Категории:


Към категориите

2018-03-18 04:11:30 - Димитър Трифонов
Здравейте, Бих искал да Ви попитам дали ако в една сграда работят две фирми, отговорникът по здраве и безопасност при работа може да бъде такъв и за двете фирми без да е служител на едната. Благодаря, Димитър

2018-07-20 13:11:10 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Трифонов, Съгласно чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове (ДВ. бр.91 от 1998г.), работодателят, в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск е длъжен да назначи или да определи едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или да създаде специализирана служба (орган по безопасност и здраве при работа). По преценка на работодателя, може да бъде назначен служител с подходяща квалификация или изградена специализирана служба от няколко такива лица; функциите могат да бъдат възложени като допълнително задължение на длъжностно лице или пък да бъдат изпълнявани от самия работодател; възможно е и сключване на договор с външни за предприятието юридически или физически лица. В тази връзка, едно физическо лице може да изпълнява функциите на длъжностно лице по безопасност и здраве при работа в двете фирми, при спазване на изискванията на Наредба № 3, както и изискванията на Кодекса на труда и Закона за задълженията и договорите относно договарянето на отношенията между страните. Т.к. в запитването Ви не е предоставена информация за предмета на дейност на двете фирми, ползват ли обща площадка, общи помещения, оборудване и т.н., може да се има предвид и разпоредбата на чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно която, когато един обект, работно помещение или оборудване, работна площадка или работно място се използват от няколко предприятия или организации, работодателите съвместно по писмена договореност осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, информират се взаимно за рисковете при работа и координират дейностите си за предпазване на работещите от тези рискове. В този случай фрмите трябва да имат взаимно споразумение, в което да се разпределят отговорностите на отделните страни, включително при осигуряване на длъжностно лице (орган) по безопасност и здраве при работа. (ВС)

2018-03-16 14:54:24 - Тодорова
Електро персонала работещ в подстанция към обогатителна фабрика подлежи ли задължително на ежедневен инструктаж, съгласно чл. 15 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд?

2018-08-10 17:48:35 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Тодорова, Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително: в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи. По наше мнение електроперсонала на подстанция, независимо че е към обогатителна фабрика (най-вероятно в мина/кариера, не е уточнено), не е пряко зает в изброените по-горе дейности, т.е. не е включен в обхвата на разпоредбата. В тази връзка считаме, че не е необходимо провеждане на ежедневен инструктаж на тези работници. За работодателя не възниква задължението за провеждане на ежедневен инструктаж на тези работници и служители. (НА)

2018-03-16 14:53:37 - Тодорова
Здравейте, подлежи ли задължително на ежедневен инструктаж, съгласно чл. 15 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд работещ на длъжност електромонтьор в цех на обогатителна фабрика?

2018-08-13 09:32:16 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Тодорова, С разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд изчерпателно са изброени работниците, на които следва да се провежда ежедневен инструктаж. Ежедневният инструктаж има за цел да запознае работника със специфични опасности или рискове, свързани с изпълняваната от него работа за деня. В случай, че електромонтьор в цех на обогатителна фабрика е пряко зает в посочените дейности, би следвало да му се провежда ежедневен инструктаж. Следва да се има предвид, че задължение и отговорност на работодателя е да определи видовете инструктажи и работниците и служителите, на които ще се провеждат, като се съобрази с конкретните характеристики на работата и специфични условия на труд на работното място, обект, фабрика, цех, звено, участък и като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място. (НА)

2018-03-16 14:43:25 - Росица Павлевска
Здравейте, В предприятието има назначени служители на длъжност Охранител, работещи на 12-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време и полагане на нощен труд . Предприятието НЕ е със специфичен характер. Предоставят им се ободряващи напитки при полагане на нощен труд. Въпросът ми е трябва ли да им се предоставя и топла храна.

2018-07-20 15:53:10 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Павлевска, Разпоредбата на чл. 140, ал. 2 от Кодекса на труда изисква работодателят да осигурява на работниците и служителите топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощния труд./ДК/

2018-03-16 14:42:40 - Тодорова
Здравейте, подлежи ли на ежедневен инструктаж работещ на длъжност „Началник склад“. В склада се съхраняват опасни химични вещества и смеси. Въпросното лице „Началник склад“ провежда ежедневен инструктаж на работещите в склада.

2018-04-23 12:41:41 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Тодорова, Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително: в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи. Ежедневния инструктаж има за цел да запознае работника със специфични опасности или рискове, свързани с изпълняваната от него работа за деня. В тази връзка за конкретната длъжност следва да се вземат предвид специфичните рискове при работа с опасни химически вещества и да се прецени необходимостта от провеждане на ежедневен инструктаж. (НА)

2018-03-16 14:40:43 - Тодорова
Здравейте, съгласно чл. 23 от НАРЕДБА № 3 от 19 .04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, Работодателят осигурява периодични проверки за качествата на личните предпазни средства. Моля, за повече яснота относно тези проверки, да отговорите на следните въпроси. На кои ЛПС се правят периодични проверки, на всички (каски, маски, антифони, очила) или само на определени ( диелектрични боти, ръкавици, ЛПС срещу падане от височина)? Периодичните проверки се правят на раздадените за ползване на работещите ЛПС или на наличните в склада? Какво включват проверките за качествата на личните предпазни средства? На какъв срок се извършват проверките? Какви лица имат право да ги извършват? Какви данни трябва да съдържа протокола от проверката?

2018-07-20 13:07:20 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Тодорова, Съгласно чл. 23 от Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.), работодателят е длъжен да осигури периодични проверки за качествата на личните предпазни средства. Периодичните проверки, съгласно чл. 23 се отнасят до качествата на ЛПС, осигурени от работодателя в изпълнение на Наредба № 3. В този смисъл, проверките следва да установят, дали ЛПС, предоставени на работещите, както и осигуреният резерв от ЛПС, съгласно чл. 22, продължават да отговарят на изискванията на Наредба № 3. В тази връзка периодичните проверки следва да се отнасят, както до раздадените за ползване на работещите ЛПС, така и до наличните резерви в склада. Съгласно чл. 15 то Наредба № 3, личните предпазни средства се използват в съответствие с инструкциите на работодателя и производителя. Пряко свързана с осигуряване качеството на ЛПС е и разпоредбата на чл. 16а, ал. 1 от Наредба № 3, съгласно която работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за изпълнение на изискванията на членове от 4 до 16 и на общите изисквания за използване и/или за осигуряване на лични предпазни средства съгласно приложения № 1, № 2 и № 3 при спазване на разпоредбите на нормативните актове за съществените изисквания към продуктите, които са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие. Нормативните актове за съществените изисквания към продуктите, които се отнасят до личните предпазни средства са: Законът за техническите изисквания към продуктите, Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства (ДВ, бр. 6 от 2018 г.). Съгласно чл. 9, ал.3 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, при спазване на изискванията на чл. 8, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/425 производителят гарантира, че личното предпазно средство се придружава от инструкциите и информацията, посочени в т. 1.4 от приложение II „Съществени изисквания за опазване на здравето и за безопасност“ на Регламент (ЕС) 2016/425, на български език. Инструкциите и информация на производителя, съгласно т. 1.4 от приложение II „Съществени изисквания за опазване на здравето и за безопасност“ на Регламент (ЕС) 2016/425, които трябва да бъдат предоставени с ЛПС, освен наименованието и адреса на производителя, трябва да съдържат цялата необходима информация за: а) съхранението, използването, почистването, поддръжката, обслужването и дезинфекцията. Препоръчваните от производителите продукти за почистване, поддръжка или дезинфекция не трябва да имат неблагоприятно въздействие върху ЛПС или върху ползвателя, когато се използват в съответствие с приложимите инструкции; б) резултатите от съответните технически изпитвания за проверка на нивата или класовете защита, осигурявани от ЛПС; в) когато е приложимо, принадлежности, които могат да бъдат използвани с ЛПС и характеристиките на подходящите резервни части; г) когато е приложимо, класовете на защита, подходящи за различните нива на риск, и съответните ограничения за употреба; д) когато е приложимо, месецът и годината или срокът на изтичане на годността на ЛПС или на определени негови компоненти; е) когато е приложимо, типа опаковка, подходяща за транспортиране; ж) значението на всички маркировки; з) риска, от който съответното ЛПС е проектирано да предпазва; и) препратка към настоящия регламент и, когато е приложимо, препратка към друго законодателство на Съюза за хармонизация; й) името, адреса и идентификационния номер на нотифицирания орган или органи, участвал(и) в оценяването на съответствието на ЛПС; к) препратка към съответния(ите) хармонизиран(и) стандарт(и), включително датата на стандарта (стандартите), или препратка към другите технически спецификации, които са използвани; л) интернет адреса, където може да се намери ЕС декларацията за съответствие. В тази връзка, при определяне на конкретната организация на проверките за качество и периодите за проверки, работодателят следва да има предвид и разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/425 и на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, включително, посочените срокове на годност на ЛПС или на определени техни компоненти. (ВС)

2018-03-15 16:34:44 - Надя Воденичарова
Здравейте, в случай, че имам 40 офиса в различни градове, може ли в заповедта по чл. 403 а, да пише, че за всеки офис, лицето представляващо управителя е мениджър офис във всеки офис във всеки град? Трябва ли в нея да изброявам градовете?

2019-02-22 16:13:27 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Воденичарова, Разпоредбата на чл. 403а, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) задължава работодателя писмено да определи длъжностни лица в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, които да го представляват пред контролните органи на инспекцията по труда. Понятието „длъжностно лице“ е легално определено в § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на КТ и означава „работник или служител, на когото е възложено да упражнява ръководство на трудовия процес в предприятието, в неговите поделения и низови звена, както и работник или служител, който изпълнява работа на специалист във функционалните и обслужващите звена на предприятието“. В тази връзка считаме, че длъжностно лице по чл. 403а, ал. 2 от КТ, е всеки работник или служител, който заема длъжност, определена с писмен акт на работодателя, в изпълнение на изискванията на посочената разпоредба (чл. 403а, ал. 2 от КТ). Според нас, задължението по чл. 403а, ал. 2 от КТ следва да бъде вписано и в длъжностната характеристика на съответното лице. (ВС)

2018-03-15 14:26:57 - Николай Цветанов
Здравейте, работя в Дирекция "КИС" към МВР. От февруари 2017 г. служителите на дирекцията сме държавни служители. Като такъв претърпях трудова злополука. Имам ли право на обещетение за тази злополука и в каквъв размер. Благодаря.

2018-04-16 14:28:35 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Цветанов, Съгласно чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица са всички държавни служители по Закона за държавния служител, включително и държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи. Следователно, като държавен служител в системата на МВР ползвате всички осигурителни права на осигурените лица за трудова злополука и професионална болест по смисъла на чл. 12 от КСО, а именно: парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест, санаторно-курортно лечение, належащ медицински преглед, изследване и/или лечение; парични помощи за профилактика и рехабилитация; пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест; парични помощи за помощно-технически средства, свързани с увреждането. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност се изчислява като процент (80 % за временна неработоспособност поради общо заболяване, 90 % за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест) от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, като то не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението ‒ чл. 41, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)./ДК/

2018-03-15 09:26:39 - Галя Георгиева
Когато при направено измерване на шум в работната среда е установено, че дневното ниво на шум съответства на горната стойност на експозиция /85dB/ и несъответства на долната стойност /80dB/ на експозиция за предприемане на действие съгласно изискванията на Наредба №6 ДВ бр. 70/2005г. /напр. е 82.3dB/ и работодателят е осигурил антифони, необходимо ли е, нивата на шума, на които работещите са експонирани да се измерват и оценяват най-малко веднъж в годината, съгласно чл. 135 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване?

2018-05-08 16:37:17 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Георгиева, Разпоредбата на чл. 5 ал. 1 от Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум посочва, че измерванията на шума се извършват по реда на чл. 217 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. Член 135 от Наредба № 7 изисква най-малко веднъж в годината да се извършват проверки на работните места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите, и се предприемат защитни мероприятия. Измерванията, мерките и резултатите се записват в документацията по оценката на риска. Бихме желали да Ви информираме, че съгласно Наредба № 6, йерархията на мерките за защитата на работниците, работодателят на първо място е длъжен да отстрани или да сведе до минимум рисковете, произтичащи от експозиция на шум при източника, като вземе предвид техническия прогрес и наличието на мерки за контролиране на риска при източника. Рисковете се намаляват, като се вземат предвид: други методи на работа, при които експозицията на шум е по-ниска; изборът на подходящо работно оборудване, като се отчита работата, която се извършва, генериращо възможно най-малко шум, включително възможността да се осигури работно оборудване, произведено съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, чиято цел или ефект е ограничаване на експозицията на шум; проектирането и разположението на работните места; технически средства за ограничаване на шума, като защитни прегради, ограждения, шумопоглъщащи покрития; организацията на работата за намаляване на въздействието на шума и др. )чл. 7 от наредбата). Когато рискът, произтичащ от експозицията на шум, не може да бъде предотвратен чрез други средства, работодателят осигурява подходящи лични предпазни средства за защита на слуха. Видно от изложеното, приоритетност имат колективните средства за защита, поради което е необходимо прилагането на технически и организационни мерки и редовно преразглеждане на оценката на риска, включително и измервания./ДК/

2018-03-08 16:53:21 - Асен Здравков
Ако ЮЛ1 е назначило по ТД длъжностно лице по чл. 24, ал. 1 от ЗЗБУТ и същевременно е сключило договор с ЮЛ2 за предоставяне на услуги, като орган по безопасни и здравослови условия на труда, в рамките на която услуга да са включени и обучения по чл. 5 от Нар. № РД-07-2, ЮЛ2 спазило ли е ЗЗБУТ, Нар.№ 3 от 27.07.1998 и Нар. № РД-07-2?

2018-04-23 13:06:44 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Здравков, Член 24, ал. 3 от ЗЗБУТ регламентира правото на работодателя (в случая ЮЛ2) да възложи по негова преценка с договор на други юридически (ЮЛ1) и физически лица функциите за организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове. Следва да се има предвид, че в състава си ЮЛ1 трябва да има специалисти с подходящо образование и квалификация, съобразно характера на дейността (на ЮЛ2), да притежават необходимата теоретична и практическа подготовка, приложими в предприятието (на ЮЛ2), и да отговарят на изискванията, определени в други нормативни актове, както гласи чл. 3 от Наредба № 3 (обн., ДВ, бр. 91 от 5.08.1998 г.). Относно обучението по безопасност и здраве при работа, осигуряването на което е задължение на работодателя, разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-07-2 (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г.) му дава възможност той сам да извърши такова при спазване изискванията на наредбата. Ако възлага това свое задължение на други юридически лица, би следвало те да са регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чийто предмет на дейност е посочено обучение. Друг вариант е обучението да се извърши от висши училища, професионални училища, гимназии или колежи, и центрове за професионално обучение или от специализираните органи на Министерството на вътрешните работи (чл. 8, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Наредба № РД-07-2). При изпълнение на посочените горе условия са спазени изискванията на ЗЗБУТ, Наредба № 3 (обн., ДВ, бр. 91 от 5.08.1998 г.) и Наредба № РД-07-2 (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г.). (НА)

2018-03-08 15:19:34 - Десислава Радева
Въпросът ми е свързан с обучение на длъжностно лице изпълняващо функции на орган по БЗР- Ако едно и също физическо лице изпълнява функции на орган по БЗР в няколко фирми от името на всяка фирма ли трябва да бъде обучено и признава ли се сертификата издаден само на името на едното юридечско лице!Благодаря ВИ!

2018-04-18 17:27:45 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Радева, Органите за безопасност и здраве при работа, назначени или определени от работодателя, трябва да са специалисти с подходящо образование и квалификация, съобразно характера на дейността, да притежават необходимата теоретична и практическа подготовка, приложими в предприятието, и да отговарят на изискванията, определени в други нормативни актове, както гласи чл. 3 от Наредба № 3 (обн., ДВ, бр. 91 от 5.08.1998 г.). Ако програмата за обучението по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредба № РД-07-2 (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г.), на което е изпратено лицето, е съобразена с отрасловата и специфичната за дадена професия задължителна подготовка по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд за всяко от юридическите лица, то тогава е възможно и ако има съгласие между работодателите, това лице да изпълнява функциите на орган по БЗР за всеки един от тях със сертификат, издаден на едното юридическо лице. Това обучение се провежда не по-рядко от веднъж на 1 година и с продължителност не по-малка от 6 учебни часа. (НА)

2018-03-08 15:17:04 - Десислава Радева
Уважаеми експерти , въпросът ми е свързан с разпределение на работното време-поради лоши метеорологични условия и/или липса на суровина за производство могат ли да бъдат променени работни и почивни дни-пример:почивам 7 дни последователно след това работя 7 дни без почивка и без значение събота или неделя се падат по календар?Благодаря Ви!

2018-03-21 09:49:05 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Радева, Съгласно чл. 153, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) при петдневна работна седмица работникът или служителят има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя. В тези случаи на работника или служителя се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка. Единствено при въведено сумирано изчисляване на работното време е възможно междуседмичната почивка да е в по-малък размер, но не по-малко от 36 часа (чл. 153, ал. 2 от КТ). Обръщаме Ви внимание, че единствено при промяна на смените при сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка може да бъде в по-малък размер от 36 часа, но не по-малко от 24 часа, в случаите когато действителната и техническата организация на работата в предприятието налагат това (чл. 153, ал. 3 от КТ). В тази връзка считаме, че не е допустимо да се полага труд в 7 последователни календарни дни без да се осигури междуседмична почивка в горепосочените размери.нс

2018-03-04 09:27:26 - Тинка Шентова
Уважаеми господа, Брат ми сега е на 62 години.От 1979 до 1997 година е работил като хладилен техник към МО.През цялото това време е използвал за дейноста си забранения газ фреон R12.Питам каква

2018-03-20 10:28:35 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Моля, задайте въпроса си отново, тъй като липсва част от него.

2018-03-02 15:41:45 - Ангелинка Жечева
Здравейте, Преди повече от месец наша колежка зададе въпрос за финансирането на прегледите на педагогическите специалисти. И тъй като до момента отговор няма, аз ще поставя въпроса още веднъж: Когато директор на училище организира преглед на учителите от психиатър, кой поема разходите - училището или учителите? Ако имате мнение, моля, напишете го!

2018-04-16 14:37:15 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Жечева, Задължението за задължителни прегледи на учителите по Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист е на основание разпоредбата на чл. 215, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, съгласно която лице, което страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката, не може да заема длъжност на педагогически специалист. На това основание е издадена Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците. Всички въпроси, свързани с прилагането на наредбата следва да отправите към Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването по компетентност. /ДК/

2018-03-02 15:02:16 - Мирела Милева
През 2017 г. имаме наети по трудов договор служители за извършвне на работа от разстояние по чл.107з, с място за работа - техния дом. В декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ, която се подава през 2018 г. тези работни места посочват ли се в "поджижни работни места" или само в общия брой работни места по т.21 от декларацията.

2018-07-20 13:00:30 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Милева, В раздел ІV „Условия на труд, свързани с осъществяваната дейност“, част І „Работни места и условия на труд“, т. 21 от Декларацията, съгласно приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 от Наредба № 3 от 23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, следва да се посочи общият брой работни места. В случай, че в предприятието има подвижни работни места и/или работни места за надомна работа, техния брой също се посочва на отделни редове в т. 21, като те са част от общия брой (всички) работни места. Подвижни (мобилни) работни места по смисъла на Наредба № 3, са работните места, които не са стационарни, напр. за пътни полицаи, шофьори или други, или са временни в предприятието или извън него – например за работници в строителството; техници; работещи, извършващи ремонти или монтажни дейности, нощни пазачи, улични чистачи и др. Надомна работа по смисъла на чл. 107б от Кодекса на труда е изпълнение на трудовите задължения във връзка с изработка на продукция и/или предоставяне на услуга в дома на работника или служителя или в други помещения по негов избор извън работното място на работодателя срещу възнаграждение с негови и/или на работодателя оборудване, материали и други спомагателни средства. На основание на информацията, която представяте в запитването, считаме, че броят на работните места на служителите, с място за работа - техния дом, следва да бъде посочен в „графата надомна“ работа в т. 21от Декларацията, като техният брой следва да участва и в общия брой работни места. (ВС)

2018-03-02 14:49:13 - Миглена Милева
Служител нает през 2017 г. по основен трудов договор и по трудов договор за допълнителен труд по чл.110 от КТ при един и същ работодател, като 1 бр. нает по трудово правоотншение или като 2 бр. наети по трудово правоотношение се подава през 2018 г. в т.10.1 от декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ .

2019-02-21 16:00:09 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Милева, По т. 10.1 от Декларацията, съгласно приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 от Наредба № 3 от 23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд се изисква информация за броя работници и служители, наети по трудово/служебно правоотношение в предприятието, а не за броя трудови договори, сключени в предприятието. Кодексът на труда дава възможност с един работник да се сключват един или повече от един трудови договори при един или повече работодатели при спазване на изискванията на КТ. (ВС)

2018-03-02 10:57:01 - Андреян Бояджиев
Здравейте, Исках да попитам , при работници, които участват в строителен обект , на които трябва да се провежда ежедневен инструктаж, нужно ли е да се провежда също така и периодичен? Ако да , това означава, че работниците трябва да се подписват, както за периодичен, така и за ежедневен , в дните, в които се съвпадат 2-та инструктажа?

2018-04-23 12:47:50 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Бояджиев, Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително: в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи. Ежедневния инструктаж има за цел да запознае работника със специфични опасности или рискове, свързани с изпълняваната от него работа за деня. Съгласно чл. 14, ал. 1 периодичният инструктаж се провежда не по-рядко от един път на три месеца за работещите, пряко заети в дейностите по чл. 15, ал. 1, и не по-рядко от един път годишно за всички останали работещи, освен ако в други нормативни актове не е регламентирана по-малка периодичност. Периодичният инструктаж има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа, като тематиката се определя в зависимост от характера на работата, условията на труд и резултатите от оценката на риска и се провежда въз основа на правилата, нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа, отнасящи се за дадената професия, работно място или дейност. Следователно всеки от инструктажите има своята цел и задача, поради което провеждането на единия не изключва провеждането на другия. В тази връзка инструктажите следва да се документират съгласно приложение 1 към чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2. (НА)

2018-03-01 18:56:23 - Ангел Вълчинов
Здравейте, Моля да ми отговорите, каква е формата на договора за възлагане функциите на длъжностно лице за организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове (орган по БЗР) на физическо лице съгл. Чл 24 ал. 3 от ЗЗБУТ? Благодаря предварително.

2018-04-23 13:02:59 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Вълчинов, Чл. 24, ал. 3 от ЗЗБУТ регламентира правото на работодателя да възложи по негова преценка с договор на други юридически и физически лица функциите за организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове. В този случай става въпрос не за трудово правни отношения, а за търговски такива, определени в Търговския закон (ТЗ), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и др. Съгласно чл. 8 от ЗЗД договорът е съглашение между две или повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях. Следователно с договор сключен по реда на ЗЗД, могат да бъдат възложени функциите и задачите на длъжностни лица по чл. 24, ал. 1 от ЗЗБУТ, определени в Раздел II от Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, като в договора се уточняват обхватът на функциите и задачите, които ще бъдат изпълнявани, както гласи чл. 5 от същата наредба. (НА)

2018-02-27 14:17:30 - Р. Панайотова
Здравейте, преди повече от месец, зададох въпрос, относно това, ДЛЪЖЕН ли е работодателя да се съобрази със становище на "Трудова медицина", съгласно което трябва да се въведат допълнителни почивки в хода на работното време? Защото моят работодател твърди, че това е пожелателно, а не задължително. Имаме издадено такова становище още в края на миналата година, но то не се спазва. Благодаря.

2018-03-23 17:42:39 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Великова, Съгласно чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове (ДВ. бр.91 от 1998г.), работодателят, в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск е длъжен да назначи или да определи едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или да създаде специализирана служба (орган по безопасност и здраве при работа). По преценка на работодателя, може да бъде назначен служител с подходяща квалификация или изградена специализирана служба от няколко такива лица; функциите могат да бъдат възложени като допълнително задължение на длъжностно лице или пък да бъдат изпълнявани от самия работодател; възможно е и сключване на договор с външни за предприятието юридически или физически лица. Съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредба № 3, когато работодателят възложи функциите на орган за безопасност и здраве при работа като допълнително задължение на длъжностно лице, той определя и минималното необходимо време за изпълнение на възложените му задачи. (ВС)

2018-02-27 14:13:40 - Диана Великова
При брой служители на предприятие над 50 (конкретно 58), и на основание чл.27 от ЗЗБУТ има изискване да се учредява Комитет по условия на труд. Необходимо ли е да се назначава на отделна щатна бройка самостоятелна длъжност ЗБУР - човек само на тази длъжност, или е възможно длъжността да се съчетава със задължения на друга длъжност, да съвместява.

2018-03-23 17:40:10 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Великова, Съгласно чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове (ДВ. бр.91 от 1998г.), работодателят, в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск е длъжен да назначи или да определи едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или да създаде специализирана служба (орган по безопасност и здраве при работа). По преценка на работодателя, може да бъде назначен служител с подходяща квалификация или изградена специализирана служба от няколко такива лица; функциите могат да бъдат възложени като допълнително задължение на длъжностно лице или пък да бъдат изпълнявани от самия работодател; възможно е и сключване на договор с външни за предприятието юридически или физически лица. Съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредба № 3, когато работодателят възложи функциите на орган за безопасност и здраве при работа като допълнително задължение на длъжностно лице, той определя и минималното необходимо време за изпълнение на възложените му задачи. (ВС)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България