Категории:


Към категориите

2018-05-23 09:19:36 - стойка стоева
работно помещение, класна стая с климатик счита ли се за климатизирано помещение и трябва ли да се измерва микроклимат съгласно наредбата за микроклимата

2018-07-20 14:18:59 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Стоева, Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места ( обн., ДВ, бр. 63 от 1.08.2014 г., в сила от 2.11.2014 г.) определя оптимални и допустими стойности на параметрите на микроклимата. Оптималните гранични стойности зависят от периода на годината и категорията на работата. Те се прилагат при климатизирани производствени помещения и за постоянни работни места в климатизирани кабини за управление и контрол. Допустимите гранични стойности зависят от периода на годината, категорията на работата и вида на работното място. Те се прилагат в случаите, когато поради технически или технологични причини не е възможно да се осигури спазване на оптималните гранични стойности. По смисъла на § 1. т.4 от допълнителните разпоредби на "климатизирано помещение" е помещение, в което климатичната инсталация е проектирана за централизирано поддържане на температурата и влажността на въздуха. Помещениe, в коeто параметрите на микроклимата са определени от личния избор на работещите, не може да се счита за климатизирано и за него не се прилагат оптималните гранични стойности. Съгласно чл. 14, ал.1 от наредбата, работодателят е длъжен да оцени риска за здравето и безопасността на работещите от параметрите на микроклимата на работни места в сгради или от неблагоприятните климатични въздействия при работа на открито и когато е необходимо, да направи съответните измервания. Необходимостта от измервания се определя след консултации с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд. В случая с помещение, в което има климатик и параметрите на микроклимата могат да бъдат контролирани според предпочитанията и комфорта на работещите, не е необходимо измерване, освен ако няма основание да се счита, че допустимите максимални и минимални стойности са нарушени. /ДК/

2018-05-18 09:02:38 - Цветелина Йорданова
Здравейте, Във връзка с изискването за целостта на книгите за инструктаж, допустимо ли е да се отпечата книга за инструктаж с реквизитите от наредбата и въведени имената на служителите, плюс празни редове за новопостъпилите, които да се дописват? Тези няколко страници могат да се повтарят до края на книгата. Персоналът ни е относително постоянен.

2019-05-16 12:04:10 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема г-жо Йорданова, Изискването на чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е инструктажите, проведени по реда на наредбата, да се документират в Книги за инструктажи, съгласно приложение №1. В този смисъл при документирането на отделните видове инструктажи е необходимо да се спазва формата с всички посочени реквизити, както и изискването за наличие на книга. Посочените в приложение №1 към чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. таблични форми за документиране на инструктажите, предвиждат колона за отбелязване на датата на провеждане на инструктажите, както и колона за отбелязване на номер по ред в книгата, поради което, попълването на редовете от приложението трябва да отразяват последователността на провеждането им. Освен това, при документиране на инструктажа е необходимо да се гарантира целостта на книгата и проследимостта на записите в нея, като не се допуска тяхното допълване, заличаване или промяна. Предвид предоставената информация, по наше мнение, предложението за „отпечатване на книга за инструктаж с реквизитите от наредбата и въведени имената на служителите, плюс празни редове за новопостъпилите, които да се дописват“ е неприложимо за различните видове инструктажи. По този начин се допуска нарушаване на последователността на номерацията в колона „№ по ред“, както и в колоната за „дата на провеждане“. Освен това, наличието на празни редове дава възможност за допълнително документиране на инструктажи, което е недопустимо и в нарушение на изискванията на наредбата. (ВС)

2018-04-30 12:06:07 - Славчо Челебиев
Фирмата,в която работя има няколко поделения в страната.Допустимо ли е със заповед да се упълномощят служители от тези поделения ,които да извъшват първоначалния и всички други инструктажи предвидени в Наредба №РД-07-02 от 16.12.2009г и да ги отразяват в съответните документи

2018-07-24 10:49:35 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми, г-н Челебиев, Съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, работодателят определя реда и условията, при които се провеждат инструктажите, като се отчитат характерът на изпълняваната работа, конкретните условия на работното място и съществуващият професионален риск. Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 4 той писмено определя лицата, които ще ги провеждат, като те трябва да са с подходящо образование. Следователно ако са изпълнени тези изисквания е допустимо организацията по провеждане на инструктажите да се осъществи по описания от Вас начин. (НА)

2018-04-27 15:42:46 - Силвия Асенова
Може ли и на какво правно основание, възложител да наложи парична санкция на работник на изпълнителя за неспазване на правилата за осигуряване на ЗБУТ.

2018-06-29 12:50:51 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Асенова, Неспазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труда е нарушение на трудовата дисциплина (чл. 187, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда). Съгласно чл. 188 от Кодекса на труда (КТ) могат да се налагат следните дисциплинарни наказания на работника или служителя: забележка, предупреждение за уволнение и уволнение. Кодексът на труда не предвижда възможност за налагане на парична санкция за допуснато дисциплинарно нарушение от страна на работника. Работодателят има възможност да потърси и имуществена отговорност от работника или служителя съобразно правилата на глава десета от Кодекса на труда за вредата, която е причинил на работодателя по небрежност при или по повод изпълнението на трудовите си задължения. За вреда, която е причинена умишлено или в резултат на престъпление или е причинена не при или по повод изпълнението на трудовите задължения, отговорността се определя от гражданския закон. В тази връзка считаме, че няма законово основание за налагане на парична санкция на работник или служител от страна на възложителя при неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд. НС

2018-04-27 09:12:15 - Тинка Шентова
Уважаеми господа,на 20 март 2018 год. зададох въпрос, на който до днес 27 април 2018 год. нямам отговор. Каква е причината? Моля ви да ми отговорите.Извинете за беспокойството.

2018-07-20 14:16:56 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Шентова, Правилата, които са уреждали категоризирането на труда при пенсиониране през посочения от Вас период от време се съдържат в отменения Правилник за категоризиране на труда при пенсиониране (обнародван на 29.12.1967г., в сила до 31.12.1999г.). Съгласно Правилника, трудът на хладилните техници се зачита от трета категория, на основание т. 66. Бихме желали да Ви уведомим, че съгласно Кодекса за социално осигуряване, преценката на категорията труд се извършва от длъжностно лице от териториалното поделение на Националния осигурителен институт на база оригинални документи за осигурителния стаж. /ДК/

2018-04-23 16:13:30 - Лозан Николаев
Здравейте, очаквам отговор на въпрос който зададох на 19.03.2018 г. Работодателя ми е предоставил ватиран работен костюм за зимния период (работа на открито). Това специално работно облекло ли е, по смисъла на Наредба № 3 от 19 .04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място? Или работно облекло, съгласно Наредба за безплатно работно и униформено облекло? Благодаря предварително.

2018-07-20 13:13:41 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Николаев, Лични предпазни средства (ЛПС), в това число, специално работно облекло, се предоставят на работниците и служителите при условия и ред, определени в Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.). Основната характеристика на ЛПС е, че те са специално предназначени за опазване на здравето и безопасността на работещите. Т.е. определят се в зависимост от резултатите от оценката на професионалните и здравни рискове на конкретните работни места. Изборът на ЛПС трябва да се съобрази с редица условия и изисквания, подробно описани в наредбата и в приложенията към нея - неизчерпателния списък на дейности, които могат да изискват прилагане на лични предпазни средства, посочени в приложение № 1, неизчерпателния списък на лични предпазни средства, посочени в приложение № 2, таблицата за части на тялото на работещите, изложени на рискове, посочена в приложение № 3. Личните предпазни средства трябва: да осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да водят до увеличаване на който и да е риск; да отговарят на условията на съответното работно място; да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите; да съответстват на размерите на използващия ги, ако е необходимо, след подходящо регулиране. Условията и редът за предоставяне на работниците и служителите на работно облекло са регламентирани в Наредба за безплатното работно и униформено облекло (ДВ. бр.9 от 2011 г.). Безплатно работно облекло се осигурява, с оглед да се запази личното облекло на работниците и служителите при изпълнение на възложената работа, а униформено облекло се предоставя, когато при изпълнение на задълженията, се налага отличаване на работниците и служителите от останалото население, както и с оглед дейността на предприятието (чл. 3 и чл. 4). Решението за предоставяне на ЛСП или на работно облекло и за кои работници, следва да бъде взето от работодателя, като се съобрази с конкретните условия на работните места, оценката на професионалните и здравни рискове и изискванията на посочените наредби. Неизчерпателният списък на дейности, които могат да изискват прилагане на лични предпазни средства, съгласно приложение № 1 към чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3, съдържа в т. 7.1 „Работа на открито при дъжд и студ“ (Защита от неблагоприятни климатични въздействия). Неизчерпателният списък на лични предпазни средства приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3, съдържа в т. 9.2.6 „Термични (за защита от студ облекла“. В тази връзка, считаме за целесъобрано ватираният работен костюм при работа на открито за зимния период да се предоставя като ЛПС (специално работно облекло), на основание Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. (ВС)

2018-04-23 11:45:00 - Тодорова
Здравейте, моля да ми отговорите на въпроса, подлежи ли на ежедневен инструктаж работещ на длъжност „Началник склад“. В склада се съхраняват опасни химични вещества и смеси. Въпросното лице „Началник склад“ провежда ежедневен инструктаж на работещите в склада. Чакам отговор на въпроса от 07.3.2018 г.

2018-04-23 12:42:13 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Тодорова, Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително: в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи. Ежедневния инструктаж има за цел да запознае работника със специфични опасности или рискове, свързани с изпълняваната от него работа за деня. В тази връзка за конкретната длъжност следва да се вземат предвид специфичните рискове при работа с опасни химически вещества и да се прецени необходимостта от провеждане на ежедневен инструктаж. (НА)

2018-04-23 11:41:15 - Тодорова
Здравейте, този въпрос го задавам вече трети път, предишните два са от 24.01.18г. и 16.03.18г. и се надявам да получа отговор. Въпросът е, съгласно чл. 23 от НАРЕДБА№ 3 от 19 .04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, Работодателят осигурява периодични проверки за качествата на личните предпазни средства. Моля, за повече яснота относно тези проверки, да отговорите на следните въпроси. На кои ЛПС се правят периодични проверки, на всички (каски, маски, антифони, очила) или само на определени ( диелектрични боти, ръкавици, ЛПС срещу падане от височина)? Периодичните проверки се правят на раздадените за ползване на работещите ЛПС или на наличните в склада? Какво включват проверките за качествата на личните предпазни средства? На какъв срок се извършват проверките? Какви лица имат право да ги извършват? Какви данни трябва да съдържа протокола от проверката?

2018-07-20 13:08:24 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Тодорова, Съгласно чл. 23 от Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.), работодателят е длъжен да осигури периодични проверки за качествата на личните предпазни средства. Периодичните проверки, съгласно чл. 23 се отнасят до качествата на ЛПС, осигурени от работодателя в изпълнение на Наредба № 3. В този смисъл, проверките следва да установят, дали ЛПС, предоставени на работещите, както и осигуреният резерв от ЛПС, съгласно чл. 22, продължават да отговарят на изискванията на Наредба № 3. В тази връзка периодичните проверки следва да се отнасят, както до раздадените за ползване на работещите ЛПС, така и до наличните резерви в склада. Съгласно чл. 15 то Наредба № 3, личните предпазни средства се използват в съответствие с инструкциите на работодателя и производителя. Пряко свързана с осигуряване качеството на ЛПС е и разпоредбата на чл. 16а, ал. 1 от Наредба № 3, съгласно която работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за изпълнение на изискванията на членове от 4 до 16 и на общите изисквания за използване и/или за осигуряване на лични предпазни средства съгласно приложения № 1, № 2 и № 3 при спазване на разпоредбите на нормативните актове за съществените изисквания към продуктите, които са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие. Нормативните актове за съществените изисквания към продуктите, които се отнасят до личните предпазни средства са: Законът за техническите изисквания към продуктите, Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства (ДВ, бр. 6 от 2018 г.). Съгласно чл. 9, ал.3 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, при спазване на изискванията на чл. 8, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/425 производителят гарантира, че личното предпазно средство се придружава от инструкциите и информацията, посочени в т. 1.4 от приложение II „Съществени изисквания за опазване на здравето и за безопасност“ на Регламент (ЕС) 2016/425, на български език. Инструкциите и информация на производителя, съгласно т. 1.4 от приложение II „Съществени изисквания за опазване на здравето и за безопасност“ на Регламент (ЕС) 2016/425, които трябва да бъдат предоставени с ЛПС, освен наименованието и адреса на производителя, трябва да съдържат цялата необходима информация за: а) съхранението, използването, почистването, поддръжката, обслужването и дезинфекцията. Препоръчваните от производителите продукти за почистване, поддръжка или дезинфекция не трябва да имат неблагоприятно въздействие върху ЛПС или върху ползвателя, когато се използват в съответствие с приложимите инструкции; б) резултатите от съответните технически изпитвания за проверка на нивата или класовете защита, осигурявани от ЛПС; в) когато е приложимо, принадлежности, които могат да бъдат използвани с ЛПС и характеристиките на подходящите резервни части; г) когато е приложимо, класовете на защита, подходящи за различните нива на риск, и съответните ограничения за употреба; д) когато е приложимо, месецът и годината или срокът на изтичане на годността на ЛПС или на определени негови компоненти; е) когато е приложимо, типа опаковка, подходяща за транспортиране; ж) значението на всички маркировки; з) риска, от който съответното ЛПС е проектирано да предпазва; и) препратка към настоящия регламент и, когато е приложимо, препратка към друго законодателство на Съюза за хармонизация; й) името, адреса и идентификационния номер на нотифицирания орган или органи, участвал(и) в оценяването на съответствието на ЛПС; к) препратка към съответния(ите) хармонизиран(и) стандарт(и), включително датата на стандарта (стандартите), или препратка към другите технически спецификации, които са използвани; л) интернет адреса, където може да се намери ЕС декларацията за съответствие. В тази връзка, при определяне на конкретната организация на проверките за качество и периодите за проверки, работодателят следва да има предвид и разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/425 и на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, включително, посочените срокове на годност на ЛПС или на определени техни компоненти. (ВС)

2018-04-15 14:13:29 - Петя Илиева
. Изпълнение на основните изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и наредбите за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд в съответствие със спецификата на работното място и рисковете за здравето и безопасността на работниците и служителите

2018-04-24 11:14:24 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Илиева, Съгласно правилата, относно рубриката „Въпроси и отговори“ на въпроси в които има становища, мнения, предложения, коментари, които не съдържат конкретен въпрос, както и изрази, квалификации и други не се изготвят отговори./НД/

2018-04-13 14:42:01 - Преслава
Здравейте! Има ли минимум на сумата на проекта при условията на Фонд "Условия на труд"?

2018-04-24 11:15:38 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо, Информация, свързана с дейността на Фонд „Условия на труд“ може да получите на следните телефони: 02/986 1458; 02/8119 502./НД/

2018-04-11 13:56:29 - Маргарита Антонова
Задължен ли е работодателят да измерва нивото на осветеност на всички работни места? Как се определят контролните точки за измерване на степента на осветеност и нивото на общата осветеност? Изискването е съгласно Наредба 16-116, издадена от МИЕ, но при проверките от инспекция по труда се изискват протоколи с ежегодни измервания на осветеност?

2018-07-20 14:17:47 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Антонова, По отношение на осветеността следва да се има предвид чл. 78 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, който изисква в процеса на експлоатация да се поддържат проектните, количествените и качествените показатели на осветителните уредби и на устройствата за осветление. В тази връзка измервания за осветеност се правят във връзка с установяване на качествените показатели на осветителните уредби и устройства по реда на действащата нормативна уредба (.Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (обн., ДВ, бр. 26 от 7.03.2008 г., в сила от 11.03.2008 г.), поради което, протоколите от измерванията по реда на Наредба № 16-116 се изискват от инспекторите по труда, във връзка с установяване на изпълнението на задължението по чл. 78 от Наредба № 7. По въпроса как се определят контролните точки за измерване на осветеност следва да се обърнете към Министерството на енергетиката по компетентност. В допълнение, от трудово-хигиенна гледна точка за работните места, в зависимост от вида дейност, която се извършва, има определени норми за проектиране на изкуствено осветление , които се отнасят за нови и за реконструиране на съществуващи промишлени предприятия, обществени и жилищни сгради, а също за площадки на предприятия за работи, извършвани на открито. Такива норми са определени в Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (Издадена от министъра на народното здраве, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.1976 г., изм., бр. 64 от 10.08.1976 г.), както и в стандартите за осветление по БДС. Когато тези норми са спазени на проектно ниво, не са извършвани изменения в оборудването, а изправността на инсталацията е документирана по съотвения ред, не е необходимо измерването на осветеност на всяко отделно работно място да се повтаря ежегодно с оглед удостоверяване на осигуреното адекватно осветление от хигиенна гледна точка. /ДК/.

2018-04-11 13:00:06 - Николай Цветанов
Здравейте, на 15.03.2018 зададох въпрос за обезщетение при трудова злополука. Не намерих още отговор. Дали ще има скоро? Мерси.

2018-04-16 14:29:00 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Цветанов, Съгласно чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица са всички държавни служители по Закона за държавния служител, включително и държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи. Следователно, като държавен служител в системата на МВР ползвате всички осигурителни права на осигурените лица за трудова злополука и професионална болест по смисъла на чл. 12 от КСО, а именно: парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест, санаторно-курортно лечение, належащ медицински преглед, изследване и/или лечение; парични помощи за профилактика и рехабилитация; пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест; парични помощи за помощно-технически средства, свързани с увреждането. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност се изчислява като процент (80 % за временна неработоспособност поради общо заболяване, 90 % за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест) от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, като то не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението ‒ чл. 41, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)./ДК/

2018-04-10 14:05:27 - Татяна Ангелова
1.Задължителни са застраховките в училищата:-персонал и ученици. 2.Какви измервания са необходими в училищата. Благодаря предварително!

2018-07-20 15:51:39 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Ангелова, 1. На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.) ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика се определя коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през съответната година, като за всички икономически дейности включени в заповедта, застарховането на работниците и служителите е задължително, тъй като в тях коефициентът на трудов травматизъм е над средния за страната. За 2018 г. икономическа дейност „Образование“ не е включена в дейностите за задължително застраховане. В случай че застраховането на персонала и учениците в училищата е задължително по реда на друго законодателство, следва да се обърнете към съответния компетентен орган. 2. Съгласно чл. 10, ал.1, т.6 на Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.), данните от измерванията на факторите на работната среда могат да бъдат един от източниците на информация за оценяване на риска. Периодичността на оценяване на риска, включително и вида на необходимите измервания на параметри на работната среда се определят от работодателя, в зависимост от установения риск и в съответствие с изискванията на нормативните актове. Най-общо задължителни по отношение на всички работни места са измерванията на параметрите на микроклимата, измерванията, свързани с изправността на осветителните уредби и на ел. инсталацията, на шума, когато оценката на риска е показала нива на шума надвишаващи или близки до установените гранични норми. Останалите измервания са в зависимост от установените рискове. /ДК/

2018-03-20 16:54:57 - Тинка Шентова
Уважаеми Господа, Брат ми сега е на 62 години.От 1979 до 1997 година е работил като хладилен техник в работилница към МО. През това време е използвал опасния за здравето и забранен със закон газ фреон R12. Каква категория се води неговия труд.Благодаря.

2018-07-20 14:16:35 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Шентова, Правилата, които са уреждали категоризирането на труда при пенсиониране през посочения от Вас период от време се съдържат в отменения Правилник за категоризиране на труда при пенсиониране (обнародван на 29.12.1967г., в сила до 31.12.1999г.). Съгласно Правилника, трудът на хладилните техници се зачита от трета категория, на основание т. 66. Бихме желали да Ви уведомим, че съгласно Кодекса за социално осигуряване, преценката на категорията труд се извършва от длъжностно лице от териториалното поделение на Националния осигурителен институт на база оригинални документи за осигурителния стаж. /ДК/

2018-03-20 12:12:12 - Иван Тодоров
Въпросът ми е: Подлежат ли на обучение на работното място, съгласно чл.13.ал.2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, работещи като автомонтьор, машинист ПСМ и механошлосер в обогатителна фабрика.

2018-08-13 10:00:37 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Тодоров, Съгласно изискването на чл. 281, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 13, ал. 2 от Наредба № РД-07-2 (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г.) обучение (освен инструктажа на работното място) по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд се провежда на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора, независимо от тяхната подготовка, образование, квалификация и трудов стаж по същата или друга професия. Съгласно чл. 2, ал. 1 от наредбата работодателят осигурява на всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност и на работното място, като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място. В запитването Ви липсват конкретни данни за спецификата на условията на труд и на работните места за автомонтьор, машинист ПСМ и механошлосер, работещи в обогатителната фабрика. От тази гледна точка даваме отговор по принцип. Предвид основните трудови функции на посочените длъжности, може да се предположи, че работещите изпълняват дейности, свързани с използване, обслужване и ремонт на машини и съоръжения в обогатителната фабрика. В тази връзка, с оглед допускане до самостоятелна работа, следва да се направи проверка на знанията чрез изпит по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд (чл. 13, ал. 4 от Наредба № РД-07-2). Това от своя страна предполага провеждане на обучение, като се следват изискванията на ал. 3 на чл. 13 от наредбата. (НА)

2018-03-20 12:00:08 - Тодоров
Здравейте, ако на територията на фирма, на чиято площадка се намират и други фирми подизпълнители (като охранители и др.), на които е проведен начален инструктаж от фирмата възложител, прави ли се извънреден инструктаж на подизпълнителите при трудова злополука във фирмата възложител? ? Съгласно споразумението между двете фирми, възложителя провежда само начален инструктаж на подизпълнителите. Ако е необходимо провеждането на извънреден инструктаж, от кого се провежда инструктажа? От лице на подизпълнителите или от лице на възложителите? На какво основание?

2018-08-10 17:32:03 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Тодоров, Въпросът не съдържа подробна информация за вида на обекта, характера на работата, която се извършва на площадката, поради което отговаряме по принцип. Задължението за провеждане на извънреден инструктаж след трудова злополука е на работодателя, в който е назначен пострадалия работник или служител, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-07-2 (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г.). В случай, че причините, довели до злополуката, засягат дейността на други работодатели, ползващи същата работна площадка, би следвало на техните работници и служители също да се проведе извънреден инструктаж. Ако в споразумението по чл. 18 от ЗЗБУТ не е указано кой провежда различните видове инструктажи, то всеки работодател сам провежда на своите работници и служители извънреден инструктаж, като програмата за провеждане му се определя в зависимост от причината, която е наложила неговото провеждане. (НА)

2018-03-19 14:07:28 - Тодоров
Ако станат две поредни трудови злополуки, в два последователни работни дни (петък и понеделник) и работодателя издаде две заповеди в един и същ работен ден (понеделник), колко извънредни инструктажа следва да бъдат направени? Два? Или един в който да са включени двете злополуки?

2018-08-10 17:35:37 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н/г-жо Тодоров, Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, извънреден инструктаж се провежда след всяка трудова злополука по чл. 55, ал. 1 на Кодекса за социално осигуряване и установена професионална болест, както и след пожар, промишлена авария и природно бедствие. Съгласно ал. 4 от същия член програмата за провеждане на извънреден инструктаж се определя в зависимост от причината, която е наложила неговото провеждане. Налице е изискване след всяка трудова злополука да се проведе извънреден инструктаж, но няма определен срок, в който това да се случи. В конкретния случай след като са издадени вече две заповеди в един ден, по наше мнение, няма пречка в изпълнение на тях да се проведе един инструктаж, но при условие, че в програмата са включени причините, породили и двете трудови злополуки и е целесъобразно с един инструктаж да бъдат обхванати всички работници и служители, които следва да бъдат инструктирани, съгласно издадените заповеди. (НА)

2018-03-19 13:58:04 - Лозан Николаев
Работодателя ми е предоставил ватиран работен костюм за зимния период (работа на открито). Това специално работно облекло ли е, по смисъла на Наредба № 3 от 19 .04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място? Или работно облекло, съгласно Наредба за безплатно работно и униформено облекло?

2018-07-20 13:13:12 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Николаев, Лични предпазни средства (ЛПС), в това число, специално работно облекло, се предоставят на работниците и служителите при условия и ред, определени в Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.). Основната характеристика на ЛПС е, че те са специално предназначени за опазване на здравето и безопасността на работещите. Т.е. определят се в зависимост от резултатите от оценката на професионалните и здравни рискове на конкретните работни места. Изборът на ЛПС трябва да се съобрази с редица условия и изисквания, подробно описани в наредбата и в приложенията към нея - неизчерпателния списък на дейности, които могат да изискват прилагане на лични предпазни средства, посочени в приложение № 1, неизчерпателния списък на лични предпазни средства, посочени в приложение № 2, таблицата за части на тялото на работещите, изложени на рискове, посочена в приложение № 3. Личните предпазни средства трябва: да осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да водят до увеличаване на който и да е риск; да отговарят на условията на съответното работно място; да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите; да съответстват на размерите на използващия ги, ако е необходимо, след подходящо регулиране. Условията и редът за предоставяне на работниците и служителите на работно облекло са регламентирани в Наредба за безплатното работно и униформено облекло (ДВ. бр.9 от 2011 г.). Безплатно работно облекло се осигурява, с оглед да се запази личното облекло на работниците и служителите при изпълнение на възложената работа, а униформено облекло се предоставя, когато при изпълнение на задълженията, се налага отличаване на работниците и служителите от останалото население, както и с оглед дейността на предприятието (чл. 3 и чл. 4). Решението за предоставяне на ЛСП или на работно облекло и за кои работници, следва да бъде взето от работодателя, като се съобрази с конкретните условия на работните места, оценката на професионалните и здравни рискове и изискванията на посочените наредби. Неизчерпателният списък на дейности, които могат да изискват прилагане на лични предпазни средства, съгласно приложение № 1 към чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3, съдържа в т. 7.1 „Работа на открито при дъжд и студ“ (Защита от неблагоприятни климатични въздействия). Неизчерпателният списък на лични предпазни средства приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3, съдържа в т. 9.2.6 „Термични (за защита от студ облекла“. В тази връзка, считаме за целесъобрано ватираният работен костюм при работа на открито за зимния период да се предоставя като ЛПС (специално работно облекло), на основание Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. (ВС)

2018-03-19 13:44:18 - Ваня Тодорова
Работещи в дружество на различни длъжности и различни площадки са определени от работодателя за вътрешни одитори на дружеството. При извършване на одити на работните площадки вътрешните одитори се явяват като посетители или лица които ще работят на територията на дружеството? На какъв инструктаж подлежат, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Начален? На работното място? Извънреден? Подлежат ли при всяко посещение на инструктаж? Може ли веднъж проведен инструктажа да важи за цялата година?

2018-08-10 17:39:55 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Тодорова, Условията и реда за провеждането на обучения и инструктажи по безопасност и здраве при работа (БЗР) са регламентирани в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.). С наредбата са установени видовете инструктажи по БЗР, всеки с определен обхват, съдържание, цели, продължителност и програма. Доколкото става ясно от питането въпросните вътрешни одитори са работници/служители на работодателя, имат определени работни места, следователно на тях им е проведен начален инструктаж при постъпване на работа и инструктаж на работното място. В случая работодателят е добавил нови задължения за тези работещи като одитиращи, т. е. променил е работните им места и организацията на работа. В тази връзка считаме, че на тях би следвало да се проведе извънреден инструктаж, като се спазват изискванията Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В случай, че не се променят обстоятелствата, работните места и организацията на работа, поради които се провежда извънредния инструктаж, не е необходимо да се провежда на всяко посещение. (НА)

2018-03-19 12:53:29 - Илияна Ангелова
Трябва ли на официален празник да се предоставя топла храна на Охранител на 12 ч работен ден на СИРВ и полагащ нощни труд в закрито помещение с климатик и ободр. напитк Охранителят НЕ работи в предприятие със специфичен характер. Службата по тр. медицина не е постановила такова даване. След като труд на оф. празник е забранен кой да я предостави

2018-07-20 15:52:45 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Ангелова, Разпоредбата на чл. 140, ал. 2 от Кодекса на труда изисква работодателят да осигурява на работниците и служителите топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощния труд. Разпоредбата се прилага независимо от това дали нощният труд се полага в делник или в празник. /ДК/  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България