Категории:


Към категориите

2020-01-14 18:33:32 - Елена Паланкова
Инвалид съм 100% първа група с чужда помощ Кандидатствах по ЗХУ ЗА АСИСТЕНТ Трябваше да се о ткажа от чуждата помощ От януари влиа в сила Когато на 7-ми исках да тегля пенсията-тя не е преведена От соц .служба в гр Разлог ме гледат като извънземно ,че и други са се оплакали ,шефа се обажда в НОИ ими казва нищо не се губи ще я пратят със запис. Бихте ли казали защо и точно след Нова година и уж помощ за инвалиди ,а спират и без това голямта ми пенсия

2020-01-23 10:19:02 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Здравейте госпожо Паланкова, Съгласно Закона за личната помощ, личната помощ е механизъм, който се предоставя посредством изготвена индивидуална оценка на потребностите на човека с увреждане по реда на Закона за хората с увреждания и издадено направление с определен брой часове, имащо задължителен характер, от органа по социално подпомагане. По реда на чл. 13 от Закона за личната помощ, ползвател може да бъде включен в механизма лична помощ, в случай че не получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности. Когато ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, в заявление-декларацията на декларативен принцип се посочва, че заявителят дава съгласие добавката да се превежда на Агенцията за социално подпомагане от Националния осигурителен институт след сключването на трудовия договор и определянето на асистент на човека с увреждане. Копие от заявлението се изпраща служебно в Националния осигурителен институт. Въз основа на съгласието в заявлението Агенцията за социално подпомагане превежда получените средства за добавката на кмета на общината. Ползвателят на лична помощ продължава да ползва добавката за чужда помощ, ако доставчикът на лична помощ не може да сключи договор с асистент. В случай, че е възникнал проблем с изплащане на Вашата пенсия е необходимо да се обърнете към Националния осигурителен институт.(КС)

2020-01-14 14:58:23 - Милена Торп
Моля, да ми птговорите на следния въпрос: Ако живущ в 5 етажна сграда има ТЕЛК решение за инвалидност, каква е процедурата за издаване на разрешение за монтаж на асансьор, тъй като такъв липсва? Към кого трябва да се обърнем? Благодаря!

2020-01-23 10:15:49 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема г-жо Торп, С действащия Закон за хората с увреждания, в сила от 1 януари 2019 г. бе регламентира нова мярка за подкрепа на хората с увреждания, чрез изпълнение на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (Програмата), която регламентира възможност за публично финансиране на дейности за изграждане на достъпна жилищна среда и за осигуряване на лична мобилност и социално приобщаване на лицата с трайни увреждания. Условията и редът за финансиране на тези дейности са определени с Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ). Съгласно чл. 48, ал. 4 от ППЗХУ, изпълнението на Програмата се осъществява на проектен принцип в рамките на одобрените бюджетни средства за съответната година, като изпълнението се осъществява ежегодно със средства от държавния бюджет. Националната програма бе утвърдена със заповед № РД01-544/14.08.2019 г. на Министъра на труда и социалната политика и се реализира на територията на всички общини в Република България под формата на два компонента, както следва: Компонент 1 „Достъпна жилищна среда” – за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства, която се ползва безвъзмездно и по нестопански начин, и съответно Компонент 2 „Лична мобилност” – за приспособяване на лично моторно превозно средство, необходимо за осигуряване на личната мобилност на човек с трайно увреждане. За 2019 г. Програмата предвиждаше възможност за финансиране по Компонент 1 „Достъпна жилищна среда“ да кандидатства всеки собственик на индивидуална жилищна сграда, който е лице с трайно увреждане и се придвижва с инвалидна количка, или в чието семейство има член, който е лице с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка и/или дете с определени вид и степен на увреждане, което се придвижва с инвалидна количка и e с постоянен адрес – адреса на същата индивидуална жилищна сграда или юридическо лице – сдружение, което задължително следва да е учредено и вписано по Закона за управление на етажната собственост, когато собственик на жилище в жилищната сграда в режим на етажна собственост, който е лице с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член, който е лице с трайно увреждане и се придвижва с инвалидна количка и/или дете с определени вид и степен на увреждане, което се придвижва с инвалидна количка и е с постоянен адрес – адреса на същото жилище. Важно е да знаете, че към настоящия момент Програмата е затворена за кандидатстване, но предвид ежегодният й характер предстои отново да стартира реализирането й за публично финансиране на дейности за изграждане на достъпна жилищна среда и за осигуряване на лична мобилност. За повече информация, можете да се обръщате към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия Ви адрес. По отношение издаването на документите и разрешителните свързани с изграждането на асансьор е небходимо да се обърнете към съответната общинска администрация.

2020-01-14 13:28:43 - Ваня Василева
Здравейте! Бих искала да задам запитване за следния казус: Юноша до навършване на 19години е бил с ТЕЛКово решение с 50% В момента човекът е на 21 години и не се е явил пред ТЕЛК поради причина, че няма необходимият трудов стаж тъй като вече бил в друга група според навършените години. Необходим ли е този трудов стаж, за да подаде документи за ТЕЛК, няма как да има трудов стаж при положение, че е студент редовно обучение. Диагнозата коята има е Транспозиция на главни артерии от самото раждане и има поставен пейсмекър в последствие. Има ли право с тази диагноза да подаде документи? Поздрави!

2020-01-23 10:13:39 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Василева, Представената от Вас проблематика е от компетентността на Министерството на здравеопазването и органите на медицинската експертиза. За конкретен отговор на поставения от Вас въпрос следва да се обърнете към съответната Регионална картотека на медицинската експертиза.(КС)

2020-01-13 23:20:38 - Илиана Тодорова
Здравейте,при определени 155 часа за ползване на личен асистент по ЗЛП,каква точно сума ще бъде взета от помощта по чл.8д.?Става въпрос за дете с ТЕЛК 100 %.

2020-01-23 10:11:44 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Тодорова, В рамките на Закона за личната помощ е предвидено, когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания, за което се получава месечна помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца, сума в размер до 380 лв. от помощта, като конкретният размер съответства на определения брой часове в индивидуалната оценка на потребностите, да се превежда за изплащане на възнаграждението на асистента, осигуряващ личната помощ (по арг. начл. 13, ал. 2 от Закона за личната помощ). Конкретният размер на средствата от месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане за заплащане на положен труд по механизма лична помощ се определя, като часовата ставка за положен труд на асистента се умножи по определените в направлението брой часове. Коефициентът на часовата ставка следва да бъде съобразен с определените диференцирани размери. За 2020 г. е регламентираната часова ставка за положен труд по механизма лична помощ, определена въз основа на коефициент 1,2 от размера на минималната часова работна заплата, установена за страната за съответната година, както и останалите компоненти за формиране на размера ѝ (социалноосигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на работодателя, ако асистентът не е осигурен на друго основание, и допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит). При условие, че броят на часовете, определени в направлението е по-голям от броя на часовете, които се заплащат с цитираните средства, доставчикът на лична помощ следва да предостави на ползвателя пълния брой часове, определени в направлението. Ползвателят на лична помощ продължава да ползва месечната помощ, ако доставчикът не може да сключи договор с асистент. Съгласно Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ, в случаите по чл. 13, ал. 2 от Закона за личната помощ, в заявлението до Доставчика на лична помощ заявителят изрично и безусловно дава съгласие конкретен размер от месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане, предоставена по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца, съответстващ на определените в направлението брой часове, да се превежда по бюджета на съответната община. В случай че заявителят не даде съгласие, при положение че ползвател на лична помощ е дете с увреждания, за отглеждането на което се предоставя тази месечна помощ, заявлението не се разглежда.(КС)

2020-01-13 17:32:41 - Марияна
вимоля да ми отговорите дали ще има някакво заплащанеакоми се инсталираасансиор на стълбите във входа ми?

2020-01-23 10:12:48 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема Марияна, С действащия Закон за хората с увреждания, в сила от 1 януари 2019 г. бе регламентира нова мярка за подкрепа на хората с увреждания, чрез изпълнение на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (Програмата), която регламентира възможност за публично финансиране на дейности за изграждане на достъпна жилищна среда и за осигуряване на лична мобилност и социално приобщаване на лицата с трайни увреждания. Условията и редът за финансиране на тези дейности са определени с Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ). Съгласно чл. 48, ал. 4 от ППЗХУ, изпълнението на Програмата се осъществява на проектен принцип в рамките на одобрените бюджетни средства за съответната година, като изпълнението се осъществява ежегодно със средства от държавния бюджет. Националната програма бе утвърдена със заповед № РД01-544/14.08.2019 г. на Министъра на труда и социалната политика и се реализира на територията на всички общини в Република България под формата на два компонента, както следва: Компонент 1 „Достъпна жилищна среда” – за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства, която се ползва безвъзмездно и по нестопански начин, и съответно Компонент 2 „Лична мобилност” – за приспособяване на лично моторно превозно средство, необходимо за осигуряване на личната мобилност на човек с трайно увреждане. За 2019 г. Програмата предвиждаше възможност за финансиране по Компонент 1 „Достъпна жилищна среда“ да кандидатства всеки собственик на индивидуална жилищна сграда, който е лице с трайно увреждане и се придвижва с инвалидна количка, или в чието семейство има член, който е лице с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка и/или дете с определени вид и степен на увреждане, което се придвижва с инвалидна количка и e с постоянен адрес – адреса на същата индивидуална жилищна сграда или юридическо лице – сдружение, което задължително следва да е учредено и вписано по Закона за управление на етажната собственост, когато собственик на жилище в жилищната сграда в режим на етажна собственост, който е лице с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член, който е лице с трайно увреждане и се придвижва с инвалидна количка и/или дете с определени вид и степен на увреждане, което се придвижва с инвалидна количка и е с постоянен адрес – адреса на същото жилище. Важно е да знаете, че към настоящия момент Програмата е затворена за кандидатстване, но предвид ежегодният й характер предстои отново да стартира реализирането й за публично финансиране на дейности за изграждане на достъпна жилищна среда и за осигуряване на лична мобилност. За повече информация, можете да се обръщате към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия Ви адрес. (КС)

2020-01-11 15:58:14 - Иво Караасенов
Имам лек автомобил който 100% моя собственост. Имам телково решение за 50% намалена работоспособност. Нямам други автомобили. Автомобилът ми е регистриран като такси което карам само аз. Имам ли право на безплатна винетка.

2020-01-23 10:10:22 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Караасенов, На основание чл. 10в, ал. 1 от Закона за пътищата, лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане се освобождават от заплащане на винетна такса за един лек автомобил – негова собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см. и мощност до 117,64 kW (160 к.с.). При преценка правото на лицата с трайни увреждания да получат безплатна годишна електронна винетка за един лек автомобил се разглеждат обстоятелствата, свързани със собствеността над лекия автомобил и дали той отговаря на допълнителните условия заложени в чл. 10в, ал. 1 от Закона за пътищата. С оглед преценка на правото на безплатна електронна винетка е необходимо да се обърнете към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия Ви адрес, където да представите необходимите документи.(КС)

2020-01-09 09:34:26 - Хава Тупева
Здравейте, имам въпрос към вас с молба да получа точен и ясен отговор. Какъв е размера на месечната финансова подкрепа, която се полага на лице с ТЕЛК 100% с чужда помощ, което получава пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Баща ми е болен 72 годишен и му е определена по чл.70. т3 от ЗУХ 87лева. което смятам, ченее редно. защото е 100 инвад

2020-01-23 10:09:28 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Тупева, По своята правна същност финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания (ЗХУ) е вид социално плащане, което има за цел да подкрепи определени групи лица при конкретни нормативно определени изисквания. Съгласно новата правна рамка финансовата подкрепа се състои от два компонента и е предназначена за компенсиране на разходите, свързани с преодоляване на затрудненията, предизвикани от вида и степента на увреждане. Месечната финансова подкрепа е първият компонент на финансовата подкрепа и представлява конкретна сума, съобразно степента на увреждане, която се отпуска по регламентирани в закона размери и при съобразяване на нормативно регламентирани условия. Съгласно чл. 70, т. 3, 4 и 5 от ЗХУ, размерът на месечната финансова подкрепа за правоимащите лица с над 90 на сто степен на увреждане над 18-годишна възраст се определя, както следва: • за хората с над 90% степен на увреждане - в размер на 25% от линията на бедност; • за хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест - в размер на 30% от линията на бедност; • за хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност - в размер на 57% от линията на бедност. Определеният от Министерския съвет размер на линията на бедност за 2020 г. е 363 лв. Предвид горното, при определянето на размера на месечната финансова подкрепа по реда и при условията на ЗХУ се вземат предвид степента на увреждане, а в хипотезите на чл. 70, ал. 4 и 5 от закона – релевантно условие е и вида на пенсията, получавана от лицето към момента на отпускане на месечната финансова подкрепа, което предпоставя интензитета на подкрепата. Лицата, които получават пенсия различна от конкретно посочените в чл. 70, ал. 4 и 5 от закона попадат в обхвата на регламентираната месечна финансова подкрепа по чл. 70, т. 3 от ЗХУ. В случай на възникнал проблем и необходимост от извършване на проверка за изясняване на описания от Вас случай е необходимо да се обърнете към Агенцията за социално подпомагане.(КС)

2020-01-08 13:55:23 - Ева Джамбова
Здравейте, В качеството си на работодател се интересувам от подновяване на нац. програми: "Заетост и обучение на хора с трайни увреждания" и "Помощ за пенсиониране" през 2020 г. Ще Ви бъда благодарна за бърз отговор.

2020-01-23 09:58:45 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Джамбова, Моля да зададете своя въпрос към рубриките „Заетост и безработица” и "Общественно осигуряване".(КС)

2020-01-08 11:52:44 - цветан симеонов
Здравейте ! Искам да попитам , имам ТЕЛК с 95% без чужда помощ , получавам социална инвалидна пенсия от 159 лв., имам ли право на месечна финансова помощ ? Благодаря Ви предварително !

2020-01-23 09:57:55 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми г-н Симеонов, Законът за хората с увреждания регламентира правото на хората с увреждания на индивидуална оценка, съобразно потребностите, която е комплексна и се изготвя по настоящ адрес на човека с увреждане от специализиран отдел в дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане. За изготвяне на оценката се подават заявление-декларация по образец, формуляр за самооценка, медицински документи или експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК. Въз основа на заключенията от тази оценка се определят видовете финансова подкрепа по реда на закона. В Закона са регламентирани конкретните видове финансова подкрепа за хората с увреждания, състояща се от два компонента: месечна финансова подкрепа и целеви помощи, посредством заявената и установената потребност при индивидуално оценяване и при съобразяване с нормативните изисквания. Месечната финансова подкрепа се предоставя, съобразно степента на увреждане. На тази подкрепа имат право хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст. Същата представляваща сума, чийто размер е посочен в чл. 70 от закона. Във връзка с гореизложеното е необходимо да се обърнете към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия Ви адрес с оглед извършване на индивидуална оценка на потребностите.(КС)

2020-01-08 10:51:30 - Марияна Петрова
Здравейте синът ми е 18 годишен учащ 100% с Ч.П. какви помощи ще получава (тъй като добавката от нои към пенсията е спряна) . От тази година съм му Л.С. към общината вече със 106 часа месечно , каква сума ще се спира за превод към общината . Подписахме декларация до 380 лв. но никой нищо не обясни конкретно

2020-01-23 09:56:37 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Петрова, Законът за личната помощ предвижда личната помощ да се предоставя чрез изготвена индивидуална оценка на потребностите в дирекции „Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане по реда на Закона за хората с увреждания и издадено направление с определен конкретен брой часове, което като индивидуален административен акт има задължителен характер за компетентния орган по предоставяне на подкрепата. Искането за предоставянето на лична помощ, заедно с направлението, се заявява пред кмета на общината по настоящия адрес на човека с увреждане (в качеството на доставчик на личната помощ). На декларативен принцип, човекът с увреждане, посочва, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности, с оглед спазване на изискванията за избягване на двойно финансиране, както и да посочи асистент. Асистент може да бъде предложен и от доставчика на лична помощ, когато е необходимо. Редът и срокът за предоставянето и ползването на личната помощ, както и правата и задълженията на страните се определят в споразумение между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ. В рамките на закона е предвидена възможност, когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания, за което се получава месечна помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца, сума в размер до 380 лв. от помощта, като конкретният размер съответства на определения брой часове в индивидуалната оценка на потребностите, да се превежда за изплащане на възнаграждението на асистента, осигуряващ личната помощ (по арг. начл. 13, ал. 2 от Закона за личната помощ). Конкретният размер на средствата от месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане за заплащане на положен труд по механизма лична помощ се определя, като часовата ставка за положен труд на асистента се умножи по определените в направлението брой часове. Коефициентът на часовата ставка следва да бъде съобразен с определените диференцирани размери. За 2020 г. е регламентираната часова ставка за положен труд по механизма лична помощ, определена въз основа на коефициент 1,2 от размера на минималната часова работна заплата, установена за страната за съответната година, както и останалите компоненти за формиране на размера ѝ (социалноосигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на работодателя, ако асистентът не е осигурен на друго основание, и допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит). При условие, че броят на часовете, определени в направлението е по-голям от броя на часовете, които се заплащат с цитираните средства, доставчикът на лична помощ следва да предостави на ползвателя пълния брой часове, определени в направлението. Ползвателят на лична помощ продължава да ползва месечната помощ, ако доставчикът не може да сключи договор с асистент. Съгласно Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ, в случаите по чл. 13, ал. 2 от Закона за личната помощ, в заявлението до доставчика на лична помощ заявителят изрично и безусловно дава съгласие конкретен размер от месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане, предоставена по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца, съответстващ на определените в направлението брой часове, да се превежда по бюджета на съответната община. В случай че заявителят не даде съгласие, при положение че ползвател на лична помощ е дете с увреждания, за отглеждането на което се предоставя тази месечна помощ, заявлението не се разглежда.(КС)

2020-01-07 12:51:35 - Сийка Георгиева
Здравейте, на 13,11,2019 бях преосвидетелствана от ТЕЛК.От м Ноември ми е спряна пенсията.В какъв срок ще ми бъде възобновено изплащането на пенсия т.к съм на много скъпи лекарства.

2020-01-14 09:19:08 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Георгиева, с цел получаване на компетентен отговор, моля да адресирате въпроса си в категория "Обществено осигуряване. (КС)

2020-01-06 16:41:43 - Руска Андонова
Здравейте! Имам ТЕЛК 50%инвалидност.Мога ли да получа безплатната винетка след като колата се води на името на съпруга ми но я ползваме и двамата.Колата е придобита след брака.Аз също съм шофьор.

2020-01-23 09:54:13 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Андонова, На основание чл. 10в, ал. 1 от Закона за пътищата, лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане се освобождава от заплащане на винетна такса за един лек автомобил – негова собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см. и мощност до 117,64 kW (160 к.с.). С оглед на посочената законова разпоредба, безплатните електронни винетки се предоставят единствено за леки автомобили лична собственост или съпружеска имуществена общност на правоимащите лица, ако отговаря на допълнително заложените в закона условия. Във връзка с гореизложеното е необходимо да се обърнете към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия Ви адрес с оглед преценка на правото Ви на безплатна електронна винетка, след представяне на необходимите документи от Ваша страна.(КС)

2020-01-06 15:26:34 - Венета Георгиева
2019 г. не успях да подам документи за изплащане на месечната добавка /за ТЕЛК/ към пенсията ми. Късно ли е сега през 2020 г. да си подам необходимият документ в Социалните за тази добавка която получавах преди към пенсията ми от НОИ. Решението на ТЕЛК ми е пожизнено. Благодаря Ви предварително!

2020-01-23 09:53:03 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Георгиева, Съгласно чл. 68, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ), хората с увреждания имат право на финансова подкрепа в зависимост от потребностите им, определени в индивидуалната оценка по чл. 20. По реда на § 6 от Преходните и заключителни разпоредби от ЗХУ, до 31 март 2019 г. включително хората с трайни увреждания имат право на месечна финансова подкрепа по чл. 70, въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, като индивидуална оценка на потребностите не се изготвя. От 01.04.2019 г. влезе в сила Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ), обнародван в „Държавен вестник” бр. 27 от 02.04.2019 г., в който е разписан редът за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания. На основание чл. 14, ал. 1 от ППЗХУ, индивидуална оценка на потребностите се изготвя по искане на човека с увреждане или на лицата по чл. 21, ал. 2, т. 2-5 от ЗХУ от специализиран отдел в дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане след подаване на изискуемите документи по чл. 21, ал. 3 от ЗХУ. (КС)

2020-01-04 12:10:01 - галя константинова
здравейте аз съм със телк 50% НАМАЛЕН СЛЕД ВТОРО ЯВЯВАНЕ ЯВНО КОСТНОТО МИ ЗАБОЛЯВАНЕ ЩЕ СЕ ОПРАВИ СЛЕД КАТО СА МИ ГО НАМАЛИЛИ,НО ВЪПРОСЪТ МИ Е ДРУГ МОГА ЛИ ДА СИ ОТВОРЯ АТИЛИЕ ЗА РЕМОНТ НА ДРЕХИ БЕЗ ДА ПЛАЩАМ ДАНЪК ЗА ТОВА А САМО ЗДРАВНИ УСИГОРОВКИ ОБРЪЩАМ СЕ КЪМ ВАС ЗАЩОТО СОЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НЕ МОЖЕ ИЛИ НЕ ЖЕЛАЕ ДА МИ СЪДЕЙСТВА БЛАГОДАРЯ

2020-01-15 15:51:46 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема г-жо Иванова, Изложената проблематика не е в областта на функционална компетентност на Министерството на труда и социалната политика. (ЛА)

2020-01-04 12:10:00 - галя константинова
здравейте аз съм със телк 50% НАМАЛЕН СЛЕД ВТОРО ЯВЯВАНЕ ЯВНО КОСТНОТО МИ ЗАБОЛЯВАНЕ ЩЕ СЕ ОПРАВИ СЛЕД КАТО СА МИ ГО НАМАЛИЛИ,НО ВЪПРОСЪТ МИ Е ДРУГ МОГА ЛИ ДА СИ ОТВОРЯ АТИЛИЕ ЗА РЕМОНТ НА ДРЕХИ БЕЗ ДА ПЛАЩАМ ДАНЪК ЗА ТОВА А САМО ЗДРАВНИ УСИГОРОВКИ ОБРЪЩАМ СЕ КЪМ ВАС ЗАЩОТО СОЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НЕ МОЖЕ ИЛИ НЕ ЖЕЛАЕ ДА МИ СЪДЕЙСТВА БЛАГОДАРЯ

2020-01-15 15:51:29 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема г-жо Иванова, Изложената проблематика не е в областта на функционална компетентност на Министерството на труда и социалната политика. (ЛА)

2020-01-04 12:09:59 - галя константинова
здравейте аз съм със телк 50% НАМАЛЕН СЛЕД ВТОРО ЯВЯВАНЕ ЯВНО КОСТНОТО МИ ЗАБОЛЯВАНЕ ЩЕ СЕ ОПРАВИ СЛЕД КАТО СА МИ ГО НАМАЛИЛИ,НО ВЪПРОСЪТ МИ Е ДРУГ МОГА ЛИ ДА СИ ОТВОРЯ АТИЛИЕ ЗА РЕМОНТ НА ДРЕХИ БЕЗ ДА ПЛАЩАМ ДАНЪК ЗА ТОВА А САМО ЗДРАВНИ УСИГОРОВКИ ОБРЪЩАМ СЕ КЪМ ВАС ЗАЩОТО СОЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НЕ МОЖЕ ИЛИ НЕ ЖЕЛАЕ ДА МИ СЪДЕЙСТВА БЛАГОДАРЯ

2020-01-15 15:51:10 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема г-жо Иванова, Изложената проблематика не е в областта на функционална компетентност на Министерството на труда и социалната политика. (ЛА)

2020-01-03 09:15:04 - Орлин Чачановски
Здравейте, С решение на ТЕЛК ми е определена 80% инвалидност - имам остър ифаркт (поставени 5 стента) и диабет. Получвам пенсия за прослужено време и възраст - 396 лв. Моля да ме информирате на какви финансови и други помощи имам право.

2020-01-23 09:48:51 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми г-н Чачановски, Съгласно българското законодателство хората с увреждания могат да ползват правата си след освидетелстването им от органите на медицинската експертиза в Република България и при условие, че пребивават на територията на страната. Законът за хората с увреждания регламентира правото на хората с увреждания на индивидуална оценка, съобразно потребностите, която е комплексна и се изготвя по настоящ адрес на човека с увреждане от специализиран отдел в дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане. За изготвяне на оценката се подават заявление-декларация по образец, формуляр за самооценка, медицински документи или експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК. Въз основа на заключенията от тази оценка се определят видовете финансова подкрепа по реда на закона. През 2019 г. бе променен моделът за определяне на финансовото подпомагане за хората с увреждания. Регламентираха се конкретните видове финансова подкрепа за хората с увреждания, състояща се от два компонента: месечна финансова подкрепа и целеви помощи, посредством заявената и установената потребност при индивидуално оценяване и при съобразяване с нормативните изисквания. Новата база за изчисляване на размера на подкрепата е линията на бедност, установена за страната за съответната година. Месечната финансова подкрепа се предоставя, съобразно степента на увреждане. На тази подкрепа имат право хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст. Същата представляваща сума, чийто размер е посочен в чл. 70 от закона. Във връзка с гореизложеното е необходимо да се обърнете към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия Ви адрес, с оглед извършване на индивидуална оценка на потребностите.(КС)

2020-01-01 16:48:11 - Пепа Иванова
Синът ми е с нарушено зрение.Завърши музикалната академия в Пловдив.Има и завършена магистратура.Два пъти му беше отказвано от ръководството на общежитието за слепи в Пловдив да го настанят там.Живее на свободен наем.Моля за съдействие и по възможност среща със социалния министър.

2020-01-15 15:50:20 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема г-жо Иванова, Изложената проблематика не е в областта на функционална компетентност на Министерството на труда и социалната политика. (ЛА)

2019-12-27 19:49:49 - Мая томова
Как социалните в обл враца прецениха че детето ми с 100%телк има нужда от 92 часа месечно нужда от личен асистент по новата програма за личните асистенти

2020-01-23 09:44:35 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема г-жо Томова, Следва да имате предвид, че с влизането в сила на Закона за хората с увреждания (ЗХУ), считано от 01 януари 2019 г., се регламентира правото на хората с увреждания на индивидуална комплексна оценка, съобразно потребностите. Въз основа на заключенията от тази индивидуална оценка се определят видовете финансова подкрепа по реда на закона и потребността от предоставянето на конкретни подкрепящи услуги, в т.ч. включването в механизма лична помощ (с посочен месечен брой часове). Заключенията и направленията, определени в оценката, са със задължителен характер за компетентните органи и организации за реализиране на съответните права. Законът за личната помощ регламентира личната помощ като механизъм , основан на гарантирана от държавата финансова подкрепа, индивидуалните потребности и избор на хората с увреждания. Законът предвижда личната помощ да се предоставя чрез изготвена индивидуална оценка на потребностите по реда на ЗХУ, съгласно приетата Методика от Министерския съвет (обн. в ДВ на 02.04.2019г.) и издаденото направление с определен конкретен брой часове, имащо задължителен характер. На законово ниво са регламентирани критериите за определяне на броя на часовете за лична помощ в направлението на базата на скала от четири степени на зависимост/затруднения. До 31 декември 2020 г. се предвижда ограничение както в максималния брой часове (до 168 ч.), установен въз основа на четирите степени зависимост/ затруднения. Механизмът лична помощ се прилага само по желание на правоимащото лице или неговия законен представител, въз основа на заложените нормативни изисквания. При положение, че на Вашето дете е изготвена индивидуална оценка на потребностите по реда на ЗХУ и има издадено направление с определен брой часове за ползване на лична помощ е неонходимо да заявите нейното предоставяне до кмета на съответната община по настоящ адрес. Редът и срокът за предоставянето и ползването на личната помощ, както и правата и задълженията на страните се определят в споразумение между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ. Споразумението се сключва за срока на издаденото направление за предоставяне на лична помощ от съответната дирекция "Социално подпомагане" и е предпоставка за сключване на трудов договор между доставчика на лична помощ и асистента. Сключването, изпълнението и прекратяването на трудовите договори се осъществява при спазване на действащото законодателство.(КС)

2019-12-25 16:00:10 - Севджихан
Здравейте! Дъщеря ми е инвалид на 21г. с пожизнен ТЕЛК -100% с чужда помощ. Кога и по какъв ред и програма може да кандидатства за изграждане на асансьор или платформа за инвалидна количка в дома? На кой адрес- постоянен или настоящ може да се изгради съоръжението?

2020-01-14 09:56:08 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Здравейте! С действащия Закон за хората с увреждания, в сила от 1 януари 2019 г. бе регламентира нова мярка за подкрепа на хората с увреждания, чрез изпълнение на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (Програмата), която регламентира възможност за публично финансиране на дейности за изграждане на достъпна жилищна среда и за осигуряване на лична мобилност и социално приобщаване на лицата с трайни увреждания. Условията и редът за финансиране на тези дейности са определени с Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ). Съгласно чл. 48, ал. 4 от ППЗХУ, изпълнението на Програмата се осъществява на проектен принцип в рамките на одобрените бюджетни средства за съответната година, като изпълнението се осъществява ежегодно със средства от държавния бюджет. Националната програма бе утвърдена със заповед № РД01-544/14.08.2019 г. на Министъра на труда и социалната политика и се реализира на територията на всички общини в Република България под формата на два компонента, както следва: Компонент 1 „Достъпна жилищна среда” – за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства, която се ползва безвъзмездно и по нестопански начин, и съответно Компонент 2 „Лична мобилност” – за приспособяване на лично моторно превозно средство, необходимо за осигуряване на личната мобилност на човек с трайно увреждане. За 2019 г. Програмата предвиждаше възможност за финансиране по Компонент 1 „Достъпна жилищна среда“ да кандидатства всеки собственик на индивидуална жилищна сграда, който е лице с трайно увреждане и се придвижва с инвалидна количка, или в чието семейство има член, който е лице с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка и/или дете с определени вид и степен на увреждане, което се придвижва с инвалидна количка и e с постоянен адрес – адреса на същата индивидуална жилищна сграда или юридическо лице – сдружение, което задължително следва да е учредено и вписано по Закона за управление на етажната собственост, когато собственик на жилище в жилищната сграда в режим на етажна собственост, който е лице с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член, който е лице с трайно увреждане и се придвижва с инвалидна количка и/или дете с определени вид и степен на увреждане, което се придвижва с инвалидна количка и е с постоянен адрес – адреса на същото жилище. Важно е да знаете, че към настоящия момент Програмата е затворена за кандидатстване, но предвид ежегодният й характер предстои отново да стартира реализирането й за публично финансиране на дейности за изграждане на достъпна жилищна среда и за осигуряване на лична мобилност. За повече информация, можете да се обръщате към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия Ви адрес.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България