Категории:


Към категориите

2019-03-29 21:58:54 - Татяна Маринова
Имам 26 години трудов стаж в България и 12 години в Руссия. Зачита ли се русски трудов стаж при изчисляване на пенсията в Р.България, и коефициент се умножава по 38г. или по 26г. само за български трудов стаж?

2019-04-05 12:18:19 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Маринова, Моля, задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право", където ще получите компетентен отговор. ТГ

2019-02-20 11:19:31 - Валентина Атанасова
Какви са условията, при които гражданин на Сърбия-пилот, може да получи разрешение за работа в България.

2019-03-06 10:55:23 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Атанасова, Редът и условията за работа на граждани на трета държава (вкл. Сърбия) са уредени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) и Правилника за неговото прилагане. В случай, че работодателят е регистриран по реда на българското законодателство, се спазват разпоредбите на глава ІІ от ЗТМТМ, раздел "Единно разрешение за пребиваване и работа". За повече информация относно конкретните процедури, Ви препоръчваме да се обърнете към Агенцията по заетостта на тел. 02/9265 466, където всеки вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 часа се извършват консултации на работодатели по условията и реда за достъп до пазара на труда на граждани от трети държави. Следва да имате предвид, че професията „Професионален пилот на самолет” е включена в Списъка на регулираните професии в Република България. За признаване на свидетелство за летатална правоспособност следва да се обърнете към Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: https://www.caa.bg/. ТГ

2019-02-08 11:20:10 - Валя Цолова
Здравейте! Имаме назначен автомонтьор- албански гражданин- женен за българка.Имаме необходимите разрешения.Той има разреш. за пребиваване до 20.08.2019г.; тип разреш-"продължително пребиваване"; забележка:"чл. на сем. на български гражданин". Въпросът ми е: За какви осигуровки ще му правим удръжки по ведомост/ за пенсия, здравни/?

2019-02-11 09:38:58 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Цолова, Моля задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право". ТГ

2019-02-07 20:25:24 - Галина Мойсеева
Здравейте, интересувам се от режима на командироване и отдаването в лизинг на шофьори на камион тип ТИР от българска фирма във фирма със седалище в друга държава - членка и по - конкретно дали съществуват специфични ограничения за командироването им според големината на камионите, измерена в тонове?Предварително Ви благодаря за отговора.

2019-02-11 09:35:32 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Мойсеева, Моля, задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право", където ще получите отговор по компетентност. ТГ

2019-01-23 15:53:10 - ХИЛЦИНГЕР ПОЛИРНИ ТЕХНОЛОГИИ
Какво трябва да направим за да наемем чужденец от Сърбия

2019-01-30 14:41:00 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми госпожи и господа, Условията и редът за работа на граждани на трети държави (вкл. Сърбия) в Република България са уредени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и в Правилника за неговото прилагане. За повече информация относно Вашия въпрос Ви препоръчваме да се обърнете към Агенцията по заетостта, която предоставя консултации на работодатели за условията и реда за достъп до пазара на труда на граждани от трети държави всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа на тел. 02/9265 466 (https://www.az.government.bg/pages/zaetost-na-chuzhdenci-priemno-vreme-i-telefon-za-konsultacii/)

2019-01-16 20:51:48 - Ана Благова
Какъв е размера на мин. РЗ в Република Гърция към 17.01.2019г.?

2019-01-22 16:52:31 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Благова, Въпросът Ви е извън компетенциите на рубриката. ТГ

2019-01-15 19:11:05 - Венелина Казанджиева
Когато човек с 16 години трудов стаж получава т.нар. инвалидна пенсия тук, но работи в страна от ЕС със съответните осигуровки и придобие право на пенсия там, губи ли пенсията в България.

2019-01-22 16:50:35 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Казанджиева, Моля задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право". ТГ

2019-01-09 10:52:39 - Виктория Иванова
Здравейте. Лицето е гражданин на Р Молдова, което работи в строителна фирма в България. С Разрешително за работа от АЗ и работна виза D. Работникът необходимо да бъде командирован в Белгия. Какви са изискванията? Какви документи са необходими? Благодаря предварително!

2019-01-22 16:49:26 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Иванова, Моля задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право", където ще Ви отговорят по компетентност. ТГ

2019-01-03 17:26:33 - Калин Генев
Здравейте, Въпросът ми е свързан с трудови договори, сключени между българско търговско дружество и граждани на Република Индия. Същите са наети след получаване на разрешение от органите на МТСП по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Разрешителните им за работа са със срок 1 година или до 08.08.2019 г. С оглед подновяване на визите през м. март 2019, следва ли да се повтаря процедурата за получаване на разрешение от МТСП? Предвид обстоятелството, че няма промяна на условията, свързани с трудовите договори какъв е редът за продължаване на разрешението? Какви са необходимите документи и дължими такси?

2019-01-07 16:18:38 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Генев, Най-вероятно въпросът Ви касае подновяване на разрешение за пребиваване. В тази връзка Ви препоръчваме да се обърнете към дирекция "Миграция" в МВР. Решението на изпълнителния директор на АЗ за достъп до пазара на труда по принцип се предоставя за срока на трудовия договор. ТГ

2019-01-02 22:37:51 - Венелина Бакрова
Здравейте, Казвам се Венелина Петрова Бакрова. В момента работя в Англия. През месец Май – 2019 ще се завърна във България и ще кандидатствам за парично обезщетение за безработица по КСО. Ще получа всички необходими документи и ще имам необходимите 12 месеца от последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването. Въпросът ми е свързан със периода след 29.03.2019. Ще ми се счита ли стажът от 29.03.2019 и месец Април , тъй като Великобритания напуска ЕС и след 29.03.2019 няма да е държава – членка на ЕС? Знам че се предвижда двегодишен преходен период. Но през този период, зачита ли се стажът? Ще Ви бъда много благодарна ако ми обясните до кога ще се зачита стажът във Великобритания за обещетение./ до края на февруари..? до 29.03.2019...? или през целият двегодишен преходен период..?/ Благодаря предварително!

2019-01-07 16:05:47 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Бакрова, Моля да зададете въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право", където ще получите отговор по компетентност. ТГ

2018-11-28 15:25:42 - Надя Живкова
Здравейте, счетоводител съм в една строителна фирма и бихме искали да наемем работници от Молдова. Доколкото ми е известно има споразумение м/у двете страни. Какъв е начинът и режим на уведомление за наемането им.Какви са задълженията на нашата фирма за да е всичко по закон. Благодаря.

2018-12-10 16:01:28 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Живкова, В сила е Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за регулиране на трудовата миграция, подписна на 18 юни 2018 г. в гр. София (обн., ДВ, бр. 82 от 5.10.2018 г.). Компетентната институция по прилагането на Спогодбата е Агенцията по заетостта, във връзка с което Ви препоръчваме да се обадите на тел. 02/9265 466 в АЗ, на който можете да получите консултация относно условията и реда за достъп до пазара на труда на граждани на трети държави всеки вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 часа. ТГ

2018-11-15 10:49:41 - Nikolay Dimov
Уважаеми колеги, Пишем Ви във връзка с двойно натрупване на отпуск за работници в чужбина и по-конкретно в Германия. Случаят е следния: Имаме работници, които извършват строителна дейност по 6 месеца в годината в Германия с А1 сертификати. В Германия има немска служба, на име „СОКА БАУ“, чиято същност е- каса отпуски. Тоест тази служба изисква от нас всеки месец, да превеждаме пари към тях за неизползваните дни отпуск, които се полагат на всеки един работник на месец ( съответно превеждаме пари за 2-3 дни отпуск на човек на месец с осигуровки към Германия при положение, че първите 6 месеца не ни задължават). Тези пари, които превеждаме към каса отпуски „СОКА БАУ“ са дължими към всеки един работник, в края на годината, след получаване и попълване от всеки един работник документи, в които той посочва банкова сметка, по която да си получи въпросното обезщетение, защото не е използвал отпуск през периода, но парите са внесени в касата и чакат да се получат от строителния работник. След като се прибере работника в БГ, в нашето счетоводство си стои правото на 10 дневен отпуск ( ако е работил 6 месеца към фирмата) и ние се принуждаваме да платим още 10 дни отпуск, за да го освободим или ако продължава работа отпуската се трупа. Искаме да знаем по какъв начин и чрез какъв документ можем да избегнем това двойно облагане на отпуски, защото не е нормално да плащаме 40+ дни отпуск за 1 календарна година. Благодарим предварително за съдействието! Поздрави, Николай Димов БЕЛ-РС ООД

2018-11-23 11:38:30 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Димов, Моля задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право".

2018-11-08 18:09:05 - иван коцев
Регистриран съм в бюрото по труда в Кипър.Искам да си замина за БГи там да продалжа да получавам обещетението.Въпроса ми е ,като взема U2 какъв е срокът за регистриране в БГ седем дни от издаване на документа или седем дни от влизане в страната. Благодаря.

2018-11-12 16:54:09 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Коцев, Моля, задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право". ТГ

2018-11-06 13:50:47 - Лина Николова
Български работодател, чиито работници работят в производственото му предприятие в България има лиценз и за предприятие, осигуряващо временна заетост. Допустимо ли е работодателя да сключи със свой работник допълнителен трудов договор като ПОВЗ и да го командирова за един месец в друго предприятие в ЕС, с което има договор за предоставяне на работна ръка. По време на действието на допълнителния трудов договор работника е в неплатен отпуск в предприятието в България, но се осигурява на  основание на допълнителния трудов договор върху максималния осигурителен доход за страната.

2018-11-12 16:53:05 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Николова, Моля задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право". ТГ

2018-10-25 10:38:05 - Ahmet Yumusak
Уважаеми господине / госпожо; Искам да работя като шофьор на камиони в България. Аз живея в Турция. Как е възможно това? Благодаря ви.

2018-11-12 16:52:00 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Юмусак, Необходимо е преди всичко да си намерите български работодател, който да задвижи процедурата по издаване на Единно разрешение за пребиваване и работа. ТГ

2018-10-17 17:05:15 - Венцислав Йорданов
"Агенция Без Граници" ЕООД е с разрешително за посредническа дейност в други държави номер 1884 от 02.06.2015. Дали регистриран имат ли прави да данните от личната карта по мейл и подписвам договора по същия начин още тук във България преди заминаването ни.Благодаря ви предвартително!

2018-11-12 16:50:14 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Йорданов, Въпросът Ви е неясно зададен. Препоръчваме Ви да се обърнете към Агенцията по заетостта на тел. 02/980 87 19 ТГ

2018-10-16 00:11:52 - Янко Костов
От разпоредбата на чл.17,ал.2 от ЗТМТМ (там са цитирани само т.3 и 4 на чл.7,ал.1 от закона) може ли да се направи извод, че, при издаване на решение по чл. 7, ал. 3 ЗТМТМ в рамките на процедура по издаване на "Синя карта", НЕ се прилагат изискванията на чл. 7, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗТМТМ и синя карта се издава, без тези условия да са изпълнени?

2018-11-12 16:41:05 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Костов, Т. 1 и т. 2 на ал. 1 на чл. 7 не се прилагат за достъп до българския пазар на труда с разрешение за пребиваване и работа тип "Синя карта на ЕС", тъй като такива са изискванията на Директива 2009/50/ЕО.

2018-09-19 11:40:00 - Красимира Жекова
Здравейте! При командироване в рамките на предоставяне на услуги в същата корпоративна група заплатата на командирования се увеличава до нивото за същата позиция при приемащия работодател или се сравнява с минималната ставка за същата позиция в приемащ. Д-ва, или с минималната работна заплата в приемащата държава?Моля за конкретен отговор. Благода.

2018-10-09 16:18:34 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Жекова, моля задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право", където ще получите отговор по компетентност. ТГ

2018-08-18 19:18:23 - Стефка Панчева
здравейте бий искала да попитам случайно дали имате информация за това дали има възможност за кандидатстване на военнослужещи по програми или някакви стажове в Германия по тяхната военна система.В кои градове има места и въобще като цяло някаква информация да ми дадете.

2018-08-22 16:18:48 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Панчева, Моля, обърнете се към Агенцията по заетостта на тел. 02/ 980 87 19 или на ел. поща: az@az.government.bg ТГ

2018-08-17 13:30:12 - Ваня Иванова
Здравейте, Първо искам да попитам какви са условията за получаване на майчинство в България ( интересува ме предимно колко време трудов стаж се изисква и ако има прекъсване дали осигуровките могат да се внесат като самоосигуряващо лице). Също така искам да попитам, ако през съответния период жената е работила в друга държава на трудов договор, зачита ли се за майчинството ( става въпрос за Норвегия ). Благодаря предварително!

2018-08-22 16:16:32 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Иванова, Моля задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право", където ще получите компетентен отговор. ТГ  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България