Категории:


Към категориите

2017-02-22 18:06:18 - Галина Чочева
Добър ден!Аз и мой колега работихме в Тунис по договори с Министерството на висшето образование и научните изследвания като асистенти до 09.2016 Общо аз 13г. ,а той 10г. Разбрахме, че е подписана и може би влязла в сила спогодба за пенсионно осигуряване на лица работили там.Какви документи са нужни и как да ги набавим. Благодаря предварително

2017-04-28 16:39:48 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЧОЧЕВА, На 1 октомври 2015г. беше подписана Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република. Тя е ратифицирана от Народното събрание, и предстои да влезе в сила на 1 май 2017г. В персоналния обхват на Спогодбата са включени всички осигурени лица, които са или са били подчинени на законодателството на едната или на двете договарящи се страни, бежанците и лицата без гражданство, както и лицата, чиито права произтичат от правата на тези лица. Материалният й обхват е ограничен само до пенсионното законодателство на договарящите страни по Спогодбата. По отношение на Република България това е законодателството относно три вида пенсии от държавното обществено осигуряване: за осигурителен стаж и възраст, пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и наследствените пенсии, изчислени от тях, а по отношение на Тунис – осигурителното законодателство във връзка с публичния и частния сектор по отношение на инвалидните пенсии, пенсиите при старост и наследствените пенсии от социалното осигуряване в публичния и частния сектор. Спогодбата предвижда възможност за сумиране на осигурителни периоди в случаите, в които лицата имат такива периоди по българското и по тунизийското законодателство, но същите не се достатъчни за отпускане на пенсия по едно от двете законодателства. Съгласно спогодбата, всеки осигурителен период, завършен преди датата на влизането й в сила, ще се взема предвид при определяне на правото на пенсия. По смисъла на спогодбата, осигурителен период е който и да било период на вноски, който е признат и завършен съгласно законодателството на една от двете страни, както и всеки друг период, който е признат за приравнен на период на вноски. Това означава, че ако осигурителните Ви периоди бъдат зачетени съгласно тунизийското законодателство и това бъде потвърдено от тунизийския осигурителен институт, периодите Ви на осигуряване в България и Тунис ще бъдат сумирани за преценяване правото на пенсия, след като подаде заявление за отпускане на пенсия. Обръщаме Ви внимание, че спогодбата влиза в сила на 1 май 2017г., но Административното споразумение за прилагане на спогодбата, в което на практика са разписани процедурите и формулярите за прилагане на спогодбата още не е подписано. Съветваме Ви да следите за това на електронната страницата на МТСП. След подписване на административното споразумение, Вие ще имате възможност да подадете заявление за пенсиониране пред Националния осигурителен институт при условията на спогодбата. Е.С.

2017-02-22 18:05:29 - Валентина Трендафилова
Здравейте! Какво възнаграждение трябва да получи работник в Испания ,който е положил извънреден труд?С какъв процент трябва да се увеличи заплащането на извънреден труд в Испания? Благодаря!

2017-03-20 16:10:49 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Трендафилова, Определянето на условията за заплащане и начина на изчисляване на възнагражденията за извънреден труд се уреждат от законодателството на държавата, на чиято територия работите – във Вашия случай – Испания. Ето защо за отговор на поставения от Вас въпрос е необходимо да се обърнете към компетентната испанска институция, а именно към Главна дирекция „Заетост“ към Министерството на заетостта и социалната сигурност на Испания – адрес: Calle Pío Baroja, 6 – 28009 Мадрид, Испания; тел.: +34 913 63 18 25, факс: +34 913 63 20 38, или чрез формата за контакт в официалния сайт на институцията: http://www.empleo.gob.es/mtin-contacto/. В допълнение Ви уведомяваме, че в европейските страни с най-големи български общности има Служби по трудови и социални въпроси. Като част от дейността на СТСВ е предоставянето на информация, отговори на запитвания и консултации относно законовите уредби в областта на трудовата и социалната сфера на ЕС и в съответните държави. В Кралство Испания има СТСВ, към което може да се обърнете за допълнителна информация, като адресът е: https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&lang=&P=563. НА

2017-02-22 14:23:25 - Иванка Цанова
Работила съм в Израел 2001-2007 г.Изпратих документи за признаване на трудов стаж през юли 16г Водих директна кор-ция по тел. изпращах допълнителни док-ти.Получих писмо с отказ-всичко това е трябвало да се свърши до 2015 г,макар че аз съм пенсионирана много преди това,по инвалидност и че не съм израел.гражд.И мога да обжалвам.Как да направя това?

2017-05-29 17:28:48 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Цанова, От 1 септември 2009 г. се прилага Спогодба между Република България и Държавата Израел за социална сигурност и административно споразумение за нейното прилагане. Спогодбата предвижда взаимно зачитане на осигурителния стаж и осигурителни периоди (включително и такива завършени преди нейното влизане в сила, т. е. преди 01.09.2009 г.), придобити съгласно законодателствата на двете държави за преценяване правото на обезщетение и видовете, включени в материалния обхват на спогодбата. Отбелязваме обаче, че всяка от двете държави сама определя своите правила относно обезщетенията и пенсиите, отпускани съгласно собственото си законодателство. С други думи, за да получавате пенсия от Израел е необходимо да отговаряте на изискванията за пенсиониране съгласно разпоредбите на израелското законодателство. От информацията, която сте ни предоставили, изглежда, че отказът за отпускане на пенсия, който желаете да обжалвате, е издаден изцяло по израелското законодателство, а не при прилагане на разпоредбите на Спогодбата между Република България и държавата Израел за социална сигурност. Обръщаме Ви внимание, че обикновено всяка институция, която издава документ, който подлежи на обжалване, поставя сроковете и институцията, пред която актът може да бъде обжалван. В случай, че имате проблем, свързан с удостоверяването на осигурителен стаж, се обърнете за повече информация към Националния осигурителен институт. НА

2017-02-20 19:01:11 - Валя Димитрова
Предприятие има командировани работници по реда на стария чл.121 ал.3 от КТ съгласно заповед за к-ка с право на дневни, пътни и квартирни. Във връзка с пар.2 от ПЗР на новата наредба за к-не имаме 30 дневен период да оформим новите допълнителни споразумения(ДС). Следва ли да заплатим дневните пари по заповедта до датата на сключването на новите ДС?

2017-04-06 10:13:58 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Димитрова, Съгласно § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги е определено, че работодателите и предприятията, които осигуряват временна работа, които са командировали или изпратили работници и служители до влизането в сила на тази наредба, привеждат трудовите правоотношения в съответствие с разпоредбите ѝ в срок до 30 дни от влизането ѝ в сила. Наредбата е влязла в сила на 06.01.2017 г., като работодателите следва до тридесет дена след тази дата да са регулирали трудовите правоотношения с командированите лица, чиято командировка няма да приключи в този срок, съгласно изискванията й. В чл. 2 от Наредбата се изисква работодателят и работникът или служителят да уговарят с допълнително писмено споразумение изменение на съществуващото между тях трудово правоотношение за срока на командироването. До момента на сключването на това допълнително споразумение трудовото правоотношение не е изменено и работодателите трябва да изпълняват задълженията, които са били приложими до сключването му. В това число трябва да се изплатят дължимите се дневни и квартирни пари, които са определени преди това в заповедта за командироване, издадена на основание Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина. нс

2017-02-20 10:48:12 - Владимира Станчевска
Здравейте. От 10 години живея и от 6 работя в Сеул, Южна Корея. Предстои ми завръщане обратно в Европа и бих искала да попитам каква е процедурата и необходимите документи, както и от къде следва те да бъдат извадени, за да ми се признае трудовият и осигурирелен стаж от Корея в България, както и в целият Европейски Съюз. Благодаря предварително.

2017-04-04 13:38:14 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Станчевска, Спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Корея е в сила от 1.03.2010 г., бон. в ДВ, бр. 12 от 12.02.2010 г.. Спогодбата не предвижда възможността за признаване и зачитане на трудов стаж, а само на осигурителни периоди с оглед придобиване и ползване на права на социална сигурност. Пълния текст на договора може да намерите на ел. страница на Министерство на труда и социалната политика и по специално на следния ел. адрес http://www.mlsp.government.bg/bg/integration/agreements/. В персоналния обхват на Спогодбата са включени всички осигурени лица, които са или са били подчинени на законодателството на договарящите страни, както и други лица, чиито права произтичат от правата на горепосочените лица. В материалния обхват от българска страна са включени пенсиите за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и наследствени пенсии от горните видове, както и определянето на приложимо законодателство с оглед включване в българското държавно обществено осигуряване (внасяне на вноски). Спогодбата предвижда взаимно зачитане на осигурителните периоди, придобити съгласно законодателствата на двете държави, като те се сумират за преценяване правото на пенсии от видовете, включени в посоченият по-горе материален обхват. В случаите, когато лицето отговаря на условията за отпускане на пенсия, без да е необходимо сумиране на осигурителните периоди, пенсията се отпуска и изплаща изключително съгласно законодателството на тази Договаряща страна, чиито условия са изпълнени. В Спогодбата са включени разпоредби за административно сътрудничество, които са доразвити чрез Административно споразумение за прилагане на спогодбата. Орган за връзка за България за посочените по-горе обезщетения е Националният осигурителен институт. Процедурата за потвърждаване на осигурителния стаж в другата държава се движи по служебен път, чрез договорените формуляри между двете страни. За целта е необходимо при подаване на заявление за отпускане на пенсия да посочите, че имате осигурителен стаж и в другата държава. Осигурителни периоди придобити съгласно законодателството на една от двете държави, трябва да се вземат предвид от другата при преценяване правото на обезщетения от видовете, включени в материалния обхват на договора. По отношение на трудовия стаж - правната уредба на признаването и зачитането на трудов стаж по българското законодателство се съдържа в чл. 351 от Кодекса на труда и Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. На основание на тези текстове не е възможно да се зачете периода Ви на работа в Южна Корея като трудов стаж по българското законодателство. ЕС

2017-02-15 13:29:47 - Анелия Огнянова
Здравейте, фирма ЦЕЦЕЕС-България ООД, която представлявам, командирова за по 2-3дни (1-2пъти в годината)инженери за извършване на сервизна дейност в държава ЕС. Приложима ли е Наредбата обн. ДВ бр.2 от 06.01.2017? Какви документи трябва да има командирования в чуждата държава? От къде да получим информация за минималните условия за всяка държава?

2017-04-06 10:16:22 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жа Огнянова, Съгласно описаната от Ваша страна фактическа обстановка може да се направи заключението, че работниците и служителите ще бъдат командировани в други държави членки на ЕС за извършване на определена работа, която е част от стопанската дейност на работодателя, въз основа на договор за услуга между него и ползвателя на услугата, установен в другата държава. Поради това командироването на тези работници и служители ще попадне в обхвата на чл. 121а, ал. 1, т. 1, буква „а“ от КТ. При командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги е задължително да бъдат спазени изискванията на Наредба за условията и реда за командироването и изпращането на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (Наредбата). Съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредбата при командироване на работници или служители в случаите по чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ работодателят и работникът или служителят уговарят с допълнително писмено споразумение изменение на съществуващото между тях трудово правоотношение за срока на командироването. Елементите, по които трябва да бъде постигнато споразумение са изброени в ал. 2 на горецитираната разпоредба. Също така работодателят има задължение предварително писмено да запознае работника или служителя с условията на работа в приемащата държава, публикувани на единния официален национален уебсайт на съответната държава, не по-късно от един работен ден преди началната дата на командироването, съгласно чл. 8 от Наредбата. Всяка една държава – членка на ЕС има задължение да публикува информация за минималните условия на работа, които се прилагат спрямо командированите на нейна територия работници и служители в единен национален уебсайт, съгласно чл. 5 от Директива 2014/67/ЕС. Информация за единните национални уебсайтове и лицата за контакт за всяка държава членка може да бъде намерена на сайта на Европейската комисия в частта „Граждани“, раздел „Работа в чужбина“ – отделение „Бюра за връзка за командировани работници“ на следния интернет адрес: http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_en.htm?topic=work&contacts=id-611492, където има и данни за контакт с бюрата за връзка във всяка една държава членка. За улесняване на българските работодатели Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ е събрала и обобщила информация за условията на труд във всяка една държава – членка. Тази информация е организирана под формата на таблица, в която са включени и интернет линковете, от където може да бъде сверена актуалността на данните. Таблицата е налична на интернет адрес: http://www.gli.government.bg/page.php?c=56, в рубриката работа на българи в чужбина. В случай че няма официален уебсайт или в него няма необходимата информация, българските работодатели имат възможност да отправят официално запитване до лицето за контакт във всяка една държава, посочено в горецитирания сайт на Европейската комисия. нс

2017-02-15 12:10:08 - Полина Кирова
Попада ли в хипотезата на чл. 121а, ал.1, т. 1 от КТ командироване, при което български работодател изпраща свой служител в друго предприятие от същата група предприятия в чужбина за целите на участие в бизнес срещи или обучение без между двете предприятия да има сключен договор за предоставяне на услуги?

2017-10-04 11:16:06 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Кирова, Приложението на чл. 121а, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Кодекса на труда (КТ) - командироването в група предприятия е налице, когато работникът или служителят е командирован с цел извършване на работа. Считаме, че когато работникът или служителят е командирован за участие в международна конференция, обучение и други, при които не се полага труд срещу възнаграждение, независимо дали се провеждат в предприятие от същата група или в предприятие извън групата, командироването следва да се извърши при спазване на условията и реда на чл. 121 от КТ и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. При командироване на работник или служител за полагане на труд в дружество от същата група предприятия, което е установено на територията на друга държава членка, приложимите изисквания са на чл. 121а от КТ във връзка с Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. В описания от Вас случай може да се направи заключението, че лицата няма полагат труд в предприятието от същата група предприятия, поради което считаме, че следва да бъде прилаган режимът на чл. 121 от КТ.нс

2017-02-13 15:43:26 - Лариса калайджиева
На 55 години, имам непрекъснат български стаж 17 години, получавам от Русии пенсию 100 лв, имам ли право на платена борса или поне борса за стаж.

2017-03-28 14:43:13 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Калайджиева, Съгласно чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване, едно от условията за получаване на парично обезщетение за безработица е лицето да не е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава. Предвид предоставената от Вас информация, че получавате пенсия от Русия, няма да имате право да получите парично обезщетение за безработица, следователно това време няма да може да се зачете за осигурителен стаж. НА

2017-02-12 11:06:00 - Илиана Тодорова
Здравейте, работя от няколко месеца в Германия. Осигурявам се в Германия. Връщам се в България и там имам нова работа, но планираме и бебе. Въпросът ми е какво става, ако забременея в България? Ще се зачете ли социалното ми осигуряване в Германия, така че след това в България да имам право на майчинство? Какви документи са нужни от Германия?

2017-04-06 10:26:49 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Тодорова, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС в областта на социалната сигурност се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) 987/2009, установяващ процедура за неговото прилагане. Тези регламент урежда ползването на правата от системите за социална сигурност, когато дадено лице е живяло и/или работило в няколко държави-членки на ЕС. Основен принцип по Регламент 883/2004 за координация на системите за социална сигурност, е че спрямо едно лице е приложимо само едно законодателство. Правилата, по които се определя това приложимо законодателство се съдържат в дял ІІ от Регламент 883/2004. Основен принцип е, че ако едно лице осъществява дейност като наето или самостоятелно заето лице в една държава членка, спрямо него се прилага законодателството на тази държава-членка. От писмото Ви става ясно, че работите и се осигурявате в Германия, следователно към момента сте подчинена изцяло на немското законодателство. За да имате право на обезщетения за майчинство по българското законодателство, Вие следва да работите и да се осигурявате в България. За придобиване право на обезщетение за бременност и раждане (регламентирано в чл. 48а от КСО) е необходимо лицата да са осигурени за общо заболяване и майчинство (т.е да работят по трудово, служебно или друго правоотношение) 12 месеца. Периодите Ви на работа в Германия ще се сумират с тези, които ще придобиете и в България, ако е необходимо за придобиване право на обезщетението за бременност и раждане. Потвърждаването на съответните осигурителни периоди между компетентните институции се осъществява по служебен път. Паричните обезщетения за бременност и раждане в България се отпускат от Националния осигурителен институт. МХ/ТПООУТ

2017-02-10 11:23:20 - Цонка Иванова
2. Във връзка с командироването на работници в държава членка на ЕС следва ли да се отчита и заплаща по условията на чл. 121а от КТ, командироване на служители, които извършват доставка на произведена от фирмата продукция до държава членка на ЕС. Пример доставка на собствени продукти със собствен транспорт до Гърция - продължителност на командировката 2 дни.

2017-04-06 10:34:20 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Иванова, Съгласно описаната от Ваша страна фактическа обстановка може да се направи заключението, че работниците и служителите няма бъдат командировани в други държави членки на ЕС за извършване на определена работа, на основание на договор за услуга между работодателя им и ползвателя на услугата, установен в другата държава. Поради това командироването на тези работници и служители не би следвало да попадне под обхвата на чл. 121а, ал. 1 от КТ. В случая, който Вие описвате, приложимото законодателство е чл. 121 от КТ и изискванията на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. нс

2017-02-09 15:17:03 - Биляна Кирова
Здравейте. Следва ли Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги да се прилага за лицата, предоставящи транспортни услуги – за шофьорите или се прилага старият ред на командироване по Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина? Ако е съгласно новата наредба и пътуването ще се осъществи в рамкките на няколко държави, как ще се определя коя е приемащата държава? За всички държави ли трябва да се посочат минимални ставки и условия в допълнителното споразумение?

2017-04-20 08:46:24 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Кирова, Съгласно чл. 2 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги са изключени от приложението на новия режим единствено предприятията от търговския флот по отношение на морските лица. Съгласно текстовете на чл. 121а от КТ имат приложение спрямо предприятията, които командироват транспортни работници. В тази връзка новият режим се прилага в следните безспорни хипотези: извършване на каботаж в друга държава членка; командироване в рамките на същата група предприятия; изпращане на транспортен работник от предприятие, което осигурява временна работа, регистрирано по българското законодателство в предприятие ползвател, което е установено на територията на друга държава членка. При описаните по-горе случаи приложимото право ще е на държавата, където се извършва каботажа; където е установено предприятието, в което е командировано лицето или където е дейността на предприятието ползвател. Предвид разнородната практика относно прилагането на Директива 96/71/ЕО, налична във всяка една от държави членки, и с оглед избягването на санкции за нарушение на трудовото законодателство на приемащата държава членка, винаги преди командироване или изпращане е добре да се направи справка на единния национален уебсайт и/или да се отправи запитване до лицето за контакт по директивата в приемащата държава членка относно изискванията, които следва да се спазват, с оглед на спецификата на всеки конкретен случай. Информация за единните национални уебсайтове и лицата за контакт за всяка държава членка може да бъде намерена на сайта на Европейската комисия на следния интернет адрес: http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_en.htm?topic=work&contacts=id-611492, където има и данни за контакт с бюрата за връзка във всяка една държава членка. нс

2017-02-09 15:03:48 - Ива Ханчева
Здравейте. Във връзка с прилагането на новия чл. 121а от КТ и Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги: 1. Как се процедира в случаите, когато в приемащата държава няма определено минимално трудово възнаграждение? 2. Как се действа, когато минималната работна заплата в приемащата държава е по-ниска от тази в България? 3. Необходимо ли е размерът на минималната ставка в приемащата държава да се впише в Допълнителното споразумение?

2017-04-06 09:10:08 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 6 от Наредба за командироването и изпращането на работниците и служителите в рамките на предоставяне на услуги работодателят, съответно предприятието, което осигурява временна работа, и работникът или служителят не могат да договорят размер на трудовото възнаграждение, по-нисък от минималната работна заплата или от минималните ставки на заплащане, установени за същата или сходна работа в приемащата държава със законови, подзаконови или административни разпоредби, колективни трудови договори, арбитражни решения, обявени за общоприложими по съответния ред. Информация по какъв начин е определена минималната работна заплата във всяка една държава може да бъде намерена на за единния национален уебсайт на съответната държава, в който има и лицата за контакт за всяка държава членка. Списък с бюрата за връзка и националните уебсайтове може да бъде намерена на сайта на Европейската комисия на следния интернет адрес: http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_en.htm?topic=work&contacts=id-611492. Преди командироване работодателят е длъжен да събере информация относно приложимите ставки на заплащане в приемащата държава. В случай, че в държавата членка, където ще бъде командирован работника или служителя, няма общоприложима минимална заплата или минималната работна заплата е по-ниска от приетата съгласно българското законодателство, страните по трудовото правоотношение следва да договорят трудово възнаграждение, което не е по-ниско от приетото в Република България. Целта на законодателството е да се гарантират по-благоприятните условия на командированите работници и служители. В допълнителното споразумение трябва да се съдържат минимално изискуемите елементите, по които са постигнали съгласие страните по трудовото правоотношение. В тази връзка не е необходимо вписване на размера на минималните ставки на заплащане в приемащата държава, а договарянето на възнаграждение, съгласно изискванията на законодателството. нс

2017-02-09 14:59:55 - Пламена Димитрова
Здравейте, във връзка с прилагането на новия чл. 121а от КТ и Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги: 1. Необходимо ли е да се изготви отделна Заповед за командироване или тя се замества от Допълнителното Споразумение между работодателя и работника / служителя? 2. Дължат ли се дневни пари, при положение че в Наредбата не е изрично уредено, или отпадат като задължение? 3. Трябва ли да се изисква отделно писмено съгласие на служителя при командироване за срок над 30 дни и в в случаите на чл. 310 от КТ?

2017-04-06 09:12:55 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Командироването в рамките на предоставяне на услуги се извършва чрез подписване на допълнително споразумение, чието основание е чл. 2, ал. 1 от Наредба за командироването и изпращането на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. Поради обстоятелството, че командироването става по двустранно споразумение между страните по трудовото правоотношение, издаването на заповед от страна на работодателя не е обосновано. Заплащането на командировъчни пари е уредено изрично в разпоредбите на чл.215, ал.2 от КТ и чл.2, ал.2, т.7 във връзка с чл.4 и 5 от Наредбата. Разпоредбата на чл.215, ал.2 КТ предвижда, че при командироване или изпращане в рамките на предоставянето на услуги работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни пари. Поради това работодателят има задължение да заплаща пътните пари. За дневните и квартирните пари е оставена възможност за договаряне от страните по трудовото правоотношение, т.е. работодателят няма задължение да ги предоставя, когато не са договорени във финансовите условия на командировката, които са задължителен реквизит в споразумението, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 7 от Наредбата. Не е необходимо писмено съгласие от работника или служителя при командироване в рамките на предоставяне на услуги по правилата на чл. 121а от КТ, поради обстоятелството, че страните по трудовото правоотношение трябва предварително да са постигнали споразумение в писмена форма, което е за целия период на командироването, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата. нс

2017-02-06 13:56:45 - Деяна Ненова
Здравейте! Бих искала да задам въпрос във връзка с промените на чл. 121 и чл. 121 а от КТ. Следвали да се прилагат разпоредбите и за шофьори, които се командироват зад граница само за няколко дни. Т.е започва курс до Унгария на 03.02.2017 г. и се завръща на 11.02.2017 г. Ако следва да се приложат, как следва да се изчисли възнаграждението?

2017-04-20 08:51:22 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Ненова, Съгласно чл. 2 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги са изключени от приложението на новия режим единствено предприятията от търговския флот по отношение на морските лица. Съгласно текстовете на чл. 121а от КТ имат приложение спрямо предприятията, които командироват транспортни работници. В тази връзка новият режим се прилага в следните безспорни хипотези: извършване на каботаж в друга държава членка; командироване в рамките на същата група предприятия; изпращане на транспортен работник от предприятие, което осигурява временна работа, регистрирано по българското законодателство в предприятие ползвател, което е установено на територията на друга държава членка. При командироване по новият режим няма значение срокът на командироване. При положение, че за всяка една конкретна командировка следва да се прилагат разпоредбите на чл. 121а от КТ, то с работника или служителя трябва да се договори размер на трудовото възнаграждение, който не е по-малък от обявения за общоприложим в приемащата държава, съгласно чл. 6, ал. 2 от Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. При описаните по-горе случаи приложимото право ще е на държавата, където се извършва каботажният превоз; където е установено предприятието от същата група предприятия, в което е командировано лицето; където е дейността на предприятието ползвател. Предвид разнородната практика относно прилагането на Директива 96/71/ЕО, налична във всяка една от държави членки, и с оглед избягването на санкции за нарушение на трудовото законодателство на приемащата държава членка, винаги преди командироване или изпращане е добре да се направи справка на единния национален уебсайт и/или да се отправи запитване до лицето за контакт по директивата в приемащата държава членка относно изискванията, които следва да се спазват, с оглед на спецификата на всеки конкретен случай. Информация за единните национални уебсайтове и лицата за контакт за всяка държава членка може да бъде намерена на сайта на Европейската комисия на следния интернет адрес: http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_en.htm?topic=work&contacts=id-611492, където има и данни за контакт с бюрата за връзка във всяка една държава членка. нс

2017-02-01 14:53:03 - Веселин Каменов
Горещият телефон на АСП 02/935 05 50 активен ли е?

2017-03-07 12:10:08 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Каменов, За отговор на поставения от Вас въпрос следва да се обърнете към Агенцията за социално подпомагане на имейл адрес: ok@asp.government.bg или тел (02) 811 96 07. НА

2017-02-01 13:04:29 - Татяна Маринова
Здравейте, искам да попитам следното: Пенсионер съм и живея в България. С какъв документ, от коя институция и в какъв срок ще бъда уведомена след като подам заявление за изчисляване на полагащия ми се размер на пенсия от работа във Франция, тъй като навърших тяхната изискваща се възраст? Благодаря предварително!

2017-03-15 11:38:46 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Маринова, Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност в ЕС. Съгласно горепосочените регламенти, всяка държава членка, в която сте били осигурявани, ще трябва да изплаща пенсия (ако отговаряте на условията за това), когато достигнете установената в нея пенсионна възраст, като всяка държава изплаща пенсия, съответстваща на собствените й осигурителни периоди. Заявлението за получаване на пенсия следва да подадете пред компетентните органи на държавата по пребиваване – във Вашия случай – съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, което ще бъде отговорно за обработката на Вашата молба. Кореспонденцията между българските и френските институциите следва да се извърши по служебен път чрез специално създадени за целта формуляри. След финализиране на процедурата ще бъдете уведомена от НОИ за решението на френската институция. Бихме искали също така да отбележим, че в координационните регламенти няма предвидени изрични срокове за обмен на информация. Въпреки това съгласно чл. 2, пар. 2 от Регламент 987/2009 се изисква институциите незабавно да предоставят или обменят всички данни, необходими за установяването и определянето на правата и задълженията на лицата, за които е приложим основният регламент. Ето защо следва да се очаква информацията да бъде обработена от компетентните институции в разумни срокове. НА

2017-01-20 10:12:20 - Илиана Стойчева
Чл.121 от КТ отнася ли се за шофьорите извършващи международни превози м-у различни държави в Европа. Договора е сключен с австр. фирма с наши тирове да се изпълняват заявки на австр. фирма. Как се смята ставката, като в един ден тира може да е в няколко държави? Ако трябва да се смята може ли да дадете пример - днес е в 4 д-ви по 6 часа?

2017-10-16 12:55:44 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Стойчева, Командироването на транспортни работници, които осъществяват международни превози, се осъществява съгласно чл. 121 от Кодекса на труда (КТ) и Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ), освен ако не попада в режима на командироването по чл. 121а от КТ. Разпоредбите на чл. 121а от КТ и Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (Наредбата за командироването и изпращането) се прилагат спрямо транспортните работници в следните безспорни случаи: при извършване за каботажни превози; при командироване в рамките на същата група предприятия; при изпращане на транспортен работник от предприятие, което осигурява временна работа, регистрирано по българското законодателство в предприятие ползвател, което е установено на територията на друга държава членка. В описаните случаи приложимото право ще е на държавата, където се извършва каботажният превоз; където е установено предприятието от същата група предприятия, в което е командировано лицето; където е дейността на предприятието ползвател, като между командирования работник или служител и работодателя трябва да бъдат договорени не по-малко от минималните условия на работа, приети в приемащата държава. При командироване или изпращане по реда на чл. 121а от КТ страните по трудово правоотношение не могат да договарят размер на основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, по-нисък от минималната работна заплата или от минималните ставки на заплащане, установени за същата или сходна работа в приемащата държава със законови, подзаконови или административни разпоредби, колективни трудови договори, арбитражни решения, обявени за общоприложими по съответния ред (чл. 6, ал. 2 от Наредбата за командироването и изпращането). Предвид разнородната практика във всяка една от държави членки относно прилагането на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги в сектора на международния транспорт, и с оглед избягването на санкции за нарушение на трудовото законодателство на приемащата държава членка, винаги преди командироване или изпращане е добре да се направи справка на единния национален уебсайт и/или да се отправи запитване до лицето за контакт по директивата в приемащата държава членка относно изискванията, които следва да се спазват, с оглед на спецификата на всеки конкретен случай. Информация за единните национални уебсайтове и лицата за контакт за всяка държава членка може да бъде намерена на сайта на Европейската комисия на следния интернет адрес: http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_en.htm?topic=work&contacts=id-611492, където има и данни за контакт с бюрата за връзка във всяка една държава членка. нс

2017-01-16 10:46:49 - Sali
Здр имам 22години стаж в бг и 3години в холандия и съм на 58 години кога мога да се пенсионирам в бг

2017-03-27 17:16:25 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
От момента на присъединяването на Република България към ЕС в отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС в областта на социалната сигурност се прилага Регламент № 883/2004. Този регламент урежда ползването на правата от системите за социална сигурност, когато сте живяли или работили в няколко държави членки на ЕС. За да ползвате социални права, включително пенсионни права, следва да посочите на съответната компетентна институция, в държавата, в която живеете към момента на подаване на искането за ползване на определени права (ако живеете в България – на Националния осигурителен институт), че имате осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС (Холандия). Институцията, приела заявлението Ви ще го препрати в другата държава по служебен път, като тя също по служебен път ще потвърди осигурителните Ви периоди. Придвижването на заявленията и документи се извършва между компетентните институции, чрез така наречените структурирани електронни документи и преносими документи. При подаване на заявлението, осигурителните периоди, придобити вследствие на заетост, легално упражнена на територията на ЕС или легално пребиваване в друга/и държава/и-членка/и на ЕС се сумират, като всяка държава-членка потвърждава „своите” осигурителните периоди (т.е. тези периоди, които са регистрирани по нейното законодателство и имат правно значение по това законодателство). Условията за пенсиониране по българското законодателство са регламентирани в разпоредбата на чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Съгласно посочената разпоредба право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2017г. се придобива при навършване на възраст 61 години от жените и 64 години от мъжете и осигурителен стаж 35 години и 4 месеца за жените и 38 години и 4 месеца за мъжете. Възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва: - до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. - с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст; - възрастта за мъжете се увеличава от 1 януари 2018 г. - с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст. Следва да имате предвид, че осигурителният стаж също се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете. За лицата, които не отговарят на посочените по-горе условия е предвидена възможност да придобият право на пенсия при навършване на възраст 66 години за 2017 г. и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. Възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст (чл. 68, ал. 3от КСО). МХ/ТПООУТ

2017-01-13 10:12:37 - Валентина Каменова
Работя в Англия целогодишно. С договор и всичките си полагаеми се осигуровки както е по закон в Англия. Бременна съм и смятам да ползвам отпуските по бременност и раждане в България. Какво трябва да направя за да получавам обезщетенията и всички останали плащания в България?

2017-01-17 15:24:36 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Каменова, В отношенията между държави-членки на ЕС се прилага Регламент 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент 987/2009, установяващ процедурата за неговото прилагане. Тези регламенти уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност (в това число и обезщетения за майчинство – чл.3, т.1, б. “б” от Регламент 883/2004), когато едно лице живее или работи легално в няколко държави-членки на ЕС. Основен принцип по Регламент 883/2004 за координация на системите за социална сигурност е, че спрямо едно лице е приложимо само едно законодателство. Правилата, по които се определя това приложимо законодателство се съдържат в дял ІІ от Регламент 883/2004. Основен принцип е, че ако едно лице осъществява дейност като наето или самостоятелно заето лице в една държава членка, спрямо него се прилага законодателството на тази държава-членка. От изложението във Вашето запитване правим извода, че Вие сте подчинена изцяло на английското законодателство, тъй като Англия е държавата по последната Ви заетост и следователно всички обезщетения ще се определят по това законодателство. Какви са условията за отпускане на тези обезщетения, зависи само и единствено от английското законодателство, по което Министерство на труда и социалната политика на Р България не е компетентно. Съветваме Ви, да се свържете с компетентната институция на Англия, която преценява правото и отпуска обезщетения за майчинство. Подробна информация за условията за отпускане на това обезщетение може да намерите и на следния ел. адрес: https://www.gov.uk/maternity-pay-leave ЕС

2017-01-10 16:51:34 - Наталия Пенева
Във връзка с приетата Наредба към чл.121а от КТ, моля да ни отговорите можем ли да командироваме лица наети по извънтрудови правоотношения в друга държава членка за преоставяне на услуги?

2017-10-04 13:50:10 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Пенева, Съгласно чл. 121а, ал. 3 от Кодекса на труда работник или служител може да бъде командирован или изпратен в рамките на предоставяне на услуги, когато за целия период на командироването или на изпращането съществува трудово правоотношение между него и командироващия или изпращащия работодател. В тази връзка считаме, че по реда на чл. 121а от КТ не могат да се командироват лица наети по извънтрудови правоотношения. нс  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България