Категории:


Към категориите

2017-03-30 05:44:40 - Валерия Иванова
Здравейте,от 2 години получавам в България пенсия поради намалена трудоспособност.Трудовият ми стаж е сумиран от България и Италия в която имам 11 години трудов стаж с внесени осигуровки.Имам ли право на добавка от Италия към пенсията ми отпусната в България

2017-04-26 13:10:06 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, В отношенията между Република България и останалите държави членки на ЕС в областта на социалната сигурност, и в частност по отношение на зачитането на осигурителни периоди и правилата за отпускане на обезщетения за инвалидност, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) 987/2009, установяващ процедура за прилагането на Р 883/2004. Съгласно горепосочените регламенти съществуват различия в методите за изчисляване на обезщетенията за инвалидност. България и Италия са сред държавите, които имат законодателство, според което размерът на пенсията от всяка от двете държави зависи от периодите на осигуряване при тях. Имайте предвид обаче, че поради факта, че националните системи за социална сигурност не са хармонизирани, а само координирани, то всяка държава сама определя своите правила относно пенсиите за инвалидност, т.е. изискванията за отпускане на инвалидна пенсия са различни във всяка държава членка. За да получавате пенсия за инвалидност от Италия е необходимо да отговаряте на изискванията за отпускане на такъв вид пенсия съгласно разпоредбите на италианското законодателство. В случай, че отговаряте на условията, няма пречка да получавате пенсия, плащана и от Италия. Въпреки това при преценка на правото Ви на обезщетение компетентната институция на Италия ще вземе предвид завършените осигурителни периоди в България. Също така тя може да вземе предвид и необходимите административни проверки и медицински прегледи, извършени България, така както би направила, ако те са изготвени в Италия. Повече информация бихте могли да получите в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт по Ваш постоянен или настоящ адрес. НА

2017-03-27 11:17:57 - Мария Динева
Здравейте, интересуваме при наличие на трудов стаж и осигуровки в Англия какъв е реда за тяхното признаване тук, за лице български гражданин, което вече работи в България. Към кой орган следва да се обърне лицето, за да може при определяне на обезщетенията и пенсия му да се признава стажа от Англия.

2017-04-24 18:06:08 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Динева, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз (каквато е и Англия), в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За целта, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от НТКТС, следва лицето да подаде заявление до работодателя, към което да приложи акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените от лицето документи следва да му бъдат върнати, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Следва да се има предвид, че по отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. Що се отнася до придобитите осигурителни периоди съгласно английското законодателството, следва да се има предвид, че в отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС в областта на социалната сигурност се прилага Регламент № 883/2004. Този регламент урежда ползването на правата от системите за социална сигурност, когато лицето е живяло или работило в няколко държави членки на ЕС. За да се ползват социални права, включително пенсионни права, следва да се посочи на съответната компетентна институция, в държавата, в която лицето живее към момента на подаване на искането за ползване на определени права (тъй като лицето е в България – на Националния осигурителен институт), че то има осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС (Англия). Институцията, приела заявлението ще го препрати в другата държава по служебен път, като тя също по служебен път ще потвърди осигурителните периоди. Придвижването на заявленията и документи се извършва между компетентните институции, чрез така наречените структурирани електронни документи и преносими документи. При подаване на заявление, осигурителните периоди, придобити вследствие на заетост, легално упражнена на територията на ЕС или легално пребиваване в друга/и държава/и-членка/и на ЕС се сумират, като всяка държава-членка потвърждава „своите” осигурителните периоди (т.е. тези периоди, които са регистрирани по нейното законодателство и имат правно значение по това законодателство). МХ/ТПООУТ

2017-03-26 13:53:05 - Татяна Янакиева
разрешено ли е да отсъствам от работа ,за да гласувам -1час днес :26.932017

2017-04-13 11:01:10 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Янакиева, Кодекса на труда не предвижда отпуск за упражняване право на гласуване./КА/

2017-03-24 15:53:57 - Февзи Шабан
Здравейте!Искам да попитам един въпрос от името на баща ми.Баща ми е пенсионер от 1999г..От 2001г. до 2006 г. работи в Израел сега искаме трудови стаж да добавим към пенсията или има ли някакъв начин да си получи стажовете от Израел.Какво е нужно да направим и какви документи са нужни.Той никакви документи няма.Благодаря.

2017-05-19 09:50:10 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Шабан, От 01 септември 2009 г. се прилага Спогодба между Република България и Държавата Израел за социална сигурност и административно споразумение за нейното прилагане. Спогодбата предвижда взаимно зачитане на осигурителния стаж и осигурителни периоди (включително и такива завършени преди нейното влизане в сила, т. е. преди 01.09.2009 г.), придобити съгласно законодателствата на двете държави за преценяване правото на обезщетение и видовете, включени в материалния обхват на спогодбата. Ако Вашият баща има осигурителни периоди съгласно израелското законодателство, фигурира в израелската осигурителна система и това бъде потвърдено от израелския осигурителен институт, то за съответното време, той би имал право на пенсия/обезщетение, която ще му бъде отпусната от Израел, ако отговаря на условията, предвидени в израелското законодателство. В тази връзка, ако желаете да ползвате права на пенсия или обезщетение по Спогодбата между Република България и Държавата Израел за социална сигурност, е необходимо да се обърнете или директно към Националния осигурителен институт на Израел, или към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в България, като следва да посочите, че имате осигурителни периоди в Израел и искате отпускане на пенсия от Израел при условията на спогодбата. Процедурата по отпускане на пенсията ще се движи служебно между компетентните институции на двете страни. НА

2017-03-23 09:01:55 - Владимира Станчевска
Здравейте. Зададох ви въпрос на 20 Февруари и все още чакам отговора, който трябваше да е готов на 10 Март. Моля за отговор във възможно най-кратък срок.

2017-04-04 13:39:01 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Станчевска, Спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Корея е в сила от 1.03.2010 г., бон. в ДВ, бр. 12 от 12.02.2010 г.. Спогодбата не предвижда възможността за признаване и зачитане на трудов стаж, а само на осигурителни периоди с оглед придобиване и ползване на права на социална сигурност. Пълния текст на договора може да намерите на ел. страница на Министерство на труда и социалната политика и по специално на следния ел. адрес http://www.mlsp.government.bg/bg/integration/agreements/. В персоналния обхват на Спогодбата са включени всички осигурени лица, които са или са били подчинени на законодателството на договарящите страни, както и други лица, чиито права произтичат от правата на горепосочените лица. В материалния обхват от българска страна са включени пенсиите за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и наследствени пенсии от горните видове, както и определянето на приложимо законодателство с оглед включване в българското държавно обществено осигуряване (внасяне на вноски). Спогодбата предвижда взаимно зачитане на осигурителните периоди, придобити съгласно законодателствата на двете държави, като те се сумират за преценяване правото на пенсии от видовете, включени в посоченият по-горе материален обхват. В случаите, когато лицето отговаря на условията за отпускане на пенсия, без да е необходимо сумиране на осигурителните периоди, пенсията се отпуска и изплаща изключително съгласно законодателството на тази Договаряща страна, чиито условия са изпълнени. В Спогодбата са включени разпоредби за административно сътрудничество, които са доразвити чрез Административно споразумение за прилагане на спогодбата. Орган за връзка за България за посочените по-горе обезщетения е Националният осигурителен институт. Процедурата за потвърждаване на осигурителния стаж в другата държава се движи по служебен път, чрез договорените формуляри между двете страни. За целта е необходимо при подаване на заявление за отпускане на пенсия да посочите, че имате осигурителен стаж и в другата държава. Осигурителни периоди придобити съгласно законодателството на една от двете държави, трябва да се вземат предвид от другата при преценяване правото на обезщетения от видовете, включени в материалния обхват на договора. По отношение на трудовия стаж - правната уредба на признаването и зачитането на трудов стаж по българското законодателство се съдържа в чл. 351 от Кодекса на труда и Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. На основание на тези текстове не е възможно да се зачете периода Ви на работа в Южна Корея като трудов стаж по българското законодателство. ЕС

2017-03-23 08:51:31 - Емил Даскалов
Здравейте! Моля за разяснение в кои случаи е приложимата досега действащата Наредба за командировките в чужбина, и в кои случаи - новата Наредба за условията и реда за командироване в рамките на предоставяне на услуги. Има ли значение продължителността и мястото на командировката? Допустимо ли е изплащането на дневни пари по новата наредба?

2017-04-06 10:23:33 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Даскалов, Приложението на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги е в случаите, когато командироването или изпращането попада в хипотезите на чл. 121а от Кодекса на труда (КТ). В чл. 121а от КТ са описани два случая на командироване и случаят на изпращане в чужбина. Командироване в рамките на предоставянето на услуги е налице когато - работодателят командирова работника или служителя за своя сметка и под свое ръководство въз основа на договор, сключен между работодателя и ползвателя на услугите или в предприятие от същата група предприятия. Изпращането на работник или служител се извършва единствено от предприятие, което осигурява временна работа, което изпраща работник или служител, с който има сключен трудов договор, в предприятие ползвател, за извършване на робота под ръководството и контрола на предприятието ползвател в друга държава членка. Условие за прилагане на посочените разпоредби на чл. 121а от КТ е наличието на трансграничен елемент. Това означава, при хипотезите на командироване, посочени по-горе, работодателят, който предоставя услугите и ползвателят на тези услуги или предприятието, което командирова работник или служител и приемащото предприятие от същата група предприятия, да са установени в различни държави членки. В случай на изпращане на работници и служители, българско предприятие, което осигурява временна работа, регистрирано по правилата на Закона за насърчаване на заетостта в Агенция по заетостта, да изпраща работници и служители на работа в предприятие ползвател, под негово ръководство и контрол, на територията на друга държава членка. Командироването в рамките на предоставяне на услуги по чл. 121а от КТ се прилага, когато е предвидено в законодателството, т.е. в горепосочените три случая, независимо от продължителността на командироването или изпращането. Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ) се прилага при командироване в държави, които не са членки на Европейския съюз, държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария. Също така НСКСЧ се прилага при командироване на работник или служител от българско предприятие в чужбина за участие в конференция, обучение, семинар или друг случай от този вид, при които не се полага труд срещу възнаграждение, не е във връзка със стопанската дейност на работодателя и която не е включена в кръга на служебните задължения на работника или служителя, определени в длъжностната му характеристика. Заплащането на командировъчни пари при режима на чл. 121а от КТ е уредено изрично в разпоредбите на чл. 215, ал. 2 от КТ и чл. 2, ал. 2, т. 7 във връзка с чл. 4 и 5 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (Наредбата). Разпоредбата на чл. 215, ал. 2 от КТ предвижда, че при командироване или изпращане в рамките на предоставянето на услуги работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни пари. Поради това работодателят има задължение да заплаща пътните пари. Дневните и квартирните пари могат да бъдат договорени между страните по трудовото правоотношение, т.е. работодателят няма задължение да ги изплаща, когато не са договорени във финансовите условия на командировката, които са задължителен реквизит в споразумението, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 7 от Наредбата. нс

2017-03-21 00:28:31 - Иван Георгиев
Здравейте, след пенсионирането ми в България имам признат 2- годишен осигурителен период в Германия за отглеждане на дете до 3-годишна възраст. Имам ли право при това обстоятелство да поискам преизчисляване на пенсията ми?

2017-06-16 14:36:38 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Георгиев, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз (каквато е Федерална република Германия), касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане. Разпоредбите на регламентите предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди от държавите, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случаите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства (във Вашия случай по българското и по немското), се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“, но само и единствено ако същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства. От подадената от Вас информация разбираме, че Вие сте пенсионер и получавате пенсия от България, като по всяка вероятност сте изпълнили напълно изискванията за придобиване на право на пенсия у нас, без да е било необходимо сумиране със осигурителни периоди от други държави. Ето защо пенсия Ви е отпусната изцяло по съответното национално законодателство (т.е. българското) без прилагане на разпоредбите за сумиране. По принцип преизчисляване на Вашата българска пенсия с представяне на допълнителен осигурителен стаж или стаж и доход след отпускането на пенсията би могло да се извърши единствено ако въпросния стаж и доход са придобити по българското законодателство. Считаме обаче, че за извършване на коректна преценка на Вашия конкретен случай е необходимо да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, в което е отпусната пенсията Ви. В случай, че желаете да получавате пенсия и от Германия е необходимо да отговаряте на условията за пенсиониране по немското законодателство. Ако периодът за осигуряване в Германия обаче не е достатъчно продължителен, за да Ви бъде отпусната пенсия там, ще бъде взет предвид всеки друг период на осигуряване, завършен в държава членка. За целта е необходимо при подаване на заявление за отпускане на пенсия в Германия да посочите, че имате завършени осигурителни периоди и в България. Компетентните институции на двете държави ще обменят информация по служебен път и всяка една ще потвърди „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране на тези периоди (доколкото те не съвпадат) до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия, като Германия ще определи и изплати пропорционално пенсия за осигурителните периоди, придобити по нейното законодателство. За повече информация по отношение на условията за придобиване на пенсия от Германия (изискуем осигурителен стаж, законоустановена възраст за пенсиониране и др.) следва да се обърнете към съответната немска компетентна институция. НА

2017-03-14 12:23:31 - Дилов Тони
Здравейте, интересуваме какви необходими документи трабва да се изискат за признаване на трудов и осигурителен стаж придобит в банкова институция в страна членка извън ЕС – Дубай. Благодаря предварително!

2017-03-28 14:41:02 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Дилов, По смисъла на българското законодателство трудов стаж е времето, през което работникът/служителят е работил по трудово правоотношение. Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За осигурителен стаж по българското законодателство се зачита времето, специално посочено като такова от Кодекса за социално осигуряване, и този стаж има значение при определяне на правата от държавното обществено осигуряване. В допълнение на това, за целите на определяне на права от сферата на социалната сигурност, се зачитат и чужди осигурителни периоди въз основа на правото на Европейския съюз (Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане) или на действащите двустранни договори за социална сигурност, които предвиждат сумиране и зачитане на такива периоди, придобити по чуждото законодателство. Поради факта обаче, че емирство Дубай (както и Обединените арабски емирства, част от които е Дубай) не е държава – членка на ЕС, както и предвид липсата на установени двустранни отношения в областта на социалната сигурност, няма възможност придобитите по законодателството на Дубай периоди на работа или осигуряване да бъдат взети предвид за ползване на социални или трудови права в Република България. С други думи, няма как тези периоди да бъдат признати за трудов или осигурителен стаж у нас. НА

2017-03-13 13:34:50 - Лилия Толева
Имам 8 години трудов стаж в Израел.Какви документи трябва да представя в НОИ ,за да бъде признат стажа ми там за пенсиониране в България.

2017-04-26 13:04:32 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Толева, От 1 септември 2009 г. отношенията между България и Израел в областта на социалната сигурност се уреждат от Спогодба между Република България и Държавата Израел за социална сигурност. Съгласно нея, при определяне наличието на право на пенсия във всяка от държавите, ще бъде взет предвид и стажът Ви придобит в другата договаряща се държава – т.е. стажът Ви в Израел ще бъде отчетен при преценявате правото Ви на пенсия за осигурителен стаж и възраст в България, ако само българският стаж не е достатъчен. Размерът на пенсията във всяка от двете държави ще се изчислява пропорционално, само на база стажа, придобит съгласно нейното законодателство В тази връзка, ако желаете да ползвате права на пенсия или обезщетение по Спогодбата между Република България и Държавата Израел за социална сигурност, е необходимо да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в България, като следва да посочите, че имате осигурителни периоди в Израел и искате отпускане на пенсия при условията на спогодбата. Процедурата по отпускане на пенсията ще се движи служебно между компетентните институции на двете страни. НА

2017-03-10 14:12:47 - Десислава Васева
Здравейте, имам въпрос по отношение на наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители с чужбина.Отнася ли се тази наредба за шофьорите извършващи транспортни услуги в рамките на ЕС? По конкретно извършва се транспорт от европейска държава до България и обратно, или между две европейски държави.Фирмата извършваща транспорта е рег. в България.Фирмата има база на територията на България на която местодомуват транспортните средства.

2017-04-20 08:52:33 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Васева, Съгласно чл. 2 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги са изключени от приложението на новия режим единствено предприятията от търговския флот по отношение на морските лица. Съгласно текстовете на чл. 121а от КТ имат приложение спрямо предприятията, които командироват транспортни работници. В тази връзка новият режим се прилага в следните безспорни хипотези: извършване на каботаж в друга държава членка; командироване в рамките на същата група предприятия; изпращане на транспортен работник от предприятие, което осигурява временна работа, регистрирано по българското законодателство в предприятие ползвател, което е установено на територията на друга държава членка. Предвид разнородната практика относно прилагането на Директива 96/71/ЕО, налична във всяка една от държави членки, и с оглед избягването на санкции за нарушение на трудовото законодателство на приемащата държава членка, винаги преди командироване или изпращане е добре да се направи справка на единния национален уебсайт и/или да се отправи запитване до лицето за контакт по директивата в приемащата държава членка относно изискванията, които следва да се спазват, с оглед на спецификата на всеки конкретен случай. Информация за единните национални уебсайтове и лицата за контакт за всяка държава членка може да бъде намерена на сайта на Европейската комисия на следния интернет адрес: http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_en.htm?topic=work&contacts=id-611492, където има и данни за контакт с бюрата за връзка във всяка една държава членка. нс

2017-03-10 12:07:45 - Божидар Пангелов
Моля за Вашето становище относно следните въпроси свързани с командироването на работници за извършване на услуги по смисъла на ДИРЕКТИВА 96/71/ЕО 1. Въведени ли е в националното законодателство хипотезите предвидени в чл. 3 т.2 и т.5 от Директивата или те са прилагат пряко от командироващото предприятие. 2. Къде може да се намери информацията за условията за наемане на работа по смисъла чл.4 т.3 на Директивата.

2017-04-06 09:16:19 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
В българското законодателство e прието изключението, предвидено в чл. 3, § 2 от Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставяне на услуги (Директивата), но не е прието изключението по чл. 3, § 5 от Директивата. Изключението по чл. 3, § 2 от Директива 96/71/ЕО е въведено в националното законодателство с текста на чл. 9, ал. 2 и 3 от Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. Следва да се подчертае, че това изключение се отнася единствено при командироване на работници или служители от друга държава членка на територията на Република България. Като цяло разпоредбите на Директивата, които са посочени във Вашето запитване, дават възможност на всяка държава членка на ЕС да прецени дали спрямо командированите на нейна територия работници ще бъдат предоставени условия на труд, които са обявени за общоприложими спрямо работниците и служителите обхванати от нейното законодателство. Всяка държава членка може да прецени дали да приеме в националното си законодателство тези възможности. Директивата няма пряко приложение в националното законодателство, като тя следва да бъде имплементирана със нормативен акт. Относно вторият въпрос Ви уведомяваме, че всяка една държава – членка на ЕС има задължение да публикува информация за минималните условия на работа, които се прилагат спрямо командированите на нейна територия работници и служители в единен национален уебсайт. Информация за единните национални уебсайтове и лицата за контакт за всяка държава членка може да бъде намерена на сайта на Европейската комисия на следния интернет адрес: http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_en.htm?topic=work&contacts=id-611492, където има и данни за контакт с бюрата за връзка във всяка една държава членка. За улесняване на българските работодатели Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ е събрала и обобщила информация за условията на труд във всяка една държава – членка. Тази информация е организирана под формата на таблица, в която са включени и интернет линковете, от където може да бъде сверена актуалността на данните. Таблицата е налична на интернет адрес: http://www.gli.government.bg/page.php?c=56. нс

2017-03-04 22:20:56 - Васка Костова
Здравейте,приятелят ми работи в Швеция вече 12мес.Преди да замине има стаж в България,но има прекъсване от 2мес. между този в Швеция.Въпросът ми е след прибирането му тук ще има ли право на обезщетение и съответно ще му се зачете ли за стаж и осигуряване този от Швеция?Ще се вземе ли сумата на осигуряването там при изчисляване на обезщетението тук?

2017-05-25 10:48:59 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Костова, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, включително правото на обезщетения за безработица, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. В съответствие с установения в този регламент принцип, че приложимо е законодателството на държавата членка, в която лицето работи (във Вашия случай – Швеция), обикновено тази държава е отговорна за отпускането на обезщетения за безработица. Ето защо след прекратяване на трудовата дейност на лицето, за което питате, е необходимо то да се регистрира като търсещо работа лице в съответната компетентна институция в Швеция. Съгласно чл. 64, пар. 1 от Регламент (ЕО) 883/2004, безработно лице, което отговаря на изискванията на законодателството на компетентната държава членка за получаване на парично обезщетение за безработица (във Вашия случай Швеция), и което отиде в друга държава членка, за да търси работа там, запазва правото си на обезщетение при наличие на следните условия и в следните граници: 1. преди своето заминаване безработното лице трябва да е било регистрирано като търсещо работа и да е било на разположение на службите по заетостта на компетентната държава в продължение най-малко на 4 седмици, след като е станало безработно, т.е. лицето следва да е било регистрирано като безработно лице в съответната компетентна институция в Швеция поне 4 седмици преди връщането му в България; 2. безработното лице трябва да се регистрира като търсещо работа в службите по заетостта на държавата членка, в която е отишло, да е обект на процедурата за контрол, установена там и да спазва условията, установени от законодателството на тази държава членка. Това условие се смята изпълнено за периода преди регистрацията, ако заинтересованото лице се е регистрирало в 7-дневен срок от датата, на която е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата, която е напуснало. Това означава, че в 7-дневен срок от датата на напускане на Швеция лицето следва да се регистрира като безработно лице в Дирекция „Бюро по труда“ в България. Ако се регистрира след тази дата, обезщетението му ще се изплаща едва от датата, на която се регистрира. 3. правото на обезщетение се запазва за срок от 3 месеца от датата, на която лицето е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата членка, която е напуснало, при положение, че общата продължителност на обезщетенията не надхвърля общата продължителност на срока на обезщетенията, на които лицето е имало право съгласно законодателството на тази държава членка. Тоест лицето ще може да получава обезщетението, което получава от Швеция, за период до 3 месеца или за остатъка от периода, за който такова обезщетение му се дължи, ако е по-малък от 3 месеца. 4. обезщетенията се отпускат от компетентната институция съгласно прилаганото от нея законодателство и за нейна сметка, което означава, че обезщетението ще продължава да се изплаща от компетентната шведска институция и в същия размер. Следва да се обърне внимание, че ако лицето не успее да си намери работа в България, следва да се върне в Швеция преди изтичане на посочения в т. 3 период. Ако се върне по-късно без изричното разрешение на шведската служба по заетостта или изобщо не се върне в Швеция, ще загуби възможността да получи парично обезщетение за безработица за оставащия период, при положение, че има такъв. Компетентната шведска институция, в която ще се регистрира като търсещо работа лице, следва да му издаде преносим документ U2, с който ще може да прехвърли обезщетението си в България. Същият следва да се предостави на компетентната българска институция – Национален осигурителен институт. В случай че лицето, за което питате, не сте се е възползвало от тази възможност, би могло да се регистрира като безработно лице в България с преносим документ U1. Компетентните институции на двете държави ще обменят необходимата им информация по служебен път, ако няма преносим документ U1, издаден от компетентната шведска институция. В този случай Националният осигурителен институт би действал от името на компетентната шведска институция и би могъл да отпусне обезщетение за безработица, ако лицето отговаря на законовите изисквания за това, чийто размер за определения период ще бъде изискан за възстановяване от Швеция. За повече информация можете да се обърнете към НОИ. НА

2017-03-03 15:33:01 - Yulia Lazarova
Yvajaemi c izvinenie ,che vaprosa mi ne e na kirilica,Podala sam dokymenti,za pensionirane v España na 12.8.2016 god.otgovor ne e polychen v España.Obadih ce v Balgaria,dokymentite sa polycheni na 13.11.2016g.Obraboteni.popalneni i varnati obratno na 30.11.2016g. izh.nomer 2113-15-41-47-1.I kam kogo da ce obarna i kade da pitam.C ybajenie Lazarova.

2017-03-28 14:47:52 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Лазарова, Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност в Европейския съюз. Съгласно Регламент 883/2004 обменът на информация между компетентните институции в държавите членки, относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност, се извършва изцяло по служебен път. Ето защо, след като сте подали заявление за ползване на социални права (във Вашия случай – отпускане на пенсия) и сте приложили всички документи, с които разполагате, удостоверяващи придобитите от Вас осигурителните периоди, документите са били изпратени по служебен път до компетентната българска институция, посредством създадени и утвърдени за целта формуляри. От подадената от Вас информация се разбира, че българската страна е попълнила и върнала обратно към Испания необходимите документи. Необходимо е обаче да изчакате решението на испанските власти, като всички процедури по отпускане на пенсия следва да бъдат извършени в сроковете и съгласно условията, предвидени в испанското законодателство. За конкретна информация относно етапа, на който се намира процедурата по преценка на правото Ви на пенсия се обърнете към испанската осигурителна институция, в която сте подали заявлението за отпускане на пенсия. НА

2017-03-02 08:35:11 - Искра Тодорова
Бих искала да получа становище във връзка с променените условия, влезли в сила от 01.01.2017, за командировките в ЕС. В България съм назначена на длъжност "Консултант, поддръжка на софтуер" и ми предстои командировка в Германия за извършване на същата работа и на същата длъжност. Законово допустимо ли е да ми бъде изготвен анекс към трудовия договор за времето за командировка, където да бъде упомената часова ставка в размер на 8,84 евро. Тази ставка е минимална за Германия и доколкото подразбрахме няма минимални ставки по браншове, а само за някои отрасли има колективни трудови договори, но за този бранш няма колективен договор. Т.е. за времето на командировка ще получа възнаграждение отговарящо на възнаграждението на неквалифицирани работници в Германия. Не би ли следвало часовата ставка да е релевантна на заеманата длъжност и работата, която трябва да бъде извършена в Германия? Законово допустим ли е гореописания казус?

2017-04-06 10:12:05 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Условията на труд се определят според общоприложимото национално законодателство на държавата членка, където ще полага труда командирования работник или служител. На работниците и служителите трябва да бъдат осигурени поне минималните стандарти в приемащата държава, като част от тях е и размера на трудовото възнаграждение. Това е изискването на чл. 3 от Директива 96/71/ЕО, което е въведено в българското законодателство с чл. 121а, ал. 4 от КТ. Съгласно чл. 6, ал. 2 от Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, работодателят и работника или служителя не могат да договорят размер на трудовото възнаграждение за срока на командироването, който е по-нисък от минималната работна заплата или от минималните ставки на заплащане, установени за същата или сходна работа в приемащата държава със законови, подзаконови или административни разпоредби, колективни трудови договори, арбитражни решения, обявени за общоприложими по съответния ред. В случай, че на територията на Германия няма общоприложим колективен трудов договор, с който да е договорена между социалните партньори минимална часова ставка за определена длъжност в размер, който е по-висок от минималното възнаграждение, прието за всички работници и служители в държавата, то следва да се приеме законоустановеното минимална заплата за страната като приложим стандарт. Следва да се вземе под внимание обстоятелството, че възнаграждението, в случай на командироване в рамките на предоставяне на услуги по чл. 121а от КТ, се определя по взаимно споразумение между страните, като общоприложимата минимална часова ставка за държавата, в която ще бъдете командирована е минимума, който може да бъде договорен, но това не ограничава възможността за постигане на споразумение за трудово възнаграждение в по-висок размер. На последно място Ви уведомяваме, че имате възможност да се информирате за общоприложимите условия на труд от единния национален уебсайт на държавата, в която ще бъдете командирована. Всяка една държава – членка на ЕС има задължение да публикува информация за минималните условия на работа, които се прилагат спрямо командированите на нейна територия работници и служители в единен национален уебсайт, съгласно чл. 5 от Директива 2014/67/ЕС. Информация за единните национални уебсайтове и лицата за контакт за всяка държава членка може да бъде намерена на сайта на Европейската комисия на следния интернет адрес: http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_en.htm?topic=work&contacts=id-611492, където има и данни за контакт с бюрата за връзка във всяка една държава членка. По конкретно за Германия официалният национален уебсайт е www.zoll.de. нс

2017-02-28 13:01:25 - Елена Механджийска
По коя Наредба следва да командироваме финансовия ни директор за работна среща в предприятие от групата и по коя Наредба да команзироваме наш специалист IT за внедряване на софтуер също в предприятие от групата. И двамата са на трудов договор в предприятието ни, и двамата трябва да бъдат командировани за една седмица в държава-членка?

2017-04-06 09:07:09 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Приложението на чл. 121а, ал. 1, т. 1, буква „б“ от КТ - командироването в група предприятия е налице, когато работникът или служителят е командирован с цел извършване на работа. Считаме, че когато работникът или служителят е командирован за участие в международна конференция, обучение и други, при които не се полага труд срещу възнаграждение, независимо дали се провеждат в предприятие от същата група или в предприятие извън групата, командироването следва да се извърши при спазване на условията и реда на чл. 121 от КТ и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. При командироване на работник или служител за полагане на труд в дружество от същата група предприятия, което е установено на територията на друга държава членка, приложимите изисквания са на чл. 121а от КТ във връзка с Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. В описания от Вас случай може да се направи заключението, че лицата ще полагат труд в предприятието от същата група предприятия, поради което трябва да бъде приложен режимът на чл. 121а от КТ. НС

2017-02-28 10:31:33 - САША САВОВА
Здравейте, Три години от 1988-2001гсъм живяла и работила с трудов договор в САЩ тук не съм се осигурявала.Може ли тези години да ми се признаят за трудов стаж и за пенсия .Какви документи са необходими ако се признаят.Благодаря !

2017-04-07 11:29:39 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Савова, Липсата на установени отношения между Република България и САЩ в областта на социалната сигурност не позволява придобитите на територията на САЩ осигурителни периоди от български граждани да бъдат взети предвид като осигурителен стаж от пенсионната институция в Р България, нито да бъдат зачетени за ползване на трудови права в Р България. Същото важи и в обратната хипотеза – българските периоди на осигуряване не се вземат предвид за ползване на права в САЩ. Положението на българските граждани, работещи и осигуряващи се в САЩ и България е такова, че и двете държави зачитат като правно-релевантни само периодите на осигуряване, придобити съгласно тяхното законодателство. Това означава, че Вашите периоди на осигуряване в САЩ не могат да бъдат зачетени по българското законодателство, както и обратното, за придобиване право на пенсия. Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. Това означава, че положеният от Вас трудов стаж в САЩ не може да бъде признат като такъв на основание на гореизложеното. ЕС

2017-02-26 22:48:27 - Стиляна Ставрева
Здравейте, въпросът ми е свързан с признаване на трудов и осигурителен стаж, придобит в Русия. Баба ми е работила като счетоводител в Технически център гр. Москва в периода 1986-1989 и се интересува кой може да удостовери това и с какъв документ? Въпросният Технически център е бил към Външно министерство, това има ли някакво значение?

2017-06-28 17:32:18 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Ставрева, Според предвиденото в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, осигурителният стаж се установява с трудови, служебни, осигурителни книжки и с документ по утвърден образец, както и с данните от Регистъра на осигурените лица в Националния осигурителен институт (за периоди след 1997 г.). Документът по утвърдения образец –УП-3 е удостоверение за осигурителен стаж и се издават въз основа на изплащателните ведомости, други разходооправдателни документи и договори за възлагане на труд. В случаите, когато тези документи липсват, осигурителите или техните правоприемници по изключение могат да издават удостоверения за осигурителен стаж и трудово възнаграждение или за осигурителен доход и въз основа на други автентични документи, щом те съдържат достатъчно данни за осигурителния стаж и за осигурителния доход. В разпоредбата на чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване, която е в сила от 01.01.2016 г., е предвидено, че при прекратяване на дейността на осигурителите, които нямат правоприемник, разплащателните ведомости се предават в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, като се прилагат и трудови договори (заповеди за назначаване), заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения. Въз основа на приетите разплащателни ведомости и трудовоправни документи на осигурители, които са прекратили дейността си и нямат правоприемник, териториалните поделения на Националния осигурителен институт издават документи за осигурителен стаж. Предвид гореизложеното, следва да се обърнете към Министерството на външните работи за информация относно наличието на посочените по-горе документи. МХ/ТПООУТ

2017-02-25 16:24:08 - Димитрина Иванова
Здравейте! Назначена съм и работя на трудов договор в България. В близкото бъдеще ще имам възможност да предоставям консултации на граждани на UK , както и да извършвам преводи на място за определени дни. За целта ще се регистрирам като самонаето лице във Великобритания и ще си внасям дължимите осигурителни вноски там. Въпросът ми е: Според законодателството възможно ли да се осигурявам едновременно на трудов договор в България и като самоосигуряващо се лице във Великобритания?

2017-04-26 13:01:45 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, Ползването на правата от системите за социална сигурност в Европейския съюз се уреждат от Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане Един от основните принципи в тях е, че лицата, за които се прилагат регламентите, са подчинени във всеки един момент на законодателството на само една държава членка. Правилата за определяне на приложимото законодателство са установени в дял ІІ на Регламент (ЕО) № 883/2004 . Съгласно чл. 13, пар. 3 лице, което обичайно осъществява дейност като заето лице и дейност като самостоятелно заето лице в различни държави членки е подчинено на законодателството на държавата членка, в която то осъществява дейността си като заето лице. Ето защо, при условие, че в България работите на трудов договор, а в Обединеното кралство ще бъдете самостоятелно заето (самоосигуряващо се) лице, Вие през цялото време ще сте подчинена на българското законодателство в сферата на социалната сигурност и считаме, че не следва да заплащате осигурителни вноски във Великобритания. Тъй като компетентността по определяне на приложимото законодателство по Регламент 883 е на Националната агенция за приходите, за повече подробности свързани с осигуряването следва да се обърнете към НАП. НА

2017-02-23 14:03:42 - Боряна Цветанова
Zdraveite az sum produljitelno bezrabotna moita maika e podala zaiavka za razkrivane na rabotni mesta po shema obuhenie i zaetost shte startira li skoro shemata pisha vi ot vidin

2017-03-20 17:24:25 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Цветанова, За отговор на поставения от Вас въпрос е необходимо да се обърнете към Агенцията по заетостта. НА

2017-02-23 13:31:36 - Виолета Иванова
Относно закона за командироване и изпращане на служители и работници от Р.България в друга държава-членка на ЕС. 1.Промените в този закон важат ли за сухопътния транспорт?За него никъде нищо не е посочено. 2.Ако важи как би се изчислила следната ситуация: Българска транспортна фирма работеща с българска спедиция има товар от Румъния за Германия.Транзит минава през страните Унгария,Словакия и Чехия за да достигне до Германия.В този случай коя страна е приемаща и по ставката на коя от страните би трябвало да се осигури минимално заплащане на водача на МПС-то?Командировките ,които се полагаха на водачите на сухопътни превозни средства командировани в чужда страна,а именно 27евро на ден при единична езда/21 евро на ден при двойна езда остават ли?Водачите имат ли право на тях?

2017-04-20 08:50:09 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Иванова, Съгласно чл. 2 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги са изключени от приложението на новия режим единствено предприятията от търговския флот по отношение на морските лица. Съгласно текстовете на чл. 121а от КТ имат приложение спрямо предприятията, които командироват транспортни работници. В тази връзка новият режим се прилага в следните безспорни хипотези: извършване на каботаж в друга държава членка; командироване в рамките на същата група предприятия; изпращане на транспортен работник от предприятие, което осигурява временна работа, регистрирано по българското законодателство в предприятие ползвател, което е установено на територията на друга държава членка. При командироване по новият режим няма значение срокът на командироване или транзитното преминаване през държавите, в случай че попада в посочените хипотези. При положение, че за всяка една конкретна командировка следва да се прилагат разпоредбите на чл. 121а от КТ, то с работника или служителя трябва да се договори размер на трудовото възнаграждение, който не е по-малък от обявения за общоприложим в приемащата държава, съгласно чл. 6, ал. 2 от Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. При описаните по-горе случаи приложимото право ще е на държавата, където се извършва каботажният превоз; където е установено предприятието от същата група предприятия, в което е командировано лицето; където е дейността на предприятието ползвател. В случай, че за командироването е в приложното поле на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги работодателите нямат задължение да изплащат дневни пари, ако те не са договорени между страните. Страните по трудовото правоотношение могат да договорят изплащането на дневни пари, като те ще бъдат част от финансовите условия на командировката, които са елемент от споразумението между страните, уредено в чл. 2, ал. 2, т. 7 от Наредбата. Извън горепосочените три безспорни случая считаме, че работниците и служителите попадат в приложението на Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина и работодателите ще имат задължение за изплащане на командировъчни пари в размер, определен в Приложение 3 от Наредбата. Във втория въпрос описвате случай, при който не може да се направи еднозначно заключение дали следва да се приложи новият режим на командироване по чл. 121а от КТ. При положение, че командироването е единствено от България за товарене в Румъния и разтоварване в Германия, след което транспортния работник се завръща в България, по наше мнение, следва да се прилага разпоредбата на чл. 121 от КТ, във връзка с Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина. Предвид разнородната практика относно прилагането на Директива 96/71/ЕО, налична във всяка една от държави членки, и с оглед избягването на санкции за нарушение на трудовото законодателство на приемащата държава членка, винаги преди командироване или изпращане е добре да се направи справка на единния национален уебсайт и/или да се отправи запитване до лицето за контакт по директивата в приемащата държава членка относно изискванията, които следва да се спазват, с оглед на спецификата на всеки конкретен случай. Информация за единните национални уебсайтове и лицата за контакт за всяка държава членка може да бъде намерена на сайта на Европейската комисия на следния интернет адрес: http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_en.htm?topic=work&contacts=id-611492, където има и данни за контакт с бюрата за връзка във всяка една държава членка. нс  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България