Категории:


Към категориите

2019-08-08 15:16:16 - Любов Гочева-Сотирова
Здравейте. Имам трудови правоотношения в Германия. В момента съм по майчинство, ползвала съм 14 месеца, отпускът ми изтича след 1 месец. Бащата на детето е в трудови правоотношения в България. Има ли право и как той да вземе отпуск за отглеждане на детето до навършване на 2 годишна възраст?

2019-09-04 14:46:12 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Гочева-Сотирова, Съгласно чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) след използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст. С навършване на една година на детето, неговата майка има право да ползва предвидения в чл. 164, ал. 1 от КТ отпуск. Този отпуск със съгласието на майката се разрешава на бащата или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение (чл. 164, ал. 3 от КТ). Следва да се има предвид, че съгласно чл. 46, ал. 7, т. 7 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) отпускът по чл. 164 от КТ се прекратява когато трудовото правоотношение на майката, която е дала съгласие отпускът да бъде ползван от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 от КТ, се прекрати. Обръщаме внимание също така, че съгласно чл. 46, ал. 3 от НРВПО за да се ползва такъв вид отпуск от бащата е необходимо да се подаде писмено заявление, към което се прилага прилагат декларация и справка съгласно приложения № 2 и 3 от НРВПО. Справката по приложение № 3 от НРВПО се попълва от предприятието, в което майката работи и е осигурена за общо заболяване и майчинство с безсрочен или срочен трудов договор. Във връзка с изложеното сме на мнение, че ползването на отпуска по чл. 164, ал. 3 от КТ от бащата, със съответното парично обезщетение от НОИ, е възможно, когато майката на детето работи по безсрочен или срочен трудов договор и е осигурена за общо заболяване и майчинство в страната.НС

2019-06-20 08:31:36 - Петър Стоменов
Здравейте! Защо при регламентиран срок до 14 дни за отговор, в рубриката Интеграция на хората с увреждане никой не отговаря на въпроси на граждани от 25 Април, вече 2 месеца...!?!?Как е възможно това?!?!

2019-07-12 11:09:21 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Стоменов, Въпросът Ви следва да бъде зададен в рубриката "Интеграция на хората с увреждания"./НД/

2019-06-18 13:08:26 - Лина Николова
Гражданин на трета държава, self employer/самонаето лице/, рег.като такъв в държавата, в която пребивава/трета държава за Бълг-я/, скл. договор да извърши еднократно услуга в Бълг-я - ремонт на агрегат на българска фирма - в този случай приложим ли е Закона за тр. миграция и тр. мобилност за лицето и ако да, какво трябва да направи той и фирмата.

2019-06-28 12:17:12 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Николова, Въпросът Ви се отнася за заетост на гражданин на трета държави на територията на Европейския съюз, поради което моля да го поставите в рубрика „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“. НА

2019-06-18 12:50:29 - Лина Николова
Фирма-поср., която свързва сертифицирани за определена дейност самоосигур. се лица с клиент, който се нуждае от техните услуги срещу комисиона, която се плаща от клиента, без между клиент и самоос.л. да възникват трудови отношения- работодател-работник - нуждае ли е от регистрация като трудов посредник по ЗНЗает. и Нар.за усл. за поср. дейност.

2019-06-28 12:14:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Николова, За отговор на поставения от Вас въпрос е необходимо да се обърнете към Агенцията по заетостта. НА

2019-06-07 10:22:00 - Евелина Авдеева
Здравейте, Може ли българска фирма, сключила трудов договор с чужденец от трета страна, след получено единно разрешение за пребибаване и работа, в което са описани множество обекти на работодателя, както и "други обекти на работодателя", да го командирова в рамките на ЕС на основание чл. 121а от КТ?

2019-07-29 14:25:20 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Авдеева, Съгласно чл. 10, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) този кодекс се прилага и за трудовите правоотношения на български граждани, на граждани на държави - членки на Европейския съюз, на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, изпратени от български работодател на работа в друга държава в чуждо или смесено предприятие, както и на чужди граждани на работа в България, доколкото не е предвидено друго в закон или в международен договор, който е в сила за Република България. С оглед на изложените данни в запитването предполагаме, че по трудовото правоотношение между работодателя и чужденеца – гражданин на трета държава се прилага КТ. По правило работодателят има право да командирова работник или служител в рамките на предоставяне на услуги в друга държава - членка на Европейския съюз съобразно изискванията на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. Бихме искали да обърнем внимание, че за местни работодатели (по смисъла на § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност), наемащи чужденци – граждани на трети държави, съществуват специфични изисквания, свързани с достъпа до пазара на труда в Република България. В тази връзка бихте могли да зададете конкретен въпрос по отношение на правата и задълженията на местния работодател в рубриката „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“.НС

2019-05-28 16:55:57 - Румяна Василева
Здравейте, при назначаване на тр.д-р на чужденец от Армения с регистрационна карта на чужденец в производство по общия ред за предоставяне на статут и право на пребиваване на осн. чл.29, ал.1, т.1 от ЗУБ трябва ли да се внасят здравни осигуровки на лицето? Лицето има право на достъп до пазара на труда на осн. чл. 29, ал.3 от ЗУБ

2019-06-10 10:27:38 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Василева, За отговор на поставения от Вас въпрос е необходимо да се обърнете към Националната агенция за приходите. НА/ТПООУТ

2019-05-27 14:59:09 - Магдалина Пинева
Здравейте! Българско предприятие наема на работа лице от Русия със синя карта. Синята карта предполага български трудов договор, като такъв ще бъде сключен по КТ. Лицето ще бъде командировано краткосрочно в Русия, като ще нощува и ще се храни в дома си. Дължат ли му се командировъчни(дневни и за квартира) в случая- в пълен или в ограничен размер?

2019-07-09 16:42:52 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Пинева, От описаната във въпроси Ви фактическа обстановка може да се направи заключението, че командироването в чужбина се извършва съобразно изискванията на чл. 121 от Кодекса на труда (КТ) във връзка с Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ). При командироване в чужбина по чл. 121, ал. 1 КТ работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари при условия и в размери, определени с НСКСЧ (чл. 215, ал. 1 КТ). За покриване разходите на командированите лица в чужбина се изплащат дневни и квартирни пари в размери и валути съгласно приложение № 2 от НСКСЧ. Финансови условия на командировката - пътни, дневни и квартирни пари, паспортни, визови и други такси и разходи за служебен багаж и начина за тяхното уреждане, са задължителен елемент на заповедта за командироване, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 6 от НСКСЧ. Съгласно чл. 18, ал. 3 от НСКСЧ относителният дял на отделните компоненти в размера на дневните пари за целите на определянето на намалените размери дневни пари при поемане на част от разходите от приемащата държава или организация е, както следва: 1. за хранене, включително: а) обяд - 35 на сто; б) вечеря - 35 на сто; 2. други разходи - 30 на сто. Размерът на дневните пари може да бъде намаляван когато приемащата страна осигурява пълен пансион в натура, като на командированите лица се изплаща 30 на сто от размера на полагащите се дневни пари (чл. 20, ал. 1 НСКСЧ). При частично поемане на някои разходи дневните пари се намаляват с размера на разходите в съответствие с чл. 18, ал. 3, т. 1 от НСКСЧ. Намираме, че ако на работника или служителя не се осигури изхранване, няма основание да бъде намаляван размера на дневните пари. Съгласно чл. 25 от НСКСЧ в квартирните пари се включват разходите за ползване на легло, резервацията за него, ако е необходима, утринна закуска, отопление, осветление, баня, телевизор, радио, телефон, такси и данъци. Разходите за междуградски и международни разговори, сервиз и възстановените данъци не се включват в квартирните пари. Квартирните пари се отчитат с документ, издаден от съответния хотел (чл. 37, ал. 2 от НСКСЧ). В случай, че работникът или служителят няма престой в хотел и не представи съответния отчетен документ, считаме, че няма основание да бъдат изплащани квартирни пари.НС

2019-05-09 11:01:52 - Йоанна Ненкова Христова Mанти
Добро утро. Бих много благодарен, ако можете любезно да ми помогнете по следния въпрос. Той се отнася до нов чуждестранен служител на регистрирана в България компания, занимаваща се с различни дейности: производство, разработване, управление, инсталиране, тестване и разпространение на компютърни софтуерни приложения и мултимедия, като същевременно действа като консултанти, експерти на пазарни специалисти и консултанти в рамките на индустрия на разработка на софтуер и мултимедия. Служителят не възнамерява да пребивава в България. Той е италиански гражданин и пребивава в Италия и ще работи дистанционно от Италия за българската компания. Моето разбиране е, че формуляр за освобождаване може да бъде подаден в отдела, така че нито работодателят, нито служителят да бъдат задължени да плащат национални осигурителни вноски и данъци в България. Тогава работникът или служителят сам ще си осигури плащането на национални осигурителни вноски и данъци в страната си на пребиваване. Можете ли да потвърдите, ако това е правилно или по друг начин и ми предостави линк за изтегляне на формуляра за освобождаване?

2019-07-09 09:35:18 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Манти, По отношение на обществените отношения в сферата на социалната сигурност страната ни прилага европейските правила за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки на съюза, въведени с Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета и регламента за неговото прилагане – Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета. Като източник на вторичното право на ЕС регламентите се прилагат пряко и с приоритет в случаи на противоречие с националното законодателство на държавите-членки. Приложимото законодателство се определя според разпоредбите на Дял ІІ от Регламент (ЕО) № 883/2004 (чл. 11-16), при условие че е налице трансгранична ситуация. Основен принцип, установен с Регламент (ЕО) № 883/2004, е че лицата, попадащи в приложното му поле, са подчинени на законодателството само на една единствена държава-членка (основание чл. 11, параграф 1 от регламента). В случай, че лицето полага труда си единствено на територията на Италия, то е подчинено на италианското законодателство (чл. 11(3)(а) от Регламент № 883/2004). Основното следствие от определянето на приложимото законодателство според правилата на Дял ІІ от Регламент (ЕО) № 883/2004 е, че се определя държавата-членка, в която се дължат задължителните осигурителни вноски и от която се ползват съответните права, включени в материалния обхват на Регламент (ЕО) 883/2004. Необходимо е да имате предвид, че съгласно чл. 21, параграф 1 от Регламент № (ЕО) 987/2009, работодател, чието седалище или място на дейност се намира извън компетентната държава-членка, изпълнява всички задължения, произтичащи от законодателството, приложимо за това заето лице, по-специално задължението за плащане на вноските, предвидени в това законодателство, така като ако седалището или мястото му на дейност се намираха в компетентната държава-членка. С нормата на параграф 2 на чл. 21 от Регламент (ЕО) № 987/2009 се предоставя правна възможност работодателят, чието място на дейност не е в държавата-членка, чието законодателство се прилага, и заетото лице да се договорят последното да изпълнява от свое име задълженията на работодателя по плащането на вноски без да се засягат основните задължения на работодателя. В този случай работодателят изпраща известие за тази договореност на компетентната институция на тази държава-членка. Документът (Удостоверение А1), удостоверяващ на кое законодателство е подчинено дадено лице, се издава по негово искане или на работодателя му, от компетентната институция на държавата-членка, чието законодателство е приложимо (чл. 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) №987/2009). Следователно ако спрямо лицето е приложимо италианското законодателство, то следва да се обърнете към компетентната институция на Италия за издаване на Удостоверение А1 и информация относно задълженията, които произтичат от нейното законодателство. Относно данъчното облагане на лицето е необходимо да се обърнете към Националната агенция за приходите. /БЯ/

2019-04-11 23:04:16 - Петър тодоров
Завърших курс за ограмотяване имам ли право да ми го считат за клас

2019-05-23 16:09:05 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Тодоров, От изложеното в запитването ви предполагаме, че поставяте въпроса, дали курс за ограмотяване се взема предвид при определяне на размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит т.нар. „клас“. Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. . Видно от изложеното завършеният курс за ограмотяване не може да бъде взет предвид при определяне на размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. КА

2019-04-11 12:37:58 - Радост Иванова
Здравейте, какъв документ за трудов и осигурителен стаж трябва да взема от Швейцария, за да ми се признае и в България? Какви са процедурите, които трябва да спазя и може ли да ми кажете къде да се консултирам. Работодател в България ще зачите ли трудовия стажа от Швейцария?

2019-06-06 14:59:55 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За целта, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от НТКТС, се подава заявление до работодателя, към което се прилага акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените документи следва да бъдат върнати на лицето, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Следва да се има предвид, че по отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. По отношение на въпроса, свързан с признаването в България на положен в чужбина осигурителен стаж, Ви информираме, че при определяне на права от сферата на социалната сигурност, се зачитат и чужди осигурителни периоди въз основа на правото на Европейския съюз (Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане) или на действащите двустранни договори за социална сигурност, които предвиждат сумиране и зачитане на такива периоди, придобити по чуждото законодателство. Разпоредбите на горепосочените регламенти се прилагат и в отношенията между България и Конфедерация Швейцария в областта на социалната сигурност. Техните разпоредби предвиждат обменът на информация между компетентните институции в държавите относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност да се извършва изцяло по служебен път. Ето защо, при настъпване на съответния осигурен социален риск е необходимо да посочите на съответната компетентна институция в държавата, в която живеете към момента на подаване на заявлението за ползване на тези права, че имате осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС или държави, с които има действащ двустранен договор за социална сигурност. Впоследствие осигурителните Ви периоди ще бъдат потвърдени служебно от компетентните институции, посредством специално създадени и утвърдени за целта формуляри. Затова и не е необходимо да предприемате действия за зачитане на осигурителните Ви периоди, като те ще бъдат служебно потвърдени от компетентните институции при подаване на заявление за ползване на определен вид обезщетение от материалния обхват на Регламент (ЕО) 883/2004 или на съответния двустранен договор за социална сигурност. МК/ Д ТПООУТ

2019-03-28 16:02:50 - Анна Петкова
Получавам пенсия по възраст от Русия -имам изработени 8 години там и подходяша възраст. Разбрах, че имам право за пенсия в България: навършени 66 и 1/2 години и повече от 13 години стаж. Поискаха да подтвърдят стажа ми в Русия обещавайки, че няма да повлияе руската ми пенсия . Какви разпоредби описват такъв случай? Благодаря!

2019-07-17 14:32:47 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Петкова, Обществените отношения в сферата на социалната сигурност между Република България и Руската федерация се уреждат с Договор за социална сигурност, в сила от 20.03.2010 г. и Споразумение за прилагането му. При преценка на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст, в случай че осигурителният Ви стаж, придобит съгласно българското законодателство, не е достатъчен, за да възникне това право, НОИ ще вземе предвид и осигурителния Ви стаж, придобит съгласно законодателството на Руската федерация, при условие, че тези периоди не съвпадат (член 10, алинея 1 от Договора). Съгласно чл. 11 от Договора всяка договаряща страна изчислява размера на пенсиите, съответстващ на нейния осигурителен (трудов) стаж, а за Република България и на осигурителния доход, при условията на законодателството на тази договаряща страна. Следователно по подаденото заявление българската компетентна институция (НОИ) ще сумира български и руски стаж за преценка на правото на пенсия и ще определи размера й само въз основа на българския стаж и доход. Изчисляването и потвърждаването на осигурителен (трудов) стаж за определянето на размера на пенсията се извършва съгласно законодателството на страната, отпускаща пенсията. Необходимо е да имате предвид, че ако пенсията, която получавате от Руската федерация, е отпусната преди датата на влизането в сила на цитирания международен договор (20.03.2010 г.), същата ще бъде преразгледана в съответствие с разпоредбите му. Това произтича от текста на чл. 9 от Споразумението за прилагане на Договора, съгласно който "Заявление за отпускане на пенсия, подадено от лице, на което е отпусната пенсия до встъпването в сила на договора според законодателството на една от Договарящите се страни, във връзка с придобиване право на пенсия по законодателството на другата Договаряща се страна, едновременно се смята за заявление за преразглеждане на пенсията в съответствие с разпоредбите на договора". Съгласно чл. 23 от преходни и заключителни разпоредби от Договора такова преразглеждане, към датата на подаване на заявлението, не може да доведе до намаляване на размера на пенсията./БЯ/

2019-03-26 11:55:47 - Галина Мойсеева
Здравейте, интересувам се от режима на командироване и отдаването в лизинг на шофьори на камион тип ТИР от българска фирма във фирма със седалище в друга държава - членка и по - конкретно дали съществуват специфични ограничения за командироването им според големината на камионите, измерена в тонове?Предварително Ви благодаря за отговора.

2019-04-03 16:01:42 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Мойсеева, От запитването правим заключението, че се интересувате от възможността транспортен работник да сключи трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, за да бъде изпратен в предприятие ползвател на територията на друга държава членка на Европейския съюз. В тази връзка следва да имате предвид, че при сключване на такъв трудов договор е необходимо да бъдат изпълнени условията за него, предвидени в чл. 107р от Кодекса на труда (КТ). Отбелязваме, че съгласно чл. 107р, ал. 7 от КТ предприятията, които осигуряват временна работа, осъществяват своята дейност след регистрация в Агенцията по заетостта при условия и по ред, определени в Закона за насърчаване на заетостта. Също така, такъв трудов договор не може да бъде сключван за изпълнение на работа при условията на първа и втора категория труд. В тази връзка следва да се вземе под внимание, че съгласно чл. 2, т. 25 от Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране, от втора категория при пенсиониране е трудът на шофьори на товарни автомобили с товароподемност 12 и повече тона.НС

2019-03-21 11:36:10 - Савчева
Здравейте! Пиша с въпрос, свързан със счетоводно третиране на жилище на чужденци, наети на работа в България. По какъв начин счетоводно е нужно да е оформи жилището, което е подсигурено от работодател - жилище под наем? Дължат ли се върху него и осигуровки и данъци? Какви са задълженията на работодателя, освен осигуряване и плащане на жилището?

2019-04-19 14:28:50 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Савчева, За становище по поставените въпроси следва да се обърнете към Националната агенция за приходите, която е компетентна за установяването и събирането на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски.

2019-03-18 10:47:21 - Галина Мойсеева
Здравейте, интересувам се от режима на командироване и отдаването в лизинг на шофьори на камион тип ТИР от българска фирма във фирма със седалище в друга държава - членка и по - конкретно дали съществуват специфични ограничения за командироването им според големината на камионите, измерена в тонове?Предварително Ви благодаря за отговора.

2019-04-03 16:01:19 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Мойсеева, От запитването правим заключението, че се интересувате от възможността транспортен работник да сключи трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, за да бъде изпратен в предприятие ползвател на територията на друга държава членка на Европейския съюз. В тази връзка следва да имате предвид, че при сключване на такъв трудов договор е необходимо да бъдат изпълнени условията за него, предвидени в чл. 107р от Кодекса на труда (КТ). Отбелязваме, че съгласно чл. 107р, ал. 7 от КТ предприятията, които осигуряват временна работа, осъществяват своята дейност след регистрация в Агенцията по заетостта при условия и по ред, определени в Закона за насърчаване на заетостта. Също така, такъв трудов договор не може да бъде сключван за изпълнение на работа при условията на първа и втора категория труд. В тази връзка следва да се вземе под внимание, че съгласно чл. 2, т. 25 от Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране, от втора категория при пенсиониране е трудът на шофьори на товарни автомобили с товароподемност 12 и повече тона.НС

2019-03-16 22:23:30 - Елиза Иванова
Здравейте, В момента работя в Република Ирландия. След 5 г ще навърша 10 г трудов стаж там, тогава ще бъда на 63 г. До колкото знам, за да получа Ирландска пенсия, ще трябва да имам 10г стаж и навършени 68 г. Дали ще трябва да продължа да живея и да се осигурявам в Ирландия до навършване на 68 г., за да получа Ирландска пенсия? Благодаря!

2019-05-10 17:43:06 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз (каквато е Република Ирландия), касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане. Отбелязваме, че разпоредбите на регламентите предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди от държавите, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случаите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства, се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“, но само и единствено ако същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства. Така например периодите Ви на осигуряване, придобити в други държави членки, като напр. Ирландия, ще бъдат зачетени при преценяване на правото Ви на обезщетение или пенсия в България, както и обратното – осигурителните периоди в България ще бъдат взети предвид при определяне на правото Ви на обезщетение или пенсия в Ирландия. Вследствие на това и в случай че отговаряте и на останалите условия за пенсиониране (законоустановена възраст и т.н.) всяка държава членка, в която сте били осигурявани, ще трябва да изплаща пенсия, съответстваща на собствените ѝ осигурителни периоди, т.е. ще получавате пенсия от страна на Ирландия за осигурителния стаж, придобит по нейното законодателство, и пенсия от другите държави членки за осигурителния стаж, придобит по тяхното законодателство. В такъв случай, при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която живеете към този момент, следва да посочите, че имате завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави ще обменят информация по служебен път и всяка една ще потвърди „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия, като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени съгласно нейното законодателство. Следва да имате предвид, че поради различната пенсионната възраст в отделните държави членки, при наличието на пенсионни права в повече от една държава, ще получите тези части от Вашата пенсия едва след като навършите възрастта за пенсиониране в съответните страни. Ето защо, предвид различните национални пенсионни системи и норми в отделните държави членки, при подаване на заявление за отпускане на пенсия всяка компетентна институция определя право на пенсия съгласно съответните законодателства, по които заинтересованото лице е било осигурено, освен ако заявителят изрично поиска отлагане на отпускане на пенсия от някоя или повече държави. Затова е важно да се информирате предварително за условията за пенсиониране във всички държави, в които сте работили, както и относно последиците от забавянето на изплащането на Вашата пенсия. Информация относно конкретните условия, на които трябва да отговаряте, за да получавате ирландска пенсия, можете да получите от съответните компетентни институции в Ирландия. Компетентната институция в България относно пенсиите по координационните регламенти на ЕС е Националният осигурителен институт. НА

2019-03-16 08:39:30 - Румяна Петрова
Здравейте. От няколко години се грижа сама за двамата ми възрастни родители,които са на легло. Майка ми получи ТЕЛК за 100 процента инвалидност с право на чужда помощ, а баща ми е със счупена тазобедрена става неподвижен и не съм подавала за ТЕЛК ,но има всички медицински документи за счупването. На няколко пъти се опитвах да получа помощ за социален,личен асистент от Дирекция Социално подпомагане Бургас и от Община Бургас,но винаги ми бе отказвано под предлога че имат високи доходи от пенсии ,а от Община Бургас асистентката на заместник кмета за социални услуги ми отговори ,че в момента средства и програма няма и не може да ми каже кога ще има. Като ме посъветваха да си намеря човек срещу заплащане от сдружение Усмивка Бургас. Заплащането е 8 лева на час за болен плюс пътните на асистента. С 600 плюс 200 лева пенсии двама болни възрастни 100 процента зависими от чужда грижа могат ли да си позволят тази грижа срещу заплащане? За какво са работили и са се осигурявали цял живот след като сега,когато имат нужда от помощ държавата отказва каквато и да е помощ. Държа да отбележа,че това ми отговориха в Дирекция СП Бургас - нямат право на никаква помощ с този висок доход от 800 лева общо. Нещо промени ли се с новия закон за социални услуги и подпомагане и има ли смисъл да подложа себе си отново на унижението да моля за помощ. Благодаря

2019-05-13 13:31:09 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Петрова, моля да зададете въпросите си по компетентност в рубриките „Социални услуги“ и „Социални помощи“ или да се обърнете за консултация към дирекция „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес. ВН

2019-03-15 10:20:52 - Иван Димов
здр! безпокои Ви Иван Димов Трифонов, 0889204766. Получавам пенсия от Русия. Разбрах, че при посещението на Медведев у нас през март т.г. е подписан документ между двете страни за увеличение размера на пенсиите за български граждани. Моля, с обратен мейл посочете линк, на който да се запозная с този документ. блг. Поздрави!

2019-05-17 15:00:06 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Трифонов, Протоколът за изменение на Договора за социалната сигурност между Република България и Руската федерация беше подписан на 4 март 2019 г. Същият подлежи на ратификация от Народното събрание и ще влезе в сила на 30-я ден, следващ размяната на ратификационните документи. За актуална информация Ви препоръчваме да следите интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика, раздел „Работа в чужбина“, Договори за социална сигурност. /БЯ/

2019-03-15 09:19:11 - Йорданка Данаилова
До кого трябва да пусна сигнал за извършване на отговорна дейност от некомпетентни хора. Пункт за ГТП се обслужва от хора без нужната квалификация и недостатъчен персонал. Това е отговорна работа от която зависи живота на много хора.

2019-05-09 15:07:07 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Данаилова, Условията и редът за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (периодични прегледи на ППС) са определени с Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г.). Контрол по прилагането на тази наредба се осъществява от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", като сигнали за нередности може да подавате и/или да получите повече информация на сайта https://www.rta.government.bg. (НА)

2019-03-14 15:56:44 - Стефан Гайдаржиев
Здравейте. Наш служител се ожени и трайно заживя в Чехия. Той все още се води на работа по трудов договор в България и се подават декларации за него и внасят необходимите осигуровки. По европейското законодателство той обаче подлежи на осигуряване и облагане в Чехия. Как се процедура с договора му тук и какво следва да се направи? Благодаря.

2019-06-07 11:30:38 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМИ Г-Н ГАЙДАРЖИЕВ, По отношение на лицата, граждани на държави-членки на Европейския съюз, които осъществяват трудова дейност, упражнявайки правото си на свободно движение в рамките на Европейския съюз се прилагат Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004) и Регламент (ЕО) №987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №987/2009). Правилата, установени с тези регламенти, имат приоритет над разпоредбите на националното законодателство Разпоредбите, регламентиращи правилата за определяне на приложимото законодателство, се съдържат в Дял II на Регламент № (ЕО) №883/2004. Основното следствие от определянето на приложимото законодателство е, че се определя държавата-членка, в която се дължат задължителните осигурителни вноски и от която се ползват съответните права, включени в материалния обхват на Регламент (ЕО) № 883/2004. В случай, че служителят продължава да осъществява трудова дейност за своя работодател на основание сключен трудов договор на територията на Чешката република, и не е командирован, спрямо него приложение ще намери разпоредбата на чл. 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 883/2004. Съгласно цитираната правна норма лицата, осъществяващи дейност като заети или самостоятелно заети в една държава-членка, са подчинени на законодателството на тази държава. При тази хипотеза, е необходимо да имате предвид, че на основание чл. 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 987/2009 работодателят следва да изпълнява всички задължения, произтичащи от законодателството, приложимо за това заето лице, по-специално задължението за плащане на вноските, предвидени в това законодателство, така както ако седалището или място му на дейност се намираха в компетентната държава-членка. Следователно, в случай че съгласно правилата за определяне на приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност наетото лице е подчинено на чешкото законодателство, неговия работодател следва да внася осигурителните вноски по ред и при условия, предвидени съгласно това законодателство. За повече информация относно правилата за определяне на приложимото законодателство, следва да се обърнете към Националната агенция за приходите, която е компетентната институция по приложимо право по гореспоменатите регламенти. /БЯ/

2019-03-14 15:44:12 - Валя Цолова
Здравейте! Имаме назначен автомонтьор- албански гражданин- женен за българка.Имаме необходимите разрешения.Той има разреш. за пребиваване до 20.08.2019г.; тип разреш-"продължително пребиваване"; забележка:"чл. на сем. на български гражданин". Въпросът ми е: За какви осигуровки ще му правим удръжки по ведомост/ за пенсия, здравни/?

2019-06-07 11:25:43 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМИ Г-ЖО ЦОЛОВА, Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е определен в чл. 33 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Задължително осигурени в НЗОК са чуждите граждани, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, освен, ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна (основание чл. 33, ал. 1, т. 3 от ЗЗО). Обществените отношения в областта на социалната сигурност между Република България и Република Албания се регулират със Спогодбата по държавното обществено осигуряване между Народна република България и Народна република Албания, която е в сила от 01.05.1953 г. Съгласно чл. 1, т. 1 от Спогодбата се утвърждава принципът за еднакво третиране на гражданите на двете държави, както същите третират собствените си граждани досежно общественото осигуряване, както за всички видове осигуровки, които вече съществуват, така и за тези, които ще бъдат въведени в едната или другата държава в бъдеще. На основание т. 2 от същата разпоредба, при провеждането на всички видове обществени осигуровки с настоящата спогодба ще се прилага законодателството на държавата, на чиято територия осигуреният получава заплата и е задължително осигурен от предприятието. Следователно, при определяне на приложимото право по спогодбата, определящо ще бъде на чия територия лицето получава доходи от трудова дейност, за която подлежи на задължително обществено осигуряване. Според предоставената в запитването Ви информация албанският гражданин упражнява трудова дейност на основание трудов договор и попада в кръга на осигурените лица на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО. Следователно за периодите, в които упражнява трудова дейност, за която подлежи на осигуряване на някое от посочените в чл. 4 от КСО основания, той ще бъде подчинен на българското осигурително законодателство на основание чл. 1, т. 1 и 2 от Спогодбата и ще подлежи на задължително здравно осигуряване в Р България в съответствие с разпоредбите на ЗЗО. Задължителното здравно осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО се осъществява по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО. Здравноосигурителната вноска се определя от дохода, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно КСО, като вноската се внася от работодателя и се разпределя между работодателя и осигуреното лице в съотношението, определено в цитираната разпоредба от ЗЗО. /БЯ/  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България