирма техн. ръководители на обекти преминават начален, инструктаж на раб. място и периодичен инструктаж и преминават ежегодно обучение съгл. чл. 6 , ал.1, т.3 от Наредба РД 07-2 . Подлежат ли на задължителен ежедневен инструктаж техническите ръководители?

2016-04-01 10:15:40 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Петрова, Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително: в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи. В тази връзка наредбата не прави изключение за лицата, назначени като технически ръководители. (ДД)

2016-02-03 12:56:56 - Василева
Здравейте! Може ли работодател,който осигурява хладилници и микровълнови да дава ваучер вместо т.нар."топла храна" ,съгласно чл.140 от КТ? Следва да имате предвид,че около 150 човека от персонала са диабетици,хора с висок холестерол и т.н. и не могат да консумират нормална храна!

2016-02-17 16:38:01 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Трудовото законодателство предоставя на работодателите различни възможности за осигуряване на безплатна храна в зависимост от условията, при които се работи. Член 140, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) задължава работодателите да осигуряват на работниците и служителите топла храна и ободрителни напитки при работа през нощта. На основание чл. 285, ал. 2 от КТ е издадена Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (Наредбата). Член 285 от КТ регламентира задължение за работодателите да осигурят безплатна храна и/или добавки към храната на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда. В чл. 2 на Наредбата се конкретизират предприятията със специфичен характер и специфична организация на труда. Въпреки че Наредбата не определя диети и не забранява изрично заменянето на храните с пари или с продукти, с нея се регламентира редът, по който работодателят определя вида и стойността на храната и/или добавките към нея, работниците и служителите, които имат право на тях, както и минималните стойности на храните и/или добавките и напитките. В тази връзка, Наредбата, и по-конкретно чл. 7, предполага храната да бъде предоставяна в натура, тъй като в писмената заповед работодателят следва да посочи вида и стойността на храната, а не нейната левова равностойност. Нещо повече – изискваното писмено съгласуване със службата по трудова медицина има за цел, когато се осигурява храна за специфичен характер на труд, да бъдат определени не каквито и да са храни, а такива каквито са подходящи за специфичния характер на труда в конкретното предприятие. Член 294, т. 1 от КТ дава възможност на работодателите да осигуряват безплатна храна за своите работещи за работа при специфични условия на труд. При изпълнение на задължението си за осигуряване на безплатна храна, работодателят може да предоставя и ваучери за хранене. Поради горното в случая, посочен в запитването, се прилага чл. 140, ал. 3 от КТ. ЯР/

2016-01-25 16:59:06 - Ил. Монов
Здравейте, на 26.11.2015 съм задал въпрос за застраховка на работещите за риск трудова злополука в предприятие с код на ИД който е с Ктт под средния за страната, на който до днес - 25.01.2016 не съм получила отговор. Длъжен ли съм да застраховам работещи от определени професии, които по преценка на контролен орган са приравнени към друга ИД

2016-04-15 11:29:20 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Монов, С Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" (ДВ, бр. 15 от 2006 г.) са определени условията и редът за задължително застраховане за риска "трудова злополука" на работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Съгласно чл. 2, ал. 1 от наредбата, на задължително застраховане подлежат само работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Следователно, първото необходимо и определящо условие е, трудовият травматизъм, изчислен по реда на наредбата, за икономическата дейност (със съответния код по КИД), към която принадлежи предприятието, да бъде равен или по-висок от средния за страната. В случай, че е изпълнено посоченото условие, задължително трябва да бъдат застраховани тези работници и служители, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятието. Средният коефициент на трудов травматизъм за страната за 2015 г., който е в сила за определяне на икономически дейности за задължително застраховане през 2016 г., е Ктт = 0,66. Със Заповед № РД-01-898 от 9.11.2015 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2016 г. (ДВ, бр. 91 от 2015 г.). са определени икономическите дейности, за които е задължително застраховането през годината. Списъкът на тези дейности е изчерпателен. В тази връзка, в случай, че икономическата дейност (със съответния код по КИД), към която принадлежи Вашето предприятие, не е обхваната в Заповед № РД-01-898/9.11.2015 г., работодателят не следва задължително да застрахова работниците и служителите си за риска "трудова злополука" през 2016 г. (ВС)

2016-01-21 06:34:38 - Иван Петков
Здравейте, Фирма ползвател на лица назначени чрез предприятие, което осигурява временна работа с която е сключила споразумение по чл.18 от ЗЗБУТ и е учреден общ КУТ съгласно чл. 31 от ЗЗБУТ ал.2 и е извършила оценка на риска съгласно Наредба №5 следва ли: Да осигури обслужване от служба по трудова медицина (СТМ) за своя сметка на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа. Следва ли предприятие, което осигурява временна работа да има то обслужване на своите служители от (СТМ) за конкретното работно място на фирмата ползвател? С Наредба № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (обн., ДВ, бр. 43 от 26.05.2006 г., изм. и доп., бр. 19 от 26.02.2013 г.) се определят допълнителни изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение. Съгласно чл. 3, ал.1 от наредбата, работодателите, които наемат работници или служители по срочно трудово правоотношение, и предприятията, ползватели на работници и служители, изпратени от предприятие, осигуряващо временна работа, са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд и еднаква степен на защита от производствените рискове на всички работници и служители. Алинея 2 от същия член определя, че при осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд лицата по ал. 1 са длъжни да спазват всички изисквания на законодателството в областта на здравословните и безопасните условия на труд. Задължена ли е фирмата ползвател съгласно Алинея 2 от чл.3 от Наредба №5 да осигури обслужване от СТМ по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Производствена характеристика се изготвя от предприятието осигуряващо временна работа, което се явява осигурител на осигуреното лице по смисъла на чл. 5, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 107с, ал. 5, т. 4 от КТ, това вярно твърдение или не е? Фирмата ползвател трябва ли да издава производствена характеристика на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа? Благодаря за отговорите.

2016-02-17 14:11:14 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Петков, Основните задължения на предприятието ползвател са регламентирани с чл. 107т от Кодекса на труда (КТ). Разпоредбата на ал. 2 от чл. 107т от КТ, изисква при изпълнение на работата, за която работникът или служителят е изпратен, предприятието ползвател да му осигури основни условия на труд и заетост и равно третиране, каквито е осигурило на останалите работници и служители, които работят при него и изпълняват същата или сходна работа или длъжност, включително здравословни и безопасни условия на труд. С Наредба № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение се определят допълнителни изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение. Съгласно чл. 3, ал. 1 от наредбата, работодателите, които наемат работници или служители по срочно трудово правоотношение, и предприятията, ползватели на работници и служители, изпратени от предприятие, осигуряващо временна работа, са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд и еднаква степен на защита от производствените рискове на всички работници и служители. Алинея 2 от същия член определя, че при осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд лицата по ал. 1 са длъжни да спазват всички изисквания на законодателството в областта на здравословните и безопасните условия на труд, в т.ч. и осигуряването на обслужване от служба по трудова медицина (СТМ) по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Следователно, задължението за осигуряване на обслужването на работниците от СТМ е на предприятието ползвател, което, с оглед изпълнение на задължението си, следва да го уреди в договора си със съответната СТМ, обслужваща предприятието. С оглед спазване на изискването за равнопоставеност по смисъла на чл. 107т, ал. 2 от КТ, обхватът на обслужване на работещите от СТМ на предприятието ползвател следва да е същият, какъвто е осигурен за останалите работници и служители, които работят при него и изпълняват същата или сходна работа или длъжност. По въпроса Ви относно задължението за издаване на производствена характеристика, считаме, че е правилно тя да се изготви от предприятието осигуряващо временна работа, което се явява осигурител по смисъла на чл. 5, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 107с, ал. 5, т. 4 от КТ. За да се изготви производствената характеристика е необходимо лекарят от СТМ, обслужваща предприятието ползвател, да попълни всички данни относно условията на труд на работното място като фактори на работната среда, фактори на работния процес и осигурени средства за защита (по т. 14 до т. 22 включително). Верността на вписаните данни лекарят от СТМ на предприятието ползвател удостоверява с подписа си в бланката. (ДД)

2016-01-12 12:17:24 - Н. Коцева
При прекратяване на договор в края на 2015 год. и подписване на нов с друга фирма в началото на 2016 год., кой трябва да изготви годишния анализ за 2015 год. на заболеваемостта?

2016-04-13 14:10:41 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Коцева, Вероятно въпросът Ви е свързан със задължението на службата по трудова медицина по чл. 11 ал. 7 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина ( обн., ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 г.) за изготвянето на обобщени анализи на здравното състояние на работещите за обслужваните предприятия във връзка с конкретните условия на труд. Видно от записа на разпоредбата, задължението се отнася за обслужваните предприятия, и, следователно, освен ако с договора на работодателя с предишната СТМ изрично не е уредено друго, анализът следва да се изготви от СТМ, която обслужва понастоящем предприятието. С оглед осигуряване на приемственост между службите и предоставяне на необходимата информация, свързана с дейността на СТМ, с чл. 17, ал.1, т. 2 е въведено задължението за предаване на здравните досиета на работещите между службите по трудова медицина на хартиен и електронен носител по служебен път при прекратяване на договорните отношения между работодателя и службата - на новата служба, която обслужва предприятието. Същевременно, разпоредбата на чл. 3 от наредбата задължава и работодателя да осигури условия за осъществяване на извършваните от службата дейности и да оказва съдействие на нейните специалисти, като в рамките на това задължение се включва и предоставянето на техническа и медицинска информация, включително копия на болнични листове, както и друга информация, необходима за дейността на службата по трудова медицина. /ДК/

2016-01-10 19:36:20 - Румяна Стаматова
Здравейте, Какви инструктажи е необходимо да се провеждат при откриване на нов строителен обект? При назначаване провеждаме начален и на работното място, а също така се провеждат периодичен и ежедневен.

2016-04-15 11:32:06 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Стаматова, Минималните изисквания за инструктаж на работниците и служителите по безопасност и здраве при работа (БЗР), включително видове инструктажи, са определени с Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.). Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г., начален инструктаж се провежда на лицата, които постъпват на работа, както и на лицата по чл. 11, ал. 1, т. 1 – 5 (работещи, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост; командировани работници и служители; работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието; лица, приети за обучение или за повишаване на квалификацията; лица, с които се провежда производствена практика) с оглед запознаването им с: основните правила и изисквания по безопасност и здраве при работа в предприятието, вида и характера на извършваната работа; специфичните опасности и рисковете за здравето и живота на работещите; изискванията към тяхното поведение. В тази връзка, в случай, че на новия строителен обект ще имате новоназначени работници, както и лица по по чл. 11, ал. 1, т. 1 – 5 от наредбата, работодателят следва да осигури на тези работници провеждането на начален инструктаж и инструктаж на работното място за новия обект. Останалите инструктажи по БЗР (ежедневен, периодичен и извънреден) за посочените работници следва да се провеждат, съгласно установената организация за провеждане на инструктажите във фирмата, по реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.. На работниците и служителите, които не са новоназначени, но ще работят на новия строителен обект, т.к. се променя работното им място, считаме че трябва да се проведе инструктаж на работното място. За тях също останалите видове инструктажи по БЗР (ежедневен, периодичен и извънреден) следва да се провеждат, съгласно установената организация във фирмата, когато настъпят условията за провеждането им, по реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. (ВС)

2016-01-07 15:55:40 - Красимира Палова
С Ваше указание №ПК25-3 по прилагане на Наредба Н11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, акцентирате, че разпоредбата на чл.2, ал 1, т.3 се прилага "когато поддържането на ниски или високи температури е необходимо или неизбежно за извършването на съответната работа." Бихте ли дали дефиниция на понятието "неизбежно".Какво е значението вложено в термина неизбежно - изискване на технологичния процес или материална неосигуреност?

2016-02-17 14:15:29 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Палова, С Указание № ПК 25-3 от 31.08.2006 г. са направени разяснения относно прилагането на Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Бихме искали да уточним, че разпоредбата на чл. 2, ал. 1, т. З от Наредба № 11 следва да се прилага както при работа на открито, така и при работа на закрито, когато поддържането на ниски или високи температури е необходимо или неизбежно за извършването на съответния вид работа. В тази връзка изразяваме мнение, че поддържането на високи или ниски температури за извършването на определени дейности е изискване, продиктувано от прилаганата технология на работа. Пример в това отношение са следните дейности: металургия, апретурно производство, стъкларска промишленост, производство на захар, съхранение на замразени хранителни продукти и др. (ДД)

2015-12-26 08:14:21 - В.Георгиева
Здравейте, моля за конкретен отговор: Във фирма от 8 работещи по трудов договор- 2-ма са на пълен работен ден, а останалите 6 лица са на втори трудов договор. Трябва ли да се учреди ГУТ ?

2016-02-17 14:00:13 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Георгиева, Законът за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението (чл. 2). Минималният брой работници, при който се изисква формиране на група по условия на труд е посочен в чл. 28, ал. 1 от ЗЗБУТ, съгласно който в търговски дружества и в други предприятия и организации с персонал от 5 до 50 работещи включително, както и в отделните структурни звена на дружествата, предприятията и организациите се изграждат групи по условия на труд. Във връзка с изложеното считаме, че отговаряте на условията по чл. 28, ал. 1 от ЗЗБУТ и следва да изградите група по условия на труд. (ДД)

2015-12-21 15:14:13 - Лиляна Тодорова
Въпросът ми е следният: При настъпила трудова злополука с лице работещо като международен шофьор, в следствие на което лицето е починало и работодателят не може да представи оригинал на началния инструктаж, както е и установено с графилогична експертиза, че има и подправен подпис на починалия служител в инструктажната книга, може ли въобще да се твърди че на лицето са провеждани инструктажи и какви санкции би следвало да има за работодателя. Предварително благодаря за отговора.

2016-04-01 10:06:10 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Тодорова, При всяка трудова злополука осигурителят (работодателят) е длъжен да организира разследване на обстоятелствата на злополуката. Когато обстоятелствата, при които е станала злополуката, дават основания да се предполага, че тя е трудова, съгласно чл. 57, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване, осигурителят (работодателят) е длъжен в срок от 3 работни дни да я декларира пред териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ). В случай, че осигурителят не декларира злополуката, наследниците на пострадалия имат право в срок една година от злополуката да я декларират пред териториалното поделение на НОИ. Контролните органи на НОИ организират разследване на злополуката във всички случаи, когато има данни, че е причинено увреждане на повече от трима работещи или злополуката е довела до инвалидност или смърт, или има основание да се предполага, че ще доведе до такива увреждания. Длъжностно лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на НОИ, въз основа на данните в досието за трудовата злополука издава разпореждане за приемане или за неприемане на злополуката за трудова. Тъй като в запитването липсва конкретна информация от разпореждането на териториалното поделение на НОИ, Ви информираме в общия случай за следното: Административнонаказателната отговорност за нарушения на трудовото законодателство са определени в Глава деветнадесета, Раздел II от Кодекса на труда. Ако една злополука е определена за трудова от контролните органи на НОИ и е доказана вина на работодателя за настъпването й считаме, че има основание наследниците на пострадалото лице да потърсят обезщетение, съгласно разпоредбата на Глава десета, Раздел I от Кодекса на труда. Иск за обезщетение може да се предяви по съдебен ред в срок от три години от датата на злополуката. Дължимото обезщетение се намалява с размера на получените суми по сключените договори за застраховане на работещия. (ДД)

2015-12-17 08:21:02 - Росица Петрова
Работя от 2008г в частен колеж като технически секретар.До този момент не съм получила работно облекло. Имам ли право на такова, на каква стойност и за какво време?

2016-04-01 10:03:06 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Петрова, Съгласно чл. 296 от Кодекса на труда работодателят осигурява на работниците и служителите безплатно работно и униформено облекло при условия и по ред, установени от Министерския съвет или в колективния трудов договор. С Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (НБРУО) (приета с ПМС № 10 от 21.01.2011 г., обн., ДВ, бр. 9 от 28.01.2011 г.) са определени условията и редът за осигуряване на работниците и служителите с безплатно работно и униформено облекло. Бихме искали да Ви уведомим, че работно облекло се осигурява, за да се запази личното облекло на работниците и служителите при извършване на възложената работа (чл. 3 от НБРУО). (ДД)

2015-12-16 15:59:30 - Д. Ченев
Редно ли веднъж попълнено командировъчно /вписани атрибутите по чл. 9, ал.1, т. 6 - дневни пари/ след това да не се признаят от командироващия под предлог, че в поканата за среща от друга фирма е вписано, че е осигурена храна. А в действителност това обстоятелство не е отбелязано в командировъчното съгласно чл. 10, ал.2 от НКС. Благодаря

2016-04-15 11:24:49 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Ченев, Отговор на Вашия въпросът е публикуван в рубриката „Трудово право“: Разпоредбата на чл. 121, ал.1 от Кодекса на труда предвижда, че когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа, но за не повече от 30 календарни дни без прекъсване. Командироване за срок, по-дълъг от 30 календарни дни, се извършва с писмено съгласие на работника или служителя (ал.2). Видно от посочената разпоредба, командировката е за изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя извън мястото на постоянната му работа. В чл. 23 от Наредбата за командировките в страната е предвидено, че не се заплащат дневни пари при ползване служебно на целодневна безплатна храна в мястото на командировката или когато тя се изпълнява в мястото, където фактически живее командированият или неговото семейство. На основание § 4, т. 2, б. „в“ от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за командировките в страната, по въпроса за квартирните пари следва да се обърнете към Министерство на финансите. (МВ)

2015-12-16 14:06:05 - Д. Ченев
Счетоводството на структурата където работя не искат да ми признаят дневните пари по командировъчно, поради обстоятелството, че в писмото, с което съм поканен на регулярна среща от друго министерство пише, че нощувката и храната е за тяхна сметка. Не е уточнено каква храна /целодневна или не/. Няма писмено съгласие по чл. 5, ал.1 от Наредба за командировките в страната. Моля, за Вашия отговор по законосъобразността на действията на счетоводния отдел.

2016-04-15 11:24:13 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Ченев, Отговор на Вашия въпросът е публикуван в рубриката „Трудово право“: Разпоредбата на чл. 121, ал.1 от Кодекса на труда предвижда, че когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа, но за не повече от 30 календарни дни без прекъсване. Командироване за срок, по-дълъг от 30 календарни дни, се извършва с писмено съгласие на работника или служителя (ал.2). Видно от посочената разпоредба, командировката е за изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя извън мястото на постоянната му работа. В чл. 23 от Наредбата за командировките в страната е предвидено, че не се заплащат дневни пари при ползване служебно на целодневна безплатна храна в мястото на командировката или когато тя се изпълнява в мястото, където фактически живее командированият или неговото семейство. На основание § 4, т. 2, б. „в“ от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за командировките в страната, по въпроса за квартирните пари следва да се обърнете към Министерство на финансите. (МВ)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България