Категории:


Към категориите

2020-01-21 11:23:45 - Екатерина Чебан
Добър ден! Аз съм българска гражданка, в момента живееща в Молдова. Бременна съм и термена ми е на 13.05.2020. Работила съм в България от 2008 до 2013 гг. Имам ли право за някакви изплащания по бременност и майчинство? Ако да, каква е процедурата за подаване на документи?

2020-01-27 11:59:49 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Чебан, За правата, които могат да се ползват на основание осигуряване във фондовете на държавното обществено осигуряване или по двустранни договори за социална сигурност следва да поставите въпроса си по компетентност към рубрики „Обществено осигуряване“ или „Европейско и международно социално право“. (МП)

2020-01-20 09:18:32 - Веселин Бояджиев
Здравейте,имам запитване във връзка с децките надбавки.Подал съм документите в Норвегия преди 5 месеца ,а вие не сте дали потвърждение .Моля за отговор...

2020-01-24 15:18:23 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Бояджиев, По поставения въпрос следва да се обърнете към Агенцията за социално подпомагане, която е компетентната институция за България по отношение на обмена на информация и удостоверяването на данни, свързани с преноса на семейни обезщетения в Европейския съюз. Агенцията за социално подпомагане разполага с електронен адрес: ok@asp.government.bg и горещ телефон (02) 935 05 50 за въпроси на граждани, на които също може да се консултирате. (МП)

2020-01-16 16:49:34 - Юлияна Панайотова
Относно: Проект „ Родители в заетост“ УВАЖАЕМА Г- ЖО МИНИСТЪР, По отношение на Проект „ Родители в заетост“ се сблъскахме с казус, който ние като родители го определяме като дискриминационен. В обясненията на проекта и по специално „целева група“ е определено, че са допустими самонаети/самоосигуряващи се лица. В нашия случай, детето е на 2г. и 3 м. Таткото е самоосигуряващо се лице /адвокат/и към днешна дата, той гледа детето/майката работи/ и не работи, съответно не внася осигуровки. След справка в бюро по труда ни казаха, че сме недопустими, тъй като е необходима Заповед по чл. 167а от работодател, а самоосигуряващото се лице не можа да издаде такава на себе си. Как така е допустимо самоосигуряващото се лице от една страна, а от друга се иска документ, който не съществува в правния мир!? Моля, да ни помогнете да се разреши този казус с точни указания за това как да се кандидатства и необходимия документ за този казус /или без такъв документ/! С УВАЖЕНИЕ! 0879/485049 Юлияна Панайотова

2020-01-17 12:05:10 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Панайотова, Процедурата „Родители в заетост“ се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, поради което за получаване на информация по интересуващия Ви казус, моля да се обърнете по компетентност към рубрика „Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ или към Агенцията по заетостта, която изпълнява процедурата. (МП)

2020-01-13 16:39:20 - Надежда Забунова
Здравейте, При трудов договор със срок на изпитване ако съм бременна ще мога ли да използвам болнични и майчинство? Могат ли да ме уволнят при бременност,когато съм на трудов договор със срок на изпитване? Благодаря

2020-01-17 12:04:50 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Забунова, Моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Трудово право“. (МП)

2020-01-10 14:58:25 - Милена
Здравейте, вдовица съм и получавам въведената от миналата година месечна помощ за дете полусирак, както и детски надбавки. Подадох документи миналата година около 20февруари. Въпросът ми е кога трябва да подам заявленията за тази година- сега през месец януари или отново в средата на февруари?

2020-01-17 12:04:24 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо, Съгласно чл. 24, ал. 1 и чл. 30г, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца заявленията декларации за месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, и за месечните помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител се подават на всеки 12 месеца. В посочения от Вас случай би следвало да подадете заявленията декларации през м. февруари 2020 г. (МП)

2020-01-08 19:24:38 - борко борисов
Работя в чужбина,трябва ли и двамата родители да присътват при подаване на документи за детки надбавки

2020-01-17 12:04:06 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Борисов, На основание чл. 2, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД) заявлението декларация се подава от посочените в Закона за семейни помощи за деца лица в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия им адрес: 1. лично, като към заявлението декларация се прилага лична карта (за справка); 2. чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението декларация следва да е в оригинал; 3. по електронен път с квалифициран електронен подпис. Съгласно чл. 20, ал. 2 от ППЗСПД в случаите по § 1, т. 1, буква „б“ от Допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца (семейство на съвместно живеещи родители без сключен граждански брак) заявление декларация се подава съвместно от двамата съжителстващи родители за отпускане на помощ за всички деца в семейството, като помощта се получава от лицето, посочено като титуляр в заявлението декларация. Предвид вариантите на чл. 2, ал. 2 от ППЗСПД, разпоредбата на чл. 20, ал. 2 от ППЗСПД може да бъде приложена единствено в случаите, когато заявлението декларация се подава лично. (МП)

2020-01-07 15:38:37 - Александър Христов
При случай на майка и баща, собственици на фирма. Майката е по майчинство, а бащата е СОЛ. Какво да се впише в сл. бележка, правилно ли би било да се впише осигурителната сума на бащата? При положение, че от Соц. служба не приемат 0.00 бележка за дохода на бащата. Бащата не е получавал дивиденти от дружеството.

2020-01-17 12:02:39 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Христов, По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), „доход“ са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето и Закона за хората с увреждания. Съгласно чл. 3, ал. 1, 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, в заявлението декларация за отпускане на семейни помощи по чл. 7, 8 и 10а от Закона за семейни помощи за деца лицата декларират брутните доходи на семейството, получени за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация. Брутните доходи се изчисляват по реда за определяне на облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят. Същевременно, осигурителният доход не е брутен доход по смисъла на ЗСПД. При необходимост директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице може да назначи проверка във връзка с отпускането и предоставянето на семейните помощи за деца. За повече информация, моля да се обърнете по компетентност към съответната дирекция „Социално подпомагане“ или към съответната Регионална дирекция за социално подпомагане, която има правомощията да контролира дейността на дирекции „Социално подпомагане“ на територията на нейната област. (МП)

2020-01-07 15:23:32 - Атанаска Фъндъкова
Здравейте! Какъв е прагът за получаване на Детски надбавки от 01.01.2020г. (за член от семейство)

2020-01-16 17:11:17 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Фъндъкова, Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. (обн. ДВ, бр. 100 от 2019 г.) средномесечният доход на член от семейството за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, е както следва: - 410 лв. (за получаване на пълния размер на помощта) и - от 410,01 лв. до 510 лв. включително (за получаване на 80 на сто от пълния размер на помощта). (МП)

2020-01-06 15:13:46 - Петя Маринова
Здравейте, От април 2019г съм регистрирана в БТ,получавам и обезщетение,а до април 2019 бях в отпуск по майчинство (втората година) ,когато фирмата в която се водех по майчинство прекрати своята дейност. И въпросът ми е: Януари 2020 трябва да подам доход една година назад за детски надбавки. От къде трябва да ми издадат този документ за дохода от БТ и от къде за майчинството,при условие,че фирмата вече не съществува? Благодаря предварително!

2020-01-16 17:10:18 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Маринова, На въпроса Ви вече е отговорено. (МП)

2020-01-03 09:08:09 - Петя Маринова
Здравейте, От април 2019г съм регистрирана в БТ,получавам и обезщетение,а до април 2019 бях в отпуск по майчинство (втората година) ,когато фирмата в която се водех по майчинство прекрати своята дейност. И въпросът ми е: Януари 2020 трябва да подам доход една година назад за детски надбавки. От къде трябва да ми издадат този документ за дохода от БТ и от къде за майчинството,при условие,че фирмата вече не съществува? Благодаря предварително!

2020-01-16 17:08:51 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Маринова, В заявлението декларация за получаване на семейни помощи по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца лицата декларират брутните доходи на семейството, получени за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация. Към него се прилага удостоверение за брутни месечни доходи на семейството, съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца. В случай, че не може да представите такъв документ за съответния период от бившия Ви работодател, вариант е да представите документ за доходите си от органите на Националната агенция за приходите. Обезщетенията за безработица, както и обезщетенията за майчинство по Кодекса за социално осигуряване, се изплащат от Националния осигурителен институт. На основание чл. 1а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за семейни помощи за деца за изпълнение на функциите по отпускане на семейни помощи за деца Агенцията за социално подпомагане и териториалните й структури – регионални дирекции за социално подпомагане и дирекции „Социално подпомагане“ имат право на безплатен достъп до Национална база данни „Население“, който се осигурява чрез споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията за социално подпомагане, и изискват по служебен път необходимата им информация от Министерството на образованието и науката, Националната агенция за приходите, Националната здравноосигурителна каса, Агенцията по вписванията, Агенцията по заетостта, Националния осигурителен институт и техните териториални структури, от други държавни и общински органи, както и от физически и юридически лица, като те са длъжни да я предоставят безплатно в 14-дневен срок от датата на поискването й. Националната агенция за приходите предоставя на Агенцията за социално подпомагане и на дирекциите „Социално подпомагане“ необходимата данъчна и осигурителна информация за изпълнение на функциите по отпускане на семейни помощи за деца по писмено искане от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане или директорите на дирекции „Социално подпомагане“. За повече информация по конкретния Ви случай, моля да се обърнете по компетентност към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. (МП)

2020-01-02 13:58:06 - Златка Георгиева
Как и къде да кандидатстваме по програмата за детски кът на работното място? Фирмата ни разполага със свободна площ/слънчева и с климатика /,а също и млади работещи служители.

2020-01-03 16:07:37 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Георгиева, Относно операция „Детски кътове“, моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. (МП)

2020-01-02 08:39:20 - Дойчин Колев
Здравейте, имам фирма-ЕООД. Аз и жена ми се осигуряваме на минималната заплата. Семейството ни е четиричленно. На детето ми в училище му отказаха социална стипендия защото съм имал фирма. Правилно ли е това?

2020-01-03 16:07:16 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Колев, Тъй като въпросът Ви касае условия за получаване на стипендии от ученици, моля да се обърнете по компетентност към Министерството на образованието и науката. (МП)

2019-12-20 15:40:13 - И.Попова
Здравейте! Към момента ползвам отпуск за отглеждане на малко дете (втора година майчинство). От два месеца получавам детски надбавки за отглеждане на двете си деца, базирани на дохода ми през първата година на майчинството. През лятото ми предстои да се върна на работа, респективно доходът на член от семейството ще се увеличи. Моля за отговор как следва да уведомя Дир."СП" за промяната в дохода и ще бъдат ли спрени добавките на децата,ако надвишаваме сумата от 500 лв.на член от семейството преди изтичане на една година от отпускането на надбавките, или независимо от дохода ще ги получавам до изтичане на календарна година от отпускането им?

2019-12-27 17:02:55 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Попова, На основание чл. 4а от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) право на месечни семейни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, имат семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода, определен за целта в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година. Съгласно чл. 10, ал. 2 и ал. 3 от ЗСПД лицата, на които е отпусната семейна помощ по чл. 7, 8, 8д и 8е, са длъжни да уведомяват писмено съответната дирекция „Социално подпомагане“ за всички промени на условията, при които е отпусната помощта, в срок не по-късно от 30 дни от настъпването им. След изтичане на 12 месеца от отпускането на месечните помощи по чл. 7, 8 и 8е се подава ново заявление-декларация. За повече информация и преценка на конкретния Ви случай, моля да се обърнете по компетентност към съответната дирекция „Социално подпомагане“. (МП)

2019-12-18 18:42:15 - Наташа Атанасова
Здравейте,детето ми е със 50% телк. Старото ЕР е до 01.10.2019г.Новото е от дата 18.12.2019,за период от 2 години до 01.12.2021г.,трябва да минат 25 дни и да се завери.Тогава мога да подам документи във социални грижи. Това значи януари- 2020. Забавянето от тези 25 дни ,не е по моя вина.Защо от социални, казват, че няма да има изплащане със задна дата, тоест от декември ,защото по късното издаване на ЕР е по вина на пациента. Така пише във ЕР.Колко по рано тряба се подадът документите в Телк? И това изчакване от 25 дена ,защо да е по моя вина.Миналата година ЕР беше за срок от 1 година. Тогава, трябваше да чакаме 40 дни за заверка и после във Социални грижи.И заради тези 40дни, изгубихме 2 месеца и взехме само за 10,а трябваше да е 12 месеца.Какво се случва в този период от тези 25 дни и защо не се изплащат със задна дата

2019-12-27 17:02:16 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Атанасова, Съгласно чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, се предоставят на родители (осиновители), когато отглеждат деца с трайни увреждания, независимо от доходите на семейството, при условие че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Тези месечни помощи се отпускат от началото на месеца, през който е подадено заявлението декларация, до изтичането на срока, определен в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК (чл. 8д, ал. 7 от ЗСПД). Съгласно чл. 24б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД) в случаите на преосвидетелстване на дете с трайно увреждане месечните помощи се отпускат от първо число на месеца, през който е отпаднало основанието за отпускането им, но не повече от една година назад, считано от месеца на подаване на заявлението декларация, при условие че няма промяна във вида и степента на трайното увреждане или в степента на трайно намалената работоспособност, които да водят до отпадане на правото, когато заявлението декларация е подадено в тримесечен срок от датата на издаване на новото експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Размерът на помощта за периода преди подаването на заявлението декларация се определя по реда на чл. 8д, ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца. На основание чл. 24б, ал. 6 от ППЗСПД когато преосвидетелстването на детето е извършено със закъснение и закъснението не е по вина на родителите или на лицата, които полагат грижи за детето, месечната помощ се предоставя по реда на ал. 4. Видно от нормативните разпоредби, при преосвидетелстване месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от ЗСПД се предоставя за минал период, ако заявлението декларация е депозирано в дирекция „Социално подпомагане“ в срок до три месеца от датата на издаване на новото експертно решение на ТЕЛК, а не от датата на влизането му в сила, както и преосвидетелстването следва да няма закъснение по вина на родителите или на лицата, които полагат грижи за детето. В случай, че всички условия са изпълнени няма пречка помощта да Ви бъде предоставена за съответния минал период. В ЗСПД и ППЗСПД няма изискване лицата да изчакват заверка на експертното решение на ТЕЛК преди подаване на заявлението декларация за отпускане на помощта в дирекция „Социално подпомагане“. Следва да имате предвид, че съгласно ЗСПД отказът за отпускане на семейна помощ за деца се мотивира. Заповедта за отказ се съобщава писмено на лицето, подало молбата, в 7-дневен срок от издаването й и подлежи на обжалване по установения в закона ред. Съгласно чл. 81, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс индивидуалните и общите административни актове могат да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган. В тази връзка, за разглеждане на случая моля да се обърнете с повече конкретни данни по компетентност към съответната Регионална дирекция за социално подпомагане, която има правомощията да отмени или потвърди заповедта за отказ, издадена от директора на дирекция „Социално подпомагане“. Във връзка с определяне на датата за явяване на детето за освидетелстване/преосвидетелстване, издаването, съдържанието на експертното решение на ТЕЛК и срока за заверката на този документ, компетентната институция е именно ТЕЛК. Поради това въпросите за забавяне в издаването на експертното решение на ТЕЛК и сроковете, в които то се заверява, не са от компетенциите на Министерството на труда и социалната политика и бихте могли да се обърнете за повече информация по компетентност към Министерството на здравеопазването. (МП)

2019-12-08 22:32:09 - Даная Иванова
Уважаеми хора бихте ли ми отговорили как с 380 лв майчинство мога да платя ток 80лв, вода30 лв , адаптирано мляко 120лв, памперси 50лв , разнообразна храна за да му направя пюре на това дете, да го облека, да си осигоря дърва за отопление цялата зима и естествено аз да ям ли гола и боса ли да ходя? Очаквам отговор Вие с тези пари какво бихте осигурили на своето дете?

2019-12-10 17:45:05 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Иванова, Моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Обществено осигуряване“. (МП)

2019-11-27 22:44:33 - Емилия Чолакова
Признава ли ми се брутния доход обложен по Закона за данък върху доход на физически лица когато подавам заявление за Семейни помощи за дете. Имам Телк и съм Земедеслки производител. Не ми се признава правото по ЗДДФЛ чл.29 , нормативно признати разходи 60% на земеделски производител, чл 22в и чл 18 (облекчения за лица с намалена трудоспособност)

2019-12-10 17:42:06 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Чолакова, Съгласно §1, т. 2 от Допълнителни разпоредби на Закона за семейни помощи за деца по смисъла на този закон „доход“ са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето и Закона за хората с увреждания. С оглед изясняване на конкретните обстоятелства по случая, моля да се обърнете по компетентност към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. (МП)

2019-11-27 12:22:50 - Мая тачева
Добър ден. Синът ми е на 3 г и е освидетелстван с ТЕЛК решение към днешна дата. Както помощи и придобивки има право от социални грижи. Преди време чух че се полагали двойни детски и винетка . Бихте ли ми разяснили по подробно. Благодаря

2019-12-10 17:42:29 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Тачева, По отношение на подкрепата за децата с трайни увреждания, следва да се отбележи, че за тях всички видове семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) се предоставят, независимо от доходите на семейството. За подкрепа на децата с трайни увреждания и техните семейства в ЗСПД, в сила от 01.01.2017 г., са направени промени, с които се въведе месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД. Помощта е диференцирана в зависимост от степента на увреждането или степента на намалената работоспособност на детето и в съответствие с предназначението й. На основание чл. 8д, ал. 5 от ЗСПД за всички деца с трайни увреждания тази помощ се предоставя за задоволяване на основните и специфичните поради увреждането потребности. За децата с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, които се отглеждат от своите родители (осиновители), помощта се предоставя и за осигуряване на грижа и подкрепа в домашна и семейна среда. Размерите на тези помощи се определят в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. Дадена е възможност родителите по своя преценка да управляват тези средства. По отношение на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, съгласно чл. 7, ал. 8 от ЗСПД тази помощ се предоставя за дете с трайно увреждане само в случай че за детето не се получава месечна помощ по чл. 8д. За повече информация и преценка на възможността за подкрепа на тези и на други законови основания, моля да се обърнете по компетентност към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. (МП)

2019-11-25 10:48:46 - магдалена кутлина
Защо се търси информация-бележка за имунизацията на децата за детските добавки,след като няма никакво значение имат- нямат имунизации и добавки им се отпускат, Масово има деца да са без пълни имунизации, а са с добавки?!

2019-11-26 15:19:46 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Кутлина, Сред условията за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, регламентирано в чл. 7, ал. 1 т. 4 от Закона за семейни помощи за деца е, че детето има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние. Съответно, на основание чл. 17, ал. 3, т. 7 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД) в случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може да получи информацията по служебен път, към заявлението декларация се прилага служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция, удостоверяваща, че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние на детето са извършени. Следва да имате предвид, че съгласно чл. 17, ал. 17 от ППЗСПД помощта по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца се отпуска и в случай, че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето не са извършени поради отлагане по медицински противопоказания или по причини, независещи от родителите или от лицата, които полагат грижи за детето, като това се удостоверява със служебната бележка по ал. 3, т. 7, само в случаите, в които тази информация не може да бъде получена по служебен път. (МП)

2019-11-20 12:03:29 - Антоанета Ангелова
Здравейте! Разведена съм и имам двама сина, единият с 95% ТЕЛК с право на чужда помощ, осигурявам се на 600 лв и получавам минимална месечна издръжка от бившия ми съпруг, а именно 130 лв на дете. Подадох заявление за Месечна помощ за дете по чл.7 от ЗСПД и получих отказ на основание прекалено висок доход. Как ДСП е изчислила брутния ми доход?

2019-11-26 15:19:12 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Ангелова, На основание чл. 4а от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) право на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от ЗСПД имат семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода, определен за целта в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година. За 2019 г. при средномесечен доход до 400 лв. на член от семейството помощта се предоставя в пълен размер, а при средномесечен доход от 400,01 лв. до 500 лв., включително, помощта по чл. 7 от ЗСПД се предоставя в размер на 80% от пълния размер на помощта. Съгласно §1, т. 2 от Допълнителни разпоредби на ЗСПД по смисъла на този закон „доход“ са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето и Закона за хората с увреждания. Същевременно, помощта се отпуска на семействата, които отговарят и на останалите условия, определени в чл. 7, ал. 1 от ЗСПД, а именно – живеят постоянно в страната; детето: не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; редовно посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължително предучилищно образование на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние; живее постоянно в страната. Следва да имате предвид, че съгласно ЗСПД отказът за отпускане на семейна помощ за деца се мотивира. Заповедта за отказ се съобщава писмено на лицето, подало молбата, в 7-дневен срок от издаването й и подлежи на обжалване по установения в закона ред. Съгласно чл. 81, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс индивидуалните и общите административни актове могат да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган. В тази връзка, за разглеждане на случая моля да се обърнете с повече конкретни данни по компетентност към съответната Регионална дирекция за социално подпомагане, която има правомощията да отмени или потвърди заповедта за отказ, издадена от директора на дирекция „Социално подпомагане“. (МП)

2019-11-19 12:59:07 - Мая Колева
Може ли банка да удържи пари постъпили за детски надбавки, поради забавено плащане на кредит, без мое позволение?

2019-11-26 14:32:55 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Колева, На основание чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца изплащането на семейните помощи може да се извършва по касов или безкасов път. По желание на лицата, отразено в заявлението декларация, помощите могат да се изплащат по лична платежна сметка на правоимащото лице, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната. По отношение на удръжки върху получаваните средства от семейни или друг вид помощи по банков път, следва да се има предвид, че в тези случаи се касае за отношения между правоимащите лица и банковите институции, които произтичат от създаденото между тях правоотношение във връзка с банковата сметка. Извършването на контрол по отношение на банките не е от компетентността на Министерството на труда и социалната политика. (МП)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България