Категории:


Към категориите

2015-09-09 21:03:26 - Васил Петковски
Привет Моля за съдействие и указания как да определим разрядите за професионална квалификация на кои степен на рпофесионална квалификация отговарят. Във връзка с определеня на квалификационна група по безопасност по правилниците за безопасност при работа в електически или неелектрически уредби. Конкретно 4 разряд на монтьор на коя степен е евивалентно (едното от 1998 а степените са въведени и валидни сега)

2015-10-05 15:08:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Петковски, Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) професиите и специалностите се класифицират в професионални направления и по степен на професионална квалификация. Степените на професионална квалификация, придобивани по ЗПОО, са първа, втора, трета и четвърта. В ал. 3, 4 и 5 на чл. 8 са определени съответните изисквания за всяка степен. С акт на Министерския съвет е приета Национална квалификационна рамка, в съответствие с която се определя степента на професионална квалификация за всяка професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение. С оглед на изложеното и във връзка с конкретното Ви питане относно определяне на еквивалентността между разряд и степен на професионална квалификация Ви препоръчваме да се обърнете за отговор към компетентния орган, даващ указания по прилагането на Закона за професионалното образование и обучение и подзаконовите актове, издадени на негово основание – Министерство на образованието и науката. (ДД)

2015-09-09 13:45:33 - Д. Василев
Здравейте, В големи компании, със сложна и разпокъсана структура, често с по един или двама работещи във всеки град, възникват проблеми при провеждане на инструктажите. Моля за отговор на следните въпроси, които вероятно интересуват и други колеги, работещи в такива организации. Допустимо ли е периодичните инструктажи, които се провеждат по смисъла на Наредба№ РД-07-2, да бъдат извършвани чрез изпращане на съдържанието на инструктажите на електронните пощи н аработещите, след което всеки да се подписва лично в книгата за инструктаж? Допустимо ли е книгата за инструктаж да бъде разпечатана с имена, отдел, длъжност и т.н., а само подписът да бъде положен собственоръчно? Поздрави, Д. Василев

2015-12-15 16:47:28 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Василев, Съгласно чл. 11, ал. 5 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, инструктажите, проведени по реда на наредбата, се документират в Книги за инструктажи, съгласно приложение № 1. В тази връзка считаме, че при документирането на отделните видове инструктажи е важно да се спазва утвърденият образец, както и изискването за наличие на книга (мерки, които не допускат нарушаване целостта на документа/книгата), тъй като разпоредбата на чл. 11, ал. 5 е императивна. Наредбата не предвижда други варианти за документиране на инструктажите по безопасност и здраве при работа. Конкретната организация за провеждане на инструктажите следва да се осигури от работодателя, в зависимост от условията в съответното предприятие, като за периодичния инструктаж се спазва условието на чл. 14 от Наредбата. Съгласно чл. 14, ал. 5, периодичният инструктаж се провежда индивидуално или групово, в зависимост от изпълняваната работа, като на отсъстващите работници или служители се провежда при явяването им на работа. В този смисъл, наредбата не допуска провеждане на периодичен инструктаж чрез електронна поща. (ВС)

2015-09-01 13:23:50 - Силвина Костова
Здравейте, питането ми е във връзка с Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Имат ли право на безплатна храна по тази наредба, служители които: 1. работят в център за трансфузионна хематология работно време: редовна смяна - 08.30 – 16.00; 1ва и 2ра смяна съответно 07.30 – 15.00 и 12.00 – 19.30

2015-10-20 12:40:24 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Костова, В отговор на Вашето запитване бихме желали да Ви уведомим, че, ако в Центъра за трансфузионна хематология е установен режим на непрекъсваем процес на работа, съгласно т.1.3, буква „а“ от Указание № ПК25/3 от 31.08.2006 г. за прилагане на Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, на основание чл. 2, ал. 1, т. 8 и чл. 2, ал. 2, т. 3 от наредбата, работещите имат право на безплатна храна. Право на храна имат само тези работещи, които работят при цитираните условия и само за дните, в които работят при тези условия (чл. 4 от наредбата). /ДК/

2015-08-24 10:15:00 - Радостина Герасимова
Във връзка с новата Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. необходимо ли е за административни сгради да се извършва измерване на микроклимат в студен и топъл период, при положение, че последните измервания на микроклимат са от м. февруари 2012 г.

2015-09-17 09:58:20 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Герасимова, Член 14. от Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, изисква работодателят да оцени риска за здравето и безопасността на работещите от параметрите на микроклимата на работни места в сгради или от неблагоприятните климатични въздействия при работа на открито и когато е необходимо, да направи съответните измервания (чл. 14, ал. 1). Необходимостта от измервания се определя след консултации с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд. При оценката на риска, работодателят определя и необходимата периодика на измерванията на параметрите на микроклимата. Съгласно § 2 от преходните и заключителни разпоредби на наредбата, Протоколите за резултатите от измерванията на параметрите на микроклимата на работни места в сгради, съставени в съответствие с БДС 14776-87 Охрана на труда. Работни места в производствени помещения. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване и БДС 16686-87 Охрана на труда. Методи за измерване на температурата, относителната влажност и скоростта на движение на въздуха в работните помещения на сградите от звена и специалисти на работодателя и/или от лица, акредитирани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", важат, доколкото не противоречат на нормите в тази наредба. В този смисъл, и в случай, че наличните измервания на параметрите на микроклимата отговарят на цитираните изисквания, преценката за необходимостта от нови измервания е на работодателя, при спазване на условията по чл. 14. /ДК/

2015-08-19 12:16:09 - Иванка Станчева
Задължително ли е използването на Книгите за инструктаж или по решение на работодателя могат да бъдат използвани други варианти на списъци със същото съдържание, които са залепени в книгата за инструктаж или класирани в папка....?

2015-10-05 16:17:31 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Станчева, Съгласно чл. 11, ал. 5 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, инструктажите, проведени по реда на наредбата, се документират в Книги за инструктажи, съгласно приложение № 1. В тази връзка считаме, че при документирането на отделните видове инструктажи е важно да се спазва утвърденият образец, както и изискването за наличие на книга, тъй като разпоредбата на чл. 11, ал. 5 е императивна. Наредбата не предвижда други варианти за документиране на инструктажите по безопасност и здраве при работа. (ВС)

2015-08-18 15:03:50 - Цветелина Атанасова
В социалната услуга Дневен център работят различни специалисти и помощен персонал. Всяка година се създава напрежение във връзка с работното облекло. За помощния персонал е сравнително ясно, но специалистите - логопед, психолог, възпитател, както и за административния персонал - директор, счетоводител как следва да се процедира и по коя наредба / нормативен документ/. Може ли за тази категория персонал да се прилага раздел VI от Наредбата за служебното положение на държавните служители или по общия ред по Наредбата за безплатното работно и униформено облекло.

2015-10-05 16:07:35 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Атанасова, Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (ДВ. бр.9 от 2011г.) е издадена на основание чл. 296 от Кодекса на труда (КТ) и в тази връзка, се прилага за работниците и служителите, които работят по трудово правоотношение. Разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от Закона за държавния служител, съгласно която, за осъществяване на служебните си задължения държавните служители имат право на представително и униформено облекло, се прилага за работещите по служебни правоотношения. Във връзка с гореизложеното, работещите в Дневните центрове, които работят по трудово правоотношение, имат право на безплатно работно/униформено облекло по реда на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло, в случай че отговарят на условията в чл. 3 и чл. 4 на наредбата. Работещите в Дневните центрове, които работят по служебно правоотношение, имат право на средства за представително и униформено облекло по реда на Наредбата за служебното положение на държавните служители (ДВ, бр. 23 от 2000 г.). (ВС)

2015-08-17 12:06:37 - Михаил Велев
Работя в х-л "DoubleTree by Hilton" Златни пясъци. В хотела не е пускан климатик във фоаето от началото на сезона. Стои се на отворени врати и температура е почти изравнена с температурата навън. Условията за работа са недопустими.. Не знам към кого да се обърна

2015-10-20 12:25:05 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Велев, С Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места ( Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 63 от 1.08.2014 г., в сила от 2.11.2014 г.) определят: граничните стойности на параметрите на микроклимата на работни места в сгради: температура, влажност и скорост на движение на въздуха и топлинно облъчване, както и минималните изисквания за защита на работещите от рискове за здравето и безопасността, причинени от параметрите на микроклимата на работни места в сгради и от неблагоприятни климатични условия при работа на открито. Съгласно наредбата параметрите на микроклимата на работните места в сгради трябва да отговарят на оптималните или допустимите гранични стойности. Оптималните гранични стойности зависят от периода на годината и категорията на работата и се прилагат при климатизирани производствени помещения и за постоянни работни места в климатизирани кабини за управление и контрол. Допустимите гранични стойности зависят от периода на годината, категорията на работата и вида на работното място. Те се прилагат в случаите, когато поради технически или технологични причини не е възможно да се осигури спазване на оптималните гранични стойности. Конкретните оптимални и допустими гранични стойности на параметрите температура, влажност и скорост на движение на въздуха, можете да видите в самата наредба, която е поместена в рубриката „Наредби“ на сайта на Министерството на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=227) Със сигнал за нарушение на нормите по здравословни и безопасни условия на труд следва да се обърнете към териториалната дирекция „Инспекция по труда“. /ДК/

2015-08-13 10:18:02 - Васил Петковски
Моля за точна дефиниция и критерии за определяне на работно място и производствен риск ? ЗА попълване на идентификационни карти за ИТ. Работно място за офис асистент свързано ли е производствен риск? Колко са работните места когато горворим за обслужване на съроъжения ? Всяко едно съоръжения от една инсталация или цялата инсталация? Например при газоразпределтелните тръбопроводи и съоръжения към тях, при електорразпределителните съоръжения и сградите към тях, към топлоснабдителните съоръжения и сградите към тях ? Конкретно всяка отделан абонатна станция е с отдевлно работно място или е едно работно място, всеки отделен електирчески стълб еедно работно място или не , всеки трафопост е птделно работно място или по типово работно място, всеки търбопровод или шахта към него са отделни работни места или типови работни места; всяко помещение в компресорни станции или цялата компреснорна станция, всяко едно помещение в ВЕЦ или технологичните линиии във ВЕЦ? Какво да посочваме за места с производствен риск ако имаме технически персонал с неопределено работно място (както е ТОплофикациите когато обслужват абонатни станции) и за административния персонал - койот седи в офиси?

2015-11-12 15:07:54 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Петковски, Съгласно §1, т. 2 от Допълнителнителните разпоредби на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 8.10.1999 г.) "работно място" е мястото, където се предвижда извършването на работата в помещения или на което и да е място на територията на предприятието, или до което работещият има достъп във връзка с изпълняваната работа. Съгласно §1, т. 4 и 5 от Допълнителнителните разпоредби на ЗЗБУТ: - "професионален риск" ("риск") е вероятността от възникване на неблагоприятни последици за здравето и безопасността на работещите лица при конкретно въздействие на вредни фактори при работа и степента на последиците; - "здравен риск" е вероятността от възникване на неблагоприятни изменения в здравословното състояние при конкретно въздействие на вредни за здравето фактори и степента на тези изменения. Правната уредба за оценка на професионалния и здравен риск се съдържа в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и в Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 21.05.1999 г.). Съгласно разпоредбата на чл.12 от Наредба № 5, при оценяване на риска се осигурява обхващане на всички аспекти на трудовата дейност с цел установяване на всички възможни опасности и рискове. В този смисъл, оценката на риска е внимателно изследване на всички аспекти на работата, за да се установи какво може да причини нараняване, заболяване или вреда, както и преценка дали опасността може да бъде премахната, а ако не – какви предпазни мерки трябва да бъдат предприети за отстраняване, намаляване и контролиране на риска. Следователно, процесът на оценяването на риска трябва да обхваща не само работните места, които могат да бъдат променливи (както е в посочения от Вас случай; могат да бъдат и повече от едно работно място за един работник), но и работните процеси и технологии, работното оборудване, помещенията, организацията на труда, използването на суровини и материали и други странични фактори, които могат да породят риск. (ВС)

2015-08-13 10:17:56 - Васил Петковски
Моля за точна дефиниция и критерии за определяне на работно място и производствен риск ? ЗА попълване на идентификационни карти за ИТ. Работно място за офис асистент свързано ли е производствен риск? Колко са работните места когато горворим за обслужване на съроъжения ? Всяко едно съоръжения от една инсталация или цялата инсталация? Например при газоразпределтелните тръбопроводи и съоръжения към тях, при електорразпределителните съоръжения и сградите към тях, към топлоснабдителните съоръжения и сградите към тях ? Конкретно всяка отделан абонатна станция е с отдевлно работно място или е едно работно място, всеки отделен електирчески стълб еедно работно място или не , всеки трафопост е птделно работно място или по типово работно място, всеки търбопровод или шахта към него са отделни работни места или типови работни места; всяко помещение в компресорни станции или цялата компреснорна станция, всяко едно помещение в ВЕЦ или технологичните линиии във ВЕЦ? Какво да посочваме за места с производствен риск ако имаме технически персонал с неопределено работно място (както е ТОплофикациите когато обслужват абонатни станции) и за административния персонал - койот седи в офиси?

2015-11-12 15:07:10 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Петковски, Съгласно §1, т. 2 от Допълнителнителните разпоредби на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 8.10.1999 г.) "работно място" е мястото, където се предвижда извършването на работата в помещения или на което и да е място на територията на предприятието, или до което работещият има достъп във връзка с изпълняваната работа. Съгласно §1, т. 4 и 5 от Допълнителнителните разпоредби на ЗЗБУТ: - "професионален риск" ("риск") е вероятността от възникване на неблагоприятни последици за здравето и безопасността на работещите лица при конкретно въздействие на вредни фактори при работа и степента на последиците; - "здравен риск" е вероятността от възникване на неблагоприятни изменения в здравословното състояние при конкретно въздействие на вредни за здравето фактори и степента на тези изменения. Правната уредба за оценка на професионалния и здравен риск се съдържа в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и в Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 21.05.1999 г.). Съгласно разпоредбата на чл.12 от Наредба № 5, при оценяване на риска се осигурява обхващане на всички аспекти на трудовата дейност с цел установяване на всички възможни опасности и рискове. В този смисъл, оценката на риска е внимателно изследване на всички аспекти на работата, за да се установи какво може да причини нараняване, заболяване или вреда, както и преценка дали опасността може да бъде премахната, а ако не – какви предпазни мерки трябва да бъдат предприети за отстраняване, намаляване и контролиране на риска. Следователно, процесът на оценяването на риска трябва да обхваща не само работните места, които могат да бъдат променливи (както е в посочения от Вас случай; могат да бъдат и повече от едно работно място за един работник), но и работните процеси и технологии, работното оборудване, помещенията, организацията на труда, използването на суровини и материали и други странични фактори, които могат да породят риск. (ВС)

2015-08-12 00:41:28 - Здравко Николов
A. 1. През периода 2011 до 2013 г. работя на трудов договор при 4 ч. работен ден. За този период съм осигуряван при условията на 8 часов работен ден. 2. През 2014 г. с допълнително споразумение със същата основна заплата преминавам на 8 ч. работен ден и същите осигурителни вноски. Въпросът ми е следният: Защо по т.2 осигурителният ми стаж е равен на трудовият, а по т. 1 осигурителният е 1/2 от трудовият стаж, при положение, че са изпълнени двете задължителни комулативни разпоредби/време-пари/ по КТ/чл. 355/ и КСО. Б. През периода 1978 до 1984 г. работя като техн. р-л, н-к обект и инспектор техн. и пожарна безопасност/ИТР специалист/ към СМК „МОСТСТРОЙ“ р-н Бебреш на АМ „ХЕМУС“. Строителство на Виадукти участък Витиня-Парвец. При пенсиониране към коя категория се отнася положеният труд. Моля задайте въпроса си в рубриката "Обществено осигуряване". ГЛУПОСТИ, той е бил в Рубрика безопасност и здраве при работа

2015-08-27 09:11:25 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ, Съгласно разпоредбата на чл.9, ал.1, т.1 от Кодекса за социално осигуряване за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 (работещите по трудово правоотношение) са работили при пълното законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото, начисленото и неизплатеното, както и неначисленото възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 за съответната професия; когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време. Съгласно разпоредбата на чл.355, ал.2 от Кодекса на труда за 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. На основание посочените разпоредби периодът Ви на работа на 4-часов работен ден се зачита за осигурителният стаж пропорционално на законоустановеното работно време и е равен на половината от трудовия Ви стаж за същия период. Във връзка със запитването Ви относно категорията на положения от Вас труд за периода 1978-1984 г. към СМК „МОСТСТРОЙ“ на АМ „Хемус“ Ви информираме следното: Съгласно Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране (в сила до 31.12.1999г.), инженерно-технически работници до началник на строителен обект включително ползват права на основание т. 66и от правилника. Работещите обхванати от цитираната разпоредба се пенсионират при трудов стаж, положен в съответните отрасли и дейности, 25 години за мъжете и 20 години за жените, и възраст 57 години за мъжете и 52 години за жените. Бихме желали да Ви уведомим, че категорията на труда при пенсиониране се определя въз основа на: трудови договори; длъжностни характеристики, заповеди и други, регламентиращи задължения за работа; първична документация, доказваща плащания, свързани с реализирането на такава дейност Съгласно Кодекса за социално осигуряване, на териториалните поделения на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) са възложени правата по отпускането, изменянето, спирането и прекратяването на пенсиите. Ето защо преценката и зачитането на документите за пенсиониране, в т. ч категория труд са от компетентност на съответното длъжностно лице от ТП на НОИ, на което е възложено ръководството по пенсионното осигуряване. МИ/ТПООУТ

2015-08-11 10:02:09 - Мария симеонова
Здравейте!Питам следното:В шивашка фирма, предвид специфичното производство,работодателя дава безплатна храна по Наредба 11.Възникват инцидентно случаи, в които се кроят платове предизвикващи по-голяма запрашеност-не е доказано с измервания!.Полага ли се допълнително кисело мляко за работниците в това производство?Благодаря

2015-10-20 12:23:39 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Симеонова, Наредба 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.) предвижда предоставяне на безплатна храна на работниците и служителите, които работят при някое от условията на ал. 1 и на ал. 2 от чл. 2 от наредбата, т.е. когато са налице едновременно специфични условия и организация на труда. Храната се предоставя с оглед осигуряването на адекватно хранене на работници и служители, които, поради условията и организацията на работата си, нямат възможност да си я осигурят сами, и няма предпазен характер. Няма пречка за определянето на подходящите за конкретните условия на труд храна или добавки към нея (например включване на мляко), работодателят или службата по трудова медицина, обслужваща предприятието, да се консултират със специалист по хранене и диететика./ДК/

2015-08-10 10:50:50 - Деяна Илиева
Трябва ли да се провежда начален и периодичен инструктаж на ученици в основно училище (1-7 клас)?

2015-10-05 16:11:38 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Илиева, Бихме искали да Ви уведомим, че в системата на народната просвета се прилага Заповед РД 09-1583 от 09.09.2009 г. на министъра на образованието, младежта и науката (публикувана на сайта на МОН), относно необходимостта от осигуряване на безопасни условия за отглеждане, обучение и възпитание на децата и учениците в детските градини, училищата и обслужващите звена на образователните институции. Съгласно т. 4 от посочената Заповед, директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена в образователните институции са длъжни да организират и контролират дейностите, свързани с провеждането на инструктаж (начален и периодичен, както и извънреден) за осигуряването на безопасността на децата, учениците и служителите при възникнала необходимост – неотложни ремонтни дейности, както и за обучение и труд в специализирани кабинети, лаборатории, учебни работилници, на полигон и др. Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 4 и т. 6 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., работодателят осигурява провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на всеки работещ независимо от срока на договора и продължителността на работното време, вкл. и на: лица, приети за обучение или за повишаване на квалификацията; всички други лица, които ще посещават производствени звена на предприятието. В тази връзка, считаме, учениците в основно училище не са изключени от обхвата на разпоредбите, свързани с инструктирането за БЗР. За повече информация по въпроса следва да се обърнете към Министерството на образованието и науката. (ВС)

2015-08-06 17:38:52 - Трендафилова
Здравейте! Лице е назначено при условията на 2-ра категория труд по чл. 2,т.6,буква В от НКТП.Категорията е определена на база място на работа - цех.Ще му сменям длъжността от технически ръководител на ръководител транспорт.Работното му място ще е в офиса на същия цех.Каква трябва да е категорията на труд-2-ра или 3-та? Благодаря!

2015-10-20 12:21:48 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Трендафилова, Член 2, т. 6, буква В от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране се отнася за работници, извършващи обслужване, профилактика и ремонти на работно оборудване, технологични процеси и работни места в цеховете и участъците, обхванати в т. 3, 4, 10, 15, 19 и 27, за времето през което работят в тях. В запитването си не представяте достатъчно информация относно вида на цеха/производството, поради което не можем да изразим становище доколко коректно е било определено основанието за категорията на лицето за длъжността „технически ръководител“. За новата длъжност „ръководител транспорт“ е неприложима разпоредбата на чл. 2, т.6, буква В, но не можем, въз основа на представената от Вас информация да се ангажираме със становище от коя категория следва да се определи трудът на лицето. Бихме искали да Ви обърнем внимание, че категорията труд се преценява по оригинални документи за осигурителен стаж, издадени на база разплащателните ведомости или друга счетоводноотчетна документация. При спорни въпроси се представя и производствена (функционална) характеристика, в която да е отразено естеството на извършваната работа, звеното, в което е работено и вида дейност на осигурителя. Съгласно Кодекса за социално осигуряване, на териториалните поделения на НОИ са възложени правата по отпускането, изменянето, спирането и прекратяването на пенсиите, като издадените от тях разпореждания подлежат на контрол пред административните съдилища. В тази връзка категорията труд при пенсиониране се преценява за всеки отделен случай по представена в ТП на НОИ първична документация, доказваща характера и особените условия на труд. /ДК/

2015-08-05 19:17:32 - Васил Петковски
Има ли право инспекция по труда да проверява изпълнението на изисквнаията в наредба 16-116 за експлоатация на енергообзавежданетп? ПП: има няколко решения на съда че не ИТ не е компететния орган за посочената наредба. Моля да ни насочите и кой е компетентния контролен орган?

2015-10-20 12:18:29 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Петковски, Инспекцията по труда, на основание чл. 399 от Кодекса на труда е компетентният орган, който упражнява цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности както и специализирана контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и на правата и задълженията на страните по служебното правоотношение. По силата на цитираната разпоредба, както и на чл. 36, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд инспекцията контролира и спазването на законодателството по изпълнение на задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във всички отрасли и дейности, независимо от формата на собственост. С нормата на чл. 200, ал.1, т.т.1-5 от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (Наредба № 7) е въведено задължение при проектирането, строежа и експлоатацията на електрически уредби, съоръжения, уреди, инструменти и друго работно оборудване, да се спазват изискванията за: устройството на електрическите уредби; експлоатацията на енергопотребителите; безопасността на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения; противопожарните строителнотехнически норми; мълниезащитата. От своя страна изискванията за техническата експлоатация на заземителните уредби, предназначени за функциониране на електрическите уредби и електропроводи, за защита срещу поражения от електрически ток и за мълниезащита, както и за мерките за защита срещу поражения от електрически ток и видовете проверки и сроковете за тяхното извършване са регламентирани в глава ХІІІ на Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (Наредба № 16-116 ) . В тази връзка, при проверка на изпълнението на задълженията на работодателя по чл. 200 от Наредба № 7 и на основание чл. 10 от същата наредба (относно досието, съхранявано от работодателя), инспекторът по труда има право да изиска всички документи, отразяващи периодични изпитвания и проверки при експлоатацията, включително и тези по реда на Наредба № 16-116. Когато по преценка на инспекцията по труда като компетентен контролен орган неизпълнението на изисквания за експлоатацията на енергообзавеждането представлява риск за работещите и е нарушение по смисъла на чл. 200 от Наредба № 7, се прилагат предвидените в КТ принудителни административни мерки. /ДК/

2015-08-05 19:17:24 - Васил Петковски
Има ли право инспекция по труда да проверява изпълнението на изисквнаията в наредба 16-116 за експлоатация на енергообзавежданетп? ПП: има няколко решения на съда че не ИТ не е компететния орган за посочената наредба. Моля да ни насочите и кой е компетентния контролен орган?

2015-10-20 12:19:52 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Петковски, Инспекцията по труда, на основание чл. 399 от Кодекса на труда е компетентният орган, който упражнява цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности както и специализирана контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и на правата и задълженията на страните по служебното правоотношение. По силата на цитираната разпоредба, както и на чл. 36, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд инспекцията контролира и спазването на законодателството по изпълнение на задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във всички отрасли и дейности, независимо от формата на собственост. С нормата на чл. 200, ал.1, т.т.1-5 от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (Наредба № 7) е въведено задължение при проектирането, строежа и експлоатацията на електрически уредби, съоръжения, уреди, инструменти и друго работно оборудване, да се спазват изискванията за: устройството на електрическите уредби; експлоатацията на енергопотребителите; безопасността на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения; противопожарните строителнотехнически норми; мълниезащитата. От своя страна изискванията за техническата експлоатация на заземителните уредби, предназначени за функциониране на електрическите уредби и електропроводи, за защита срещу поражения от електрически ток и за мълниезащита, както и за мерките за защита срещу поражения от електрически ток и видовете проверки и сроковете за тяхното извършване са регламентирани в глава ХІІІ на Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (Наредба № 16-116 ). В тази връзка, при проверка на изпълнението на задълженията на работодателя по чл. 200 от Наредба № 7 и на основание чл. 10 от същата наредба (относно досието, съхранявано от работодателя), инспекторът по труда има право да изиска всички документи, отразяващи периодични изпитвания и проверки при експлоатацията, включително и тези по реда на Наредба № 16-116. Когато по преценка на инспекцията по труда като компетентен контролен орган неизпълнението на изисквания за експлоатацията на енергообзавеждането представлява риск за работещите и е нарушение по смисъла на чл. 200 от Наредба № 7, се прилагат предвидените в КТ принудителни административни мерки. /ДК/

2015-08-05 15:15:07 - Ваня Станчева
Трябва ли да се учреди ГУТ в дружество, в което има назначени по трудов договор 3-ма работещи, а 4-тия е назначен на две длъжности?

2015-08-21 16:21:15 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Станчева, Условията и редът за учредяване и състава на групата по условия на труд (ГУТ) са определени в чл. 28 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). В предприятия с по-малко от 5 работещи работодателят обсъжда с работниците и служителите въпросите в областта на безопасността и здравето при работа, включително при възникване на рискове, които създават непосредствена опасност за здравето, безопасността или живота на работещите (чл. 32а от ЗЗБУТ). Във връзка с изложеното считаме, че във Вашия случай не е необходимо да учредявате група по условия на труд, но е необходимо да спазвате изискването на чл. 32а от ЗЗБУТ. (ДД)

2015-08-05 09:23:27 - Данаиела Несторова
Цитат от предписание: В книгата за провеждане на периодичен инструктаж да се вписва тематиката по която се инструктира даден работник или служител, Основание чл. 14 ал. 4 от Наредба РД-07-2 Въпрос: къде и как да се впише тематиката, като във формата на книгата няма такава графа.

2015-08-19 11:55:55 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Несторова, Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, периодичният инструктаж има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа, като тематиката му се определя в зависимост от характера на работата, условията на труд и резултатите от оценката на риска. Разпоредбата на чл. 2, ал. 2 задължава работодателят писмено да определи: видовете обучения и инструктажи; лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани; програма за провеждане на обучението и/или инструктажа; лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа. В тази връзка считаме, че когато работодателят писмено е определил програмата за провеждане на периодичен инструктаж е изпълнено условието на чл. 14, ал. 4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. и тематиката е определена. (ДД)

2015-08-01 18:25:08 - инж. Ил. Монов
Здравейте, питането ми е във връзка с направени задължителни предписания от инспектори по труда в предприятия които консултирам за изготвяне и утвърждаване на списък за предоставено на работниците и служителите безплатно работно и униформено облекло по Наредба за безплатното работно и униформено облекло, Обн. ДВ. бр.9 от 2011г. Към момента на проверките в предприятията са показани утвърдени списъци с предоставените на работещите лични предпазни средства съгласно чл. 17 от Наредба № 3 от 19.04.2003 г., В сила от 17.08.2001 г. от които е видно че на работещите се предоставят защитни облекла (прахо -маслозащитни, влагозащитни, студозащитни и т.н. престилка тип манта, куртка с панталон, яке с гащеризон и т.н обувки с противохлъзгащи подменти и т.н.). Въпросите ми са: 1. Трябва ли освен предоставените по Наредба № 3 от 19.04.2003 г. прахозащитни, маслозащитни, студозащитни, антистатични и т.н. ЛПС (работни облекла за защита на тялото и торса), работодателя да осигурява и някакво друго „безплатно облекло”, какво би могло да е то и как следва да се носи? 2. Предписанието не е ли неадекватно спрямо разпоредбите на Чл. 3. „Работно облекло се осигурява, за да се запази личното облекло на работниците и служителите при извършване на възложената работа” след като работещите не ползват лично облекло, а предоставените им по Наредба 3 работни облекла за защита на тялото и торса и обувки за защита на долните крайници? 3. Предписанието не противоречи ли на разпоредбите на Чл. 2 от Наредба за безплатното работно и униформено облекло, Обн. ДВ. бр.9 от 2011г.?

2015-08-19 11:49:36 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Монов, В отговор на Ваш въпрос, Ви информираме за следното: Съгласно чл. 284, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работодателят е длъжен да предоставя безплатно специално работно облекло и лични предпазни средства на работниците и служителите, които работят със или при опасни или вредни за здравето или живота машини, съоръжения, течности, газове, стопени метали, нажежени предмети и други подобни. Преценката за необходимостта от и за вида на специалното работно облекло и личните предпазни средства следва да се извършва във всеки конкретен случай в зависимост от характера на изпълняваната работа и въз основа на извършена оценка на риска на работното място (чл. 17 от Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място). От друга страна разпоредбата на чл. 296 от КТ установява правото на работниците и служителите на работно и униформено облекло. Работно облекло се предоставя на работниците/служителите, когато условията на работа налагат да се запази личното им облекло - чл. 3 от Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (НБРУО). Работното облекло се различава от специалното работно облекло по чл. 284 от КТ и не е средство за осигуряване на безопасността на работника/служителя. В тази връзка считаме, че ако съгласно оценката на риска е необходимо на работещите да се предоставят специални работни облекла по реда на Наредба № 3 от 19.04.2001 г., не би било необходимо да се предоставя и работно облекло по смисъла на НБРУО. В случай, че се извършват дейности, за които съгласно оценката на риска не се осигуряват специални работни облекла считаме, че няма пречка да се предоставят работни облекла, при спазване на изискванията на НБРУО. (ДД)

2015-07-29 14:56:52 - Надка Бончева
Може ли работодател да изплати без претенции и само на основание обезщетение по чл.200 от КТ за направени разходи, доказани с фактури за тазобедрена става и лекарства на служител, след трудова злополука, и директорът от съответната Община ли трябва да заяви сумата, предвид, че не са планувани в наличния бюджет?

2015-08-31 10:38:31 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Бончева, Имуществената отговорност на работодателя при смърт или увреждане на здравето на работника или служителя следва да се реализира по съдебен ред. /ДК/

2015-07-27 14:28:43 - Герасимова
Здравейте, бих искала да ви попитам във връзка с Наредба № РД-07-3/18.07.2014г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места необходимо ли е задължително измерване през топъл и студен период за административни офиси, които имат правени измервания преди 2 години и нямат промяна в условията на труд?

2015-08-31 10:37:18 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Герасимова, Член 14. от Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, изисква работодателят да оцени риска за здравето и безопасността на работещите от параметрите на микроклимата на работни места в сгради или от неблагоприятните климатични въздействия при работа на открито и когато е необходимо, да направи съответните измервания (чл. 14, ал. 1). Необходимостта от измервания се определя след консултации с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд. При оценката на риска, работодателят определя и необходимата периодика на измерванията на параметрите на микроклимата. Съгласно § 2 от преходните и заклочителни разпоредби на наредбата, Протоколите за резултатите от измерванията на параметрите на микроклимата на работни места в сгради, съставени в съответствие с БДС 14776-87 Охрана на труда. Работни места в производствени помещения. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване и БДС 16686-87 Охрана на труда. Методи за измерване на температурата, относителната влажност и скоростта на движение на въздуха в работните помещения на сградите от звена и специалисти на работодателя и/или от лица, акредитирани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", важат, доколкото не противоречат на нормите в тази наредба. В този смисъл, и в случай, че наличните измервания на параметрите на микроклимата отговарят на цитираните изисквания, преценката за необходимостта от нови измервания е на работодателя, при спазване на условията по чл. 14. /ДК/  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България