Категории:


Към категориите

2020-01-07 15:56:26 - Кристин Петрова
Здравейте, работила съм близо три години в Англия(2015-2017), как мога да докажа и да ми се зачете трудовия стаж в България ? Какви документи и къде трябва да подам? Благодаря ви предварително!

2020-01-20 10:42:18 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Петрова, Относно възможността за зачитане на стаж, положен в чужбина, като трудов по българското законодателство, бихме искали да отбележим следното: По смисъла на българското законодателство трудов стаж е времето, през което работникът/служителят е работил по трудово правоотношение. Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението (чл. 351 от Кодекса на труда – КТ) За да бъде зачетен трудовият стаж на лицето, положен в някоя от горепосочените страни (сред които е и Обединеното кралство) от български работодател, то следва да подаде заявление до него, към което да приложи акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените документи следва да бъдат върнати на лицето, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. МК/ Д ТПООУТ

2019-10-15 15:33:08 - Венета Георгиева
При командироване на работници от българско дружество в рамките на предоставяне на услуги в Белгия, кой работен календар се прилага - българския или белгийския? За месец септември например има два национални празника , за които по българското законодателство дължим увеличено възнаграждение при работа, но в приемаща държава е нормален работен ден.

2019-11-27 15:06:15 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Георгиева, При командироване на работник или служител по реда на чл. 121а от Кодекса на труда (КТ) е необходимо с него да се сключи допълнително писмено споразумение за изменение на съществуващото трудово правоотношение за срока на командироването. Елементите, които трябва да се съдържат в допълнителното споразумение са определени в чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (Наредбата за командироването и изпращането). Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 5 от Наредбата за командироването и изпращането в допълнителното споразумение се определя продължителността на работния ден и работната седмица, на дневната, междудневната и седмичната почивка, както и дните на официалните празници в приемащата държава. Обръщаме внимание, че в чл. 7 от Наредбата за командироването и изпращането изрично е регламентирано, че не се допуска командироване или изпращане на работник или служител, когато не е сключено споразумение по чл. 2, ал. 1 от наредбата. В тази връзка считаме, че с допълнителното писмено споразумение между страните по трудовото правоотношение трябва да е уговорен режима на официалните празници. Намираме, че когато в допълнителното споразумение не са определени като приложими за периода на командироването официалните празници в Белгия, то следва да се приемат за приложими официалните празници по смисъла на чл. 154 от КТ.НС

2019-10-08 22:52:20 - Виолета Манджукова
Просто не знам вече какво да пиша,от края на 17 год. съм пенсинерка без пенсия,42г0д. стаж,вече съм на 63г.работила съм в бг.либия и Англия 11год.общо 42год.стаж,докуменнтите са изпратени миналата год.юни месец и ги приеха като казаха че всичко е в ред ,на борсата не ме приемат,защото съм подала док. за пенсия и нямам право за аванс.потънах в креди

2019-10-15 14:49:32 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Манджукова, пенсиите и добавките към тях се отпускат, изменят, осъвременяват, спират, възобновяват, прекратяват и възстановяват с разпореждане, издадено от длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ), или други длъжностни лица, определени от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Длъжностното лице по пенсионното осигуряване се произнася в четиримесечен срок от подаването на заявлението, а в случаите на прилагане на международен договор, по който Република България е страна,какъвто е Вашият случай - в едномесечен срок от получаването на всички необходими документи и данни. От представената от Вас обща информация се разбира, че имате положен осигурителен стаж в чужбина, което удължава времето на обработка на документите и съответно решението за правото на пенсия. За конкретна информация относно Вашият случай се обърнете към съответно ТП на НОИ, в което сте подали заявление за отпускане на пенсия. ДИ

2019-09-30 18:13:03 - Иван Стоянов
Здравейте, Ще ми спрат ли инвалидната пенсия от България, затова, че си смених българското гражданство с белгийско и вече съм регистриран на постоянен адрес в Белгия ?

2020-01-03 13:38:01 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Стоянов, промяната на българското гражданство с гражданство на друга държава не е между основанията за спиране на пенсиите, изброени в разпоредбата на чл. 95 от Кодекса за социално осигуряване. ВН

2019-09-25 15:50:59 - Калин Крумов
Здравейте, сключих "Предварителен трудов договор" с фирма във Варшава, Полша. Преждевременно си намерих работа в България. Сега те изтъкват клауза в предварителния договор за неустойка от една брутна заплата, на страната не подписала, нормалния трудов договор, който е с изпитателен срок 3 месеца. Има ли предварителния договор правна тежест в Бълг.?

2019-10-30 09:25:25 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Крумов, От запитването правим заключение, че между Вас и работодател, който е установен на територията на друга държава – членка на Европейския съюз има възникнал трудов спор във връзка с възникване на трудово правоотношение. В случая няма данни към трудовото Ви правоотношение да е приложим българският Кодекс на труда. Министерство на труда и социалната политика няма компетентност да дава становища по прилагане на трудовото законодателство на други държави членки на Европейския съюз. Можем да Ви посъветваме да се обърнете към Министерство на семейството, труда и социалната политика в Полша на интернет адрес: https://www.gov.pl/web/rodzina/dane-kontaktowe.НС

2019-09-18 19:15:52 - Анни Стефанова
На 63 години съм , но немога да се пенсионирам в България поради липса на трудов стаж .Чакам влизане в сила на споразумението между България и Мароко .Къде мога да се информирам дали е влезнало в сила споразумението за взаимно признаване на трудов стаж между двете страни ?

2019-09-27 13:25:02 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Стефанова, Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко е подписана на 21 септември 2016 г. Законът за ратифицирането ѝ е приет от Народното събрание на 7 септември 2017 г. и е обнародван в „Държавен вестник“, бр. 75 от 15 септември 2017 г. Спогодбата все още не е влязла в сила, тъй като не са изпълнени всички процедури от мароканската страна. Според предоставената ни от Министерството на външните работи и международното сътрудничество на Кралство Мароко информация, ратификационната процедура е в заключителен стадий. Съгласно разпоредбата на чл. 35 от спогодбата същата ще влезе в сила от първия ден на третия месец, следващ месеца през който е получена втората от нотите, с които страни взаимно се уведомяват по дипломатически път, че са изпълнени изискванията на националните им законодателства за влизането й в сила. След влизането й в сила тя ще бъде публикувана на сайта на Министерството на труда и социалната политика. Съгласно предвиденото в спогодбата всички осигурителни периоди, завършени преди влизането й в сила, се зачитат при определяне на правото на обезщетения съгласно нейните разпоредби. ГЯ/ТПООУТ

2019-08-25 16:23:21 - Владимир Маринов
Здравейте,моят въпрос се отнася за трудов стаж придобит във Великобритания.Ще ми бъде ли признат при ранно пенсиониране по чл.69 от КСО.Аз съм бивш служител на МВР и ми предстои пенсиониране на малко по малко от 55 годишна възраст.

2020-01-02 15:24:43 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Маринов, Съгласно чл. 69, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, държавните служители по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като държавни служители по посочените закони, по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Възрастта за пенсиониране на тези лица се увеличава плавно от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 55-годишна възраст, като за 2019 г. изискуемата възраст е 53 години и 4 месеца, за 2020 г. – 53 години и 6 месеца и т.н. Видно от гореизложеното, за да може да се пенсионирате по реда на чл. 69 е необходимо да имате както изискуемата навършена възраст, така и общ осигурителен стаж 27 г., от които обаче две трети е действително изслужен по съответните специални закони. Съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), при преценяване правото на пенсия на лицата по чл. 69 КСО осигурителният стаж, извън този по чл. 17 (в сектор „Отбрана и сигурност“), може да допълва без превръщане общия осигурителен стаж. В чл. 18, ал. 2 от НПОС е отбелязано, че осигурителният стаж по ал. 1 може да допълва общия осигурителен стаж при пенсиониране на лицата по чл. 69, ал. 1 - 3, 5, 5а и 6 КСО само при наличието на две трети действително изслужени по чл. 17, ал. 1, т. 1 - 4. С други думи, ако имате действително изслужени поне 2/3 от изискуемите 27 г. на основание посочените в законодателството „специални“ закони в сектор „Отбрана и сигурност“, останалите години (до изискуемите общо 27 г.) могат да бъдат допълнени и с „обикновен“ осигурителен стаж. В тази връзка отбелязваме, че в случай, че осигурителният Ви стаж у нас не е достатъчен, за да Ви бъде отпусната пенсия, периодите Ви на осигуряване в Обединеното кралство може да бъдат взети предвид и да бъдат сумирани с българските такива с оглед придобиване на право на пенсия. За целта е необходимо при попълване на заявлението си за пенсия да посочите, че имате осигурителни периоди и в Обединеното кралство. Конкретната преценка дали дадено лице отговаря на изискванията за отпускане на пенсия се прави от съответното длъжностно лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в Националния осигурителен институт, в съответствие с действащото към момента на подаване на заявлението за отпускане на пенсия законодателство. НА

2019-08-12 16:24:43 - Сия Трачева
Здравейте. Гражданин съм на Норвегия.Имам няколко години стаж в България който искам да прибавя към норвежкия ми стаж.Изпратено е официално искане с копие на трудова книжка и подпис на длъжностно лице от норвежките служби през януари,но още няма отговор.Мога ли лично на место да получа документ,и ако да,към кого трябва да се обърна.Пр.благодаря.

2020-01-02 15:31:41 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Трачева, От Вашето запитване не става ясно какъв точно стаж желаете да бъде потвърден – трудов или осигурителен. Следва да имате предвид, че това са две различни понятия. По смисъла на българското законодателство и по-специално на чл. 351, ал. 1 от Кодекса на труда, трудов стаж е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в този кодекс, или в друг закон, както и времето, през което лицето е работило като държавен служител. Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. В случай че се интересувате по какъв начин български трудов стаж може да бъде потвърден и признат от съответната норвежка институция, не разполагаме с такава информация, тъй като тя засяга разпоредбите на законодателството на Норвегия. Ако пък въпросът Ви се отнася за потвърждаване на осигурителен стаж, отбелязваме следното: В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане. Отбелязваме, че тези регламенти се прилагат и по отношение на страните от Европейското икономическо пространство – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, както и Конфедерация Швейцария, макар и въпросните държави да не са членки на ЕС. Разпоредбите на регламентите предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди от държавите, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В тези случаи се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“, но само и единствено ако същите не са достатъчни за отпускане на обезщетение или пенсия изцяло по едно от тези законодателства. Обменът на информация между компетентните институции в държавите относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност се извършва изцяло по служебен път. Ето защо, при настъпване на съответния осигурен социален риск е необходимо да посочите на съответната компетентна институция в държавата, в която живеете към момента на подаване на заявлението за ползване на тези права, че имате осигурителни периоди и в други държави. Впоследствие осигурителните Ви периоди ще бъдат потвърдени служебно от компетентните институции, посредством специално създадени и утвърдени за целта формуляри. Затова и не е необходимо да предприемате действия за зачитане на осигурителните Ви периоди, като те ще бъдат служебно потвърдени от компетентните институции при подаване на заявление за ползване на определен вид обезщетение от материалния обхват на координационните регламенти. В случай, че има забавяне на отговора от българска страна, може да помолите норвежката институция да изпрати напомнително писмо или да се свържете с компетентната българска институция относно пенсиите и краткосрочните парични обезщетения по регламентите – Националният осигурителен институт. НА

2019-08-08 15:16:16 - Любов Гочева-Сотирова
Здравейте. Имам трудови правоотношения в Германия. В момента съм по майчинство, ползвала съм 14 месеца, отпускът ми изтича след 1 месец. Бащата на детето е в трудови правоотношения в България. Има ли право и как той да вземе отпуск за отглеждане на детето до навършване на 2 годишна възраст?

2019-09-04 14:46:12 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Гочева-Сотирова, Съгласно чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) след използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст. С навършване на една година на детето, неговата майка има право да ползва предвидения в чл. 164, ал. 1 от КТ отпуск. Този отпуск със съгласието на майката се разрешава на бащата или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение (чл. 164, ал. 3 от КТ). Следва да се има предвид, че съгласно чл. 46, ал. 7, т. 7 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) отпускът по чл. 164 от КТ се прекратява когато трудовото правоотношение на майката, която е дала съгласие отпускът да бъде ползван от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 от КТ, се прекрати. Обръщаме внимание също така, че съгласно чл. 46, ал. 3 от НРВПО за да се ползва такъв вид отпуск от бащата е необходимо да се подаде писмено заявление, към което се прилага прилагат декларация и справка съгласно приложения № 2 и 3 от НРВПО. Справката по приложение № 3 от НРВПО се попълва от предприятието, в което майката работи и е осигурена за общо заболяване и майчинство с безсрочен или срочен трудов договор. Във връзка с изложеното сме на мнение, че ползването на отпуска по чл. 164, ал. 3 от КТ от бащата, със съответното парично обезщетение от НОИ, е възможно, когато майката на детето работи по безсрочен или срочен трудов договор и е осигурена за общо заболяване и майчинство в страната.НС

2019-08-02 12:09:17 - Петя Николова Маринова-Стойнова
Добър ден. Искам да попитам има ли документ, валиден за ЕС, чрез който да мога да удостоверя, че съм работила в България като преподавател по математика. Живея в Испания и кандидатствам за работа към академии като преподавател по математика, но реално няма как да докажа, че действително съм работила като учител по математика и имам опит и стаж. Надявам се да ми помогнете. Благодаря ви предварително

2019-09-30 15:05:35 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Стойнова, Документите, които могат да удостоверят трудовия Ви стаж в България са трудовият договор, трудовата книжка, а по отношение на конкретните трудови функции – длъжностната характеристика. Можете да се обърнете към НОИ за издаване на Удостоверение за социалноосигурителни периоди, които да бъдат взети под внимание при изчисление на обезщетения за безработица (формуляр U1). Този формуляр би Ви послужил в случай, че след като сте работила в Испания останете без работа и осигурителните Ви периоди в тази страна не са достатъчни за определяне на обезщетение за безработица. Повече за формулярите за удостоверяване на Вашето положение по отношение на обезщетенията (социалната сигурност), когато се местите в рамките на ЕС можете да намерите на https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/index_bg.htm . Освен това полезна информация за работни места и условия на живот и работа в Испания и другите страни, членки на ЕС можете да намерите на: https://ec.europa.eu/eures/public/bg/homepage , в рубриката „Условия на живот и работа“. Там можете да намерите контакти на EURES съветници във всяка държава, от които да получите допълнителна информация. БД

2019-07-17 14:11:05 - Сия Трачева
Зачитане на трудов и осигурителен стаж от България. Здравейте.Каква е процедурата за зачитане на трудов стаж от България за Норвегия.Имам стара трудова книжка.Къде евентуално да я изпратя за да ми се издаде заверен документ на английски?Имам право да си прибавя стажа от България към норвежкия стаж.Благодаря ви предварително !С уважение :Трачева

2020-01-02 15:31:05 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Трачева, От Вашето запитване не става ясно какъв точно стаж желаете да бъде потвърден – трудов или осигурителен. Следва да имате предвид, че това са две различни понятия. По смисъла на българското законодателство и по-специално на чл. 351, ал. 1 от Кодекса на труда, трудов стаж е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в този кодекс, или в друг закон, както и времето, през което лицето е работило като държавен служител. Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. В случай че се интересувате по какъв начин български трудов стаж може да бъде потвърден и признат от съответната норвежка институция, не разполагаме с такава информация, тъй като тя засяга разпоредбите на законодателството на Норвегия. Ако пък въпросът Ви се отнася за потвърждаване на осигурителен стаж, отбелязваме следното: В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане. Отбелязваме, че тези регламенти се прилагат и по отношение на страните от Европейското икономическо пространство – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, както и Конфедерация Швейцария, макар и въпросните държави да не са членки на ЕС. Разпоредбите на регламентите предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди от държавите, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В тези случаи се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“, но само и единствено ако същите не са достатъчни за отпускане на обезщетение или пенсия изцяло по едно от тези законодателства. Обменът на информация между компетентните институции в държавите относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност се извършва изцяло по служебен път. Ето защо, при настъпване на съответния осигурен социален риск е необходимо да посочите на съответната компетентна институция в държавата, в която живеете към момента на подаване на заявлението за ползване на тези права, че имате осигурителни периоди и в други държави. Впоследствие осигурителните Ви периоди ще бъдат потвърдени служебно от компетентните институции, посредством специално създадени и утвърдени за целта формуляри. Затова и не е необходимо да предприемате действия за зачитане на осигурителните Ви периоди, като те ще бъдат служебно потвърдени от компетентните институции при подаване на заявление за ползване на определен вид обезщетение от материалния обхват на координационните регламенти. В случай, че има забавяне на отговора от българска страна, може да помолите норвежката институция да изпрати напомнително писмо или да се свържете с компетентната българска институция относно пенсиите и краткосрочните парични обезщетения по регламентите – Националният осигурителен институт. НА

2019-07-13 06:23:38 - Стефка Константинова
През декември 2019 г. навършвам 65 г., каквото е изискването за възраст в Кипър. Кой месец трябва да подам документи в НАП - София за отпускане на пенсия ? Работила съм там 4 години с трудов договор и съм осигурявана.

2020-01-02 15:28:53 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Константинова, Компетентната институция в България за отпускане на пенсии по координационните регламенти за социална сигурност в Европейския съюз е Националният осигурителен институт. Ето защо, за да се възползвате от право на пенсия по тези регламенти, е необходимо да се обърнете към Националния осигурителен институт. Следва да посочите, че имате осигурителни периоди в друга държава членка и желаете да Ви бъде отпусната пенсия от Кипър, като НОИ ще препрати Вашето искане до компетентната кипърска институция. Съгласно регламентите обменът на информация между компетентните институции в държавите членки относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност се извършва изцяло по служебен път. Ето защо, след като подадете заявление за ползване на социални права (във Вашия случай – отпускане на пенсия), е необходимо да се изчака потвърждение от кипърска страна. Както вече споменахме, то ще бъде извършено по служебен път, посредством създадени и утвърдени за целта формуляри. НА/ТПООУТ

2019-07-11 11:52:15 - Димка Генкова Ангелова
От м.Февруари 2019 от Social Seguridad España са поискали справка, Е205 и Е210. За сега все още не са я получили.Горе посочените са ми необходими, в предвид възрастта ми, за да мога да се пенсионирам . Ако са изпратени,имам нужда от номера на изпращане и регистрация в пощата Благодаря предварително

2019-09-27 13:46:33 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Ангелова, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането на Регламент 883/2004. Разпоредбите на Регламент 883/2004 предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства, но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране“ на осигурителни периоди. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени по нейното законодателство. В конкретния случай, цитираните от Вас формуляри Е2015 и Е210 се издават от Националния осигурителен институт, в качеството му на компетентна институция в България по отношение на пенсионните права на лицата. За съдействие по възникналия казус бихте могли да се обърнете към териториалното поделение на НОИ по постоянен адрес или към дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ в Централно управление на НОИ. (ГЯ/ТПООУТ)

2019-07-05 12:20:33 - Миглена Петрова
Здравейте ! Моят въпрос е: Пректарява ли се пожиззнената инвалидна пенсия от България (на български гражданин) ако той си смени гражданството с друго в държава от Европеъския Съюз ?

2019-09-26 14:59:54 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Петрова, смяната на гражданството с друго в държава от Европейския съюз не е сред основанията за прекратяване на пенсиите, визирани с чл. 96, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. ВН

2019-06-20 08:31:36 - Петър Стоменов
Здравейте! Защо при регламентиран срок до 14 дни за отговор, в рубриката Интеграция на хората с увреждане никой не отговаря на въпроси на граждани от 25 Април, вече 2 месеца...!?!?Как е възможно това?!?!

2019-07-12 11:09:21 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Стоменов, Въпросът Ви следва да бъде зададен в рубриката "Интеграция на хората с увреждания"./НД/

2019-06-18 13:08:26 - Лина Николова
Гражданин на трета държава, self employer/самонаето лице/, рег.като такъв в държавата, в която пребивава/трета държава за Бълг-я/, скл. договор да извърши еднократно услуга в Бълг-я - ремонт на агрегат на българска фирма - в този случай приложим ли е Закона за тр. миграция и тр. мобилност за лицето и ако да, какво трябва да направи той и фирмата.

2019-06-28 12:17:12 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Николова, Въпросът Ви се отнася за заетост на гражданин на трета държави на територията на Европейския съюз, поради което моля да го поставите в рубрика „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“. НА

2019-06-18 12:50:29 - Лина Николова
Фирма-поср., която свързва сертифицирани за определена дейност самоосигур. се лица с клиент, който се нуждае от техните услуги срещу комисиона, която се плаща от клиента, без между клиент и самоос.л. да възникват трудови отношения- работодател-работник - нуждае ли е от регистрация като трудов посредник по ЗНЗает. и Нар.за усл. за поср. дейност.

2019-06-28 12:14:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Николова, За отговор на поставения от Вас въпрос е необходимо да се обърнете към Агенцията по заетостта. НА

2019-06-07 10:22:00 - Евелина Авдеева
Здравейте, Може ли българска фирма, сключила трудов договор с чужденец от трета страна, след получено единно разрешение за пребибаване и работа, в което са описани множество обекти на работодателя, както и "други обекти на работодателя", да го командирова в рамките на ЕС на основание чл. 121а от КТ?

2019-07-29 14:25:20 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Авдеева, Съгласно чл. 10, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) този кодекс се прилага и за трудовите правоотношения на български граждани, на граждани на държави - членки на Европейския съюз, на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, изпратени от български работодател на работа в друга държава в чуждо или смесено предприятие, както и на чужди граждани на работа в България, доколкото не е предвидено друго в закон или в международен договор, който е в сила за Република България. С оглед на изложените данни в запитването предполагаме, че по трудовото правоотношение между работодателя и чужденеца – гражданин на трета държава се прилага КТ. По правило работодателят има право да командирова работник или служител в рамките на предоставяне на услуги в друга държава - членка на Европейския съюз съобразно изискванията на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. Бихме искали да обърнем внимание, че за местни работодатели (по смисъла на § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност), наемащи чужденци – граждани на трети държави, съществуват специфични изисквания, свързани с достъпа до пазара на труда в Република България. В тази връзка бихте могли да зададете конкретен въпрос по отношение на правата и задълженията на местния работодател в рубриката „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“.НС

2019-05-28 16:55:57 - Румяна Василева
Здравейте, при назначаване на тр.д-р на чужденец от Армения с регистрационна карта на чужденец в производство по общия ред за предоставяне на статут и право на пребиваване на осн. чл.29, ал.1, т.1 от ЗУБ трябва ли да се внасят здравни осигуровки на лицето? Лицето има право на достъп до пазара на труда на осн. чл. 29, ал.3 от ЗУБ

2019-06-10 10:27:38 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Василева, За отговор на поставения от Вас въпрос е необходимо да се обърнете към Националната агенция за приходите. НА/ТПООУТ

2019-05-27 14:59:09 - Магдалина Пинева
Здравейте! Българско предприятие наема на работа лице от Русия със синя карта. Синята карта предполага български трудов договор, като такъв ще бъде сключен по КТ. Лицето ще бъде командировано краткосрочно в Русия, като ще нощува и ще се храни в дома си. Дължат ли му се командировъчни(дневни и за квартира) в случая- в пълен или в ограничен размер?

2019-07-09 16:42:52 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Пинева, От описаната във въпроси Ви фактическа обстановка може да се направи заключението, че командироването в чужбина се извършва съобразно изискванията на чл. 121 от Кодекса на труда (КТ) във връзка с Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ). При командироване в чужбина по чл. 121, ал. 1 КТ работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари при условия и в размери, определени с НСКСЧ (чл. 215, ал. 1 КТ). За покриване разходите на командированите лица в чужбина се изплащат дневни и квартирни пари в размери и валути съгласно приложение № 2 от НСКСЧ. Финансови условия на командировката - пътни, дневни и квартирни пари, паспортни, визови и други такси и разходи за служебен багаж и начина за тяхното уреждане, са задължителен елемент на заповедта за командироване, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 6 от НСКСЧ. Съгласно чл. 18, ал. 3 от НСКСЧ относителният дял на отделните компоненти в размера на дневните пари за целите на определянето на намалените размери дневни пари при поемане на част от разходите от приемащата държава или организация е, както следва: 1. за хранене, включително: а) обяд - 35 на сто; б) вечеря - 35 на сто; 2. други разходи - 30 на сто. Размерът на дневните пари може да бъде намаляван когато приемащата страна осигурява пълен пансион в натура, като на командированите лица се изплаща 30 на сто от размера на полагащите се дневни пари (чл. 20, ал. 1 НСКСЧ). При частично поемане на някои разходи дневните пари се намаляват с размера на разходите в съответствие с чл. 18, ал. 3, т. 1 от НСКСЧ. Намираме, че ако на работника или служителя не се осигури изхранване, няма основание да бъде намаляван размера на дневните пари. Съгласно чл. 25 от НСКСЧ в квартирните пари се включват разходите за ползване на легло, резервацията за него, ако е необходима, утринна закуска, отопление, осветление, баня, телевизор, радио, телефон, такси и данъци. Разходите за междуградски и международни разговори, сервиз и възстановените данъци не се включват в квартирните пари. Квартирните пари се отчитат с документ, издаден от съответния хотел (чл. 37, ал. 2 от НСКСЧ). В случай, че работникът или служителят няма престой в хотел и не представи съответния отчетен документ, считаме, че няма основание да бъдат изплащани квартирни пари.НС  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България