Категории:


Към категориите

2018-12-04 12:02:52 - Якимова
Здравейте, интересува ме лекарствата с изтекъл срок на годност /таблетки, риванол кислородна вода, йод/ как се третират. Като опасни отпадъци ли и ако да кой нормативен документ го регламентира.

2019-04-01 18:05:34 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Якимова, Изискванията относно третирането на лекарства с изтекъл срок на годност са определени в Наредба № 4 от 16 май 2018 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти (издадена от министъра на здравеопазването, обн. ДВ. бр.43 от 25 Май 2018г.). За повече информация следва да се обърнете към Министерството на здравеопазването по компетентност. /ДК/

2018-11-27 10:20:11 - Рени Стоянова
Добър ден! Бих искала да разбера на какво основание могат да бъдат покрити разходите за коригиращи очила за работещи на длъжност "Водач на МПС"? Предварително Ви благодаря!

2019-04-01 18:06:25 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Стоянова, В нормативната уредба по безопасност и здраве при работа задължение на работодателя да осигури средства за корекция на зрението (очила) е регламентирано в Наредба № 7 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи с видеодисплеи. Следва да се има предвид, че по смисъла на Наредба № 7 „лице, работещо с видеодисплей” е всеки работещ, който обичайно работи с видеодисплей не по-малко от половината от установеното за него работно време. Следователно при определянето на „лицата, работещи с видеодисплеи” следва да се отчита необходимостта от работа с видеодисплей за изпълнение на трудовите/служебни задължения, както и експозицията (времето), което е необходимо за изпълнение на функциите и задачите, съгласно производствената (функционалната) характеристика на работника или служителя. Разпоредбата на чл. 2, т. 1 от наредбата изрично определя, че тя не се прилага за шофьорски кабини и контролни кабини на транспортни средства или машини. Тъй като за изпълнение на длъжността „водач на МПС“ не се предполага и работа с видеодисплей за не по-малко от половината от установеното работно време, считаме, че няма нормативно основание за осигуряването на очила за сметка на работодателя./ДК/

2018-11-23 17:25:44 - Ралин Василев
Провежда ли се начален инструктаж съгласно НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на лица наети по граждански договор и работещи на територията на държавно или общинско учреждение. Има ли значение, дали работят в общата или специализираната администрация на тези структури ?

2019-04-24 14:45:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Василев, Съгласно изискването на чл. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г.) инструктаж по безопасност и здраве се провежда във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението. Инструктаж се провежда на всеки работещ, вкл. и на: работещите, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост; командировани работници и служители; работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието; лица, приети за обучение или за повишаване на квалификацията; лица, с които се провежда производствена практика; всички други лица, които ще посещават производствени звена на предприятието. Следователно на всички лица, в. т.ч. и на тези, които работят на т. нар. граждански договори на територията на предприятието следва да се провежда начален инструктаж съгласно Наредба № РД-07-2. (НА)

2018-11-22 12:51:03 - Александър Стоянов
Във връзка с разработване на проект към Фонд "Условия на труд", бих искал да ви попитам относно квитанцията за закупуване на документи: Пояснение за кои документи се отнася тази квитанция? Дали може те да бъдат закупени онлайн и квитанцията да бъде получена онлайн? От къде може да бъде закупена документацията?

2018-12-17 11:36:11 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Стоянов, Информация, свързана с дейността на Фонд „Условия на труд“ може да получите на следните телефони: 02/986 1458; 02/8119 502./НД/

2018-11-12 18:17:25 - Дима Статева
Здравейте, моля за отговор на въпроса - необходимо ли е да бъде извършен инструктаж по Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на работници и служители, прехвърлени при друг работодател при условията на чл.. 123 от КТ? Ако да - какъв? Старият работодател е провеждал редовно всички видове инструктажи. Благодаря.

2018-12-20 12:52:43 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Статева, Съгласно чл. 123 от Кодекса на труда трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в определените от разпоредбата случаи. В тази връзка в случай, че има промяна на работното място след прехвърлянето новият работодател следва да извърши инструктаж на работното място. Ако има промяна на технологичния процес, нови машини и съоръжения, или в организацията на работа на съответния работещ следва да се проведе извънреден инструктаж. Всички останали инструктажи се провеждат при условия и периодичност съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г.). (НА)

2018-11-09 12:44:21 - ива николова
Моля, при възможност, да ме упътите къде мога да намеря действащ правилник по безопасност на труда при рязане и заваряване на метали.Благодаря!

2019-02-21 16:11:39 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Николова, МТСП не разполага с Правилника по безопасността на труда при заваряване и рязане на метали (Д-08-002), но бихте могли да го потърсите в ИА „Главна инспекция по труда” и съответните териториални Дирекции „Инспекция по труда”. (ВС)

2018-11-02 11:28:41 - Румяна Димитрова
Здравейте, Предстои ни откриване на офиси в други градове и искаме да знаем: 1. Може ли да има Книга за начален инструктаж за всеки офис? 2. Как да бъдат номерирани Служебните бележки за проведен начален инструктаж? Номерацията обща ли да е за фирмата или във всяка книга за инструктаж да имаме отделна?

2019-04-01 14:27:09 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Димитрова, В чл. 2, ал. 2 от Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, законодателят е дал право на работодателя да организира провеждането на инструктажите, като писмено определи лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа. Тази разпоредба не ограничава работодателя по отношение разпределянето на това задължение по отделни структурни звена, офиси и др., с цел облекчаване провеждането на съответните инструктажи, в т.ч. и тяхното документиране. Номерацията може да бъде, в зависимост от приетата организация в предприятието, с оглед водене на отчетност и осигуряване на условия за контрол. (ВС)

2018-11-02 11:21:26 - Румяна Димитрова
Здравейте, Бих искала да попитам дали трябва да провеждаме инструктаж, на хора назначени на Граждански договор?

2018-12-20 12:51:24 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Димитрова, Следва да имате предвид, че целта на гражданския договор е извършване на дадена работа, която трябва да е определена по съдържание и обем, както и да е посочен критерий относно качествено изпълнение. Поради това т. н. “граждански договори” (договор за услуга, за изработка и др.) е сборно понятие за договори от облигационното право, които са уредени в Закона за задълженията и договорите. При тях изпълнителят дължи определен резултат, като сам определя начина на работата си, няма определено работно време и работно място. В този случай за възложителя не възниква задължението за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, в т. ч. и провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа. От друга страна съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г.) инструктаж по безопасност и здраве се провежда във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението. Инструктаж се провежда на всеки работещ, вкл. и на: работещите, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост; командировани работници и служители; работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието; лица, приети за обучение или за повишаване на квалификацията; лица, с които се провежда производствена практика; всички други лица, които ще посещават производствени звена на предприятието. (НА)

2018-10-25 14:06:20 - Тодор Комитски
Какви са минимално допустимите размери на шкафовете за съхраняване на лични вещи и облекло и допустимо ли е Работодателят да настанява в моя шкаф друго лице без мое знание и съгласие?

2018-12-20 12:40:32 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Комитски, В законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд няма изисквания за минимално допустимите размери на шкафовете за съхраняване на лични вещи и облекло. В тази връзка с Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване са определени задължения на работодателя. Съгласно чл. 232 за случаите, в които се изискват съблекални, в тях всеки работещ разполага с шкафче, което се заключва. Когато характерът на извършваната работа го изисква (работа с опасни субстанции, влага, замърсяване и др.), шкафчетата за работните и за обикновените дрехи са отделни. Когато не се изискват съблекални, за всеки работещ се осигурява място с възможност за заключване за личните му вещи и облекло (чл. 233 от Наредба № 7). (НА)

2018-10-15 15:51:23 - Константина Иванова
В дружеството,в което работя има работник,който е работил по трудов договор,за външно съвмесетителство, по чл.111 от КТ на 4.00 ч, на същата длъжност,на която се назначава при нас. Ще се вземе ли предвид този период за % ДТВ за труд.стаж и професионален опит?Ще се зичата ли за стаж по специалността?

2018-11-14 13:48:51 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 12, ал. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит (клас) се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време - по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време. Следователно, ако по основното трудово правоотношение работникът/ служителят е на 8 часов работен ден, по трудовия договор за допълнителен труд по чл. 111 от КТ не се полага възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. МВ/

2018-10-12 16:29:12 - М.Спасова
Здравейте! Моля да ни бъде пояснено при попълване на производствена характеристика за ТЕЛК в част фактори на раб.среда-кои са факторите които трябва да бъдат отразени. Опасност от ел.ток с високо напрежение - трябва ли да биде отразена Благодаря!

2019-04-01 14:28:06 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Спасова, Съгласно изискванията на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ДВ, бр. 34 от 4.05.2010 г.), изготвянето на производствена характеристика е задължение на работодателя – осигурителя. При изготвянето на производствената характеристика участват и я подписват следните длъжностни лица: завеждащият “Човешки ресурси”, длъжностното лице по безопасност и здраве при работа, лекарят на СТМ и ръководителят на предприятието. Считаме, че в т. 14 „Фактори на работната среда” от формуляра на Производствената характеристика (Бл. МЗ № П 601/2008) следва да се посочат идентифицираните при оценката на риска фактори (показатели) на работната среда, харакерни за конкретното предприятие и работно място, при които работи съответния работник или служител. Такива фактори, в зависимост от конкретната работна среда, могат да бъдат: техническа безопасност на работно оборудване; микроклимат – температура, влажност и скорост на движение на въздуха; прах; шум; вибрации; осветление; електробезопасност; пожаробезопасност; лъчения – йонизиращи и нейонизиращи; химични агенти; биологични агенти; ръчна работа с тежести; санитарно-битови условия и др. Тъй като в запитването Ви липсва информация за предприятието, за икономическата дейност, вида работа и условията на труд, при които работи работника или служителя, не можем да Ви дадем конкретен отговор. В случай, че при оценката на риска е идентифицирана опасност от електрически ток, в производствената характеристика на работника/служителя следва да се посочи този фактор и да се конкретизира степента на риска и неговата допустимост. (ВС)

2018-10-12 16:28:36 - Нела Раева
Здравейте, прочетох Наредба №1 от 23.03.2006г. , но не разбирам отворен ли е срока за подаване на разработени проекти за подобряване условията на труд в предприятието? Да разбирам ли, че във всеки момент може да се подаде при вас, след като фирмата реши да кандидатства за финансиране 30%?

2019-02-21 16:02:17 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Раева, Условията и редът за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд" към министъра на труда и социалната политика са определени с Наредба №1 от 23.03.2006 г. (ДВ, бр. 28 от 2006 г.) Участие в процедурата/конкурсите за финансиране може да вземе всеки кандидат, отговарящ на изискванията, установени в наредбата, след надлежно попълване на образците-формуляри, публикувани на сайта на фонда (https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&lang=&I=601). Подадените от кандидатите предложения по всяка процедура/конкурс подлежат на разглеждане, оценка и класиране от Управителния съвет на Фонда. Разглеждането и оценката на предложенията за финансиране се извършва всеки месец от комисия, назначена от управителя на Фонда. За повече информация можете да се обърнете към фонд „Условия на труд“, (София - 1051, ул. “Триадица” № 2, ет. 3, тел./факс : 02/ 986-53-58, 02/ 8119 526 ). (ВС)

2018-10-11 11:23:27 - Ангел Атанасов
Изисква ли се провеждането на ежедневен инструктаж на работещите в кораборемонтни предприятия, работещи в затворени пространства с принудителна вентилация, извършващи огневи и заваръчни работи съгласно Наредба РД-7-2 от 16.12.2009 г. чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г. ) Ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително: в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работ.

2018-12-07 13:07:59 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Атанасов, В общия случай огневите и заваръчните работи съдържат процеси, при които се отделят дим и опасни вещества и частици. Отнася се и за дейности, съпътстващи заваряването, като например шлифоване, рязане и шкурене. Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително при работа с опасни химически вещества и препарати. По смисъла на наредбата, опасни химични вещества и смеси е понятието, определено в §1, т.6 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) (Загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) - "опасни химични вещества и смеси са химичните вещества и смеси, които се класифицират като опасни в една или повече категории на опасност, посочени в Приложение № I на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)“ - експлозивни, оксидиращи, изключително запалими, лесно запалими, запалими, силно токсични, токсични, вредни, корозивни, дразнещи, сенсибилизиращи, канцерогенни, токсични за репродукцията, мутагенни, опасни за околната среда. Съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (обн., ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.) стойностите на химичните агенти във въздуха на работното място и стойностите на химичните агенти и метаболитите им в биологични среди не трябва да превишават граничните стойности, посочени в приложения № 1 и 2 от тази наредба. Работодателят предприема мерки за установяване наличието на опасни химични агенти на работното място. Във всички случаи, вкл. и при наличие на опасни химични агенти се извършва оценка на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.). В случай, че от оценяването на риска не се установи наличие на опасни вещества или тяхната стойност не превишава граничните, считаме, че за работодателя не възниква задължение по чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2. (НА)

2018-10-09 19:51:21 - Ваня Даскалова
От 12 години съм със слухов апарат. Имам слухова загуба на двете уши над 65%. Тази година се явих на ТЕЛК и НЕЛК ми дадоха 15%. Проблемът е, че никъде в новите решения не пише, че е необходимо да съм със слухов апарат, а без него не мога. Трябва ли да го има записано?

2018-12-04 13:57:43 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Даскалова, Въпросът Ви е от компетентността на Министерството на здравеопазването, което осигурява контрола върху дейността на експертните лекарски комисии. /ДК/

2018-09-26 16:02:58 - Ангел Атанасов
На работещите в корабостроителни и кораборемонтни заводи, работещи в затворени пространства и извършващи огневи и заваръчни дейности извършвали се ежедневен инструктаи и ако да, съгласно кои закони и наредби.

2018-10-31 15:05:10 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Атанасов, В общия случай огневите и заваръчните работи съдържат процеси, при които се отделят дим и опасни вещества и частици. Отнася се и за дейности, съпътстващи заваряването, като например шлифоване, рязане и шкурене. Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително при работа с опасни химически вещества и препарати. По смисъла на наредбата, опасни химични вещества и смеси е понятието, определено в §1, т.6 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) (Загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) - "опасни химични вещества и смеси са химичните вещества и смеси, които се класифицират като опасни в една или повече категории на опасност, посочени в Приложение № I на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)“ - експлозивни, оксидиращи, изключително запалими, лесно запалими, запалими, силно токсични, токсични, вредни, корозивни, дразнещи, сенсибилизиращи, канцерогенни, токсични за репродукцията, мутагенни, опасни за околната среда. Съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (обн., ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.) стойностите на химичните агенти във въздуха на работното място и стойностите на химичните агенти и метаболитите им в биологични среди не трябва да превишават граничните стойности, посочени в приложения № 1 и 2 от тази наредба. Работодателят предприема мерки за установяване наличието на опасни химични агенти на работното място. Във всички случаи, вкл. и при наличие на опасни химични агенти се извършва оценка на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.). В случай, че от оценяването на риска не се установи наличие на опасни вещества или тяхната стойност не превишава граничните, считаме, че за работодателя не възниква задължение по чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2. (НА)

2018-09-07 11:12:23 - Емил Енев
Къде и от кого в България могат да се преведат медицински изследвания за назначаване на работа, резултатите от които да се попълнят в международните форуляри от типа: The persons employed must prove the following occupational medical examinations: G 1.1 Quartz-containing dust G 1.2 Asbestos fiber-containing dust G 1.3 Ceramic fiber dust G 1.4 Respiratory protective equipment G 26 Respiratory protective equipment

2018-12-07 12:29:17 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Енев, Въпросите за типа, обхвата и документирането на медицинските изследвания за назначаване на работа са от компетентността на Министерството на здравеопазването и в тази връзка би следвало да зададете въпроса си към тях. (НА)

2018-09-05 13:59:41 - Румяна Тодорова
Втора година работя по трудов договор на длъжност Гл.експерт Архитект на 4 часов работен ден, към кметство от Община Варна и не ме включват за профилактични прегледи и тези за очила, като служител, който работи на компютър през повече от половината си работно време по договор. Как да постъпя?

2019-05-08 15:01:55 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Тодорова, Съгласно Кодекса на труда (КТ) продължителността на работното време през деня е до 8 часа при 5-дневна работна седмица. На основание чл. 137 от Кодекса на труда, за някои категории работещи, и във връзка със специфични условия и организация на труда, със подзаконова нормативна уредба, е определено намалено работно време от 7 или 6 часа. Установяването на намалено работно време е задължение на работодателя по трудовото законодателство. В този смисъл „ не по-малко от половината от установеното работно време“ означава минимум 4 часа, а за работещите с намалено работно време – съответно 3,5 и 3 часа. Съгласно § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г.)"лице, работещо с видеодисплей" е всеки работещ, който обичайно работи с видеодисплей не по-малко от половината от установеното работно време. Предвид гореизложеното, лице, работещо с видеодисплей е лице което обичайно работи с видеодисплей не по-малко от 4 часа, а при случаите на установено намалено работно време – не по-малко от 3,5, респективно 3 часа. Видно от предоставената от Вас информация, работата Ви може да отговаря на дефиницията „лице работещо с видеодисплей“ , ако работите на видеодисплей не по-малко от 4 часа, тъй като не са налице условията за установяване на намалено работно време. В този случай бихте имали право на прегледи от специалист по очни болести и право на осигуряване на средства за корекция на зрението за работа с видеодисплей, ако такива са предписани от специалиста. Що се касае до профилактичните прегледи на работниците и служителите, бихме желали да Ви уведомим, че, съгласно чл. 287 от Кодекса на труда всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи. Условията за извършване на предварителните и периодичните прегледи съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите са определени в наредба на министъра на здравеопазването. Целта на периодичните прегледи е ранно установяване на социално значими и свързани с работата заболявания и работодателят е длъжен да ги осигури на всички работници и служители, независимо от вида на трудовия договор и продължителността на работното време. /ДК/

2018-09-02 20:58:50 - Живко Димитров
На 31.07.2018 г. зададох въпрос. Кога ще ми отговорите

2018-10-09 10:09:48 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ, Законът за здравословни и безопасни условия на труд задължава работодателя да застрахова за риска "трудова злополука" работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Условията и редът за задължително застраховане за риска "трудова злополука" са определени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" (ДВ, бр. 15 от 2006 г.). Съгласно чл. 2, ал. 1 от наредбата, на задължително застраховане подлежат само работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. В тази връзка, със заповед на министъра на труда и социалната политика ежегодно се определя коефициентът на травматизъм по икономически дейности за прилагане през съответната година (Заповед № РД01-883 от 03.11.2017 г. на министъра на труда и социалната политика за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г. (ДВ, бр. 92 от 2017 г.). Определени са икономическите дейности, за които е задължително застраховането за риска "трудова злополука" през годината. Съгласно чл. 4 ал. 1 от Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука", работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска "трудова злополука", се определят с писмена заповед от работодателя, след консултации със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска. Провеждането на консултации се удостоверява с протокол, т.е. определянето на работещите, които задължително трябва да бъдат застраховани за риска "трудова злополука" в конкретното предприятие е обвързано с оценката на професионалните рискове. В тази връзка считаме, че за работодателя на строително предприятие не възниква задължението да застрахова работниците и служителите в административните звена на предприятието, в т.ч. счетоводителите, които работят при професионални рискове, неприсъщи за основната дейност на предприятието.

2018-08-30 12:02:39 - Надя Воденичарова
Здравейте, ОБЗР в нашата фирма е чрез сключване на договор с външни за предприятието юридически , като в този случай обхватът на функциите и задачите, които ще бъдат изпълнявани, са определин в договора. Необходимо ли е да правя заповед в този случай?

2018-12-07 12:13:46 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Воденичарова, Съгласно чл. 24, ал. 1 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд за организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или създава специализирана служба. Необходимо е да има писмен акт на работодателя, от който да е видно, че той е назначил или определил такова длъжностно/и лице/а (орган за безопасност и здраве при работа - ОБЗР). Няма нормативно изискване за формата на този писмен акт (заповед, договор и /или др.). Разпоредбата на чл. 5 от Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове (обн., ДВ, бр. 91 от 5.08.1998 г) регламентира определянето на обхвата на функциите и задачите, когато ОБЗР е възложено на външни юридически или физически лица, да става с договор. (НА)

2018-08-15 07:58:52 - Драгомир Димитров
работя във фирма като р-л ЗБУТ.Започнаха чести нарушения на безопасната рабата.Прилагаме различни не финансови привантивни мерки.Моля да ми помогнете във оформянето на текст за финансово санкциониране от допълнително заплащане на нарушители за вкарване в Правилника за вътрешния ред.Благодаря Ви!

2019-05-08 15:06:19 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Димитров, Неспазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труда е нарушение на трудовата дисциплина (чл. 187, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда). Съгласно чл. 188 от Кодекса на труда (КТ) могат да се налагат следните дисциплинарни наказания на работника или служителя: забележка, предупреждение за уволнение и уволнение. Кодексът на труда не предвижда възможност за налагане на парична санкция за допуснато дисциплинарно нарушение от страна на работника. В тази връзка считаме, че няма законово основание за налагане на парична санкция на работник или служител от страна на работодателя при неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд Независимо от това работодателят има възможност да потърси имуществена отговорност от работника или служителя съобразно правилата на глава десета от Кодекса на труда за вредата, която е причинил на работодателя по небрежност при или по повод изпълнението на трудовите си задължения. За вреда, която е причинена умишлено или в резултат на престъпление или е причинена не при или по повод изпълнението на трудовите задължения, отговорността се определя от ГПК./ДК/  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България