Категории:


Към категориите

2019-04-11 10:39:57 - зара маринова
Правилник за прилагане ЗХУ Чл. 29(6) >заплащайки доброволно компенсационна вноска,какво означава” не отменя задължението за наемане на хора с трайни увреждания”? ЗХУЧл. 38. (1)>средносписъчният състав от предходната година или месец за месец от текущата година?

2019-04-12 12:12:05 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема г-жо Маринова, Тълкуванието на разпоредбата на чл. 29, ал. 6 от Правилника за прилагане на закона за хората с увреждания е следното: Работодателите, които след изтичане на тримесечния срок по чл. 22, ал. 3, не са изпълнили квотата, не прилагат алтернативни мерки, и за които не са налице обстоятелствата по чл. 38, ал. 3 от Закона за хората с увреждания, са длъжни ежемесечно да заплащат компенсационна вноска в размер, определен в чл. 38, ал. 6 от Закона за хората с увреждания, за периода на неизпълнение. Компенсационната вноска подлежи на доброволно внасяне или на принудително събиране по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Задължението по квотата не се отменя за бъдещ период. Относно отправения въпрос, касаещ числеността на персонала, Ви информирам, че при извършване на проверки ще се вземат предвид данни за средносписъчен брой на персонала за предходната календарна година на съответен работодател, засегнат от квотата. (ЛА)

2019-04-11 10:33:12 - зара маринова
Правилник за прилагане ЗХУ "Чл. 22(1)т.2.. в случай че желае да използва посредничество за наемане на хора с трайни увреждания">какво прави работодателят ,ако не желае да ползва посредничеството на АЗ,а иска да ползва разпоредбата по чл.38(6) от ЗХУ>уведомява ли се АЗ и какъв е начина за уведомяване,какви документи трябва да се представят?

2019-04-12 12:09:16 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема г-жо Маринова, Срокът по чл. 22, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания е императивен, като само в случаите, когато работодателят желае да ползва посредничество за наемане на хора с трайни увреждания следва да уведоми съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта, на чиято територия е неговото седалище, подавайки уведомление по образец. В уведомлението работодателят посочва броят на свободните работни места, които желае да заяви за наемане на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции „Бюро по труда“, и броят на свободните работни места, които желае да заяви за наемане на хора с трайни увреждания чрез трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за на хората с увреждания. Не е необходимо предоставяне на други документи. Териториалните поделения на Агенцията по заетостта и териториалните дирекции на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (които ще осъществяват специализирания контрол) обменят по служебен път подадената информация от работодателите, на чиято територия е седалището им, относно прилагането на квотата по реда на Закона за хората с увреждания. Ако работодателят не желае да позлва посредничество не е длъжен да подава уведомление, а да предприеме съответни действия за наемане на хора с трайни увреждания на първичния пазар (напр. обява, подбор/селекция на подходящи кандидати за наемане или проверка за наличие на вече наети такива, други). Информирам Ви, че през 2019 г. работодателите, задължени да изпълняват квота, следва да предприемат действия за назначаване на хора с трайни увреждания в тримесечен срок от обнародването на правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания в „Държавен вестник” (02.04.2019 г.). Инспекцията по труда ще упражнява специализираната контролна дейност, като ежегодно планира извършване на специализирани проверки за прилагането на квотата за назначаване за хора с трайни увреждания. Предстои да бъдат утвърдени вътрешни правила за осъществяване на специализираните проверки. Вътрешните правила ще включват задължително критерии по прилагането на чл. 38, ал. 3, т. 1 от Закона за хората с увреждания (специфичните фактори в работната среда), процедури за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението на проверките и последващи оценки на изпълнението, както и ред за извършване на проверки във връзка с прилагането на алтернативните мерки. (ЛА)

2019-04-11 04:22:07 - Ралица Николова
Майка ми е инвалид с 95% инвалидност и издадено решение на ТЕЛК. Пенсията и не надвишава 280лв. Баща ми полага целодневни гржи за нея. Миналата година получи правото на миналмана пенсия за навършена пенсионна възраст, но без необходимият трудов стаж. Въпросът ми е: баща ми има ли право на социална помощ за личен асистент на майка ми? Какви права има баща ми при тези условия?

2019-04-12 10:33:57 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Николова, Законът за личната помощ (ЗЛП) влезе в сила на 01.01.2019 г. и има за предмет да уреди условията и реда за предоставянето и ползването на лична помощ от хората с увреждания, с цел да бъдат подпомогнати за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. В ЗЛП е заложено предоставянето и финансирането на личната помощ да се осъществява от 1 септември 2019 г. До предоставянето на лична помощ, правоимащите лица продължават да ползват социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ по досегашния установен ред. В съотвествие с новата правна рамка механизмът лична помощ се основава на гарантирана от държавата финансова подкрепа, индивидуалните потребности и избор на хората с увреждания и се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление по реда на Закона за хората с увреждания. Броят на часовете за лична помощ се определя в направлението, издадено съобразно заключенията от оценката и въз основа на четири степенна скала на зависимост/затруднения. От 1 април 2019 г. документите за изготвянето на индивидуална оценка на потребностите, вкл. за определяне на потребността от лична помощ се подават в специализираните отдели в дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на човека с увреждане. Искането за предоставянето на лична помощ, заедно с направлението, ще се заявява пред кмета на общината по настоящия адрес на човека с увреждане. За Ваше сведение, в ЗЛП е регламентиран кръгът от лица, ползватели на личната помощ до 31 декември 2020 г., сред които са хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, децата с определена чужда помощ и децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. За същия период се предвижда ограничение в максималният брой часове, финансирани от държавния бюджет за лична помощ, съобразно четирите степени на зависимост/затруднения установени в закона. (МБ)

2019-04-10 00:54:28 - Иван Ангелов
Здравейте, в края на месец февруари, в Дирекция "Социално подпомагане" към Община Студентска, подадох молба за получаване на финансова помощ за хора с увреждания, тъй като съм с експертно решение на ТЕЛК (74%). При подаването ми обясниха, ще изплащането започва от месеца следващ този на подаването, т.е. изплащането трябваше да започне през месец април, а нямам превод. Кога мога да очаквам изплащането?

2019-04-12 11:23:38 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Ангелов, Съгласно чл. 68, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) хората с увреждания имат право на финансова подкрепа в зависимост от потребностите им, определени в индивидуалната оценка по чл. 20. По реда на § 6 от Преходните и заключителни разпоредби от ЗХУ, до 31 март 2019 г. включително хората с трайни увреждания имат право на месечна финансова подкрепа по чл. 70, въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, като индивидуална оценка на потребностите не се изготвя. Заповедта за отпускане на месечна финансова подкрепа се издава в срок до края на месеца, следващ месеца на подаване на документите. В оперативната самостоятелност на платеца е да определи в кой ден до края на месеца ще изплати финансовата подкрепа. Установеният алгоритъм към момента е изплащането на средствата да започва от 15 число на месеца. (ММ)

2019-04-09 14:45:57 - М.Димитрова
За изпълнение на квотата по чл.38, ал.1 от Закон за хората с увреждания може ли да бъде определено лице с под 50% трайно намалена работоспособност. В ЕР на ТЕЛК е записан по-малък процент ТРАЙНО намалена работоспособност, а в § 1 от ЗХУ като хора с трайни увреждания се определят САМО тези, на които е определен % над 50. Заболяването е наследствено!

2019-04-12 11:26:57 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема г-жо Димитрова, В рамките на новия Закон за хората с увреждания се въвежда квота, която да гарантира и увеличи заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда. Съгласно допълнителната разпоредба на Закона за хората с увреждания „хора с трайни увреждания“ са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто. С оглед на изложеното Ви информирам, че всяко лице с определена от органите на медицинската експертиза степен на увреждане под 50%, независимо от произхода на заболяването, е извън обхвата на целевата група за назначаване в изпълнение на квотата от страна на засегнатите работодатели. (ЛА)

2019-04-08 20:14:07 - Боряна Павлова
На мъж роден 1950г, пенсионер 2008г /на 58г. работил 19г. при условията на втора категория труд / и с ТЕЛК решение валидно 2006-2009г. са му отказани безплатна винетка и приемането на заявление-декларация по чл. 70 за мес.фин.подкрепа по ЗХУ. Правилен ли е отказът от социалните служби и какви действия следва да предприеме лицето.

2019-04-12 09:26:42 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Павлова, Осигуряването на правата на хората с увреждания на територията на Република България се осъществява съгласно разпоредбите на Закона за хората с увреждания (ЗХУ), в сила от 1 януари 2019 г. Също така в множество други нормативни и поднормативни актове са регламентирани права и облекчения за хора с увреждания, чрез които да бъде подпомогнато тяхното социално приобщаване в живота на общността. Съгласно българското законодателство хората с увреждания могат да ползват правата си след освидетелстването им от органите на медицинската експертиза в Република България и при условие, че пребивават на територията на страната. Според разпоредбите на ЗХУ хората с увреждания, съобразно своите потребности, имат право на комплексна индивидуална оценка. Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя от специализиран отдел в дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане (АСП) Въз основа на заключенията от индивидуалната оценка се определят видовете финансова подкрепа по реда на ЗХУ и потребността от предоставяне на друг вид подкрепа при условия и по ред, определени със специални закони. Оценката се издава за срока, посочен в експертното решение за определяне процента на трайно намалената работоспособност или вида и степента на увреждане. Лицата с определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто, установени след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата с намалена работоспособност, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване в срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, ползват правата по ЗХУ пожизнено независимо от определения в експертното решение срок. В тези случаи, както и в случаите, когато индивидуалната оценка на потребностите е издадена въз основа на пожизнено експертно решение, срокът на действие е 5 години от датата на издаването й. Съгласно § 1 от Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, условията и редът за освобождаване от винетни такси при ползване на платената пътна мрежа се прилагат и за лица с трайни увреждания, на които намалената работоспособност или вид и степен на увреждане е установена след навършване на възрастта за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК. Тези лица ползват правата си по наредбата пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок. Безплатните електронни винетки се издават единствено за автомобили лична собственост или съпружеска имуществена общност на правоимащите лица, ако отговаря на допълнително заложените в чл. 10в, ал. 1 от Закона за пътищата условия. Видно от гореизложеното срокът на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК дефинира периода, за който се издава индивидуалната оценка, респективно се упражняват правата по реда на ЗХУ, както и по Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. (МБ)

2019-04-08 17:23:29 - Диана Николова
От Социално подпомагане в Пловдив ми искат документ наречен ЗАДАНИЕ, става въпрос за ортопедични обувки, доктора ми казва, че трябва да го искам от обущаря, а обущаря казва да го взема от лекаря. Какво да правя?

2019-04-12 10:25:59 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Николова, От 01.04.2019 г. влезе в сила Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ), обнародван в „Държавен вестник” бр. 27 от 02.04.2019 г., в приложение № 2 от който са посочени медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за предоставянето на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, за които хората с увреждания с установена потребност, съобразно вида на увреждането и индивидуалната оценка на потребностите, ползват целевата помощ. В точка 3, буква „а“ ортопедични обувки, изработени по поръчка от приложение № 2 са посочени необходимите документи за предоставянето на медицинското изделие: 1. Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК; 2. Писмено задание на квалифициран медицински специалист или на лице с подходяща професионална квалификация, с което се определят специфичните проектни характеристики на изделието и предназначението му за употреба от конкретен пациент, за което той носи отговорност, съгласно § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия. При необходимост от по-конкретна информация във връзка с Вашия случай е необходимо да се обърнете към Министерството на здравеопазването или Изпълнителна агенция по лекарствата, която осъществява контрол над медицинските изделия по реда на Закона за медицинските изделия. (МБ)

2019-04-08 17:18:09 - Петя Найденова
Здравейте,имам издаден ТЕЛК с 75% ТНР, получавам транспортна помощ, но не получавам новата социална помощ , която е от 01.01.2019г. Нужно ли е да подавам молба за това?

2019-04-12 09:20:38 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Здравейте, госпожо Найденова, съгласно Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Правилника за неговото прилагане месечната финансова подкрепа се отпуска по регламентирани в закона размери и при съобразяване на нормативно предвидените условия, съгласно индивидуалната оценка на потребностите. Месечната финансова подкрепа е съобразена със степента на увреждането на човека с увреждане, като съгласно ЗХУ, като за хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст от 71 до 90 на сто степен на увреждане – месечната финансова подкрепа е в размер 15 на сто от линията на бедност. Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя от 01.04.2019 г. по настоящ адрес на човека с увреждане от специализиран отдел в дирекциите "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане, след подаване на заявление за извършването й. (ИЦ)

2019-04-07 12:44:28 - Георги Пашалиев
Здравейте, Имам издаден ТЕЛК с 80% ТНР и получавам транспортна помощ, а от януари и социална помощ, заради промените. Въпросът ми е дали е възможно помощите да бъдат служебно прекратени при излизане от страната, и законно ли е това, тъй като ми се наложи излизане в Турция за един месец, а като се върнах и проверих, помощи не бяха преведени.

2019-04-07 18:52:39 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Пашалиев, Законът за хората с увреждания (ЗХУ), в сила от 1 януари 2019 г., регламентира обществените отношения, свързани с упражняване на правата на хората с увреждания в Република България. На основание чл. 6 от същия, чужденците с увреждания, които имат разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденци с увреждания, на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, чужденци с увреждания, ползващи се от временна закрила, и лица, за които това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна, се ползват със същите права, както българските граждани с увреждания, при условие че степента на трайно намалена работоспособност или видът и степента на увреждане са определени по реда на действащото законодателство в Република България. Националното социално законодателство, елемент от което е и ЗХУ, не се ползва с екстериториалност. В чл. 21, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗХУ е уредена местната компетентност на дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП), които се произнасят по заявлението-декларация за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите, при съобразяване на настоящия адрес на човека с увреждане. Социалното подпомагане и подкрепа в страната се реализират по настоящ адрес на правоимащото лице по аргумент от чл. 8 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане във връзка с чл. 12, ал. 4 и сл. на Закона за социално подпомагане, поради което чл. 21 от ЗХУ е синхронизиран с посочения текст от общия социален закон, за да е налице съответствие на юридическите принципи от един правен сектор. (МБ)

2019-04-05 11:25:09 - ЕЛЕНКА ГАНЧЕВА
Здравейте, искам да попита Минах ТЕЛК на 02.04.на 19години съм редовна студентка с МС определиха ми 50% ще подам документи в социалните към 20.04.19г от кой месец ще могат да ми отпуснат финансова подкрепа ? Благодаря предварително

2019-04-07 18:49:06 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Ганчева, Съгласно чл. 68, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) хората с увреждания имат право на финансова подкрепа в зависимост от потребностите им, определени в индивидуалната оценка, която се изготвя в срок до края на месеца, следващ месеца на подаване на документите по чл. 21, ал. 3 от ЗХУ по ред, определен с правилника за прилагането на закона. От 01.04.2019 г. влезе в сила Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ), обнародван в „Държавен вестник” бр. 27 от 02.04.2019 г., в който е разписан редът за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания от специализиран отдел в дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане. На основание чл. 14, ал. 1 от ППЗИХУ, индивидуална оценка на потребностите по искане на човека с увреждане или на лицата по чл. 21, ал. 2, т. 2-5 от ЗХУ се изготвя от специализиран отдел в дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане след подаване на изискуемите документи по чл. 21, ал. 3 от ЗХУ. Съгласно чл. 66, ал. 3 от ППЗХУ, Месечната финансова подкрепа се отпуска от 1-о число на месеца, в който е изготвена индивидуалната оценка на потребностите, и се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който се отпуска, в рамките на бюджетната година с изключение на месечната финансова подкрепа, отпусната през месец декември, която се изплаща най-късно до 31 януари на следващата година. (МБ)

2019-04-04 08:40:37 - Емине Салиева
Здравейте, Майка съм на момиче на 32 години с ДЦП по рождение. Личен асистент съм по програма на общината на 4 часа до септември 2019.Въпросът ми е трябва ли да подавам заявление месец Април за да кандидатсвам за 8 часа. Благодаря предварително

2019-04-07 18:40:20 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Салиева, Законът за личната помощ (ЗЛП) влезе в сила на 01.01. 2019 г. и има за предмет да уреди условията и реда за предоставянето и ползването на лична помощ от хората с увреждания, с цел да бъдат подпомогнати за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. В ЗЛП е заложено предоставянето и финансирането на личната помощ да се осъществява от 1 септември 2019 г. До предоставянето на лична помощ, правоимащите лица продължават да ползват социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ по досегашния установен ред. В съотвествие с новата правна рамка механизмът лична помощ се основава на гарантирана от държавата финансова подкрепа, индивидуалните потребности и избор на хората с увреждания и се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление по реда на Закона за хората с увреждания. Броят на часовете за лична помощ се определя в направлението, издадено съобразно заключенията от оценката и въз основа на четири степенна скала на зависимост/затруднения. От 1 април 2019 г. документите за изготвянето на индивидуална оценка на потребностите, вкл. за определяне на потребността от лична помощ се подават в специализираните отдели в дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на човека с увреждане. Искането за предоставянето на лична помощ, заедно с направлението, ще се заявява пред кмета на общината по настоящия адрес на човека с увреждане. За Ваше сведение, в ЗЛП е регламентиран кръгът от лица, ползватели на личната помощ до 31 декември 2020 г., сред които са хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, децата с определена чужда помощ и децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. За същия период се предвижда ограничение в максималният брой часове, финансирани от държавния бюджет за лична помощ, установен посъобразно четиритте степени на зависимост/затруднения. (МБ)

2019-04-03 15:40:23 - Иванчо Папазов
Здравейте! От 08.08.2002 г. майка ми получава социална пенсия за инвалидност. До 31.12.2018 г. получаваше и лична пенсия по чл.68 от КСО. От 01.01.2019 г. е прекратена социалната пенсия за инвалидност и й се изплащат от АСП 87 лв., а тя е с 92% с чужда помощ. дали не е допусната грешка и ако да, как да постъпя за да се коригира сумата? Благодаря!

2019-04-07 18:36:41 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Папазов, С влизането в сила от 1 януари 2019 г. на Закона за хората с увреждания (ЗХУ) всички лица с трайни увреждания над 18 годишна възраст имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Размерът на финансовата подкрепа зависи от степента на увреждане и се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България, определена с Постановление на Министерския съвет за съответната година. За 2019 г. линията на бедност в България е 348 лв. Определянето на размера на месечната финансова подкрепа по реда и при условията на ЗХУ се вземат предвид степента на увреждане, а в хипотезите на чл. 70, т. 4 и 5 от закона – релевантно условие е и вида на пенсията, получавана от лицето към момента на отпускане на месечната финансова подкрепа, което предпоставя интензитета на подкрепата. Съгласно чл. 70, т. 4 и 5 от ЗХУ, размерът на месечната финансова подкрепа за лицата над 18-годишна възраст се определя, както следва: 1. с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест - в размер на 30% от линията на бедност, или 104,40 лв. 2. с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност - в размер на 57% от линията на бедност, или 198,36 лв. Лицата, които получават пенсия различна от конкретно посочените в чл. 70, т. 4 и 5 от закона, попадат в обхвата на регламентираната месечна финансова подкрепа по чл. 70, т. 3 от ЗХУ. На основание чл. 70, т. 3 от ЗХУ, за хората със степен на увреждане над 90% финансовата подкрепа е 25% от линията на бедност – в размер на 87 лв. за 2019 г., в който са включени месечната добавка за социална интеграция и социалната пенсия за инвалидност, когато същата се изплащала към друг вид пенсия. (МБ)

2019-04-03 12:57:42 - Павлин Ников
Моля за Вашето становище относно изпълнение на изискването от работодателите на чл. 38, (1) т.1 или т.2 от ЗХУ. 1. Ако работодателя вече има назначен необходимия брой хора с трайни увреждания съгласно квотните задължения следва ли, че е изпълнил своето задължение съгласно изискването на чл. 38 (1) от ЗХУ.

2019-04-07 18:33:33 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Ников, Съгласно чл. 38, ал. 2 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ), работните места, определени по реда на чл. 315 от Кодекса на труда, не се взимат предвид при отчитане изпълнението на квотата по ал. 1. Задълженията на работодателите по чл. 315 от Кодекса на труда се изпълняват по установения ред и след влизане в сила на ЗХУ. Квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ е синхронизирана с отделната разпоредба от Закона за държавния служител, където са регламентирани квоти за заемане на длъжности в държавната администрация от хора с трайни увреждания. (МБ)

2019-04-03 12:07:13 - Мито Ников
Здравейте. На 18 02 2019 г. подадох заявление за месечна добавка от 24. 36 лв. До този момент нямам нито писмо нито преведени пари. Когато си подадох документите ми казаха че до края на март ще ми бъдат преведени парите за месец януари и февруари. Къде мога да направя справка?

2019-04-07 18:30:10 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Ников, В случай на възникнал проблем и необходимост от извършване на проверка за изясняване на описания от Вас случай е необходимо да се обърнете към Агенция за социално подпомагане, предоставяйки повече информация. (МБ)

2019-04-02 16:59:50 - Георги Георгиев
Майка ми е пожизнен инвалид с 100% ТНР БЕЗ право на чужда помощ. До 01.09.2019 г. тя ще ползва личен асистент от Община Перник. Въпросът ми е:дали съгласно разпоредбите на новите закони-Закон за хората с увреждания и Закон за личната помощ майка ми ще продължи да има право да ползва лична помощ/личен асистент/ и след 01.09.2019 г. при положение, че няма определена чужда помощ в ЕР на ТЕЛК? Ако има такова право кой орган ще бъде доставчик на тази услуга-лична помощ?

2019-04-07 18:27:32 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Георгиев, Законът за личната помощ (ЗЛП) влезе в сила на 01.01.2019 г. и има за предмет да уреди условията и реда за предоставянето и ползването на лична помощ от хората с увреждания, с цел да бъдат подпомогнати за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. В ЗЛП е регламентиран кръгът от лица, ползватели на личната помощ до 31 декември 2020 г., сред които са хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, децата с определена чужда помощ и децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. За същия период се предвижда ограничение в максималният брой часове, финансирани от държавния бюджет за лична помощ, установен посъобразно четиритте степени на зависимост/затруднения. (МБ)

2019-04-02 15:46:47 - Маргаритка Григорова
Здравейте, относно изпълнението на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания Приема ли се като алтернативна мярка, съгласно чл. 31, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗХУ сключен договор за наем на офис с физическо лице, което има 50% трайно намалена трудоспособнот по телково решение, валидно до 2020г.

2019-04-07 18:24:15 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Григорова, В чл. 29 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ) е разписан редът, по който работодателите, се освобождават от задълженията по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, когато прилагат алтернативни мерки по чл. 30, 31 и 32. Регламентираните с ППЗХУ алтернативни мерки, които работодателят може да прилага за периода на неизпълнение на квотата са: 1. да закупува от специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания произвежданите или търгуваните от тях стоки, или предоставяните от тях услуги; 2. да закупува директно от хора с увреждания, осъществяващи самостоятелна стопанска дейност, произвежданите или търгуваните от тях стоки, или предоставяните от тях услуги; 3. да закупува от социални предприятия клас А, които отговарят на условията по чл. 7, т. 1, 2 и 4 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика и/или от социални предприятия клас А+, регистрирани по реда на чл. 8, т. 1 и 3 от същия закон, произвежданите или търгуваните от тях стоки, или предоставяните от тях услуги. (МБ)

2019-04-02 13:57:47 - НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
Получавах социална пенсия за инвалидност към друг вид пенсия з която към 01.01.2019 не се изплаща от НОИ. До сега не съм получавал месечна добавка и на 29.03.2019 г подадох заявление декларация в ДСП за получаване на такава. За какъв период трябва да я получа от месеца на подаване на заявлението или от 01.01.2019

2019-04-07 18:19:46 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Николов, Съгласно чл. 68, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) хората с увреждания имат право на финансова подкрепа в зависимост от потребностите им, определени в индивидуалната оценка по чл. 20. По реда на § 7 от Преходните и заключителни разпоредби от ЗХУ, от 1 януари 2019 г. социалните пенсии за инвалидност, изплащани съгласно § 22т от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, се прекратяват служебно от Националния осигурителен институт на основание чл. 96, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване и на лицата, които са получавали тези пенсии, от 1 януари 2019 г. Агенцията за социално подпомагане изплаща сума в размера на месечната финансова подкрепа по чл. 70, като индивидуална оценка на потребностите по чл. 20 не се изготвя. (МБ)

2019-04-02 10:11:25 - Иван Прухлев
Здравейте, в Закона за хората с увреждания, /Oбн., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. и доп., бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г./ , текстът в чл. 38, касаещ квотите за назначаване на хора с увреждания, от кога влиза в сила? Втория ми въпрос е кои текстове в закона влизат в сила от 1.01.2020 г.?

2019-04-07 18:09:33 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Прухлев, На основание чл. 22, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ), обнародван в „Държавен вестник” бр. 27 от 02.04.2019 г., за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания ежегодно до 31 март работодателят: предприема съответни действия за наемане на хора с трайни увреждания; уведомява съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта, на чиято територия е неговото седалище, в случай че желае да използва посредничество за наемане на хора с трайни увреждания. Съгласно § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на ППЗХУ, работодателите, задължени да изпълняват квота по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, през 2019 г. предприемат съответни действия за назначаване на хора с трайни увреждания в тримесечен срок от обнародването на правилника в „Държавен вестник”. В преходните и заключителни разпоредби на Закона за хората с увреждания са изрично посочени разпоредбите, чиито действие е отложено. (МБ)

2019-03-29 09:16:10 - Михаил Михайлов
Въпрос: Финансирането на средствата, които трябва да се възстановят на работодател (след като е заплатил на инвалида в чия тежест се явяват? Въпросът е свързан с прилагането на Мярка във връзка с член 306, ал.1, точка 2 от ЗНЗ и член 52, ал.1 от ЗНЗ. Въпросът задава Михаил Михайлов, София, Зона Б-5, блок 6, вход «Б», ап. 133 Предмет на Договор: -Предоставяне възстановяването от Възложителя (Бюрото по труда) на Работодателя средства от държавния бюджет, представляващи схема за минимална помощ за заетост – съгласно Разпоредбата на Регламент на ЕК 1407/18.12.2013г. за прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на ЕС към помощта D минимум. И с регламентите, които го изменят, допълват или заменят. В периода от 04.05.2018г до 31.10.2018г съществува Договор между Бюрото и Работодателя. Има и Договор за същия период между Работодателя и инвалид. Финансирането на средствата, които трябва да се възстановят на работодателя (след като е заплатил на инвалид) в чия тежест се явяват?

2019-04-07 18:05:54 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Михайлов, Моля да зададете своя въпрос към рубриката „Трудово право“. (МБ)

2019-03-28 15:33:15 - Йорданка Гьокова
Защо в Чл.9 ал.6 в КСО не се направи промяна и децата, които се грижат за свой болен родител, който има ЕР на ТЕЛК над 100 % с чужда помощ- да имат право на осигурителен стаж за този период, в който са полагали грижи за своя родител.

2019-04-07 18:02:56 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Гьокова, По отношение отпускането и изплащането на пенсии, следва да зададете въпроса си към рубриката „Обществено осигуряване“. (МБ)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България