Категории:


Към категориите

2017-01-04 15:20:58 - Petya Ilieva
Здравейте, Какви документи са нужни освен У1 за да си призная работният стаж от Анлия, и може ли при вас да подам тези документи? Благодаря!

2017-04-06 10:22:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Илиева, В случай, че запитването Ви се отнася за възможността да Ви бъде зачетен за трудов и осигурителен стаж в България периодът, през който сте работила в Англия, Ви уведомяваме следното: Въпросите, касаещи зачитането на периода Ви на работа в държава – членка на ЕС за осигурителен стаж и правата, произтичащи от това, се уреждат понастоящем от Регламент № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и неговия прилагащ Регламент № 987/2009. Формулярът U1 (предишен Е 301) удостоверява периодите на осигуряване в друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, които да бъдат взети предвид при изчисляване на обезщетенията за безработица. Националният осигурителен институт е компетентната българска институция относно обезщетенията за безработица, където следва да представите формуляр U1. Относно признаването на трудов стаж следва да имате предвид, че по българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За целта, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от НТКТС, следва да подадете заявление до работодателя Ви, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените от Вас документи следва да Ви бъдат върнати, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото Ви досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. По отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. Що се отнася до придобитите от Вас осигурителни периоди съгласно английското законодателството, европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. Разпоредбите на ЕС се прилагат за правото на семейни обезщетения, пенсии за старост, помощи при смърт, обезщетения за болест, за трудови злополуки и професионални болести, за инвалидност, за безработица и др. За да ползвате конкретни социални права и да получите съответните обезщетения, следва да посочите на компетентната институция в държавата, в която живеете към момента на подаване на съответното искане, че имате осигурителни периоди и в други държави–членки на ЕС. Всяка от тях ще потвърди „своите” осигурителните периоди, т.е. периодите, през които се явявате осигурено лице по нейното законодателство. Така осигурителните периоди, придобити вследствие на заетост, легално упражнена на територията на ЕС, или легално пребиваване в друга/и държава/и-членка/и на ЕС, ще бъдат сумирани, като при определяне наличието на дадено социално право, всяка държава ще вземе предвид и чуждите периоди като завършени съгласно нейното законодателство. Потвърждаването на съответните осигурителни периоди между компетентните институции се осъществява по служебен път. МХ/ТПООУТ

2016-12-19 15:12:54 - Ивелина Николова
Здравейте,съпруга ми е Колумбийски гражданин и искаме да се преместим в България да работим и живеем. Интересувам се дали съпругът ме ще може да работи и какви са му правата и задълженията. Съответно и каква виза му трябва. Благодаря

2017-01-09 16:42:59 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Николова, Въпросите относно достъпа до българския пазар на труда за граждани на трети държави са уредени със Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и Правилника за неговото прилагане. За повече информация по Вашия конкретен въпрос можете да се обърнете към Агенцията по заетостта (телефон: 02/980 87 19; ел. поща: az@az.government.bg). ЕС

2016-12-14 16:16:17 - Мила Лалова
Възможно ли е да ме насочите към сътрудник,който може да съдейства за разрешаването на казус свързан с Осигурителния институт в Израел.

2017-01-09 14:45:26 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Лалова, Моля, поставете конкретен въпрос. МХ/ТПООУТ

2016-12-14 13:45:57 - Аксиния Стоянова
Има ли официално решение на Министерски съвет и Промяна в Кодекса на труда за 2ри ян.да бъде почивен ден и кои са нормативните документи за решението

2017-01-09 14:52:31 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Стоянова, В Държавен вестник, бр. 105 от 30.12.2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Създадена е нова ал. 2 в чл. 154 КТ, съгласно която, когато официалните празници, посочени в ал. 1 на същия член, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени. Промяната влиза в сила от 1 януари 2017 г. Тъй като официалният празник 1 януари през 2017 г. е в неделя, денят 2 януари 2017 г. (понеделник) е неприсъствен (неработен) ден. МХ/ТПООУТ

2016-12-12 13:30:16 - Елена Димитрова
Майка ми получава добавка към българската си пенсия от Италия, където е работила след пенсионирането си в България. Сменила си е адреса, на който получава уведомления от Италия. Как да уведоми пенсионната служба в Италия за новия адрес, на който живее и на който желае да получава кореспонденцията си?

2017-02-06 14:38:42 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Димитрова, Във връзка с поставеният от вас въпрос, Ви съветваме да се обърнете към пенсионната институция в Италия- NATIONAL PENSION INSTITUTE FOR EMPLOYEES OF PUBLIC ADMINISTRATION - GENERAL DIRECTION VIA ALDO BALLARIN,42 ROMA 00142 Итaлия Телефон: +390651017187 Email: eessiinfo@inpdap.gov.it URL: www.inpdap.gov.it EC

2016-12-10 16:49:19 - gergana pavlova
Mъжът ми има 2 год.стаж в германия 2014 и 2015г.,ще се пенсионира по болест,как и къде да поиска документ за този стаж за да се включи и той към стажа за пенсия,немски не знаем кой да ни помогне

2017-02-08 09:57:23 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Павлова, От момента на присъединяването на Република България към ЕС в отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС в областта на социалната сигурност се прилага Регламент № 883/2004. Този регламент урежда ползването на правата от системите за социална сигурност, когато сте живяли или работили в няколко държави членки на ЕС. Трябва да знаете, че за да ползва мъжът Ви социални права, включително пенсионни права, следва да посочите на съответната компетентна институция, в държавата, в която живеете към момента на подаване на искането за ползване на определени права (ако живеете в България – на Националния осигурителен институт), че имате осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС (Германия). Институцията, приела заявлението Ви ще го препрати в другата държава по служебен път, като тя също по служебен път ще потвърди осигурителните Ви периоди. Придвижването на заявленията и документи се извършва между компетентните институции, чрез така наречените структурирани електронни документи и преносими документи. При подаване на заявлението, осигурителните периоди, придобити вследствие на заетост, легално упражнена на територията на ЕС или легално пребиваване в друга/и държава/и-членка/и на ЕС се сумират, като всяка държава-членка потвърждава „своите” осигурителните периоди (т.е. тези периоди, които са регистрирани по нейното законодателство и имат правно значение по това законодателство). Предвид гореизложеното, за да ползва, мъжът Ви пенсионни права, при подаване на заявлението за отпускане на пенсия за инвалидност в териториалното поделение на Националния осигурителен институт по постоянното му местоживеене е необходимо да посочи, че има периоди на осигуряване в Германия. МХ/ТПООУТ

2016-12-08 14:49:12 - Мария Кулева
Здравей те, незнам да ли въпроса ми е към вас,затова се извинявам предварително ако не е. Мога ли да вземам възрастни хора от Германия /нали сме заедно в евро съюза/ да ги настанявам в дом за стари хора в България.Ако мога към кого да се обърна. Предварително ви благодаря за отговора. Лек ден

2017-01-09 14:50:36 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Кулева, Моля, задайте въпроса си в рубриката "Социални услуги". МХ/ТПООУТ

2016-12-07 18:39:01 - Татяна Дичева
Във връзка с подписаната спогодба с Мароко: От къде бих могла да се информирам за това дали ще ми бъде признат осигурителен стаж от Мароко за периода 1998-2002 г., където съм работила по линия на Техноимпекс, и ако да, каква е процедурата?

2017-02-03 16:37:23 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Дичева, На 21 септември 2016г.в Рабат, беше подписана Спогодба за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко. В персоналния обхват на Спогодбата са включени граждани на всяка от договарящите страни, които са или са били подчинени на законодателството на една от договарящите страни, както и лицата, чиито права произтичат от правата на тези лица. В материалния обхват от българска страна са включени следните видове обезщетения: парични обезщетения за временна неработоспособност и майчинство; пенсии за осигурителен стаж и възраст и пенсии за инвалидност поради общо заболяване; инвалидност поради трудова злополука и професионална болест; наследствени пенсии, произтичащи от тези пенсии; парични обезщетения за безработица; помощ при смърт. По отношение на Кралство Мароко Спогодбата ще обхваща общата схема за социална сигурност в частния сектор; схемата за граждански и военни пенсии; колективната пенсионна схема; схемата, покриваща трудови злополуки. Спогодбата предвижда взаимно зачитане на осигурителните периоди, завършени съгласно законодателствата на двете страни. Осигурителните периоди ще бъдат сумирани до степен, необходима за получаване на право на обезщетение съгласно законодателството, което се прилага. Ако осигурителните периоди по двете законодателства съвпадат, те ще се отчитат само веднъж. Що се отнася до пенсиите за инвалидност, за старост и наследствените пенсии, също е предвидено взаимно зачитане на осигурителните периоди, завършени съгласно законодателствата на двете страни, при условие, че тези периоди не се припокриват. Ще се зачитат и периоди, придобити преди влизане в сила на Спогодбата. Съгласно спогодбата, всеки осигурителен период, завършен преди датата на влизането й в сила, ще се взема предвид при определяне на правото на пенсия. По смисъла на спогодбата, осигурителен период е който и да било период на вноски, който е признат и завършен съгласно законодателството на една от двете страни, както и всеки друг период, който е признат за приравнен на период на вноски. Това означава, че ако Вашите осигурителни периоди бъдат зачетени съгласно мароканското законодателство и това бъде потвърдено от мароканския осигурителен институт, периодите Ви на осигуряване в България и Мароко ще бъдат сумирани за преценяване правото на пенсия, след подадено заявление за отпускане на пенсия. Обръщаме внимание, че спогодбата не е влязла в сила, поради което към настоящия момент тя не може да се приложи при преценяване на правото на пенсия на лицата. EC

2016-12-04 16:22:38 - Стефана Семкова
Български гражданин който получава пенсия от Норвегия може ли да живее в България и да я получава по банков път и ако да, от кога това е регламентирано.Колко процента е данъкът върху пенсиите в Норвегия

2017-02-06 14:39:56 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Семкова, Информация за изплащане на пенсия отпусната по норвежкото законодателство може да намерите на следния ел. адрес :https://www.nav.no/en/Home/About+NAV/Relatert+informasjon/payment-of-benefits-from-nav-to-recipients-living-abroad. Дали пенсиите отпуснати по норвежкото законодателство се облагат с данък, зависи от съответното законодателство. Съветваме Ви да се свържете с компетентната институция на Норвегия или NAV Contact Centre pension със следния телефон + 47 55 55 33 34. ЕС

2016-11-28 18:48:23 - Пенка Христова
Моят въпрос е следният: живея и работя в Испания от 15 години. Досега имам осигурени тук 6 години и 9 месеца. На 69 години съм. В България имам 32 г. трудов стаж. Пенсионерка съм у нас от 2004 г. Проблемът ми е, че когато съм подавала документи за пенсиониране в България съм работила в Испания .Не съм знаела тогава закона, че е трябвало да прекъсна работа, когато съм подавала документите за пенсиониране. От миналата година този закон ми казаха, че вече е премахнат. Но тъй като моят случай в е минало време, в България ще бъда ли санкционирана и ще ми бъде ли спряна пенсия

2016-12-09 12:10:11 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Христова, Разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване е отменена считано от 1 януари 2015 г. Разпоредбата на чл. 95, ал. 1 от КСО указва в кои случаи се спира пенсията, а именно - по искане на лицето; когато пенсионерът не се яви за преосвидетелстване от органите на експертизата на работоспособността, след като е служебно повикан; когато пенсионерът не е получавал пенсията си повече от 6 месеца; когато не се следва изплащането ѝ на основание чл. 101; когато пенсионерът не спазва предписанията на органите на експертизата на работоспособността по отношение на противопоказаните условия на труд. Във връзка с гореизложеното сме на мнение, че в случай че подадете заявление за отпускане на пенсия по испанското законодателство, няма правно основание, на база на което следва българската Ви пенсия да бъде спряна. Преценката за това дали е необходимо да възстановявате неоснователно получени суми за пенсии се прави от длъжностното лице в НОИ, за което то се произнася със съответния акт. (ГЯ)

2016-11-25 14:25:36 - Боряна Андреева
Здравейте и благодаря за отговора от 17.11. Липсва отговор на част от въпроса ми, а именно - дали процедурите ще се извършват на принципа на служебното начало - между съответните отговорни български и тунизийски институции, когато Спогодбата влезе в сила? Благодаря за евентуално допълнение към отговора.

2016-12-09 15:20:20 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожа Адреева, Като допълнение към предоставената Ви информация- Официалното потвърждаване на стажа и отпускането на пенсията ще се извърши служебно, от пенсионните институции на двете страни по спогодбата, като за България, това е Националния осигурителен институт, след подаване на заявление за отпускане на пенсия. ЕС

2016-11-13 20:57:43 - Марина Липатова
Запитване от Марина Липатова. Здравейте! Аз съм рускиня с Българско гражданство.Искам да попитам,признава ли се моя руски трудов стаж в България за прослужени години за допълнително възнаграждение?Работя в библиотека и имам 14 години трудов стаж в Русия. Благодаря

2017-01-04 16:54:28 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Липатова, В чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия от работници или служители, които са български граждани или граждани на някоя от държавите членки, както и членовете на техните семейства, и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Предвид гореизложеното, тъй като Русия не е държава членка на Европейския съюз не е възможно при определяне на т.нар. „клас“ към трудовото Ви възнаграждение да бъде зачетен придобития руски трудов стаж. МХ/ТПООУТ

2016-11-07 15:27:36 - Георги Панайотов
Уважаеми , Казвам се Георги Панайотов от град Видин. През месец април постъпих на работа в пакетажен цех за аспержи на фирма S&A в Марден близо до Херефорд. От самото начало на работата се забеляза недружелюбно отношение на супервайзера и други двама подначалници към мен. То се изразяваше в непрекъснато викане и заплахи за уволнение. На практика аз работя бързо и качествено при спокойни условия, а при напрегнати започвам да бъркам. Макар, че на нас работниците ни беше забранено да разговаряме по време на работа, се принудих да обясня на тези началници, че като се заяждат с мен ми пречат да работя. Забележката ми има положителен ефект при двама, но при супервайзера не намери отклик. Изнервен и ядосан, аз реших да напусна. В офиса , като причина за напускането посочих психическия тормоз и пожелах да разговарям с някой от англичаните - шефове. Това обаче ми бе отказано и аз се прибрах в България след само една седмица работа в Великобритания. Като пристигнах във Видин веднага започнах да търся работа. Имах шанса CV -то ми да бъде одобрено за различни позиции в няколко държави, но страхът че мога да попадна на подобен на гореописания началник и ръководство ме спираше да замина. Така че от 1 май - датата на пристигането ми от Великобритания аз продължавам да съм безработен. Наскоро посетих психолога към бюрото по труда във Видин и той ме посъветва да се обърна към психиатър, за да ми помогне да реша проблема си. Това е накратко, а въпроса ми към Вас е : Имам ли право да търся отговорност на фирма S&A за следствията от психическия тормоз причинен от подчинения им ?

2016-11-25 10:18:17 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Панайотов, Зададеният от Вас въпрос не е от компетентността на рубрика "Европейско и международно социално право". Търсенето на отговорност за причинени вреди може да стане по реда на гражданското законодателство. Съветваме Ви да се консултирате с адвокат по въпроса. (ГЯ)

2016-11-01 18:30:51 - Калин Стоянов
Здравейте, Имам стаж в Австрия от 1.12.1999 до 2010. Искам да започна работа в България и желая стажа ми от Австрия да бъде признат. Какво е нужно да направя за да се признае стажа ми от там. Благодаря ви предварително! С уважение Калин Стоянов Тел: 0878 555 044

2016-12-08 09:34:20 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Стоянов, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За целта, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от НТКТС, следва да подадете заявление до работодателя Ви, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените от Вас документи следва да Ви бъдат върнати, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото Ви досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Следва да се има предвид, че по отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. Що се отнася до придобитите от Вас осигурителни периоди съгласно австрийското законодателството, следва да се има предвид, че в отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС в областта на социалната сигурност се прилага Регламент № 883/2004. Този регламент урежда ползването на правата от системите за социална сигурност, когато сте живял или работил в няколко държави членки на ЕС. Трябва да знаете, че за да ползвате социални права, включително пенсионни права, следва да посочите на съответната компетентна институция, в държавата, в която живеете към момента на подаване на искането за ползване на определени права, че имате осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС. Институцията, приела заявлението Ви ще го препрати в другата държава по служебен път, като тя също по служебен път ще потвърди осигурителните Ви периоди. Придвижването на заявленията и документи се извършва между компетентните институции, чрез така наречените структурирани електронни документи и преносими документи. При подаване на заявление, осигурителните периоди, придобити вследствие на заетост, легално упражнена на територията на ЕС или легално пребиваване в друга/и държава/и-членка/и на ЕС се сумират, като всяка държава-членка потвърждава „своите” осигурителните периоди (т.е. тези периоди, които са регистрирани по нейното законодателство и имат правно значение по това законодателство). МХ/ТПООУТ

2016-10-31 07:21:12 - Диана Иванова
Здравейте! Зачита ли се при пенсиониране в България трудов и осигурителен стаж от Грузия и ако се зачита с какви документи е необходимо да се удостовери?

2016-11-23 10:13:52 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, Към днешна дата между Република България и Грузия не съществува двустранен договор в сферата на социалната сигурност. Липсата на установени отношения между двете държави в областта на социалната сигурност не позволява придобитите на територията на Грузия осигурителни периоди от български граждани да бъдат взети предвид като осигурителен стаж при пенсиониране от Националния осигурителен институт в Република България. Същото важи и при обратната хипотеза – българските периоди на осигуряване не се вземат предвид за ползване на осигурителни права в Грузия. МХ/ТПООУТ

2016-10-06 17:28:45 - Боряна Андреева
Здравейте! В сила ли е вече Спогодбата между Тунис и България? Съпругът ми, роден 1959 г., работи в Тунис от ноември 1999 до март 2004 и има документ за удостоверяване на декларирани заплати от CNSS. Какъв е редът за признаване на осигурителния стаж за пенсия? Може ли по служебен ред между българската и тунизийската страна? Благодаря.

2016-11-17 12:20:50 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АНДРЕЕВА, На 1 октомври 2015г. беше подписана Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република. Тя е ратифицирана от Народното събрание, но все още не е влязла в сила. В персоналния обхват на Спогодбата са включени всички осигурени лица, които са или са били подчинени на законодателството на едната или на двете договарящи се страни, бежанците и лицата без гражданство, както и лицата, чиито права произтичат от правата на тези лица. Материалният й обхват е ограничен само до пенсионното законодателство на договарящите страни по Спогодбата. По отношение на Република България това е законодателството относно три вида пенсии от държавното обществено осигуряване: за осигурителен стаж и възраст, пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и наследствените пенсии, изчислени от тях, а по отношение на Тунис – осигурителното законодателство във връзка с публичния и частния сектор по отношение на инвалидните пенсии, пенсиите при старост и наследствените пенсии от социалното осигуряване в публичния и частния сектор. Спогодбата предвижда възможност за сумиране на осигурителни периоди в случаите, в които лицата имат такива периоди по българското и по тунизийското законодателство, но същите не се достатъчни за отпускане на пенсия по едно от двете законодателства. Съгласно спогодбата, всеки осигурителен период, завършен преди датата на влизането й в сила, ще се взема предвид при определяне на правото на пенсия. По смисъла на спогодбата, осигурителен период е който и да било период на вноски, който е признат и завършен съгласно законодателството на една от двете страни, както и всеки друг период, който е признат за приравнен на период на вноски. Това означава, че ако осигурителни периоди на Вашият съпруг, бъдат зачетени съгласно тунизийското законодателство и това бъде потвърдено от тунизийския осигурителен институт, периодите му на осигуряване в България и Тунис ще бъдат сумирани за преценяване правото на пенсия, след като подаде заявление за отпускане на пенсия. Отново Ви обръщаме внимание, че спогодбата не е влязла в сила, поради което към настоящия момент тя не може да се приложи при преценяване на правото на пенсия на лицата. Е.С.

2016-09-16 20:03:51 - Георги Иванов
Здравейте, Как се зачита трудов и осигурителен стаж от чужбина, в случая от Англия? Ако е необходимо моя тел. е 0888001667..... Благодаря предварително!

2016-11-23 10:49:59 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Иванов, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За целта, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от НТКТС, следва да подадете заявление до работодателя Ви, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените от Вас документи следва да Ви бъдат върнати, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото Ви досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Следва да се има предвид, че по отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. Що се отнася до придобитите от Вас осигурителни периоди съгласно английското законодателството, следва да се има предвид, че в отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането на Регламент 883/2004. Разпоредбите на Регламент 883/2004 предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случаите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства (във Вашия случай по българското и по английското), но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране“ на осигурителни периоди. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени по нейното законодателство. Следователно, в случай че отговаряте на условията на съответните законодателства, ще получавате пенсия от страна на Англия за осигурителния стаж, натрупан по нейното законодателство, и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. МХ/ТПООУТ

2016-09-11 22:10:50 - МАЯ БЛАГОЕВА
Здравейте, с дъщеря ми живеем в България. Съпругът ми работи и се осигурява в Словения. Имаме ли право на изплащане на детски надбавки от Словения за дъщеря ми, която е на 18 г. и в момента е студенка 1-ви курс. Ако да, какви документи са ни нужни.

2016-11-25 10:19:10 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Благоева, Съветваме Ви да се обърнете към съответната компетентна институция в Словения, която може да Ви предостави информация за условията и реда за отпускане на семейни обезщетения по реда на словенското законодателство. (ГЯ)

2016-09-10 13:25:51 - Десислава Василева
Здравейте, Работя в отдел "Човешки ресурси" в голяма фирма. Предстои да назначим служител, придобил трудов стаж в САЩ и Южна Африка. Имаме ли основание да признаем този трудов стаж с цел начисляване на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? Има ли международна спогодба и какви документи трябва да изискваме? Благодаря Ви!

2016-12-07 18:19:08 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА, В чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия от работници или служители, които са български граждани или граждани на някоя от държавите членки, както и членовете на техните семейства, и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Предвид гореизложеното, тъй като Съединените американски щати и Южна Африка не са държави членки на Европейския съюз не е възможно при определяне на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение да бъде зачетен придобития трудов стаж в посочените държави. МХ/ТПООУТ

2016-09-09 13:24:03 - Пенка Христова
Моят въпрос е следният: живея и работя в Испания от 15 години. Досега имам осигурени тук 6 години и 9 месеца. На 69 години съм. В България имам 32 г. трудов стаж. Пенсионерка съм у нас от 2004 г. Проблемът ми е, че когато съм подавала документи за пенсиониране в България съм работила в Испания .Не съм знаела тогава закона, че е трябвало да прекъсна работа, когато съм подавала документите за пенсиониране. От миналата година този закон ми казаха, че вече е премахнат. Но тъй като моят случай в е минало време, ако подам документи за пенсиониране тук, в България ще бъда ли санкционирана и ще ми бъде ли спряна пенсията? Имам впредвид дали ще ми имам проблеми като по случая Сомова срещу България.

2016-12-09 12:09:53 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Христова, Разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване е отменена считано от 1 януари 2015 г. Разпоредбата на чл. 95, ал. 1 от КСО указва в кои случаи се спира пенсията, а именно - по искане на лицето; когато пенсионерът не се яви за преосвидетелстване от органите на експертизата на работоспособността, след като е служебно повикан; когато пенсионерът не е получавал пенсията си повече от 6 месеца; когато не се следва изплащането ѝ на основание чл. 101; когато пенсионерът не спазва предписанията на органите на експертизата на работоспособността по отношение на противопоказаните условия на труд. Във връзка с гореизложеното сме на мнение, че в случай че подадете заявление за отпускане на пенсия по испанското законодателство, няма правно основание, на база на което следва българската Ви пенсия да бъде спряна. Преценката за това дали е необходимо да възстановявате неоснователно получени суми за пенсии се прави от длъжностното лице в НОИ, за което то се произнася със съответния акт. (ГЯ)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България