Категории:


Към категориите

2019-06-21 17:53:53 - Миглена Петрова
Здравейте ! Моят въпрос е: Пректарява ли се пожиззнената инвалидна пенсия от България (на български гражданин) ако той си смени гражданството с друго в държава от Европеъския Съюз ?

2019-06-25 16:37:20 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Петрова, Моля задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право", където ще получите компетентен отговор. ТГ

2019-06-20 13:16:51 - Ирена Александрова
Моля за отговор на въпрос, зададен на 15.04.2019г.: 1. Българска фирма наема испанец на работа - необходимо ли е същият да предостави карта за предварителен мед. преглед? 2. Следва ли нашият СТМ да изиска от съответния СТМ в Испания медицинското му досие или трябва да създаде изцяло ново лично здравно досие?

2019-06-25 16:36:01 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Александрова, Въпросът Ви не е от компетентността на рубриката "Свободно движение на работници, миграция и интеграция". Моля обърнете се към рубриката "Трудово право". ТГ

2019-06-20 08:31:24 - Петър Стоменов
Здравейте! Защо при регламентиран срок до 14 дни за отговор, в рубриката Интеграция на хората с увреждане никой не отговаря на въпроси на граждани от 25 Април, вече 2 месеца...!?!?Как е възможно това?!?!

2019-06-21 11:45:47 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Стоменов, Въпросът Ви е насочен към компетентната дирекция. ТГ

2019-06-05 19:05:15 - Детелина Пенчеджиева
каква е минималната часова ставка в сектор строителство в Търция

2019-06-07 10:49:15 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Пенчеджиева, Министерството на труда и социалната политика не разполага с търсената от Вас информация. Следва да се обърнете към компетентната институция на съответната държава. ТГ

2019-05-20 16:20:35 - Магдалина Пинева
Здравейте! Българско предприятие наема на работа лице от Русия със синя карта. Синята карта предполага български трудов договор, като такъв ще бъде сключен по КТ. Лицето ще бъде командировано краткосрочно в Русия, като ще нощува и ще се храни в дома си. Дължат ли му се командировъчни(дневни и за квартира) в случая- в пълен или в ограничен размер?

2019-05-21 17:21:29 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Пинева, Моля задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право", където ще получите компетентен отговор. ТГ

2019-05-17 15:05:37 - Иван Петров
Трябва ли в 7-дневен срок от датата на действителното започване на работа на гражданина на трета държава с ПОСТОЯННО пребиваване, работодателят да уведоми писмено Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" по чл.10, ал.1 от ЗТМТМ

2019-05-21 17:19:30 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Петров, Съгласно чл. 10 от ЗТМТМ "В 7-дневен срок от датата на действителното започване на работа на гражданина на трета държава работодателят уведомява писмено за това Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Не са предвидени изключения за чужденците по чл. 9, ал. 1, т. 2. ТГ

2019-05-03 23:40:17 - Георги Добрев
Бих желал да питам.Как мога да кандидатствам за работа в Германия в областа на машиностроеенето. Завършил съм физика и докторантура по приложна механика ?

2019-05-09 15:08:26 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Добрев, Като гражданин на Европейския съюз Вие можете да упражните правото си на свободно движение и да работите в Германия без разрешение за работа. За да си намерите подходящо работно място в Германия бихте могли да използвате услугите на мрежата EURES: http://eures.bg/, като може да се обърнете директно към EURES съветника за Германия: http://eures.bg/advisors.asp?id=2 ТГ

2019-04-20 09:15:42 - ЗОЯ КАРАПЕТРОВА
Здравейте!Казвам се Зоя Карапетрова.Рускиня съм, омъжена за българин и постоянно пребиваваща в България от 1985 г.Искам да попитам дали като постоянно пребиваваща в България мога да отида да работя сезонно (3-4 месеца) в Испания, свободно както членовете на моето семейство.Дали трябва да имам виза за работа, какви документи трябва да имам.Благодаря

2019-04-22 15:18:18 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Карапетрова, Като член на семейство на български гражданин можете да придружавате съпруга си и да работите в Испания. За повече подробности Ви препоръчваме да се обърнете към дирекция "Миграция" в МВР - https://mvr.bg/migration ТГ

2019-03-29 21:58:54 - Татяна Маринова
Имам 26 години трудов стаж в България и 12 години в Руссия. Зачита ли се русски трудов стаж при изчисляване на пенсията в Р.България, и коефициент се умножава по 38г. или по 26г. само за български трудов стаж?

2019-04-05 12:18:19 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Маринова, Моля, задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право", където ще получите компетентен отговор. ТГ

2019-02-20 11:19:31 - Валентина Атанасова
Какви са условията, при които гражданин на Сърбия-пилот, може да получи разрешение за работа в България.

2019-03-06 10:55:23 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Атанасова, Редът и условията за работа на граждани на трета държава (вкл. Сърбия) са уредени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) и Правилника за неговото прилагане. В случай, че работодателят е регистриран по реда на българското законодателство, се спазват разпоредбите на глава ІІ от ЗТМТМ, раздел "Единно разрешение за пребиваване и работа". За повече информация относно конкретните процедури, Ви препоръчваме да се обърнете към Агенцията по заетостта на тел. 02/9265 466, където всеки вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 часа се извършват консултации на работодатели по условията и реда за достъп до пазара на труда на граждани от трети държави. Следва да имате предвид, че професията „Професионален пилот на самолет” е включена в Списъка на регулираните професии в Република България. За признаване на свидетелство за летатална правоспособност следва да се обърнете към Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: https://www.caa.bg/. ТГ

2019-02-08 11:20:10 - Валя Цолова
Здравейте! Имаме назначен автомонтьор- албански гражданин- женен за българка.Имаме необходимите разрешения.Той има разреш. за пребиваване до 20.08.2019г.; тип разреш-"продължително пребиваване"; забележка:"чл. на сем. на български гражданин". Въпросът ми е: За какви осигуровки ще му правим удръжки по ведомост/ за пенсия, здравни/?

2019-02-11 09:38:58 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Цолова, Моля задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право". ТГ

2019-02-07 20:25:24 - Галина Мойсеева
Здравейте, интересувам се от режима на командироване и отдаването в лизинг на шофьори на камион тип ТИР от българска фирма във фирма със седалище в друга държава - членка и по - конкретно дали съществуват специфични ограничения за командироването им според големината на камионите, измерена в тонове?Предварително Ви благодаря за отговора.

2019-02-11 09:35:32 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Мойсеева, Моля, задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право", където ще получите отговор по компетентност. ТГ

2019-01-23 15:53:10 - ХИЛЦИНГЕР ПОЛИРНИ ТЕХНОЛОГИИ
Какво трябва да направим за да наемем чужденец от Сърбия

2019-01-30 14:41:00 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми госпожи и господа, Условията и редът за работа на граждани на трети държави (вкл. Сърбия) в Република България са уредени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и в Правилника за неговото прилагане. За повече информация относно Вашия въпрос Ви препоръчваме да се обърнете към Агенцията по заетостта, която предоставя консултации на работодатели за условията и реда за достъп до пазара на труда на граждани от трети държави всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа на тел. 02/9265 466 (https://www.az.government.bg/pages/zaetost-na-chuzhdenci-priemno-vreme-i-telefon-za-konsultacii/)

2019-01-16 20:51:48 - Ана Благова
Какъв е размера на мин. РЗ в Република Гърция към 17.01.2019г.?

2019-01-22 16:52:31 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Благова, Въпросът Ви е извън компетенциите на рубриката. ТГ

2019-01-15 19:11:05 - Венелина Казанджиева
Когато човек с 16 години трудов стаж получава т.нар. инвалидна пенсия тук, но работи в страна от ЕС със съответните осигуровки и придобие право на пенсия там, губи ли пенсията в България.

2019-01-22 16:50:35 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Казанджиева, Моля задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право". ТГ

2019-01-09 10:52:39 - Виктория Иванова
Здравейте. Лицето е гражданин на Р Молдова, което работи в строителна фирма в България. С Разрешително за работа от АЗ и работна виза D. Работникът необходимо да бъде командирован в Белгия. Какви са изискванията? Какви документи са необходими? Благодаря предварително!

2019-01-22 16:49:26 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Иванова, Моля задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право", където ще Ви отговорят по компетентност. ТГ

2019-01-03 17:26:33 - Калин Генев
Здравейте, Въпросът ми е свързан с трудови договори, сключени между българско търговско дружество и граждани на Република Индия. Същите са наети след получаване на разрешение от органите на МТСП по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Разрешителните им за работа са със срок 1 година или до 08.08.2019 г. С оглед подновяване на визите през м. март 2019, следва ли да се повтаря процедурата за получаване на разрешение от МТСП? Предвид обстоятелството, че няма промяна на условията, свързани с трудовите договори какъв е редът за продължаване на разрешението? Какви са необходимите документи и дължими такси?

2019-01-07 16:18:38 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Генев, Най-вероятно въпросът Ви касае подновяване на разрешение за пребиваване. В тази връзка Ви препоръчваме да се обърнете към дирекция "Миграция" в МВР. Решението на изпълнителния директор на АЗ за достъп до пазара на труда по принцип се предоставя за срока на трудовия договор. ТГ

2019-01-02 22:37:51 - Венелина Бакрова
Здравейте, Казвам се Венелина Петрова Бакрова. В момента работя в Англия. През месец Май – 2019 ще се завърна във България и ще кандидатствам за парично обезщетение за безработица по КСО. Ще получа всички необходими документи и ще имам необходимите 12 месеца от последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването. Въпросът ми е свързан със периода след 29.03.2019. Ще ми се счита ли стажът от 29.03.2019 и месец Април , тъй като Великобритания напуска ЕС и след 29.03.2019 няма да е държава – членка на ЕС? Знам че се предвижда двегодишен преходен период. Но през този период, зачита ли се стажът? Ще Ви бъда много благодарна ако ми обясните до кога ще се зачита стажът във Великобритания за обещетение./ до края на февруари..? до 29.03.2019...? или през целият двегодишен преходен период..?/ Благодаря предварително!

2019-01-07 16:05:47 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Бакрова, Моля да зададете въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право", където ще получите отговор по компетентност. ТГ

2018-11-28 15:25:42 - Надя Живкова
Здравейте, счетоводител съм в една строителна фирма и бихме искали да наемем работници от Молдова. Доколкото ми е известно има споразумение м/у двете страни. Какъв е начинът и режим на уведомление за наемането им.Какви са задълженията на нашата фирма за да е всичко по закон. Благодаря.

2018-12-10 16:01:28 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Живкова, В сила е Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за регулиране на трудовата миграция, подписна на 18 юни 2018 г. в гр. София (обн., ДВ, бр. 82 от 5.10.2018 г.). Компетентната институция по прилагането на Спогодбата е Агенцията по заетостта, във връзка с което Ви препоръчваме да се обадите на тел. 02/9265 466 в АЗ, на който можете да получите консултация относно условията и реда за достъп до пазара на труда на граждани на трети държави всеки вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 часа. ТГ

2018-11-15 10:49:41 - Nikolay Dimov
Уважаеми колеги, Пишем Ви във връзка с двойно натрупване на отпуск за работници в чужбина и по-конкретно в Германия. Случаят е следния: Имаме работници, които извършват строителна дейност по 6 месеца в годината в Германия с А1 сертификати. В Германия има немска служба, на име „СОКА БАУ“, чиято същност е- каса отпуски. Тоест тази служба изисква от нас всеки месец, да превеждаме пари към тях за неизползваните дни отпуск, които се полагат на всеки един работник на месец ( съответно превеждаме пари за 2-3 дни отпуск на човек на месец с осигуровки към Германия при положение, че първите 6 месеца не ни задължават). Тези пари, които превеждаме към каса отпуски „СОКА БАУ“ са дължими към всеки един работник, в края на годината, след получаване и попълване от всеки един работник документи, в които той посочва банкова сметка, по която да си получи въпросното обезщетение, защото не е използвал отпуск през периода, но парите са внесени в касата и чакат да се получат от строителния работник. След като се прибере работника в БГ, в нашето счетоводство си стои правото на 10 дневен отпуск ( ако е работил 6 месеца към фирмата) и ние се принуждаваме да платим още 10 дни отпуск, за да го освободим или ако продължава работа отпуската се трупа. Искаме да знаем по какъв начин и чрез какъв документ можем да избегнем това двойно облагане на отпуски, защото не е нормално да плащаме 40+ дни отпуск за 1 календарна година. Благодарим предварително за съдействието! Поздрави, Николай Димов БЕЛ-РС ООД

2018-11-23 11:38:30 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Димов, Моля задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право".  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България