Категории:


Към категориите

2019-01-15 10:45:41 - Гроздена Терзиева
Дъщеря ми е с инсулинозависим диабет тип 1. На 01.04. тя ще навърши 16г. От коя дата трябва да подадем заявление за ново ЕР на ТЕЛК? От местната ТЕЛК ни казаха, че трябва да подадем заявлението от 02.04. нататък. В такъв случай кога ще излезе датата за явяване на комисия и с колко месеца ще се забави месечната й помощ която е жизнено важна за нея?

2019-01-17 16:06:07 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Терзиева, Съгласно чл. 24б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД) в случаите на преосвидетелстване на дете с трайно увреждане месечните помощи се отпускат от първо число на месеца, през който е отпаднало основанието за отпускането им, но не повече от една година назад, считано от месеца на подаване на заявлението декларация, при условие че няма промяна във вида и степента на трайното увреждане или в степента на трайно намалената работоспособност, които да водят до отпадане на правото, когато заявлението декларация е подадено в тримесечен срок от датата на издаване на новото експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Размерът на помощта за периода преди подаването на заявлението декларация се определя по реда на чл. 8д, ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца. Следва да имате предвид, че компетентната институция за определяне на датата за явяване на детето за преосвидетелстване, както и издаване на ново експертно решение е ТЕЛК, поради което въпросът за забавяне издаването на експертното решение на ТЕЛК не е от компетенциите на Министерството на труда и социалната политика. В допълнение, на основание чл. 24б, ал. 6 от ППЗСПД когато преосвидетелстването на детето е извършено със закъснение и закъснението не е по вина на родителите или на лицата, които полагат грижи за детето, месечната помощ се предоставя по реда на ал. 4. В тази връзка, след преосвидетелстването, в случай, че са изпълнени посочените условия, Вие би следвало да получите помощта за съответния минал период. (МП)

2019-01-11 13:02:39 - Борислав Манолов
Здравейте. На служител, който е на минимална работна заплата на четири часов работен ден в случая 580/2=280 лв., колко трябва да му удържат за издръжка на дете?

2019-01-17 10:58:17 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Манолов, Размерът на издръжката се присъжда от съда, поради което въпросът не е от компетенциите на Министерството на труда и социалната политика. (МП)

2019-01-11 07:08:17 - stoqn ran4ev
zdraveite sajalqvam 4e nemoga da pi6a na kirilica za koeto dabada izvinen iskam dazadam vapros kam sociialnq ministar asam samoten ba6ta na 4eteri deca dve ot decata xodqt na u4ili6te redovno a edno ot decata xodi na gradina i jiveq v edna stq koqta neemoq iskaom dapitam dali imam pravo na ob6tinsko jile6te

2019-01-17 10:57:20 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Ранчев, Условията за настаняване в общинско жилище не са от компетенциите на Министерството на труда и социалната политика, поради което моля да поставите въпроса си по компетентност към съответната община. (МП)

2019-01-09 12:30:03 - Ален Аленов
Баща съм.Имам две деца,от различни жени, едното живее при мен с втората ми съпруга, другото живее при майка си.Мога ли да подам заявлението-декларация лично като баща,като поискам помощта до18 г. по чл.7 от само за детето, което живее при мен. Трябва ли в декл. да декларирам 2-те деца,като едното не живее при мен.Коя,от двете жени декларира доход

2019-01-17 10:55:49 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Аленов, Съгласно чл. 22, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца месечните помощи по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца се предоставят на родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права. При разведени родители се вземат предвид само доходите на родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права. Предвид спецификата на конкретния случай, за преценка на възможността за получаване на тези семейни помощи, моля да се обърнете с повече данни по компетентност към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. (МП)

2019-01-09 11:38:28 - Петър Стойков
Какви са възможностите за провеждане на едногодишна практика в социани домове за защита на деца. Става дума за германка, абитурентка тази година, владееща немски, руски и украински езици

2019-01-17 10:54:45 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Стойков, Кметът на общината управлява социалните услуги на територията на съответната община, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности, и е работодател на ръководителите на тези услуги. В тази връзка, моля да се обърнете по компетентност към кмета на съответната община, на територията на която се предоставя услугата. (МП)

2019-01-09 10:41:07 - Мая Енчева
Здравейте имали стартиане на изплащане на детски надбавки

2019-01-17 10:54:22 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Енчева, На основание чл. 9, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца помощите по чл. 2, ал. 3 (една от тези помощи е и месечната помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст) се предоставят през месеца, следващ месеца, за който се дължат на майката (осиновителя/осиновителката). В този смисъл, няма фиксирана точна дата, на която се превеждат средствата. Към момента всички семейни помощи за деца, дължими за м. декември 2018 г., са изплатени. За повече информация, моля да се обърнете към съответната дирекция „Социално подпомагане“ или към съответната банка, ако ги получавате по банков път. (МП)

2019-01-08 09:15:33 - Галя Витанова
Отказана ми е месечна помощ за дете на основание, че не посещава редовно училище. Детето е в самостоятелна форма на подготовка и посещава консултации и изпити. Доходите ни са около 250.00 лв. на човек. На гише в ДСП - Павликени ми обясниха, че законът дава право на избор и формата не е от значение. Може ли да бъде възобновена издръжката?

2019-01-17 10:53:50 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Витанова, Съгласно чл. 18, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца условията по чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за семейни помощи за деца са изпълнени, ако детето е записано в една от формите на педагогическо взаимодействие в предучилищно образование по чл. 67, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование или в една от формите на обучение в училище по чл. 106, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и посещава учебните занятия (за формите, които го изискват). Следва да имате предвид, че заповедта за отказ, издадена от директора на дирекция „Социално подпомагане“ задължително се мотивира и може да се обжалва от заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответната Регионална дирекция за социално подпомагане. В тази връзка, моля да се обърнете за разглеждане на случая с повече конкретни данни по компетентност към съответната Регионална дирекция за социално подпомагане, която има правомощията да контролира дейността на дирекции „Социално подпомагане“ на територията на нейната област. (МП)

2019-01-02 14:28:33 - Албена Маринова
Бащата на детето ми е починал.Какви документи да подам и трябва ли аз да доказвам с документ,че не получава наследствена пенсия по чл.82,ал.1 от КСО за да кандидатствам за месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия? Трябва ли отказ от НОИ или се проверява по служебен път липсата на стаж на починалия родител.?

2019-01-04 16:58:58 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Маринова, Съгласно чл. 8е, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (Нов – ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител се предоставят на другия родител или на настойника/попечителя, който отглежда детето и живее постоянно в страната, при условие че детето: 1. не получава наследствена пенсия по чл. 82, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване; 2. не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; 3. редовно посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължително предучилищно образование на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; 4. до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; 5. има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние; 6. живее постоянно в страната. Помощта се предоставя независимо от доходите на семейството и на детето и не може да се получава заедно с персонална пенсия на дете по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване. Съгласно чл. 30а, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД) (Нов – ДВ, бр. 107 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) лицата, които имат право на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител и които отглеждат детето, подават заявление декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, до директора на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия си адрес, към което се прилагат следните документи: 1. решение на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности към регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, че детето не може да посещава училище (ако е приложимо); 2. копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител (ако е приложимо); 3. служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция, удостоверяваща, че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние на детето са извършени; 4. експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за справка (ако е приложимо); 5. лична карта – за справка. В случай че информацията по ал. 1, т. 1 – 4 е налична в дирекция „Социално подпомагане“, съответните документи не се подават от лицата. При извършване на преценката за право на месечна помощ по чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца дирекциите „Социално подпомагане“ ползват служебна информация, предоставена от Националния осигурителен институт и от Министерството на образованието и науката на Агенцията за социално подпомагане. Когато при проверка по служебен път в Националния осигурителен институт се установи, че детето има подадено заявление за отпускане на наследствена пенсия по чл. 82, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, дирекция „Социално подпомагане“ отпуска или отказва да отпусне помощта след получаването на информация от Националния осигурителен институт за отпускане или отказ за отпускане на пенсията (чл. 30б, ал. 5 от ППЗСПД). За преценка на възможността за отпускане на месечни помощи по чл. 8е от ЗСПД следва да се обърнете по компетентност към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. (МП)

2018-12-13 14:38:34 - Стоянова
Здравейте! Имам дете на 6м., планирам от 2019г. да се върна на работа. Имам неползван платен отпуск за 2017 и 2018. Бременността ми беше рискова и бях в болничен още от 3 месец. Може ли първо да пусна ученически отпуск от 25 р.д., тъй като съм студент и тогава са ми очните и след това да изчистя за 2017 и 2018г.? Благодаря!

2018-12-17 14:44:17 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Стоянова, Моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Трудово право“. (МП)

2018-12-11 14:38:49 - Ж. Миткова
Здравей те, детето ми е с телк 95% с чп въпросът ми е имам ли право на личен асистент понеже от соцялните ми казаха че не може да ме на значат защото получавам 930лв и това е включено в тях.

2018-12-17 14:43:15 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Миткова, Месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане се предоставят по реда на чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД). На основание чл. 8д, ал. 5 от ЗСПД за всички деца с трайни увреждания тази помощ се предоставя за задоволяване на основните и специфичните поради увреждането потребности. За децата с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, които се отглеждат от своите родители (осиновители), помощта се предоставя и за осигуряване на грижа и подкрепа в домашна и семейна среда. Размерите на тези помощи се определят в Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за съответната година. Съгласно чл. 63, ал. 15, т. 1 от ЗДБРБ за 2018 г. размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от ЗСПД за 2018 г. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, което се отглежда от своите родители (осиновители) е 930 лв. В този смисъл, законът дава възможност родителите по своя преценка да управляват тези средства и да изберат дали лично да полагат грижите за своите деца или да работят и да наемат асистент, както и за какво да ползват помощта. Относно възможностите за наемане на асистент от физическо лице, моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрики „Трудово право“ и „Обществено осигуряване“. (МП)

2018-12-11 12:55:50 - Емилия Младенова
Управител на ООД или ЕООД, който е самоосигуряващо се лице при деклариране на доход за получаване на детски добавки, задължено ли е в графа брутен доход да посочи осигурителния доход върху, който се внасят осигурителните вноски. Знам, че в тези декларации се посочват доходи на семейството, които са облагаеми по ЗДДФЛ. Но имам спор със соц.подпомаге

2018-12-17 14:42:30 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Младенова, На основание чл. 17, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца към заявлението декларация се прилага удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация. Съгласно § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца „доход“ са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето и Закона за интеграция на хората с увреждания. Съгласно чл. 3, ал. 1, 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, в заявлението декларация за отпускане на семейни помощи по чл. 7, 8 и 10а от Закона за семейни помощи за деца лицата декларират брутните доходи на семейството, получени за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация. Брутните доходи се изчисляват по реда за определяне на облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят. Същевременно, осигурителният доход не е брутен доход по смисъла на ЗСПД. Попълването и издаването на удостоверението за брутен доход, което се изисква като документ за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, е от компетенциите на осигурителя. (МП)

2018-12-08 14:50:04 - Марияна Петрова
Самотен родител съм на три деца едно от които е с увреждане и за него получавам определената помощ. Въоросът ми е имам ли право да покучавам помощи за другите две деца

2018-12-17 14:42:01 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Петрова, Условията за получаване на семейни помощи за деца важат за всички лица и не зависят от тяхното семейно положение. В обхвата на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) попадат семействата, които отглеждат децата си в страната, в това число и самотните родители, които се подпомагат на общо основание, както останалите семейства с деца. От представената от Вас информация става ясно, че към момента Вие получавате месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, които се отпускат независимо от доходите на семейството. За предоставяне на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от ЗСПД се прилага доходен тест, който е до 400 лв. на член от семейството за получаване на пълен размер на помощта или от 400,01 лв. до 500 лв., включително, за получаване на 80 на сто от пълния размер на помощта. За предоставяне на помощта следва за бъдат изпълнени и допълнителни условия, свързани с учебната заетост на децата и извършени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното им състояние. За разглеждане на конкретния случай и преценка на възможността за отпускане на месечни помощи по ЗСПД или други помощи на различни законови основание, следва да се обърнете с повече данни по компетентност към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. (МП)

2018-11-22 20:19:38 - Милка Вълчева
Здравейте, работя в Германия, за да мога да издържам сина си като студент. Тук имам право на детски надбавки до навършването му на 25 год. Необходимо ми е удостоверение, какви детски получавам в България. Той вече е на 20 и не получавам такива. Към кого да се обърна за съответния документ? Благодаря!

2018-11-30 18:04:39 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Вълчева, По поставения въпрос следва да се обърнете към рубрика „Европейско и международно социално право“ или към Агенцията за социално подпомагане, която е компетентната институция за България по отношение на обмена на информация и удостоверяването на данни, свързани с преноса на семейни обезщетения в Европейския съюз. (МП)

2018-11-22 14:13:06 - Петя Стойнова
Майка съм на дете със 100% инвалидност от ТЕЛК.От 1 януари 2019 ще бъда без работа и без право на обезщетения за безработица.Въпросът ми е имам ли право на здравни осигуровки от Социално подпомагане и какъв е редът или трябва сама да си внасям здравни вноски?

2018-11-30 18:03:52 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Стойнова, Моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрики „Обществено осигуряване“ и „Трудово право“. (МП)

2018-11-21 16:36:03 - Славея Георгиева
право Обществено осигуряване Социални помощи Социални услуги Заетост и безработица Безопасност и здраве при работа Свободно движение на работници, миграция и интеграция Подкрепа за детето и семейството Интеграция на хората с увреждания Европейско и международно социално право Търсене във "Въпроси и отговори" 2018-11-05 04:28:27 - Славея Георгиева Здравейте! Интересува ме кога е необходимо да се подадат документи за детски надбавки /при положение, че не са получавани такива от близо една година, поради изпуснат срок/?

2018-11-30 16:10:07 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Георгиева, Подаването на заявление декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, по реда на чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца, с необходимите към него документи в съответната дирекция „Социално подпомагане“ е по Ваша преценка и се извършва на всеки 12 месеца. Съгласно чл. 19 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца месечните помощи за отглеждане на деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се отпускат от първо число на месеца, през който е подадено заявлението декларация с необходимите документи и са налице условията по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца, с изключение на случаите на раждане на дете и за деца, реинтегрирани в биологичните си семейства или настанени в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, в които отпускането на помощта е от първо число на месеца, следващ месеца на настъпване на събитието. За повече информация и преценка на конкретния случай, моля да се обърнете по компетентност към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. (МП)

2018-11-20 17:33:54 - Станислав Тодоров
Здравейте До колко месеца след раждане на близнаци трябва да се подаде заявление по Чл. 6а. (1) от ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА за получаване на еднократна помощ за близнаци. Каква е сумата която следва да бъде изплатена. Съгласно закона е шест месеца, а съгласно ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА е 12 месеца. Благодаря Ви

2018-11-30 16:04:53 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Тодоров, Съгласно чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) майката (осиновителката) има право на еднократна помощ за отглеждане на близнаци, независимо от доходите на семейството, когато децата не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето и живеят постоянно в страната. На основание чл. 12, ал. 1, т. 4 от ЗСПД правото на еднократна помощ за отглеждане на близнаци се погасява след навършване на 6-месечна възраст от децата. В Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца никъде не е регламентиран 12-месечен срок от раждане на децата за подаване на заявление декларация за отпускане на еднократна помощ по чл. 6а от ЗСПД, поради което Вашето твърдение е неоснователно. Съгласно чл. 63, ал. 13 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 1200 лв. за всяко дете. (МП)

2018-11-20 15:42:15 - Росица Борисова Петкова
Добър ден,обръщам се към вас с молба.Майка съм на две момичета на пет и на 11г.Живея в с.Дрен община Радомир.Голямата дъщеря посещава училището в селото,а малката не ходи на градина ,защото беше затворена 2017г.Миналият месец получих детските надбавки и за двете деца,но този м.само за ученичката.Закона задължава ли родителя да запише детето на детска ако тя се намира на 25километра(гр.Радомир)?Няма удобен превоз а няма и финансова възможност .Тези 50лв.детски няма да могат да стигнат за горивото!Ако от толкова далечна градина внезапно ми се обадят,да отида да я взема какъв превоз ще хващам незнам!Искрено се надявам,че ще има грижа .Благодаря на хората ,които ще обърнат внимание !

2018-11-30 14:21:04 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Петкова, Условията за получаване на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, са регламентирани в чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД). Тези помощи се предоставят на семействата, чийто средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация е по-нисък или равен на дохода, определен за целта в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и живеят постоянно в страната, при условие че детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; редовно посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължителна предучилищна подготовка на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст; има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние; живее постоянно в страната. Същевременно, съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират една от формите по чл. 67 от ЗПУО, а държавата и общините се задължават да осигурят условия за обхват на децата в детските градини и групите за предучилищно образование. Следва да се има предвид, че детската градина и училището са институции в системата на предучилищното и училищното образование, където може да се извършва и задължителното предучилищно образование на децата. Също така, на основание чл. 210, ал. 1, т. 1 от ЗПУО едно от задълженията на родителите е да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование и на ученика в училище. В тази връзка, за възможностите за разрешаване на възникналия проблем с липса на територията на населеното място на детска градина или училище, в които да може да се извършва и задължителното предучилищно образование на децата, както и за възможностите за ползване или осигуряване на безплатен транспорт, моля да се обърнете по компетентност към Министерството на образованието и науката и към съответната община. (МП)

2018-11-17 14:53:39 - Ивета тошкова
Добър ден взимам социално майчинство което изтича март 2019имам ли право на някакви помощти и какви а имам и друго дете което е на 4 години и 3ри месеца и не е при познато а мое име е имам ли право на помощти и какви са те

2018-11-21 14:27:10 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Тошкова, Условията за получаване на семейни помощи за деца важат за всички лица и не зависят от тяхното семейно положение. В обхвата на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) попадат семействата, които отглеждат децата си в страната, в това число и самотните родители, които се подпомагат на общо основание, както останалите семейства с деца. Видно от представената от Вас информация, към момента Вие получавате месечни помощи за отглеждане на дете до една година (т.нар. от Вас „социално майчинство“). За предоставяне на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от ЗСПД се прилага доходен тест, който за 2018 г. е до 400 лв. на член от семейството или от 400,01 лв. до 500 лв., включително (определен със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.). При доходен критерий до 400 лв. месечният размер на помощта за семейство с две деца е 90 лв., а при доходен тест от 400,01 лв. до 500 лв. размерът на помощта е 80 на сто от пълния размер на помощта. За предоставяне на помощта следва за бъдат изпълнени и допълнителни условия, едно от които е детето да има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние. За разглеждане на конкретния случай и преценка на възможността за отпускане на месечни помощи по ЗСПД или други помощи на различни законови основание, следва да се обърнете с повече данни по компетентност към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. За информация по отношение на възможностите за социално подпомагане със социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане и за реда и условията за получаване на целева помощ за отопление, моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Социални помощи“. (МП)

2018-11-12 20:45:52 - Биляна Колева
Здравейте! Силно ме вълнува въпросът за новия закон, който ще влезе в сила от месец януари, 2019 година, а именно, помощта която ще получават децата с един жив родител! Аз съм самотна майка, в акта за раждане на детето ми е вписан баща- Неизвестен! Интересува ме, моето дете ще има ли право на такава социална помощ, тъй като в случая попада в графата с един родител! Благодаря предварително!

2018-11-14 16:27:00 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Колева, Предвид поставения от Вас въпрос считаме, че не сте получили достоверна информация относно новата семейна помощ, която ще влезе в сила от 01.01.2019 г. Следва да имате предвид, че са приети промени в Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) (обн. ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г.), с които считано от 01.01.2019 г. се въвежда нов вид месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител. Помощта ще се отпуска без доходен критерий и ще се предоставя на другия родител или настойника/попечителя, който отглежда детето и живее постоянно в страната, при условие че детето: 1. не получава наследствена пенсия по чл. 82, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване; 2. не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; 3. редовно посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължително предучилищно образование на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; 4. до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; 5. има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние; 6. живее постоянно в страната. В допълнение, до момента в ЗСПД не съществува конкретно определение за „самотна майка“, тъй като условията за получаване на семейни помощи за деца важат за всички лица и не зависят от тяхното семейно положение. В обхвата на ЗСПД попадат семействата, които отглеждат децата си в страната, в това число и родителите, които отглеждат сами децата си и които се подпомагат на общо основание, както останалите семейства с деца. За деца с един жив родител всички семейни помощи към момента се предоставят независимо от доходите на семейството. По смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителни разпоредби на ЗСПД „дете с един жив родител“ е ненавършило пълнолетие дете, както и навършилото пълнолетие, ако продължава да учи, до завършване на средното образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, на което единият от родителите (осиновителите) е починал и което се отглежда от другия родител (осиновител), в случай че не е сключил граждански брак. Конкретният случай не попада в посочената хипотеза. За повече информация и преценка на възможността за получаване на семейни помощи за деца, както и други видове помощи на различни законови основания, моля да се обърнете по компетентност към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. (МП)

2018-11-09 20:04:21 - Цветелина Йончева
Здравейте, Искам да попитам паричните обезщетения който се изплащат за безработица вземат ли се под внимание за изчисляване на доходите за получаване на детски надбавки.Благодаря

2018-11-14 16:25:50 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Йончева, По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), „доход“ са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето и Закона за интеграция на хората с увреждания. Тъй като обезщетенията за безработица не са посочени в изброените изключения, те се вземат предвид при определяне на правото на месечни помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, по реда на чл. 7 от ЗСПД. (МП)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България