Категории:


Към категориите

2015-12-16 13:56:50 - Венера Ервенлиева
Здравейте, бих искала да получа разяснение относно задълженията на работодателите за осигуряване на здравословни условия на труд. Съгласно Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, работодателят е задължен да предприеме необходимите мерки за предотвратяване или намаляване на установените рискове, като отчита характера на работата и осигурява установените в националното законодателство минимални изисквания. Въпросът ми е: Има ли работодателят задължение да осигурява очила за работа с компютър, когато тези очила са без диоптер за корекция на зрението, а имат за цел предпазване на очите на служителите поради работа с видеодисплей? Благодаря предварително!

2016-04-13 09:32:07 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Ервенлиева, Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г.) регламентира задължение на работодателя да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести: преди започване на работа с видеодисплеи; един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години, както и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи (чл. 9, ал. 1 от наредбата). За сметка на работодателя следва да са и средствата за корекция на зрението за работата с видеодисплей, ако са предписани от специалиста по очни болести при този преглед (чл. 9, ал. 2 от наредбата). В случай когато при прегледа не е установена от специалиста необходимост от корекция на зрението, не се осигуряват очила. /ДК/

2015-12-14 14:57:48 - Марин Куруджиков
Здравейте. Служител работи с видеодисплей повече от половината от работното време и това е отразено в оценката на риска / отговаря на условията по наредба 7/. В рецептата за очила има корекция 0,25 Работодателят осигурява ли средства за корекция на зрението съгласно Наредба 7/ 15.08.2005г.?

2016-04-13 09:31:01 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Куруджиков, Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г.) регламентира задължение на работодателя да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести: преди започване на работа с видеодисплеи; един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години, както и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи (чл. 9, ал. 1 от наредбата). За сметка на работодателя следва да са и средствата за корекция на зрението за работата с видеодисплей, ако са предписани от специалиста по очни болести при този преглед (чл. 9, ал. 2 от наредбата). Задължение и право на работодателя е да създаде организация за осигуряване на прегледите и на средствата за корекция на зрението.В случай че за съответната година лицето е имало право на преглед по наредбата и при прегледа специалистът е установил необходимостта от корекция, работодателят следва да осигури очила/стъкла с коригирания диоптър, съгласно предписанието на специалиста. /ДК/

2015-12-14 13:06:53 - Рада Борикова
Моля за конкретно тълкуване на член 2, ал2, тл1 от Наредба 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна предпазна храна. Моля за прилагане на пример за същото.

2016-02-17 14:02:40 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Борикова, Разпоредбата на т. 1 на чл. 2, ал. 2 на Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея изисква работниците и служителите да са ангажирани в предприятието преди/след установеното работно време с продължителност не по-малка от два часа. Това могат да бъдат работници и служители, от определени производства, дейности, технологични процеси, за които се изисква ангажираност на работещите в предприятието с оглед: подготовката на работното място; подготовката и техническото обслужване на работното оборудване при определени процеси и технологии; извършване на инструктажи преди работа и др. Ангажираността е в зависимост от конкретните условия и правила за работа и следва да бъде регламентирана по установения ред - с вътрешните правила и/или с писмена заповед на работодателя, като може да бъде както преди започване на работата, така и след нейното приключване. От практиката бихме могли да посочим следните примери: при ежедневното назначаване на работата началникът на смяна провежда инструктаж за характера и особеностите на различните работни места, за дейностите, които ще се извършват в тях през смяната и за мерките по безопасността, които трябва да се спазват; работни места, на които преди да започнат работа, работещите трябва изрично да бъдат назначени от началника на смяна или друго лице от ръководния технически персонал; ръководителите на смени предават и приемат смените в назначението срещу подпис в участъкова книга за доклади, предписания и нареждания; работни места, които е необходимо да се предават и приемат от отговорните длъжностни лица срещу подпис и с описание на състоянието на работното място; производства, за които се изисква преди започване на работата работното място да се проверява лично от отговорника на производствената група, екип или машина и др. (ДД)

2015-12-13 01:09:13 - Росица Тодорова
Здравейте! Може ли работодател със своя заповед да определи лица от техническия персонал- правоспособни ел. техници да извършат измервания за осветеност и фаза защитен проводник.Как следва да бъде оформено измерването така че да е легитимно пред ИТ ?

2016-04-01 09:56:59 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Тодорова, Разпоредбите на чл. 217 на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване се отнасят към задължението на работодателя да оценява съответствието на работната среда, трудовия процес, използваната технология и работното оборудване с нормите и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, като за целта се използват подходите, методите и формите за извършване на оценката на риска. Алинея 4 на чл. 217 указва, че необходимите измервания, за целите на оценката на риска, се извършват от звена и специалисти на работодателя и/или от упълномощени от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" юридически и физически лица. В тази връзка изразяваме мнение, че за целите на оценката на риска Вашите специалисти биха могли да извършат измервания на осветеността и импеданса на защитния контур “фаза – защитен проводник”, при условие, че притежават необходимите знания, квалификация и опит. С оглед осигуряване легитимността на резултатите от измерванията пред контролните органи считаме, че е необходимо е да използвате: подходящи методики за извършване на измерванията, определени от стандарти, други нормативни актове или подробно документирани процедури за извършване на измерванията; технически средства за извършване на измерванията, които в случай, че се изисква следва да бъдат калибрирани. Резултатите от измерванията се документират в протоколи. (ДД)

2015-12-12 15:25:42 - Биляна Трайкова
Здравейте, пиша ви с молба за съвет относно следния казус: Работя във фирма, в която всички служители ежемесечно получават ваучери за храна в размер на 4,00 лв. за всеки отработен ден. Във фирмата има служители, работещи при специфични условия и специфична организация на труд по смисъла на Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Трябва ли те допълнително да получават и ваучери за безплатната храна и/или добавки към нея по силата на Нар. № 11, или може да се приеме, че вече получават такива на друго основание съгласно чл. 9 от Наредбата, и работодателят е изпълнил задълженията си?

2016-01-28 11:18:27 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Трайкова, Във въпроса си не сте посочила правното основание, на което във Вашата фирма се предоставят ваучери за храна на всички работници и служители, но предполагаме, че това е разпоредбата на чл. 294 от Кодекса на труда (КТ). Ваучерите за храна, осигурявани от работодателите на основание чл. 294 от КТ и предоставяни по реда и начина, определени от чл. 293 от КТ, са вид социална придобивка (социален разход). Т.е. те са елемент на социално-битовото и културно обслужване в предприятието, като предоставянето и използването на тези средства се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите. Съгласно §1, т. 34 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Безплатна храна и/или добавки към нея, осигурявани на основание чл. 285 на Кодекса на труда получават само работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и специфична организация на труда. Безплатната храна се осигурява само за дните, когато работниците и служителите работят при посочените условия, като нормите на Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея са императивни и работодателят е задължен да ги спазва. Видно от посочените разпоредби, целите на предоставяната храна в двата случая са различни. В тази връзка, считаме, че няма пречка работещите, които отговарят на условията за предоставяне на безплатна храна и/или добавки към нея по Наредба № 11 (за специфичен характер и специфична организация на труда), да получават и ваучери за храна, съгласно чл. 294 от КТ, във връзка със ЗКПО, т.к. двете придобивки имат различни основания и цели. (ВС)

2015-12-12 12:00:03 - Росица Тодорова
Здравейте! В Наредба №16-116- чл. 381 е посочен период на измерване на осветеност на работните помещения- ежегодно.Осветлението в стаите в които работят служителите служителите е много добро и отговаря на изискванията -Трябва ли да се извършва това измерване всяка година при положение че става въпрос за общинска администрация и нищо не се е променило?

2016-04-15 11:11:55 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Тодорова, Измерванията по Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр.26 от 2008 г.) се извършват с цел контрол на техническата изправност и безопасна експлоатация на електрическите уредби и съоръжения на потребителите на електрическа енергия. Съгласно разпоредбата на чл. 381, т.1 от Наредба № 16-116, най-малко един път в годината се измерват степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност. Наредба № 16-116 е издадена от министъра на икономиката и енергетиката. За отговор на конкретни въпроси и указания по прилагането на наредбата следва да се обръщате към Министерство на енергетиката (§ 5 от ПЗР). (ВС)

2015-12-12 12:00:01 - Росица Тодорова
Здравейте! В Наредба №16-116- чл. 381 е посочен период на измерване на осветеност на работните помещения- ежегодно.Осветлението в стаите в които работят служителите служителите е много добро и отговаря на изискванията -Трябва ли да се извършва това измерване всяка година при положение че става въпрос за общинска администрация и нищо не се е променило?

2016-04-15 11:13:37 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Тодорова, Измерванията по Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр.26 от 2008 г.) се извършват с цел контрол на техническата изправност и безопасна експлоатация на електрическите уредби и съоръжения на потребителите на електрическа енергия. Съгласно разпоредбата на чл. 381, т.1 от Наредба № 16-116, най-малко един път в годината се измерват степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност. Наредба № 16-116 е издадена от министъра на икономиката и енергетиката. За отговор на конкретни въпроси и указания по прилагането на наредбата следва да се обръщате към Министерство на енергетиката (§ 5 от ПЗР). (ВС)

2015-12-12 11:59:58 - Росица Тодорова
Здравейте! В Наредба №16-116- чл. 381 е посочен период на измерване на осветеност на работните помещения- ежегодно.Осветлението в стаите в които работят служителите служителите е много добро и отговаря на изискванията -Трябва ли да се извършва това измерване всяка година при положение че става въпрос за общинска администрация и нищо не се е променило?

2016-04-15 11:10:55 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Тодорова, Измерванията по Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр.26 от 2008 г.) се извършват с цел контрол на техническата изправност и безопасна експлоатация на електрическите уредби и съоръжения на потребителите на електрическа енергия. Съгласно разпоредбата на чл. 381, т.1 от Наредба № 16-116, най-малко един път в годината се измерват степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност. Наредба № 16-116 е издадена от министъра на икономиката и енергетиката. За отговор на конкретни въпроси и указания по прилагането на наредбата следва да се обръщате към Министерство на енергетиката (§ 5 от ПЗР). (ВС)

2015-12-12 10:55:22 - Деяна Илиева
Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. начален инструктаж се провежда на командировани лица. Въпросът ми е: Това касае командировани лица от други фирми (независимо дали само ще посещават производствените звена или ще извършват работа) или командировани лица от друго звено на фирмата, което е с различно местоположение (адрес, град)?

2016-04-01 09:53:48 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Илиева, На всички работници и служители, които са командировани по смисъла на Наредбата за командировките в страната, работодателят е длъжен да проведе съответния вид инструктаж по безопасност и здраве при работа съгласно изискванията, определени в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. (ДД)

2015-12-12 07:43:42 - В.Георгиева
В поделения на предприятие ( структурни звена) може ли ръководителя на структурното звено да не участва в ГУТ , а да участва негов представител?

2016-02-17 13:57:59 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Георгиева, Съгласно чл. 28, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) групата по условия на труд се състои от работодателя или ръководителя на съответното структурно звено и от един представител на работещите по безопасност и здраве при работа. Законът изисква работодателят (при група в предприятие с 5 до 50 работещи включително) или ръководителят на звеното (при група в структурно звено на предприятие над 50 човека) лично да участва в групата. В ЗЗБУТ не е дадена възможност работодателят или ръководителя на структурното звено да упълномощава свой представител за участие в групата. (ДД)

2015-12-10 16:46:55 - Кирил Колев
Здравейте, моля да да поясните какво сте искали да кажете с изискването "точна идентификация" в чл.17, ал.3, т.2 от Наредба 3 от 19 Април 2001 г. за Личните предпазни средства. Инспекторите идея си нямат за какво иде става дума, а иначе забелязват, че го няма в списъка с ЛПС.

2016-01-25 15:01:37 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Колев, В отговор на Ваш въпрос, Ви информираме за следното: Под точна идентификация на всяко лично предпазно средство (ЛПС) следва да имате предвид основни характеристики на ЛПС, позволяващи да установите неговото съответствие с конкретни технически или експлоатационни данни, включително: марка, модел, сериен номер, каталожен номер, номер на партида, име на производител и др.

2015-12-09 20:52:15 - Живко Димитров
Привет! Ежегодното обучението на представителите на ГУТ трябва ли да се извършва 6 часа по наредба РД 07-2 и 6 часа по Наредба 4 или само по Наредба 4.

2016-02-17 13:50:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Димитров, Съгласно чл. 6, ал. 1 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на членовете на комитета/групата по условия на труд (КУТ/ГУТ) се провежда обучение по безопасност и здраве при работа съгласно изискванията на Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията. С Наредба № 4 са уредени редът, изискванията, съдържанието и обхватът на задължителното обучение на представителите на работодателя и на работниците и служителите в КУТ/ГУТ в предприятията. Обучението на представителите е първоначално и ежегодно. Във връзка с изложеното считаме, че обучението на представителите в ГУТ следва да се извършва по реда на Наредба № 4. (ДД)

2015-12-09 08:52:04 - Кирил Колев
Здравейте, въпроса ми е следния : Счита ли се за временна уредба моторен дизелов генератор, съгласно ПБЗРЕП с напрежение до 1000 V и трябва ли да има техническо досие по чл. 422 от същия правилник. 09.12.2015 г.

2016-04-15 11:06:33 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Колев, По смисъла на Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ, бр. 21 от 2005 г.), „временни уредби“ са електрическите уредби и инсталации с временен характер на монтаж и експлоатация, използвани при строително-монтажни работи, изложбени зали и павилиони, ремонтни работи, геологопроучвателни работи, селското стопанство и др. Повече информация по поставения въпрос можете да получите от компетентната институция – Министерство на енергетиката. (ВС)

2015-12-07 12:11:41 - Ирена Александрова
Здравейте, Бих искала да попитам в коя наредба се вменява задължението на шофьорите да преминават на предпътен медицински преглед, както и какво трябва да бъде неговото съдържание? Така например, в книжарниците масово се разпространява „Дневник за предпътни медицински прегледи” под формата на книга. На първата страница на същата е упомената и нормативната уредба, въз основа на която е възникнало задължението за издаване и наличие на такава бланка. Съгласно отпечатания текст, дневникът е издаден на основание „Приложение №1 към чл. 13 от Наредба по чл. 7, ал. 3 от ЗАП”. Визираният чл. 7 и в частност алинея 3 от Закон за автомобилните превози, обнародван в ДВ. бр.82 от 17 септември 1999г. и последно изменен в ДВ. бр. 81 от 20 октомври 2015г., гласи следното: „Условията и редът за установяване на изискванията по ал. 2 и за издаване на лиценз се определят с наредба, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.”. Точно тази наредба е и първичният акт, който обуславя създаването на „Дневник за предпътни медицински прегледи”. След продължително търсене обаче, не успях да открия нито тази конкретна наредба, нито някой норматив, който ясно да формулира задължението за такъв вид преглед и неговото съдържание във формата на специалисти и изследвания. МТИТС, към които също зададох въпроса си, не предоставят подобна информация. Благодаря предварително!

2016-04-13 09:29:09 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Александрова, Зададеният от Вас въпрос е от компетентността на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Във връзка със запитването Ви относно съдържанието на предпътните прегледи, бихме желали да ви информираме, че такова е определено в чл. 8 на Наредба № 5 за предпътните медицински прегледи на водачите на автобуси, пътнически таксиметрови автомобили, тролейбуси, трамваи и други моторни превозни средства за превоз на хора (Издадена от министъра на транспорта и министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 66 от 21.08.1981 г.) Наредбата е издадена на основание отменения Закон за движението по пътищата, но доколкото в § 10 от преходните и заключителни разпоредби на новия Закон за движението по пътищата (ДВ, бр. 20 от 1999 г., в сила от 1.09.1999 г.) е определено, че подзаконовите актове по прилагането на отменения Закон за движението по пътищата запазват действието си, доколкото не противоречат на новия закон, считаме че разпоредбите на цитираната наредба са в сила. На основание чл. 7, ал. 3 от Закона за автомобилните превози са издадени следните наредби: НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (обн., ДВ, бр. 108 от 19.11.2002 г.) НАРЕДБА № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.1999 г.) /ДК/

2015-12-07 11:09:33 - Борикова
Здравейте, има ли право работодателят да съхранява картите от проведени периодични медицински прегледи на неговите работници?

2016-04-13 09:24:40 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Борикова, Съгласно Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова ( обн., ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 г.), за проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд службите по трудова медицина водят здравни досиета на електронен и хартиен носител по образец съгласно приложение № 6. Към здравното досие се съхраняват копия на карта за предварителен медицински преглед, резултати и заключения от задължителния периодичен медицински преглед, заключения на службата за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа, експертни решения на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК)/Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), разпореждане на териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за приемане на злополука за трудова, когато такива документи са налични. В чл. 17 от наредбата е пределен редът по който се предават и приемат между службите по трудова медицина здравните досиета на работещите. Същите се предават на хартиен и електронен носител по служебен път при промяна на местоработата на работещия и направено искане от службата, обслужваща съответното предприятие, както и при прекратяване на договорните отношения между работодателя и службата - на новата служба, която обслужва предприятието. При прекратяване дейността на службата, обслужвала предприятието, досиетата на работещите се предават на работодателя за съхранение до сключването на договор с нова служба. Работодателят няма право на достъп до данните, съдържащи се в съхраняваните от него здравни досиета, т.е. при предаването на досиетата следва да се вземат всички мерки за поверителност на здравната информация по смисъла на чл. 27 и 28 от Закона за здравето. /ДК/

2015-12-02 16:55:15 - Теодора Илиева
Здравейте, При фирма от 60 служителя на трудов договор, от които 20 на 8-часов работен ден, а 40 на 2- часов работен ден. Трябва ли да се сформира комисия по трудоустрояване и да се определят места за лица с намалена работоспособност? Теодора Илиева

2016-08-15 10:56:00 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Илиева, Съгласно разпоредбата на чл. 315, ал. 1 от Кодекса на труда, работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност. Следователно, изискването към работодателя за определяне на работни места, подходящи за трудоустрояване е поставено в зависимост от броя на работниците и служителите, а не от работното време, установено в предприятието по работни места професии и работещи. В тази връзка считаме, че за посочения случай работодателят следва да определи работни места подходящи за трудоустрояване по реда на Наредба № РД-07-1 от 2.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност (ДВ, бр. 13 от 2012 г.) (ВС)

2015-12-02 09:10:37 - Красимира Ангелова
В лечебно заведение с непрекъснат режим на работа за лечение на туберколозно болни, работещите в клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, кабинет по образна диагностика/рентген/, приемен кабинет и регистратура работещи на редовна смяна и на разположение имат ли право на безплатна храна съгласно Наредба №11 /21 12 2005г.

2016-01-29 13:49:16 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Ангелова, На основание предоставената в запитването Ви информация считаме, че работещите в клинична лаборатория, микробиологична лаборатория и приемен кабинет в лечебно заведение за туберкулозно болни, които са в контакт с биологични агенти, биха могли да ползват право на безплатна храна на основание чл. 2, ал.1, т. 8 и ал. 2, т. 3 от Наредба № 11 от 22.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (обн. ДВ, бр. 1 от 2006 г.). За работещите в кабинет за образна диагностика (рентген), основанието за това право е чл. 2, ал. 1, т. 5 и ал. 2, т. 3 от същата наредба. Правото на безплатна храна по чл. 2, ал. 1 т.8 обхваща само работещи, чиято работа е свързана с непосредствен контакт с болните или съответните биологични материали, които са източник на биологични агенти и следователно не обхваща работници/служители, изпълняващи административни длъжности в лечебното заведение. /ДК/

2015-11-26 15:30:44 - Михаела Енчева
При условията на Наредба № 7/2005 г. за работа с видеодисплеи има ли право на профилактичен преглед на зрението новопостъпил през годината служител и в този смисъл следва ли да бъде включен в заповедта на работодателя, наравно с останалите служители? Благодаря Ви за съдействието!

2016-01-29 13:46:41 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Енчева, Съгласно чл. 9, ал. 1 на Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г.) работодателят следва да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести: преди започване на работа с видеодисплеи; един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години, както и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. Видно от разпоредбата, ако новопостъпилият служител има такъв преглед при постъпване на работа, то няма основание в същата година да се провежда и периодичен преглед, във връзка с възрастта на служителя. На основание т. 3 от цитираната по-горе разпоредба, и в случай на наличие на оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи, заявени (писмено) от служителя, същия би могъл да бъде включен в прегледите за текущата година, в зависимост от организацията, създадена от работодателя. /ДК/

2015-11-26 13:29:09 - Илия Монов
Здравейте, имам следното питане във връзка с прилагането на Чл. 52. Ал. 2 от ЗЗБУТ: (2) При определяне на условията и реда по ал. 1 се отчитат осъществяваната икономическа дейност на предприятието и средното за страната ниво на коефициентите за честота и тежест на трудовите злополуки. Ако кода на икономическата дейност на предприятието по КИД 2008 не фигурира в Заповед No РД-01-898 от 9 ноември 2015 г. за определяне на Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2016 г. Може ли инспектор от контролен орган, какъвто е Д ОИТ да задължи работодателя да застрахова за риска „трудова злополука“ работещи с определени професии (по преценка на проверяващият) когато реши че тези професии биха могли да се приравнят към някоя от икономическите дейности посочени в заповедта. Поздрави И.М.

2016-04-15 11:07:51 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Монов, С Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" (ДВ, бр. 15 от 2006 г.) са определени условията и редът за задължително застраховане за риска "трудова злополука" на работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Съгласно чл. 2, ал. 1 от наредбата, на задължително застраховане подлежат само работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Следователно, първото необходимо и определящо условие е, трудовият травматизъм, изчислен по реда на наредбата, за икономическата дейност (със съответния код по КИД), към която принадлежи предприятието, да бъде равен или по-висок от средния за страната. В случай, че е изпълнено посоченото условие, задължително трябва да бъдат застраховани тези работници и служители, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятието. Средният коефициент на трудов травматизъм за страната за 2015 г., който е в сила за определяне на икономически дейности за задължително застраховане през 2016 г., е Ктт = 0,66. Със Заповед № РД-01-898 от 9.11.2015 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2016 г. (ДВ, бр. 91 от 2015 г.). са определени икономическите дейности, за които е задължително застраховането през годината. Списъкът на тези дейности е изчерпателен. В тази връзка, в случай, че икономическата дейност (със съответния код по КИД), към която принадлежи Вашето предприятие, не е обхваната в Заповед № РД-01-898/9.11.2015 г., работодателят не следва задължително да застрахова работниците и служителите си за риска "трудова злополука" през 2016 г. (ВС)

2015-11-24 16:36:21 - Николина Карабашева
Трябва ли да се прави инструктаж на работници по граждански договор, с който е възложено обирането на земеделска продукция, напр. розов цвят?

2015-12-14 12:14:21 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Карабашева, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението. В тази връзка, изискванията на наредбата, включително относно провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа, се прилагат и за работещите на граждански договор. (ДД)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България