Категории:


Към категориите

2019-05-29 20:45:59 - сашо мирчев
г-н Министър, при посещението ми в Социални дейности "Оборище" и поисках да попълня декларация за интеграционни добавки.казаха ми че мога да подам чак, когато излезе решението на НЕЛК, а до тогава ги губя. НЕЛК е насрочена за дата 24.10.2019.Защо да не получавам тези пари? Аз не съществувам ли през това време?

2019-06-24 19:09:13 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Мирчев, Съгласно българското законодателство хората с увреждания могат да ползват правата си след освидетелстването им от органите на медицинската експертиза. С Наредбата за медицинска експертиза, приета от Министерския съвет, в съответствие с чл. 101, ал. 7 от ЗЗ, се определят принципите и критериите на медицинската експертиза и редът за нейното извършване. Съгласно чл. 113, ал. 3 от Закона за здравето, решенията на органите на медицинската експертиза, които не са обжалвани или редът за обжалването им е изчерпан, са задължителни за всички лица, органи и организации в страната. (КС)

2019-05-29 20:23:35 - Любослава Младенова
Здравейте,бих искала да попитам защо се отказва личен асистент на възрастен човек който е с 100%инвалидност ( жив труп дори не говори)?Благодаря предварително!

2019-06-24 19:06:57 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Младенова, В рамките на осигуреното финансиране общините администрират социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ и могат да включват и нови потребители по разработени критерии, утвърдени от кмета на общината. За наличните към момента възможности на човек с увреждане да му бъде назначен личен асистент е необходимо да се обърнете към служителите на съответната общинска администрация. Информирам Ви, че Законът за личната помощ (ЗЛП) влезе в сила на 01.01.2019 г. и има за предмет да уреди условията и реда за предоставянето и ползването на лична помощ от хората с увреждания, с цел да бъдат подпомогнати за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. В ЗЛП е заложено предоставянето и финансирането на личната помощ да се осъществява от 1 септември 2019 г. До предоставянето на лична помощ, правоимащите лица продължават да ползват социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ по досегашния установен ред. В съотвествие с новата правна рамка механизмът лична помощ се основава на гарантирана от държавата финансова подкрепа, индивидуалните потребности и избор на хората с увреждания и се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление по реда на Закона за хората с увреждания. Броят на часовете за лична помощ се определя в направлението, издадено съобразно заключенията от оценката и въз основа на четири степенна скала на зависимост/затруднения. От 1 април 2019 г. документите за изготвянето на индивидуална оценка на потребностите, вкл. за определяне на потребността от лична помощ се подават в специализираните отдели в дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на човека с увреждане. Искането за предоставянето на лична помощ, заедно с направлението, ще се заявява пред кмета на общината по настоящия адрес на човека с увреждане. Когато ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, в заявление-декларацията по ал. 1 заявителят дава съгласие добавката да се превежда на Агенцията за социално подпомагане от Националния осигурителен институт след сключването на трудовия договор и определянето на асистент на човека с увреждане. Копие от заявлението се изпраща служебно в Националния осигурителен институт. Въз основа на съгласието в заявлението Агенцията за социално подпомагане превежда получените средства за добавката на кмета на общината. В случай че броят на часовете, определени в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания, е по-голям от броя на часовете, които се заплащат със средствата от добавка за чужда помощ, доставчикът на лична помощ е длъжен да предостави на ползвателя на лична помощ пълния брой часове, определени в направлението. Ползвателят на лична помощ продължава да ползва добавка за чужда помощ, ако доставчикът на лична помощ не може да сключи договор с асистент. За Ваше сведение, в ЗЛП е регламентиран кръгът от лица, ползватели на личната помощ до 31 декември 2020 г., сред които са хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, децата с определена чужда помощ и децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. За същия период се предвижда ограничение в максималният брой часове, финансирани от държавния бюджет за лична помощ, установен посъобразно четиритте степени на зависимост/затруднения. (МБ)

2019-05-28 12:40:02 - Теменужка Ангелова Петрова
Инвалид съм пожизнен със над 70% инвалидност акушерска парализа на лява ръка .На борсата съм и никой не ме иска на работа ,защото имам забрана за всякакъв вид професионална работа.В телка ми пише лепене на пликове етикети и подобни .Бихте ли ми отговорите къде да си намеря работа и как да живея с пенсия от 2017 лв .

2019-06-24 19:02:38 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Петрова, Моля да зададете въпроса си в рубриката "Заетост и безработица". (КС)

2019-05-25 17:50:02 - Николай Наумов
Жена ми има ТЕЛК 95% с ч.п. Аз също съм с ТЕЛК 92% с лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Живеем сами, като аз се грижа за нея. Мога ли да кандидатствам за личен асистент на жена ми.

2019-06-24 18:59:51 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Наумов, Законът за личната помощ (ЗЛП) влезе в сила на 01.01. 2019 г. и има за предмет да уреди условията и реда за предоставянето и ползването на лична помощ от хората с увреждания, с цел да бъдат подпомогнати за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. В ЗЛП е заложено предоставянето и финансирането на личната помощ да се осъществява от 1 септември 2019 г. До предоставянето на лична помощ, правоимащите лица продължават да ползват социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ по досегашния установен ред. В съотвествие с новата правна рамка механизмът лична помощ се основава на гарантирана от държавата финансова подкрепа, индивидуалните потребности и избор на хората с увреждания и се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление по реда на Закона за хората с увреждания. Броят на часовете за лична помощ се определя в направлението, издадено съобразно заключенията от оценката и въз основа на четири степенна скала на зависимост/затруднения. От 1 април 2019 г. документите за изготвянето на индивидуална оценка на потребностите, вкл. за определяне на потребността от лична помощ се подават в специализираните отдели в дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на човека с увреждане. Искането за предоставянето на лична помощ, заедно с направлението, ще се заявява пред кмета на общината по настоящия адрес на човека с увреждане. На основание чл. 13 от Законът за личната помощ (ЗЛП), в сила от 01.01.2019 г., човек с увреждане, който иска да му бъде предоставена лична помощ, подава лично, чрез упълномощено от него лице или чрез лице по чл. 8, ал. 2 заявление-декларация по образец за предоставяне на лична помощ. В заявлението лицето декларира, че не получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности и посочва асистент. Когато в заявлението не е посочен асистент, доставчикът на лична помощ може да предложи асистент на лицето с увреждания. Към заявлението се прилага направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания с определения брой часове. Съгласно чл. 24 от ЗЛП, асистентът е физическо лице, избрано от ползвателя на лична помощ, упълномощеното от него лице или лицето по чл. 8, ал. 2 от същия, да предоставя лична помощ. Единствените ограничения за асистента са: да не поставено под запрещение и да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ. (КС)

2019-05-22 19:38:44 - Петър Петров
Пенсионер съм, имам инвалидност от 50-70%До м.12/18г съм получавал съм получавал мес.добавка за трансп.услуги чл.42ал.2т.1 от ЗИХУ На 12,03,19гсъм подал заявление в ДСП Плевен за отпускане на мес. финансова подкрепа.Такава ми е отпусната само за м.март,тъй като за м.01 и 02.не ми се полагало,на основание §6 от ПЗР на ЗХУ. Защо? Моля за разяснение!

2019-06-24 18:38:47 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Петров, По реда на § 6 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за хората с увреждания, до 31 март 2019 г. включително хората с трайни увреждания имат право на месечна финансова подкрепа по чл. 70, въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, като индивидуална оценка на потребностите не се изготвя. Разпоредбата на § 6 визира случаите, при които хората с увреждания нямат издадени индивидуални административни актове за отпускане на месечна добавка за социална интеграция, преди влизането в сила на ЗХУ или срокът за изпълнението им е изтекъл преди 01.01.2019 г. На основание § 7 от Преходните и заключителни разпоредби от ЗХУ, считано от 1 януари 2019 г., АСП изпълни задължението за служебно преобразуване на влезлите в сила до 31 декември 2018 г. включително индивидуални административни актове за отпускане на месечна добавка за социална интеграция във вид на месечна финансова подкрепа. Правоимащите лица получиха дължимата им финансова подкрепа по заявения от тях начин на изплащане, без да е необходимо подаването на заявление-декларация. При проблем с отпусната Ви месечна финансова подкрепа е необходимо да се обърнете към Агенцията за социално подпомагане за проверка по конкретния случай. (КС)

2019-05-21 09:19:35 - Донка Кънева
Казвам се Донка Кънева имам син Веселин на 22г с ДЦП 100% с ЧП и Епилепсия. Баща му е починал, Веско получава наследническа пенсия. Ходи в Помощно училище Бургас. След промяна на закона от Януари, той получава 87лв. А не както еше казано 198лв. Интересуваме защо се изплаща по-малката сума. Благодаря!

2019-06-24 18:25:21 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Кънева, Месечната финансова подкрепа е първият компонент на финансовата подкрепа и представлява определена сума, съобразно степента на увреждане, която се отпуска по регламентирани в чл. 70 от ЗХУ размери и при съобразяване на нормативно регламентираните условия. Съгласно чл. 70 от ЗХУ, размерът на месечната финансова подкрепа за правоимащите лица над 18-годишна възраст се определя, както следва: за хората с 50 до 70,99 на сто степен на увреждане – в размер 7% от линията на бедност - 24,36 лв. за 2019 г. ; за хората с 71 до 90 на сто степен на увреждане – в размер 15 % от линията на бедност - 52,20 лв. за 2019 г.; за хората с над 90% степен на увреждане – в размер на 25% от линията на бедност или 87 лв.за 2019 г.; за хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест – в размер на 30% от линията на бедност или 104,40 лв. за 2019 г.; за хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда, които получават социална пенсия за инвалидност – в размер на 57% от линията на бедност или 198,36 лв. за 2019 г. При определянето на размера на месечната финансова подкрепа се вземат предвид степента на увреждане, а в хипотезите на чл. 70, т. 4 и 5 от закона – релевантно условие е и вида на пенсията, получавана от лицето към момента на отпускане на месечната финансова подкрепа, което предпоставя интензитета на подкрепата. Лицата, които получават наследствена пенсия по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО), попадат в обхвата на регламентираната месечна финансова подкрепа по чл. 70, т. 3 от ЗХУ. (КС)

2019-05-20 16:43:19 - П. Класса
Не смятате ли, че повече от месец след влизането в сила на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, че е меко казано странно държавата да не е регламентирала в нормативен акт на кой държавен орган /по чия банкова сметка/ ще се извършва заплащането на компенсаторната вноска по ЗХУ за незаетата квота?

2019-06-21 18:29:32 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Здравейте, В съответствие с новата правна рамка Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ ще упражнява специализираната контролна дейност, като ежегодно планира извършване на специализирани проверки за прилагането на квотата за назначаване за хора с трайни увреждания. Предстои да бъдат утвърдени вътрешни правила за осъществяване на специализираните проверки. Вътрешните правила ще включват задължително критерии по прилагането на чл. 38, ал. 3, т. 1 от ЗХУ (специфичните фактори в работната среда, възпрещястващи даден работодател да изпълни квотата), процедури за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението на проверките и последващи оценки на изпълнението, както и ред за извършване на проверки във връзка с прилагането на алтернативните мерки (определени в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания). Вътрешните правила са утвърдени и публикувани на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. За доброволното изпълнение на парични задължения, попадащи в обхвата на разпоредбата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ съответните суми се превеждат по сметката на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, посочена във цитираните вътрешни правила. През 2019 г. работодателите, задължени да изпълняват квота, следва да предприемат съответни действия за назначаване на хора с трайни увреждания в тримесечен срок от обнародването на ППЗХУ в „Държавен вестник” (т.е. в тримесечен срок от 02.04.2019 г.).“ (ЛА)

2019-05-19 13:41:13 - Антоанета никифорова антонова
До месец април включително получавах 25 процента сумата 31.08 лева и по социалната оценка за 74 процента инвалидност 33.75 лева или всичко 64.83 лева. С новата социална оценка ми преведа на по сметката 52.20 лева.моля да ми обясните защо губя втората си пенсия отпусната от НОИ пожизнено.

2019-06-21 18:28:13 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема г-жо Антонова, В съответствие с разпоредбите на новия Закон за хората с увреждания (ЗХУ) бе осъществена трансформация на социалните пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от Националния осигурителен институт (НОИ) в размер 25 на сто, в месечна финансова подкрепа. Считано от 01.01.2019 г., този вид пенсии бяха служебно прекратени от НОИ, след което институцията изпрати на всеки засегнат пенсионер писмено разпореждане с размера на пенсията, която остава дължима. Прекратените по този ред пенсии вече са част от новата месечна финансова подкрепа, която се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. Изплащането на останалите дължими от 01.01.2019 г. пенсии се извършва по установения ред. В случая не е налице отнемане на права, а трансформиране на конкретен вид подкрепа, която държавата оказва на определени групи при законово определени условия, с което се променя правната природа на съответния социален инструмент. Предназначението на месечната финансова подкрепа, регламентирана в ЗХУ е да компенсира разходите, породени от увреждането и представлява определена сума, в зависимост от степента на увреждане. База за изчисляване на размера на подкрепата е линията на бедност, установена за страната за съответната година, която се индексира ежегодно. За 2019 г. линията на бедност е установена в размер на 348 лв. Финансовата подкрепа по ЗХУ е вид социално плащане, което има за цел да подкрепи определени групи лица при конкретни нормативно определени изисквания. Съгласно чл. 70 от ЗХУ, размерът на месечната финансова подкрепа за правоимащите лица над 18-годишна възраст се определя, както следва: • за хората с 50 до 70,99 на сто степен на увреждане – в размер 7%от линията на бедност - 24,36 лв. за 2019 г. • за хората с 71 до 90 на сто степен на увреждане – в размер 15 % от линията на бедност - 52,20 лв. за 2019 г. • за хората с над 90% степен на увреждане – в размер на 25% от линията на бедност или 87 лв.за 2019 г. • за хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест – в размер на 30% от линията на бедност или 104,40 лв. за 2019 г. • за хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда, които получават социална пенсия за инвалидност – в размер на 57% от линията на бедност или 198,36 лв. за 2019г. При проблем с отпусната Ви месечна финансова подкрепа е необходимо да се обърнете към Агенцията за социално подпомагане за проверка по конкретния случай. (ЛА)

2019-05-16 20:20:11 - Стефан Петров
За едни батерии 2 формуляра, от които единия 9 страници. Каква оценка на потребностите ще ми изготвяте за едни батерии? Нали имате протокол от УНГ? Нещо ще промени ли оценката Ви? И колко още страници и време ще изхабите. Направо ми е тъжно какви закони сте измислили. Срам.

2019-06-21 18:21:37 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми г-н Петров, Констатациите показват, че предходният модел на изготвяне на социална оценка не отговори на очакванията на обществото и не допринесе за повишаване ефективността на процеса по реално социално приобщаване и предоставяне на адекватна подкрепа на хората с увреждания, предвид препоръчителния незадължителен характер на оценката, която нямаше собствена правна природа. Друга слаба страна на модела бе липсата на координация между всички участващи в процеса органи и организации и последващи действия по упражняването на контрол. С влизането в сила на Закона за хората с увреждания (ЗХУ) се регламентира правото на хората с увреждания на индивидуална комплексна оценка, съобразно потребностите, които се идентифицират при изследване на функционалните затруднения, свързани със здравословното състояние и наличието на бариери в изпълнението на ежедневните и други дейности на човека с увреждане, както и вида на подкрепата. Резултатът от извършването на индивидуалната оценка е получаване на детайлна информация от органа за социално подпомагане за ситуацията относно участието на човека с увреждане в обществото и установяване на индивидуалните потребности от подкрепа. Процесът на извършване на индивидуалната оценка на потребностите завършва с извеждане на заключения, свързани с конкретни подкрепящи мерки, сред които е и предоставянето на целева помощ по реда на чл.73 от ЗХУ във връзка с чл. 68 от Правилника за прилагане на ЗХУ. Заключението следва да обхваща не само предоставянето на съответните помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ), съобразно заявената и установена потребност в индивидуалната оценка, но и да отчита релевантните експлоатационни срокове и произтичащите от тях ангажименти за компетентния орган при инициираща последваща необходимост от страна на правоимащите лице. Въз основа на заключенията в оценката дирекция "Социално подпомагане" издава последващите индивидуални административни актове по отпускане и обслужване, в рамките на експлоатациония срок, на предоставянето на съответното ПСПСМИ. При проблем с осигуряването на необходимата целева помощ за батерии за слухов апарат следва да се обърнете към Агенцията за социално подпомагане за проверка по конкретния случай. (ЛА)

2019-05-15 17:36:35 - Александър Станков
Индивидуалната оценка на човека с увреждане защо я оценява социален работник без да знае нищо за болестта на мс и препоръчва 116 часа месечно което е недостатъчно,въпреки че човека с увреждане е поискал 184 ч месечно.Оправданието на социалния работник е 94-те точки от методиката,но по важно са потребностите на човека с увреждане ,не някакви точки който в крайна сметка ощетяват човека с увреждане.

2019-06-21 18:18:33 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми г-н Станков, Съгласно разпоредбите на новия Закон за личната помощ (в сила от 01.01.2019 г.), личната помощ е регламентирана като механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Този механизъм се основава на гарантирана от държавата финансова подкрепа. Законът предвижда личната помощ да се предоставя чрез изготвена индивидуална оценка на потребностите по реда на Закона за хората с увреждания, съгласно приетата Методика от Министерския съвет (обн. в ДВ на 02.04.2019г.) и издаденото направление с определен конкретен брой часове, имащо задължителен характер. На законово ниво са регламентирани критериите за определяне на броя на часовете за лична помощ в направлението на базата на скала от четири степени на зависимост/затруднения. До 31 декември 2020 г. се предвижда ограничение както в максималния брой часове (до 168 ч.), установен въз основа на четирите степени зависимост/ затруднения, така и по отношение на кръга ползватели на личната помощ - хора с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, деца с определена чужда помощ и деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. Заложено е предоставянето и финансирането на личната помощ да се осъществява от 1 септември 2019 г. (ЛА)

2019-05-15 15:36:20 - Петър Стоменов
Здравейте!На майка ми и бе предписано с ЛКК нуждата от антидекубитален дюшек.Подадох в Социалните.От там ми казаха, че предстои изготвянето на Оценка до края на следващия месец и след това след още 10дни ще получа Заповед за дюшека,т.е 2месеца общо. Истина ли са тези срокове?Та за два месеца, майка ми ще получи рани, без този дюшек...

2019-06-21 18:16:53 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми г-н Стоименов, С влизането в сила на Закона за хората с увреждания (ЗХУ) се регламентира правото на хората с увреждания на индивидуална комплексна оценка, съобразно потребностите, които се идентифицират при изследване на функционалните затруднения, свързани със здравословното състояние и наличието на бариери в изпълнението на ежедневните и други дейности на човека с увреждане, както и вида на подкрепата. Резултатът от извършването на индивидуалната оценка е получаване на детайлна информация от органа за социално подпомагане за ситуацията относно участието на човека с увреждане в обществото и установяване на индивидуалните потребности от подкрепа. При изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите се попълват всички относими части от приложение № 2 от Методиката при съобразяване със заявената потребност на човека с увреждане. Процесът на извършване на индивидуалната оценка на потребностите завършва с извеждане на заключения, свързани с конкретни подкрепящи мерки, сред които е и предоставянето на целева помощ по реда на чл.72, т.1 от ЗХУ във връзка с чл. 68 от Правилника за прилагане на ЗХУ. Въз основа на заключенията в оценката дирекция "Социално подпомагане" издава индивидуални административни актове по отпускане на съответната финансова подкрепа. За отпускане на финансовата подкрепа следва да се спазват нормативно регламентираните изисквания, на които да отговаря човека с увреждане. Редът за отпускане, изплащане, изменяне, спиране, прекратяване и възобновяване на финансовата подкрепа е определен в Правилника за прилагането на закона. В чл. 65 от Правилника е уредено отпускането на финансовата подкрепа, което като специфично административно производство включва всички допустими форми на произнасяне по същността на заявената потребност. При проблем с осигуряването на необходимата целева помощ на Вашата майка следва да се обърнете към Агенцията за социално подпомагане за проверка по конкретния случай. (ЛА)

2019-05-15 10:10:13 - milena ivanova
zasto pri opredelane na prozenta invalidnost ostana samo osnovnoto zabolavane, a drugite pridrugavasti, taka napravixte che xorata s uvregdania da namat chansa da giveeat , namalavate na polovina prozentite, a te s tezi pari ne mogat dori da si platat lekarstvata,tova e genozit.

2019-06-21 18:12:12 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема г-жо Иванова, Отравените констатации и цитирана проблематика, свързани с разпоредби от Наредбата за медицинска експертиза, не са от компетентността на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Уверяваме Ви, че МТСП полага и ще продължава да полага усилия за подпомагане на хората с увреждания при реализиране на техните права, в областта на функционална си компетентнтост, в т.ч. за подобряване и оптимизиране на процесите по привеждане на изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания към националната правна рамка и конюнктура, отчитайки активната гражданска позиция и мнението на хората с увреждания и техните представителни организации. (ЛА)

2019-05-09 13:42:41 - Иван Митов
Здравейте, Служителите на фирма са в интервала 50-99 служители, респективно има задължение за назначаване на 1 лице с трайно увреждане. През 02.2018 г. във фирмата има назначено лице с трайно увреждане ( 100 % нетрудоспособност по ТЕЛК), това означавали, че квотата е запълнена и за фирмата не е нужно да се назначава второ лице с увреждане.

2019-06-21 18:09:06 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Митов, Работните места, заети от хора с трайни увреждания при възникването на трудовото правоотношение ще се вземат предвид при отчитане изпълнието на квотата. При положение, че работодателят е изпълнил квотното си задължение със заетите работници и служители с трайни увреждания не се налага да създава допълнителни работни места и да назначава нови лица от тази уязвима група. В съответствие с разпоредбата на чл. 38, ал. 2 от ЗХУ, работните места, определени по реда на чл. 315 от Кодекса на труда, не се взимат предвид при отчитане изпълнението на квотата за засегнатите работодатели. (МБ)

2019-05-09 12:50:10 - Габриела Илиева
Здравейте, може ли да ни посочите от къде да намерим списък на специализирани предприятия и кооперации на и за хора с увреждания, съгласно чл. 30, 31,32 от Правилника за прилагане на Закона за хора с увреждания?

2019-06-21 18:07:04 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Илиева, Съгласно чл. 83, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, Агенцията за хората с увреждания създава и поддържа регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. Регистърът е публичен и се поддържа в електронен вид и е достъпен на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания. На основание чл. 10 от Закона за за предприятията на социалната и солидарна икономика, социалните предприятия се вписват в регистъра на социалните предприятия при условията и по реда, определени в закона и в правилника за неговото прилагане. Регистърът е достъпен на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика. (МБ)

2019-05-08 14:17:57 - Румяна Гълъбова
Може ли лице в пенсионна възраст да бъде асистент на лице с увреждане съгласно Закона за личната помощ, който ще влезе в сила от 01.09.2019 г. Готов ли е вече правилника за прилагане на Закона за личната помощ?

2019-06-21 17:49:30 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Гълабова, На основание чл. 13 от Законът за личната помощ (ЗЛП), в сила от 01.01.2019 г., човек с увреждане, който иска да му бъде предоставена лична помощ, подава лично, чрез упълномощено от него лице или чрез лице по чл. 8, ал. 2 заявление-декларация по образец за предоставяне на лична помощ. В заявлението лицето декларира, че не получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности и посочва асистент. Когато в заявлението не е посочен асистент, доставчикът на лична помощ може да предложи асистент на лицето с увреждания. Към заявлението се прилага направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания с определения брой часове. Съгласно чл. 24 от ЗЛП, асистентът е физическо лице, избрано от ползвателя на лична помощ, упълномощеното от него лице или лицето по чл. 8, ал. 2 от същия, да предоставя лична помощ. Единствените ограничения за асистента са: да не поставено под запрещение и да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ. Съгласно чл. 17 от ЗЛП министърът на труда и социалната политика издава Наредба относно прилагане на разпоредбите, касаещи включването в механизма лична помощ. На основание § 6, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЛП, Наредбата следва да бъде издадена в 6-месечен срок от влизането в сила на закона. В тази връзка е разработен проект на Наредбата по чл. 17 от ЗЛП. Същият е публикуван за обществено обсъждане в срок до 26 юни включително. (МБ)

2019-05-08 09:58:12 - Жаклин Николова
Фирма с пресонал от 60 човека има определени места за трудоустрояване, съгл. чл. 315 от КТ и едно назначено лице с трайно намалена работоспособност над 50%, което може да изпълнява задълженията си по длъжностна характеристика. Наличието на такова лице счита ли се за изпълнение на квотата по чл. 38 от ЗХУ или трябва да се търси още един човек?

2019-06-21 17:34:17 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Николова, Работните места, заети от хора с трайни увреждания при възникването на трудовото правоотношение ще се вземат предвид при отчитане изпълнието на квотата. При положение, че работодателят е изпълнил квотното си задължение със заетите работници и служители с трайни увреждания не се налага да създава допълнителни работни места и да назначава нови лица от тази уязвима група. В съответствие с разпоредбата на чл. 38, ал. 2 от ЗХУ, работните места, определени по реда на чл. 315 от Кодекса на труда, не се взимат предвид при отчитане изпълнението на квотата за засегнатите работодатели. (МБ)

2019-05-07 14:10:27 - Васил Бейков
Имам 100 % т.н.р. с чужда помощ, 29 април се опитах да подам документи за личен асистент в общ.Триадица,но не са приети . .....получавам добавка за чужда помощ по Закона за хората с увреждания - от това следвали, че нямам право на асистент.......Това отказ ли е....в закона това не пише........

2019-06-21 17:25:00 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Бейков, В рамките на осигуреното финансиране общините администрират социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ и могат да включват и нови потребители по разработени критерии, утвърдени от кмета на общината. За наличните възможности да Ви бъде назначен личен асистент е необходимо да се обърнете към служителите на съответната общинска администрация. Информирам Ви, че Законът за личната помощ (ЗЛП) влезе в сила на 01.01.2019 г. и има за предмет да уреди условията и реда за предоставянето и ползването на лична помощ от хората с увреждания, с цел да бъдат подпомогнати за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. В ЗЛП е заложено предоставянето и финансирането на личната помощ да се осъществява от 1 септември 2019 г. До предоставянето на лична помощ, правоимащите лица продължават да ползват социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ по досегашния установен ред. В съотвествие с новата правна рамка механизмът лична помощ се основава на гарантирана от държавата финансова подкрепа, индивидуалните потребности и избор на хората с увреждания и се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление по реда на Закона за хората с увреждания. Броят на часовете за лична помощ се определя в направлението, издадено съобразно заключенията от оценката и въз основа на четири степенна скала на зависимост/затруднения. От 1 април 2019 г. документите за изготвянето на индивидуална оценка на потребностите, вкл. за определяне на потребността от лична помощ се подават в специализираните отдели в дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на човека с увреждане. Искането за предоставянето на лична помощ, заедно с направлението, ще се заявява пред кмета на общината по настоящия адрес на човека с увреждане. Когато ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, в заявление-декларацията по ал. 1 заявителят дава съгласие добавката да се превежда на Агенцията за социално подпомагане от Националния осигурителен институт след сключването на трудовия договор и определянето на асистент на човека с увреждане. Копие от заявлението се изпраща служебно в Националния осигурителен институт. Въз основа на съгласието в заявлението Агенцията за социално подпомагане превежда получените средства за добавката на кмета на общината. В случай че броят на часовете, определени в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания, е по-голям от броя на часовете, които се заплащат със средствата от добавка за чужда помощ, доставчикът на лична помощ е длъжен да предостави на ползвателя на лична помощ пълния брой часове, определени в направлението. Ползвателят на лична помощ продължава да ползва добавка за чужда помощ, ако доставчикът на лична помощ не може да сключи договор с асистент. За Ваше сведение, в ЗЛП е регламентиран кръгът от лица, ползватели на личната помощ до 31 декември 2020 г., сред които са хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, децата с определена чужда помощ и децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. За същия период се предвижда ограничение в максималният брой часове, финансирани от държавния бюджет за лична помощ, установен посъобразно четиритте степени на зависимост/затруднения. (МБ)

2019-05-07 13:07:14 - Елеонора Тодорова
При свързани предприятия, само едно от които има задължение да назначи хора с трайни увреждания, съгласно чл.38 ал.1 т.2 от Закон за хората с увреждания, може ли да се назначат такива хора в другите предприятия за да покрият изискванията на определената квота за основната фирма? Останалите фирми са под 50 работници и служители.

2019-06-21 17:13:40 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Тодорова, Съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) работодателите назначават работници и служители с трайни увреждания съгласно квота, както следва: 1. работодатели с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания; 2. работодатели със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния състав. Квотата се отнася за работодатели с численост на персонала от 50 и повече работници и служители. В Закона е предвидена възможност работодателите да бъдат освободени от задължението по чл. 38, ал. 1 при наличие на специфични фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждания или при липса на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции "Бюро по труда" или от трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Друга възможност за работодателите да бъдат освободени от задължението да назначават конкретен брой служители с трайни увреждания е прилагането на алтернативни мерки за заетост на хора с трайни увреждания, определени с правилника за прилагането на закона. В Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания е разписан редът, по който работодателите се освобождават от задълженията по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ. (МБ)

2019-04-25 09:14:08 - Десислава Василева
Баба ми Йорданка Александрова на 87 г през 2012 остана инвалид 100% с чужда помощ. Въпросът ми е каква сума трябва да взема интеграционни добавки?

2019-04-25 17:04:26 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Василева, От 1 януари 2019 г. влезе в сила Закона за хората с увреждания (ЗХУ), обнародван в Държавен вестник брой 105 от 18.12.2018 г., съгласно който всички лица с трайни увреждания над 18 годишна възраст имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Размерът на финансовата подкрепа зависи от степента на увреждане и се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България, определена с Постановление на Министерския съвет за съответната година. За 2019 г. линията на бедност в България е 348 лв. За хората със степен на увреждане от 50 до 70,99% месечната финансова подкрепа е 7% от линията на бедност или 24,36 лв. За хората със степен на увреждане от 71 до 90% нейният размер е 15% от линията на бедност или 52,20 лв. За хората със степен на увреждане над 90% финансовата подкрепа е 25% от линията на бедност или 87 лв. За хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест новата помощ е равна на 30% от линията на бедност или 104,40 лв. Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ е 57% от линията на бедност, което прави 198,36 лв. В съответствие с новата правна рамка индивидуалните потребности на хората с увреждания се установяват въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите, която взема предвид самооценката на лицата с трайни увреждания за необходимия им вид подкрепа. На основание чл. 68, ал. 1 от ЗХУ, хората с увреждания имат право на финансова подкрепа в зависимост от потребностите им, определени в индивидуалната оценка по чл. 20. От 01.04.2019 г. влезе в сила Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ), обнародван в „Държавен вестник” бр. 27 от 02.04.2019 г., в който е разписан редът за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания от специализиран отдел в дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане. С оглед осигуряване правата Ви като лице с трайно увреждане е необходимо да се обърнете към дирекция „Социално подпомагане“ по Вашия настоящ адрес. (МБ)

2019-04-25 08:56:52 - Снежанка Стоянова
Майка ми Йорданка Купенова е инвалид 100% с чужда помощ от 2013 г Каква интеграционна добавка трябва да и се отпуска ?

2019-04-25 17:03:28 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Стоянова, От 1 януари 2019 г. влезе в сила Закона за хората с увреждания (ЗХУ), обнародван в Държавен вестник брой 105 от 18.12.2018 г., съгласно който всички лица с трайни увреждания над 18 годишна възраст имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Размерът на финансовата подкрепа зависи от степента на увреждане и се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България, определена с Постановление на Министерския съвет за съответната година. За 2019 г. линията на бедност в България е 348 лв. За хората със степен на увреждане от 50 до 70,99% месечната финансова подкрепа е 7% от линията на бедност или 24,36 лв. За хората със степен на увреждане от 71 до 90% нейният размер е 15% от линията на бедност или 52,20 лв. За хората със степен на увреждане над 90% финансовата подкрепа е 25% от линията на бедност или 87 лв. За хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест новата помощ е равна на 30% от линията на бедност или 104,40 лв. Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ е 57% от линията на бедност, което прави 198,36 лв. В съответствие с новата правна рамка индивидуалните потребности на хората с увреждания се установяват въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите, която взема предвид самооценката на лицата с трайни увреждания за необходимия им вид подкрепа. На основание чл. 68, ал. 1 от ЗХУ, хората с увреждания имат право на финансова подкрепа в зависимост от потребностите им, определени в индивидуалната оценка по чл. 20. От 01.04.2019 г. влезе в сила Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ), обнародван в „Държавен вестник” бр. 27 от 02.04.2019 г., в който е разписан редът за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания от специализиран отдел в дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане. С оглед осигуряване правата Ви като лице с трайно увреждане е необходимо да се обърнете към дирекция „Социално подпомагане“ по Вашия настоящ адрес. (МБ)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България