Категории:


Към категориите

2019-01-01 20:03:08 - Драгомир Василев
Моля за Вашето тълкуване на изискването на Чл. 38. (1) от Закона за хората с увреждания относно задължението на работодателите назначават работници и служители с трайни увреждания съгласно квота по т. 1 или т.2. 1. Изпълнявайки изискването на чл. 38 задължен ли е работодателя да назначи нови хора с трайни увреждания, ако вече има назначени такива? 2. Може ли с вече назначените работещи с трайни увреждания работодателят на практика да изпълни изискването на чл. 38 без да е необходимо да назначава допълнителни работещи. Какъв е срока за изпълнение на квотата? 3. Кой определя кои са подходящите места за назначаване на хора с трайни увреждания – комисия по трудоустрояване или друг орган на работодателя, КУТ? Кога ще се определят 4. В какъв срок работодателят определя подходящите места и уведомява АЗ? 5. Как се тълкува определението в чл. 38 (5) – „алтернативни мерки за заетост на хора с трайни увреждания“? Какво се разбира под алтернативни мерки за заетост? 6. Как ще се изпълнява изискването на закона без да има обнародван правилник за неговото прилагане?

2019-01-03 08:41:25 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Василев, По реда на чл. 41, ал. 5 от Закона за хората с увреждания, условията и редът за изпълнение на квотните задължения за работодателите и алтернативните мерки ще сe определят с правилника за прилагането на Закона. Съгласно § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона, до 31 март 2019 г. включително Министерският съвет приема правилник за прилагането на Закона. Алтернативните мерки са насочени към подкрепа и насърчаване заетостта на хората с трайни увреждания, предстои да бъдат разписани детайлно в правилник за прилагането на Закона и всеки работодател ще има възможност да прибегне до тях в случай, че не желае да изпълни квотните задължения. (ЛА)

2018-12-31 17:09:42 - Стоян
В семейството и двамата сме инвалиди . Имаме две коли . Следва ли да получим и две винетки . В талоните са вписани всеки един от нас като собственик- аз на едната ,жената на другата кола.

2019-01-02 13:29:11 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми Стоян, На основание чл. 10в от Закона за пътищата (ЗП), лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, се освобождават от заплащане на винетна такса за един лек автомобил – тяхна собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см. и мощност до 117,64 kW (160 к.с.). Видно от посочената законова разпоредба, безплатните годишни винетки се предоставят единствено за автомобили лична собственост или съпружеска имуществена общност на правоимащите лица, ако отговаря на допълнително заложените в ЗП условия. При преценка правото на лицата с трайни увреждания да получат безплатна годишна електронна винетка за един лек автомобил се разглеждат обстоятелствата, вписани в свидетелството за регистрация на лекия автомобил, отнасящи се до собствеността над лекия автомобил и техническите му характеристики, и дали отговарят на заложените в чл. 10в, ал. 1 от ЗП условия. С оглед преценка на правото Ви на безплатна годишна електронна винетка и това на Вашата съпруга е необходимо да се обърнете към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия Ви адрес. (МБ)

2018-12-30 18:59:37 - Николина Благоева
Здравейте,баща ми е с ТЕЛК 90% безсрочен.Не ползва железопътен транспорт но има кола закупена преди диагнозата и телк решението.Съгласно % инвалидност му се полага безплатна винетка,но законодателя е решил да прави разлика в мощността на колата.Неговата е 2200куб и 115к.с. а в чл.10в от закона пише до 2000куб и 160 к.с.Има ли право на винетка?

2018-12-31 15:23:39 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Благоева, На основание чл. 10в от Закона за пътищата (ЗП), лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, се освобождават от заплащане на винетна такса за един лек автомобил – тяхна собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см. и мощност до 117,64 kW (160 к.с.). С оглед на посочената законова разпоредба, безплатните годишни винетки се предоставят единствено за автомобили лична собственост или съпружеска имуществена общност на правоимащите лица, ако отговаря на допълнително заложените в Закона условия. При преценка правото на лицата с трайни увреждания да получат безплатна годишна винетка за един лек автомобил се разглеждат обстоятелствата, вписани в свидетелството за регистрация на лекия автомобил, отнасящи се до собствеността над лекия автомобил и техническите му характеристики, и дали отговарят на заложените в чл. 10в, ал. 1 от ЗП условия. С оглед на описаните от Вас обстоятелства и по-горе изложеното, Вашият баща няма право на безплатна годишна винетка, тъй като притежавания от него автомобил не отговаря на заложените в Закона условия. (МБ)

2018-12-27 16:47:49 - Илиана Тодорова
Здравейте,трябва ли близките на починал човек да връщат ,използваните помощни средства,обратно на социалните служби.Ако отговорът е положителен на основание на кой нормативен документ става това?

2018-12-31 15:17:42 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Тодорова, На основание чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хора с увреждания, помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия, получени по реда на правилника, не могат да бъдат заменяни, продавани или дарявани в рамките на експлоатационния срок. При преустановяване ползването им те се връщат в дирекция "Социално подпомагане" с изключение на изработените по поръчка. Върнатите помощни средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия могат да се предоставят на нуждаещи се лица или на здравни и социални институции. (МБ)

2018-12-23 21:07:05 - Сание Юмерова
Здравейте С решение на ТЕЛК съм с инвалидизация.Нямам шоф. книжка. Имам ли право да получа безплатна винетка въпреки това?

2018-12-31 15:13:45 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Юмерова, На основание чл. 10в от Закона за пътищата (ЗП), лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, се освобождават от заплащане на винетна такса за един лек автомобил – тяхна собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см. и мощност до 117,64 kW (160 к.с.). С оглед на посочената законова разпоредба, безплатните годишни винетки се предоставят единствено за автомобили лична собственост или съпружеска имуществена общност на правоимащите лица, ако отговаря на допълнително заложените в Закона условия. Заявление-декларация за получаване на безплатна електронна годишна винетка за един лек автомобил може да подадете в дирекция "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане по настоящия Ви адрес. (МБ)

2018-12-23 15:23:09 - даниела димитрова
Здравейте!Може ли лице с увреждане, нуждаещо се от помощни средства да получи целева помощ за закупуване на проходилка и патерици -лицето има протокол от 2017г за проходилка и проходилката е реализирана,а с протокол от 12.2018г подава заявление в ДСП за целева помощ за закупуване на патерици?

2018-12-31 15:08:02 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Димитрова, Съгласно т. 11 от Приложение № 7, към чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хора с увреждания (ППЗИХУ), медицинските условия, при които проходилките и патериците се предоставят на лицата с увреждания, следва да удостоверят постоянна нужда от тях. В случай че лицето преустанови ползването на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия те се връщат в дирекция "Социално подпомагане" с изключение на изработените по поръчка. С оглед на описаните от Вас обстоятелства и по-горе изложеното, целева помощ за патерици може да бъде отпусната след преустановяване ползването на проходилката и връщането й в дирекция "Социално подпомагане". (МБ)

2018-12-20 14:22:53 - Александър Яновски
Здравейте, моля Ви да ми обясните каква сума ще получи като месечна финансова подкрепа лице отговарящо на §7 (1) и (2) от допълнителните и заключителни разпоредби в новия закон за хората с увреждания, като вземете в предвид че лицето отговаря на член 70 точка 2

2018-12-31 14:53:14 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Яновски, С влизане в сила на Закона за хората с увреждания от 1 януари 2019 г. лица с трайни увреждания над 18 годишна възраст ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Със Закона се изменя досега действащия начин на изплащане на добавки за социална интеграция, както и социалната пенсия за инвалидност, когато същата се изплаща към друг вид пенсия. Размерът на финансовата подкрепа ще зависи от степента на увреждане и ще се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България. За хората със степен на увреждане от от 71 до 90% нейният размер ще е 15% от линията на бедност или 52,20 лв. В случай че определената месечна финансова подкрепа е в по-малък размер от изплащаната до влизането в сила на закона, се отпуска по-благоприятната за лицето. (МБ)

2018-12-19 14:35:12 - Мария Филипова
Във връзка с изменението на НАРЕДБА № Н-19 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ, чл. 2, (8) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.), на кого се представят оригиналните документи за сферка, като винетката е електронна и не се налага да се получава физически?

2018-12-31 14:47:52 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Филипова, На основание чл. 2, ал. 1 от Наредбата, лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане подава заявление-декларация по образец (приложение № 1) за получаване на безплатна годишна винетка за собствения си или съпружеска имуществена общност лек автомобил в дирекция "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане по настоящия си адрес. Служителите на дирекции „Социално подпомагане“ извършват проверка по служебен път в Национална база данни „Население“, съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, съответната Регионална здравна инспекция и Гаранционния фонд за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 10в от Закона за пътищата и за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ с едногодишен срок. Видно от гореизложеното, лицата подали документите си с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги не следва да представят оригинал за справка. (МБ)

2018-12-19 11:11:24 - Мария Филипова
Здравейте,Във връзка с изменение на наредбата за отпускане на безплатен винетен стикер за 2019 г., моля за информация относно: 1. Може ли да бъде подадено заявлението-декларация по поща (с обратна разписка), както е посочено? 2. Задължително ли е да бъде сключена застраховка за цялата година, която да бъде изплащана на вноски, а не еднократно?

2018-12-31 14:29:46 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Филипова, Предвид обнародваните в брой 80 на Държавен вестник изменения и допълнения на Закона за пътищата (ЗП) и по-конкретно промените в чл. 10а, ал. 6, които влизат в сила от 01.01.2019 г. – свързани с въвеждането на електронна винетка и отмяната на винетните стикери, бяха предприети действия от страна на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за синхронизиране на подзаконовата нормативна уредба. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища е обнародвана в брой 108 от 29.12.2018 г. и влиза в сила от 01.01.2019 г. На основание чл. 2, ал. 5 от изменената Наредба, заявлението-декларация и документите по ал. 4 се подават от лицата по ал. 1 – 3 лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Изискването на Наредбата е съответният лек автомобил да има сключена застраховка „Гражданска отговорност“ с едногодишен срок, което не е обвързано с допълнително условие, свързано с начина на нейното заплащане, тъй като това са частноправни взаимоотношение между собствениците и застрахователя. (МБ)

2018-12-18 10:26:22 - Юлия Иванова
Здравейте! Баща ми има решение от ТЕЛК със 71% нетрудоспособност и към момента получава интеграционни добавки в размер на 22.50 лева всеки месец към 15-то число на месеца, по банковата си сметка, където му се превежда пенсията. Моля да ми кажете дали и как ще се променят размера и процедурата през 2019 година, ако се предвиждат такива.

2018-12-31 14:14:33 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Иванова, С влизане в сила на Закона за хората с увреждания от 1 януари 2019 г. лица с трайни увреждания над 18 годишна възраст ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Със Закона се изменя досега действащия начин на изплащане на добавки за социална интеграция, както и социалната пенсия за инвалидност, когато същата се изплаща към друг вид пенсия. Размерът на финансовата подкрепа ще зависи от степента на увреждане и ще се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България. За хората със степен на увреждане от 50 до 70,99% месечната финансова подкрепа ще е 7% от линията на бедност или 24,36 лв. За хората със степен на увреждане от 71 до 90% нейният размер ще е 15% от линията на бедност или 52,20 лв. За хората със степен на увреждане над 90% финансовата подкрепа ще е 25% от линията на бедност или 87 лв. За хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест новата помощ ще е равна на 30% от линията на бедност или 104,40 лв. Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ ще е 57% от линията на бедност, което прави 198,36 лв. В случай че определената месечна финансова подкрепа е в по-малък размер от изплащаната до влизането в сила на закона, се отпуска по-благоприятната за лицето. Предвидената в Закона за хората с увреждания трансформация на социалните пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от Националния осигурителен институт (НОИ) в размер на 25 на сто, в месечна финансова подкрепа, ще бъдат служебно прекратени считано от 01.01.2019 г., след което институцията ще изпрати на всеки засегнат пенсионер писмено разпореждане с размера на пенсията, която остава дължима. Прекратените по този ред пенсии стават част от новата месечна финансова подкрепа, която от 2019 г. ще се плаща от АСП, като размерът ѝ не може да бъде по-нисък от размера на прекратената социална пенсия. Прекратяването не засяга социалните пенсии за инвалидност, които се изплащат като самостоятелна пенсия на лицата. Изплащането на останалите дължими от 01.01.2019 г. пенсии на посочените лица, след прекратяването на социалната им пенсия за инвалидност, ще започне от 07.01.2019 г. и ще се извърши по установения ред. Хората, които към момента получават месечна добавка за социална интеграция, ще получават новата финансова подкрепа, без да е необходимо да подават нови заявления в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП). Лицата, които получават повече от една пенсия, и едната от тях е 25 % от социални пенсия за инвалидност, но не получават месечна добавка за социална интеграция, ще трябва да подадат заявление в ДСП по настоящия си адрес не по-късно от 31 март 2019 г., за да им бъде отпусната новата месечна финансова подкрепа, считано от 1 януари 2019 г. Заявление-декларация в ДСП по настоящ адрес трябва да подадат и лицата, които получават месечна добавка за социална интеграция за наем на общинско жилище, тъй като от 1 януари 2019 г. сумата ще се отпуска под формата на целева помощ и ще се превежда директно на общините. (МБ)

2018-12-17 20:37:28 - Тане Пенев
Здравейте, Имам право на парична сума за закупуване на помощно средство - говорен апарат. Мога ли да закупя такъв от чужбина и ако да то какъв е реда ?

2018-12-31 14:11:22 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Пенев, Съгласно чл. 43, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, лицата, които са купили помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия във връзка с прекарано заболяване или претърпяна злополука в чужбина, както и лицата, получили от Министерството на здравеопазването разрешение за лечение в чужбина, имат право на парична компенсация в размера на лимитите по чл. 40, ал. 2 от Правилника. Паричната компенсация се предоставя срещу платежен документ за закупеното помощно средство, приспособление, съоръжение и медицинско изделие, придружен с легализиран превод на български език, след подадено заявление-декларация в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. В случай че не са налице по-горе посочените обстоятелства, лицето с увреждане, негов законен представител или упълномощено от него лице получава помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия след представяне на екземпляр от заповедта за отпускане на целевата помощ на избрано от него лице, вписано в регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания. При подаване на заявление-декларация и необходимите към него документи, служителите на дирекции „Социално подпомагане” разясняват условията и реда, при които трябва да бъдат реализирани целевите помощи. Гражданите биват информирани за необходимостта назначените помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия да бъдат получени от избран от тях търговец, вписан в регистъра по чл. 35, ал. 1 от ЗИХУ. Регистърът е публичен и се поддържа в електронен вид на електронната страница на Агенцията за хората с увреждания. Списъците с регистрираните търговци са налични и на информационните табла в дирекциите, от където лицата следва сами да направят своя избор. (МБ)

2018-12-17 16:40:59 - Димитър Георгиев
Имам инвалидност74т.До сега сборът от сумите за интеграция и целевите помощи,които получавах,беше около 70лв.По новата наредба ще станат 52лв.Вместо увеличение с 20лв,се намаляват с 18лв.Защо?

2018-12-31 13:57:23 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Георгиев, С влизане в сила на Закона за хората с увреждания от 1 януари 2019 г. лица с трайни увреждания над 18 годишна възраст ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Със Закона се изменя досега действащия начин на изплащане на месечни добавки за социална интеграция, както и социалната пенсия за инвалидност, когато същата се изплаща към друг вид пенсия. Размерът на финансовата подкрепа ще зависи от степента на увреждане и ще се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България. В случай че определената месечна финансова подкрепа е в по-малък размер от изплащаната до влизането в сила на закона, се отпуска по-благоприятната за лицето. (МБ)

2018-12-16 13:13:29 - мая томова
вярно ли социалните служби изплащат пари на деца с увреждане над 95% от благотворителни фондове и ако е вярно как става изплащането и къде да попитаме

2018-12-31 13:55:04 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Томова, Моля да зададете своя въпрос към рубриката „Подкрепа за детето и семейството“. (МБ)

2018-12-15 12:11:53 - Петя Никова
Здравейте! Бих желала да Ви попитам какви интеграционни добавки се полагат на лица с 50% ТЕЛК с увреден слух за 2019 г.? АСП по местоживеене не предоставя информация. Говори се само за винетни стикери и нищо друго. Моля за конкретика- полага ли се добавка за транспорт или информационна услуга, или друго, за лица с 50% ТЕЛК за глухота? Благодаря!

2018-12-31 13:52:25 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Никова, С влизане в сила на Закона за хората с увреждания от 1 януари 2019 г. лица с трайни увреждания над 18 годишна възраст ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Със Закона се изменя досега действащия начин на изплащане на месечни добавки за социална интеграция, както и социалната пенсия за инвалидност, когато същата се изплаща към друг вид пенсия. Размерът на финансовата подкрепа ще зависи от степента на увреждане и ще се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България. За хората със степен на увреждане от 50 до 70,99% месечната финансова подкрепа ще е 7% от линията на бедност или 24,36 лв. За хората със степен на увреждане от 71 до 90% нейният размер ще е 15% от линията на бедност или 52,20 лв. За хората със степен на увреждане над 90% финансовата подкрепа ще е 25% от линията на бедност или 87 лв. За хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест новата помощ ще е равна на 30% от линията на бедност или 104,40 лв. Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ ще е 57% от линията на бедност, което прави 198,36 лв. В случай че определената месечна финансова подкрепа е в по-малък размер от изплащаната до влизането в сила на закона, се отпуска по-благоприятната за лицето. (МБ)

2018-12-15 07:58:52 - Петьо Илиев
Здравейте, аз съм на 20години със 100% инвалидност, с чужда помощ. В момента получавам пенсия в размер на 245лв и 37 лв интеграционни добавки. Въпросът ми е, според новия ЗИХУ, интеграционните добавки ли се увеличават и чуждата помощ запазва ли се? Кое от тях няма да бъде изплатено през месец януари? Благодаря Предварително! Хубав и успешен ден!

2018-12-31 13:48:59 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Илиев, С влизане в сила на Закона за хората с увреждания от 1 януари 2019 г. лица с трайни увреждания над 18 годишна възраст ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Със Закона се изменя досега действащия начин на изплащане на добавки за социална интеграция, както и социалната пенсия за инвалидност, когато същата се изплаща към друг вид пенсия. Размерът на финансовата подкрепа ще зависи от степента на увреждане и ще се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България. За хората със степен на увреждане от 50 до 70,99% месечната финансова подкрепа ще е 7% от линията на бедност или 24,36 лв. За хората със степен на увреждане от 71 до 90% нейният размер ще е 15% от линията на бедност или 52,20 лв. За хората със степен на увреждане над 90% финансовата подкрепа ще е 25% от линията на бедност или 87 лв. За хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест новата помощ ще е равна на 30% от линията на бедност или 104,40 лв. Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ ще е 57% от линията на бедност, което прави 198,36 лв. В случай че определената месечна финансова подкрепа е в по-малък размер от изплащаната до влизането в сила на закона, се отпуска по-благоприятната за лицето. Предвидената в Закона за хората с увреждания трансформация на социалните пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от Националния осигурителен институт (НОИ) в размер на 25 на сто, в месечна финансова подкрепа, ще бъдат служебно прекратени считано от 01.01.2019 г., след което институцията ще изпрати на всеки засегнат пенсионер писмено разпореждане с размера на пенсията, която остава дължима. Прекратените по този ред пенсии стават част от новата месечна финансова подкрепа, която от 2019 г. ще се плаща от АСП, като размерът ѝ не може да бъде по-нисък от размера на прекратената социална пенсия. Прекратяването не засяга социалните пенсии за инвалидност, които се изплащат като самостоятелна пенсия на лицата. Изплащането на останалите дължими от 01.01.2019 г. пенсии на посочените лица, след прекратяването на социалната им пенсия за инвалидност, ще започне от 07.01.2019 г. и ще се извърши по установения ред. Новият вид месечна финансова подкрепа не е обвързан с получаването на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване. Съгласно Закона за личната помощ, в случай че ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ, съгласно чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, същата ще се ползва за заплащане на положения труд от асистента. (МБ)

2018-12-14 21:02:38 - Стоянчо Христов
имам ЕР на ТЕЛК за 80% трайна нетрудоспособност. Имам ли право на безплатна винетка при положение, че автомобила ми е на лизинг.

2018-12-31 13:46:10 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Христов, На основание чл. 10в от Закона за пътищата (ЗП), лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, се освобождават от заплащане на винетна такса за един лек автомобил – тяхна собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см. и мощност до 117,64 kW (160 к.с.). С оглед на посочената законова разпоредба, безплатните годишни винетки се предоставят единствено за автомобили лична собственост или съпружеска имуществена общност на правоимащите лица, ако отговаря на допълнително заложените в Закона условия. При преценка правото на лицата с трайни увреждания да получат безплатна годишна винетка за един лек автомобил се разглеждат обстоятелствата, вписани в свидетелството за регистрация на лекия автомобил, отнасящи се до собствеността над лекия автомобил и техническите му характеристики, и дали отговарят на заложените в чл. 10в, ал. 1 от ЗП условия. (МБ)

2018-12-14 19:16:55 - Албена Дабижева
здравейте, имам нужда от информация във връзка с новите изменения към пенсиите за инвалридност. Аз съм пна 68 год с множествена склероза и при това сега съм и оперирана. Не мога да отида в социалните служби . моля информирайте ме какво мога и трябва да направя , защото инвалидната ми пенсия е единственият ми доход. /с 95% съм и към Община "Средеця

2018-12-31 13:41:58 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Дабижева, С влизане в сила на Закона за хората с увреждания от 1 януари 2019 г. лица с трайни увреждания над 18 годишна възраст ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Със Закона се изменя досега действащия начин на изплащане на добавки за социална интеграция, както и социалната пенсия за инвалидност, когато същата се изплаща към друг вид пенсия. Размерът на финансовата подкрепа ще зависи от степента на увреждане и ще се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България. За хората със степен на увреждане от 50 до 70,99% месечната финансова подкрепа ще е 7% от линията на бедност или 24,36 лв. За хората със степен на увреждане от 71 до 90% нейният размер ще е 15% от линията на бедност или 52,20 лв. За хората със степен на увреждане над 90% финансовата подкрепа ще е 25% от линията на бедност или 87 лв. За хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест новата помощ ще е равна на 30% от линията на бедност или 104,40 лв. Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ ще е 57% от линията на бедност, което прави 198,36 лв. В случай че определената месечна финансова подкрепа е в по-малък размер от изплащаната до влизането в сила на закона, се отпуска по-благоприятната за лицето. Предвидената в Закона за хората с увреждания трансформация на социалните пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от Националния осигурителен институт (НОИ) в размер на 25 на сто, в месечна финансова подкрепа, ще бъдат служебно прекратени считано от 01.01.2019 г., след което институцията ще изпрати на всеки засегнат пенсионер писмено разпореждане с размера на пенсията, която остава дължима. Прекратените по този ред пенсии стават част от новата месечна финансова подкрепа, която от 2019 г. ще се плаща от АСП, като размерът ѝ не може да бъде по-нисък от размера на прекратената социална пенсия. Прекратяването не засяга социалните пенсии за инвалидност, които се изплащат като самостоятелна пенсия на лицата. Изплащането на останалите дължими от 01.01.2019 г. пенсии на посочените лица, след прекратяването на социалната им пенсия за инвалидност, ще започне от 07.01.2019 г. и ще се извърши по установения ред. Хората, които към момента получават месечна добавка за социална интеграция, ще получават новата финансова подкрепа, без да е необходимо да подават нови заявления в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП). Лицата, които получават повече от една пенсия, и едната от тях е 25 % от социални пенсия за инвалидност, но не получават месечна добавка за социална интеграция, ще трябва да подадат заявление в ДСП по настоящия си адрес не по-късно от 31 март 2019 г., за да им бъде отпусната новата месечна финансова подкрепа, считано от 1 януари 2019 г. Заявление-декларация в ДСП по настоящ адрес трябва да подадат и лицата, които получават месечна добавка за социална интеграция за наем на общинско жилище, тъй като от 1 януари 2019 г. сумата ще се отпуска под формата на целева помощ и ще се превежда директно на общините. (МБ)

2018-12-14 14:59:40 - Кирил Марков
вземам инвалидна пенсия но не социална 95% увреждане с чужда помощ пожизнена по новия закон колко ще получавам финансова подкрепа като % от линията на бедност и ще загубя ли парите за чужда помощ

2018-12-31 13:20:22 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Марков, С влизане в сила на Закона за хората с увреждания от 1 януари 2019 г. лица с трайни увреждания над 18 годишна възраст ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Със Закона се изменя досега действащия начин на изплащане на добавки за социална интеграция, както и социалната пенсия за инвалидност, когато същата се изплаща към друг вид пенсия. Размерът на финансовата подкрепа ще зависи от степента на увреждане и ще се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България. За хората със степен на увреждане от 50 до 70,99% месечната финансова подкрепа ще е 7% от линията на бедност или 24,36 лв. За хората със степен на увреждане от 71 до 90% нейният размер ще е 15% от линията на бедност или 52,20 лв. За хората със степен на увреждане над 90% финансовата подкрепа ще е 25% от линията на бедност или 87 лв. За хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест новата помощ ще е равна на 30% от линията на бедност или 104,40 лв. Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ ще е 57% от линията на бедност, което прави 198,36 лв. В случай че определената месечна финансова подкрепа е в по-малък размер от изплащаната до влизането в сила на закона, се отпуска по-благоприятната за лицето. Новият вид месечна финансова подкрепа не е обвързан с получаването на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване. Съгласно Закона за личната помощ, в случай че ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ, съгласно чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, същата ще се ползва за заплащане на положения труд от асистента. (МБ)

2018-12-14 13:38:12 - Илона Цицелкова
Имам племенник на 44 години, който е с психично заболяване - параноидна шизофрения, с инвалидност 80%. Наскоро почина майка му, няма други роднини освен мене/леля/. Аз самата съм на 72 години и бих искала докато съм още жива да се погрижа племенникът ми да бъде настанен в дом за хора с такива проблеми. Какво трябва да направя за целта?

2018-12-31 11:59:33 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Цицелкова, Моля да зададете своя въпрос към рубриката „Социални услуги“. Във връзка с получаването на изчерпателна информация за възможностите Вашият племенник да бъде настанен в социална услуга е необходимо да се обърнете към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия му адрес. (МБ)

2018-12-14 08:03:52 - Димитринка Живкова
Здравейте!Минах на ТЕЛК 22.03.2016 г.,казаха ми,че имам право на социални помощи,като интеграционни и други(от НОИ ме уведомиха,тъй като пенсията ми е 133 лева).Посетих Социални служби по район Красна поляна гр.София,където казаха,че нямям право на нищо.Миналста година,кандидатствах за 4 часова лека работа,Трудова медицина не позволи,прави са,наистина съм с много увреждания,чести кризи и т.н.,това ме накара да се прибера в родното място да не тегна на децата,мъжът ми също е инвалид от дълго време.Посетихме Социални грижи гр.Брусарци,подадохме заявление,разгледаха всички документи,с общи доходи 470 лева ни отпуснаха целева помощ за отопление,и интеграционни,значи имали сме право,благодаря на служителките!Въпросът ми е,години наред ние губихме интеграционните заради отношението на служителите от район Красна поляна,преди това ТЕЛК решение имах 36%,оказа се,че и тогава съм имала права на нещичко,защото съм наистина проблемна,пак от НОИ служител разбрах,та защо загубих и малкото права на които имам право?Не са много,но за мен и 9 и 11 лева са много пари,аз съм с необходимост за диети,рехабилитация,буквално рухнал опорно двигателен апарат,съпругът ми също,защо ни лишиха?Защо в София не може,а се оказа че тук може,и какво сега?Не е ли редно,да се изплатят полагащите ни се средства със задна дата Благодаря предварително!

2018-12-31 13:13:01 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Живкова, На основание чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания, хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст имат право на месечна добавка за социална интеграция след индивидуална социална оценка на потребностите и възможностите им, определени според степента на намалена работоспособност или вида и степента на увреждането. Съгласно чл. 33, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ), месечната добавка за социална интеграция се отпуска от 1-во число на месеца на подаване на заявление-декларацията и се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който се отпуска, в рамките на бюджетната година, с изключение на добавката за декември, която се изплаща най-късно до 31 януари на следващата година. По реда на чл. 37 от ППЗИХУ, в случаите на преосвидетелстване на лица с трайни увреждания месечната добавка се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е прекратена, въз основа на новата социална оценка, при условие че няма промяна в датата на инвалидизиране и промяна в степента на трайно намалена работоспособност или вида и степента на увреждане, ако заявление-декларацията по за извършване на социална оценка и отпускане на месечна добавка за социална интеграция е подадено в двумесечен срок от издаването на новото експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. (МБ)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България