Категории:


Към категориите

2018-02-19 16:31:32 - силвия кушева
Собственик съм на еоод и имам магазин за промишлени стоки .Трябва ли при преосвидетелстване за телк да предстява карта за оценка на риска и заключително становище от лекар "стм"

2018-03-23 16:44:42 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Кушева, При преосвидетелстване в ТЕЛК следва да предоставите производствена характеристика, която се подписва от работодател и от СТМ, тъй като комисията следва да се произнесе и за необходимостта от трудоустрояване и за противопоказаните условия на труд. Тъй като, видно от информацията в запитването, като собственик на ЕООД е възможно самата Вие да сте и работодател, няма пречка производствената характеристика да бъде подписана от Вас. От работодателя при освидетелстването може да бъде поискана и допълнителна информация от страна на комисията или НОИ относно оценката на риска (вкл. и данни от измервания на параметри на работната среда) и условията на труд, ако освидетелстването е по повод професионално заболяване. /ДК/

2018-02-19 16:03:03 - Стамен Николов
Здравейте. Аз съм рехабилитатор работя по 6:30 мин. като 3 часа са заети от масажи, а останалото време работя във физиотерапия с високо честотни апарати. Работодателя ми иска да увеличи работното време на 8 часа, според който Чл. 4. от НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ не важи, защото не прекарвам повече 4 часа в масаж или физиотерапия.

2018-03-23 16:43:41 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Николов, Съгласно чл. 3, т. 7 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време (ПМС № 267 от 12.12.2005 г., обн., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., изм. и доп., бр. 68 от 22.08.2006 г., изм., бр. 10 от 6.02.2009 г., бр. 67 от 21.08.2009 г.), право на 7-часов работен ден имат работниците и служителите, които извършват работи с медицински генератори за високочестотна терапия с мощност 200 W, като специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, с парафин, като рехабилитатори, масажисти и кинезитерапевти. В тази връзка работата Ви и като масажист с парафин и като физиотерапевт с високочестотни апарати попада в обхвата на цитираната разпоредба и следователно, независимо коя от дейностите и в какъв ред изпълнявате, имате право на намалено работно време от 7 часа, ако тези работи сумарно надвишават половината от законоустановеното работно време. /ДК/

2018-02-19 10:51:21 - Таня Кълцева
Необходимо ли е едновременно наличие на двете изисквания на чл.285 от КТ - специфичен характер на работа и специфична организация на работа или правото може да се ползва и само при наличието на едното от двете условия. Конкретно се интересувам за работещите в общинско звено Чистота, където е налице специфичния характер на работа, но се спори по организацията на работа.

2018-03-23 17:37:54 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Кълцева, Чл. 285 от КТ регламентира задължение на работодателя за предоставяне на безплатна храна и/или добавки към храната на работници и служители, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда. Критериите за специфичен характер и организация на труда са регламентирани съответно в ал. 1 и ал. 2 на чл. 2 от Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (обн., ДВ, бр. 1 от 3.01.2006 г.). Тези две условия трябва да действат кумулативно (едновременно) съгласно чл. 285, ал. 1 от КТ, за да има задължение работодателят за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. (ВС)

2018-02-05 13:34:34 - Петранка Мицова
С каква периодичност следва да се провежда периодичен инструктаж на международни шофьори? Чл. 15, ал. 2 на Наредба РД-07-2 изисква провеждането му съвместно с ежедневен инструктаж. Значи ли това, че ако шофьора пътува всяка седмица /до Гърция, Румъния/ следва да се провежда и периодичен инструктаж, съвместно с ежедневния. Благодаря!

2018-03-02 11:14:08 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Мицова, В чл. 15, ал. 2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е указано, че ежедневният инструктаж на работещите, пряко заети в международните автомобилни превози, се съвместява с периодичния инструктаж и се провежда преди тръгване на път. Той се документира в Книгата за ежедневен инструктаж. Периодичният инструктаж се провежда въз основа на правилата, нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа, отнасящи се за дадената професия, работно място или дейност. Съгласно чл. 11, ал. 2 от Наредба № РД-07-2 инструктажите се провеждат по ред и при условия, определени от работодателя, като се отчитат характерът на изпълняваната работа, напр. ежеседмични пътувания в чужбина, конкретните условия на работното място и съществуващият професионален риск, при спазване изискванията на наредбата. В случая считаме, че трябва да е изпълнено условието на чл. 14, ал. 1 от Наредба № РД-07-2 периодичният инструктаж да се провежда не по-рядко от един път на три месеца за работещите, пряко заети в международните автомобилни превози.(НА)

2018-02-01 13:54:48 - Николинка Христова
Моля отговорите може ли читалище да кандидатства пред Фонд Условия на труд и как се изчисляват коефициентите:степен на риск в икономическата дейност;и за отчитане големината на предприятието? Осигурените лица в читалищата навсякъде са малко, а потребителите - самодейци, ръководители, кръжочници и т.н., зрители и присъстващи на събития са много.

2018-04-16 14:33:04 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Христова, С всички въпроси относно съ-финансиране на проекти за подобряване на условията на труд следва да се обърнете към Фонд „Условия на труд“. Информация за дейността на фонда и данни за контакт можете да намерите на: https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=598&lang= /ДК/

2018-01-26 13:26:28 - Г.Василева
Работя ката чистачка иползвам различни почистващи препарати.Имам ли право на допълнително заплащане за работата с тези препарати?

2018-03-06 10:40:24 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Василева, Съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2007 г.), основната работна заплата на работника или служителя се определя на база на оценката на работните места и се договаря с трудовия договор между страните по трудовото правоотношение. Съгласно Наредбата, сложността на труда, отговорността на труда, тежестта на труда, параметрите на работната среда (включително рискът от експозиция на биологични агенти на работното място) са елементи на оценката на работното място и длъжност, въз основа на която се формира основната работна заплата (чл.4). Видовете допълнителни трудови възнаграждения (ДТВ) са определени в глава III на наредбата, като не се предвижда ДТВ за специфични условия на труд, каквато е експозицията на химични агенти, прах и др. С разпоредбата на чл. 13, ал.1, т. 2, се дава възможност с колективен трудов договор, с вътрешни правила за работната заплата и/или с индивидуален трудов договор да се определят и други допълнителни трудови възнаграждения за промени в условията на труд с временен характер, които водят до допълнително нервно-психическо натоварване, и в други условия, увреждащи здравето на работника. Следва да се има предвид, обаче, че тази възможност е за промени в условията на труд с временен характер и може да се прилага временно. (ВС)

2018-01-24 10:13:22 - М.Николаева
Здравейте, интересува ме професиите с намалено работно време-лекар-рентгенолог, клиничен лекар, рентгенов лаборант, клиничен лаборант които са на 7 часов работен ден, могат ли да са на втори трудов договор на 4 часа.Тоест-първи трудов договор на 7 часа, и втори на 4 часа.Благодаря!

2018-05-08 16:43:22 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Николаева, Правото на намалено работно време е регламентирано в чл. 137, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) и се прилага като допълнителна закрила за работниците и служителите, при които работата при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки, но намаляването на продължителността на работното време води до ограничаване на рисковете за тяхното здраве. На основание чл. 137, ал. 2 КТ е издадена Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време. Съгласно чл. 112 т. 1 от КТ изрично се забранява полагането на допълнителен труд от работници или служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки - за работа при същите или други специфични условия; В тази връзка считаме за недопустимо работници и служители, на които е определено намалено работно време, да се назначават на втори трудов договор при същите условия и професионални рискове. /ДК/

2018-01-24 10:07:11 - Ваня Тодорова
Здравейте, съгласно чл. 23 от НАРЕДБА № 3 от 19 .04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, Работодателят осигурява периодични проверки за качествата на личните предпазни средства. Моля, за повече яснота относно тези проверки, да отговорите на следните въпроси. На кои ЛПС се правят периодични проверки, на всички (каски, маски, антифони, очила) или само на определени ( диелектрични боти, ръкавици, ЛПС срещу падане от височина)? Периодичните проверки се правят на раздадените за ползване на работещите ЛПС или на наличните в склада? Какво включват проверките за качествата на личните предпазни средства? На какъв срок се извършват проверките? Какви лица имат право да ги извършват? Какви данни трябва да съдържа протокола от проверката?

2018-07-20 13:06:02 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Тодорова, Съгласно чл. 23 от Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.), работодателят е длъжен да осигури периодични проверки за качествата на личните предпазни средства. Периодичните проверки, съгласно чл. 23 се отнасят до качествата на ЛПС, осигурени от работодателя в изпълнение на Наредба № 3. В този смисъл, проверките следва да установят, дали ЛПС, предоставени на работещите, както и осигуреният резерв от ЛПС, съгласно чл. 22, продължават да отговарят на изискванията на Наредба № 3. В тази връзка периодичните проверки следва да се отнасят, както до раздадените за ползване на работещите ЛПС, така и до наличните резерви в склада. Съгласно чл. 15 то Наредба № 3, личните предпазни средства се използват в съответствие с инструкциите на работодателя и производителя. Пряко свързана с осигуряване качеството на ЛПС е и разпоредбата на чл. 16а, ал. 1 от Наредба № 3, съгласно която работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за изпълнение на изискванията на членове от 4 до 16 и на общите изисквания за използване и/или за осигуряване на лични предпазни средства съгласно приложения № 1, № 2 и № 3 при спазване на разпоредбите на нормативните актове за съществените изисквания към продуктите, които са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие. Нормативните актове за съществените изисквания към продуктите, които се отнасят до личните предпазни средства са: Законът за техническите изисквания към продуктите, Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства (ДВ, бр. 6 от 2018 г.). Съгласно чл. 9, ал.3 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, при спазване на изискванията на чл. 8, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/425 производителят гарантира, че личното предпазно средство се придружава от инструкциите и информацията, посочени в т. 1.4 от приложение II „Съществени изисквания за опазване на здравето и за безопасност“ на Регламент (ЕС) 2016/425, на български език. Инструкциите и информация на производителя, съгласно т. 1.4 от приложение II „Съществени изисквания за опазване на здравето и за безопасност“ на Регламент (ЕС) 2016/425, които трябва да бъдат предоставени с ЛПС, освен наименованието и адреса на производителя, трябва да съдържат цялата необходима информация за: а) съхранението, използването, почистването, поддръжката, обслужването и дезинфекцията. Препоръчваните от производителите продукти за почистване, поддръжка или дезинфекция не трябва да имат неблагоприятно въздействие върху ЛПС или върху ползвателя, когато се използват в съответствие с приложимите инструкции; б) резултатите от съответните технически изпитвания за проверка на нивата или класовете защита, осигурявани от ЛПС; в) когато е приложимо, принадлежности, които могат да бъдат използвани с ЛПС и характеристиките на подходящите резервни части; г) когато е приложимо, класовете на защита, подходящи за различните нива на риск, и съответните ограничения за употреба; д) когато е приложимо, месецът и годината или срокът на изтичане на годността на ЛПС или на определени негови компоненти; е) когато е приложимо, типа опаковка, подходяща за транспортиране; ж) значението на всички маркировки; з) риска, от който съответното ЛПС е проектирано да предпазва; и) препратка към настоящия регламент и, когато е приложимо, препратка към друго законодателство на Съюза за хармонизация; й) името, адреса и идентификационния номер на нотифицирания орган или органи, участвал(и) в оценяването на съответствието на ЛПС; к) препратка към съответния(ите) хармонизиран(и) стандарт(и), включително датата на стандарта (стандартите), или препратка към другите технически спецификации, които са използвани; л) интернет адреса, където може да се намери ЕС декларацията за съответствие. В тази връзка, при определяне на конкретната организация на проверките за качество и периодите за проверки, работодателят следва да има предвид и разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/425 и на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, включително, посочените срокове на годност на ЛПС или на определени техни компоненти. (ВС)

2018-01-21 16:06:25 - Евелина
Във фирмата разкриха термичен цех,но принципът на работа не е с цианови вани.Това дава ли право термистите да са втора категория по наредбата и колко трябва да е работният им ден - 7 или 8 часа

2018-03-30 11:46:31 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 2, т. 9 от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, от втора категория при пенсиониране е трудът на работници, непосредствено обслужващи цианови, хромови и оловни вани. Според предвиденото в чл. 9, ал. 1 и 17 от Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, от втора категория е трудът, положен на длъжности, обхванати с чл. 2 от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране. По т. 9 - работниците, назначени на работа на посочените типове вани с длъжности: "галванотехник" или "термист" на оловна, цианова или хромова вана. Прилага се за всички предприятия, в които се използват посочените типове вани. Не се обхваща поддържащият тези съоръжения персонал от специализираните отделения и цехове. В разпоредбата на чл. 3, т. 2 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време е предвидено, че право на 7-часов работен ден имат работниците и служителите, които извършват работи като галванотехници, галванопластици, термисти и закалчици, обслужващи кадмиеви, хромови, цинкови, цианови и оловни вани. Видно от разпоредбите, за да бъде признат труда на термистите от втора категория при пенсиониране и за да имат право на 7-часов работен ден в посочения от Вас случай, работата им трябва да е свързана с цианови вани. КС

2018-01-17 11:05:52 - Наталия Велинова
Здравейте, моля за вашето компетентно мнение! Кой попълва точките от 14 до 22 в производствената характеристика - длъжностното лице на дружеството или лекаря от СТМ? Благодаря предварително!

2018-03-23 17:36:29 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Велинова, Съгласно изискванията на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ДВ, бр. 34 от 4.05.2010 г.), изготвянето на производствена характеристика е задължение на осигурителя - работодателя. При изготвянето на производствената характеристика участват и я подписват следните длъжностни лица: завеждащият “Човешки ресурси”, длъжностното лице по безопасност и здраве при работа, лекарят на СТМ и ръководителят на предприятието. Конкретното разпределение чия отговорност е попълването на отделните точки от формуляра не е нормативно определено. На основание функциите и задълженията, които имат в предприятието длъжностното лице по безопасност и здраве при работа и СТМ, считаме, че предоставянето на информацията по т. 14 до т. 22 от производствената характеристика е тяхна обща компетентност, в зависимост от участието им при оценяване на рисковете на работното място. (ВС)

2018-01-17 10:25:22 - Станимир Дойчинов
Здравейте, въпросът ми е за периодичните медицински прегледи. Имам предписания от ИТ да организирам периодични медицински прегледи на всеки постъпил на работа, шест месеца след постъпването, понеже мдицинското удостоверение важало шест месеца и после работодателят бил длъжен да прекара работника на периодичен медицински преглед.

2018-04-16 14:44:01 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Дойчинов, Задължението на работодателя за осигуряване на медицински прегледи на работниците и служителите e регламентирано от Кодекса на труда, като условията за извършване на предварителните и периодичните прегледи съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите се определят с Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците. Целта на тези прегледи е диагностициране на ранните форми на заболяванията и разкриване на рисковите фактори за възникването на масово разпространените и на социалнозначимите болести (чл. 8 от Наредба № 3), а при вредни за здравето условия на труд прегледите имат за цел и системното наблюдение на здравното състояние на тези групи работници и служители за ранно откриване на професионални увреждания и общи заболявания (чл. 17). В зависимост от оценката на риска за отделните работни места, работодателят следва да изготви и утвърди списъци на подлежащите на прегледи лица и обхвата на прегледите. При липса на вредни за здравето условия на труд се спазва редът по раздел ІІ, като периодичността е както следва: до 18-годишна възраст - ежегодно; от 18- до 40-годишна възраст - един път на пет години; над 40-годишна възраст - един път на 3 години. Задължителните елементи, които се включват в прегледите са посочени изчерпателно в приложение № 5 към Наредбата. Раздел ІІІ от наредбата регламентира специфични изисквания за прегледите на работещи при вредни за здравето условия за труд, конкретизирани във връзка със определени професионални рискове. Периодиката и видът на задължителните медицински прегледи и изследвания на тези работещи са изчерпателно определени в приложения 2 и 3 от наредбата. Тъй като в запитването си не давате информация относно естеството на работа и идентифицираните професионални рискове в предприятието, не можем да Ви дадем изчерпателен отговор относно необходимата периодика на прегледите. Предвид гореизложеното, след назначаване на даден работник, първият преглед от работодателя следва да се осигури най-късно до периода, определен от Наредбата, в зависимост от конкретните рискове на изпълняваната работа. Няма пречка този преглед да се реализира и по-рано, в зависимост от създадената организация от работодателя за осигуряване на прегледите. Въпросът с валидността на медицинското удостоверение за постъпване на работа няма отношение към периодиката на прегледите, тази валидност се отнася за допустимия срок на валидност в случаите, когато удостоверението за съответната длъжност и/или вид работа е издадено преди датата на сключване на трудовия договор и постъпването на работа. /ДК/ 

2018-01-13 18:49:47 - Г.Василева
Работя като чистачка в шивашка фирма. Имам ли право на допълнително заплащане за работа в запрашена обстановка и за работа с различни химични препарати (белина ,кислол и други почистващи препарати).

2018-03-06 10:37:51 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Василева, Съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2007 г.), основната работна заплата на работника или служителя се определя на база на оценката на работните места и се договаря с трудовия договор между страните по трудовото правоотношение. Съгласно Наредбата, сложността на труда, отговорността на труда, тежестта на труда, параметрите на работната среда (включително рискът от експозиция на биологични агенти на работното място) са елементи на оценката на работното място и длъжност, въз основа на която се формира основната работна заплата (чл.4). Видовете допълнителни трудови възнаграждения (ДТВ) са определени в глава III на наредбата, като не се предвижда ДТВ за специфични условия на труд, каквато е експозицията на химични агенти, прах и др. С разпоредбата на чл. 13, ал.1, т. 2, се дава възможност с колективен трудов договор, с вътрешни правила за работната заплата и/или с индивидуален трудов договор да се определят и други допълнителни трудови възнаграждения за промени в условията на труд с временен характер, които водят до допълнително нервно-психическо натоварване, и в други условия, увреждащи здравето на работника. Следва да се има предвид, обаче, че тази възможност е за промени в условията на труд с временен характер и може да се прилага временно. (ВС)

2018-01-12 11:45:37 - Денислава Денчева
Преди два месеца зададох въпрос, свързан с предоставяне на средства за корекция на зрението, но още няма отговор на въпроса.

2018-01-29 16:07:56 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Денчева, Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г.) регламентира задължение на работодателя да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести: преди започване на работа с видеодисплеи; един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години, както и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. Разпоредбата на чл. 9, ал. 2 задължава работодателя да осигури средствата за корекция на зрението за работата с видеодисплей, ако са предписани от специалиста по очни болести при този преглед. В тази връзка, ако при последния преглед няма промяна в зрението, то няма необходимост от нови очила/стъкла, съгласно предписанието на специалиста. /ДК/

2018-01-11 16:36:13 - Елена Данова
Здравейте, въпросът ми се отнася за финансирането на прегледите на учителите. Когато директорът организира медицински прегледи от психиатър и белодробен специалист за учителите, кой заплаща тези прегледи - училището или ние сами си ги плащаме? Предварително благодаря за отговора!

2018-04-16 14:36:35 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Данова, Задължението за задължителни прегледи на учителите по Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист е на основание разпоредбата на чл. 215, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, съгласно която лице, което страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката, не може да заема длъжност на педагогически специалист. На това основание е издадена Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците. Всички въпроси, свързани с прилагането на наредбата следва да отправите към Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването по компетентност. /ДК/

2018-01-11 13:20:26 - Д-р Маериана Лазарова
Установено ли е,право на допълнителен платен годишен отпуск за работещите в клиничните лаборатории по клинична лаборатория в ДКц-та /с прекъснат режим на работа/съгласно чл.2, т .11 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск ?

2018-04-16 14:38:44 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Лазарова, Във връзка с Вашето запитване за прилагане на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск (Наредбата), бихме желали да Ви уведомим следното: Наредбата е издадена на основание чл. 156, ал.2 от Кодекса на труда и определя видовете работи, извършвани при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск като допълнителна мярка за превенция на здравните рискове за работниците и служителите. Рискът, свързан с експозиция на биологични агенти в системата на здравеопазването, е обхванат в т. 11 на чл. 2 от Наредбата и се отнася до: работата в клинични лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология; в центрове, отделения и сектори за трансфузионна хематология; в диализни центрове, отделения и сектори, в лечебни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти. За работещите извън цитираните лечебни заведения, лаборатории, отделения и сектори не е налице основание за установяване на допълнителен отпуск във връзка с възможна експозиция на биологични агенти. /ДК/

2018-01-11 10:35:12 - Марков
Здравейте, мога ли удостоверя провеждането на начален инструктаж на лица на граждански договор, посредством протокол или декларация, на която е положен техният подпис и се съхранява в книгата за начален инструктаж, тъй като въпросната книга няма как да обикаля цялата страна в допустимите срокове. Благодаря предварително!

2018-03-01 17:20:45 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми, г-н Марков, Съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд инструктажите, проведени по реда на наредбата, се документират в книги за инструктажи съгласно приложение № 1. В приложението са показани образци, които се попълват със задължителните реквизити след проведените инструктажи, в т.ч. и начален. Разпоредбата е императивна и не предвижда изключения. Длъжностното лице, провело началния инструктаж на лицата, които постъпват на работа, издава служебна бележка, която се съхранява в личното досие на работещия. Цялостната организация по провеждане и документиране на инструктажите е задължение и се определя писмено от работодателя в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност. (НА)

2018-01-11 10:24:09 - Албена Георгиева
Здравейте, имаме работик в дългосрочен неплатен отпуск (2г.), който за този срок е сключил втори трудов договор с друг работодател, при възникване на трудова злополука при кой работодател ще се оформят документите и от къде ще получи обезщетение. При нас въпреки че е неплатен отпуск е застрахован за риск "трудово злополука" съгласно наредбата.

2018-03-01 17:22:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема, г-жо Георгиева, Задължение по разследване и деклариране на злополуката има работодателят/предприятието, при който е настъпила, независимо че се полага допълнителен труд по трудов договор при втори работодател, а по основното правоотношение при първия лицето е в неплатен отпуск. Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки когато обстоятелствата, при които е станала злополуката, дават основания да се предполага, че тя е трудова, ръководителят или упълномощеното от него длъжностно лице са длъжни в срок 3 работни дни от узнаването за нейното настъпване да подадат в териториалното поделение на НОИ по регистрация на осигурителя декларация по образец. Съгласно чл. 200, ал. 1 от Кодекса на труда за вреди от трудова злополука, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или служителя, работодателят отговаря имуществено. Работодателят дължи обезщетение за разликата между причинената вреда - неимуществена и имуществена, включително пропуснатата полза, и обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване. Паричните обезщетения за временна неработоспособност или трудоустрояване се изплащат при ползване на отпуск или при трудоустрояване въз основа на болничен лист, както гласи чл. 3, ал. 1 от Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Съгласно чл. 31, ал. 4 от същата наредба паричните обезщетения на лица, които към деня на настъпване на съответния риск са осигурени за трудова злополука и професионална болест по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване, се изплащат поотделно по всяко от правоотношенията или за всяко от основанията. Паричните обезщетения и паричните помощи се изчисляват и изплащат от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. В случай че събитието е настъпило при работа по допълнителното трудово правоотношение, застрахователят не би следвало да изплати обезщетение по застраховка „трудова злополука“, сключена за пострадалия при работодателя по основното трудово правоотношение, но за повече информация се обърнете към съответния застраховател.(НА)

2018-01-05 15:48:04 - Атанс Мечев
Здравейте, Моля да ни посъветвате за разрешаване на следния казус в дружеството ни: При извършване на периодичните медицински прегледи се установи намаление на слу-ха на работник, който работи в условията на шум от 91 db(А), който е над гранични стойности на експозиция. В съответствие с изискванията на нормативната уредба тряб-ва да бъде преместен на друго работно място, с ниска експозиция на шум. Единствените подходящи работни места в предприятието с по-нисък шум са с измере-ни еквивалентни нива на шум от порядъка на 80 до 84 db(А). Попадат в границите между долна стойност и горна стойност на експозиция за предприемане на действие. За работещите при тези условия са изпълнени изискванията на Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, като запознаване на персонала с вредата от наднормена експозиция на шум, осигуряване на ЛПС – антифони, имат осигурен физиологичен режим на труд и почивки, помещение за почивки с ниво на шум под 65 db(А). Въпросът ми е следния: Може ли работникът с увреден слух да бъде преместен да работи в тази работна среда (80 до 84 db), без да застрашаваме здравословното му състояние или не? Може ли да се приеме, че работникът ако ползва правилно и постоянно ЛПС и работи при шум в границите 80 до 84 db(А) не е застрашен от по-нататъшно увреждане на слу-ха? Ако не, как да процедираме по нататък след като нямаме работни места с шум под 80 db(А)? Благодаря Ви предварително за Вашето становище. С уважение, Инж. Ат. Мечев

2018-04-16 14:43:04 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Мечев, С Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, граничните стойности на експозиция са: Lex,8h = 87 dB (А) и ppeak = 200 Pa, съответно 140 dB (С). Съгласно чл. 9, ал. 1 от наредбата не е допустимо работещите да бъдат експонирани при никакви обстоятелства на нива, по-големи от граничните стойности на експозиция на шум, при спазване на изискванията на чл. 3, ал. 2. Когато се установи експозиция, по-голяма от граничните стойности, въпреки предприетите от работодателя мерки за спазването на изискванията на наредбата, той е длъжен: да предприеме незабавни действия за намаляване на експозицията под граничните стойности; да определи причините, поради които граничните стойности са превишени; и да промени предприетите мерки за защита и превенция, за да се избегне последващо превишаване на граничните стойности. Дерогацията на изискванията по чл. 8, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 9, определена в чл. 10 от наредбата, изисква работодателят да предприеме редица мерки по отношение на въведените отклонения, като периодично, но не по-рядко от един път годишно, те се преразглеждат с оглед отменянето им и се уведомява съответната дирекция "Областна инспекция по труда". Дирекция "Областна инспекция по труда" извършва проверка за необходимостта от въвеждане на отклонение по смисъла на чл. 10, ал. 1 за прилаганите от работодателя мерки и при необходимост предприема действия в съответствие с правомощията си. Важно е да се отбележи, че съгласно наредбата, колективните мерки на защита за ограничаване на шума при източника имат преимущество пред личните предпазни средства, като това включва както организационни мерки (като осигуряване на физиологични почивки и помещения за почивка с ниско ниво на шум), така и технически – чрез подходящо работно оборудване и осигуряване на звукоизолация (кабини, прегради и др.) Установяването на нарушение на слуха на работещ, който работи в условията на шум над 91 dB (А) е основание за изпълнение и на разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от наредбата, т.е. когато нарушението може да е в резултат на експозицията на шум, работодателят е длъжен да: преразгледа оценката на риска по чл. 4 , 5 и 6 ; преразгледа мерките, осигурени за отстраняване или намаляване на рисковете по чл. 7 и 8 ; проведе консултации и вземе предвид препоръките на специалистите по трудова медицина или други лица с подходяща квалификация или контролните органи за планиране и провеждане на мерки, необходими за предотвратяване или намаляване на риска в съответствие с чл. 7 и 8, включително за възможността за преместване на работещия на друго работно място, където няма риск от по-нататъшна експозиция; организира текущо здравно наблюдение и осигурява проверка на здравното състояние на всеки друг работещ с подобна експозиция. Преместването на работещия на друго работно място е възможно, когато проведените консултации по чл. 14, ал. 1, т.3 от наредбата покажат липса на риск от по-нататъшна експозиция. Казусът на дружеството Ви не е работещият с увреден слух, а нивата на шума на работното място и недостатъчните мерки, предприети от работодателя за ограничаване на шума при източника чрез технически и организационни средства и на последно място по приоритетност – чрез предоставяне на антифони. Ако такива мерки не бъдат предприети, броят на „казусите“ с работещи с нарушение на слуха ще се увеличава. /ДК/ 

2018-01-05 12:26:39 - Гергана Станчева
Здравейте! Интересува ме коя категория на труд са били оркестранти на духови инструменти в периода 1982 - 1985 г. Не откривам Правилника за този период. Благодаря за съдействието! С уважение, Гергана Станчева

2018-05-08 16:30:59 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Станчева, Правилата, които са уреждали категоризирането на труда при пенсиониране през посочения от Вас период от време се съдържат в отменения Правилник за категоризиране на труда при пенсиониране (обнародван на 29.12.1967г., в сила до 31.12.1999г.). Съгласно Правилника, трудът на оркестрантите на духови инструменти се зачита от трета категория, на основание т. 66. Бихме искали да Ви обърнем внимание, че категорията труд се преценява по оригинални документи за осигурителен стаж, издадени на база разплащателните ведомости или друга счетоводноотчетна документация. При спорни въпроси се представя и производствена (функционална) характеристика, в която да е отразено естеството на извършваната работа, звеното, в което е работено и вида дейност на осигурителя. Съгласно Кодекса за социално осигуряване, на териториалните поделения на НОИ са възложени правата по отпускането, изменянето, спирането и прекратяването на пенсиите, като издадените от тях разпореждания подлежат на контрол пред административните съдилища. В тази връзка категорията труд при пенсиониране се преценява за всеки отделен случай по представена в ТП на НОИ първична документация, доказваща характера и особените условия на труд. /ДК/

2018-01-03 17:12:38 - Ралица Панайотова
Здравейте, скоро в нашата фирма бяхме запознати със становище на "Службата по трудова медицина", относно осигуряване на физиологичен режим на труд и почивка. Становището е за въвеждане на две допълнителни почивки от по 30 мин. Имаме спор-това становище задължително ли е за работодателя или пожелателно. Тоест, работодателя длъжен ли е да въведе тези почивки и по какъв начин трябва да стане това? Благодаря!

2018-03-23 17:31:02 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Панайотова, Съгласно чл. 12, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), при работа с високо нервно-психическо натоварване, наложен ритъм, монотонност и принудителна работна поза, определена трудова норма и при сменна работа се въвеждат физиологични режими на труд и почивка, които спомагат за запазването на здравето и работоспособността на работещите лица. Условията, редът и изискванията за разработване на физиологичните режими на труд и почивка се определят с Наредба № 15 от 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (ДВ, бр. 54 от 1999 г.), като почивките се включват в работното време. Разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба № 15 определя, че въвеждането на физиологични режими на труд и почивка по време на работа е задължение на работодателя и е неразделна част от цялостната фирмена политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Съгласно чл. 2 от Наредба № 15, физиологични режими на труд и почивка по време на работа се разработват и въвеждат, когато са изпълнени условията по чл. 9, а именно: работният процес да е постоянен и равномерен и да се осъществява в съответствие с технологичните изисквания, организацията на работа и нормирането на труда; продължителността на работния ден (работната смяна) да превишава 6 часа; да има разработен режим за труд и почивка за съответния вид труд. Физиологичните режими на труд и почивка се разработват за конкретен вид труд, в зависимост от вида на работата, тежестта и напрежението на труда, промените в работоспособността на работещите, състоянието на факторите на работната среда и трудовия процес и резултатите от оценката на риска за здравето на работещите (чл. 8 от наредбата). В този смисъл, и във връзка с изискванията на чл. 4, когато са налице условията по наредбата (чл. 8 и чл. 9), както и тези по чл. 12, ал.1 от ЗЗБУТ, работодателят възлага на служба по трудова медицина или на специалисти, работещи в областта на трудовата медицина, да разработят подходящи режими на труд и почивка за съответния вид труд. Режимите на труд и почивка се включват в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието и се довеждат до знанието на работещите. (ВС)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България