Категории:


Към категориите

2016-11-25 14:25:36 - Боряна Андреева
Здравейте и благодаря за отговора от 17.11. Липсва отговор на част от въпроса ми, а именно - дали процедурите ще се извършват на принципа на служебното начало - между съответните отговорни български и тунизийски институции, когато Спогодбата влезе в сила? Благодаря за евентуално допълнение към отговора.

2016-12-09 15:20:20 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожа Адреева, Като допълнение към предоставената Ви информация- Официалното потвърждаване на стажа и отпускането на пенсията ще се извърши служебно, от пенсионните институции на двете страни по спогодбата, като за България, това е Националния осигурителен институт, след подаване на заявление за отпускане на пенсия. ЕС

2016-11-13 20:57:43 - Марина Липатова
Запитване от Марина Липатова. Здравейте! Аз съм рускиня с Българско гражданство.Искам да попитам,признава ли се моя руски трудов стаж в България за прослужени години за допълнително възнаграждение?Работя в библиотека и имам 14 години трудов стаж в Русия. Благодаря

2017-01-04 16:54:28 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Липатова, В чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия от работници или служители, които са български граждани или граждани на някоя от държавите членки, както и членовете на техните семейства, и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Предвид гореизложеното, тъй като Русия не е държава членка на Европейския съюз не е възможно при определяне на т.нар. „клас“ към трудовото Ви възнаграждение да бъде зачетен придобития руски трудов стаж. МХ/ТПООУТ

2016-11-07 15:27:36 - Георги Панайотов
Уважаеми , Казвам се Георги Панайотов от град Видин. През месец април постъпих на работа в пакетажен цех за аспержи на фирма S&A в Марден близо до Херефорд. От самото начало на работата се забеляза недружелюбно отношение на супервайзера и други двама подначалници към мен. То се изразяваше в непрекъснато викане и заплахи за уволнение. На практика аз работя бързо и качествено при спокойни условия, а при напрегнати започвам да бъркам. Макар, че на нас работниците ни беше забранено да разговаряме по време на работа, се принудих да обясня на тези началници, че като се заяждат с мен ми пречат да работя. Забележката ми има положителен ефект при двама, но при супервайзера не намери отклик. Изнервен и ядосан, аз реших да напусна. В офиса , като причина за напускането посочих психическия тормоз и пожелах да разговарям с някой от англичаните - шефове. Това обаче ми бе отказано и аз се прибрах в България след само една седмица работа в Великобритания. Като пристигнах във Видин веднага започнах да търся работа. Имах шанса CV -то ми да бъде одобрено за различни позиции в няколко държави, но страхът че мога да попадна на подобен на гореописания началник и ръководство ме спираше да замина. Така че от 1 май - датата на пристигането ми от Великобритания аз продължавам да съм безработен. Наскоро посетих психолога към бюрото по труда във Видин и той ме посъветва да се обърна към психиатър, за да ми помогне да реша проблема си. Това е накратко, а въпроса ми към Вас е : Имам ли право да търся отговорност на фирма S&A за следствията от психическия тормоз причинен от подчинения им ?

2016-11-25 10:18:17 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Панайотов, Зададеният от Вас въпрос не е от компетентността на рубрика "Европейско и международно социално право". Търсенето на отговорност за причинени вреди може да стане по реда на гражданското законодателство. Съветваме Ви да се консултирате с адвокат по въпроса. (ГЯ)

2016-11-01 18:30:51 - Калин Стоянов
Здравейте, Имам стаж в Австрия от 1.12.1999 до 2010. Искам да започна работа в България и желая стажа ми от Австрия да бъде признат. Какво е нужно да направя за да се признае стажа ми от там. Благодаря ви предварително! С уважение Калин Стоянов Тел: 0878 555 044

2016-12-08 09:34:20 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Стоянов, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За целта, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от НТКТС, следва да подадете заявление до работодателя Ви, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените от Вас документи следва да Ви бъдат върнати, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото Ви досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Следва да се има предвид, че по отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. Що се отнася до придобитите от Вас осигурителни периоди съгласно австрийското законодателството, следва да се има предвид, че в отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС в областта на социалната сигурност се прилага Регламент № 883/2004. Този регламент урежда ползването на правата от системите за социална сигурност, когато сте живял или работил в няколко държави членки на ЕС. Трябва да знаете, че за да ползвате социални права, включително пенсионни права, следва да посочите на съответната компетентна институция, в държавата, в която живеете към момента на подаване на искането за ползване на определени права, че имате осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС. Институцията, приела заявлението Ви ще го препрати в другата държава по служебен път, като тя също по служебен път ще потвърди осигурителните Ви периоди. Придвижването на заявленията и документи се извършва между компетентните институции, чрез така наречените структурирани електронни документи и преносими документи. При подаване на заявление, осигурителните периоди, придобити вследствие на заетост, легално упражнена на територията на ЕС или легално пребиваване в друга/и държава/и-членка/и на ЕС се сумират, като всяка държава-членка потвърждава „своите” осигурителните периоди (т.е. тези периоди, които са регистрирани по нейното законодателство и имат правно значение по това законодателство). МХ/ТПООУТ

2016-10-31 07:21:12 - Диана Иванова
Здравейте! Зачита ли се при пенсиониране в България трудов и осигурителен стаж от Грузия и ако се зачита с какви документи е необходимо да се удостовери?

2016-11-23 10:13:52 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, Към днешна дата между Република България и Грузия не съществува двустранен договор в сферата на социалната сигурност. Липсата на установени отношения между двете държави в областта на социалната сигурност не позволява придобитите на територията на Грузия осигурителни периоди от български граждани да бъдат взети предвид като осигурителен стаж при пенсиониране от Националния осигурителен институт в Република България. Същото важи и при обратната хипотеза – българските периоди на осигуряване не се вземат предвид за ползване на осигурителни права в Грузия. МХ/ТПООУТ

2016-10-06 17:28:45 - Боряна Андреева
Здравейте! В сила ли е вече Спогодбата между Тунис и България? Съпругът ми, роден 1959 г., работи в Тунис от ноември 1999 до март 2004 и има документ за удостоверяване на декларирани заплати от CNSS. Какъв е редът за признаване на осигурителния стаж за пенсия? Може ли по служебен ред между българската и тунизийската страна? Благодаря.

2016-11-17 12:20:50 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АНДРЕЕВА, На 1 октомври 2015г. беше подписана Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република. Тя е ратифицирана от Народното събрание, но все още не е влязла в сила. В персоналния обхват на Спогодбата са включени всички осигурени лица, които са или са били подчинени на законодателството на едната или на двете договарящи се страни, бежанците и лицата без гражданство, както и лицата, чиито права произтичат от правата на тези лица. Материалният й обхват е ограничен само до пенсионното законодателство на договарящите страни по Спогодбата. По отношение на Република България това е законодателството относно три вида пенсии от държавното обществено осигуряване: за осигурителен стаж и възраст, пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и наследствените пенсии, изчислени от тях, а по отношение на Тунис – осигурителното законодателство във връзка с публичния и частния сектор по отношение на инвалидните пенсии, пенсиите при старост и наследствените пенсии от социалното осигуряване в публичния и частния сектор. Спогодбата предвижда възможност за сумиране на осигурителни периоди в случаите, в които лицата имат такива периоди по българското и по тунизийското законодателство, но същите не се достатъчни за отпускане на пенсия по едно от двете законодателства. Съгласно спогодбата, всеки осигурителен период, завършен преди датата на влизането й в сила, ще се взема предвид при определяне на правото на пенсия. По смисъла на спогодбата, осигурителен период е който и да било период на вноски, който е признат и завършен съгласно законодателството на една от двете страни, както и всеки друг период, който е признат за приравнен на период на вноски. Това означава, че ако осигурителни периоди на Вашият съпруг, бъдат зачетени съгласно тунизийското законодателство и това бъде потвърдено от тунизийския осигурителен институт, периодите му на осигуряване в България и Тунис ще бъдат сумирани за преценяване правото на пенсия, след като подаде заявление за отпускане на пенсия. Отново Ви обръщаме внимание, че спогодбата не е влязла в сила, поради което към настоящия момент тя не може да се приложи при преценяване на правото на пенсия на лицата. Е.С.

2016-09-16 20:03:51 - Георги Иванов
Здравейте, Как се зачита трудов и осигурителен стаж от чужбина, в случая от Англия? Ако е необходимо моя тел. е 0888001667..... Благодаря предварително!

2016-11-23 10:49:59 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Иванов, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За целта, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от НТКТС, следва да подадете заявление до работодателя Ви, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените от Вас документи следва да Ви бъдат върнати, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото Ви досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Следва да се има предвид, че по отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. Що се отнася до придобитите от Вас осигурителни периоди съгласно английското законодателството, следва да се има предвид, че в отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането на Регламент 883/2004. Разпоредбите на Регламент 883/2004 предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случаите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства (във Вашия случай по българското и по английското), но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране“ на осигурителни периоди. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени по нейното законодателство. Следователно, в случай че отговаряте на условията на съответните законодателства, ще получавате пенсия от страна на Англия за осигурителния стаж, натрупан по нейното законодателство, и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. МХ/ТПООУТ

2016-09-11 22:10:50 - МАЯ БЛАГОЕВА
Здравейте, с дъщеря ми живеем в България. Съпругът ми работи и се осигурява в Словения. Имаме ли право на изплащане на детски надбавки от Словения за дъщеря ми, която е на 18 г. и в момента е студенка 1-ви курс. Ако да, какви документи са ни нужни.

2016-11-25 10:19:10 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Благоева, Съветваме Ви да се обърнете към съответната компетентна институция в Словения, която може да Ви предостави информация за условията и реда за отпускане на семейни обезщетения по реда на словенското законодателство. (ГЯ)

2016-09-10 13:25:51 - Десислава Василева
Здравейте, Работя в отдел "Човешки ресурси" в голяма фирма. Предстои да назначим служител, придобил трудов стаж в САЩ и Южна Африка. Имаме ли основание да признаем този трудов стаж с цел начисляване на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? Има ли международна спогодба и какви документи трябва да изискваме? Благодаря Ви!

2016-12-07 18:19:08 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА, В чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия от работници или служители, които са български граждани или граждани на някоя от държавите членки, както и членовете на техните семейства, и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Предвид гореизложеното, тъй като Съединените американски щати и Южна Африка не са държави членки на Европейския съюз не е възможно при определяне на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение да бъде зачетен придобития трудов стаж в посочените държави. МХ/ТПООУТ

2016-09-09 13:24:03 - Пенка Христова
Моят въпрос е следният: живея и работя в Испания от 15 години. Досега имам осигурени тук 6 години и 9 месеца. На 69 години съм. В България имам 32 г. трудов стаж. Пенсионерка съм у нас от 2004 г. Проблемът ми е, че когато съм подавала документи за пенсиониране в България съм работила в Испания .Не съм знаела тогава закона, че е трябвало да прекъсна работа, когато съм подавала документите за пенсиониране. От миналата година този закон ми казаха, че вече е премахнат. Но тъй като моят случай в е минало време, ако подам документи за пенсиониране тук, в България ще бъда ли санкционирана и ще ми бъде ли спряна пенсията? Имам впредвид дали ще ми имам проблеми като по случая Сомова срещу България.

2016-12-09 12:09:53 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Христова, Разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване е отменена считано от 1 януари 2015 г. Разпоредбата на чл. 95, ал. 1 от КСО указва в кои случаи се спира пенсията, а именно - по искане на лицето; когато пенсионерът не се яви за преосвидетелстване от органите на експертизата на работоспособността, след като е служебно повикан; когато пенсионерът не е получавал пенсията си повече от 6 месеца; когато не се следва изплащането ѝ на основание чл. 101; когато пенсионерът не спазва предписанията на органите на експертизата на работоспособността по отношение на противопоказаните условия на труд. Във връзка с гореизложеното сме на мнение, че в случай че подадете заявление за отпускане на пенсия по испанското законодателство, няма правно основание, на база на което следва българската Ви пенсия да бъде спряна. Преценката за това дали е необходимо да възстановявате неоснователно получени суми за пенсии се прави от длъжностното лице в НОИ, за което то се произнася със съответния акт. (ГЯ)

2016-09-02 12:59:06 - Пламен Петров
Работил съм дълги години с редовни документи в ЮАР (9 години)и САЩ (9 години) , с плащане на данъци итн. Зачитат ли се тези години за стаж/пенсия в България? Какви документи е нужно да представя?

2016-12-08 11:55:27 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Петров, Към днешна дата между Република България и САЩ не съществува двустранен договор в сферата на социалната сигурност. Липсата на установени отношения между двете държави в областта на социалната сигурност не позволява придобитите на територията на САЩ осигурителни периоди от български граждани да бъдат взети предвид като осигурителен стаж при пенсиониране от Националния осигурителен институт в Република България. Същото важи и при обратната хипотеза – българските периоди на осигуряване не се вземат предвид за ползване на осигурителни права в САЩ. Същото се отнася и за ЮАР.

2016-08-28 17:14:35 - Росица Владова
Здравейте! Работя на срочен (сезонен) договор във Франция. Договорът ми приключва в началото на октомври, около 10.10. Назначена съм във Франция от 09.април 2016, значи имам трудов стаж и плащани осигуровки във Франция шест месеца. След приключване на договорът се прибирам в България. Ще мога ли да получавам обещетение за безработица? От фирмата ще ми бъде предоставен документ U1. Как ще бъде определено правото ми на обещетение, според българското законодателство или според законодателството на Франция? Знам, че съгласно Кодекса за социално осигуряване в България, трябва да отговарям на следното условие, а именно: да имам внесени осигурителни вноски във Фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца. Въпросът ми е: 9 месеца трябва да бъдат непрекъснат срок или е възможно прекъсване? Тъй като през 2015, от 05.април 2015 до 03.ноември 2015 работих с швейцарски договор и плащани осигуровки в Швейцария. Трябва ли да предоставя документ U1 и от Швейцария или само от страната където съм била осигурявана последно? Какво трябва да направя, когато се върна в България, след прекратяване на трудовите ми отношения във Франция?

2017-01-06 11:43:05 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Владова, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, включително правото на обезщетения за безработица, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. В съответствие с установения в този регламент принцип, че приложимо е законодателството на държавата членка, в която работите (във Вашия случай – Франция), обикновено тази държава е отговорна за отпускането на обезщетения за безработица. Ето защо след прекратяване на трудовата Ви дейност е необходимо да се регистрирате като търсещо работа лице в съответната компетентна институция във Франция. Съгласно чл. 64, пар. 1 от Регламент (ЕО) 883/2004, безработно лице, което отговаря на изискванията на законодателството на компетентната държава членка за получаване на парично обезщетение за безработица (във Вашия случай Франция), и което отиде в друга държава членка, за да търси работа там, запазва правото си на обезщетение при наличие на следните условия и в следните граници: 1. преди своето заминаване безработното лице трябва да е било регистрирано като търсещо работа и да е било на разположение на службите по заетостта на компетентната държава в продължение най-малко на 4 седмици, след като е станало безработно, т.е. Вие следва да сте била регистрирана като безработно лице в съответната компетентна институция във Франция поне 4 седмици преди връщането Ви в България; 2. безработното лице трябва да се регистрира като търсещо работа в службите по заетостта на държавата членка, в която е отишло, да е обект на процедурата за контрол, установена там и да спазва условията, установени от законодателството на тази държава членка. Това условие се смята изпълнено за периода преди регистрацията, ако заинтересованото лице се е регистрирало в 7-дневен срок от датата, на която е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата, която е напуснало. Това означава, че в 7-дневен срок от датата на напускане на Франция следва да се регистрирате като безработно лице в ДБТ в България. Ако се регистрирате след тази дата, Вашето обезщетение ще се изплаща едва от датата, на която се регистрирате. 3. правото на обезщетение се запазва за срок от 3 месеца от датата, на която лицето е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата членка, която е напуснало, при положение, че общата продължителност на обезщетенията не надхвърля общата продължителност на срока на обезщетенията, на които лицето е имало право съгласно законодателството на тази държава членка. Тоест Вие ще можете да получавате обезщетението, което получавате от Франция, за период до 3 месеца или за остатъка от периода, за който такова обезщетение Ви се дължи, ако е по-малък от 3 месеца. 4. обезщетенията се отпускат от компетентната институция съгласно прилаганото от нея законодателство и за нейна сметка, което означава, че обезщетението ще продължава да Ви се изплаща от компетентната английска институция и в същия размер. Следва да се обърне внимание, че ако не успеете да си намерите работа в България, следва да се върнете във Франция преди изтичане на посочения в т. 3 период. Ако се върнете по-късно без изричното разрешение на френската служба по заетостта или изобщо не се върнете във Франция, ще загубите възможността да получите парично обезщетение за безработица за оставащия период, при положение, че имате такъв. Компетентната френска институция, в която ще се регистрирате като търсещо работа лице, следва да Ви издаде преносим документ U2, с който ще можете да прехвърлите обезщетението си в България. Същият следва да се предостави на компетентната българска институция – Национален осигурителен институт. В случай че не сте се възползвали от тази възможност, бихте могли да се регистрирате като безработно лице в България с преносим документ U1. При подаване на заявлението за отпускане на обезщетение за безработица, следва да посочите, че имате осигурителни периоди и в друга държава членка (Швейцария). Компетентните институции на двете държави ще обменят необходимата им информация по служебен път, ако нямате преносим документ U1, издаден от компетентната швейцарска институция. В този случай Националният осигурителен институт би действал от името на компетентната френска институция и би могъл да отпусне обезщетение за безработица, ако отговаряте на законовите изисквания за това, чийто размер за определения период ще бъде изискан за възстановяване от Франция. За повече информация можете да се обърнете към НОИ. (ГЯ)

2016-08-27 19:55:24 - Зорица Кръстева
Здравейте, Работя на постоянен договор в Англия от 1 год,през юни 2017 ще се завърна в България.От УК ще имам право на 3 месеца платена борса.Въпросът ми е-след тези 3 месеца,ако не съм си намерила работа в България,ще имам ли право на парично обещетение за до 9 месеца(имам над 13 год стаж в БГ и съм на 35 години) и в какъв размер или %? Благодаря

2017-01-06 11:40:21 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Кръстева, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, включително правото на обезщетения за безработица, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. В съответствие с установения в този регламент принцип, че приложимо е законодателството на държавата членка, в която работите (във Вашия случай – Англия), обикновено тази държава е отговорна за отпускането на обезщетения за безработица. Ето защо след прекратяване на трудовата Ви дейност е необходимо да се регистрирате като търсещо работа лице в съответната компетентна институция в Англия. Видно от запитването Ви, имате право на обезщетение за безработица по английското законодателство, което ще получите в пълен размер. В този случай нямате право на обезщетение по българското законодателство. За повече информация можете да се обърнете към НОИ.

2016-08-25 19:52:19 - Пенка Христова
Моят въпрос е следният: живея и работя в Испания от 15 години. Досега имам осигурени тук 6 години и 9 месеца. На 69 години съм. В България имам 32 г. трудов стаж. Пенсионерка съм у нас от 2004 г. Проблемът ми е, че когато съм подавала документи за пенсиониране в България съм работила в Испания .Не съм знаела тогава закона, че е трябвало да прекъсна работа, когато съм подавала документите за пенсиониране. От миналата година този закон ми казаха, че вече е премахнат. Но тъй като моят случай в е минало време, ако подам документи за пенсиониране тук, в България ще бъда ли санкционирана и ще ми бъде ли спряна пенсията?

2016-12-09 12:09:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Христова, Разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване е отменена считано от 1 януари 2015 г. Разпоредбата на чл. 95, ал. 1 от КСО указва в кои случаи се спира пенсията, а именно - по искане на лицето; когато пенсионерът не се яви за преосвидетелстване от органите на експертизата на работоспособността, след като е служебно повикан; когато пенсионерът не е получавал пенсията си повече от 6 месеца; когато не се следва изплащането ѝ на основание чл. 101; когато пенсионерът не спазва предписанията на органите на експертизата на работоспособността по отношение на противопоказаните условия на труд. Във връзка с гореизложеното сме на мнение, че в случай че подадете заявление за отпускане на пенсия по испанското законодателство, няма правно основание, на база на което следва българската Ви пенсия да бъде спряна. Преценката за това дали е необходимо да възстановявате неоснователно получени суми за пенсии се прави от длъжностното лице в НОИ, за което то се произнася със съответния акт. (ГЯ)

2016-08-25 12:44:37 - Людмила Модева
Здравеите„от 2007 г живея в Гърция ;от 2009 съм здравно осигурена към ΙΚΑ „преди 15 дни ми се налажи да сменя осигурителната институция да премина към ТЕВЕ .но от там ми поискаха формоляр Е 104 за год. през които съм осигурявана в БГ. Обърнах се към НЗОК ;по електронен път ми беше изпратен Е 104 „обаче в него са ми нанесени г-те от 2000 -2007 .Аз им направих запитване за периода от 1980 -2000 където съм работила към ;Химко: гр.Враца .След което ми отговориха че при тях нямат данни за тези год.и трябвало да се обърна към НОИ „от там ми отговориха че не работят с този формуляр. .Моля да ме насочите какво да направя за да получа Е104 .С УВАЖЕНИЕ ЛЮДМИЛА ИВАНОВА МОДЕВА

2016-12-09 17:10:39 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаемa госпожо Модева, Формуляр Е 104 и съответстващият му структуриран електронен документ (СЕД) S041 служат за удостоверяване на осигурителен стаж в държава-членка на Европейския съюз. Формуляр E104 се издава от Националната здравноосигурителна каса, а СЕД S041 – от Националния осигурителен институт (НОИ). За доказване на осигурителния Ви стаж пред компетентната гръцка институция, бихте могли да представите и СЕД S041. За целта следва да се обърнете към ТП на НОИ и да подадете заявление за издаване на съответния документ, като представите изискуемите документи, доказващи осигурителния Ви стаж в България преди 1997 г., тъй като в Регистъра на осигурените лица на НОИ не се съдържа информация за осигурителния стаж и осигурителния доход на лицата преди 1997 г. За повече информация бихте могли да се обърнете към дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ към Централното управление на НОИ. (ГЯ)

2016-08-22 16:22:22 - Петя Илиева
Имам срочен трудов договор с австрийска фирма който изтича в края на годината.Моля да ми кажете ще имам ли право на обезщетение за безработица по българското законодателство,,ако представя U1 в нашето бюро по труда ,защото нямам намерение да оставям в Австрия.

2016-12-09 17:49:03 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Илиева, Съгласно българското законодателство парично обезщетение за безработица се получава от лица, които отговарят на условията на чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване (КСО), т.е за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: 1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; 2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168; 3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по КСО, с изключение на лицата по чл. 114а, ал.1 от Кодекса на труда (работници, сключили еднодневен трудов договор с регистриран земеделски стопанин) или законодателството на друга държава. За придобиване право на парично обезщетение се зачита и времето: 1. на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете; 2. платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст; 3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година; 4. зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна. Видно от горепосоченото, ако стажът Ви бъде потвърден от австрийската осигурителна институция, се сумира със стажа придобит по българското законодателство при определяне правото на обезщетение за безработица. Потвърждаването на този стаж се извършва служебно между институциите. Размерът на обезщетението се определя от Националния осигурителен институт въз основа на получената информация за осигурителния стаж и доход на лицето. МХ/ ТПООУТ

2016-08-17 15:37:05 - Снежана Бешикова
Български гражданин работи на постоянен трудов договор в Англия.В същото време е сключил гражд.договор в България.Какви документи трябва да представи лицето за да не се осигурява в България?Какви данъци и осигуровки са дължими от бълг.работодател по гражд.договор на лицето? Лицето е с постоянно местожителство в България.

2016-11-14 10:50:59 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Бешикова, По поставения въпрос се обърнете към Националната агенция за приходите. МХ/ТПООУТ

2016-08-16 12:43:33 - Ангел Василев
казвам се Ангел Василев работя вьв Великибритания Искам да се пенсионирам тук какьв е начина да си прехвьрля трудовия стаж от Бьлгария вьв Великобритания

2016-12-08 11:37:52 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Василев, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането на Регламент 883/2004. Разпоредбите на Регламент 883/2004 предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случаите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства (във Вашия случай по българското и по английското), но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране“ на осигурителни периоди. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени по нейното законодателство. Следователно, в случай че отговаряте на условията на съответните законодателства, ще получавате пенсия от страна на Великобритания за осигурителния стаж, натрупан по нейното законодателство, и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. Информация за условията, на които следва да отговаряте, за да Ви бъде отпусната пенсия съгласно английското законодателство, можете да получите от съответната компетентна институция в Англия със следния адрес и телефон: Address 1: Tyneview Park, Whitley Road Newcastle upon Tyne NE98 1BA United Kingdom Phone: +44 191 218 7777 Fax: +44 191 218 7120 Email: TVP.INTERNATIONALQUERIES@THEPENSIONSERVICE.GSI.GOV.UK URL: www.direct.gov.uk Е.С.

2016-07-26 17:51:28 - Лиляна Парашкевова
Здравейте, Работих в България като учителка от 1980 до 1997г. В момента работя в Румъния. Тъй като ми предстои пенсиониране след 1 година искам да ви запитам какъв е реда за издаване на справка от българска страна за стажа, който имам тук. Опитах да получа УПИ 3, но едно от селата не знае къде и кой съхранява информацията. Благодаря

2016-11-24 12:20:40 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Парашкевова, От момента на присъединяването на Република България към ЕС в отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС в областта на социалната сигурност се прилага Регламент № 883/2004. Този регламент урежда ползването на правата от системите за социална сигурност, когато сте живяли или работили в няколко държави членки на ЕС. Трябва да знаете, че за да ползвате социални права, включително пенсионни права, следва да посочите на съответната компетентна институция, в държавата, в която живеете към момента на подаване на искането за ползване на определени права, че имате осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС. Институцията, приела заявлението Ви ще го препрати в другата държава по служебен път, като тя също по служебен път ще потвърди осигурителните Ви периоди. Придвижването на заявленията и документи се извършва между компетентните институции, чрез така наречените структурирани електронни документи и преносими документи. При подаване на заявление, осигурителните периоди, придобити вследствие на заетост, легално упражнена на територията на ЕС или легално пребиваване в друга/и държава/и-членка/и на ЕС се сумират, като всяка държава-членка потвърждава „своите” осигурителните периоди (т.е. тези периоди, които са регистрирани по нейното законодателство и имат правно значение по това законодателство). Ако сте на територията на Р България и искате да ползвате пенсионни права за подаване на Вашето заявление се обърнете към териториалното поделение на Националния осигурителен институт по постоянното Ви местоживеене и посочете, че имате периоди на осигуряване в Румъния. През 2017 г. в България право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО се придобива при навършена възраст 61 години и осигурителен стаж 35 години и 4 месеца за жените. Ако се намирате в друга държава-членка на ЕС, както посочвате в писмото си, че работите в Румъния, може да се обърнете към нейната пенсионна институция да и следвате същата процедура. Относно въпроса Ви, касаещ възможността за издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП- 3), следва да имате предвид, че то се издава въз основа на изплащателни ведомости, други разходооправдателни документи и договори за възлагане на труд. В случаите, когато тези документи липсват, осигурителите или техните правоприемници по изключение могат да издават удостоверения за осигурителен стаж и трудово възнаграждение или за осигурителен доход и въз основа на други автентични документи, щом те съдържат достатъчно данни за осигурителния стаж и за осигурителния доход. При прекратяване на дейността на осигурителите, които нямат правоприемник, разплащателните ведомости се предават в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт и удостоверение за осигурителен стаж на лицето се издава от архивохранилището на съответното териториално поделение на НОИ. Тъй като осигурителният стаж се установява с данните от Регистъра на осигурените лица в Националния осигурителен институт (за периоди след 1997 г.), с трудови, служебни, осигурителни книжки и с документ по утвърден образец, ако Вашата трудовата книжка е оформена съгласно изискванията на Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, няма да е необходимо да Ви бъде издавано УП-3, за да бъде признат осигурителния Ви стаж. МХ /ТПООУТ

2016-07-18 16:09:14 - ивелина цанкова
здравейте.Ще заминавам за чужбина,имам две деца-близначета.За да получавам детски там,ми искат бележка че не получавам детски тук в българия.възможно ли е да стане това.аз в момента получавам тук в българия.благодаря ви

2016-11-25 10:19:53 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Цанкова, Съветваме Ви по този въпрос да се обърнете към териториалната дирекция на Агенцията за социално подпомагане по местоживеене. (ГЯ)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България