Категории:


Към категориите

2019-06-23 18:26:11 - Бистра Борисова
Здравейте, какви документи е необходимо да подготвим от България, за получаване на детски надбавки в Германия, тъй като настойника на детето в България е безработен. Предварително Ви благодаря.

2019-06-26 11:07:26 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Борисова, В случай, че въпросът Ви касае получаването на обезщетения по Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност, моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Европейско и международно социално право“, както и към Агенцията за социално подпомагане, която е компетентната институция за България по отношение на обмена на информация и удостоверяването на данни, свързани с преноса на семейни обезщетения в Европейския съюз. Агенцията за социално подпомагане разполага с електронен адрес: ok@asp.government.bg и горещ телефон (02) 935 05 50 за въпроси на граждани, на които също може да се консултирате. (МП)

2019-06-20 08:29:28 - Петър Стоменов
Здравейте! Защо при регламентиран срок до 14 дни за отговор, в рубриката Интеграция на хората с увреждане никой не отговаря на въпроси на граждани от 25 Април, вече 2 месеца...!?!?Как е възможно това?!?!

2019-06-26 11:06:32 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Стоменов, Моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (МП)

2019-06-14 21:22:24 - Соня Първанова
Добър ден! Приемен родител съм на дете с увреждане, за което получаваме семейна помощ в размер на 350лв. От ОЗД настояват тези средства да бъдат внасяни на името на детето и евентуално при необходимост да искаме разрешение от отдела да закупим необходимото. Правомерно ли е това изискване от ОЗД и практикува ли де това с семейства, които не са приемни? Благодаря предварително.

2019-06-26 11:06:10 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Първанова, В Закона за семейни помощи за деца няма такова изискване по отношение на нито една помощ. За разглеждане на конкретния случай, моля да се обърнете с повече данни по компетентност към съответната Регионална дирекция за социално подпомагане, която контролира дейността на дирекциите „Социално подпомагане“ в нейната област и при необходимост им оказва методологична помощ. (МП)

2019-06-03 23:12:31 - Илияна Павлова
Здравейте, синът ми скоро ще навърши 16 г, инвалид е -100 % с придружител, получава помощ по чл.8д ЗСП, ТЕЛК е пожизнен.Има ли право на соц. пенсия за инвалидност по КСО след 16 , може ли тя да се получава заедно с помощта по чл.8д от ЗСем.помощи?Детето посещава училище, Център за общ.подкрепа, по индив.програма, с интелект.затруднение е.

2019-06-14 16:10:25 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Павлова, Съгласно чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, се предоставят на родители (осиновители), когато отглеждат деца с трайни увреждания, независимо от доходите на семейството, при условие че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Предоставянето на тези помощи не е обвързано с потребността от чужда помощ на детето, както и с правото му на пенсия. По отношение на правото на социална пенсия за инвалидност на детето, моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Обществено осигуряване“. (МП)

2019-06-01 09:53:15 - Диана Костова
Синът ми има сключен брак с рускиня,роди им се детенце,което има български акт зараждане т.е.е български гражданин,но от община Пазарджик им отказват да изплатят еднократната помощ за новородено защото майката не е българка.Редно ли е това и ако да ,то на какво основание и не е ли дискриминация?

2019-06-14 16:09:32 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Костова, Информацията, която представяте не е достатъчна, за да бъде даден точен отговор. На основание чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Следва да имате предвид, че заповедта за отказ, издадена от директора на дирекция „Социално подпомагане“ задължително се мотивира и може да се обжалва от заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответната Регионална дирекция за социално подпомагане. В тази връзка, моля да се обърнете за разглеждане на случая с повече конкретни данни по компетентност към съответната Регионална дирекция за социално подпомагане, която има правомощията да отмени или потвърди заповедта за отказ, издадена от директора на дирекция „Социално подпомагане“. (МП)

2019-05-27 20:27:41 - Jordan Gjakovski
Dear I live in Switzerland My wife and my three children livie in North Macedonia. We have Bulgarian passports and citizens. Can I filfull formular E 411 for children allowances and post you by mail or it is necessery my wife to come in Bulgaria in Ministry personal to settle that corectly. Pleace answer me because what scould I do further.

2019-06-03 09:50:25 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господине, В случай, че въпросът Ви касае получаването на обезщетения по Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност, моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Европейско и международно социално право“, както и към Агенцията за социално подпомагане, която е компетентната институция за България по отношение на обмена на информация и удостоверяването на данни, свързани с преноса на семейни обезщетения в Европейския съюз. Агенцията за социално подпомагане разполага с електронен адрес: ok@asp.government.bg и горещ телефон (02) 935 05 50 за въпроси на граждани, на които също може да се консултирате. (МП)

2019-05-22 13:43:49 - Славка Стойчева
Синът ми има издадено решение на ТЕЛК на 21 .01.19 г с 80 % ,което обжалвахме и от НЕЛК му издадоха ново решение от 30 .04.19г ,което е 100% с чужда помощ Получих новото решение и днес/22.04.19г./ подадох документи в АСП гр Бургас .На въпроса ми дали ще му бъдат изплатени парите със задна дата ,те ми отговориха,че няма да бъде изплатена цялата сума.Посочиха ми закони,които прочетох и това което разбрах от тях е ,че се изплаща до една година назад и то сумата според новото решение от НЕЛК .Имат ли право тогава да ми откажат да ни изплатят цялата сума докато сме обжалвали? Когато получа заповедта и ако не съм доволна от решението къде трябва да я обжалвам? Никъде в закона не пише,че се получава само част от сумата,която не сме получили поради обжалване на решение на ТЕЛК.

2019-06-03 09:49:40 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Стойчева, На основание чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, се предоставят на родители (осиновители), когато отглеждат деца с трайни увреждания, независимо от доходите на семейството, при условие че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Съгласно чл. 8д, ал. 8 от ЗСПД месечната помощ по ал. 1 се отпуска от 1-во число на месеца, през който е определена датата на инвалидността в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, но не повече от една година назад, считано от месеца на подаване на заявлението декларация, ако то е подадено в тримесечен срок от датата на решението, като размерът на помощта за периода преди подаването на заявлението декларация е 50 на сто от размера на помощта, определен по реда на ал. 3 за съответната година. Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. размерът на месечната помощ по чл. 8д, ал. 1 от ЗСПД за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност е 930 лв. В конкретния случай, условието заявлението декларация да е подадено в тримесечен срок от датата на решението на НЕЛК е спазено. В случай, че са изпълнени всички нормативно регламентирани условия, Вие би следвало да получите помощта и за минал период, като размерът й за периода преди подаването на заявлението декларация е 50 на сто от нейния размер, т.е. по 465 лв. месечно (50% от 930 лв.). В допълнение, заповедта, издадена от директора на дирекция „Социално подпомагане“, може да се обжалва от заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответната Регионална дирекция за социално подпомагане. (МП)

2019-05-14 10:07:22 - Теодора Денчева
Детето ми е с ТЕЛК - 80%, решението влезе в сила на 07.05.2019 година, датата на инвалидизиране е 29.03.2019 година. В Трявна първоначално отказаха да ми приемат документите за месечна памощ за дете с увреждания, защото трябвало да се подадат след 20.05.2019 г.Подадох ги на 13.05.2019,а заповедта трябвало да подпиша на 07.6.2019.Правилно ли е това?

2019-05-20 14:17:44 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Денчева, Месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) за родителите (осиновителите), които отглеждат дете с трайно увреждане се отпуска от 1-во число на месеца, през който е определена датата на инвалидността в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, но не повече от една година назад, считано от месеца на подаване на заявлението-декларация, ако то е подадено в тримесечен срок от датата на решението, като размерът на помощта за периода преди подаването на заявлението-декларация е 50 на сто от размера на помощта, определен по реда на ал. 3 за съответната година. На основание чл. 4 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД) директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице се произнася в 14-дневен срок от подаване на заявлението декларация със заповед по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. Заповедта се издава в срок до 30 дни от подаването на заявлението декларация, когато проверката на декларираните обстоятелства изисква получаване на информация по реда на чл. 1а, ал. 4 и 5 от Закона за семейни помощи за деца. Заповедта се издава в два екземпляра. Заповедите за отказ и за отпускане на помощ в натура се съобщават писмено на лицата, подали заявлението декларация, в 7-дневен срок от издаването им. Съгласно чл. 5 от ППЗСПД в случаите, когато е прието заявление декларация с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на допуснатите нередовности. Когато в този срок лицето не отстрани нередовностите, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отказ на исканата помощ, която се съобщава писмено на лицето. За разглеждане на конкретния случай следва да се обърнете по компетентност към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес или към съответната Регионална дирекция за социално подпомагане, която има правомощията да контролира дейността на дирекции „Социално подпомагане“ на територията на нейната област. (МП)

2019-05-09 18:41:51 - София Томалевска
Здравейте дъщеря ми е самотна майка с дете на 3 години досега получаваше по 100 лв месечно за първата година след раждането.От тогава не е получавала нищо от социални грижи , ходи няколко пъти и като им каже че аз и помагам и отговарят да продължавам да и помагам. Сега е бременна с второ дете и вече ми е непосилно да и помагам . Моля за разяснение на какви помощи има право като самотна безработна майка, тъй като от районните социални грижи отказват да ми дадат информация , благодаря

2019-05-20 14:16:36 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Томалевска, Условията за получаване на семейни помощи за деца важат за всички лица и не зависят от тяхното семейно положение. В обхвата на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) попадат семействата, които отглеждат децата си в страната, в това число и самотните родители, които се подпомагат на общо основание, както останалите семейства с деца. В случаите, когато бременната жена или майката не е осигурена и няма право на обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО), тя може за получи еднократна помощ при бременност по реда по чл. 5а от ЗСПД за периода от 45 дни преди определения термин за раждане и месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8 от ЗСПД. Отпускането на тези помощи е обвързано с доходен тест, който за 2019 г. е 450 лв. средномесечно на член от семейството за предходните 12 месеца, както и с допълнителни условия за отпускане на тези помощи. Този вид подкрепа се осигурява и на осигурените бременни жени и майки, когато нямат необходимия осигурителен стаж за получаване на обезщетение за майчинство по реда на КСО. Друг вид семейна помощ, която се отпуска с различен доходен критерий, в зависимост от който се определя не само правото на помощ, но и нейният размер, е месечната помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, по чл. 7 от ЗСПД. При средномесечен доход до 400 лв. на член от семейството помощта се предоставя в пълен размер, а при средномесечен доход от 400,01 лв. до 500 лв., включително, помощта по чл. 7 от ЗСПД се предоставя в размер на 80% от пълния размер на помощта. За 2019 г. размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7 от ЗСПД при доходен тест до 400 лв., за семейство с едно дете е 40 лв., а за семейство с две деца – 90 лв. В допълнение, майката има право и на еднократна помощ при раждане на дете по чл. 6 от ЗСПД, която е без доходен критерий и нейния размер е диференциран в зависимост от поредността на родените от майката деца. За 2019 г. помощта за второ дете е в размер на 600 лв. Тази помощ може да бъде поискана до навършване на тригодишна възраст от детето. За информация относно условията за отпускане на социални помощи, които са различни от семейните помощи за деца, може да се обърнете по компетентност към рубрика „Социални помощи“. За разглеждане на възможността за получаване на различните видове семейни помощи за деца, както и за получаване на помощи на други законови основания, дъщеря Ви следва да се обърне по компетентност към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. (МП)

2019-05-08 16:51:02 - Нели Караиванова
През месец Май ми предстои подаване на заявление за отпускане на детски. Нужно ли е да представям вече бележка от личния лекар или си я изисквате служебно?

2019-05-20 14:15:22 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Караиванова, На основание чл. 17, ал. 3, т. 7 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца служебната бележка, издадена от личния лекар на детето, удостоверяваща, че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние на детето са извършени, се прилага към заявлението декларация в случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може да получи информацията по служебен път. Съгласно чл. 1а, ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца за изпълнение на функциите по отпускане на семейни помощи за деца Агенцията за социално подпомагане и териториалните й структури – регионални дирекции за социално подпомагане и дирекции „Социално подпомагане“ имат право на безплатен достъп до Национална база данни „Население“, който се осигурява чрез споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията за социално подпомагане, и изискват по служебен път необходимата им информация от Министерството на образованието и науката, Националната агенция за приходите, Националната здравноосигурителна каса, Агенцията по вписванията, Агенцията по заетостта, Националния осигурителен институт и техните териториални структури, от други държавни и общински органи, както и от физически и юридически лица, като те са длъжни да я предоставят безплатно в 14-дневен срок от датата на поискването й. Към момента, независимо от разпоредбата на чл. 1а, ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца, необходимата информация за извършените от личния лекар на детето задължителни имунизации и профилактични прегледи не може да бъде предоставяна по служебен път от Националната здравноосигурителна каса към Агенцията за социално подпомагане и нейните териториални структури, тъй като следва да бъдат извършени промени и в Закона за здравето, където да бъде регламентирана такава възможност. Изпълнението на Закона за здравето е от компетентността на министъра на здравеопазването. (МП)

2019-05-06 14:56:11 - Силвия Господинова
Здравейте. Майка съм на 2 деца, които издържам сама-с бащата нямаме сключен брак и не живеем заедно. Големият ми син/ който не работи и аз издържам/ е първа година студент в Германия-държавен университет.По-малкият е ученик. При разпределяне дохода в семейството редно ли е да включа и синът ми-студент редовно обучение, който е на 20 години?

2019-05-20 09:45:55 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Господинова, Месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, по реда на чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) се предоставят на семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода, определен за целта в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, както и да отговарят на останалите условия, определени в ЗСПД. По смисъла на ЗСПД „семейството“ включва: а) съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак); б) съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, техните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени и припознати, с изключение на сключилите брак); в) родителят и неговите/нейните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, с изключение на сключилите брак). Съгласно чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца при определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадено заявлението декларация. В тази връзка, пълнолетният Ви син, който е завършил средно образование, не следва да бъде включен при определяне на доходите за семейството за получаване на месечни помощи по чл. 7 от ЗСПД. (МП)

2019-04-25 08:29:34 - Биляна Даскалова
Здравейте! Към кого мога да се обърна относно осиновяване на дете?

2019-05-08 16:58:02 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Даскалова, На основание чл. 86, ал. 1 от Семейния кодекс лице, което желае да осинови дете при условията на пълно осиновяване, подава заявление до дирекция „Социално подпомагане“ по постоянния си адрес за разрешение за вписване в регистъра (Националния регистър на осиновяващи за пълно осиновяване). (МП)

2019-04-23 17:20:48 - Елена Игнатова
Въпросът ми касае месечните помощи за дете. При подаване на документи ми беше съобщено, че синът ми е отписан от системата на МОН. Прехвърлен е в друго учебно заведение през февруари, но информацията дори да бъде коригирана ще отиде в Социално подпомагане следващия месец. Какво трябва да направя и някакъв документ от училището има ли стойност?

2019-04-30 15:13:44 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Игнатова, На основание Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД) училищата и детските градини в системата на Министерството на образованието и науката предоставят ежемесечно по служебен ред чрез Министерството на образованието и науката на Агенцията за социално подпомагане информация за записаните деца в групите на предучилищното образование или за записаните ученици в съответната степен на училищното образование, допуснатите отсъствия, за които няма уважителни причини и случаите на преместване на ученик по време на учебната година. Информацията се предоставя до 5-о число на следващия месец по електронен път от Министерството на образованието и науката на Агенцията за социално подпомагане (чл.17, ал. 6 и ал. 9 от ППЗСПД). Съгласно чл. 17, ал 12 от ППЗСПД в случаите на установени различия между предоставяната ежемесечно информация по ал. 9 и получена информация на хартиен носител от съответното училище/детска градина, отнасяща се до едни и същи ученици/деца, Министерството на образованието и науката изпраща коригирана информация при последващо предоставяне на информацията по ал. 9 на Агенцията за социално подпомагане. За разглеждане на конкретния случай, моля да се обърнете към Министерството на образованието и науката или към съответната Регионална дирекция за социално подпомагане. (МП)

2019-04-21 19:51:01 - П. Димитрова
Здравейте, близка съм на майка с дете увреждане, която е в сключен гр. брак със бащата на детето, но той живее в чужбина има друго семейство. От ДСП по настоящият и адрес твърдят, че трябва да се декл. двамата родители в ЗД за отпускане на мп на дете с увреждане но те не поддържат контакт. В нейния случай има или няма право на такава помощ за дете.

2019-04-30 15:00:52 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Димитрова, На основание чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, се предоставят на родители (осиновители), когато отглеждат деца с трайни увреждания, независимо от доходите на семейството, при условие че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. В заявление-декларацията за отпускане на помощта се декларират всички необходими обстоятелства, включително семейно положение, данни на родителите, като заявление-декларацията се подписва и от двамата родители. За разглеждане на конкретния случай и повече информация, моля да се обърнете към съответната Регионална дирекция за социално подпомагане. (МП)

2019-04-18 16:18:00 - Д. Василева
Здравейте, счита ли се за доход, стипендията получавана от единият родител, който е учащ в средно училище

2019-04-30 14:55:54 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Василева, Съгласно § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) „доход“ са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето и Закона за хората с увреждания. В случай, че получаваната стипендия попада в нормативноопределените изключения, то тя не следва да се счита за доход при отпускане на месечните помощи за деца до завършване на следно образование, но не повече от 20-годишна възраст по ЗСПД. За повече информация и разглеждане на конкретния случай, моля да се обърнете към съответната дирекция „Социално подпомагане“. (МП)

2019-04-17 15:57:28 - Стефка Кръстева
Здравейте, Имам 3 деца и желая да разбера ще получа ли месечни надбавки при следните условия: 1.Дъщеря ми завършва средното си образование тази година.През лятната ваканция работи с трудов договор на 4 часа, а сега е отново на училище. Близнаците са ученици и са на 11 г. В декларацията за доходите ще включа и доходите на дъщеря ми.

2019-04-30 14:53:10 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Кръстева, Месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, по реда на чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) се предоставят на семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода, определен за целта в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, както и да отговарят на останалите условия, определени в ЗСПД. По смисъла на ЗСПД „семейството“ включва: а) съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак); б) съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, техните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени и припознати, с изключение на сключилите брак); в) родителят и неговите/нейните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, с изключение на сключилите брак). Съгласно § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗСПД „доход“ са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето и Закона за хората с увреждания. В тази връзка, доходите на дъщеря Ви следва да бъдат взети предвид при отпускане на месечни помощи за деца до завършване на следно образование, но не повече от 20-годишна възраст по ЗСПД. (МП)

2019-04-09 15:14:51 - Иванка Димитрова
Здравейте, В средномесечния доход за отпускане на месечна помощ за отглеждане на дете, включва ли се и полученото обезщетение за временна неработоспособност, изплатено от НОИ?

2019-04-11 14:37:41 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Димитрова, Съгласно § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) „доход“ са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето и Закона за хората с увреждания. Тъй като обезщетението за временна неработоспособност не попада в изрично изброените изключения, то се считат за доход при отпускане на месечните помощи за деца до завършване на следно образование, но не повече от 20-годишна възраст по ЗСПД. (МП)

2019-04-04 13:36:27 - СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА
НА 07.02.2019 СЪМ ОТПРАВИЛА ВЪПРОС НО ДО МОМЕНТА НЯМА ОТГОВОР-РАЗВЕДЕНА СЪМ ОТ16.10.18.ПОДАДОХ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА МЕСЕЧНА ПОМОЩ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2019.ОТДЕЛНО ВХОДИРАХ МОЛБА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОМОЩА СЪС ЗАДНА ДАТА.ОТ Д-Я "СП"-БУРГАС МИ ИЗПРАТИХА ПИСМО С КОЕТО ОТКАЗВАТ ИСПЛАЩАНЕТО СЪС ЗАДНА ДАТА ПОЗОВАВАЙКИ СЕ НА ЧЛ.7,АЛ.1 ОТ ЗСПД.ВЪПРОСА Е ИМАМ ЛИ ПРАВО НА ТАЗИ ПОМОЩ СЪС ЗАДНА ДАТА/ОСНОВАНИЕ/.

2019-04-09 15:55:49 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Георгиева, Въпросът, който поставяте, постъпва за първи път в подрубрика „Подкрепа за детето и семейството“. Следва да имате предвид, че на основание чл. 19 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца месечните помощи за отглеждане на деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се отпускат от първо число на месеца, през който е подадено заявлението декларация с необходимите документи и са налице условията по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца, с изключение на случаите на раждане на дете и за деца, реинтегрирани в биологичните си семейства или настанени в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето и в случаите на промяна на настойника/попечителя, в които отпускането на помощта е от първо число на месеца, следващ месеца на настъпване на събитието. В случай, че сте подали заявлението декларация за отпускане на помощта през месец януари, няма нормативно основание тя да бъде изплатена за минал период преди подаване на заявлението декларация. В допълнение, заповедта за отказ, издадена от директора на дирекция „Социално подпомагане“ задължително се мотивира и може да се обжалва от заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответната Регионална дирекция за социално подпомагане. В тази връзка, моля да се обърнете за разглеждане на случая с повече конкретни данни по компетентност към съответната Регионална дирекция за социално подпомагане. (МП)

2019-04-01 16:14:52 - Кремена Атанасова
Здравейте, интересува ме дали доходите от наем се декларират в заявлението за детски надбавки и дали се взимат в предвид при изчисляването на средномесечен доход? Какви документи се прилагат за удостоверяване на сумите получени от наем? Благодаря!

2019-04-09 15:55:17 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Атанасова, Съгласно § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) „доход“ са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето и Закона за хората с увреждания. Тъй като доходите, получени от наем, са облагаеми по ЗДДФЛ и не са посочени в изброените изключения, то те се считат за доход по ЗСПД. (МП)

2019-03-27 23:56:05 - Надежда Стефанова
1.Може ли да се получават семейни помощи за дете, което се отглежда от баба си, майката се намира в чужбина, а бащата е неизвестен? 2. Към коя инстанция следва да се обърне човек, за да бъде назначен за настойник на внучето, за което се грижи? 3. Ако майката живее разделена със съпруга си, но няма развод, как може да получава семейни помощи?

2019-03-29 13:27:25 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Стефанова, На поставените от Вас въпроси вече е отговорено. (МП)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България