Категории:


Към категориите

2015-06-24 07:50:13 - Благомир Шепелявий
Здравейте, Съгласно наредба 7 за минималните изисквания на работното место по точно чл.101 т.2 трябва да има инструкция или указаниу за безопасна работа с опасни вещества. Информационния лист за безопасност, който съпровожда опасното вещество може ли да се използва като указание или инструкция? Благодаря предварително. Благомир Шепелявий отг ЗБУТ

2015-07-15 15:31:42 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Шепелявий, Съгласно чл. 101 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, за всяко предприятие и работно място се води картотека за използваните опасни вещества и тяхната характеристика. В тази картотека следва да се съхраняват и съответните информационните листове за безопасност на използваните химични агенти като се осигури достъп до тях на работещите и/или техните представители (чл. 13, т. 4 от Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа). Същевременно ал. 2 от цитирания член 101 на Наредба № 7 изисква за всяко опасно вещество да се разработва инструкция или указание за безопасна работа. В тази връзка считаме, че информационните листове са основата за разработване на инструкциите на конкретните работни места. Инструкциите имат по-конкретен характер и се съобразяват с оценката на риска за конкретната дейност, при която се използва веществото, като се отчитат неговата концентрация/количество, обичайните работни операции и начина на работа с него, нивата на експозиция на работещите, изискваните предпазни мерки, вкл. лични предпазни средства и др. под. Следва да се предвиди и необходимостта инструкциите/указанията да бъдат разработени така че информацията да бъде лесно разбираема за работещите, за които се отнася (чл. 3, ал. 1 от Наредба № 7). /ДК/

2015-06-12 15:31:30 - НЕЛИ ДИМИТРОВА
Здравейте, Моля да ми отговорите коя категория труд е длъжността регулировчик към Автостопанство Варна за периода 1973 - 76 год.

2015-07-15 15:28:22 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Димитрова, Въз основа на представената в запитването Ви информация, считаме, че посоченият от Вас трудов стаж като регулировчик към Автостопанство Варна за периода 1973-1976 г. е от трета категория, съгласно т. 66 от Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране (в сила до 31.12.1999 г.). Бихме искали да Ви обърнем внимание, че категорията труд се преценява по оригинални документи за осигурителен стаж, издадени на база разплащателните ведомости или друга счетоводноотчетна документация. При спорни въпроси се представя и производствена (функционална) характеристика, в която да е отразено естеството на извършваната работа, звеното, в което е работено и вида дейност на осигурителя. Съгласно Кодекса за социално осигуряване, на териториалните поделения на НОИ са възложени правата по отпускането, изменянето, спирането и прекратяването на пенсиите, като издадените от тях разпореждания подлежат на контрол пред административните съдилища. В тази връзка категорията труд при пенсиониране се преценява за всеки отделен случай по представена в ТП на НОИ първична документация, доказваща характера и особените условия на труд. /ДК/

2015-06-10 16:13:24 - Десислава
Относно предоставяне на СБКО под формата на ваучери за храна. Кметът на община е работодател на служители, заети в различни дейности, финансирани от общинския бюджет. Следва ли да се съобрази работодателят с принципа за солидарност при разпределяне на средствата, при условия, че в различните дейности - Здравеопазване, Образование, Общинска администрация - средствата за работна заплата са в различен размер и служителите от всяка дейност са приели свой колективен трудов договор и са провели общи събрания за различните дейности. Как се прилага принципът на солидарност при осигуряване на СБКО под формата на ваучери за храна - общо за всички дейности, които се финансират от общинския бюджет или по отделно за всяка дейност - напр. Образование, Здравеопазване и др.

2015-06-25 15:33:53 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Въпросът е от компетентността на рубриката "Трудово право"./НД/

2015-06-04 13:48:36 - Ирена Александрова
Здравейте, Бих искала да попитам кога, на основание на чл.285 ал.1 от КТ и т. I от УКАЗАНИЕ № ПК 25-3 от 31.08.2006 г. за прилагането на Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.) на МТСП и МЗ следва да се приеме, че възниква задължението на работодателя за предоставяне на безплатна храна: - когато е налично поне едно условие по чл. 2 ал.1 ИЛИ чл.2 ал.2 от Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, - когато е налично поне по едно условие по чл. 2 ал.1 И чл.2 ал.2 от Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Как следва да се тълкува указанието на МЗ и МТСП "Тези две условия трябва да действат КУМУЛАТИВНО съгласно чл. 285, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), за да има задължение работодателят за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея." - като юридически термин, означаващ "едновременна наличност" или по друг начин? Благодаря предварително за отделеното време и внимание и компетентно дадения отговор!

2015-06-18 10:20:35 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Александрова, Бихме искали да Ви уведомим, че задължението на работодателя за предоставяне на безплатна храна и/или добавки към нея на основание чл. 285, ал. 1 от Кодекса на труда и чл. 2 от Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея възниква, както правилно предполагате, при едновременно изпълнени поне по едно от условията по ал. 1 и ал. 2 на чл. 2 от наредбата, т.е. наличието едновременно на специфичен характер и специфична организация на труда. /ДК/

2015-05-31 18:26:58 - Владимир Башев
какви са нормативите за работа с видеодисплей, има ли изменение в наредбата от 2005 г. при масовото навлизане на LCD дисплей, каква е регламентираната почивка.

2015-06-17 15:25:39 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Башев, Основните изисквания при работа с видеодисплеи, са определени с Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (ДВ, бр. 70 от 2005). Към настоящият момент наредбата няма изменения. Съгласно чл. 4., ал. 1 от наредбата, работодателят следва да осигури работните места за работа с видеодисплеи да отговарят на изискванията, посочени в приложението на наредбата, където са определени изискванията към оборудването, клавиатурата, работните повърхности, работния стол, осветлението и др. При изпълнението на това си задължение работодателят отчита характера на работата и осигурява установените в националното законодателство минимални изисквания. Съгласно чл. 8. от наредбата работодателят следва да организира трудовата дейност на лицата, работещи с видеодисплеи, по начин, осигуряващ периодични прекъсвания на работата с видеодисплеи, които се ползват за: 1. регламентирани почивки, като техният брой, продължителност и ред на ползване се определят в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (ДВ, бр. 54 от 1999 г.); 2. извършване на други дейности с цел намаляване на натоварването, дължащо се на работата с видеодисплеи. В съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд по отношение на всички въпроси по прилагането на наредбата, работодателят е длъжен да се консултира с работещите и/или техните представители. (ДД)

2015-05-29 12:31:51 - Ели Патрикова
Имам ТЕЛК - 52% т.н.р. диагноза "макулна дегенерация на очите". На 60 години съм. Работя по 8 часа на ден с видеодисплей. Трябва ли работодателят да ми осигури защитни очила,съгласно чл.9/ от наредба № 7/15.08.2005г. Профилактичен преглед не е правен от 2013г. Въпросът съм задала на 18.05.15г., но все още не съм получила отговор от Вас!

2015-06-18 10:17:52 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Патрикова, Съгласно чл. 9 на Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, работодателят е длъжен да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи (по смисъла на § 1, точка 2 от Допълнителната разпоредба на наредбата ), от специалист по очни болести: преди започване на работа с видеодисплеи; един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години; както и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. Ако при посочените прегледи специалистът по очни болести предпише на лице, работещо с видеодисплеи средства за корекция на зрението, работодателят следва да ги осигури за своя сметка. Видно от изложеното, става въпрос за средства (очила) за корекция на зрението, а не „защитни“ доколкото няма научни основания, че е необходима някаква специална „защита“ на очите при работа с видеодисплей. Към мерките за осигуряване на безопасността и здравето при работа с видеодисплеи, които работодателят следва да предприеме съгласно цитираната наредба са и ергономичната организация на работното място в съответствие с изискванията на приложението, осигуряването на редуване на работата, регламентирани почивки и др., така че да се намалят възможните рискове, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система и възникването на психичен стрес. В случай, че считате, че са нарушени трудовите Ви права, можете да се обърнете към териториалната дирекция „Инспекция по труда“./ДК/.

2015-05-29 12:30:23 - Ели Патрикова
Имам ТЕЛК - 52% т.н.р. диагноза "макулна дегенерация на очите". На 60 години съм. Работя по 8 часа на ден с видеодисплей. Трябва ли работодателят да ми осигури защитни очила,съгласно чл.9/ от наредба № 7/15.08.2005г. Профилактичен преглед не е правен от 2013г. Въпросът съм задала на 18.05.15г., но все още не съм получила отговор от Вас!

2015-06-18 10:18:27 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Патрикова, Съгласно чл. 9 на Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, работодателят е длъжен да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи (по смисъла на § 1, точка 2 от Допълнителната разпоредба на наредбата ), от специалист по очни болести: преди започване на работа с видеодисплеи; един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години; както и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. Ако при посочените прегледи специалистът по очни болести предпише на лице, работещо с видеодисплеи средства за корекция на зрението, работодателят следва да ги осигури за своя сметка. Видно от изложеното, става въпрос за средства (очила) за корекция на зрението, а не „защитни“ доколкото няма научни основания, че е необходима някаква специална „защита“ на очите при работа с видеодисплей. Към мерките за осигуряване на безопасността и здравето при работа с видеодисплеи, които работодателят следва да предприеме съгласно цитираната наредба са и ергономичната организация на работното място в съответствие с изискванията на приложението, осигуряването на редуване на работата, регламентирани почивки и др., така че да се намалят възможните рискове, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система и възникването на психичен стрес. В случай, че считате, че са нарушени трудовите Ви права, можете да се обърнете към териториалната дирекция „Инспекция по труда“./ДК/.

2015-05-28 16:01:08 - Жулиета Бянкова
Много моля, да ми отговорите дали работещите на длъжност "общ работник", които извършват товаро-разтоварни дейности в склад за строителни материали, в т.ч. и с електрокар /без да го обслужват/ влизат към електротехнологическият персонал – машинисти от електротранспорта.

2015-06-18 13:16:12 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Бянкова, Въпросът Ви не е от компетентността на рубриката „Безопасност и здраве при работа“. Всички въпроси, свързани с професионалната и длъжностната структура в Република България, както и обхвата и съдържанието на Националната класификация на професиите и длъжностите, може да задавате в рубриката „Заетост и безработица“. (ВС)

2015-05-22 15:53:14 - СВЕТЛА ИВАНОВА
За работници, на който се извършва ежедневен инструктаж необходим ли е извънреден инструктаж за опресняване на знанията / през напр. 3м/ . Ако да какъв е смисъла .

2015-06-17 16:08:18 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаемa госпожо Иванова, Условията и редът за провеждане на инструктаж по безопасност и здраве при работа (БЗР) са регламентирани в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.). С Наредбата са установени пет вида инструктажи по БЗР (начален, на работното място, периодичен, ежедневен и извънреден) - всеки със определени обхват, съдържание, цели, продължителност и програма. Цялостната организация за провеждане на инструктажите трябва писмено да се определи от работодателя, като се посочат видовете инструктажи, техния обхват, продължителност, тематика и програми, лицата, които ще бъдат инструктирани, както и длъжностните лица, които ще провеждат инструктажите. Във връзка с изложеното считаме, че на работещите, на които се извършва ежедневен инструктаж, се провеждат и останалите видове инструктажи (вкл. извънреден) при спазване на изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. и определената от работодателя организация. (ДД)

2015-05-20 09:04:03 - Деница Иванова
Здравейте, НАРЕДБА №6 от 15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум е обвързана със стандарт БДС ISO 1999:2004. Доколкото този стандарт вече е отменен, следва ли все още да се позоваваме на него или на новия стандарт БДС ISO 1999:2014?

2015-06-18 13:09:15 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Иванова, Съгласно изискванията на Наредба № 6 от 15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г.), оценката (измерването) на дневните и средноседмичните нива на експозиция на шум на работното място се извършва въз основа на Стандарт БДС ISO 1999:2004. В края на 2014 г. БДС ISO 1999:2004 е отменен и заменен със стандарт БДС ISO 1999:2014. Информацията е налична на сайта на Български институт за стандартизация. В тази връзка считаме, че би следвало да се прилага действащия стандарт. МТСП и МЗ ще предприемат мерки за изменение на Наредба № 6, като БДС ISO 1999:2004 бъде заменен с актуалния стандарт. В случай, че „позоваването“ на стандарта Ви е необходимо за целите на акредитацията на органи за контрол, следва да отправите запитване до ИА „Българска служба за акредитация“. (ВС)

2015-05-18 14:41:35 - Ели Иванова
Имам ТЕЛК с определена 52% т.н.р.В диагнозата фигурира текст: "Дегенерацио макуле сенилин"- макулна дегенерация на очите. На 60 години съм. Като експерт Чов.ресурси работя непрекъснато с видеодисплей.Задължен ли е работодателя да ми осигури защитни очила, съгласно чл.9/2/ от наредба № 7/15.08.2005г.Профилактичен преглед не е правен от 2013г.

2015-06-18 10:16:34 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, Съгласно чл. 9 на Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, работодателят е длъжен да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи (по смисъла на § 1, точка 2 от Допълнителната разпоредба на наредбата ), от специалист по очни болести: преди започване на работа с видеодисплеи; един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години; както и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. Ако при посочените прегледи специалистът по очни болести предпише на лице, работещо с видеодисплеи средства за корекция на зрението, работодателят следва да ги осигури за своя сметка. Видно от изложеното, става въпрос за средства (очила) за корекция на зрението, а не „защитни“ доколкото няма научни основания, че е необходима някаква специална „защита“ на очите при работа с видеодисплей. Към мерките за осигуряване на безопасността и здравето при работа с видеодисплеи, които работодателят следва да предприеме съгласно цитираната наредба са и ергономичната организация на работното място в съответствие с изискванията на приложението, осигуряването на редуване на работата, регламентирани почивки и др., така че да се намалят възможните рискове, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система и възникването на психичен стрес. В случай, че считате, че са нарушени трудовите Ви права, можете да се обърнете към териториалната дирекция „Инспекция по труда“./ДК/.

2015-05-16 12:59:58 - Никола И
Здравейте, искам да попитам дали може в дадена фирма да се създаде вътрешна организация за обучение за безопасност при работа с електрообзавеждане на работници, без да е необходимо учредяване на ЦПО.

2015-06-18 13:20:42 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господине, В случай, че въпросът Ви се отнася до обучението на персонала и проверката на знания за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по електро-безопасност по реда на Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ, бр. 21 от 2005 г.), Ви информираме за следното: Съгласно чл. 18 от Правилника, посоченото обучение може да се провежда от следните лица и организации: - от работодателя; - енергийни предприятия - титуляри на лицензия по Закона за енергетиката; - центрове за професионално обучение, получили лицензия за осъществяване на професионално обучение по следните професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 на Закона за професионалното образование и обучение: електротехник, електромонтьор, техник на енергийни съоръжения и инсталации, монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, оператор на парни и водогрейни съоръжения, техник по автоматизация и монтьор по автоматизация; - висши училища, получили акредитация за осъществяване на обучение по професионалните направления: електротехника, електроника и автоматика; енергетика; комуникационна и компютърна техника, съгласно Класификатора на областите за висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; изм., бр. 106 от 2003 г., бр. 32 от 2005 г.; доп., бр. 94 от 2005 г.). Обучението за придобиване или потвърждаване на квалификационна група се провежда от лица с образователно-квалификационна степен не по-ниска от "бакалавър" съгласно Закона за висшето образование и притежаващи: пета квалификационна група по електробезопасност при обучение или потвърждаване за четвърта и пета квалификационна група; не по-малка от четвърта квалификационна група при обучение или потвърждаване за втора и трета квалификационна група. Обучението за придобиване или потвърждаване на квалификационна група се провежда по писмени програми, съгласно изискванията на чл. 19 от правилника. Когато обучението за квалификационна група се провежда от работодателя, той утвърждава програмите по чл. 19, ал. 1 и определя със заповед състава на изпитните комисии, като при изпити за четвърта и пета квалификационна група председателят и членовете на комисията трябва да притежават пета квалификационна група, а при изпити за втора и трета квалификационна група - не по-ниска от четвърта квалификационна група (чл. 20, ал.2). Видно от разпоредбата на чл. 18, обучението за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по електро-безопасност, което се провежда от ЦПО, е един от възможните варианти за обучение по реда на правилника. (ВС)

2015-05-13 15:28:06 - Ива Иванова
Здравейте,работя като психолог в Дневен Център за деца с увреждания.Имам платен годишен отпуск 20 дни и 6 от синдикат.Имам ли право на още 5 според чл. 2, ал.12 от наредбата за определяне на видове работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск? Ако да, то заявление към работодателя ли да подам и той има ли право да ми ги откаже?

2015-06-18 10:13:43 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, Видно от запитването Ви, ползвате 6 дни допълнителен платен годишен отпуск на основание чл. 159 от Кодекса на труда, който се предоставя за синдикална дейност на нещатните членове на централни, отраслови и териториални ръководства на синдикалните организации, както и на нещатните председатели на синдикалните ръководства в предприятията, в размер не по-малко от 25 часа за една календарна година. В този случай, считаме, че бихте могли да ползвате и допълнителен платен годишен отпуск за работа с лица с психични разстройства, ментални увреждания, увреждания на централната нервна система и вродени малформации, на основание чл. 2, т. 12 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, при условията на чл. 4 от наредбата. /ДК/

2015-05-12 20:42:43 - Станка Грънчарова
Работя в частна ситопечатарска фирма.Някъде упоменато ли е дали имаме право на някакви привилегии като работно облекло,кисело мляко или други такива?И ако имаме право на нещо ,работодателят длъжен ли е да ни ги осигурява или е по негово усмотрение?

2015-06-18 10:07:06 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Грънчарова, Основните права и задължения, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд са уредени в Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Съгласно изискванията на законодателството, работодателят е длъжен да осигури всички условия за безопасността и здравето на работещите, както и да се консултира с работещите и /или техни представители в комитета/групата по условия на труд по всички въпроси, свързани с условията на труд, както и да осигури обслужване на работещите от служба по трудова медицина. Задължение на работодателя е и да извърши оценка на всички рискове, свързани с конкретните работни места и организацията на работа (например микроклимат, физични фактори като шум и вибрации, риск от въздействие на химични агенти над установените норми и др.), както и да предприеме мерки за тяхното премахване, намаляване или ограничаване. В случаите, когато, въпреки предприетите мерки, определени рискове не могат да бъдат отстранени или намалени, се предприемат мерки за намаляване на времето на въздействие чрез намаляване на работното време и право на допълнителен платен годишен отпуск (Наредба за видовете работи при които се установява намалено работно време и Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск), а само за работещи, при които освен специфичен характер на труда е налице и специфична организация на труда (например работа на смени, производства с непрекъсваем процес на работа, работа в отдалечени обекти и др.) се осигурява и безплатна храна и/или добавки към нея (Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея). Цитираните нормативни актове можете да намерите в рубриката „закони“ на интернет страницата на МТСП. Видно от изложеното, тези права се свързват с ограничаването на въздействието на определени рискове върху работещите. В цитираните нормативни актове няма изрично упоменаване на работа в предприятие за ситопечат, но в зависимост от оценката на риска за конкретното работно място и установените рискове, работещи, чиято работа е свързана с въздействие на определените в цитираните наредби вредности за повече от половината от установеното за тях работно време, биха могли да ползват горните права. В тази връзка Ви препоръчваме да се обърнете към работодателя си или обслужващата служба по трудова медицина за информация относно извършената оценка на риска и определените рискове за работното Ви място. Във връзка с въпроса Ви относно работното облекло, бихме желали да Ви уведомим, че същото се осигурява от работодателя, когато е необходимо да се запази личното облекло на работниците и служителите при извършване на възложената работа (Наредба за безплатното работно и униформено облекло) и е за сметка на работодателя. В случай, че считате, че са нарушени трудовите Ви права, можете да се обърнете към териториалната дирекция „Инспекция по труда“./ДК/

2015-05-12 16:28:06 - Е.В.
Учител съм.Как се провежда периодичният инструктаж по безопасност на труда?Някой ни го прочита или ни го дават в писмен вид,та всеки да се запознае с него,или просто се подписваме в книга и трябва да си спомним преди години какво са ни инструктирали?

2015-06-18 10:37:33 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господине/госпожо, Условията и редът за провеждане на инструктаж по безопасност и здраве при работа са регламентирани в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.). С Наредбата са установени пет вида инструктажи по БЗР (начален, на работното място, периодичен, ежедневен и извънреден) - всеки с определени обхват, съдържание, цели, продължителност и програма. Съгласно чл. 14 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. периодичният инструктаж има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа. Провежда се не по-рядко от един път на три месеца за работещите, пряко заети в дейностите по чл. 15, ал. 1 на наредбата, и не по-рядко от един път годишно за всички останали работещи, освен ако в други нормативни актове не е регламентирана по-малка периодичност. Основата за провеждането на периодичният инструктаж са правилата, нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа, отнасящи се за конкретната професия, работно място или дейност. Инструктажът се провежда от прекия ръководител на дейността или друго лице, определено със заповед на работодателя, като тематиката се определя в зависимост от характера на работата, условията на труд и резултатите от оценката на риска. Провеждането на периодичния инструктаж може да се извърши индивидуално или групово, като на отсъстващите работещи се провежда при явяването им на работа. Цялостната организация за провеждане на инструктажите трябва писмено да се определи от работодателя, като се посочат видовете инструктажи, техния обхват, продължителност, тематика и програми, лицата, които ще бъдат инструктирани, както и длъжностните лица, които ще провеждат инструктажите. Контролът за спазване на трудовото законодателство, включително и по безопасните и здравословни условия на труд, се осъществява от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. В тази връзка, всички сигнали за нарушения на трудовото законодателство, включително за нарушения на разпоредбите за инструктиране на работещите по безопасност и здраве при работа, може да подавате до Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (гр. София – 1000, бул. "Княз Дондуков" 3, тел.: 0700 17 670) или до съответната териториална дирекция „Инспекция по труда“ по регистрация на предприятието. (ДД)

2015-05-12 16:02:16 - Янчева
При промяна на длъжност какъв вид инструктаж се прави на лицето и как се документира, въпросът ми е най-вече дали трябва да се издава служебна бележка за проведен инструктаж при промяна на длъжността?

2015-06-18 10:33:26 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Янчева, Съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, работодателят е длъжен да осигури на своите работещи подходящо обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, в съответствие със спецификата на извършваната дейност и на работното място, като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място. В този смисъл, при преместване на друга работа или промяна на работата, при промяна на работното оборудване и технология работещите следва да бъдат инструктирани. Във Вашия случай, когато на работещия бъде променена длъжността, се променят обстоятелства и фактори, които са предмет както на инструктажа на работното място, така и на извънредния инструктаж, съгласно чл. 13 и чл. 16 от Наредбата. Инструктажите, проведени по реда на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., се документират в Книги за инструктажи съгласно приложение № 1. Служебна бележка съгласно приложение № 2 се издава, само когато се провежда начален инструктаж по безопасност и здраве при работа. Бихме желали да напомним, че цялостната организация за провеждане на инструктажите трябва писмено да се определи от работодателя, като се посочат видовете инструктажи, техния обхват, продължителност, тематика и програми, лицата, които ще бъдат инструктирани, както и длъжностните лица, които ще провеждат инструктажите. (ДД)

2015-05-10 20:14:46 - Димитър Лозанов
Здравейте, Искам да разширя въпроса на Р.Радославов от 06.04.2015, относно определяне на лицето, което изпълнява функциите на КБЗ по време на строителството. Често срещана практика е, Строителят по искане на Консултанта да издава заповед за определяне на негов служител за КБЗ и името му да фигурира в информационната табела. Правилно ли е това.?

2015-06-18 13:14:09 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Радославов, В допълнение на отговора на въпроса Ви от 06.04.2015, Ви уведомяваме следното: Разпоредбата на чл.5 от Наредба №2 изрично посочва, че отговорността за определяне на координатор/и по безопасност и здраве (КБЗ), е на възложителя, т.е. възложителят следва да възложи (с писмен документ) тези функции на лице, отговарящо на изискванията на наредбата. Тъй като, съгласно Закона за устройство на територията (чл. 160, ал. 2), взаимоотношенията между участниците в строителството се уреждат с писмени договори, различните случаи и детайли при упълномощаване се конкретизират в тях. Отговорността обаче на възложителя по отношение на КБЗ във възможните различни варианти на писмени договори в практиката, следва да е видна и ясна. (ВС)

2015-05-08 16:28:49 - Боряна Станева
Здравейте , бих искала да попитам полага ли се работно или представително облекло на собственика на ЕООД , когато полага труд в дружеството .

2015-06-22 16:25:39 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Станева, Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (ДВ. бр.9 от 2011г.) е издадена на основание чл. 296 от Кодекса на труда (КТ) и, в тази връзка, се прилага за всички работници и служители, които работят по трудово правоотношение Договорът за управление и контрол, къкъвто може да бъде сключен между собственика на ЕООД и дружеството, е граждански договор по своя характер. Следователно към лицето (собственика), работещо по такъв договор, не се прилагат разпоредбите на КТ, респективно на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло. Бихме искали да Ви уведомим също, че Кодексът на труда не предвижда възможност за предоставяне на представително облекло на работниците и служителите. (ВС)

2015-05-08 11:27:37 - Мила Иванова
Фирма-майка има 5-6 дъщерни фирми,чието място на работа е на един и същ адрес.Наетото лице по трудов договор като ЗБУР във фирмата-майка отговаря за безопасните условия при работа във всичките фирми.Трябва ли да бъде назначен на трудови договори във всички фирми или може да е на трудов само във фирмата-майка а в останалите чрез договор за услуга

2015-06-22 16:29:24 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Иванова, Съгласно чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове (ДВ. бр.91 от 1998г.), работодателят, в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск е длъжен да назначи или да определи едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или да създаде специализирана служба (орган по безопасност и здраве при работа). По преценка на работодателя, функциите на орган по безопасност и здраве при работа могат също така да се възлагат и с договор на други юридически и физически лица или да се извършват от самия него в случаите, когато той е физическо лице. Видът на договора, който се сключва с органа по безопасност и здраве при работа, не е изрично регламентиран в наредбата. Фирмата-майка и дъщерните фирми са отделни работодатели по смисъла на ЗЗБУТ. Следователно всяка от тях, като работодател, има задължение по чл. 24 от ЗЗБУТ и Наредба № 3. В тази връзка, всеки работодател има правото и отговорността да прецени, в зависимост от вида и характера на упражняваните дейности, условията на труд, рисковите фактори и броя на работещите, какъв да бъде органът по безопасност и здраве при работа в неговото предприятие и начинът на възлагане. По принцип, няма пречка да бъде приложен вариант, от тези, които Вие цитирате, или друго решение, като се спазват изискванията на ЗЗБУТ и Кодекса на труда. (ВС)

2015-05-07 15:33:31 - Иванова
Здравейте, Задължение ли е при подготвяне на книга за ежедневен инструктаж същата да бъде прономерова и прошнурована? Ако "да" , моля да посочите нормативен документ, където е указано това. С Уважение,

2015-06-01 11:04:42 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, Съгласно чл. 11, ал. 5, инструктажите, проведени по реда на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, се документират в Книги за инструктажи, посочени в приложение № 1. В Наредба № РД-07-2 не са посочени изисквания за прошнуроване и прономероване на книгите за инструктажи. (ДД)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България