Категории:


Към категориите

2019-10-02 18:27:26 - Валери Ефремов
Здравейте. Аз имам строителна фирма. Искам да вкарам майстори от Узбекистан . какво трябва да направя , те могат да получат работна виза на 180-365 дена? Благодаря

2019-10-07 16:28:20 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Ефремов, Редът и условията за наемане на граждани от трети държави на територията на Република България са определени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и правилника за неговото прилагане. Във Вашия случай вероятно става въпрос за Единно разрешение за пребиваване и работа (ЕРПР). ЕРПР се издава от Министерството на вътрешните работи и съдържа предоставеното от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта (АЗ) решение за достъп до пазара на труда. Решението на изпълнителния директор на АЗ се предоставя за граждани на трети държави, които: 1. кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел работа, или 2. притежават валидно разрешение за пребиваване на територията на Република България за цели, различни от трудова заетост. За предоставяне на това разрешение е необходимо да бъде проведено от работодателя предварително проучване на пазара на труда. Предварителното проучване на пазара на труда се извършва в национални и местни средства за масово осведомяване, включително в дирекция "Бюро по труда" по месторабота на работника - гражданин на трета държава. Проучването обхваща периода от 15 дни до 3 месеца непосредствено преди подаването на заявлението за достъп до пазара на труда. Срокът на решението може да бъде продължаван за срок до 12 месеца, когато няма прекъсване на заетостта, но не повече от 3 години. След този максимален период се кандидатства за ново разрешаване на достъп до пазара на труда. Решението се предоставя при условие че в предходните 12 месеца общият брой на гражданите на трети държави, работещи за местния работодател, не надвишава 20 на сто от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, граждани на други държави - членки на Европейския съюз, на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и лицата по чл. 9, ал. 1, т. 2–6, а за малки и средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия – 35 на сто. Информираме Ви, че Агенцията по заетостта извършва консултации на работодатели по условията и реда за достъп до пазара на труда на грждани от трети държави (вкл. Узбекистан) всеки вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 часа на тел. 02/9265 466. ТГ

2019-09-27 12:10:27 - Венета Георгиева
При командироване на работници от българско дружество в рамките на предоставяне на услуги в Белгия, кой работен календар се прилага - българския или белгийския? За месец септември например има два национални празника , за които по българското законодателство дължим увеличено възнаграждение при работа, но в приемаща държава е нормален работен ден.

2019-10-07 16:11:35 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Георгиева, Моля задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право", където ще Ви отговорят по компетентност. ТГ

2019-09-25 15:45:54 - Калин Крумов
Здравейте, сключих "Предварителен трудов договор" с фирма във Варшава, Полша. Преждевременно си намерих работа в България. Сега те изтъкват клауза в предварителния договор за неустойка от една брутна заплата, на страната не подписала, нормалния трудов договор, който е с изпитателен срок 3 месеца. Има ли предварителния договор правна тежест в Бълг.?

2019-10-07 16:09:39 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Крумов, По отношение на заетостта в рамките на Европейския съюз се прилага националното законодателство на приемащата държава членка (в случая Полша). По конкретния Ви въпрос, моля, обърнете се към рубриката "Трудово право", където ще Ви отговорят по компетентност. ТГ

2019-09-02 11:02:09 - София Ефремов
Аз съм гражданин на Израел, постояно прибъваващ в България, искам да отваря фирма посредник за вкарване работници от чужбина във България. от какво трябва да почна? какви са условия ? тази фирма трябва ли да има лиценз за тази дейност? Благодоря

2019-09-04 10:13:00 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Ефремов, Условията и редът за извършване на посредническа дейност по наемане на работа са регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта и в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Агенцията по заетостта (АЗ) осъществява дейност по регистрация на лица, желаещи да предоставят посреднически услуги по наемане на работа на територията на Република България и/или в други държави и/или на моряци. Предвид гореизложеното, за да осъществявате посредническа дейност следва да притежавате регистрация в АЗ за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в Република България. Платформата "Частни трудови посредници" на сайта на АЗ предоставя възможност за попълване на Заявка за регистрация като частен трудов посредник - https://www.az.government.bg/portal/. За повече информация Ви препоръчваме да се обърнете директно към АЗ. ТГ

2019-09-01 12:35:24 - Антон Ганчев
Работил съм в Швеция и имам трудов стаж и удържани осигурителни вноски . Какъв е реда за признаването им в България?

2019-09-04 10:03:19 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Ганчев, Въпросът Ви е от компетентност на рубриката "Европейско и международно социално право". Моля да го зададете там. ТГ

2019-08-19 14:15:34 - Екатерина Павленко
Добър ден Аз съм гражданин на Русия, бих искал да се преместя в България и да кандидатствам за виза тип D за хора, занимаващи се със свободна практика. Какви документи са ми необходими за получаване на разрешение за практикуване на безплатна практика? и къде да кандидатствам за това разрешение?

2019-08-27 10:46:00 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Павленко, Редът и условията за извършване на дейност на свободна практика са уредени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и Правилника за неговото прилагане. Необходимо е да се подаде заявление в Агенцията по заетостта. С информация относно условията и реда, процедурната последователност и необходимите документи може да се запознаете на сайта на Агенцията по заетостта: https://www.az.government.bg/pages/dejnost-na-svobodna-praktika/ ТГ

2019-07-24 15:21:24 - Иван Петров
Следва ли да бъде изпълнено изискването на чл.10, ал.2 от ЗТМТМ и как следва да бъде изпълнено по отношение на лица, граждани на Украйна, наети при условията на сезонна заетост?

2019-08-05 17:02:44 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Петров, Разпоредбите на чл. 10, ал. 2 от ЗТМТМ се отнасят само за случаите, за които такива документи се изискват съгласно разпоредбите на ЗТМТМ и Закона за чужденците в Република България.

2019-07-05 08:17:32 - Лина Николова
Гражданин на трета държава, self employer/самонаето лице/, рег.като такъв в държавата, в която пребивава/трета държава за Бълг-я/, скл. договор да извърши еднократно услуга в Бълг-я - ремонт на агрегат на българска фирма - в този случай приложим ли е Закона за тр. миграция и тр. мобилност за лицето и ако да, какво трябва да направи той и фирмата.

2019-07-08 10:16:54 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Николова, В запитването Ви най-вероятно става дума за хипотезата на чл. 9, ал. 3 ЗТМТМ. За повече информация се обърнете към Агенцията по заетостта на https://www.mlsp.government.bg/ или на тел. 02/9265 466, където всеки вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 часа се дават консултации на работодатели по условията и реда за достъп до пазара на труда на граждани от трети държави. АК

2019-07-02 16:08:20 - Дилян Иванов
Какъв е необходимият набор от документи ,за да наема работници от Казахстан и от къде мога де ги изтегля . Благодаря

2019-07-03 09:55:46 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Иванов, Търсената от Вас информация можете да намерите на сайта на Агенцията по заетостта: https://www.az.government.bg/pages/zaetost-na-chuzhdenci-normativna-uredba/ За повече информация може да се обадите на следния телефон на Агенцията по заетостта: 02/9265 466, където всеки вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 часа се дават консултации на работодатели по условията и реда за достъп до пазара на труда на граждани от трети държави. ТГ

2019-07-02 14:07:59 - Silvia Hristova
Здравейте, Бих искала да Ви попитам, необходимо ли е иракчани, които са по покана да работят в изследователска лаборатория на БАН за 2 месеца да им се направи регистрация по месторабота като чужди граждани за този период? Благодаря! С уважение, С.Христова

2019-07-03 09:50:04 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Христова, Съгласно чл. 36, ал. 1 във връзка с ал. 4 от Закона за трудова миграция и трудова мобилност граждани на трети държави, които са приети като научни работници и имат договор с научноизследователска организация за провеждане на научно изследване в рамките на научноизследователски проект, упражняват заетост, включително академична, на територията на Република България без разрешение за работа – за срока на продължителност на проекта, след регистрация в Агенцията по заетостта. АК

2019-06-27 11:31:27 - Росен Кръстев
Предвид изискването за упр. на заетостта на тер. на РБ през първите 2 г. (чл. 20(1) ЗТМТМ), може ли служителят със Синя карта на ЕС да бъде командирован в III държава през тези 2 години? За какъв максимален срок?

2019-07-03 09:44:28 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Кръстев, Законодателството не предвижда възможност лице, пребиваващо на територията на Република България с разрешение тип "Синя карта на ЕС", да бъде командировано в друга държава (чл. 23, т. 2). АК

2019-06-21 17:53:53 - Миглена Петрова
Здравейте ! Моят въпрос е: Пректарява ли се пожиззнената инвалидна пенсия от България (на български гражданин) ако той си смени гражданството с друго в държава от Европеъския Съюз ?

2019-06-25 16:37:20 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Петрова, Моля задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право", където ще получите компетентен отговор. ТГ

2019-06-20 13:16:51 - Ирена Александрова
Моля за отговор на въпрос, зададен на 15.04.2019г.: 1. Българска фирма наема испанец на работа - необходимо ли е същият да предостави карта за предварителен мед. преглед? 2. Следва ли нашият СТМ да изиска от съответния СТМ в Испания медицинското му досие или трябва да създаде изцяло ново лично здравно досие?

2019-06-25 16:36:01 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Александрова, Въпросът Ви не е от компетентността на рубриката "Свободно движение на работници, миграция и интеграция". Моля обърнете се към рубриката "Трудово право". ТГ

2019-06-20 08:31:24 - Петър Стоменов
Здравейте! Защо при регламентиран срок до 14 дни за отговор, в рубриката Интеграция на хората с увреждане никой не отговаря на въпроси на граждани от 25 Април, вече 2 месеца...!?!?Как е възможно това?!?!

2019-06-21 11:45:47 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Стоменов, Въпросът Ви е насочен към компетентната дирекция. ТГ

2019-06-05 19:05:15 - Детелина Пенчеджиева
каква е минималната часова ставка в сектор строителство в Търция

2019-06-07 10:49:15 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Пенчеджиева, Министерството на труда и социалната политика не разполага с търсената от Вас информация. Следва да се обърнете към компетентната институция на съответната държава. ТГ

2019-05-20 16:20:35 - Магдалина Пинева
Здравейте! Българско предприятие наема на работа лице от Русия със синя карта. Синята карта предполага български трудов договор, като такъв ще бъде сключен по КТ. Лицето ще бъде командировано краткосрочно в Русия, като ще нощува и ще се храни в дома си. Дължат ли му се командировъчни(дневни и за квартира) в случая- в пълен или в ограничен размер?

2019-05-21 17:21:29 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Пинева, Моля задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право", където ще получите компетентен отговор. ТГ

2019-05-17 15:05:37 - Иван Петров
Трябва ли в 7-дневен срок от датата на действителното започване на работа на гражданина на трета държава с ПОСТОЯННО пребиваване, работодателят да уведоми писмено Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" по чл.10, ал.1 от ЗТМТМ

2019-05-21 17:19:30 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Петров, Съгласно чл. 10 от ЗТМТМ "В 7-дневен срок от датата на действителното започване на работа на гражданина на трета държава работодателят уведомява писмено за това Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Не са предвидени изключения за чужденците по чл. 9, ал. 1, т. 2. ТГ

2019-05-03 23:40:17 - Георги Добрев
Бих желал да питам.Как мога да кандидатствам за работа в Германия в областа на машиностроеенето. Завършил съм физика и докторантура по приложна механика ?

2019-05-09 15:08:26 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Добрев, Като гражданин на Европейския съюз Вие можете да упражните правото си на свободно движение и да работите в Германия без разрешение за работа. За да си намерите подходящо работно място в Германия бихте могли да използвате услугите на мрежата EURES: http://eures.bg/, като може да се обърнете директно към EURES съветника за Германия: http://eures.bg/advisors.asp?id=2 ТГ

2019-04-20 09:15:42 - ЗОЯ КАРАПЕТРОВА
Здравейте!Казвам се Зоя Карапетрова.Рускиня съм, омъжена за българин и постоянно пребиваваща в България от 1985 г.Искам да попитам дали като постоянно пребиваваща в България мога да отида да работя сезонно (3-4 месеца) в Испания, свободно както членовете на моето семейство.Дали трябва да имам виза за работа, какви документи трябва да имам.Благодаря

2019-04-22 15:18:18 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Карапетрова, Като член на семейство на български гражданин можете да придружавате съпруга си и да работите в Испания. За повече подробности Ви препоръчваме да се обърнете към дирекция "Миграция" в МВР - https://mvr.bg/migration ТГ

2019-03-29 21:58:54 - Татяна Маринова
Имам 26 години трудов стаж в България и 12 години в Руссия. Зачита ли се русски трудов стаж при изчисляване на пенсията в Р.България, и коефициент се умножава по 38г. или по 26г. само за български трудов стаж?

2019-04-05 12:18:19 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Маринова, Моля, задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право", където ще получите компетентен отговор. ТГ  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България