Категории:


Към категориите

2015-10-07 08:21:55 - Стефан Колев
Здр., моля да разтълкувате т.2 на чл.17, ал.3 от Наредба 3 от 19 Април 2001 ( за ЛПС). Какво сте имали предвид "точна идентификация на всяко ЛПС". Инспекторите по места цитират наредбата, когато дават предписания, но иначе идея си нямат какво точно означава това.

2015-12-15 16:35:43 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Колев, В отговор на Ваш въпрос, Ви информираме за следното: Под точна идентификация на всяко лично предпазно средство (ЛПС) следва да имате предвид основни характеристики на ЛПС, позволяващи да установите неговото съответствие с конкретни технически или експлоатационни данни, включително: марка, модел, сериен номер, каталожен номер, номер на партида, име на производител и др. (ДД)

2015-10-05 17:22:25 - Д. Василев
Здравейте, Бих желал да повторя въпросите си, свързани с провеждането на периодичните инструктажи, т.к. досега не съм получил отговор. Ето и въпросите: 1. допустимо ли е съдържанието на периодичния инструктаж по БЗР ( напр. текст и графики на 10 страници) да бъде изпратено по електронната поща до всеки работещ, след което всеки един да го прочете и да се подпише в книгата за инструктаж? Ако има изискване инструктажите да се провеждат в реално време и само чрез пряка среща между инструктираните и инструктиращия, може ли да се използва видеоконферентна връзка? 2. допустимо ли е книгата за инструктаж да бъде разпечатана на хартия във формат и с всички атрибути, които се изискват от наредбата (имена, длъжност и т.н.), а листовете да бъдат подвързани и оформени като книга, или трябва всичко да бъде попълнено ръкописно в закупена книга? Благодаря предварително за отговорите. Поздрави, Д. Василев

2015-12-15 16:53:19 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Василев, Съгласно чл. 11, ал. 5 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, инструктажите, проведени по реда на наредбата, се документират в Книги за инструктажи, съгласно приложение № 1. В тази връзка считаме, че при документирането на отделните видове инструктажи е важно да се спазва утвърденият образец, както и изискването за наличие на книга (мерки, които не допускат нарушаване целостта на документа/книгата), тъй като разпоредбата на чл. 11, ал. 5 е императивна. Наредбата не предвижда други варианти за документиране на инструктажите по безопасност и здраве при работа. Конкретната организация за провеждане на инструктажите следва да се осигури от работодателя, в зависимост от условията в съответното предприятие, като за периодичния инструктаж се спазва условието на чл. 14 от Наредбата. Съгласно чл. 14, ал. 5, периодичният инструктаж се провежда индивидуално или групово, в зависимост от изпълняваната работа, като на отсъстващите работници или служители се провежда при явяването им на работа. В този смисъл, наредбата не допуска провеждане на периодичен инструктаж чрез електронна поща. (ВС)

2015-10-02 15:12:57 - Любен Костадинов
Изисква ли се, според ПБТ при разработване на находища по открит начин, технологичен паспорт за мотокар, който участва при ремонт на техника, но не посещава забоя и пътищата към него?

2015-11-03 10:43:57 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Костадинов, Съгласно изискванията на чл. 38 от Правилника за безопасност на труда при разработване на находища по открит начин (ПБТРНОН) всички минни и транспортни машини и съоръжения се осигуряват с технически и технологични паспорти и инструкции за безопасно извършване на минните работи, ремонта и поддържането им. Указания относно разработването на технологичните паспорти са дадени в Инструкция за съставяне на технологични паспорти за работа на сонди, багери, насипообразуватели и другата основна механизация в откритите рудници (приложение № 3 към чл. 38 от ПБТРНОН). Предвид обхвата на § 9 от Инструкцията може да се направи извода, че за машина (в случая мотокар), която не извършва дейности в зоната на забоя и пътищата към него може да не се разработва технологичен паспорт. (ДД)

2015-10-02 11:43:49 - К. Благоева
Съгласно кой нормативен акт се провеждат инструктажите на учениците в училище и на какъв период - съгласно РД-07-2, чл. 11 или има друг? Кой се разписва в тетрадките за инструктаж - учениците или родителя за класовете от 1 до 8 клас?

2015-10-27 08:57:37 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Благоева, В отговор на Ваш въпрос, Ви информираме за следното: С Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са определени условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа и се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. работодателят осигурява провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на всеки работещ независимо от срока на договора и продължителността на работното време, вкл. и на: лица, приети за обучение или за повишаване на квалификацията. Бихме искали да отбележим, че инструктажите, проведени по реда на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., се документират в Книги за инструктажи съгласно приложение № 1. В системата на народната просвета се прилага Заповед РД 09-1583 от 09.09.2009 г. на министъра на образованието, младежта и науката (публикувана на сайта на МОН, http://www.mon.bg), относно необходимостта от осигуряване на безопасни условия за отглеждане, обучение и възпитание на децата и учениците в детските градини, училищата и обслужващите звена на образователните институции. Съгласно т. 4 от посочената Заповед, директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена в образователните институции са длъжни да организират и контролират дейностите, свързани с провеждането на инструктаж (начален и периодичен, както и извънреден) за осигуряването на безопасността на децата, учениците и служителите при възникнала необходимост - неотложни ремонтни дейности, както и за обучение и труд в специализирани кабинети, лаборатории, учебни работилници, на полигон и др. Във връзка с изложеното считаме, че: учениците от 1 до 8 клас не са изключени от обхвата на изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.; в графата „Подпис на инструктирания“ на книгата за инструктаж следва да стои подписа на инструктирания ученик. За повече информация по зададения от Вас въпрос можете да се обърнете към Министерството на образованието и науката. (ДД)

2015-10-02 11:43:46 - К. Благоева
Съгласно кой нормативен акт се провеждат инструктажите на учениците в училище и на какъв период - съгласно РД-07-2, чл. 11 или има друг? Кой се разписва в тетрадките за инструктаж - учениците или родителя за класовете от 1 до 8 клас?

2015-10-27 08:56:20 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Благоева, В отговор на Ваш въпрос, Ви информираме за следното: С Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са определени условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа и се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. работодателят осигурява провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на всеки работещ независимо от срока на договора и продължителността на работното време, вкл. и на: лица, приети за обучение или за повишаване на квалификацията. Бихме искали да отбележим, че инструктажите, проведени по реда на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., се документират в Книги за инструктажи съгласно приложение № 1. В системата на народната просвета се прилага Заповед РД 09-1583 от 09.09.2009 г. на министъра на образованието, младежта и науката (публикувана на сайта на МОН, http://www.mon.bg), относно необходимостта от осигуряване на безопасни условия за отглеждане, обучение и възпитание на децата и учениците в детските градини, училищата и обслужващите звена на образователните институции. Съгласно т. 4 от посочената Заповед, директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена в образователните институции са длъжни да организират и контролират дейностите, свързани с провеждането на инструктаж (начален и периодичен, както и извънреден) за осигуряването на безопасността на децата, учениците и служителите при възникнала необходимост - неотложни ремонтни дейности, както и за обучение и труд в специализирани кабинети, лаборатории, учебни работилници, на полигон и др. В връзка с изложеното считаме, че: учениците от 1 до 8 клас не са изключени от обхвата на изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.; в графата „Подпис на инструктирания“ на книгата за инструктаж следва да стои подписа на инструктирания ученик. За повече информация по зададения от Вас въпрос можете да се обърнете към Министерството на образованието и науката. (ДД)

2015-10-01 16:07:06 - Ивайло Ангелов
Здравейте, Работя като ДЛБЗ в чуждестранна фирма. При нас често идват работещи, практиканти, сервизни техници и др. жуждоговорящи служители на консорциума и други фирми. Какви са условията за извършване на инструктажd на хора не говорещи български език?

2015-12-16 09:38:50 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Ангелов, Основен принцип на превенцията, съгласно законодателството за безопасност и здраве при работа (БЗР) е предоставянето от работодателя на информация, обучение и инструктиране на работещите за професионалните и зравни рискове, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или контролирането на тези рискове. Специална разпоредба на чл. 3, т. 1 от Наредба № 7 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.) изисква от работодателите информацията по БЗР на работното място и при използването на работното оборудване, да бъде лесно разбираема за работещите, за които се отнася. В тази връзка, конкретната организация за провеждане на инструктажите и начините за запознаване със съдържанието на инструктажите по безопасност и здраве при работа следва да се осигурят от работодателя, в зависимост от условията в съответното предприятие, включително и по отношение на инстуктирането на чуждоговорящите работещи или стажанти (например, инструкциите да бъдат преведени на езиците, които често се използват във фирмата и др.) (ВС)

2015-10-01 13:57:13 - инж.Андреев
Здравейте ! Интересувам се дали е актуален и действащ ПРАВИЛНИКа (Д-08-002) по безопасността на труда при заваряване и рязане на метали Ако не е ,откога не е и въз основа на какъв акт ? Благодаря предварително за вниманието !

2015-12-15 16:55:35 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Андреев, Правилникът по безопасността на труда при заваряване и рязане на метали (Д-08-002), ЦС на БПС, 1978 г. (изм. И доп. ИБТ на МТСГ, бр. 8-9 и бр. 11-12 от 1993 г.) не е отменен. (ВС)

2015-09-29 14:26:46 - Е. Тенева
Здравейте, каква е категорията на труд за инспектор по безопасност в ТЕЦ (от комплекса "Марица Изток")? Благодаря!

2015-12-11 17:16:41 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Тенева, За определяне на категорията на труда, положен до 31.12.1999 г., се прилагат разпоредбите на Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране (ПКТП отм.), а за труда, положен след 1 януари 2000 г. - на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП). Обхватът на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране и изискванията за категоризиране на труда на работещите в дейности, производства, работни места и професии са определени в Инструкция № 13 за прилагане на НКТП (Обн. ДВ. бр.94 от 17 Ноември 2000 г.). Категорията на труда, положен от инженерно-технически специалисти и ръководни служители включително и ръководителите от основните цехове за производство на топлина и електроенергия в ТЕЦ, работещи само на твърдо гориво, включени в списъчния състав на съответния цех се определя съгласно т.т. 8г, 66а и 66 г от ПКТП (отм) и чл. 2, т. 27 от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране и чл. 9, ал.36 от Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. Представената от Вас информация не е достатъчна, за да изразим категорично становище дали трудът на длъжност „инспектор по безопасност в ТЕЦ (на лигнитни въглища)“ отговаря на цитираните основания и може да бъде определен като такъв от втора категория. Бихме искали да Ви обърнем внимание, че категорията труд се преценява по оригинални документи за осигурителен стаж, издадени на база разплащателните ведомости или друга счетоводноотчетна документация. При спорни въпроси се представя и производствена (функционална) характеристика, в която да е отразено естеството на извършваната работа, звеното, в което е работено и вида дейност на осигурителя. Съгласно Кодекса за социално осигуряване, на териториалните поделения на НОИ са възложени правата по отпускането, изменянето, спирането и прекратяването на пенсиите, като издадените от тях разпореждания подлежат на контрол пред административните съдилища. В тази връзка категорията труд при пенсиониране се преценява за всеки отделен случай по представена в ТП на НОИ първична документация, доказваща характера и особените условия на труд. /ДК/

2015-09-25 10:01:59 - Любен Костадинов
В Наредба 10 за ОЗБУТРЕМ /ДВ бр.112/2004г./ се изисква осигуряване на пожарогасител в карите при поддържане и ремонт /чл.7, т.2, Приложение 2/. Изисква ли се пожарогасител и при експлоатация на карите?

2015-10-27 08:51:08 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Костадинов, Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари (кари) с общо предназначение са определени с Наредба № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари. При организиране и осъществяване на работа, свързана с електрокари и мотокари, освен разпоредбите на Наредба № 10 от 7.12.2004 г. се изпълняват и изискванията на: Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 8.10.1999 г.) .), както и изискванията на другите нормативни актове по безопасност и здраве при работа; Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.); Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 4.12.2009 г.), както и изискванията на другите нормативни актове за пожарна и аварийна безопасност. Електрокарите и мотокарите се избират, подготвят, пускат в експлоатация, преустройват, обслужват, поддържат и извеждат от експлоатация така, че да се осигури безопасността и здравето на работещите (чл. 6, ал. 1 от Наредба № 10 от 7.12.2004 г.). В приложение № 1 към чл. 7, т. 1 от Наредба № 10 от 7.12.2004 г. няма изрично посочено изискване всеки кар при експлоатация да бъде оборудван с пожарогасител. От друга страна съгласно чл. 212, ал. 1, т. 6 от Наредба № 7 от 1999 г. самоходно работно оборудване, което при движението си може да породи рискове за хората, трябва да бъде съоръжено с подходящи пожарогасителни устройства в случай, че самото работно оборудване или теглен от него товар може да създаде опасност от пожар и достатъчно близо няма подходящи пожарогасителни средства. Във връзка с изложеното считаме, че право на работодателя е да прецени необходимостта от оборудване на карите в експлоатация с пожарогасител при условие, че спази изискванията определени с Наредба № 10 от 7.12.2004 г. и Наредба № 7 от 1999 г. (ДД)

2015-09-23 13:23:02 - Теодора Илиева
Здравейте, При назначаване на нов служител на длъжност „шофьор”, същият е необходимо да предостави карта за предварителен медицински преглед съгласно Приложение 1 към чл. 1 и чл. 4, ал. 1 на НАРЕДБА № 3 ОТ 28.02.1987 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ или удостоверение за здравословно състояние на водач/кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС съгласно Приложение 3 към чл.9, ал. 1 на НАРЕДБА № 3 ОТ 11 МАЙ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ ЗА ВОДАЧИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ. Теодора Илиева

2015-10-20 12:14:09 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Илиева, Разпоредбата на чл. 287 от Кодекса на труда (КТ) въвежда задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците и служителите , като условията, видът и обхватът на прегледите, съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите се определят с наредба на министъра на здравеопазването - Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (Наредба № 3) Съгласно чл. 1. от Наредба № 3, задължителните предварителни медицински прегледи се извършват с цел да се даде преценка за годността на лицата с оглед на здравословното им състояние да изпълняват определена професия (длъжност, производствена дейност), за която кандидатствуват, вписана в картата за предварителен медицински преглед (приложение № 1). В съответствие с условията на труд и професионалните вредности (чл.2, ал 2 и приложения 2 и 3 от Наредба № 3) в картата се отразяват необходимите прегледи от съответните специалисти. Член 2 от наредбата определя и лицата, подлежащи на задължителен предварителен медицински преглед: 1. лицата, които постъпват на работа за първи път; 2. лицата, които преминават на друга работа в същото или в друго предприятие, която е свързана с вредни фактори и с риск от професионални увреждания; 3. лицата, прекратили трудовите си правоотношения за повече от три месеца. Следователно, картата по приложение 1 от Наредба № 3 е документът, който се представя на работодателя при сключване на трудовия договор. В случай, че по силата на Закона за движение по пътищата, Закона за автомобилните превози и Наредба № 3 от 11.05.2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории, за съответната категория МПС и извършваната работа - обществен превоз на пътници и/или товари и превози за собствена сметка и таксиметрови превози на пътници се изисква и цитираното от Вас удостоверение, считаме, че няма пречка същото да послужи като медицински документ при сключване на трудовия договор. /ДК/.

2015-09-17 19:23:31 - Йорданка Димитрова
Здравейте! Искам да запитам заварчик със сърдечно заболяване колко процента нетрудоспособност трябва да има по телково решение за да има право да работи на тази длъжност.

2015-11-03 10:41:28 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Димитрова, Съгласно изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 4 на Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина заключение за пригодността на работник или служител да изпълнява даден вид работа се изготвя от службата по трудова медицина, като част от обхвата на извършваното наблюдение и анализ на здравното състояние на работещите. Заключението се изготвя въз основа на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, оценката на риска и резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания (в т.ч. и експертни решения) и се предоставя на работодателя и на работещия (чл. 11, ал. 5). В тази връзка считаме, че следва да се обърнете към службата по трудова медицина, с която имате сключен договор за обслужване, за да се произнесе относно годността на работещия да изпълнява задълженията си съгласно трудовото правоотношение. (ДД)

2015-09-12 14:24:38 - Стефан Колев
Здравейте, може ли да ми кажете задължителен ли е инструктажут на работно място и колко време трае и как се отразява в книгата точно, защото инспекторите по места не са наясно, понеже наредбата е много зле и може да стълкува по един мион начина. Също така инспекторите не са наясно как точно се отразява периодичния инструктаж в книгата. Едни казват, че се пише само дата на провеждане, други казват, че се пише тримесечието. Изобщо наредбата за инструктажите е много зле, нищо кокретно, а т.нар. инспектори съставят актове. Не е ли разумно хората, които са измислили наредба РД -07-2 от 16 Декември 2009 година да я разтълкуват най- после и да им се потърси отговорност за проиведението им. От както е влязла в сила тази наредба, то не бяха дискусии и спорове и нищо ясно няма.

2015-12-15 16:31:23 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Колев, С Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са установени пет вида инструктажи по БЗР (начален, на работното място, периодичен, ежедневен и извънреден) - всеки със определени обхват, съдържание, цели, продължителност и програма. Те са задължителни за провеждане за всички предприятия, при спазване на изискванията на наредбата, с изключение на ежедневния инструктаж, който се отнася само за дейностите, посочени в чл. 15, ал. 1 от наредбата. Периодичният инструктаж следва да се провежда не по-рядко от един път на три месеца за работещите, пряко заети в дейностите по чл. 15, ал. 1, и не по-рядко от един път годишно за всички останали работещи. В този смисъл, вписването на датата на провеждане на инструктажа в колона 5 на книгата за инструктаж (Приложение №1 към чл. 11, ал. 5) е за предпочитане, т.к. спазването на периода за инструктиране може да се проследи. Инструктажът и обучението на работното място се провеждат на основата на действащите правила, норми и изисквания и утвърдените от работодателя правила и инструкции за безопасна работа, като тематиката и продължителността им се съобразяват и с всички други изисквания, регламентирани в специфичните за дадена дейност или вид работа нормативни актове (чл. 13, ал.5 от Наредбата). Минимална продължителност на началния инструктаж и на инструктажа на работното място, при дейности с висок производствен риск и динамика в организацията на работа и технологията, са определени в приложение № 3 от наредбата. За необхванатите в приложението дейности и видове работи продължителността на инструктажа се определя от работодателя (чл. 11, ал.3 от наредбата). Бихме искали да отбележим, че изискванията по отношение на инструктажите по безопасност и здраве при работа не са нови в националното ни законодателство и не са регламентирани за първи път с Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. Те се прилагат от 1996 г., (отменената Наредба № 3 от 14 май 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана), с малки промени, във връзка с периодиката на периодичния инструктаж и обхвата на ежедневния инструктаж. (ВС)

2015-09-11 00:35:16 - Лилия Бориславова
Уважаеми господа, В чл. 416. (1) от ПРАВИЛНИКА за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V работодателят определя лица с трета квалификационна група от електротехническия персонал, които следят за изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите лампи и трансформатори и ежемесечно извършват визуални проверки на здравината на корпусите, изправността на изолацията на ръкохватките, състоянието на захранващите кабели и здравината на щепселните съединения. Моля да ми бъдат разяснени следните въпроси: 1. Възможно ли е в микро предприятие, което няма назначен електротехник, Визуалната проверка и воденето на дневник да бъде възложена на технически грамотен служител, напр. инженер (но не по електротехника)? 2. Защо е нужно лице с трета квалификационна група за визуална проверка? 3. Лице с по-ниска група или технически знания би ли могло да извърши качествен визуален оглед на здравината на корпусите и т.н.? Очаквам Вашия отговор.

2015-12-15 16:51:30 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Бориславова, Съгласно чл. 416 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ, бр. 21 от 2005 г.), работодателят с писмена заповед определя лица с трета квалификационна група от електротехническия персонал, които следят за изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите лампи и трансформатори и ежемесечно извършват визуални проверки на здравината на корпусите, изправността на изолацията на ръкохватките, състоянието на захранващите кабели и здравината на щепселните съединения. Резултатите от проверките се отразяват в специален дневник, който съдържа най-малко следните данни: дата на проверката, наименование на проверяваното изделие, фабричен (инвентарен) номер, резултат от проверката, име и подпис на проверяващия. Разпоредбата на чл. 416 от правилника е императивна и не предвижда изключения. Съгласно чл. 14, ал. 3, т. 4, за придобиване на трета квалификационна група се изисква стаж с втора квалификационна група при съответното образование и професионална квалификация най-малко три месеца - втора степен на професионална квалификация по електротехническа специалност или висше техническо образование (неелектротехническо). Следователно, посоченото от Вас лице с висше техническо образование (неелектротехническо) би могло да изпълнява дейностите по чл. 416 от Правилника, в случай, че има стаж поне три месеца и след като е придобило трета квалификационна група по електробезопасност. Дейностите за изпълнение на разпоредбите на чл. 416 биха могли да се възложат и с договор за възлагане на външно лице с необходимата квалификация. За повече информация и за отговор на конкретни въпроси, отнасящи се до връзката на квалификационната група с изпълняваната работа, професия или длъжност, условията и реда за придобиване на квалификационни групи по електробезопасност и др., следва да се обърнете към компетентния орган - Министерството на енергетиката. (ВС)

2015-09-10 09:38:57 - Димо Калчев
Полагат ли ми се средства /и в какъв порядък/ за закупуване на диоптрични очила за работа с компютър на основание чл.9, ал.2 от „НАРЕДБА № 7 ОТ 15 АВГУСТ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕИ ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“ С Уважение: Димо Калчев

2015-10-20 12:11:20 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Калчев, Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г.) регламентира задължение на работодателя да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести: преди започване на работа с видеодисплеи; един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години, както и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. В случай, че работите с видеодисплей и отговаряте на определението за "Лице, работещо с видеодисплей" дадено в § 1., т. 2. от допълнителните разпоредби на наредбата, т. е. обичайно работите с видеодисплей не по-малко от половината от установеното за Вас работно време, имате право на преглед, осигурен от работодателя. За сметка на работодателя следва да са и средствата за корекция на зрението за работата с видеодисплей, ако са предписани от специалиста по очни болести при този преглед (чл. 9, ал. 2). Задължение и право на работодателя е да създаде организация за осигуряване на прегледите и на средствата за корекция на зрението./ДК/

2015-09-09 21:03:26 - Васил Петковски
Привет Моля за съдействие и указания как да определим разрядите за професионална квалификация на кои степен на рпофесионална квалификация отговарят. Във връзка с определеня на квалификационна група по безопасност по правилниците за безопасност при работа в електически или неелектрически уредби. Конкретно 4 разряд на монтьор на коя степен е евивалентно (едното от 1998 а степените са въведени и валидни сега)

2015-10-05 15:08:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Петковски, Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) професиите и специалностите се класифицират в професионални направления и по степен на професионална квалификация. Степените на професионална квалификация, придобивани по ЗПОО, са първа, втора, трета и четвърта. В ал. 3, 4 и 5 на чл. 8 са определени съответните изисквания за всяка степен. С акт на Министерския съвет е приета Национална квалификационна рамка, в съответствие с която се определя степента на професионална квалификация за всяка професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение. С оглед на изложеното и във връзка с конкретното Ви питане относно определяне на еквивалентността между разряд и степен на професионална квалификация Ви препоръчваме да се обърнете за отговор към компетентния орган, даващ указания по прилагането на Закона за професионалното образование и обучение и подзаконовите актове, издадени на негово основание – Министерство на образованието и науката. (ДД)

2015-09-09 13:45:33 - Д. Василев
Здравейте, В големи компании, със сложна и разпокъсана структура, често с по един или двама работещи във всеки град, възникват проблеми при провеждане на инструктажите. Моля за отговор на следните въпроси, които вероятно интересуват и други колеги, работещи в такива организации. Допустимо ли е периодичните инструктажи, които се провеждат по смисъла на Наредба№ РД-07-2, да бъдат извършвани чрез изпращане на съдържанието на инструктажите на електронните пощи н аработещите, след което всеки да се подписва лично в книгата за инструктаж? Допустимо ли е книгата за инструктаж да бъде разпечатана с имена, отдел, длъжност и т.н., а само подписът да бъде положен собственоръчно? Поздрави, Д. Василев

2015-12-15 16:47:28 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Василев, Съгласно чл. 11, ал. 5 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, инструктажите, проведени по реда на наредбата, се документират в Книги за инструктажи, съгласно приложение № 1. В тази връзка считаме, че при документирането на отделните видове инструктажи е важно да се спазва утвърденият образец, както и изискването за наличие на книга (мерки, които не допускат нарушаване целостта на документа/книгата), тъй като разпоредбата на чл. 11, ал. 5 е императивна. Наредбата не предвижда други варианти за документиране на инструктажите по безопасност и здраве при работа. Конкретната организация за провеждане на инструктажите следва да се осигури от работодателя, в зависимост от условията в съответното предприятие, като за периодичния инструктаж се спазва условието на чл. 14 от Наредбата. Съгласно чл. 14, ал. 5, периодичният инструктаж се провежда индивидуално или групово, в зависимост от изпълняваната работа, като на отсъстващите работници или служители се провежда при явяването им на работа. В този смисъл, наредбата не допуска провеждане на периодичен инструктаж чрез електронна поща. (ВС)

2015-09-01 13:23:50 - Силвина Костова
Здравейте, питането ми е във връзка с Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Имат ли право на безплатна храна по тази наредба, служители които: 1. работят в център за трансфузионна хематология работно време: редовна смяна - 08.30 – 16.00; 1ва и 2ра смяна съответно 07.30 – 15.00 и 12.00 – 19.30

2015-10-20 12:40:24 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Костова, В отговор на Вашето запитване бихме желали да Ви уведомим, че, ако в Центъра за трансфузионна хематология е установен режим на непрекъсваем процес на работа, съгласно т.1.3, буква „а“ от Указание № ПК25/3 от 31.08.2006 г. за прилагане на Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, на основание чл. 2, ал. 1, т. 8 и чл. 2, ал. 2, т. 3 от наредбата, работещите имат право на безплатна храна. Право на храна имат само тези работещи, които работят при цитираните условия и само за дните, в които работят при тези условия (чл. 4 от наредбата). /ДК/

2015-08-24 10:15:00 - Радостина Герасимова
Във връзка с новата Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. необходимо ли е за административни сгради да се извършва измерване на микроклимат в студен и топъл период, при положение, че последните измервания на микроклимат са от м. февруари 2012 г.

2015-09-17 09:58:20 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Герасимова, Член 14. от Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, изисква работодателят да оцени риска за здравето и безопасността на работещите от параметрите на микроклимата на работни места в сгради или от неблагоприятните климатични въздействия при работа на открито и когато е необходимо, да направи съответните измервания (чл. 14, ал. 1). Необходимостта от измервания се определя след консултации с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд. При оценката на риска, работодателят определя и необходимата периодика на измерванията на параметрите на микроклимата. Съгласно § 2 от преходните и заключителни разпоредби на наредбата, Протоколите за резултатите от измерванията на параметрите на микроклимата на работни места в сгради, съставени в съответствие с БДС 14776-87 Охрана на труда. Работни места в производствени помещения. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване и БДС 16686-87 Охрана на труда. Методи за измерване на температурата, относителната влажност и скоростта на движение на въздуха в работните помещения на сградите от звена и специалисти на работодателя и/или от лица, акредитирани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", важат, доколкото не противоречат на нормите в тази наредба. В този смисъл, и в случай, че наличните измервания на параметрите на микроклимата отговарят на цитираните изисквания, преценката за необходимостта от нови измервания е на работодателя, при спазване на условията по чл. 14. /ДК/

2015-08-19 12:16:09 - Иванка Станчева
Задължително ли е използването на Книгите за инструктаж или по решение на работодателя могат да бъдат използвани други варианти на списъци със същото съдържание, които са залепени в книгата за инструктаж или класирани в папка....?

2015-10-05 16:17:31 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Станчева, Съгласно чл. 11, ал. 5 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, инструктажите, проведени по реда на наредбата, се документират в Книги за инструктажи, съгласно приложение № 1. В тази връзка считаме, че при документирането на отделните видове инструктажи е важно да се спазва утвърденият образец, както и изискването за наличие на книга, тъй като разпоредбата на чл. 11, ал. 5 е императивна. Наредбата не предвижда други варианти за документиране на инструктажите по безопасност и здраве при работа. (ВС)

2015-08-18 15:03:50 - Цветелина Атанасова
В социалната услуга Дневен център работят различни специалисти и помощен персонал. Всяка година се създава напрежение във връзка с работното облекло. За помощния персонал е сравнително ясно, но специалистите - логопед, психолог, възпитател, както и за административния персонал - директор, счетоводител как следва да се процедира и по коя наредба / нормативен документ/. Може ли за тази категория персонал да се прилага раздел VI от Наредбата за служебното положение на държавните служители или по общия ред по Наредбата за безплатното работно и униформено облекло.

2015-10-05 16:07:35 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Атанасова, Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (ДВ. бр.9 от 2011г.) е издадена на основание чл. 296 от Кодекса на труда (КТ) и в тази връзка, се прилага за работниците и служителите, които работят по трудово правоотношение. Разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от Закона за държавния служител, съгласно която, за осъществяване на служебните си задължения държавните служители имат право на представително и униформено облекло, се прилага за работещите по служебни правоотношения. Във връзка с гореизложеното, работещите в Дневните центрове, които работят по трудово правоотношение, имат право на безплатно работно/униформено облекло по реда на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло, в случай че отговарят на условията в чл. 3 и чл. 4 на наредбата. Работещите в Дневните центрове, които работят по служебно правоотношение, имат право на средства за представително и униформено облекло по реда на Наредбата за служебното положение на държавните служители (ДВ, бр. 23 от 2000 г.). (ВС)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България