Категории:


Към категориите

2018-08-13 10:44:30 - Ани Иванова
Здравейте, при проверка от Инспекцията по труда инспекторът каза, че освен писмено да го уведомя, че предписанията са изпълнени трябва и да му предоставя документи, доказващи, изпълнението. В кой документ е упоменато това ми задължение - да занеса в ИТ освен писмо-уведомление и документите с извършените корекции?

2018-12-07 12:15:32 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Иванова, На основание чл. 402, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда контролните органи в рамките на своята компетентност имат право да изискват от работодателя, съответно от органа по назначаването, обяснения, сведения и представяне на всички необходими документи, книжа и заверени копия от тях във връзка с упражняването на контрола. Разпоредбата дава право на инспектора, след като е преценил необходимостта, да изисква от работодателя, освен уведомление за изпълнение на дадените предписания, и доказателствата за тяхното изпълнение. (НА)

2018-08-03 10:08:29 - Красимира Стоянова
Фирмата ни извършва услуги със строителна механизация на различни строителни обекти. Операторите на машините са наши работници и служители. Чие е задължението за провеждане на ежедневен инструктаж на операторите съгл. чл.15, ал.1 от Наредба №РД-07-2 - на Главния изпълнител на обекта или наше-като подизпълнител?

2018-10-31 15:08:26 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Стоянова, Съгласно чл. 15, ал. 3 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ежедневният инструктаж се провежда от прекия ръководител на работата или друго лице, определено със заповед на работодателя. В случая става въпрос за строителни обекти, където са налице специфични взаимоотношения между участниците в строителния процес. Съгласно чл. 16, т. 1, буква „е“ от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 4.05.2004 г.) строителят осигурява инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и проверката на знанията по ЗБУТ на работещите. Съгласно чл. 26, т. 4 от Наредба № 2 техническият ръководител провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи. Съгласно чл. 18, ал. 2 от същата наредба подизпълнителят съгласува своите действия за осигуряване на ЗБУТ със строителя, който го е наел. С други думи би следвало строителят и подизпълнителят да съгласуват и въпросите относно провеждане на ежедневния инструктаж, в т.ч. и на операторите на машини, когато те работят като подизпълнител на строеж. Пример и честа практика е строителят да провежда началния инструктаж на работниците на подизпълнителя при започването на работа на строителната площадка, а ежедневният инструктаж впоследствие да се извършва от длъжностно лице на подизпълнителя. (НА)

2018-07-31 22:34:33 - Живко Димитров
Според Чл. 2 ал. 1 от Наредба за задължително застраховане на раб. и служ. за риска "трудова злополука"- "На задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятията....." В едно строително предприятие счетоводителите в спомагателната или основна дейност са заети ?

2018-10-09 10:08:16 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ, Законът за здравословни и безопасни условия на труд задължава работодателя да застрахова за риска "трудова злополука" работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Условията и редът за задължително застраховане за риска "трудова злополука" са определени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" (ДВ, бр. 15 от 2006 г.). Съгласно чл. 2, ал. 1 от наредбата, на задължително застраховане подлежат само работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. В тази връзка, със заповед на министъра на труда и социалната политика ежегодно се определя коефициентът на травматизъм по икономически дейности за прилагане през съответната година (Заповед № РД01-883 от 03.11.2017 г. на министъра на труда и социалната политика за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г. (ДВ, бр. 92 от 2017 г.). Определени са икономическите дейности, за които е задължително застраховането за риска "трудова злополука" през годината. Съгласно чл. 4 ал. 1 от Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука", работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска "трудова злополука", се определят с писмена заповед от работодателя, след консултации със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска. Провеждането на консултации се удостоверява с протокол, т.е. определянето на работещите, които задължително трябва да бъдат застраховани за риска "трудова злополука" в конкретното предприятие е обвързано с оценката на професионалните рискове. В тази връзка считаме, че за работодателя на строително предприятие не възниква задължението да застрахова работниците и служителите в административните звена на предприятието, в т.ч. счетоводителите, които работят при професионални рискове, неприсъщи за основната дейност на предприятието.

2018-07-23 22:50:51 - Иво
Здравейте искам да попитам има един човек назначен като парнаджия без нужния документ за това,при това няма елементарни познания за работата на инсталацията и работи в училище.Въпроса ми е къде да сигнализирам за този опасрн човек да се провери дали изобщо трябва да е на тази длъжност

2018-10-31 15:10:49 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-не, Съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли (Загл. доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) не се изисква да притежават правоспособност лицата, обслужващи: котли с ниско налягане с топлинна мощност до 116,3 kW включително; електрически котли с топлинна мощност до 116,3 kW включително; котли с високо налягане с топлинна мощност до 58,15 kW включително. Работодателят задължително трябва да осигури на работника или служителя подходящо обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, в съответствие със спецификата на индивидуалното му работно място и на професията, съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Ако считате, че тези условия не са изпълнени и е налице нарушение на правилата за безопасна работа и трудовите правоотношения бихте могли да подадете сигнал в съответната териториална дирекция на Инспекция по труда. По отношение на контрола на съоръженията с повишена опасност, каквито са парните и водогрейни котли, компетентен орган е Държавна агенция за метрологичен и технически надзор чрез Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“.(НА)

2018-07-23 16:50:23 - Ренета Василева
Здравейте, Искам да попитам за наш клиент, предприятие- юридическо лице и по конкретно банка, която има отделни структурни клонове в цяла България. Клоновете се намират на различни адреси на територията на България към същото юридическо лице. В централата има изграден Комитет по условия на труд в състав от 6 човека. Необходимо ли е в клоновете в съответните градове да има КУТ, при състав над 50 работещи или ГУТ, при състав над 5 работещи? Може ли да има КУТ само на централно ниво? Предварително благодаря!

2019-02-21 17:41:26 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Василева, В чл. 27, ал. 1 и ал. 6 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) е уредено, че в предприятия с повече от 50 работници и служители се учредяват комитети по условия на труд, в състав от 4 до 10 души. Когато предприятието е с голям числен състав, сложна структура и териториална разпокъсаност, може да се изграждат освен комитети на равнище предприятие и комитети към съответните структурни звена. (чл. 27, ал. 6). Освен това, чл. 28, ал. 1 от ЗЗБУТ изисква в предприятия с 5 до 50 работещи включително, както и в отделните структурни звена на предприятията по чл. 27, ал. 6 да се изграждат групи по условия на труд. В тази връзка, право и отговорност на работодателя е да прецени какви органи за двустранно сътрудничество да бъдат създадени в предприятието, така че да бъдат изпълнени изискванията на чл. 27 и чл. 28 от ЗЗБУТ. (ВС)

2018-07-22 08:00:54 - цветозата маринова
Необходимо ли е да се провежда ежедневен инструктаж на шофьор на служебен БУС-превозващ хора?

2018-10-31 15:06:37 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Маринова, Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително: в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи. В случая, ако шофьора на служебен автобус превозващ хора, не изпълнява международни превози, считаме че не възниква задължение за провеждането на ежедневен инструктаж. (НА)

2018-06-29 12:40:41 - Мариана Бъчварова
Здравейте! Бих искала да попитам полагат ли се средства за очила на работещи с видиодисплей назначени на четиричасов работен ден? Благодаря предварително!

2018-10-29 14:20:15 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Бъчварова, Съгласно изискването на чл. 138, ал. 3 от Кодекса на труда работниците и служителите на непълно работно време не могат да бъдат поставени в по-неблагоприятно положение само поради непълната продължителност на работното им време в сравнение с работниците и служителите, които са страна по трудов договор на пълно работно време, изпълняващи същата или сходна работа в предприятието. Те ползват същите права и имат същите задължения, каквито имат работниците и служителите, работещи на пълно работно време, освен ако законът поставя ползването на някои права в зависимост от продължителността на отработеното време, трудовия стаж, притежаваната квалификация и други. Съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г) работодателят осигурява преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести преди започване на работа с видеодисплеи; един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години; при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. Съгласно ал. 2 той осигурява за своя сметка средства за корекция на зрението на работещия за работата му с видеодисплей, ако са предписани от специалиста по очни болести при прегледите. Следователно, ако лекарят установи необходимост от корекция на зрението на работещия с видеодисплей на непълно работно време, която е следствие от изпълнение на професионалните му задължения, работодателят е длъжен да осигури за своя сметка средства за корекция на зрението, независимо от продължителността на работното време. (НА)

2018-06-27 13:41:04 - Александра Виткова
Здравейте, Бих искала да получа конкретен отговор на въпроса: Какво преставлява " непрекъсваем процес на работа"? Предприятие на двусменен режим на работа ( 1-ва и 2-ра смяна, без нощна), работният процес може ли да се квалифицира като " непрекъсваем", т.е. нощната смяна задължително условие ли е един работен процес да е " непрекъсваем ". Благодаря

2018-07-24 14:49:58 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Виткова, “Непрекъсваем процес на работа” е налице в производства, които изискват непрекъснато осъществяване на дейността във времето и чието прекъсване е невъзможно поради самото им естество. В производства с непрекъсваем процес на работа се налага работа на смени. Разпоредбата, която регламентира работата на смени е чл. 141 от Кодекса на труда. Когато характерът на производствения процес налага, работата на предприятието да се организира на две или повече смени. Следователно, за да е налице работа на смени, смените трябва да бъдат най-малко две в рамките на едно денонощие. Съгласно чл. 151, ал. 3 от КТ в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, работодателят осигурява на работника или служителя време за хранене през работното време. В този случай работниците и служителите не ползват почивка по смисъла на ал. 1, а им се осигурява време за хранене, което е в рамките на работното им време. Идеята на закона е, че на тези работници и служители не се предоставя почивка, а те могат да се нахранят на работното си място, през работното си време и без да преустановяват работата си. С оглед на гореизложеното, изразяваме мнение, че ако по време на работата на смени, тя не може да бъде преустановена, е налице непрекъсваем процес на работа. Ако е спазено това условие би следвало да се приеме, че дори когато работата е организирана на две смени (без нощна) производственият процес от началото на първата смяна до края на втората смяна е непрекъсваем. ЛТ/

2018-06-26 19:12:16 - Тодорова
Уважаеми, Експерти Бихме искали да получим от Вас отговори на следните въпроси: 1.Колко квадратни метра площ – / числена стойност / са необходими за едно работно място в офис при изпълнение на работа с видeодисплей. 2. Кой са конкретните нормативни документи, които регламентират допустимият брой работни места, пътища за хора и свободни площи, които могат да се разположат в офис определен за работа с видеодисплей Благодаря, Ви предварително

2018-08-28 10:42:41 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Тодорова, Основните изисквания, които следва да изпълняват работодателите и работещите при работа с видеодисплеи, са определени с Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (ДВ, бр. 70 от 2005 г.). Съгласно наредбата, работодателят е задължен да извършва оценка на риска на работните места с видеодисплеи за определяне на възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др. (чл. 3 от наредбата). Съобразно оценката на риска, работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за намаляване на рисковете, както и да предостави на служителите обучение и информация относно тези мерки и изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове. Минималните изисквания по отношение на работното място са регламентирани в приложението към чл. 4, ал. 1 от наредбата. Съгласно приложението, работната маса или работната повърхност трябва да са достатъчно широки, с ниска отразителна способност и да позволяват промени в подреждането на екрана, клавиатурата, документите и останалото оборудване. Работното място следва да осигурява достатъчно пространство, за да може лицето, работещо с видеодисплей, да заема най-удобната за него работна поза. Работното място следва да е проектирано и оразмерено по начин, осигуряващ достатъчно пространство на лицето, работещо с видеодисплей, за промяна на работната поза и работните движения. При оборудването му следва да се взема под внимание излъчвания от оборудването шум, който не трябва да нарушава вниманието или речевата комуникация на работещия. В тази връзка броят на работните места в помещението, тяхната организация, площ, осигуряването на достъп, включително и за почистване, не са регламентирани конкретно, но следва да са изпълнени посочените по-горе ергономични изисквания. В този смисъл са и разпоредбите на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, в това число разпоредбите на чл.чл. 22, 23, 25 и 26 от наредбата. С оглед изпълнението на цитираните нормативни разпоредби могат да се прилагат изискванията на Стандарт БДС EN ISO 9241-5:2000 Ергономични изисквания при работа в офис с видеотерминали (ВТ), Част 5: Изисквания към работното място и работната поза Стандартът определя изисквания за разположението на конкретните работни места и за позите, определя ергономичните принципи за проектиране и обзавеждане на работни места за работа с видеодисплей. В стандарта се регламентират параметрите на конкретното работно място/работната станция с видеодисплей, свързани с изпълнението на работата, свободното пространство за тялото, допустимите и предпочитани пози и комфорт. Стандартът предлага подходящо подреждане на конкретното работно място: стола и работната повърхнина, зрителния ъгъл, височината на работната повърхнина и на клавиатурата, свободното пространство за коленете, наклонът на предмишницата и височината на лакътя./ДК/

2018-06-22 11:02:06 - Виктория Иванова
Здравейте, относно Ежедневния инструктаж по безопасност и здраве при работа искам да попитам може ли да се ползва приложението от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. , като електронно се попълнят само имената на работниците, отдела и длъжността.

2019-05-16 12:05:30 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема г-жо Иванова, Изискването на чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е инструктажите, проведени по реда на наредбата, да се документират в Книги за инструктажи, съгласно приложение №1. В този смисъл при документирането на отделните видове инструктажи е необходимо да се спазва формата с всички посочени реквизити, както и изискването за наличие на книга. Посочените в приложение №1 към чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. таблични форми за документиране на инструктажите по безопасност и здраве при работа (БЗР), предвиждат колона за отбелязване на датата на провеждане на инструктажите, както и колона за отбелязване на номер по ред в книгата, поради което попълването на редовете от приложението трябва да отразяват последователността на провеждането на инструктажите. Освен това, при документиране на инструктажа е необходимо да се гарантира целостта на книгата и проследимостта на записите в нея, като не се допуска тяхното допълване, заличаване или промяна. Представеното от Вас описание на технологията за документиране на ежедневен инструктаж по БЗР с „ползване на приложението от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г., като предварително електронно се попълнят имената на работниците, отдела и длъжността“, не доказва по безспорен начин спазени ли са тези условия. В тази връзка считаме, че ако са изпълнени изискванията относно формата на документиране и изискванията за наличие на книга, с всички реквизити от приложение №1, като е спазена последователността на номерацията в колона № 1 „номер по ред“ и последователността на датите в колона № 7 „дата на провеждане“, и ако страниците в документа са последователно номерирани и своевременно прошнуровани (т. е. да не се допуска нарушаване на целостта и последователността на записите), може да се приеме, че са изпълнени изискванията на наредбата за документиране на инструктажите. (ВС)

2018-06-20 16:03:08 - Петър Пандурски
Може ли лице с ТЕЛК-ово решение 93% инвалидност да управлява неправителствена организация с държавно бюджетиране?

2018-07-20 14:21:31 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Пандурски, Видът и степента на увреждане, независимо от тежестта му, не са сами по себе си определящи възможността на лицето да упражнява трудова дейност. Решението за това дали лицето може да извършва работата си, за необходимостта от трудоустрояване и препоръките по отношение на условията на труд са от компетентността здравните органи (ТЕЛК, НЕЛК) и тяхното решение е задължително както за работодателя, така и за лицето. В този смисъл, ако условията на труд на лицето отговарят на или са адаптирани в съответствие с препоръката на компетентния здравен орган, няма пречка нито могат да бъдат поставяни ограничения то да изпълнява трудовите си задължения. /ДК/

2018-06-20 14:35:36 - ПЕТРОВА
Важат ли за работодателя задълженията за безопасна работа и оценка на риска за работещите на еднодневни договори.Трябва ли да има договор със СТМ?Кой го консултира?На произвол ли са тези хора?Защо не се заверяват от СТМ дали могат да изпълняват дадената работа макар и временно?И с високо кръвно?това ли е грижата?

2018-10-29 14:16:55 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Петрова, Закона за здравослвни и безопасни условия на труд се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението (чл. 2, ал. 1). Следователно всички задължения на работодателя относно осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд следва да се прилагат и за работниците, наети на работа на основание чл. 114а от Кодекса на труда. (НА)

2018-06-15 12:27:50 - Здравко Стоянов
Уважаеми дами и господа, Моля да ми отговорите, когато новопостъпил служител работещ с видеодисплей е прегледан от очен лекар и има предписание за ползване на предпазни очила, в какъв срок от време работодателят е длъжен да ги осигури? Благодаря!

2018-07-20 14:22:02 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Стоянов, С Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005) е определено задължение на работодателя да осигури средства за корекция на зрението на работещи с видеодисплеи, когато такива са необходими за работата му и са предписани от специалист, извършил прегледите по чл. 9 от наредбата. Създаването на организация по предоставянето им е право и задължение на работодателя, като съгласно Наредбата не се предвижда осигуряване на „предпазни очила“. Тъй като в запитването си визирате новопостъпил служител, не става ясно дали прегледът от очен лекар и предписанието са част от предварителния преглед на лицето преди постъпване на работа или при преглед, организиран от работодателя. Предварителните прегледи са за сметка на кандидата за работа и работодателят няма ангажимент към техните резултати./ДК/

2018-06-11 17:37:14 - Тодорова
Бихме искали да получим от Вас отговори на следните въпроси: 1.Колко квадратни метра площ – / числена стойност / са необходими за едно работно място в офис при изпълнение на работа с видeодисплей. 2. Кой са конкретните нормативни документи, които регламентират допустимият брой работни места, пътища за хора и свободни площи, които могат да се разположат в офис определен за работа с видеодисплей.

2018-08-28 10:41:56 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Тодорова,, Основните изисквания, които следва да изпълняват работодателите и работещите при работа с видеодисплеи, са определени с Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (ДВ, бр. 70 от 2005 г.). Съгласно наредбата, работодателят е задължен да извършва оценка на риска на работните места с видеодисплеи за определяне на възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др. (чл. 3 от наредбата). Съобразно оценката на риска, работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за намаляване на рисковете, както и да предостави на служителите обучение и информация относно тези мерки и изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове. Минималните изисквания по отношение на работното място са регламентирани в приложението към чл. 4, ал. 1 от наредбата. Съгласно приложението, работната маса или работната повърхност трябва да са достатъчно широки, с ниска отразителна способност и да позволяват промени в подреждането на екрана, клавиатурата, документите и останалото оборудване. Работното място следва да осигурява достатъчно пространство, за да може лицето, работещо с видеодисплей, да заема най-удобната за него работна поза. Работното място следва да е проектирано и оразмерено по начин, осигуряващ достатъчно пространство на лицето, работещо с видеодисплей, за промяна на работната поза и работните движения. При оборудването му следва да се взема под внимание излъчвания от оборудването шум, който не трябва да нарушава вниманието или речевата комуникация на работещия. В тази връзка броят на работните места в помещението, тяхната организация, площ, осигуряването на достъп, включително и за почистване, не са регламентирани конкретно, но следва да са изпълнени посочените по-горе ергономични изисквания. В този смисъл са и разпоредбите на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, в това число разпоредбите на чл.чл. 22, 23, 25 и 26 от наредбата. С оглед изпълнението на цитираните нормативни разпоредби могат да се прилагат изискванията на Стандарт БДС EN ISO 9241-5:2000 Ергономични изисквания при работа в офис с видеотерминали (ВТ), Част 5: Изисквания към работното място и работната поза Стандартът определя изисквания за разположението на конкретните работни места и за позите, определя ергономичните принципи за проектиране и обзавеждане на работни места за работа с видеодисплей. В стандарта се регламентират параметрите на конкретното работно място/работната станция с видеодисплей, свързани с изпълнението на работата, свободното пространство за тялото, допустимите и предпочитани пози и комфорт. Стандартът предлага подходящо подреждане на конкретното работно място: стола и работната повърхнина, зрителния ъгъл, височината на работната повърхнина и на клавиатурата, свободното пространство за коленете, наклонът на предмишницата и височината на лакътя./ДК/

2018-06-10 11:12:10 - Васил Петковски
Наредбата за инструктажи изисква всеки който посещава производствени помещения да преминава начален инструктаж. Редица закони с които се възлага контролни функции изискват да се осигури свободен достъп. При отказ да преминат инструктаж на инспектори / проверяващи или контролни лица, задължени сме да ги допуснем (нареждат ни те ) или да откажем?

2018-10-29 14:18:19 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Петковски, Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 6 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г.) работодателят осигурява провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на всеки работещ независимо от срока на договора и продължителността на работното време, вкл. и на всички други лица, които ще посещават производствени звена на предприятието. Разпоредбата е императивна и не предвижда изключения. (НА)

2018-06-08 11:04:51 - Цветелина Йорданова
Здравейте, на 18 май зададох въпрос. Кога мога да очаквам отговор?

2019-05-16 12:04:32 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема г-жо Йорданова, Изискването на чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е инструктажите, проведени по реда на наредбата, да се документират в Книги за инструктажи, съгласно приложение №1. В този смисъл при документирането на отделните видове инструктажи е необходимо да се спазва формата с всички посочени реквизити, както и изискването за наличие на книга. Посочените в приложение №1 към чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. таблични форми за документиране на инструктажите, предвиждат колона за отбелязване на датата на провеждане на инструктажите, както и колона за отбелязване на номер по ред в книгата, поради което, попълването на редовете от приложението трябва да отразяват последователността на провеждането им. Освен това, при документиране на инструктажа е необходимо да се гарантира целостта на книгата и проследимостта на записите в нея, като не се допуска тяхното допълване, заличаване или промяна. Предвид предоставената информация, по наше мнение, предложението за „отпечатване на книга за инструктаж с реквизитите от наредбата и въведени имената на служителите, плюс празни редове за новопостъпилите, които да се дописват“ е неприложимо за различните видове инструктажи. По този начин се допуска нарушаване на последователността на номерацията в колона „№ по ред“, както и в колоната за „дата на провеждане“. Освен това, наличието на празни редове дава възможност за допълнително документиране на инструктажи, което е недопустимо и в нарушение на изискванията на наредбата. (ВС)

2018-06-04 10:13:38 - Маргарита Антонова
Уважаеми експерти, Зададох въпрос към рубриката "Безопасност и здраве при работа" на 11 април 2018 г. До днес, 4 юни 2018 г., не съм получила отговор на зададения от мен въпрос, макар че максималният срок, в който би трябвало да получа отговор е 30 дни. Надявам се все пак да получа отговор на въпроса, който съм задала!

2018-07-20 14:18:08 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Антонова, По отношение на осветеността следва да се има предвид чл. 78 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, който изисква в процеса на експлоатация да се поддържат проектните, количествените и качествените показатели на осветителните уредби и на устройствата за осветление. В тази връзка измервания за осветеност се правят във връзка с установяване на качествените показатели на осветителните уредби и устройства по реда на действащата нормативна уредба (.Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (обн., ДВ, бр. 26 от 7.03.2008 г., в сила от 11.03.2008 г.), поради което, протоколите от измерванията по реда на Наредба № 16-116 се изискват от инспекторите по труда, във връзка с установяване на изпълнението на задължението по чл. 78 от Наредба № 7. По въпроса как се определят контролните точки за измерване на осветеност следва да се обърнете към Министерството на енергетиката по компетентност. В допълнение, от трудово-хигиенна гледна точка за работните места, в зависимост от вида дейност, която се извършва, има определени норми за проектиране на изкуствено осветление , които се отнасят за нови и за реконструиране на съществуващи промишлени предприятия, обществени и жилищни сгради, а също за площадки на предприятия за работи, извършвани на открито. Такива норми са определени в Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (Издадена от министъра на народното здраве, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.1976 г., изм., бр. 64 от 10.08.1976 г.), както и в стандартите за осветление по БДС. Когато тези норми са спазени на проектно ниво, не са извършвани изменения в оборудването, а изправността на инсталацията е документирана по съотвения ред, не е необходимо измерването на осветеност на всяко отделно работно място да се повтаря ежегодно с оглед удостоверяване на осигуреното адекватно осветление от хигиенна гледна точка. /ДК/.

2018-05-30 15:23:02 - Христо Георгиев
Кой е органа, който осъществява замервания и определя несъответсвтията за микроклимата на работното място? Как да подам сигнал?

2019-02-21 15:57:37 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Георгиев, Минималните изисквания за защита на работещите от рискове за здравето и безопасността, причинени от параметрите на микроклимата на работни места в сгради и от неблагоприятни климатични условия при работа на открито, включително граничните стойности на параметрите на микроклимата на работни места в сгради, са регламентирани в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ, бр. 63 от 2014 г.). Съгласно изискванията на чл. 14, ал. 1 и 3 от Наредба № РД-07-3 / 18.07.2014 г., работодателят е длъжен да оцени риска за здравето и безопасността на работещите от параметрите на микроклимата на работни места в сгради или от неблагоприятните климатични въздействия при работа на открито и когато е необходимо, да направи съответните измервания. Измерванията на параметрите на микроклимата на работни места в сгради се извършват по реда на чл. 217 от Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.). С разпоредбата на чл. 217, ал. 4 от Наредба № 7 са определени лицата, които могат да извършват измервания на показатели на работната среда във връзка с оценката на риска, както следва: 1. звена и специалисти на работодателя; 2. юридически и физически лица, упълномощени от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"; 3. звена и специалисти на работодателя и упълномощени от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" юридически и физически лица. Цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство, включително и по безопасните и здравословни условия на труд, се осъществява от ИА „Главна инспекция по труда”. В тази връзка, всички сигнали за нарушения на трудовото законодателство, включително и за осигуряването на минималните изисквания за защита на работещите от рискове, причинени от параметрите на микроклимата на работните места, може да подавате до Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (гр. София – 1000, бул. "Княз Дондуков" 3; http://www.gli.government.bg/page.php?c=3; тел.: 0700 17 670) или до съответната териториална дирекция “Инспекция по труда” по регистрация на предприятието. (ВС)

2018-05-30 15:07:16 - Христо Георгиев
Относно Наредба номер 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд: Къде мога да прочета, за да съм нясно с нормативната уредба, за: допустимите (минимални и максимални) стойности на шум,вибрации, радиация и осветление? Няма ги никъде регламентирани, моля за помощ, т.к. злоупотребяват със здравето ми на работното място.

2018-07-20 14:20:57 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Георгиев, По отношение на нормативната уредба за минималните изисквания за защита от професионални рискове като шум и вибрации, можете да се запознаете със съответните наредби на сайта на МТСП, в рубриката Документи-Наредби: https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=227&lang= По отношение на нормите за защита от радиация следва да се обърнете по компетентност към Агенцията за ядрено регулиране – компетентен орган по осигуряването на ядрена безопасност и радиационна защита (http://www.bnra.bg/). По отношение на осветлението на работното място, Наредба № 7 изисква осветлението да отговаря на проектните норми. Същите са определени в Стандарт БДС EN 12464-1:2011 - БИС който определя изискванията към осветлението за работни места на закрито, които имат необходимост от зрителен комфорт при извършване на определен вид работа или дейност./ДК/

2018-05-24 08:00:47 - Иван Спасов
Намаляването на продължителността на работното време води до ограничаване на рисковете за здравето на работещите. Приложното поле и конкретната продължителност на намаленото работно време са установени с НОВРНРВ. Правилата за въвеждане на тази норма имат императивен характер и разграничават две групи работещи – които имат право на 6-часов работен ден и съответно на 7-часов работен ден. Съгласен съм с това и смятам, че всички трябва да спазваме законите. Защото при мен специално се работи по 12 часа на ден(говорим за празници, събота и неделя) и продължаваме с дежурство, което реално прави 24 ч работа в йонизираща среда,понякога сме следобяд +дежурство ,което прави 19 часа .Не получаваме купони, а осигуряват храна от болницата. Редом с пациентите се храним и ние (готвят отвратително), предпазната ни храна е 1 кисело мляко и до там. Въпроса ми е до кога в България за едни ще има закони, а за други не? Разочарован съм от живота тук...

2018-10-29 14:15:10 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Спасов, Трудовото законодателство дава възможност чрез представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда или чрез представителите на работещите по чл. 30, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд да се поставят въпроси, свързани с трудовите и осигурителни права и безопасните и здравословни условия на труд пред работодателя и пред държавните органи. В случай, че предприетите от работодателя мерки не са достатъчни да гарантират тези права на работниците, както и тяхното здраве и безопасност, следва да се има предвид, че всеки работещ може да се обърне към Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, която осъществява цялостен контрол по спазване на трудовото законодателство и здравословните и безопасни условия на труд. (НА)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България