Категории:


Към категориите

2017-03-10 12:07:45 - Божидар Пангелов
Моля за Вашето становище относно следните въпроси свързани с командироването на работници за извършване на услуги по смисъла на ДИРЕКТИВА 96/71/ЕО 1. Въведени ли е в националното законодателство хипотезите предвидени в чл. 3 т.2 и т.5 от Директивата или те са прилагат пряко от командироващото предприятие. 2. Къде може да се намери информацията за условията за наемане на работа по смисъла чл.4 т.3 на Директивата.

2017-04-06 09:16:19 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
В българското законодателство e прието изключението, предвидено в чл. 3, § 2 от Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставяне на услуги (Директивата), но не е прието изключението по чл. 3, § 5 от Директивата. Изключението по чл. 3, § 2 от Директива 96/71/ЕО е въведено в националното законодателство с текста на чл. 9, ал. 2 и 3 от Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. Следва да се подчертае, че това изключение се отнася единствено при командироване на работници или служители от друга държава членка на територията на Република България. Като цяло разпоредбите на Директивата, които са посочени във Вашето запитване, дават възможност на всяка държава членка на ЕС да прецени дали спрямо командированите на нейна територия работници ще бъдат предоставени условия на труд, които са обявени за общоприложими спрямо работниците и служителите обхванати от нейното законодателство. Всяка държава членка може да прецени дали да приеме в националното си законодателство тези възможности. Директивата няма пряко приложение в националното законодателство, като тя следва да бъде имплементирана със нормативен акт. Относно вторият въпрос Ви уведомяваме, че всяка една държава – членка на ЕС има задължение да публикува информация за минималните условия на работа, които се прилагат спрямо командированите на нейна територия работници и служители в единен национален уебсайт. Информация за единните национални уебсайтове и лицата за контакт за всяка държава членка може да бъде намерена на сайта на Европейската комисия на следния интернет адрес: http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_en.htm?topic=work&contacts=id-611492, където има и данни за контакт с бюрата за връзка във всяка една държава членка. За улесняване на българските работодатели Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ е събрала и обобщила информация за условията на труд във всяка една държава – членка. Тази информация е организирана под формата на таблица, в която са включени и интернет линковете, от където може да бъде сверена актуалността на данните. Таблицата е налична на интернет адрес: http://www.gli.government.bg/page.php?c=56. нс

2017-03-04 22:20:56 - Васка Костова
Здравейте,приятелят ми работи в Швеция вече 12мес.Преди да замине има стаж в България,но има прекъсване от 2мес. между този в Швеция.Въпросът ми е след прибирането му тук ще има ли право на обезщетение и съответно ще му се зачете ли за стаж и осигуряване този от Швеция?Ще се вземе ли сумата на осигуряването там при изчисляване на обезщетението тук?

2017-05-25 10:48:59 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Костова, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, включително правото на обезщетения за безработица, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. В съответствие с установения в този регламент принцип, че приложимо е законодателството на държавата членка, в която лицето работи (във Вашия случай – Швеция), обикновено тази държава е отговорна за отпускането на обезщетения за безработица. Ето защо след прекратяване на трудовата дейност на лицето, за което питате, е необходимо то да се регистрира като търсещо работа лице в съответната компетентна институция в Швеция. Съгласно чл. 64, пар. 1 от Регламент (ЕО) 883/2004, безработно лице, което отговаря на изискванията на законодателството на компетентната държава членка за получаване на парично обезщетение за безработица (във Вашия случай Швеция), и което отиде в друга държава членка, за да търси работа там, запазва правото си на обезщетение при наличие на следните условия и в следните граници: 1. преди своето заминаване безработното лице трябва да е било регистрирано като търсещо работа и да е било на разположение на службите по заетостта на компетентната държава в продължение най-малко на 4 седмици, след като е станало безработно, т.е. лицето следва да е било регистрирано като безработно лице в съответната компетентна институция в Швеция поне 4 седмици преди връщането му в България; 2. безработното лице трябва да се регистрира като търсещо работа в службите по заетостта на държавата членка, в която е отишло, да е обект на процедурата за контрол, установена там и да спазва условията, установени от законодателството на тази държава членка. Това условие се смята изпълнено за периода преди регистрацията, ако заинтересованото лице се е регистрирало в 7-дневен срок от датата, на която е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата, която е напуснало. Това означава, че в 7-дневен срок от датата на напускане на Швеция лицето следва да се регистрира като безработно лице в Дирекция „Бюро по труда“ в България. Ако се регистрира след тази дата, обезщетението му ще се изплаща едва от датата, на която се регистрира. 3. правото на обезщетение се запазва за срок от 3 месеца от датата, на която лицето е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата членка, която е напуснало, при положение, че общата продължителност на обезщетенията не надхвърля общата продължителност на срока на обезщетенията, на които лицето е имало право съгласно законодателството на тази държава членка. Тоест лицето ще може да получава обезщетението, което получава от Швеция, за период до 3 месеца или за остатъка от периода, за който такова обезщетение му се дължи, ако е по-малък от 3 месеца. 4. обезщетенията се отпускат от компетентната институция съгласно прилаганото от нея законодателство и за нейна сметка, което означава, че обезщетението ще продължава да се изплаща от компетентната шведска институция и в същия размер. Следва да се обърне внимание, че ако лицето не успее да си намери работа в България, следва да се върне в Швеция преди изтичане на посочения в т. 3 период. Ако се върне по-късно без изричното разрешение на шведската служба по заетостта или изобщо не се върне в Швеция, ще загуби възможността да получи парично обезщетение за безработица за оставащия период, при положение, че има такъв. Компетентната шведска институция, в която ще се регистрира като търсещо работа лице, следва да му издаде преносим документ U2, с който ще може да прехвърли обезщетението си в България. Същият следва да се предостави на компетентната българска институция – Национален осигурителен институт. В случай че лицето, за което питате, не сте се е възползвало от тази възможност, би могло да се регистрира като безработно лице в България с преносим документ U1. Компетентните институции на двете държави ще обменят необходимата им информация по служебен път, ако няма преносим документ U1, издаден от компетентната шведска институция. В този случай Националният осигурителен институт би действал от името на компетентната шведска институция и би могъл да отпусне обезщетение за безработица, ако лицето отговаря на законовите изисквания за това, чийто размер за определения период ще бъде изискан за възстановяване от Швеция. За повече информация можете да се обърнете към НОИ. НА

2017-03-03 15:33:01 - Yulia Lazarova
Yvajaemi c izvinenie ,che vaprosa mi ne e na kirilica,Podala sam dokymenti,za pensionirane v España na 12.8.2016 god.otgovor ne e polychen v España.Obadih ce v Balgaria,dokymentite sa polycheni na 13.11.2016g.Obraboteni.popalneni i varnati obratno na 30.11.2016g. izh.nomer 2113-15-41-47-1.I kam kogo da ce obarna i kade da pitam.C ybajenie Lazarova.

2017-03-28 14:47:52 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Лазарова, Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност в Европейския съюз. Съгласно Регламент 883/2004 обменът на информация между компетентните институции в държавите членки, относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност, се извършва изцяло по служебен път. Ето защо, след като сте подали заявление за ползване на социални права (във Вашия случай – отпускане на пенсия) и сте приложили всички документи, с които разполагате, удостоверяващи придобитите от Вас осигурителните периоди, документите са били изпратени по служебен път до компетентната българска институция, посредством създадени и утвърдени за целта формуляри. От подадената от Вас информация се разбира, че българската страна е попълнила и върнала обратно към Испания необходимите документи. Необходимо е обаче да изчакате решението на испанските власти, като всички процедури по отпускане на пенсия следва да бъдат извършени в сроковете и съгласно условията, предвидени в испанското законодателство. За конкретна информация относно етапа, на който се намира процедурата по преценка на правото Ви на пенсия се обърнете към испанската осигурителна институция, в която сте подали заявлението за отпускане на пенсия. НА

2017-03-02 08:35:11 - Искра Тодорова
Бих искала да получа становище във връзка с променените условия, влезли в сила от 01.01.2017, за командировките в ЕС. В България съм назначена на длъжност "Консултант, поддръжка на софтуер" и ми предстои командировка в Германия за извършване на същата работа и на същата длъжност. Законово допустимо ли е да ми бъде изготвен анекс към трудовия договор за времето за командировка, където да бъде упомената часова ставка в размер на 8,84 евро. Тази ставка е минимална за Германия и доколкото подразбрахме няма минимални ставки по браншове, а само за някои отрасли има колективни трудови договори, но за този бранш няма колективен договор. Т.е. за времето на командировка ще получа възнаграждение отговарящо на възнаграждението на неквалифицирани работници в Германия. Не би ли следвало часовата ставка да е релевантна на заеманата длъжност и работата, която трябва да бъде извършена в Германия? Законово допустим ли е гореописания казус?

2017-04-06 10:12:05 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Условията на труд се определят според общоприложимото национално законодателство на държавата членка, където ще полага труда командирования работник или служител. На работниците и служителите трябва да бъдат осигурени поне минималните стандарти в приемащата държава, като част от тях е и размера на трудовото възнаграждение. Това е изискването на чл. 3 от Директива 96/71/ЕО, което е въведено в българското законодателство с чл. 121а, ал. 4 от КТ. Съгласно чл. 6, ал. 2 от Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, работодателят и работника или служителя не могат да договорят размер на трудовото възнаграждение за срока на командироването, който е по-нисък от минималната работна заплата или от минималните ставки на заплащане, установени за същата или сходна работа в приемащата държава със законови, подзаконови или административни разпоредби, колективни трудови договори, арбитражни решения, обявени за общоприложими по съответния ред. В случай, че на територията на Германия няма общоприложим колективен трудов договор, с който да е договорена между социалните партньори минимална часова ставка за определена длъжност в размер, който е по-висок от минималното възнаграждение, прието за всички работници и служители в държавата, то следва да се приеме законоустановеното минимална заплата за страната като приложим стандарт. Следва да се вземе под внимание обстоятелството, че възнаграждението, в случай на командироване в рамките на предоставяне на услуги по чл. 121а от КТ, се определя по взаимно споразумение между страните, като общоприложимата минимална часова ставка за държавата, в която ще бъдете командирована е минимума, който може да бъде договорен, но това не ограничава възможността за постигане на споразумение за трудово възнаграждение в по-висок размер. На последно място Ви уведомяваме, че имате възможност да се информирате за общоприложимите условия на труд от единния национален уебсайт на държавата, в която ще бъдете командирована. Всяка една държава – членка на ЕС има задължение да публикува информация за минималните условия на работа, които се прилагат спрямо командированите на нейна територия работници и служители в единен национален уебсайт, съгласно чл. 5 от Директива 2014/67/ЕС. Информация за единните национални уебсайтове и лицата за контакт за всяка държава членка може да бъде намерена на сайта на Европейската комисия на следния интернет адрес: http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_en.htm?topic=work&contacts=id-611492, където има и данни за контакт с бюрата за връзка във всяка една държава членка. По конкретно за Германия официалният национален уебсайт е www.zoll.de. нс

2017-02-28 13:01:25 - Елена Механджийска
По коя Наредба следва да командироваме финансовия ни директор за работна среща в предприятие от групата и по коя Наредба да команзироваме наш специалист IT за внедряване на софтуер също в предприятие от групата. И двамата са на трудов договор в предприятието ни, и двамата трябва да бъдат командировани за една седмица в държава-членка?

2017-04-06 09:07:09 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Приложението на чл. 121а, ал. 1, т. 1, буква „б“ от КТ - командироването в група предприятия е налице, когато работникът или служителят е командирован с цел извършване на работа. Считаме, че когато работникът или служителят е командирован за участие в международна конференция, обучение и други, при които не се полага труд срещу възнаграждение, независимо дали се провеждат в предприятие от същата група или в предприятие извън групата, командироването следва да се извърши при спазване на условията и реда на чл. 121 от КТ и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. При командироване на работник или служител за полагане на труд в дружество от същата група предприятия, което е установено на територията на друга държава членка, приложимите изисквания са на чл. 121а от КТ във връзка с Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. В описания от Вас случай може да се направи заключението, че лицата ще полагат труд в предприятието от същата група предприятия, поради което трябва да бъде приложен режимът на чл. 121а от КТ. НС

2017-02-28 10:31:33 - САША САВОВА
Здравейте, Три години от 1988-2001гсъм живяла и работила с трудов договор в САЩ тук не съм се осигурявала.Може ли тези години да ми се признаят за трудов стаж и за пенсия .Какви документи са необходими ако се признаят.Благодаря !

2017-04-07 11:29:39 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Савова, Липсата на установени отношения между Република България и САЩ в областта на социалната сигурност не позволява придобитите на територията на САЩ осигурителни периоди от български граждани да бъдат взети предвид като осигурителен стаж от пенсионната институция в Р България, нито да бъдат зачетени за ползване на трудови права в Р България. Същото важи и в обратната хипотеза – българските периоди на осигуряване не се вземат предвид за ползване на права в САЩ. Положението на българските граждани, работещи и осигуряващи се в САЩ и България е такова, че и двете държави зачитат като правно-релевантни само периодите на осигуряване, придобити съгласно тяхното законодателство. Това означава, че Вашите периоди на осигуряване в САЩ не могат да бъдат зачетени по българското законодателство, както и обратното, за придобиване право на пенсия. Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. Това означава, че положеният от Вас трудов стаж в САЩ не може да бъде признат като такъв на основание на гореизложеното. ЕС

2017-02-26 22:48:27 - Стиляна Ставрева
Здравейте, въпросът ми е свързан с признаване на трудов и осигурителен стаж, придобит в Русия. Баба ми е работила като счетоводител в Технически център гр. Москва в периода 1986-1989 и се интересува кой може да удостовери това и с какъв документ? Въпросният Технически център е бил към Външно министерство, това има ли някакво значение?

2017-06-28 17:32:18 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Ставрева, Според предвиденото в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, осигурителният стаж се установява с трудови, служебни, осигурителни книжки и с документ по утвърден образец, както и с данните от Регистъра на осигурените лица в Националния осигурителен институт (за периоди след 1997 г.). Документът по утвърдения образец –УП-3 е удостоверение за осигурителен стаж и се издават въз основа на изплащателните ведомости, други разходооправдателни документи и договори за възлагане на труд. В случаите, когато тези документи липсват, осигурителите или техните правоприемници по изключение могат да издават удостоверения за осигурителен стаж и трудово възнаграждение или за осигурителен доход и въз основа на други автентични документи, щом те съдържат достатъчно данни за осигурителния стаж и за осигурителния доход. В разпоредбата на чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване, която е в сила от 01.01.2016 г., е предвидено, че при прекратяване на дейността на осигурителите, които нямат правоприемник, разплащателните ведомости се предават в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, като се прилагат и трудови договори (заповеди за назначаване), заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения. Въз основа на приетите разплащателни ведомости и трудовоправни документи на осигурители, които са прекратили дейността си и нямат правоприемник, териториалните поделения на Националния осигурителен институт издават документи за осигурителен стаж. Предвид гореизложеното, следва да се обърнете към Министерството на външните работи за информация относно наличието на посочените по-горе документи. МХ/ТПООУТ

2017-02-25 16:24:08 - Димитрина Иванова
Здравейте! Назначена съм и работя на трудов договор в България. В близкото бъдеще ще имам възможност да предоставям консултации на граждани на UK , както и да извършвам преводи на място за определени дни. За целта ще се регистрирам като самонаето лице във Великобритания и ще си внасям дължимите осигурителни вноски там. Въпросът ми е: Според законодателството възможно ли да се осигурявам едновременно на трудов договор в България и като самоосигуряващо се лице във Великобритания?

2017-04-26 13:01:45 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, Ползването на правата от системите за социална сигурност в Европейския съюз се уреждат от Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане Един от основните принципи в тях е, че лицата, за които се прилагат регламентите, са подчинени във всеки един момент на законодателството на само една държава членка. Правилата за определяне на приложимото законодателство са установени в дял ІІ на Регламент (ЕО) № 883/2004 . Съгласно чл. 13, пар. 3 лице, което обичайно осъществява дейност като заето лице и дейност като самостоятелно заето лице в различни държави членки е подчинено на законодателството на държавата членка, в която то осъществява дейността си като заето лице. Ето защо, при условие, че в България работите на трудов договор, а в Обединеното кралство ще бъдете самостоятелно заето (самоосигуряващо се) лице, Вие през цялото време ще сте подчинена на българското законодателство в сферата на социалната сигурност и считаме, че не следва да заплащате осигурителни вноски във Великобритания. Тъй като компетентността по определяне на приложимото законодателство по Регламент 883 е на Националната агенция за приходите, за повече подробности свързани с осигуряването следва да се обърнете към НАП. НА

2017-02-23 14:03:42 - Боряна Цветанова
Zdraveite az sum produljitelno bezrabotna moita maika e podala zaiavka za razkrivane na rabotni mesta po shema obuhenie i zaetost shte startira li skoro shemata pisha vi ot vidin

2017-03-20 17:24:25 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Цветанова, За отговор на поставения от Вас въпрос е необходимо да се обърнете към Агенцията по заетостта. НА

2017-02-23 13:31:36 - Виолета Иванова
Относно закона за командироване и изпращане на служители и работници от Р.България в друга държава-членка на ЕС. 1.Промените в този закон важат ли за сухопътния транспорт?За него никъде нищо не е посочено. 2.Ако важи как би се изчислила следната ситуация: Българска транспортна фирма работеща с българска спедиция има товар от Румъния за Германия.Транзит минава през страните Унгария,Словакия и Чехия за да достигне до Германия.В този случай коя страна е приемаща и по ставката на коя от страните би трябвало да се осигури минимално заплащане на водача на МПС-то?Командировките ,които се полагаха на водачите на сухопътни превозни средства командировани в чужда страна,а именно 27евро на ден при единична езда/21 евро на ден при двойна езда остават ли?Водачите имат ли право на тях?

2017-04-20 08:50:09 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Иванова, Съгласно чл. 2 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги са изключени от приложението на новия режим единствено предприятията от търговския флот по отношение на морските лица. Съгласно текстовете на чл. 121а от КТ имат приложение спрямо предприятията, които командироват транспортни работници. В тази връзка новият режим се прилага в следните безспорни хипотези: извършване на каботаж в друга държава членка; командироване в рамките на същата група предприятия; изпращане на транспортен работник от предприятие, което осигурява временна работа, регистрирано по българското законодателство в предприятие ползвател, което е установено на територията на друга държава членка. При командироване по новият режим няма значение срокът на командироване или транзитното преминаване през държавите, в случай че попада в посочените хипотези. При положение, че за всяка една конкретна командировка следва да се прилагат разпоредбите на чл. 121а от КТ, то с работника или служителя трябва да се договори размер на трудовото възнаграждение, който не е по-малък от обявения за общоприложим в приемащата държава, съгласно чл. 6, ал. 2 от Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. При описаните по-горе случаи приложимото право ще е на държавата, където се извършва каботажният превоз; където е установено предприятието от същата група предприятия, в което е командировано лицето; където е дейността на предприятието ползвател. В случай, че за командироването е в приложното поле на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги работодателите нямат задължение да изплащат дневни пари, ако те не са договорени между страните. Страните по трудовото правоотношение могат да договорят изплащането на дневни пари, като те ще бъдат част от финансовите условия на командировката, които са елемент от споразумението между страните, уредено в чл. 2, ал. 2, т. 7 от Наредбата. Извън горепосочените три безспорни случая считаме, че работниците и служителите попадат в приложението на Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина и работодателите ще имат задължение за изплащане на командировъчни пари в размер, определен в Приложение 3 от Наредбата. Във втория въпрос описвате случай, при който не може да се направи еднозначно заключение дали следва да се приложи новият режим на командироване по чл. 121а от КТ. При положение, че командироването е единствено от България за товарене в Румъния и разтоварване в Германия, след което транспортния работник се завръща в България, по наше мнение, следва да се прилага разпоредбата на чл. 121 от КТ, във връзка с Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина. Предвид разнородната практика относно прилагането на Директива 96/71/ЕО, налична във всяка една от държави членки, и с оглед избягването на санкции за нарушение на трудовото законодателство на приемащата държава членка, винаги преди командироване или изпращане е добре да се направи справка на единния национален уебсайт и/или да се отправи запитване до лицето за контакт по директивата в приемащата държава членка относно изискванията, които следва да се спазват, с оглед на спецификата на всеки конкретен случай. Информация за единните национални уебсайтове и лицата за контакт за всяка държава членка може да бъде намерена на сайта на Европейската комисия на следния интернет адрес: http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_en.htm?topic=work&contacts=id-611492, където има и данни за контакт с бюрата за връзка във всяка една държава членка. нс

2017-02-22 18:06:18 - Галина Чочева
Добър ден!Аз и мой колега работихме в Тунис по договори с Министерството на висшето образование и научните изследвания като асистенти до 09.2016 Общо аз 13г. ,а той 10г. Разбрахме, че е подписана и може би влязла в сила спогодба за пенсионно осигуряване на лица работили там.Какви документи са нужни и как да ги набавим. Благодаря предварително

2017-04-28 16:39:48 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЧОЧЕВА, На 1 октомври 2015г. беше подписана Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република. Тя е ратифицирана от Народното събрание, и предстои да влезе в сила на 1 май 2017г. В персоналния обхват на Спогодбата са включени всички осигурени лица, които са или са били подчинени на законодателството на едната или на двете договарящи се страни, бежанците и лицата без гражданство, както и лицата, чиито права произтичат от правата на тези лица. Материалният й обхват е ограничен само до пенсионното законодателство на договарящите страни по Спогодбата. По отношение на Република България това е законодателството относно три вида пенсии от държавното обществено осигуряване: за осигурителен стаж и възраст, пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и наследствените пенсии, изчислени от тях, а по отношение на Тунис – осигурителното законодателство във връзка с публичния и частния сектор по отношение на инвалидните пенсии, пенсиите при старост и наследствените пенсии от социалното осигуряване в публичния и частния сектор. Спогодбата предвижда възможност за сумиране на осигурителни периоди в случаите, в които лицата имат такива периоди по българското и по тунизийското законодателство, но същите не се достатъчни за отпускане на пенсия по едно от двете законодателства. Съгласно спогодбата, всеки осигурителен период, завършен преди датата на влизането й в сила, ще се взема предвид при определяне на правото на пенсия. По смисъла на спогодбата, осигурителен период е който и да било период на вноски, който е признат и завършен съгласно законодателството на една от двете страни, както и всеки друг период, който е признат за приравнен на период на вноски. Това означава, че ако осигурителните Ви периоди бъдат зачетени съгласно тунизийското законодателство и това бъде потвърдено от тунизийския осигурителен институт, периодите Ви на осигуряване в България и Тунис ще бъдат сумирани за преценяване правото на пенсия, след като подаде заявление за отпускане на пенсия. Обръщаме Ви внимание, че спогодбата влиза в сила на 1 май 2017г., но Административното споразумение за прилагане на спогодбата, в което на практика са разписани процедурите и формулярите за прилагане на спогодбата още не е подписано. Съветваме Ви да следите за това на електронната страницата на МТСП. След подписване на административното споразумение, Вие ще имате възможност да подадете заявление за пенсиониране пред Националния осигурителен институт при условията на спогодбата. Е.С.

2017-02-22 18:05:29 - Валентина Трендафилова
Здравейте! Какво възнаграждение трябва да получи работник в Испания ,който е положил извънреден труд?С какъв процент трябва да се увеличи заплащането на извънреден труд в Испания? Благодаря!

2017-03-20 16:10:49 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Трендафилова, Определянето на условията за заплащане и начина на изчисляване на възнагражденията за извънреден труд се уреждат от законодателството на държавата, на чиято територия работите – във Вашия случай – Испания. Ето защо за отговор на поставения от Вас въпрос е необходимо да се обърнете към компетентната испанска институция, а именно към Главна дирекция „Заетост“ към Министерството на заетостта и социалната сигурност на Испания – адрес: Calle Pío Baroja, 6 – 28009 Мадрид, Испания; тел.: +34 913 63 18 25, факс: +34 913 63 20 38, или чрез формата за контакт в официалния сайт на институцията: http://www.empleo.gob.es/mtin-contacto/. В допълнение Ви уведомяваме, че в европейските страни с най-големи български общности има Служби по трудови и социални въпроси. Като част от дейността на СТСВ е предоставянето на информация, отговори на запитвания и консултации относно законовите уредби в областта на трудовата и социалната сфера на ЕС и в съответните държави. В Кралство Испания има СТСВ, към което може да се обърнете за допълнителна информация, като адресът е: https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&lang=&P=563. НА

2017-02-22 14:23:25 - Иванка Цанова
Работила съм в Израел 2001-2007 г.Изпратих документи за признаване на трудов стаж през юли 16г Водих директна кор-ция по тел. изпращах допълнителни док-ти.Получих писмо с отказ-всичко това е трябвало да се свърши до 2015 г,макар че аз съм пенсионирана много преди това,по инвалидност и че не съм израел.гражд.И мога да обжалвам.Как да направя това?

2017-05-29 17:28:48 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Цанова, От 1 септември 2009 г. се прилага Спогодба между Република България и Държавата Израел за социална сигурност и административно споразумение за нейното прилагане. Спогодбата предвижда взаимно зачитане на осигурителния стаж и осигурителни периоди (включително и такива завършени преди нейното влизане в сила, т. е. преди 01.09.2009 г.), придобити съгласно законодателствата на двете държави за преценяване правото на обезщетение и видовете, включени в материалния обхват на спогодбата. Отбелязваме обаче, че всяка от двете държави сама определя своите правила относно обезщетенията и пенсиите, отпускани съгласно собственото си законодателство. С други думи, за да получавате пенсия от Израел е необходимо да отговаряте на изискванията за пенсиониране съгласно разпоредбите на израелското законодателство. От информацията, която сте ни предоставили, изглежда, че отказът за отпускане на пенсия, който желаете да обжалвате, е издаден изцяло по израелското законодателство, а не при прилагане на разпоредбите на Спогодбата между Република България и държавата Израел за социална сигурност. Обръщаме Ви внимание, че обикновено всяка институция, която издава документ, който подлежи на обжалване, поставя сроковете и институцията, пред която актът може да бъде обжалван. В случай, че имате проблем, свързан с удостоверяването на осигурителен стаж, се обърнете за повече информация към Националния осигурителен институт. НА

2017-02-20 19:01:11 - Валя Димитрова
Предприятие има командировани работници по реда на стария чл.121 ал.3 от КТ съгласно заповед за к-ка с право на дневни, пътни и квартирни. Във връзка с пар.2 от ПЗР на новата наредба за к-не имаме 30 дневен период да оформим новите допълнителни споразумения(ДС). Следва ли да заплатим дневните пари по заповедта до датата на сключването на новите ДС?

2017-04-06 10:13:58 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Димитрова, Съгласно § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги е определено, че работодателите и предприятията, които осигуряват временна работа, които са командировали или изпратили работници и служители до влизането в сила на тази наредба, привеждат трудовите правоотношения в съответствие с разпоредбите ѝ в срок до 30 дни от влизането ѝ в сила. Наредбата е влязла в сила на 06.01.2017 г., като работодателите следва до тридесет дена след тази дата да са регулирали трудовите правоотношения с командированите лица, чиято командировка няма да приключи в този срок, съгласно изискванията й. В чл. 2 от Наредбата се изисква работодателят и работникът или служителят да уговарят с допълнително писмено споразумение изменение на съществуващото между тях трудово правоотношение за срока на командироването. До момента на сключването на това допълнително споразумение трудовото правоотношение не е изменено и работодателите трябва да изпълняват задълженията, които са били приложими до сключването му. В това число трябва да се изплатят дължимите се дневни и квартирни пари, които са определени преди това в заповедта за командироване, издадена на основание Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина. нс

2017-02-20 10:48:12 - Владимира Станчевска
Здравейте. От 10 години живея и от 6 работя в Сеул, Южна Корея. Предстои ми завръщане обратно в Европа и бих искала да попитам каква е процедурата и необходимите документи, както и от къде следва те да бъдат извадени, за да ми се признае трудовият и осигурирелен стаж от Корея в България, както и в целият Европейски Съюз. Благодаря предварително.

2017-04-04 13:38:14 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Станчевска, Спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Корея е в сила от 1.03.2010 г., бон. в ДВ, бр. 12 от 12.02.2010 г.. Спогодбата не предвижда възможността за признаване и зачитане на трудов стаж, а само на осигурителни периоди с оглед придобиване и ползване на права на социална сигурност. Пълния текст на договора може да намерите на ел. страница на Министерство на труда и социалната политика и по специално на следния ел. адрес http://www.mlsp.government.bg/bg/integration/agreements/. В персоналния обхват на Спогодбата са включени всички осигурени лица, които са или са били подчинени на законодателството на договарящите страни, както и други лица, чиито права произтичат от правата на горепосочените лица. В материалния обхват от българска страна са включени пенсиите за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и наследствени пенсии от горните видове, както и определянето на приложимо законодателство с оглед включване в българското държавно обществено осигуряване (внасяне на вноски). Спогодбата предвижда взаимно зачитане на осигурителните периоди, придобити съгласно законодателствата на двете държави, като те се сумират за преценяване правото на пенсии от видовете, включени в посоченият по-горе материален обхват. В случаите, когато лицето отговаря на условията за отпускане на пенсия, без да е необходимо сумиране на осигурителните периоди, пенсията се отпуска и изплаща изключително съгласно законодателството на тази Договаряща страна, чиито условия са изпълнени. В Спогодбата са включени разпоредби за административно сътрудничество, които са доразвити чрез Административно споразумение за прилагане на спогодбата. Орган за връзка за България за посочените по-горе обезщетения е Националният осигурителен институт. Процедурата за потвърждаване на осигурителния стаж в другата държава се движи по служебен път, чрез договорените формуляри между двете страни. За целта е необходимо при подаване на заявление за отпускане на пенсия да посочите, че имате осигурителен стаж и в другата държава. Осигурителни периоди придобити съгласно законодателството на една от двете държави, трябва да се вземат предвид от другата при преценяване правото на обезщетения от видовете, включени в материалния обхват на договора. По отношение на трудовия стаж - правната уредба на признаването и зачитането на трудов стаж по българското законодателство се съдържа в чл. 351 от Кодекса на труда и Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. На основание на тези текстове не е възможно да се зачете периода Ви на работа в Южна Корея като трудов стаж по българското законодателство. ЕС

2017-02-15 13:29:47 - Анелия Огнянова
Здравейте, фирма ЦЕЦЕЕС-България ООД, която представлявам, командирова за по 2-3дни (1-2пъти в годината)инженери за извършване на сервизна дейност в държава ЕС. Приложима ли е Наредбата обн. ДВ бр.2 от 06.01.2017? Какви документи трябва да има командирования в чуждата държава? От къде да получим информация за минималните условия за всяка държава?

2017-04-06 10:16:22 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жа Огнянова, Съгласно описаната от Ваша страна фактическа обстановка може да се направи заключението, че работниците и служителите ще бъдат командировани в други държави членки на ЕС за извършване на определена работа, която е част от стопанската дейност на работодателя, въз основа на договор за услуга между него и ползвателя на услугата, установен в другата държава. Поради това командироването на тези работници и служители ще попадне в обхвата на чл. 121а, ал. 1, т. 1, буква „а“ от КТ. При командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги е задължително да бъдат спазени изискванията на Наредба за условията и реда за командироването и изпращането на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (Наредбата). Съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредбата при командироване на работници или служители в случаите по чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ работодателят и работникът или служителят уговарят с допълнително писмено споразумение изменение на съществуващото между тях трудово правоотношение за срока на командироването. Елементите, по които трябва да бъде постигнато споразумение са изброени в ал. 2 на горецитираната разпоредба. Също така работодателят има задължение предварително писмено да запознае работника или служителя с условията на работа в приемащата държава, публикувани на единния официален национален уебсайт на съответната държава, не по-късно от един работен ден преди началната дата на командироването, съгласно чл. 8 от Наредбата. Всяка една държава – членка на ЕС има задължение да публикува информация за минималните условия на работа, които се прилагат спрямо командированите на нейна територия работници и служители в единен национален уебсайт, съгласно чл. 5 от Директива 2014/67/ЕС. Информация за единните национални уебсайтове и лицата за контакт за всяка държава членка може да бъде намерена на сайта на Европейската комисия в частта „Граждани“, раздел „Работа в чужбина“ – отделение „Бюра за връзка за командировани работници“ на следния интернет адрес: http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_en.htm?topic=work&contacts=id-611492, където има и данни за контакт с бюрата за връзка във всяка една държава членка. За улесняване на българските работодатели Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ е събрала и обобщила информация за условията на труд във всяка една държава – членка. Тази информация е организирана под формата на таблица, в която са включени и интернет линковете, от където може да бъде сверена актуалността на данните. Таблицата е налична на интернет адрес: http://www.gli.government.bg/page.php?c=56, в рубриката работа на българи в чужбина. В случай че няма официален уебсайт или в него няма необходимата информация, българските работодатели имат възможност да отправят официално запитване до лицето за контакт във всяка една държава, посочено в горецитирания сайт на Европейската комисия. нс

2017-02-15 12:10:08 - Полина Кирова
Попада ли в хипотезата на чл. 121а, ал.1, т. 1 от КТ командироване, при което български работодател изпраща свой служител в друго предприятие от същата група предприятия в чужбина за целите на участие в бизнес срещи или обучение без между двете предприятия да има сключен договор за предоставяне на услуги?

2017-10-04 11:16:06 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Кирова, Приложението на чл. 121а, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Кодекса на труда (КТ) - командироването в група предприятия е налице, когато работникът или служителят е командирован с цел извършване на работа. Считаме, че когато работникът или служителят е командирован за участие в международна конференция, обучение и други, при които не се полага труд срещу възнаграждение, независимо дали се провеждат в предприятие от същата група или в предприятие извън групата, командироването следва да се извърши при спазване на условията и реда на чл. 121 от КТ и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. При командироване на работник или служител за полагане на труд в дружество от същата група предприятия, което е установено на територията на друга държава членка, приложимите изисквания са на чл. 121а от КТ във връзка с Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. В описания от Вас случай може да се направи заключението, че лицата няма полагат труд в предприятието от същата група предприятия, поради което считаме, че следва да бъде прилаган режимът на чл. 121 от КТ.нс

2017-02-13 15:43:26 - Лариса калайджиева
На 55 години, имам непрекъснат български стаж 17 години, получавам от Русии пенсию 100 лв, имам ли право на платена борса или поне борса за стаж.

2017-03-28 14:43:13 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Калайджиева, Съгласно чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване, едно от условията за получаване на парично обезщетение за безработица е лицето да не е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава. Предвид предоставената от Вас информация, че получавате пенсия от Русия, няма да имате право да получите парично обезщетение за безработица, следователно това време няма да може да се зачете за осигурителен стаж. НА

2017-02-12 11:06:00 - Илиана Тодорова
Здравейте, работя от няколко месеца в Германия. Осигурявам се в Германия. Връщам се в България и там имам нова работа, но планираме и бебе. Въпросът ми е какво става, ако забременея в България? Ще се зачете ли социалното ми осигуряване в Германия, така че след това в България да имам право на майчинство? Какви документи са нужни от Германия?

2017-04-06 10:26:49 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Тодорова, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС в областта на социалната сигурност се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) 987/2009, установяващ процедура за неговото прилагане. Тези регламент урежда ползването на правата от системите за социална сигурност, когато дадено лице е живяло и/или работило в няколко държави-членки на ЕС. Основен принцип по Регламент 883/2004 за координация на системите за социална сигурност, е че спрямо едно лице е приложимо само едно законодателство. Правилата, по които се определя това приложимо законодателство се съдържат в дял ІІ от Регламент 883/2004. Основен принцип е, че ако едно лице осъществява дейност като наето или самостоятелно заето лице в една държава членка, спрямо него се прилага законодателството на тази държава-членка. От писмото Ви става ясно, че работите и се осигурявате в Германия, следователно към момента сте подчинена изцяло на немското законодателство. За да имате право на обезщетения за майчинство по българското законодателство, Вие следва да работите и да се осигурявате в България. За придобиване право на обезщетение за бременност и раждане (регламентирано в чл. 48а от КСО) е необходимо лицата да са осигурени за общо заболяване и майчинство (т.е да работят по трудово, служебно или друго правоотношение) 12 месеца. Периодите Ви на работа в Германия ще се сумират с тези, които ще придобиете и в България, ако е необходимо за придобиване право на обезщетението за бременност и раждане. Потвърждаването на съответните осигурителни периоди между компетентните институции се осъществява по служебен път. Паричните обезщетения за бременност и раждане в България се отпускат от Националния осигурителен институт. МХ/ТПООУТ

2017-02-10 11:23:20 - Цонка Иванова
2. Във връзка с командироването на работници в държава членка на ЕС следва ли да се отчита и заплаща по условията на чл. 121а от КТ, командироване на служители, които извършват доставка на произведена от фирмата продукция до държава членка на ЕС. Пример доставка на собствени продукти със собствен транспорт до Гърция - продължителност на командировката 2 дни.

2017-04-06 10:34:20 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Иванова, Съгласно описаната от Ваша страна фактическа обстановка може да се направи заключението, че работниците и служителите няма бъдат командировани в други държави членки на ЕС за извършване на определена работа, на основание на договор за услуга между работодателя им и ползвателя на услугата, установен в другата държава. Поради това командироването на тези работници и служители не би следвало да попадне под обхвата на чл. 121а, ал. 1 от КТ. В случая, който Вие описвате, приложимото законодателство е чл. 121 от КТ и изискванията на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. нс  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България