Категории:


Към категориите

2015-11-23 15:46:47 - Митева
Здравейте! На работа ни се полагат очила за работа с видеодисплей,за коригиране на зрението, за годината,като от месец съм в продължителен болничен, но не за майчинство. Въпросът ми е, има ли пречка да ми се предоставят очила и на какво основание, ако е така? Благодаря предварително!

2016-01-29 13:52:19 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Митева, Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г.) регламентира задължение на работодателя да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести: преди започване на работа с видеодисплеи; един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години, както и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. В случай, че работите с видеодисплей и отговаряте на определението за "Лице, работещо с видеодисплей" дадено в § 1., т. 2. от допълнителните разпоредби на наредбата, т. е. обичайно работите с видеодисплей не по-малко от половината от установеното за Вас работно време, имате право на преглед, осигурен от работодателя. За сметка на работодателя следва да са и средствата за корекция на зрението за работата с видеодисплей, ако са предписани от специалиста по очни болести при този преглед (чл. 9, ал. 2). Задължение и право на работодателя е да създаде организация за осигуряване на прегледите и на средствата за корекция на зрението. Видно от изложеното, очилата не се предоставят „за годината“, а във връзка с предписанието на специалиста при цитираните прегледи. Тъй като в запитването си не давате информация относно организацията, създадена от работодателя, нито относно продължителността на болничния, не можем да Ви дадем отговор доколко болничният ще е пречка да Ви бъдат предоставени очила, ако има такава необходимост. Препоръчваме Ви да се обърнете към работодателя си. /ДК/

2015-11-19 15:02:03 - Е. Тенева
Здравейте, на 29.09.2015 съм задала въпрос, на който до днес - 19.11.2015 не съм получила отговор. Каква категория е труда на Инспектор по безопасност в ТЕЦ (на лигнитни въглища) и в кой нормативен документ е регламентирано това? Благодаря.

2015-12-11 17:18:48 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Тенева, За определяне на категорията на труда, положен до 31.12.1999 г., се прилагат разпоредбите на Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране (ПКТП отм.), а за труда, положен след 1 януари 2000 г. - на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП). Обхватът на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране и изискванията за категоризиране на труда на работещите в дейности, производства, работни места и професии са определени в Инструкция № 13 за прилагане на НКТП (Обн. ДВ. бр.94 от 17 Ноември 2000 г.). Категорията на труда, положен от инженерно-технически специалисти и ръководни служители включително и ръководителите от основните цехове за производство на топлина и електроенергия в ТЕЦ, работещи само на твърдо гориво, включени в списъчния състав на съответния цех се определя съгласно т.т. 8г, 66а и 66 г от ПКТП (отм) и чл. 2, т. 27 от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране и чл. 9, ал.36 от Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. Представената от Вас информация не е достатъчна, за да изразим категорично становище дали трудът на длъжност „инспектор по безопасност в ТЕЦ (на лигнитни въглища)“ отговаря на цитираните основания и може да бъде определен като такъв от втора категория. Бихме искали да Ви обърнем внимание, че категорията труд се преценява по оригинални документи за осигурителен стаж, издадени на база разплащателните ведомости или друга счетоводноотчетна документация. При спорни въпроси се представя и производствена (функционална) характеристика, в която да е отразено естеството на извършваната работа, звеното, в което е работено и вида дейност на осигурителя. Съгласно Кодекса за социално осигуряване, на териториалните поделения на НОИ са възложени правата по отпускането, изменянето, спирането и прекратяването на пенсиите, като издадените от тях разпореждания подлежат на контрол пред административните съдилища. В тази връзка категорията труд при пенсиониране се преценява за всеки отделен случай по представена в ТП на НОИ първична документация, доказваща характера и особените условия на труд. /ДК/

2015-11-19 15:01:48 - Е. Тенева
Здравейте, на 29.09.2015 съм задала въпрос, на който до днес - 19.11.2015 не съм получила отговор. Каква категория е труда на Инспектор по безопасност в ТЕЦ (на лигнитни въглища) и в кой нормативен документ е регламентирано това? Благодаря.

2015-12-11 17:18:16 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Тенева, За определяне на категорията на труда, положен до 31.12.1999 г., се прилагат разпоредбите на Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране (ПКТП отм.), а за труда, положен след 1 януари 2000 г. - на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП). Обхватът на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране и изискванията за категоризиране на труда на работещите в дейности, производства, работни места и професии са определени в Инструкция № 13 за прилагане на НКТП (Обн. ДВ. бр.94 от 17 Ноември 2000 г.). Категорията на труда, положен от инженерно-технически специалисти и ръководни служители включително и ръководителите от основните цехове за производство на топлина и електроенергия в ТЕЦ, работещи само на твърдо гориво, включени в списъчния състав на съответния цех се определя съгласно т.т. 8г, 66а и 66 г от ПКТП (отм) и чл. 2, т. 27 от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране и чл. 9, ал.36 от Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. Представената от Вас информация не е достатъчна, за да изразим категорично становище дали трудът на длъжност „инспектор по безопасност в ТЕЦ (на лигнитни въглища)“ отговаря на цитираните основания и може да бъде определен като такъв от втора категория. Бихме искали да Ви обърнем внимание, че категорията труд се преценява по оригинални документи за осигурителен стаж, издадени на база разплащателните ведомости или друга счетоводноотчетна документация. При спорни въпроси се представя и производствена (функционална) характеристика, в която да е отразено естеството на извършваната работа, звеното, в което е работено и вида дейност на осигурителя. Съгласно Кодекса за социално осигуряване, на териториалните поделения на НОИ са възложени правата по отпускането, изменянето, спирането и прекратяването на пенсиите, като издадените от тях разпореждания подлежат на контрол пред административните съдилища. В тази връзка категорията труд при пенсиониране се преценява за всеки отделен случай по представена в ТП на НОИ първична документация, доказваща характера и особените условия на труд. /ДК/

2015-11-19 15:01:41 - Е. Тенева
Здравейте, на 29.09.2015 съм задала въпрос, на който до днес - 19.11.2015 не съм получила отговор. Каква категория е труда на Инспектор по безопасност в ТЕЦ (на лигнитни въглища) и в кой нормативен документ е регламентирано това? Благодаря.

2015-12-11 17:17:43 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Тенева, За определяне на категорията на труда, положен до 31.12.1999 г., се прилагат разпоредбите на Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране (ПКТП отм.), а за труда, положен след 1 януари 2000 г. - на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП). Обхватът на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране и изискванията за категоризиране на труда на работещите в дейности, производства, работни места и професии са определени в Инструкция № 13 за прилагане на НКТП (Обн. ДВ. бр.94 от 17 Ноември 2000 г.). Категорията на труда, положен от инженерно-технически специалисти и ръководни служители включително и ръководителите от основните цехове за производство на топлина и електроенергия в ТЕЦ, работещи само на твърдо гориво, включени в списъчния състав на съответния цех се определя съгласно т.т. 8г, 66а и 66 г от ПКТП (отм) и чл. 2, т. 27 от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране и чл. 9, ал.36 от Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. Представената от Вас информация не е достатъчна, за да изразим категорично становище дали трудът на длъжност „инспектор по безопасност в ТЕЦ (на лигнитни въглища)“ отговаря на цитираните основания и може да бъде определен като такъв от втора категория. Бихме искали да Ви обърнем внимание, че категорията труд се преценява по оригинални документи за осигурителен стаж, издадени на база разплащателните ведомости или друга счетоводноотчетна документация. При спорни въпроси се представя и производствена (функционална) характеристика, в която да е отразено естеството на извършваната работа, звеното, в което е работено и вида дейност на осигурителя. Съгласно Кодекса за социално осигуряване, на териториалните поделения на НОИ са възложени правата по отпускането, изменянето, спирането и прекратяването на пенсиите, като издадените от тях разпореждания подлежат на контрол пред административните съдилища. В тази връзка категорията труд при пенсиониране се преценява за всеки отделен случай по представена в ТП на НОИ първична документация, доказваща характера и особените условия на труд. /ДК/

2015-11-19 14:08:10 - Теодора Илиева
При командировани работници и служители от един офис в друг офис на фирмата, съгласно НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД се провежда начален инструктаж. Провежда ли се някакъв друг вид инструктаж? Теодора Илиева

2015-12-14 12:11:42 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Илиева, Съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, работодателят е длъжен да осигури на своите работници подходящо обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, в съответствие със спецификата на извършваната дейност и на работното място, като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място. В този смисъл, при промяна на работното място или работа, при промяна на работното оборудване и технология, или при преместване на друга работа, работниците следва да бъдат инструктирани. Във Вашия случай, когато работници и служители са командировани от един офис в друг офис на същата фирма, се променят обстоятелства и фактори, които са предмет както на началния инструктаж, така и на инструктажа на работното място, съгласно чл. 12 и чл. 13 от Наредбата. Разпоредбата на чл. 11, ал. 4, дава възможност в предприятия с персонал до 50 работници и служители включително и/или ограничен обем производствени дейности да се съвместяват началния инструктаж и инструктажа на работното място. Цялостната организация за провеждане на инструктажите трябва писмено да се определи от работодателя, като се посочат видовете инструктажи, техния обхват, продължителност, тематика и програми, лицата, които ще бъдат инструктирани, както и длъжностните лица, които ще провеждат инструктажите. (ДД)

2015-11-19 10:02:53 - Якимова
Външна фирма работи на територията на дружеството със срок на договор (от 01.03.2015г. до 31.05.2015г.) и е проведен начален инструктаж, ако същата външна фирма подпише нов договор (от 03.08.2015 до 12.11.2015г.), трябва ли да се проведе нов начален инструктаж ? Може ли работодателя да определи, че веднъж проведен началния инструктаж важи за цялата година или за друг период (по-голям/ по-малък)?

2015-12-14 12:04:28 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Якимова, Със сключването на нов трудов договор възникват отново всички права и задължения във връзка с изпълняваната работа, включително задължението за провеждане на начален инструктаж на работещите от външната фирма, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.).

2015-11-13 11:58:55 - М.Спасова
Работя на компютър и ми се полагат очила по Наредба 7.Миналата година работодателя е предоставил средства за корекция на зрението. Тази година корекцията е о.25 и работодателя отказва -редно ли е?

2016-01-29 13:45:06 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Спасова, Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г.) регламентира задължение на работодателя да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести: преди започване на работа с видеодисплеи; един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години, както и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. В случай, че работите с видеодисплей и отговаряте на определението за "Лице, работещо с видеодисплей" дадено в § 1., т. 2. от допълнителните разпоредби на наредбата, т. е. обичайно работите с видеодисплей не по-малко от половината от установеното за Вас работно време, имате право на преглед, осигурен от работодателя. За сметка на работодателя следва да са и средствата за корекция на зрението за работата с видеодисплей, ако са предписани от специалиста по очни болести при този преглед (чл. 9, ал. 2). Задължение и право на работодателя е да създаде организация за осигуряване на прегледите и на средствата за корекция на зрението. В случай че за настоящата година сте имали право на преглед по наредбата и при прегледа специалистът е установил необходимостта от корекция, работодателят следва да Ви осигури очила/стъкла с коригирания диоптър, съгласно предписанието на специалиста. /ДК/

2015-11-10 11:16:26 - Капка Якимова
Здравейте, въпросът ми е работещи в агенции, дирекции и служби длъжностни лица осъществяващи контрол и посещаващи производствените звена във фирмата подлежат ли при всяко посещение на начален инструктаж? Може ли веднъж проведен началният инструктаж да важи за цялата година?

2015-12-14 12:01:27 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Якимова, Работодателят осигурява провеждане на инструктажи съгласно чл. 11, ал. 1, т. 6 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и на всички други лица, които ще посещават производствени звена на предприятието (включително длъжностните лица от агенции, дирекции и служби, които осъществяват контрол), като в този случай разпоредбата на чл. 11, ал. 6 дава правото на работодателя да установи реда за провеждане и документиране на инструктажите на тези лица, в зависимост от конкретната ситуация във фирмата и наличните рискове (т.е. да посочи продължителността на инструктажа, неговата тематика, длъжностните лица, които ще провеждат инструктажите, както и как ще бъде документиран проведения инструктаж). В тази връзка начален инструктаж следва да се провежда винаги, когато външните лица посещават предприятието. (ДД)

2015-11-04 16:03:40 - Ваня Данкова
Здравейте. Трябва ли да се провежда периодичен инструктаж по безопасност и здраве при работа поне веднъж годишно на всички работници и служители в едно дружество? Предварително благодаря.

2015-12-14 11:53:10 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Данкова, Условията и редът за провеждане на инструктаж по безопасност и здраве при работа са регламентирани в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Наредба № РД-07-2). Периодичният инструктаж има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа. Такъв инструктаж се провежда не по-рядко от един път на три месеца за работещите, пряко заети в дейности с висок производствен риск (чл. 15, ал. 1 на Наредба № РД-07-2) и не по-рядко от един път годишно за всички останали работещи, освен ако в други нормативни актове не е регламентирана по-малка периодичност. В тази връзка работодателят определя писмено цялостната организация за провеждане на инструктажите, в зависимост от конкретната ситуация в предприятието и наличните рискове (чл. 2, ал. 2 на Наредба № РД-07-2). (ДД)

2015-11-02 08:36:13 - д-р Петя Георева
ДО Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УВАЖАЕМИ Г-Н ДОНЕВ, Във връзка с приложението на Закона за ЗБУТ и Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина моля да дадете отговор на въпроса, поставен от предприятия: „Могат ли службите по трудова медицина да организират провеждането на профилактични медицински прегледи във връзка с условията на труд от наети от тях лечебни заведения и специалисти с регистрирани индивидуални практики?” В приложене даваме правната аргументация, с която се отхвърля такава възможност и по повод на която поставяме въпроса. Д-Р ПЕТЯ ГЕОРЕВА, дм ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА „След запознаване с приложените документи, както и с действащите Наредби - № 3/25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и № 3/28.02.1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, както и свързаните ЗЗБУТ и ЗЛЗ, се налага извода, че липсват материално-правни предпоставки за сключване на договор със служба по трудова медицина за възлагане и извършване на профилактични медицински прегледи. Службите по трудова медицина не са лица, съответно лечебни заведения, регистрирани по ЗЛЗ. Обемът от дейности, които трябва да изпълняват са разписани в Наредба № 3/25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, според които не биха могли да осъществяват и посреднически функции между работодател и лечебно заведение, които да им бъдат възложени и заплатени по отделен договор, тъй като липсва законово основание за това. Съгласно действащия ЗЛЗ, профилактичните медицински прегледи могат да се извършват от различните видове лечебни заведения, регистрирани по реда на ЗЛЗ, разполагащи със съответните лекари – специалисти и лаборатории, необходими за провеждането на прегледите и изследванията. Консултирането и подпомагането на работодателя при организиране на профилактичните медицински прегледи от страна на службата по трудова медицина, даването на указания и предписания за видовете прегледи, изследвания и видовете лекари – специалисти, са част от задълженията и би следвало да се предоставят от страна на СТМ по силата на сключения със съответния работодател договор на основание чл. 25(5) от ЗЗБУТ.”

2015-11-06 17:36:32 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРЕВА, Във връзка с писмото Ви до Министерството на труда и социалната политика, в което се поставя въпросът „Могат ли службите по трудова медицина (СТМ) да организират провеждането на профилактични медицински прегледи във връзка с условията на труд от наети от тях лечебни заведения и специалисти с регистрирани индивидуални практики?” изразяваме следното становище: Нормативните актове, с които е регламентирана дейността на СТМ са Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (Наредба № 3), издадена от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика (ДВ. бр.14 от 2008г.). Съгласно чл. 25, ал. 2 на ЗЗБУТ, СТМ са звена с предимно превантивни функции, които консултират и подпомагат работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд. Основните дейности на службите по трудова медицина са определени с разпоредбата на чл. 25а, ал. 1, като в т. 4 е предвидено те да осъществяват наблюдение на здравното състояние на работещите. Обхватът на тази дейност е определен с разпоредбата на чл. 11, ал. 2 на Наредба № 3, в която изрично е посочено, че СТМ могат да консултират и подпомагат работодателя при организирането на предварителните медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа, както и при периодичните медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес. В тази връзка считаме, че няма пречка работодателят да възложи цялостната организация, свързана с провеждането на профилактични медицински прегледи във връзка с условията на труд на СТМ, така както това прави при оценка на професионалните рискове, обучението на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа и др.

2015-11-02 08:36:05 - д-р Петя Георева
ДО Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УВАЖАЕМИ Г-Н ДОНЕВ, Във връзка с приложението на Закона за ЗБУТ и Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина моля да дадете отговор на въпроса, поставен от предприятия: „Могат ли службите по трудова медицина да организират провеждането на профилактични медицински прегледи във връзка с условията на труд от наети от тях лечебни заведения и специалисти с регистрирани индивидуални практики?” В приложене даваме правната аргументация, с която се отхвърля такава възможност и по повод на която поставяме въпроса. Д-Р ПЕТЯ ГЕОРЕВА, дм ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА „След запознаване с приложените документи, както и с действащите Наредби - № 3/25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и № 3/28.02.1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, както и свързаните ЗЗБУТ и ЗЛЗ, се налага извода, че липсват материално-правни предпоставки за сключване на договор със служба по трудова медицина за възлагане и извършване на профилактични медицински прегледи. Службите по трудова медицина не са лица, съответно лечебни заведения, регистрирани по ЗЛЗ. Обемът от дейности, които трябва да изпълняват са разписани в Наредба № 3/25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, според които не биха могли да осъществяват и посреднически функции между работодател и лечебно заведение, които да им бъдат възложени и заплатени по отделен договор, тъй като липсва законово основание за това. Съгласно действащия ЗЛЗ, профилактичните медицински прегледи могат да се извършват от различните видове лечебни заведения, регистрирани по реда на ЗЛЗ, разполагащи със съответните лекари – специалисти и лаборатории, необходими за провеждането на прегледите и изследванията. Консултирането и подпомагането на работодателя при организиране на профилактичните медицински прегледи от страна на службата по трудова медицина, даването на указания и предписания за видовете прегледи, изследвания и видовете лекари – специалисти, са част от задълженията и би следвало да се предоставят от страна на СТМ по силата на сключения със съответния работодател договор на основание чл. 25(5) от ЗЗБУТ.”

2015-11-06 17:36:05 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРЕВА, Във връзка с писмото Ви до Министерството на труда и социалната политика, в което се поставя въпросът „Могат ли службите по трудова медицина (СТМ) да организират провеждането на профилактични медицински прегледи във връзка с условията на труд от наети от тях лечебни заведения и специалисти с регистрирани индивидуални практики?” изразяваме следното становище: Нормативните актове, с които е регламентирана дейността на СТМ са Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (Наредба № 3), издадена от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика (ДВ. бр.14 от 2008г.). Съгласно чл. 25, ал. 2 на ЗЗБУТ, СТМ са звена с предимно превантивни функции, които консултират и подпомагат работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд. Основните дейности на службите по трудова медицина са определени с разпоредбата на чл. 25а, ал. 1, като в т. 4 е предвидено те да осъществяват наблюдение на здравното състояние на работещите. Обхватът на тази дейност е определен с разпоредбата на чл. 11, ал. 2 на Наредба № 3, в която изрично е посочено, че СТМ могат да консултират и подпомагат работодателя при организирането на предварителните медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа, както и при периодичните медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес. В тази връзка считаме, че няма пречка работодателят да възложи цялостната организация, свързана с провеждането на профилактични медицински прегледи във връзка с условията на труд на СТМ, така както това прави при оценка на професионалните рискове, обучението на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа и др.

2015-10-28 11:26:09 - Георги Миланов
Здравейте, въпроса ми е при работа на смени /1-ва от 7,30-15.00 и 2-ра смяна 12.00-19.30 ч./ отговаря ли на изискванията на чл.2, ал.2, т.1 от Наредба №11 от 21 декември 2005 г. (обн. ДВ. бр. 1 от 3 януари 2006 г.) за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (обн. ДВ. бр. 1 от 3 януари 2006 г.)., ако за същите работещи има установена редовна смяна от 8.30-16.00 ч.

2015-12-11 17:22:42 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Миланов, В запитването Ви липсва информация относно специфичния характер на труда, а информацията относно специфичната организация на труда на визираните от Вас работещи е противоречива, поради което не можем да изразим становище относно правото на безплатна храна по реда на Наредба № 11 от 22.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (обн. ДВ, бр. 1 от 2006 г.)./ДК/

2015-10-28 11:09:07 - Я.Бакалова
Остава ли задължението на директора на училище за издаване на правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд

2015-11-12 15:10:50 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Бакалова, Съгласно чл. 5, ал. 1 от Инструкция за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета, издадена от министъра на образованието, науката и технологиите (ДВ, бр. 61 от 1996 г.), просветните звена са длъжни за разработват собствени правилници за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд. Правилникът по ал. 1 на чл. 5 се отнася за децата, учениците, педагогическия и непедагогическия персонал от просветното звено, както и за лицата, които по различни поводи се намират в детската градина, учебната сграда, учебните цехове, работилниците, производствените участъци, площадките, терените. Посоченият нормативен акт не е отменен. За повече информация следва да се обърнете към Министерството на образованието и науката. (ВС)

2015-10-19 22:41:15 - Лилия Бориславова
Уважаеми господа на 11.09.2015 зададох въпрос, същият бе регистриран във Вашата система и аз получих съобщение, че "Срокът за публикуване на отговора е до 14 дни от подаването, а в случаите, когато е необходимо изготвянето на специализирано становище отговор – до 30 дни." До днес, 19.10.2015 г., все още нямам отговор. Въпросът ми беше следния: В чл. 416. (1) от ПРАВИЛНИКА за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V е указано, че работодателят определя лица с трета квалификационна група от електротехническия персонал, които следят за изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите лампи и трансформатори и ежемесечно извършват визуални проверки на здравината на корпусите, изправността на изолацията на ръкохватките, състоянието на захранващите кабели и здравината на щепселните съединения. Моля да ми бъдат разяснени следните въпроси: 1. Възможно ли е в микро предприятие, което няма назначен електротехник, Визуалната проверка и воденето на дневник да бъде възложена на технически грамотен служител, напр. инженер (но не по електротехника)? 2. Защо е нужно лице с трета квалификационна група за визуална проверка? 3. Лице с по-ниска група или технически знания би ли могло да извърши качествен визуален оглед на здравината на корпусите и т.н.? Моля за своевременен отговор. С уважение Л. Бориславова

2015-12-15 16:56:59 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Бориславова, Съгласно чл. 416 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ, бр. 21 от 2005 г.), работодателят с писмена заповед определя лица с трета квалификационна група от електротехническия персонал, които следят за изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите лампи и трансформатори и ежемесечно извършват визуални проверки на здравината на корпусите, изправността на изолацията на ръкохватките, състоянието на захранващите кабели и здравината на щепселните съединения. Резултатите от проверките се отразяват в специален дневник, който съдържа най-малко следните данни: дата на проверката, наименование на проверяваното изделие, фабричен (инвентарен) номер, резултат от проверката, име и подпис на проверяващия. Разпоредбата на чл. 416 от правилника е императивна и не предвижда изключения. Съгласно чл. 14, ал. 3, т. 4, за придобиване на трета квалификационна група се изисква стаж с втора квалификационна група при съответното образование и професионална квалификация най-малко три месеца - втора степен на професионална квалификация по електротехническа специалност или висше техническо образование (неелектротехническо). Следователно, посоченото от Вас лице с висше техническо образование (неелектротехническо) би могло да изпълнява дейностите по чл. 416 от Правилника, в случай, че има стаж поне три месеца и след като е придобило трета квалификационна група по електробезопасност. Дейностите за изпълнение на разпоредбите на чл. 416 биха могли да се възложат и с договор за възлагане на външно лице с необходимата квалификация. За повече информация и за отговор на конкретни въпроси, отнасящи се до връзката на квалификационната група с изпълняваната работа, професия или длъжност, условията и реда за придобиване на квалификационни групи по електробезопасност и др., следва да се обърнете към компетентния орган - Министерството на енергетиката. (ВС)

2015-10-19 13:16:23 - Ангел Сотиров
Здравейте, Работя като ДЛБЗ в чуждестранна фирма. Често ни посещават служители на фирмата от другите подразделения на консорциума, които не говорят български език. Често работата им е свързана с ремонт и пуск на машини. Има ли някъкъв регламент за инструктажи на чужденци и какво е длъжен да придприеме работодателя в такива случаи?

2015-12-14 11:50:38 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Сотиров, Конкретната организация за провеждане на инструктажите и начините за запознаване със съдържанието на инструктажите по безопасност и здраве при работа, включително и по отношение на чуждоезични работещи, следва да се осигурят от работодателя съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Считаме, че за целите на инструктажа на работещите, които не говорят български език, бихте могли да преведете съдържанието например на инструкции, брошури и др. на езиците, които често се използват във фирмата Ви. (ДД)

2015-10-19 13:16:15 - Ангел Сотиров
Здравейте, Работя като ДЛБЗ в чуждестранна фирма. Често ни посещават служители на фирмата от другите подразделения на консорциума, които не говорят български език. Често работата им е свързана с ремонт и пуск на машини. Има ли някъкъв регламент за инструктажи на чужденци и какво е длъжен да придприеме работодателя в такива случаи?

2015-12-14 11:48:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Сотиров, Конкретната организация за провеждане на инструктажите и начините за запознаване със съдържанието на инструктажите по безопасност и здраве при работа, включително и по отношение на чуждоезични работещи, следва да се осигурят от работодателя съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Считаме, че за целите на инструктажа на работещите, които не говорят български език, бихте могли да преведете съдържанието например на инструкции, брошури и др. на езиците, които често се използват във фирмата Ви. (ДД)

2015-10-16 15:56:13 - Живка Желязкова
Здравейте, Казвам се Живка Желязкова и работя като спасител в софийски басейн. Имам трудов договор и длъжностна характеристика за спасител басейн. Притежавам необходимия сертификат за спасител и заверен годишен талон. Завършила съм средно образование – СПТУ по туризъм, администратор на хотел и висше – НСА –учител по ФВС и треньор по плуване. Два месеца след назначаването ми, на мен и колегите спасители, бе връчен за подпис, лист със „задължения на персонала – спасителите” , който не представлява допълнение към длъжностната характеристика. На този лист са записани допълнителни задължения, свързани с техническите съоръжения на басейна, хидрофор, помпи, филтри, слънчеви колектори, парна инсталация, химически проби, добавяне на химикали във водата на басейна и др. Напр. Промивка на филтри; Всекидневно допълване на басейна с вода; Всекидневно хлориране, при необходимост добавяне на флокс, алгицит; „Когато е хубаво времето и топло времето, когато температурата достигне 60 градуса се отварят задвишките към топлообмениците на вътрешния басейн и се затварят крановете от парното, когато времето не е толкова слънчево, за да се предотврати бързото разтоварване на колекторите, единият топлообменник е на парното, а другия се прави да е само на колекторите”. Доколкото се запознах в интернет с някои Наредби и правилници – Правилник за работа с неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносими мрежи и хидротехнически съоръжения, Правилник за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на ел. и топло централи и по ел. мрежи, Наредба 28 за устройство и експлоатация на съдове, работещи под налягане, за работа с тези съоръжения се изисква съответна професионална квалификация и квалификационна група. В чл. 36, съответно 37 в двата правилника има текстове, които гласят, че работодателят не може да изисква от работещите, да извършват работи и дейности, свързани с производствен риск, за които нямат изискваната правоспособност и квалификация. Въпросите ми са: попадат ли споменатите инсталации в плувния басейн в упоменатите по-горе наредби и правилник? Каква квалификация, правоспособност и обучения се изискват за работа със съоръженията в плувен басейн /закрит, 25 метров, работещ целогодишно/? Могат ли спасители, без техническо образование и обучения, да бъдат задължавани да извършват тези дейности, имайки и предвид, че Наредбата за водно спасяване не допуска спасителите да извършват каквито и да са други несвойствени дейности?

2015-12-17 14:42:36 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Желязкова, Съгласно чл. 127, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя: нормални условия за изпълнение на работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение, т. е. за която се е уговорил; работно място и условия в съответствие с характера на работата; здравословни и безопасни условия за труд; длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор срещу подпис и се отбелязва датата на връчването; указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд. С длъжностната характеристика се определят основните трудови задачи на работника или служителя, които произтичат от задълженията по трудовия договор, както и вид и ниво на образование, квалификация и други компетентности, необходими за изпълнение на работата. Съгласно чл. 281, ал. 2 от КТ работещите, чиято работа е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, както и тези, които са заети в дейности, които създават опасност за здравето и живота им, задължително се инструктират, обучават и полагат изпит по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда. С оглед на това работодателят не следва да допуска до работа работник или служител, който не притежава необходимите знания и умения и/или не е инструктиран по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Във връзка с изложеното считаме, че при изпълнението на възложената работа няма пречка работодателят да възлага на работещ и други задачи, които не противоречат на основните функции, определени в длъжностната характеристика и са съобразени с необходимите компетентности, опит и възможности. Освен това, следва да се отчита и способността на работещия да извършва възложената работа в съответствие с определените изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Във връзка с конкретните въпроси относно прилагането на изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане Ви уведомяваме, че са от компетентността на органите, които са ги издали - Министерство на здравеопазването и Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. (ДД)

2015-10-13 10:53:01 - Силвина Костова
Здравейте, очакваме отговор на въпрос, зададен на 01.09.2015г: Здравейте, питането ми е във връзка с Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Имат ли право на безплатна храна по тази наредба, служители които: 1. работят в център за трансфузионна хематология 2. работно време: редовна смяна - 08.30 – 16.00; 1ва и 2ра смяна съответно 07.30 – 15.00 и 12.00 – 19.30 Благодаря предварително!

2015-11-13 10:32:41 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Костова, В отговор на Вашето запитване бихме желали да Ви уведомим, че, ако в Центъра за трансфузионна хематология е установен режим на непрекъсваем процес на работа, съгласно т.1.3, буква „а“ от Указание № ПК25/3 от 31.08.2006 г. за прилагане на Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, и на основание чл. 2, ал. 1, т. 8 и чл. 2, ал. 2, т. 3 от наредбата, работещите имат право на безплатна храна. Право на храна имат само тези работещи, които работят при цитираните условия и само за дните, в които работят при тези условия (чл. 4 от наредбата). /ДК/

2015-10-12 13:27:11 - Виолета Мартинова
Здравейте, моля за отговор и насока по следният въпрос: Съгласно чл.27, ал.2, т.4 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/ длъжността "охранител" може да бъде заемана от лице, което е "психически и физически здраво". Когато служител, заемащ такава длъжност, представи ТЕЛК с в конкретния случай 67% трайно намалена трудоспособност то "физически здраво лице" ли е по смисъла на закона? В ТЕЛК-а липсва произнасяне лицето може ли да работи на длъжността "охранител" /за която работодателят му е издал съответна производствена характеристика, необходима при явяването на ТЕЛК/ , има само противопоказни условия на труд, които са налице - например "нервнопсихическо напрежение", което при всички положения е свързано с длъжността. Може ли и на какво основание да се прекрати трудовото правоотношение с такъв служител във връзка с

2015-12-11 16:17:45 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Мартинова, Въпросът Ви отчасти е извън компетентността на рубриката. Съгласно чл. 41, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), контролът върху дейностите по закона се извършва от държавни служители от МВР - от Главна дирекция "Национална полиция" и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, определени със заповед, където Ви препоръчваме да се обърнете за повече информация относно изискванията за психическа и физическа пригодност на охранителите. При всички случаи бихме искали да Ви уведомим, че Кодексът на труда (КТ) предвижда закрилни разпоредби по отношение на трудоустроени работници и служители. На първо място, това е задължението за трудоустрояване в съответствие с предписанието на здравните органи (чл. 317 КТ). Съгласно чл. 315, ал.2 от КТ и Наредба № РД-07-1 от 2.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност (обн., ДВ, бр. 13 от 14.02.2012 г.) в предприятия с над 50 работници и служители, в икономическа дейност „Дейности по охрана и разследване“ следва да се осигурят не по-малко от 4 % места за трудоустрояване в процент от общия брой на работниците и служителите. Сред закрилните разпоредби е и закрилата срещу уволнение и забраната за нощен труд, установена в интерес на трудоустроените и за закрила на тяхното здраве и остатъчна трудоспособност. Тази забрана е относителна и може да бъде преодоляна при изпълнение на определени предпоставки. Съгласно чл. 140, ал. 4, т. 4 от КТ , нощният труд е забранен за трудоустроени работници и служители, освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи. Съгласно чл. 3, ал.1 и 2 от Наредбата за трудоустрояване при спор между предприятието и подлежащия на трудоустрояване работник или служител относно подходяща работа за трудоустрояване въпросът се решава от здравния орган, издал предписанието за трудоустрояване. Здравният орган по искане на предприятието или на работника или служителя може да измени или допълни предписанието за трудоустрояване, когато намери искането за основателно (ал.2), а решението или отказът на здравния орган да се произнесе в тези случаи може да се обжалва пред съответния орган по експертизата на работоспособността. В зависимост от случая е възможно и прекратяване на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 9 от Кодекса на труда ако е налице невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания въз основа на заключение на ТЕЛК. В този случай прекратяването не се допуска ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме. Тази хипотеза предполага работодателят да докаже липсата на друга подходяща работа или отказа на служителя да я заеме. /ДК/

2015-10-12 10:26:26 - Радослав Дудев
Здравейте, желаем да получим актуален телефон за връзка с Фонд "Условия на труд". Понеже се опитваме да се свържем, но на подаденият телефон/Христо Проданов: 986-53-58/ никой не отговаря.

2015-10-19 11:56:55 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Дудев, Актуалните телефони за връзка с "Фонд условия на труд" са: 02/986 14 58 и 02/8119 502.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България