Категории:


Към категориите

2017-02-09 15:17:03 - Биляна Кирова
Здравейте. Следва ли Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги да се прилага за лицата, предоставящи транспортни услуги – за шофьорите или се прилага старият ред на командироване по Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина? Ако е съгласно новата наредба и пътуването ще се осъществи в рамкките на няколко държави, как ще се определя коя е приемащата държава? За всички държави ли трябва да се посочат минимални ставки и условия в допълнителното споразумение?

2017-04-20 08:46:24 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Кирова, Съгласно чл. 2 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги са изключени от приложението на новия режим единствено предприятията от търговския флот по отношение на морските лица. Съгласно текстовете на чл. 121а от КТ имат приложение спрямо предприятията, които командироват транспортни работници. В тази връзка новият режим се прилага в следните безспорни хипотези: извършване на каботаж в друга държава членка; командироване в рамките на същата група предприятия; изпращане на транспортен работник от предприятие, което осигурява временна работа, регистрирано по българското законодателство в предприятие ползвател, което е установено на територията на друга държава членка. При описаните по-горе случаи приложимото право ще е на държавата, където се извършва каботажа; където е установено предприятието, в което е командировано лицето или където е дейността на предприятието ползвател. Предвид разнородната практика относно прилагането на Директива 96/71/ЕО, налична във всяка една от държави членки, и с оглед избягването на санкции за нарушение на трудовото законодателство на приемащата държава членка, винаги преди командироване или изпращане е добре да се направи справка на единния национален уебсайт и/или да се отправи запитване до лицето за контакт по директивата в приемащата държава членка относно изискванията, които следва да се спазват, с оглед на спецификата на всеки конкретен случай. Информация за единните национални уебсайтове и лицата за контакт за всяка държава членка може да бъде намерена на сайта на Европейската комисия на следния интернет адрес: http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_en.htm?topic=work&contacts=id-611492, където има и данни за контакт с бюрата за връзка във всяка една държава членка. нс

2017-02-09 15:03:48 - Ива Ханчева
Здравейте. Във връзка с прилагането на новия чл. 121а от КТ и Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги: 1. Как се процедира в случаите, когато в приемащата държава няма определено минимално трудово възнаграждение? 2. Как се действа, когато минималната работна заплата в приемащата държава е по-ниска от тази в България? 3. Необходимо ли е размерът на минималната ставка в приемащата държава да се впише в Допълнителното споразумение?

2017-04-06 09:10:08 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 6 от Наредба за командироването и изпращането на работниците и служителите в рамките на предоставяне на услуги работодателят, съответно предприятието, което осигурява временна работа, и работникът или служителят не могат да договорят размер на трудовото възнаграждение, по-нисък от минималната работна заплата или от минималните ставки на заплащане, установени за същата или сходна работа в приемащата държава със законови, подзаконови или административни разпоредби, колективни трудови договори, арбитражни решения, обявени за общоприложими по съответния ред. Информация по какъв начин е определена минималната работна заплата във всяка една държава може да бъде намерена на за единния национален уебсайт на съответната държава, в който има и лицата за контакт за всяка държава членка. Списък с бюрата за връзка и националните уебсайтове може да бъде намерена на сайта на Европейската комисия на следния интернет адрес: http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_en.htm?topic=work&contacts=id-611492. Преди командироване работодателят е длъжен да събере информация относно приложимите ставки на заплащане в приемащата държава. В случай, че в държавата членка, където ще бъде командирован работника или служителя, няма общоприложима минимална заплата или минималната работна заплата е по-ниска от приетата съгласно българското законодателство, страните по трудовото правоотношение следва да договорят трудово възнаграждение, което не е по-ниско от приетото в Република България. Целта на законодателството е да се гарантират по-благоприятните условия на командированите работници и служители. В допълнителното споразумение трябва да се съдържат минимално изискуемите елементите, по които са постигнали съгласие страните по трудовото правоотношение. В тази връзка не е необходимо вписване на размера на минималните ставки на заплащане в приемащата държава, а договарянето на възнаграждение, съгласно изискванията на законодателството. нс

2017-02-09 14:59:55 - Пламена Димитрова
Здравейте, във връзка с прилагането на новия чл. 121а от КТ и Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги: 1. Необходимо ли е да се изготви отделна Заповед за командироване или тя се замества от Допълнителното Споразумение между работодателя и работника / служителя? 2. Дължат ли се дневни пари, при положение че в Наредбата не е изрично уредено, или отпадат като задължение? 3. Трябва ли да се изисква отделно писмено съгласие на служителя при командироване за срок над 30 дни и в в случаите на чл. 310 от КТ?

2017-04-06 09:12:55 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Командироването в рамките на предоставяне на услуги се извършва чрез подписване на допълнително споразумение, чието основание е чл. 2, ал. 1 от Наредба за командироването и изпращането на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. Поради обстоятелството, че командироването става по двустранно споразумение между страните по трудовото правоотношение, издаването на заповед от страна на работодателя не е обосновано. Заплащането на командировъчни пари е уредено изрично в разпоредбите на чл.215, ал.2 от КТ и чл.2, ал.2, т.7 във връзка с чл.4 и 5 от Наредбата. Разпоредбата на чл.215, ал.2 КТ предвижда, че при командироване или изпращане в рамките на предоставянето на услуги работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни пари. Поради това работодателят има задължение да заплаща пътните пари. За дневните и квартирните пари е оставена възможност за договаряне от страните по трудовото правоотношение, т.е. работодателят няма задължение да ги предоставя, когато не са договорени във финансовите условия на командировката, които са задължителен реквизит в споразумението, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 7 от Наредбата. Не е необходимо писмено съгласие от работника или служителя при командироване в рамките на предоставяне на услуги по правилата на чл. 121а от КТ, поради обстоятелството, че страните по трудовото правоотношение трябва предварително да са постигнали споразумение в писмена форма, което е за целия период на командироването, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата. нс

2017-02-06 13:56:45 - Деяна Ненова
Здравейте! Бих искала да задам въпрос във връзка с промените на чл. 121 и чл. 121 а от КТ. Следвали да се прилагат разпоредбите и за шофьори, които се командироват зад граница само за няколко дни. Т.е започва курс до Унгария на 03.02.2017 г. и се завръща на 11.02.2017 г. Ако следва да се приложат, как следва да се изчисли възнаграждението?

2017-04-20 08:51:22 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Ненова, Съгласно чл. 2 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги са изключени от приложението на новия режим единствено предприятията от търговския флот по отношение на морските лица. Съгласно текстовете на чл. 121а от КТ имат приложение спрямо предприятията, които командироват транспортни работници. В тази връзка новият режим се прилага в следните безспорни хипотези: извършване на каботаж в друга държава членка; командироване в рамките на същата група предприятия; изпращане на транспортен работник от предприятие, което осигурява временна работа, регистрирано по българското законодателство в предприятие ползвател, което е установено на територията на друга държава членка. При командироване по новият режим няма значение срокът на командироване. При положение, че за всяка една конкретна командировка следва да се прилагат разпоредбите на чл. 121а от КТ, то с работника или служителя трябва да се договори размер на трудовото възнаграждение, който не е по-малък от обявения за общоприложим в приемащата държава, съгласно чл. 6, ал. 2 от Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. При описаните по-горе случаи приложимото право ще е на държавата, където се извършва каботажният превоз; където е установено предприятието от същата група предприятия, в което е командировано лицето; където е дейността на предприятието ползвател. Предвид разнородната практика относно прилагането на Директива 96/71/ЕО, налична във всяка една от държави членки, и с оглед избягването на санкции за нарушение на трудовото законодателство на приемащата държава членка, винаги преди командироване или изпращане е добре да се направи справка на единния национален уебсайт и/или да се отправи запитване до лицето за контакт по директивата в приемащата държава членка относно изискванията, които следва да се спазват, с оглед на спецификата на всеки конкретен случай. Информация за единните национални уебсайтове и лицата за контакт за всяка държава членка може да бъде намерена на сайта на Европейската комисия на следния интернет адрес: http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_en.htm?topic=work&contacts=id-611492, където има и данни за контакт с бюрата за връзка във всяка една държава членка. нс

2017-02-01 14:53:03 - Веселин Каменов
Горещият телефон на АСП 02/935 05 50 активен ли е?

2017-03-07 12:10:08 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Каменов, За отговор на поставения от Вас въпрос следва да се обърнете към Агенцията за социално подпомагане на имейл адрес: ok@asp.government.bg или тел (02) 811 96 07. НА

2017-02-01 13:04:29 - Татяна Маринова
Здравейте, искам да попитам следното: Пенсионер съм и живея в България. С какъв документ, от коя институция и в какъв срок ще бъда уведомена след като подам заявление за изчисляване на полагащия ми се размер на пенсия от работа във Франция, тъй като навърших тяхната изискваща се възраст? Благодаря предварително!

2017-03-15 11:38:46 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Маринова, Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност в ЕС. Съгласно горепосочените регламенти, всяка държава членка, в която сте били осигурявани, ще трябва да изплаща пенсия (ако отговаряте на условията за това), когато достигнете установената в нея пенсионна възраст, като всяка държава изплаща пенсия, съответстваща на собствените й осигурителни периоди. Заявлението за получаване на пенсия следва да подадете пред компетентните органи на държавата по пребиваване – във Вашия случай – съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, което ще бъде отговорно за обработката на Вашата молба. Кореспонденцията между българските и френските институциите следва да се извърши по служебен път чрез специално създадени за целта формуляри. След финализиране на процедурата ще бъдете уведомена от НОИ за решението на френската институция. Бихме искали също така да отбележим, че в координационните регламенти няма предвидени изрични срокове за обмен на информация. Въпреки това съгласно чл. 2, пар. 2 от Регламент 987/2009 се изисква институциите незабавно да предоставят или обменят всички данни, необходими за установяването и определянето на правата и задълженията на лицата, за които е приложим основният регламент. Ето защо следва да се очаква информацията да бъде обработена от компетентните институции в разумни срокове. НА

2017-01-20 10:12:20 - Илиана Стойчева
Чл.121 от КТ отнася ли се за шофьорите извършващи международни превози м-у различни държави в Европа. Договора е сключен с австр. фирма с наши тирове да се изпълняват заявки на австр. фирма. Как се смята ставката, като в един ден тира може да е в няколко държави? Ако трябва да се смята може ли да дадете пример - днес е в 4 д-ви по 6 часа?

2017-10-16 12:55:44 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Стойчева, Командироването на транспортни работници, които осъществяват международни превози, се осъществява съгласно чл. 121 от Кодекса на труда (КТ) и Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ), освен ако не попада в режима на командироването по чл. 121а от КТ. Разпоредбите на чл. 121а от КТ и Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (Наредбата за командироването и изпращането) се прилагат спрямо транспортните работници в следните безспорни случаи: при извършване за каботажни превози; при командироване в рамките на същата група предприятия; при изпращане на транспортен работник от предприятие, което осигурява временна работа, регистрирано по българското законодателство в предприятие ползвател, което е установено на територията на друга държава членка. В описаните случаи приложимото право ще е на държавата, където се извършва каботажният превоз; където е установено предприятието от същата група предприятия, в което е командировано лицето; където е дейността на предприятието ползвател, като между командирования работник или служител и работодателя трябва да бъдат договорени не по-малко от минималните условия на работа, приети в приемащата държава. При командироване или изпращане по реда на чл. 121а от КТ страните по трудово правоотношение не могат да договарят размер на основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, по-нисък от минималната работна заплата или от минималните ставки на заплащане, установени за същата или сходна работа в приемащата държава със законови, подзаконови или административни разпоредби, колективни трудови договори, арбитражни решения, обявени за общоприложими по съответния ред (чл. 6, ал. 2 от Наредбата за командироването и изпращането). Предвид разнородната практика във всяка една от държави членки относно прилагането на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги в сектора на международния транспорт, и с оглед избягването на санкции за нарушение на трудовото законодателство на приемащата държава членка, винаги преди командироване или изпращане е добре да се направи справка на единния национален уебсайт и/или да се отправи запитване до лицето за контакт по директивата в приемащата държава членка относно изискванията, които следва да се спазват, с оглед на спецификата на всеки конкретен случай. Информация за единните национални уебсайтове и лицата за контакт за всяка държава членка може да бъде намерена на сайта на Европейската комисия на следния интернет адрес: http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_en.htm?topic=work&contacts=id-611492, където има и данни за контакт с бюрата за връзка във всяка една държава членка. нс

2017-01-16 10:46:49 - Sali
Здр имам 22години стаж в бг и 3години в холандия и съм на 58 години кога мога да се пенсионирам в бг

2017-03-27 17:16:25 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
От момента на присъединяването на Република България към ЕС в отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС в областта на социалната сигурност се прилага Регламент № 883/2004. Този регламент урежда ползването на правата от системите за социална сигурност, когато сте живяли или работили в няколко държави членки на ЕС. За да ползвате социални права, включително пенсионни права, следва да посочите на съответната компетентна институция, в държавата, в която живеете към момента на подаване на искането за ползване на определени права (ако живеете в България – на Националния осигурителен институт), че имате осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС (Холандия). Институцията, приела заявлението Ви ще го препрати в другата държава по служебен път, като тя също по служебен път ще потвърди осигурителните Ви периоди. Придвижването на заявленията и документи се извършва между компетентните институции, чрез така наречените структурирани електронни документи и преносими документи. При подаване на заявлението, осигурителните периоди, придобити вследствие на заетост, легално упражнена на територията на ЕС или легално пребиваване в друга/и държава/и-членка/и на ЕС се сумират, като всяка държава-членка потвърждава „своите” осигурителните периоди (т.е. тези периоди, които са регистрирани по нейното законодателство и имат правно значение по това законодателство). Условията за пенсиониране по българското законодателство са регламентирани в разпоредбата на чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Съгласно посочената разпоредба право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2017г. се придобива при навършване на възраст 61 години от жените и 64 години от мъжете и осигурителен стаж 35 години и 4 месеца за жените и 38 години и 4 месеца за мъжете. Възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва: - до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. - с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст; - възрастта за мъжете се увеличава от 1 януари 2018 г. - с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст. Следва да имате предвид, че осигурителният стаж също се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете. За лицата, които не отговарят на посочените по-горе условия е предвидена възможност да придобият право на пенсия при навършване на възраст 66 години за 2017 г. и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. Възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст (чл. 68, ал. 3от КСО). МХ/ТПООУТ

2017-01-13 10:12:37 - Валентина Каменова
Работя в Англия целогодишно. С договор и всичките си полагаеми се осигуровки както е по закон в Англия. Бременна съм и смятам да ползвам отпуските по бременност и раждане в България. Какво трябва да направя за да получавам обезщетенията и всички останали плащания в България?

2017-01-17 15:24:36 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Каменова, В отношенията между държави-членки на ЕС се прилага Регламент 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент 987/2009, установяващ процедурата за неговото прилагане. Тези регламенти уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност (в това число и обезщетения за майчинство – чл.3, т.1, б. “б” от Регламент 883/2004), когато едно лице живее или работи легално в няколко държави-членки на ЕС. Основен принцип по Регламент 883/2004 за координация на системите за социална сигурност е, че спрямо едно лице е приложимо само едно законодателство. Правилата, по които се определя това приложимо законодателство се съдържат в дял ІІ от Регламент 883/2004. Основен принцип е, че ако едно лице осъществява дейност като наето или самостоятелно заето лице в една държава членка, спрямо него се прилага законодателството на тази държава-членка. От изложението във Вашето запитване правим извода, че Вие сте подчинена изцяло на английското законодателство, тъй като Англия е държавата по последната Ви заетост и следователно всички обезщетения ще се определят по това законодателство. Какви са условията за отпускане на тези обезщетения, зависи само и единствено от английското законодателство, по което Министерство на труда и социалната политика на Р България не е компетентно. Съветваме Ви, да се свържете с компетентната институция на Англия, която преценява правото и отпуска обезщетения за майчинство. Подробна информация за условията за отпускане на това обезщетение може да намерите и на следния ел. адрес: https://www.gov.uk/maternity-pay-leave ЕС

2017-01-10 16:51:34 - Наталия Пенева
Във връзка с приетата Наредба към чл.121а от КТ, моля да ни отговорите можем ли да командироваме лица наети по извънтрудови правоотношения в друга държава членка за преоставяне на услуги?

2017-10-04 13:50:10 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Пенева, Съгласно чл. 121а, ал. 3 от Кодекса на труда работник или служител може да бъде командирован или изпратен в рамките на предоставяне на услуги, когато за целия период на командироването или на изпращането съществува трудово правоотношение между него и командироващия или изпращащия работодател. В тази връзка считаме, че по реда на чл. 121а от КТ не могат да се командироват лица наети по извънтрудови правоотношения. нс

2017-01-04 15:20:58 - Petya Ilieva
Здравейте, Какви документи са нужни освен У1 за да си призная работният стаж от Анлия, и може ли при вас да подам тези документи? Благодаря!

2017-04-06 10:22:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Илиева, В случай, че запитването Ви се отнася за възможността да Ви бъде зачетен за трудов и осигурителен стаж в България периодът, през който сте работила в Англия, Ви уведомяваме следното: Въпросите, касаещи зачитането на периода Ви на работа в държава – членка на ЕС за осигурителен стаж и правата, произтичащи от това, се уреждат понастоящем от Регламент № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и неговия прилагащ Регламент № 987/2009. Формулярът U1 (предишен Е 301) удостоверява периодите на осигуряване в друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, които да бъдат взети предвид при изчисляване на обезщетенията за безработица. Националният осигурителен институт е компетентната българска институция относно обезщетенията за безработица, където следва да представите формуляр U1. Относно признаването на трудов стаж следва да имате предвид, че по българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За целта, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от НТКТС, следва да подадете заявление до работодателя Ви, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените от Вас документи следва да Ви бъдат върнати, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото Ви досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. По отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. Що се отнася до придобитите от Вас осигурителни периоди съгласно английското законодателството, европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. Разпоредбите на ЕС се прилагат за правото на семейни обезщетения, пенсии за старост, помощи при смърт, обезщетения за болест, за трудови злополуки и професионални болести, за инвалидност, за безработица и др. За да ползвате конкретни социални права и да получите съответните обезщетения, следва да посочите на компетентната институция в държавата, в която живеете към момента на подаване на съответното искане, че имате осигурителни периоди и в други държави–членки на ЕС. Всяка от тях ще потвърди „своите” осигурителните периоди, т.е. периодите, през които се явявате осигурено лице по нейното законодателство. Така осигурителните периоди, придобити вследствие на заетост, легално упражнена на територията на ЕС, или легално пребиваване в друга/и държава/и-членка/и на ЕС, ще бъдат сумирани, като при определяне наличието на дадено социално право, всяка държава ще вземе предвид и чуждите периоди като завършени съгласно нейното законодателство. Потвърждаването на съответните осигурителни периоди между компетентните институции се осъществява по служебен път. МХ/ТПООУТ

2016-12-19 15:12:54 - Ивелина Николова
Здравейте,съпруга ми е Колумбийски гражданин и искаме да се преместим в България да работим и живеем. Интересувам се дали съпругът ме ще може да работи и какви са му правата и задълженията. Съответно и каква виза му трябва. Благодаря

2017-01-09 16:42:59 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Николова, Въпросите относно достъпа до българския пазар на труда за граждани на трети държави са уредени със Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и Правилника за неговото прилагане. За повече информация по Вашия конкретен въпрос можете да се обърнете към Агенцията по заетостта (телефон: 02/980 87 19; ел. поща: az@az.government.bg). ЕС

2016-12-14 16:16:17 - Мила Лалова
Възможно ли е да ме насочите към сътрудник,който може да съдейства за разрешаването на казус свързан с Осигурителния институт в Израел.

2017-01-09 14:45:26 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Лалова, Моля, поставете конкретен въпрос. МХ/ТПООУТ

2016-12-14 13:45:57 - Аксиния Стоянова
Има ли официално решение на Министерски съвет и Промяна в Кодекса на труда за 2ри ян.да бъде почивен ден и кои са нормативните документи за решението

2017-01-09 14:52:31 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Стоянова, В Държавен вестник, бр. 105 от 30.12.2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Създадена е нова ал. 2 в чл. 154 КТ, съгласно която, когато официалните празници, посочени в ал. 1 на същия член, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени. Промяната влиза в сила от 1 януари 2017 г. Тъй като официалният празник 1 януари през 2017 г. е в неделя, денят 2 януари 2017 г. (понеделник) е неприсъствен (неработен) ден. МХ/ТПООУТ

2016-12-12 13:30:16 - Елена Димитрова
Майка ми получава добавка към българската си пенсия от Италия, където е работила след пенсионирането си в България. Сменила си е адреса, на който получава уведомления от Италия. Как да уведоми пенсионната служба в Италия за новия адрес, на който живее и на който желае да получава кореспонденцията си?

2017-02-06 14:38:42 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Димитрова, Във връзка с поставеният от вас въпрос, Ви съветваме да се обърнете към пенсионната институция в Италия- NATIONAL PENSION INSTITUTE FOR EMPLOYEES OF PUBLIC ADMINISTRATION - GENERAL DIRECTION VIA ALDO BALLARIN,42 ROMA 00142 Итaлия Телефон: +390651017187 Email: eessiinfo@inpdap.gov.it URL: www.inpdap.gov.it EC

2016-12-10 16:49:19 - gergana pavlova
Mъжът ми има 2 год.стаж в германия 2014 и 2015г.,ще се пенсионира по болест,как и къде да поиска документ за този стаж за да се включи и той към стажа за пенсия,немски не знаем кой да ни помогне

2017-02-08 09:57:23 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Павлова, От момента на присъединяването на Република България към ЕС в отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС в областта на социалната сигурност се прилага Регламент № 883/2004. Този регламент урежда ползването на правата от системите за социална сигурност, когато сте живяли или работили в няколко държави членки на ЕС. Трябва да знаете, че за да ползва мъжът Ви социални права, включително пенсионни права, следва да посочите на съответната компетентна институция, в държавата, в която живеете към момента на подаване на искането за ползване на определени права (ако живеете в България – на Националния осигурителен институт), че имате осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС (Германия). Институцията, приела заявлението Ви ще го препрати в другата държава по служебен път, като тя също по служебен път ще потвърди осигурителните Ви периоди. Придвижването на заявленията и документи се извършва между компетентните институции, чрез така наречените структурирани електронни документи и преносими документи. При подаване на заявлението, осигурителните периоди, придобити вследствие на заетост, легално упражнена на територията на ЕС или легално пребиваване в друга/и държава/и-членка/и на ЕС се сумират, като всяка държава-членка потвърждава „своите” осигурителните периоди (т.е. тези периоди, които са регистрирани по нейното законодателство и имат правно значение по това законодателство). Предвид гореизложеното, за да ползва, мъжът Ви пенсионни права, при подаване на заявлението за отпускане на пенсия за инвалидност в териториалното поделение на Националния осигурителен институт по постоянното му местоживеене е необходимо да посочи, че има периоди на осигуряване в Германия. МХ/ТПООУТ

2016-12-08 14:49:12 - Мария Кулева
Здравей те, незнам да ли въпроса ми е към вас,затова се извинявам предварително ако не е. Мога ли да вземам възрастни хора от Германия /нали сме заедно в евро съюза/ да ги настанявам в дом за стари хора в България.Ако мога към кого да се обърна. Предварително ви благодаря за отговора. Лек ден

2017-01-09 14:50:36 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Кулева, Моля, задайте въпроса си в рубриката "Социални услуги". МХ/ТПООУТ

2016-12-07 18:39:01 - Татяна Дичева
Във връзка с подписаната спогодба с Мароко: От къде бих могла да се информирам за това дали ще ми бъде признат осигурителен стаж от Мароко за периода 1998-2002 г., където съм работила по линия на Техноимпекс, и ако да, каква е процедурата?

2017-02-03 16:37:23 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Дичева, На 21 септември 2016г.в Рабат, беше подписана Спогодба за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко. В персоналния обхват на Спогодбата са включени граждани на всяка от договарящите страни, които са или са били подчинени на законодателството на една от договарящите страни, както и лицата, чиито права произтичат от правата на тези лица. В материалния обхват от българска страна са включени следните видове обезщетения: парични обезщетения за временна неработоспособност и майчинство; пенсии за осигурителен стаж и възраст и пенсии за инвалидност поради общо заболяване; инвалидност поради трудова злополука и професионална болест; наследствени пенсии, произтичащи от тези пенсии; парични обезщетения за безработица; помощ при смърт. По отношение на Кралство Мароко Спогодбата ще обхваща общата схема за социална сигурност в частния сектор; схемата за граждански и военни пенсии; колективната пенсионна схема; схемата, покриваща трудови злополуки. Спогодбата предвижда взаимно зачитане на осигурителните периоди, завършени съгласно законодателствата на двете страни. Осигурителните периоди ще бъдат сумирани до степен, необходима за получаване на право на обезщетение съгласно законодателството, което се прилага. Ако осигурителните периоди по двете законодателства съвпадат, те ще се отчитат само веднъж. Що се отнася до пенсиите за инвалидност, за старост и наследствените пенсии, също е предвидено взаимно зачитане на осигурителните периоди, завършени съгласно законодателствата на двете страни, при условие, че тези периоди не се припокриват. Ще се зачитат и периоди, придобити преди влизане в сила на Спогодбата. Съгласно спогодбата, всеки осигурителен период, завършен преди датата на влизането й в сила, ще се взема предвид при определяне на правото на пенсия. По смисъла на спогодбата, осигурителен период е който и да било период на вноски, който е признат и завършен съгласно законодателството на една от двете страни, както и всеки друг период, който е признат за приравнен на период на вноски. Това означава, че ако Вашите осигурителни периоди бъдат зачетени съгласно мароканското законодателство и това бъде потвърдено от мароканския осигурителен институт, периодите Ви на осигуряване в България и Мароко ще бъдат сумирани за преценяване правото на пенсия, след подадено заявление за отпускане на пенсия. Обръщаме внимание, че спогодбата не е влязла в сила, поради което към настоящия момент тя не може да се приложи при преценяване на правото на пенсия на лицата. EC

2016-12-04 16:22:38 - Стефана Семкова
Български гражданин който получава пенсия от Норвегия може ли да живее в България и да я получава по банков път и ако да, от кога това е регламентирано.Колко процента е данъкът върху пенсиите в Норвегия

2017-02-06 14:39:56 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Семкова, Информация за изплащане на пенсия отпусната по норвежкото законодателство може да намерите на следния ел. адрес :https://www.nav.no/en/Home/About+NAV/Relatert+informasjon/payment-of-benefits-from-nav-to-recipients-living-abroad. Дали пенсиите отпуснати по норвежкото законодателство се облагат с данък, зависи от съответното законодателство. Съветваме Ви да се свържете с компетентната институция на Норвегия или NAV Contact Centre pension със следния телефон + 47 55 55 33 34. ЕС

2016-11-28 18:48:23 - Пенка Христова
Моят въпрос е следният: живея и работя в Испания от 15 години. Досега имам осигурени тук 6 години и 9 месеца. На 69 години съм. В България имам 32 г. трудов стаж. Пенсионерка съм у нас от 2004 г. Проблемът ми е, че когато съм подавала документи за пенсиониране в България съм работила в Испания .Не съм знаела тогава закона, че е трябвало да прекъсна работа, когато съм подавала документите за пенсиониране. От миналата година този закон ми казаха, че вече е премахнат. Но тъй като моят случай в е минало време, в България ще бъда ли санкционирана и ще ми бъде ли спряна пенсия

2016-12-09 12:10:11 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Христова, Разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване е отменена считано от 1 януари 2015 г. Разпоредбата на чл. 95, ал. 1 от КСО указва в кои случаи се спира пенсията, а именно - по искане на лицето; когато пенсионерът не се яви за преосвидетелстване от органите на експертизата на работоспособността, след като е служебно повикан; когато пенсионерът не е получавал пенсията си повече от 6 месеца; когато не се следва изплащането ѝ на основание чл. 101; когато пенсионерът не спазва предписанията на органите на експертизата на работоспособността по отношение на противопоказаните условия на труд. Във връзка с гореизложеното сме на мнение, че в случай че подадете заявление за отпускане на пенсия по испанското законодателство, няма правно основание, на база на което следва българската Ви пенсия да бъде спряна. Преценката за това дали е необходимо да възстановявате неоснователно получени суми за пенсии се прави от длъжностното лице в НОИ, за което то се произнася със съответния акт. (ГЯ)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България