Категории:


Към категориите

2015-08-11 10:02:09 - Мария симеонова
Здравейте!Питам следното:В шивашка фирма, предвид специфичното производство,работодателя дава безплатна храна по Наредба 11.Възникват инцидентно случаи, в които се кроят платове предизвикващи по-голяма запрашеност-не е доказано с измервания!.Полага ли се допълнително кисело мляко за работниците в това производство?Благодаря

2015-10-20 12:23:39 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Симеонова, Наредба 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.) предвижда предоставяне на безплатна храна на работниците и служителите, които работят при някое от условията на ал. 1 и на ал. 2 от чл. 2 от наредбата, т.е. когато са налице едновременно специфични условия и организация на труда. Храната се предоставя с оглед осигуряването на адекватно хранене на работници и служители, които, поради условията и организацията на работата си, нямат възможност да си я осигурят сами, и няма предпазен характер. Няма пречка за определянето на подходящите за конкретните условия на труд храна или добавки към нея (например включване на мляко), работодателят или службата по трудова медицина, обслужваща предприятието, да се консултират със специалист по хранене и диететика./ДК/

2015-08-10 10:50:50 - Деяна Илиева
Трябва ли да се провежда начален и периодичен инструктаж на ученици в основно училище (1-7 клас)?

2015-10-05 16:11:38 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Илиева, Бихме искали да Ви уведомим, че в системата на народната просвета се прилага Заповед РД 09-1583 от 09.09.2009 г. на министъра на образованието, младежта и науката (публикувана на сайта на МОН), относно необходимостта от осигуряване на безопасни условия за отглеждане, обучение и възпитание на децата и учениците в детските градини, училищата и обслужващите звена на образователните институции. Съгласно т. 4 от посочената Заповед, директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена в образователните институции са длъжни да организират и контролират дейностите, свързани с провеждането на инструктаж (начален и периодичен, както и извънреден) за осигуряването на безопасността на децата, учениците и служителите при възникнала необходимост – неотложни ремонтни дейности, както и за обучение и труд в специализирани кабинети, лаборатории, учебни работилници, на полигон и др. Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 4 и т. 6 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., работодателят осигурява провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на всеки работещ независимо от срока на договора и продължителността на работното време, вкл. и на: лица, приети за обучение или за повишаване на квалификацията; всички други лица, които ще посещават производствени звена на предприятието. В тази връзка, считаме, учениците в основно училище не са изключени от обхвата на разпоредбите, свързани с инструктирането за БЗР. За повече информация по въпроса следва да се обърнете към Министерството на образованието и науката. (ВС)

2015-08-06 17:38:52 - Трендафилова
Здравейте! Лице е назначено при условията на 2-ра категория труд по чл. 2,т.6,буква В от НКТП.Категорията е определена на база място на работа - цех.Ще му сменям длъжността от технически ръководител на ръководител транспорт.Работното му място ще е в офиса на същия цех.Каква трябва да е категорията на труд-2-ра или 3-та? Благодаря!

2015-10-20 12:21:48 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Трендафилова, Член 2, т. 6, буква В от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране се отнася за работници, извършващи обслужване, профилактика и ремонти на работно оборудване, технологични процеси и работни места в цеховете и участъците, обхванати в т. 3, 4, 10, 15, 19 и 27, за времето през което работят в тях. В запитването си не представяте достатъчно информация относно вида на цеха/производството, поради което не можем да изразим становище доколко коректно е било определено основанието за категорията на лицето за длъжността „технически ръководител“. За новата длъжност „ръководител транспорт“ е неприложима разпоредбата на чл. 2, т.6, буква В, но не можем, въз основа на представената от Вас информация да се ангажираме със становище от коя категория следва да се определи трудът на лицето. Бихме искали да Ви обърнем внимание, че категорията труд се преценява по оригинални документи за осигурителен стаж, издадени на база разплащателните ведомости или друга счетоводноотчетна документация. При спорни въпроси се представя и производствена (функционална) характеристика, в която да е отразено естеството на извършваната работа, звеното, в което е работено и вида дейност на осигурителя. Съгласно Кодекса за социално осигуряване, на териториалните поделения на НОИ са възложени правата по отпускането, изменянето, спирането и прекратяването на пенсиите, като издадените от тях разпореждания подлежат на контрол пред административните съдилища. В тази връзка категорията труд при пенсиониране се преценява за всеки отделен случай по представена в ТП на НОИ първична документация, доказваща характера и особените условия на труд. /ДК/

2015-08-05 19:17:32 - Васил Петковски
Има ли право инспекция по труда да проверява изпълнението на изисквнаията в наредба 16-116 за експлоатация на енергообзавежданетп? ПП: има няколко решения на съда че не ИТ не е компететния орган за посочената наредба. Моля да ни насочите и кой е компетентния контролен орган?

2015-10-20 12:18:29 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Петковски, Инспекцията по труда, на основание чл. 399 от Кодекса на труда е компетентният орган, който упражнява цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности както и специализирана контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и на правата и задълженията на страните по служебното правоотношение. По силата на цитираната разпоредба, както и на чл. 36, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд инспекцията контролира и спазването на законодателството по изпълнение на задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във всички отрасли и дейности, независимо от формата на собственост. С нормата на чл. 200, ал.1, т.т.1-5 от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (Наредба № 7) е въведено задължение при проектирането, строежа и експлоатацията на електрически уредби, съоръжения, уреди, инструменти и друго работно оборудване, да се спазват изискванията за: устройството на електрическите уредби; експлоатацията на енергопотребителите; безопасността на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения; противопожарните строителнотехнически норми; мълниезащитата. От своя страна изискванията за техническата експлоатация на заземителните уредби, предназначени за функциониране на електрическите уредби и електропроводи, за защита срещу поражения от електрически ток и за мълниезащита, както и за мерките за защита срещу поражения от електрически ток и видовете проверки и сроковете за тяхното извършване са регламентирани в глава ХІІІ на Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (Наредба № 16-116 ) . В тази връзка, при проверка на изпълнението на задълженията на работодателя по чл. 200 от Наредба № 7 и на основание чл. 10 от същата наредба (относно досието, съхранявано от работодателя), инспекторът по труда има право да изиска всички документи, отразяващи периодични изпитвания и проверки при експлоатацията, включително и тези по реда на Наредба № 16-116. Когато по преценка на инспекцията по труда като компетентен контролен орган неизпълнението на изисквания за експлоатацията на енергообзавеждането представлява риск за работещите и е нарушение по смисъла на чл. 200 от Наредба № 7, се прилагат предвидените в КТ принудителни административни мерки. /ДК/

2015-08-05 19:17:24 - Васил Петковски
Има ли право инспекция по труда да проверява изпълнението на изисквнаията в наредба 16-116 за експлоатация на енергообзавежданетп? ПП: има няколко решения на съда че не ИТ не е компететния орган за посочената наредба. Моля да ни насочите и кой е компетентния контролен орган?

2015-10-20 12:19:52 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Петковски, Инспекцията по труда, на основание чл. 399 от Кодекса на труда е компетентният орган, който упражнява цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности както и специализирана контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и на правата и задълженията на страните по служебното правоотношение. По силата на цитираната разпоредба, както и на чл. 36, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд инспекцията контролира и спазването на законодателството по изпълнение на задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във всички отрасли и дейности, независимо от формата на собственост. С нормата на чл. 200, ал.1, т.т.1-5 от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (Наредба № 7) е въведено задължение при проектирането, строежа и експлоатацията на електрически уредби, съоръжения, уреди, инструменти и друго работно оборудване, да се спазват изискванията за: устройството на електрическите уредби; експлоатацията на енергопотребителите; безопасността на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения; противопожарните строителнотехнически норми; мълниезащитата. От своя страна изискванията за техническата експлоатация на заземителните уредби, предназначени за функциониране на електрическите уредби и електропроводи, за защита срещу поражения от електрически ток и за мълниезащита, както и за мерките за защита срещу поражения от електрически ток и видовете проверки и сроковете за тяхното извършване са регламентирани в глава ХІІІ на Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (Наредба № 16-116 ). В тази връзка, при проверка на изпълнението на задълженията на работодателя по чл. 200 от Наредба № 7 и на основание чл. 10 от същата наредба (относно досието, съхранявано от работодателя), инспекторът по труда има право да изиска всички документи, отразяващи периодични изпитвания и проверки при експлоатацията, включително и тези по реда на Наредба № 16-116. Когато по преценка на инспекцията по труда като компетентен контролен орган неизпълнението на изисквания за експлоатацията на енергообзавеждането представлява риск за работещите и е нарушение по смисъла на чл. 200 от Наредба № 7, се прилагат предвидените в КТ принудителни административни мерки. /ДК/

2015-08-05 15:15:07 - Ваня Станчева
Трябва ли да се учреди ГУТ в дружество, в което има назначени по трудов договор 3-ма работещи, а 4-тия е назначен на две длъжности?

2015-08-21 16:21:15 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Станчева, Условията и редът за учредяване и състава на групата по условия на труд (ГУТ) са определени в чл. 28 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). В предприятия с по-малко от 5 работещи работодателят обсъжда с работниците и служителите въпросите в областта на безопасността и здравето при работа, включително при възникване на рискове, които създават непосредствена опасност за здравето, безопасността или живота на работещите (чл. 32а от ЗЗБУТ). Във връзка с изложеното считаме, че във Вашия случай не е необходимо да учредявате група по условия на труд, но е необходимо да спазвате изискването на чл. 32а от ЗЗБУТ. (ДД)

2015-08-05 09:23:27 - Данаиела Несторова
Цитат от предписание: В книгата за провеждане на периодичен инструктаж да се вписва тематиката по която се инструктира даден работник или служител, Основание чл. 14 ал. 4 от Наредба РД-07-2 Въпрос: къде и как да се впише тематиката, като във формата на книгата няма такава графа.

2015-08-19 11:55:55 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Несторова, Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, периодичният инструктаж има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа, като тематиката му се определя в зависимост от характера на работата, условията на труд и резултатите от оценката на риска. Разпоредбата на чл. 2, ал. 2 задължава работодателят писмено да определи: видовете обучения и инструктажи; лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани; програма за провеждане на обучението и/или инструктажа; лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа. В тази връзка считаме, че когато работодателят писмено е определил програмата за провеждане на периодичен инструктаж е изпълнено условието на чл. 14, ал. 4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. и тематиката е определена. (ДД)

2015-08-01 18:25:08 - инж. Ил. Монов
Здравейте, питането ми е във връзка с направени задължителни предписания от инспектори по труда в предприятия които консултирам за изготвяне и утвърждаване на списък за предоставено на работниците и служителите безплатно работно и униформено облекло по Наредба за безплатното работно и униформено облекло, Обн. ДВ. бр.9 от 2011г. Към момента на проверките в предприятията са показани утвърдени списъци с предоставените на работещите лични предпазни средства съгласно чл. 17 от Наредба № 3 от 19.04.2003 г., В сила от 17.08.2001 г. от които е видно че на работещите се предоставят защитни облекла (прахо -маслозащитни, влагозащитни, студозащитни и т.н. престилка тип манта, куртка с панталон, яке с гащеризон и т.н обувки с противохлъзгащи подменти и т.н.). Въпросите ми са: 1. Трябва ли освен предоставените по Наредба № 3 от 19.04.2003 г. прахозащитни, маслозащитни, студозащитни, антистатични и т.н. ЛПС (работни облекла за защита на тялото и торса), работодателя да осигурява и някакво друго „безплатно облекло”, какво би могло да е то и как следва да се носи? 2. Предписанието не е ли неадекватно спрямо разпоредбите на Чл. 3. „Работно облекло се осигурява, за да се запази личното облекло на работниците и служителите при извършване на възложената работа” след като работещите не ползват лично облекло, а предоставените им по Наредба 3 работни облекла за защита на тялото и торса и обувки за защита на долните крайници? 3. Предписанието не противоречи ли на разпоредбите на Чл. 2 от Наредба за безплатното работно и униформено облекло, Обн. ДВ. бр.9 от 2011г.?

2015-08-19 11:49:36 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Монов, В отговор на Ваш въпрос, Ви информираме за следното: Съгласно чл. 284, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работодателят е длъжен да предоставя безплатно специално работно облекло и лични предпазни средства на работниците и служителите, които работят със или при опасни или вредни за здравето или живота машини, съоръжения, течности, газове, стопени метали, нажежени предмети и други подобни. Преценката за необходимостта от и за вида на специалното работно облекло и личните предпазни средства следва да се извършва във всеки конкретен случай в зависимост от характера на изпълняваната работа и въз основа на извършена оценка на риска на работното място (чл. 17 от Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място). От друга страна разпоредбата на чл. 296 от КТ установява правото на работниците и служителите на работно и униформено облекло. Работно облекло се предоставя на работниците/служителите, когато условията на работа налагат да се запази личното им облекло - чл. 3 от Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (НБРУО). Работното облекло се различава от специалното работно облекло по чл. 284 от КТ и не е средство за осигуряване на безопасността на работника/служителя. В тази връзка считаме, че ако съгласно оценката на риска е необходимо на работещите да се предоставят специални работни облекла по реда на Наредба № 3 от 19.04.2001 г., не би било необходимо да се предоставя и работно облекло по смисъла на НБРУО. В случай, че се извършват дейности, за които съгласно оценката на риска не се осигуряват специални работни облекла считаме, че няма пречка да се предоставят работни облекла, при спазване на изискванията на НБРУО. (ДД)

2015-07-29 14:56:52 - Надка Бончева
Може ли работодател да изплати без претенции и само на основание обезщетение по чл.200 от КТ за направени разходи, доказани с фактури за тазобедрена става и лекарства на служител, след трудова злополука, и директорът от съответната Община ли трябва да заяви сумата, предвид, че не са планувани в наличния бюджет?

2015-08-31 10:38:31 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Бончева, Имуществената отговорност на работодателя при смърт или увреждане на здравето на работника или служителя следва да се реализира по съдебен ред. /ДК/

2015-07-27 14:28:43 - Герасимова
Здравейте, бих искала да ви попитам във връзка с Наредба № РД-07-3/18.07.2014г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места необходимо ли е задължително измерване през топъл и студен период за административни офиси, които имат правени измервания преди 2 години и нямат промяна в условията на труд?

2015-08-31 10:37:18 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Герасимова, Член 14. от Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, изисква работодателят да оцени риска за здравето и безопасността на работещите от параметрите на микроклимата на работни места в сгради или от неблагоприятните климатични въздействия при работа на открито и когато е необходимо, да направи съответните измервания (чл. 14, ал. 1). Необходимостта от измервания се определя след консултации с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд. При оценката на риска, работодателят определя и необходимата периодика на измерванията на параметрите на микроклимата. Съгласно § 2 от преходните и заклочителни разпоредби на наредбата, Протоколите за резултатите от измерванията на параметрите на микроклимата на работни места в сгради, съставени в съответствие с БДС 14776-87 Охрана на труда. Работни места в производствени помещения. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване и БДС 16686-87 Охрана на труда. Методи за измерване на температурата, относителната влажност и скоростта на движение на въздуха в работните помещения на сградите от звена и специалисти на работодателя и/или от лица, акредитирани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", важат, доколкото не противоречат на нормите в тази наредба. В този смисъл, и в случай, че наличните измервания на параметрите на микроклимата отговарят на цитираните изисквания, преценката за необходимостта от нови измервания е на работодателя, при спазване на условията по чл. 14. /ДК/

2015-07-24 13:20:41 - Благомир Шепелявий
Здравейте, Трябва ли инструкциите по безопасност на труда да бъдат утвърдени с подпис и печат от работодателя, или може само с подпис?

2015-08-14 11:30:21 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Шепелявий, Инструкциите по безопасност и здраве при работа са вътрешни актове на работодателя, с които се установяват изисквания при изпълнение на вид работа на територията на предприятието и на всички други места, където се извършва дейност или се изпълняват служебни задължения и представляват превантивна мярка за намаляване на риска от злополуки. Основната цел на инструкциите за безопасна работа е да се определят минималните мерки за безопасност и здраве и изискванията за съответния вид дейност или работа с работно оборудване (машина, съоръжение или уред), за да се гарантира безопасността на всички работещи, които могат да бъдат засегнати от тези дейности. Тъй като няма правно изискване по отношение на утвърждаването на такъв тип инструкции считаме, че право е на работодателя да определи реда и начина за изготвянето и утвърждаването им. (ДД)

2015-07-23 10:23:39 - Керчева
Здравейте! На лице назначено по чл.68, ал.1, т.2 от КТ се прекратява договорът със завършване на определената работа. Веднага се сключва нов договор, за друга работа /друг обект/, пак по същия член, на същата длъжност. Няма прекъсване в стажа - днес му е последен работен ден от утре е с нов договор. Нужно ли е да има пак начален инструктаж и инструктаж на работното място? В случаят става въпрос за строителна фирма.

2015-08-19 09:43:46 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Керчева, Съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, работодателят е длъжен да осигури на своите работещи подходящо обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, в съответствие със спецификата на извършваната дейност и на работното място, като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място. В този смисъл, при преместване на друга работа или промяна на работата, при промяна на работното оборудване и технология работещите следва да бъдат инструктирани. Във Вашия случай, когато с работещия се сключва нов договор за изпълнение на „друга работа на друг обект“, се променят обстоятелства и фактори, които са предмет както на началния инструктаж, така и на инструктажа на работното място, съгласно чл. 12 и чл. 13 от Наредбата. Допуска се едновременното провеждане на началния инструктаж и инструктажа на работното място в предприятия с персонал до 50 работници и служители включително и/или ограничен обем производствени дейности. Бихме желали да напомним, че цялостната организация за провеждане на инструктажите трябва писмено да се определи от работодателя, като се посочат видовете инструктажи, техния обхват, продължителност, тематика и програми, лицата, които ще бъдат инструктирани, както и длъжностните лица, които ще провеждат инструктажите. (ДД)

2015-07-22 16:30:09 - Силвия Моис
Моля да ми отговорите на следния въпрос: Каква е периодичността на обучение на Координатора по безопасност и здраве - за етап изпълнение(Наредба № 2/2004г) ? В упоменатата Наредба 2, това не е посочено. Като моля при отговора да имате впредвид условието, че лицето което съвместява тази длъжност "Координатор по безопасност и здраве" е и "Отговорник БЗР", лице провеждащо инструктажи и то минава ежегодно обучение по изискванията на Наредба № РД-07-2/2009. Трябва ли да се явява на две обучения ежегодно - по Наредба № 2 и по Наредба № РД-07-2? Очаквам Вашия отговор!

2015-08-14 11:27:08 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Моис, Видно от изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е, че няма изрична разпоредба за периодиката на обучение по БЗР на координаторите за безопасност и здраве в строителството. Тъй като Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи изисква координаторите за безопасност и здраве да притежават квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, считаме, че е необходимо тези лица да поддържат нивото на знания и умения в областта на БЗР чрез периодично обучение. Във връзка с изложеното и предвид на това, че лицето съвместява длъжностите „Координатор по безопасност и здраве“ и „Отговорник БЗР“ считаме, че преминаването на ежегодно обучение по безопасност и здраве при работа, съгласно изискванията на Наредба № РД-07-216.12.2009 г., е достатъчно условие за поддържане на необходимите знания и умения в областта на БЗР, ако при изготвянето на програмата, по която се извършва обучението, са включени и теми, необходими за изпълнение на задълженията на координатора, определени в чл. 11 на Наредба № 2. (ДД)

2015-07-22 13:46:56 - Боряна Станева
Имат ли право командированите работници , полагащи нощен труд , да получат едновременно- дневни пари на основание на наредба за командировките в страната и ободряващи напитки на основание чл. 140 ал. 3 от КТ и чл. 3 от Наредба 11 от 2005 на МТСП

2015-08-06 13:24:22 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Въпросът е от компетенциите на рубриката "Трудово право"./НД/

2015-07-21 13:55:32 - Павлина Стаменова
При системно нарушаване правилата за осигуряване на ЗБУТ, по какъв начин работодателят може да наложи парична санкция на работник или служител без да прилага чл. 188 от КТ.

2015-08-14 11:13:15 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Стаменова, За нарушения на трудовата дисциплина, включително и за неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, работодателят може да налага само предвидените дисциплинарни наказания в чл. 188 на Кодекса на труда (КТ). Съгласно Кодекса на труда глобата е вид административно наказание и се налага от съответния контролен орган, а не от работодателя. Удръжки от трудовото възнаграждение без съгласието на работника или служителя не могат да бъдат правени, с изключение на изрично посочените в чл. 272 на КТ случаи. Във връзка с изложеното считаме, че работодателят няма право да налага парична санкция (глоба) на работника/служителя за нарушение на трудовата дисциплина. Това наказание е незаконосъобразно и може да бъде оспорено пред съда. (ДД)

2015-07-17 13:58:00 - Анелия Христова
Лице с 93% трайно намалена работоспособност и МКБ С53.0,и посочени в експ.реш.на ТЕЛК противопоказни условия на труд: ненормиран дневен работен график , може ли да полага нощен труд и да се включи в график за сумирано работно време, който е с нормиран работен ден?

2015-08-06 13:19:37 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Въпросът е от компетенциите на рубриката "Трудово право"./НД/

2015-07-16 09:50:10 - Милена Иванова
Здравейте,имам въпрос относно наредба no 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна.В здравното заведение в което работя, работещите в ортопедично отделение имат претенции относно получаваните ваучери.В наредбата не е ясно цитирано кога имат право.Според тях, те имат право за всеки календарен ден, а не само в дните,в които извършват оперативни интервенции.Освен това,хирургичните отделения в повечето болници удължават операциите за да минат в графа 2 часа.В едни болници дават храна за деня,в други ваучери.Не е ли редно да се коригира наредбата,за да се уточнят нещата веднъж за винаги.Защо не се дава 1 лв. на ден за млечни храни за работа във вредна среда?И то да нямат право да закупуват други видове храни,дрехи,дори автомобилни гуми?Целта е да се предпази здравето на работещите,а не шопинг по магазините. Службите по трудова медицина лавират според изгодата-така не се стига до крайната цел.Злоупотребява се масово. Ще очаквам конкретен отговор,защото службите трудова медицина противоречат една на друга, и всяка се базира на наредбата. Благодаря ! Желая Ви лек и успешен ден!

2015-08-18 15:23:34 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова Наредба 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.) предвижда предоставяне на безплатна храна на работниците и служителите, които работят при условията на чл. 2 от наредбата, т.е. когато са налице едновременно специфични условия и организация на труда. Храната се предоставя с оглед осигуряването на адекватно хранене на работници и служители, които, поради условията и организацията на работата си, нямат възможност да си я осигурят сами, и няма предпазен характер. Няма пречка за определянето на подходящите за конкретните условия на труд храна или добавки към нея (например включване на мляко), работодателят или службата по трудова медицина, обслужваща предприятието, да се консултират със специалист по хранене и диететика. Храната може да бъде предоставена във вид на купони/талони за храна, ваучери за хранене или в пари. Съгласно ІІ, т. 3 от Указание № ПК 25/3 от 31.08.2006 г. за прилагането на Наредба 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, при спазване на условията на чл. 285 от Кодекса на труда, предоставянето на храна чрез ваучери е възможно, когато със съдържанието на ваучера се гарантира, че срещу него ще бъде получена точно определен вид храна, съответстваща на тази, определена с издадената от работодателя писмена заповед по реда на чл. 7 от наредбата. Във връзка с конкретното Ви запитване за работещите в ортопедично и хирургично отделение, бихме желали да Ви уведомим, че съгласно чл. 4, ал. 2 от наредбата безплатната храна или добавки се предоставят на правоимащите работници и служители само за дните, когато работят при условията по чл. 2. /ДК/

2015-07-14 21:07:28 - Петър Петров
Работя като рентгенов лаборант в отделение "Образна диагностика" към Специализирана болница за активна лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Благоевград ЕООД, с намалено работно време - 7 часа. Трябва ли да получавам безплатна храна съгласно чл.285, ал.1 от КТ и във връзка с чл.4, ал.1 и чл.2, ал.1 (т.5 и т.8), ал.2 (т.3) на НАРЕДБА № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (Обн., ДВ, бр. 1 от 03.01.2006 г.). В „Указание за прилагането на Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.)“ е разтълкувано и понятието „специфична организация на труда“ - може да се приеме всяко място, предприятие, учреждение, организация, кооперация, заведение, обект и други подобни, където се полага наемен труд и естеството на работа налага установяване на непрекъснат трудов процес. Практиката показва, че това са: производства и дейности, свързани с обслужването на населението - например транспорт, търговски услуги, здравеопазване (всички заведения за болнична помощ, Центрове за спешна медицинска помощ, Домове за медикосоциални грижи за деца (ДМСГД) и други подобни) и др. Видно от гореизложеното тълкуване покривам изискванията за комулативност. - "I. Безплатна храна и/или добавки към нея получават работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда. Тези две условия трябва да действат кумулативно съгласно чл. 285, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), за да има задължение работодателят за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея." Петър Петров - рентгенов лаборант

2015-08-12 15:30:34 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Петров, Трудовото законодателство задължава работодателя да осигурява безплатна храна и/или добавки към храната на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и специфична организация на труда, като условията и редът са определени с Наредба № 11 от 22.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (обн. ДВ, бр. 1 от 2006 г.). Условията за специфичен характер и специфична организация на труда трябва да действат кумулативно (да са изпълнени едновременно), съгласно чл. 285, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), за да има задължение работодателят за осигуряване на безплатна храна. Въз основа на информацията в запитването Ви, считаме че за посоченият вид работа: рентгенов лаборант в отделение „Образна диагностика“ на СБАЛПФЗ – Благоевград, са налице основания за задължително предоставяне на безплатна храна, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 5 и чл.2, ал. 2, т.3 от Наредба № 11./ДК/

2015-07-13 12:02:10 - Моника Иванова
Трябва ли да има отделно назначено лице което да отговаря за охрана на труда или може да бъде възложено допълнително на вече работещ служител? Ако може да бъде възложено на работещ служител на какви изисквания трябва да отговаря той? Предварително Ви благодаря.

2015-08-14 11:07:14 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, Задължението на работодателя за организиране изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, е регламентирано в чл. 24, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. За изпълнението на това си задължение работодателят може да назначи служител с подходяща квалификация или да създаде специализирана служба. Функциите на длъжностно лице по безопасност и здраве при работа могат да бъдат възложени и като допълнително задължение на друго длъжностно лице или пък да бъдат изпълнявани от самия работодател (когато той е физическо лице). Възможно е и сключване на договор с външни за предприятието юридически или физически лица. Функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове, са определени в Наредба № 3 от 27.07.1998 г. В тази връзка считаме, че право на работодателя е да прецени на кого да възложи да изпълнява функцията на орган по безопасност и здраве при работа. При вземането на това решение работодателят трябва да вземе предвид вида характера на упражняваните дейности, условията на труд, рисковите фактори и броя на работещите в предприятието. (ДД)

2015-07-08 12:02:25 - Светлана Божинова
Кой лицензира фирмите за провеждане на обучение по безопасност и здраве и какъв лиценз се изисква. СТМ имат ли това право. Благодаря предварително

2015-07-15 15:38:39 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Божинова, Обученията по безопасност и здраве се провеждат при спазване на изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Изискванията към провеждането на обучение са различни в зависимост от конкретното производство/икономическа дейност, изпълняваната длъжност/ работа на съответните работещи и др. Не се изисква лиценз за обучение по БЗР, и в тази връзка няма определена организация или ведомство, включително и СТМ, които да издават подобни лицензи. По отношение правото на СТМ да извършват обучение по БЗР, бихме желали да Ви уведомим, че съгласно чл. 14 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, СТМ могат да разработват и участват в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика, както и да организират и провеждат обучението на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място. /ДК/  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България