Категории:


Към категориите

2019-04-09 15:14:51 - Иванка Димитрова
Здравейте, В средномесечния доход за отпускане на месечна помощ за отглеждане на дете, включва ли се и полученото обезщетение за временна неработоспособност, изплатено от НОИ?

2019-04-11 14:37:41 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Димитрова, Съгласно § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) „доход“ са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето и Закона за хората с увреждания. Тъй като обезщетението за временна неработоспособност не попада в изрично изброените изключения, то се считат за доход при отпускане на месечните помощи за деца до завършване на следно образование, но не повече от 20-годишна възраст по ЗСПД. (МП)

2019-04-04 13:36:27 - СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА
НА 07.02.2019 СЪМ ОТПРАВИЛА ВЪПРОС НО ДО МОМЕНТА НЯМА ОТГОВОР-РАЗВЕДЕНА СЪМ ОТ16.10.18.ПОДАДОХ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА МЕСЕЧНА ПОМОЩ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2019.ОТДЕЛНО ВХОДИРАХ МОЛБА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОМОЩА СЪС ЗАДНА ДАТА.ОТ Д-Я "СП"-БУРГАС МИ ИЗПРАТИХА ПИСМО С КОЕТО ОТКАЗВАТ ИСПЛАЩАНЕТО СЪС ЗАДНА ДАТА ПОЗОВАВАЙКИ СЕ НА ЧЛ.7,АЛ.1 ОТ ЗСПД.ВЪПРОСА Е ИМАМ ЛИ ПРАВО НА ТАЗИ ПОМОЩ СЪС ЗАДНА ДАТА/ОСНОВАНИЕ/.

2019-04-09 15:55:49 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Георгиева, Въпросът, който поставяте, постъпва за първи път в подрубрика „Подкрепа за детето и семейството“. Следва да имате предвид, че на основание чл. 19 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца месечните помощи за отглеждане на деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се отпускат от първо число на месеца, през който е подадено заявлението декларация с необходимите документи и са налице условията по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца, с изключение на случаите на раждане на дете и за деца, реинтегрирани в биологичните си семейства или настанени в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето и в случаите на промяна на настойника/попечителя, в които отпускането на помощта е от първо число на месеца, следващ месеца на настъпване на събитието. В случай, че сте подали заявлението декларация за отпускане на помощта през месец януари, няма нормативно основание тя да бъде изплатена за минал период преди подаване на заявлението декларация. В допълнение, заповедта за отказ, издадена от директора на дирекция „Социално подпомагане“ задължително се мотивира и може да се обжалва от заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответната Регионална дирекция за социално подпомагане. В тази връзка, моля да се обърнете за разглеждане на случая с повече конкретни данни по компетентност към съответната Регионална дирекция за социално подпомагане. (МП)

2019-04-01 16:14:52 - Кремена Атанасова
Здравейте, интересува ме дали доходите от наем се декларират в заявлението за детски надбавки и дали се взимат в предвид при изчисляването на средномесечен доход? Какви документи се прилагат за удостоверяване на сумите получени от наем? Благодаря!

2019-04-09 15:55:17 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Атанасова, Съгласно § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) „доход“ са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето и Закона за хората с увреждания. Тъй като доходите, получени от наем, са облагаеми по ЗДДФЛ и не са посочени в изброените изключения, то те се считат за доход по ЗСПД. (МП)

2019-03-27 23:56:05 - Надежда Стефанова
1.Може ли да се получават семейни помощи за дете, което се отглежда от баба си, майката се намира в чужбина, а бащата е неизвестен? 2. Към коя инстанция следва да се обърне човек, за да бъде назначен за настойник на внучето, за което се грижи? 3. Ако майката живее разделена със съпруга си, но няма развод, как може да получава семейни помощи?

2019-03-29 13:27:25 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Стефанова, На поставените от Вас въпроси вече е отговорено. (МП)

2019-03-27 20:48:08 - Лилия Лефтерова
Здравейте!Майка има две деца от мъж,с който не са имали сключен брак.Разделят се.Съдът дава правата за двете деца на майката.Тя сключва брак с друг мъж,който никога не е виждал децата - гледа ги бабата.Кой от двамата мъже трябва да бъде вписан в декларацията за детски добавки.Вторият мъж е чужденец и не живее в България.

2019-03-29 16:50:20 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Лефтерова, Следва да имате предвид, че в обхвата на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) попадат както семействата на българските граждани, които отглеждат децата си в страната, така и семействата, в които единият от родителите е български гражданин - за децата с българско гражданство, които отглеждат в страната. Съгласно § 1, т. 1, буква „а“ от Допълнителни разпоредби на ЗСПД по смисъла на този закон „семейството“ включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак). Съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца семейни помощи се отпускат от дирекции „Социално подпомагане“ въз основа на заявление декларация заедно с необходимите документи. Заявлението декларация се подава от посочените в Закона за семейни помощи за деца лица в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия им адрес. Месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, по чл. 7 от ЗСПД, се предоставят на семействата, които живеят постоянно в страната и отговарят на доходен тест, който за 2019 г. е до 400 лв. на член от семейството или от 400,01 лв. до 500 лв., включително, определен със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Освен това, има и други условия за предоставяне на помощта, свързани с редовно посещаване на училище от детето, направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние и др. От представената от Вас информация не става ясно дали майката живее в страната, но тъй като съпругът й не живее в България семейството не отговаря на условията за получаване на месечни помощи за деца по реда на чл. 7 от ЗСПД. За разглеждане на конкретния случай и преценка на възможността за отпускане на месечни помощи по ЗСПД, майката следва да се обърне с повече данни по компетентност към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. (МП)

2019-03-21 11:19:04 - Светла Литова
Здравейте, пиша от чужбина. Към коя точно служба в това министерство следва да се обърна за отговор на следния въпрос: Получено ли е запитване от Child Benefit Office/ HM Revenue and Customs / Great Britain за проверка на детайли на моето семейство в България? Моля за актуален имейл и телефони за връзка. Приятен ден. Родител.

2019-03-29 10:12:46 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Литова, По поставения въпрос следва да се обърнете към рубрика „Европейско и международно социално право“ или към Агенцията за социално подпомагане, която е компетентната институция за България по отношение на обмена на информация и удостоверяването на данни, свързани с преноса на семейни обезщетения в Европейския съюз. Агенцията за социално подпомагане разполага с електронен адрес: ok@asp.government.bg и горещ телефон (02) 935 05 50 за въпроси на граждани, на които също може да се консултирате. (МП)

2019-03-17 19:10:16 - Димка Чакърова
Години наред в Агенция за социално подпомагане при кандидатстване за месечна помощ за деца, се изисква представяне на служебна бележка за доходи от самоосигуряващи се лица с вписан минимален осигурителен доход, вместо брутен доход, както се изисква по закон. В много случаи брутният доход на тези лица е нулев, тъй като те не получават месечно възнаграждение, но са задължени да се осигуряват върху минимален осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на ДОО. Част от тези самоосигуряващи се лица получават доход от дивиденти в качеството си на собственици на дружествата, в които се осигуряват и следва да се впише при подаване на заявлението. Въпреки това служители в цялата страна отказват да вземат служебна бележка с вписан брутен доход 0 лева, въпреки, че така посоченият доход се декларира ежемесечно в НАП. Проблемът е повсеместен. Докога ще продължава това неправилно прилагане на закона? Този въпрос се задава многократно, а вашият отговор е стандартен копиран текст. Всички задали този въпрос сме наясно, че практиката е закона да се прилага неправилно. Бихте ли взели мерки, които да променят установената практика?

2019-03-29 10:12:18 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Чакърова, Следва да имате предвид, че Агенцията за социално подпомагане е администрация към министъра на труда и социалната политика за изпълнение на държавната политика по социално подпомагане, включително осъществява и дейността по предоставяне на семейни помощи за деца. Във функциите на Агенцията е да координира, подпомага и оперативно да ръководи дейността на териториалните й поделения, както и да осъществява методическо ръководство по предоставянето на семейни помощи. В тази връзка, в случай, че имате конкретни данни за неспазване на законодателството в областта на семейните помощи за деца, моля да се обърнете с повече информация по компетентност към Агенцията за социално подпомагане за предприемане на съответни действия и оказване на методическа помощ на дирекциите „Социално подпомагане“ по прилагане на законодателството по предоставяне на семейни помощи за деца. (МП)

2019-03-17 14:18:25 - Ася Кирилова
Добър ден!Моят въпрос е следният.. Имам дете на 2 и 3месеца роди се в Испания... От 1г живеем в България, но тъй като смятах, че нямаме право на детски надбавки не се интересувах.. Може ли да ми кажете имаме ли право и какви точно документи са ни нужни... МНОГО ВИ БЛАГОДАРЯ!

2019-03-29 10:11:22 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Кирилова, На основание чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се предоставят на семействата, които отговарят на условията по чл. 4а и живеят постоянно в страната, при условие че детето: 1. не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; 2. редовно посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължителна предучилищна подготовка на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; 3. до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; 4. има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние; 5. живее постоянно в страната. Съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца семейни помощи се отпускат от дирекции „Социално подпомагане“ въз основа на заявление декларация заедно с необходимите документи. Заявлението декларация се подава от посочените в Закона за семейни помощи за деца лица в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия им адрес. Помощта се отпуска с доходен тест, който за 2019 г. е до 400 лв. на член от семейството или от 400,01 лв. до 500 лв., включително, (определен със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.). При средномесечен доход за 12 месеца преди подаване на заявлението декларация до 400 лв. месечният размер на помощта за семейство с едно дете е 40 лв., а при доходен тест от 400,01 лв. до 500 лв. размерът на помощта е 80 на сто от пълния размер на помощта. За разглеждане на конкретния случай и преценка на възможността за отпускане на семейни помощи по ЗСПД, моля да се обърнете с повече данни по компетентност към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. (МП)

2019-03-15 22:27:15 - Соня Цветкова
Детето е родено на 28.06.2018 г. Майката не е подавала документи, не е получавала и не желае да получава детските надбавки за детето. Бащата отглежда детето, поради което не може да работи и е безработен. Къде и какви документи трябва да подаде бащата за да получава детските надбавки за детето?

2019-03-29 10:07:58 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Цветкова, Предвид спецификата и за изясняване на представения от Вас случай, родителят следва да се обърне с повече информация към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия му адрес. (МП)

2019-03-15 16:45:47 - ГАЛИНА БОЗВЕЛИЙСКА
Кандидат съм за приемен родител от 2017 година когато проучих условията по осъществяването на приемна грижа.Сега започна проекта по подготовка на приемни родители в града,където живея. От социалните работници разбрах,че не се препоръчва да живея под наем и може да не ме одобрят.Необходимо ли е да имам собствен дом и мога ли да живея под наем?

2019-03-29 10:07:24 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Бозвелийска, В Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях няма изрично условие кандидатите за приемни родители да живеят под наем. Съгласно чл. 10 от цитираната Наредба при оценяване на кандидатите за приемно семейство се прави преценка на следните обстоятелства: 1. възможността на кандидатите за приемно семейство да осигурят материални условия за отглеждане и развитие на детето, включително лично пространство за детето в жилището си; 2. притежаването на лични качества на кандидатите за полагане на „приемна грижа“ по отглеждането и възпитанието на дете в сътрудничество със социалния работник от дирекция „Социално подпомагане“, работещ с детето, и/или с доставчика по чл. 4, ал. 1, както и с биологичното семейство, когато това е в интерес на детето; 3. разбирането на същността и ролята на приемната грижа и мотивацията на кандидатите за предоставяне на услугата. За повече информация, моля да се обърнете по компетентност към Агенцията за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015“, изпълняван в партньорство с общините в България. (МП)

2019-03-14 18:45:06 - Nadezhda Stefanova
1. Може ли да се получават семейни помощи за дете, което се отглежда от баба си, майката се намира в чужбина, а бащата е неизвестен? 2. Към коя инстанция следва да се обърне човек, за да бъде назначен за настойник на внучето, за което се грижи? 3. Ако майката живее разделена със съпруга си, но няма развод, как може да получава семейни помощи?

2019-03-29 10:05:13 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Стефанова, По въпрос 1 в представения от Вас случай семейството е формирано от майката и детето. В случай, че майката не живее в страната, то тя не може да получава семейни помощи за деца по реда на Закона за семейни помощи за деца, тъй като не е спазено изискването на закона семейството да живее постоянно в страната. Съответно, ако за детето е предприета мярка за закрила и то е настанено за отглеждане в семейство на роднини и близки по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, семейните помощи се предоставят на лицето, при което е настанено детето. По въпрос 2 следва да имате предвид, че съгласно Семейния кодекс настойничество/попечителство се учредява над малолетни/непълнолетни, чиито родители са неизвестни, починали, поставени под пълно запрещение или лишени от родителски права. Настойничество/попечителство се учредява и над лица, поставени под пълно/ограничено запрещение. Настойниците и попечителите се назначават от кмета на общината, който е орган по настойничеството и по попечителството. По въпрос 3 в случай, че се касае за месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца, следва да имате предвид, че те се предоставят на родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права. При развод или раздяла на родителите помощите по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца за детето/децата, навършило/навършили пълнолетие, но не повече от 20-годишна възраст, ако продължава/продължават да учи/учат, се предоставят на родителя, при когото живее/живеят детето/децата. Ако един от родителите е осъден да плаща издръжка за децата, неговият доход не се взема предвид при определяне дохода на член от семейството. (чл. 22, ал. 1, изр. 1, ал. 2 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца). Предвид спецификата на конкретните случаи, за преценка на възможността за получаване на семейни помощи за деца, заинтересованите лица следва да се обърнат с повече данни по компетентност към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. (МП)

2019-03-14 08:10:04 - Силвия
Здравейте.Въпросът ми е относно детските в Белгия.Дадоха ми документ е405,казаха да го изпратя в България но не ми дадоха адрес към коя институция.Вие миже ли да ми кажете.Благодаря предварително

2019-03-15 16:43:59 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо, По поставения въпрос следва да се обърнете към рубрика „Европейско и международно социално право“ или към Агенцията за социално подпомагане, която е компетентната институция за България по отношение на обмена на информация и удостоверяването на данни, свързани с преноса на семейни обезщетения в Европейския съюз. Агенцията за социално подпомагане разполага с електронен адрес: ok@asp.government.bg и горещ телефон (02) 935 05 50 за въпроси на граждани, на които също може да се консултирате. (МП)

2019-03-13 19:43:00 - Магдалена Русева
Здравейте,от Варна сме.Имам дете на 5,5 год. с решение на ТЕЛК от 11.2018г- 85% без ЧП. Имам ли право да кандидатствам за негов личен асистент в предвид,че съм безработна ,защото той изисква непрекъснати грижи.Благодаря!

2019-03-15 16:43:25 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Русева, Моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрики „Заетост и безработица“ и „Социални услуги“. (МП)

2019-03-13 13:49:53 - Веселка Кръстева
С бащата на 2 от децата ми се водим на един и същ настоящ адрес той никога не е живял там от поне 5 г насам беше му даден настоящия адрес за 1 г заради това аз няма да получа детски за 5 деца как да докажа че той не е на този адрес подадох документи февруари месец тази година тогава ми беше срокът дадоха ми уведомително писмо но тъй като не можах да оправя нещата за тези 14 дни по закон ми се полага пак такова уведомително писмо НО ТАКОВА МИ БЕШЕ ОТКАЗАНО НА КАКВО ОСНОВАНИЕ МИ БЕШЕ ОТКАЗА ОТ СОЦИАЛНИ ГРИЖИ РАЙОН ИСКЪР

2019-03-15 16:42:00 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Кръстева, На основание чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца семейни помощи се отпускат от дирекции „Социално подпомагане“ въз основа на заявление декларация заедно с необходимите документи. Заявлението декларация се подава от посочените в Закона за семейни помощи за деца лица в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия им адрес. За изпълнение на функциите Агенцията за социално подпомагане и териториалните й структури – регионални дирекции за социално подпомагане и дирекции „Социално подпомагане“ имат право на безплатен достъп до Национална база данни „Население“, който се осигурява чрез споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията за социално подпомагане, и изискват по служебен път необходимата им информация от Министерството на образованието и науката, Националната агенция за приходите, Националната здравноосигурителна каса, Агенцията по вписванията, Агенцията по заетостта, Националния осигурителен институт и техните териториални структури, от други държавни и общински органи, както и от физически и юридически лица, като те са длъжни да я предоставят безплатно в 14-дневен срок от датата на поискването й. Следва да имате предвид, че заповедта за отказ, издадена от директора на дирекция „Социално подпомагане“ задължително се мотивира и може да се обжалва от заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответната Регионална дирекция за социално подпомагане. В тази връзка, моля да се обърнете за разглеждане на случая с повече конкретни данни по компетентност към съответната Регионална дирекция за социално подпомагане. В допълнение, съгласно чл. 99, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация всяко лице е длъжно в срок 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес. Въпросът относно промяна на настоящия адрес е от компетенциите на съответната общинска администрация или Министерството на регионалното развитие и благоустройството. (МП)

2019-03-02 11:33:20 - Силвия Черкезова
Здравейте. Родих на 31.01.2019г., до кога е срока за подаване на документи за месечни помощи за дете до навършване на средно образование?

2019-03-11 09:58:46 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Черкезова, Подаването на документи за получаване на семейни помощи за деца е по Ваша преценка. На основание чл. 19 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца месечните помощи за отглеждане на деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се отпускат от първо число на месеца, през който е подадено заявлението декларация с необходимите документи и са налице условията по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца, с изключение на случаите на раждане на дете и за деца, реинтегрирани в биологичните си семейства или настанени в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето и в случаите на промяна на настойника/попечителя, в които отпускането на помощта е от първо число на месеца, следващ месеца на настъпване на събитието. (МП)

2019-02-25 16:37:48 - Мила Цанкова
Здравейте ,предстои ми ,да подавам документи за детски надбавки. Сина ми , който е почти на 16 години получава стипендия за добър успех от тази година . Интересува ме трябва ли да я декларирам като доход , и кой да ми издаде бележка бележка за този доход ?

2019-02-26 17:20:50 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Цанкова, Съгласно § 1, т. 2 от Допълнителни разпоредби на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) по смисъла на този закон „доход“ са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето и Закона за интеграция на хората с увреждания. В тази връзка, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, не се считат за доход при определяне на достъпа до месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. (МП)

2019-02-21 11:26:57 - Димитър Георгиев
От 7 г. съм разведен,двете ми деца бяха при майка си ,но от 2г.дъщеря ми се върна при мен,като за това подписахме с майка й споразумение пред нотариус. Майка й получава детските и отказва да ги дава на детето.Имам ли право да получа аз детски и какво е нужно да направя за това ?

2019-02-26 14:46:58 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Георгиев, Основната цел на финансовата подкрепа по Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), част от която е и месечната помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, е подпомагане на отглеждането на децата в семейна среда от родителите или от лицата, които реално полагат грижи за тях. В конкретния случай, ако майката не отглежда детето, тя не би следвало да получава семейни помощи за него. Същевременно, съгласно чл. 9, ал. 4 от ЗСПД месечните помощи по чл. 2, ал. 3, т. 1, 2 и 3 за деца с разведени родители се предоставят на родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права. Спорове относно родителски права се уреждат по съдебен ред, съгласно разпоредбите на Семейния кодекс. В тази връзка, в случай че отглеждате детето, Вие ще има право на семейни помощи за деца, ако упражняването на родителските права и задължения са присъдени на Вас. Предвид спецификата на конкретния случай, моля да се обърнете с повече данни към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. (МП)

2019-02-14 09:27:01 - Цветослав Ценов
Прекратяват ли се месечните помощи по 8д за детето, което още учи, ако то - детето с увреждане роди и трябва да взема и други помощи за бебето?

2019-02-26 14:46:23 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Ценов, Месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане се предоставят до навършване на 18-годишна възраст от детето, а ако учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. По отношение на този вид семейна помощ законът не предвижда нейното прекратяване, когато детето, за което се получава помощта, стане родител. (МП)

2019-02-14 08:45:41 - Марги Костова
Здравейте ,искам да попитам мога ли да ползвам т.н.социалнно майчинство От 1 г. Имам дете което е на 2 г4 м. ,но детенцето до преди 4м. беше във Приемна грижа сега вече си го вземах .Безработна съм и съм регистрирана в ДТБ от 6 мес .

2019-02-26 14:45:42 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Костова, Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година (т. нар. от Вас „социално майчинство“) се предоставят на основание чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД). Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 8 от ЗСПД правото на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година се погасява след навършване на 1-годишна възраст от детето. От представената от Вас информация става ясно, че към момента детето е навършило 2-годишна възраст, поради което правото Ви на тази помощ е погасено по давност. (МП)

2019-02-14 08:18:30 - Мария Иванова
На дете, настанено в ЦНСТД без увреждания по административен ред е предприета мярка за закрила-преместване в ЦНСТДМ с увреждания със съдебно рещение. Може ли да поискаме съгласно чл. 137, ал.5 от Семейния кодекс съдействие от ДСП за съвместно придружаване на детето до новата услуга за опознавателна среща - човек от старата услуга с лице от ДСП.

2019-02-26 14:45:01 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Иванова, Посочената нормативна разпоредба не е приложима към конкретния Ви въпрос. Съгласно Методическото ръководство за реда и условията за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи“ работата по случай в ЦНСТ се осъществява в условията на партньорство и договаряне между дирекция „Социално подпомагане“, доставчика на социалната услуга, детето/младежа и неговото семейство и/или законни представители. В тази връзка, моля да се обърнете по компетентност към съответната дирекция „Социално подпомагане“. (МП)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България