Категории:


Към категориите

2019-01-03 17:26:33 - Калин Генев
Здравейте, Въпросът ми е свързан с трудови договори, сключени между българско търговско дружество и граждани на Република Индия. Същите са наети след получаване на разрешение от органите на МТСП по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Разрешителните им за работа са със срок 1 година или до 08.08.2019 г. С оглед подновяване на визите през м. март 2019, следва ли да се повтаря процедурата за получаване на разрешение от МТСП? Предвид обстоятелството, че няма промяна на условията, свързани с трудовите договори какъв е редът за продължаване на разрешението? Какви са необходимите документи и дължими такси?

2019-01-07 16:18:38 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Генев, Най-вероятно въпросът Ви касае подновяване на разрешение за пребиваване. В тази връзка Ви препоръчваме да се обърнете към дирекция "Миграция" в МВР. Решението на изпълнителния директор на АЗ за достъп до пазара на труда по принцип се предоставя за срока на трудовия договор. ТГ

2019-01-02 22:37:51 - Венелина Бакрова
Здравейте, Казвам се Венелина Петрова Бакрова. В момента работя в Англия. През месец Май – 2019 ще се завърна във България и ще кандидатствам за парично обезщетение за безработица по КСО. Ще получа всички необходими документи и ще имам необходимите 12 месеца от последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването. Въпросът ми е свързан със периода след 29.03.2019. Ще ми се счита ли стажът от 29.03.2019 и месец Април , тъй като Великобритания напуска ЕС и след 29.03.2019 няма да е държава – членка на ЕС? Знам че се предвижда двегодишен преходен период. Но през този период, зачита ли се стажът? Ще Ви бъда много благодарна ако ми обясните до кога ще се зачита стажът във Великобритания за обещетение./ до края на февруари..? до 29.03.2019...? или през целият двегодишен преходен период..?/ Благодаря предварително!

2019-01-07 16:05:47 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Бакрова, Моля да зададете въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право", където ще получите отговор по компетентност. ТГ

2018-11-28 15:25:42 - Надя Живкова
Здравейте, счетоводител съм в една строителна фирма и бихме искали да наемем работници от Молдова. Доколкото ми е известно има споразумение м/у двете страни. Какъв е начинът и режим на уведомление за наемането им.Какви са задълженията на нашата фирма за да е всичко по закон. Благодаря.

2018-12-10 16:01:28 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Живкова, В сила е Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за регулиране на трудовата миграция, подписна на 18 юни 2018 г. в гр. София (обн., ДВ, бр. 82 от 5.10.2018 г.). Компетентната институция по прилагането на Спогодбата е Агенцията по заетостта, във връзка с което Ви препоръчваме да се обадите на тел. 02/9265 466 в АЗ, на който можете да получите консултация относно условията и реда за достъп до пазара на труда на граждани на трети държави всеки вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 часа. ТГ

2018-11-15 10:49:41 - Nikolay Dimov
Уважаеми колеги, Пишем Ви във връзка с двойно натрупване на отпуск за работници в чужбина и по-конкретно в Германия. Случаят е следния: Имаме работници, които извършват строителна дейност по 6 месеца в годината в Германия с А1 сертификати. В Германия има немска служба, на име „СОКА БАУ“, чиято същност е- каса отпуски. Тоест тази служба изисква от нас всеки месец, да превеждаме пари към тях за неизползваните дни отпуск, които се полагат на всеки един работник на месец ( съответно превеждаме пари за 2-3 дни отпуск на човек на месец с осигуровки към Германия при положение, че първите 6 месеца не ни задължават). Тези пари, които превеждаме към каса отпуски „СОКА БАУ“ са дължими към всеки един работник, в края на годината, след получаване и попълване от всеки един работник документи, в които той посочва банкова сметка, по която да си получи въпросното обезщетение, защото не е използвал отпуск през периода, но парите са внесени в касата и чакат да се получат от строителния работник. След като се прибере работника в БГ, в нашето счетоводство си стои правото на 10 дневен отпуск ( ако е работил 6 месеца към фирмата) и ние се принуждаваме да платим още 10 дни отпуск, за да го освободим или ако продължава работа отпуската се трупа. Искаме да знаем по какъв начин и чрез какъв документ можем да избегнем това двойно облагане на отпуски, защото не е нормално да плащаме 40+ дни отпуск за 1 календарна година. Благодарим предварително за съдействието! Поздрави, Николай Димов БЕЛ-РС ООД

2018-11-23 11:38:30 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Димов, Моля задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право".

2018-11-08 18:09:05 - иван коцев
Регистриран съм в бюрото по труда в Кипър.Искам да си замина за БГи там да продалжа да получавам обещетението.Въпроса ми е ,като взема U2 какъв е срокът за регистриране в БГ седем дни от издаване на документа или седем дни от влизане в страната. Благодаря.

2018-11-12 16:54:09 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Коцев, Моля, задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право". ТГ

2018-11-06 13:50:47 - Лина Николова
Български работодател, чиито работници работят в производственото му предприятие в България има лиценз и за предприятие, осигуряващо временна заетост. Допустимо ли е работодателя да сключи със свой работник допълнителен трудов договор като ПОВЗ и да го командирова за един месец в друго предприятие в ЕС, с което има договор за предоставяне на работна ръка. По време на действието на допълнителния трудов договор работника е в неплатен отпуск в предприятието в България, но се осигурява на  основание на допълнителния трудов договор върху максималния осигурителен доход за страната.

2018-11-12 16:53:05 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Николова, Моля задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право". ТГ

2018-10-25 10:38:05 - Ahmet Yumusak
Уважаеми господине / госпожо; Искам да работя като шофьор на камиони в България. Аз живея в Турция. Как е възможно това? Благодаря ви.

2018-11-12 16:52:00 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Юмусак, Необходимо е преди всичко да си намерите български работодател, който да задвижи процедурата по издаване на Единно разрешение за пребиваване и работа. ТГ

2018-10-17 17:05:15 - Венцислав Йорданов
"Агенция Без Граници" ЕООД е с разрешително за посредническа дейност в други държави номер 1884 от 02.06.2015. Дали регистриран имат ли прави да данните от личната карта по мейл и подписвам договора по същия начин още тук във България преди заминаването ни.Благодаря ви предвартително!

2018-11-12 16:50:14 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Йорданов, Въпросът Ви е неясно зададен. Препоръчваме Ви да се обърнете към Агенцията по заетостта на тел. 02/980 87 19 ТГ

2018-10-16 00:11:52 - Янко Костов
От разпоредбата на чл.17,ал.2 от ЗТМТМ (там са цитирани само т.3 и 4 на чл.7,ал.1 от закона) може ли да се направи извод, че, при издаване на решение по чл. 7, ал. 3 ЗТМТМ в рамките на процедура по издаване на "Синя карта", НЕ се прилагат изискванията на чл. 7, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗТМТМ и синя карта се издава, без тези условия да са изпълнени?

2018-11-12 16:41:05 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Костов, Т. 1 и т. 2 на ал. 1 на чл. 7 не се прилагат за достъп до българския пазар на труда с разрешение за пребиваване и работа тип "Синя карта на ЕС", тъй като такива са изискванията на Директива 2009/50/ЕО.

2018-09-19 11:40:00 - Красимира Жекова
Здравейте! При командироване в рамките на предоставяне на услуги в същата корпоративна група заплатата на командирования се увеличава до нивото за същата позиция при приемащия работодател или се сравнява с минималната ставка за същата позиция в приемащ. Д-ва, или с минималната работна заплата в приемащата държава?Моля за конкретен отговор. Благода.

2018-10-09 16:18:34 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Жекова, моля задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право", където ще получите отговор по компетентност. ТГ

2018-08-18 19:18:23 - Стефка Панчева
здравейте бий искала да попитам случайно дали имате информация за това дали има възможност за кандидатстване на военнослужещи по програми или някакви стажове в Германия по тяхната военна система.В кои градове има места и въобще като цяло някаква информация да ми дадете.

2018-08-22 16:18:48 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Панчева, Моля, обърнете се към Агенцията по заетостта на тел. 02/ 980 87 19 или на ел. поща: az@az.government.bg ТГ

2018-08-17 13:30:12 - Ваня Иванова
Здравейте, Първо искам да попитам какви са условията за получаване на майчинство в България ( интересува ме предимно колко време трудов стаж се изисква и ако има прекъсване дали осигуровките могат да се внесат като самоосигуряващо лице). Също така искам да попитам, ако през съответния период жената е работила в друга държава на трудов договор, зачита ли се за майчинството ( става въпрос за Норвегия ). Благодаря предварително!

2018-08-22 16:16:32 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Иванова, Моля задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право", където ще получите компетентен отговор. ТГ

2018-08-08 13:56:40 - Даниела Георгиева
пм-сърв-бг ЕООД притежава лиценз No 1872 от 30.04.2015 за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за други държави. В момента искаме да публикуваме конкретна обява за работа в Германия на страницата на Агенцията по заетостта. Какви са правилата? Благодаря предварително за отделеното време!

2018-08-09 14:11:20 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Георгиева, Препоръчваме Ви да зададете въпроса си директно в Агенцията по заетостта (https://www.az.government.bg/bg/, телефон: 02/980 87 19, ел. поща: az@az.government.bg). ТГ

2018-07-26 17:06:49 - София Никова
Уважаеми експерти на МТСП имам следния въпрос: българска фирма с предмет на дейност в ИТ услугите изпраща служител на обучение в предприятие от същата групата в Швейцария. Кой ред на командироване се прилага? Има ли значение каква е темата или характера на обуението и как тя се съотнася с характера на полаганата от служителя работа? Благодаря

2018-07-30 12:03:34 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Никова, Моля, задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право", където ще получите компетентен отговор. ТГ

2018-07-19 17:39:47 - Светла Минкова
Здравейте, Интересувам се има ли някакви изисквания за работа в Сингапур от сингапурска и българска страна. Гражданка на България съм. Поздрави

2018-07-30 12:01:38 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Минкова, Изискванията за работа в Сингапур се определят от сингапурското законодателство. Република България няма сключена Спогодба за регулиране на трудовата миграция с тази държава. Препоръчваме да се обърнете към съответните институции в Сингапур за информация. ТГ

2018-07-19 11:21:36 - Диляна Николова
Ние сме българско дружество, явяващо се подизпълнител на дружество, имащо строителен обект в Косово. За целта сме наели български работници, работещи единствено и само там. В трудовия им договор е записано като място на работа Косово. По договор им се плащат храна, спане и транспорт. Длъжни ли сме да плащаме командировъчни?

2018-07-30 11:55:35 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Николова, Моля задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право", където ще получите отговор по компетентност. ТГ

2018-07-04 11:25:31 - Марияна Димитрова
Моля да поясните дали подаването на обява в сайта Jobs.bg за търсене на работник може да се приеме за "предварително проучване на пазара на труда по чл. 7, ал. 1, т. 1 ЗТМТМ чрез национални и местни средства за масово осведомяване" и трябва ли задължително да има обява и в Бюрото по труда. Достатъчна ли е само обява в Бюрото по труда?

2018-07-11 17:00:10 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми госпожо Димитрова, Информация по зададения от Вас въпрос може да намерите на сайта на Агенцията по заетостта - https://www.az.government.bg/pages/zaetost-na-chuzhdenci-normativna-uredba/ В случай, че имате допълнителни въпроси, Ви препоръчваме да ги зададете на тел. 02/9265 466, където от Агенцията по заетостта се предоставят консултациина работодатели по условията и реда за достъп до пазара на труда на грждани от трети държави всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа. ТГ

2018-06-28 17:58:11 - Даниела Запрянова
Здравейте, Налице ли е хипотезата на чл. 121а (1) буква (а) в следните случаи: 1. Български работодател командирова за три дни в Румъния свой служител шофьор на лек автомобил със задачата да транспортира служители от друга българска фирма на базата на договор за административно обслужване. Разходите за командировката са за сметка на втората българска фирма. Целта на посещението на служителите на втората фирма е бизнес среща или конференция. Налице ли е хипотезата на командироване в рамките на предоставяне на услуги относно шофьора? Според Вас има ли пречка разходите по командировката на шофьора да са за сметка на втората българска фирма? 2. Българска фирма А има сключен договор за абонаментна ремонтна поддръжка на оборудване на друга българска фирма Б (получател на ремонтните услуги). Фирма Б има сключен договор с германска фирма Х (доставчик) за изработка и доставка на специализирано оборудване, което след доставката ще бъде предмет на обслужване от фирма А съгласно договора й за ремонтно обслужване с фирма Б. Фирма А и германската фирма Х нямат търговски взаимоотношения. Съгласно договора за доставка на оборудването, на финалния етап от изпълнение на договора българската фирма Б (купувач на оборудването) трябва да направи инспекция на оборудването в завода в Германия и да потвърди, че го приема (целта е фирма Б да се убеди, че изработката на оборудването отговаря на изискванията й). Служители на фирма А и Б съвместно отиват до Германия да направят тест на оборудването. Фирма А и фирма Б самостоятелно командироват своите служители, като разходите по командировката на фирма А са за сметка на фирма Б (получателят на оборудването). Налице ли е хипотезата на командироване в рамките на предоставяне на услуги относно служителя на ремонтната фирма А? Налице ли е тази хипотеза за служителя на българската фирма купувач Б? Според Вас има ли пречка разходите по командировката на служителя на ремонтната фирма А да са за сметка на купувача на оборудването – фирма Б? 3. Българска фирма А има сключен договор за абонаментна ремонтна поддръжка на оборудване на друга българска фирма Б (получател на ремонтните услуги). Фирма Б сключва договор с румънска фирма Х като й дава оборудване под наем за срок от 10 дни. Съгласно договора между фирма Б и фирма Х българската фирма трябва да обезпечи безпроблемната работа на оборудването. Тъй като поддръжката на оборудването се извършва от фирма А, фирма А командирова свой служител в Румъния за наблюдение на оборудването по време на наемния договор на фирма Б за 10 дни. Фирма А няма взаимоотношения с румънската фирма Х и се явява подизпълнител на фирма Б. Налице ли е хипотезата на командироване в рамките на предоставяне на услуги относно командирования в Румъния служител на фирма А? Според Вас има ли пречка разходите по командировката му да са за сметка на фирма Б? Благодаря!

2018-06-29 10:11:59 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Запрянова, Моля задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право", където ще получите отговор по компетентност. ТГ

2018-06-26 21:28:31 - Виктор Гиренско
Здравейте Накоро прочетох за подписан меморандум между България и Молдова и Украина за достъп на гражданите на Украина и Молдова до Българския трудов пазар. Къде може да се почерпне повече информация по тази тема

2018-06-29 10:10:46 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Гиренско, На 18.06.2018 г. в гр. София беше подписана Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за регулиране на трудовата миграция. В момента тече процедура по междуведомствено съгласуване на проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на Спогодбата. Спогодбата ще влезе в сила и ще бъде обнародвана в Държавен вестник след приемането на Решението от Министерския съвет и след изпълнението на съответните процедури от молдовската страна. С Украйна предстои започване на преговори. ТГ

2018-06-09 21:08:25 - Константин Стефанов
Здравейте, искам да разбера как украински гражданин, дошъл да работи в България (с трудов договор) може да си удължи престоя от 90 дни.

2018-06-20 11:55:11 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Стефанов, Условията и редът за работа на граждани на трети държави (вкл. Украйна) в Република България са уредени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и в Правилника за неговото прилагане. За повече информация относно Вашия конкретен въпрос Ви препоръчваме да се обърнете към Агенцията по заетостта, която предоставя консултации на работодатели за условията и реда за достъп до пазара на труда на граждани от трети държави всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на тел. 02/9265 466  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България