Категории:


Към категориите

2016-07-14 10:36:47 - Десислава Болова
Здравейте, От почти три години живея и работя в Белгия, осигурявала съм се в чужбина. През септември 2016 г. ще започна работа в гр. Варна и бих искала да попитам какви документи е необходимо да представя, за да удостоверя професионалния си опит за времето на трудовата ми заетост в Белгия. С уважение, Десислава Болова

2016-11-23 10:05:19 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Болова, Задължението за зачитане като трудов стаж по българското трудово законодателство на периоди на работа в Европейския съюз (ЕС) е установено в чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), според която трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана и работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на ЕС, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. Съгласно чл.13 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж работодателят, при който лицето работи по трудово правоотношение, следва да признае трудовия стаж, придобит в друга държава – членка на ЕС. За тази цел трябва да подадете заявление до работодателя, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на трудовото правоотношение или документи, издадени от съответния работодател и/или от компетентната институция, за обстоятелства, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, българският работодател предприема необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените от Вас документи следва да Ви бъдат върнати, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото Ви досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Следва да се има предвид, че по отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. МХ/ТПООУТ

2016-07-13 19:57:40 - Tzvetan Ovalov
кога се очаква да има има договор за социалното осигуряване между България и САЩ?

2016-12-08 11:41:50 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Овалов, Министерството на труда и социалната политика полага усилия да уреди социалните права на всички български граждани, които са работили в чужбина чрез сключване на двустранни договори в областта на социалната сигурност, тъй като липсата на установени отношения между две държави в областта на социалната сигурност не позволява придобитите им осигурителни периоди да бъдат взети предвид като осигурителен стаж, нито да бъдат зачетени за ползване на осигурителни права. Сключването на тези договори е двустранен процес, за който е необходимо желание и от двете страни. Разработването и подписването на спогодба/договор за социална сигурност между Р България и САЩ, в които българските граждани са работили и са се осигурявали са сред основните цели на МТСП. За съжаление обаче, желанието на нашата страна да регулира този въпрос до момента със САЩ не среща почти никаква реакция от американска страна, като към момента Администрацията за социална сигурност (АСС) на САЩ не е изразила готовност за провеждане на преговори с България. Е.С.

2016-07-05 16:00:11 - Ваня Русенова
Здравейте! Получавам обезщетение за безработица във Франция. С преносим документ U1 доказвам стаж от България, но ми зачитат само стажа след последното получено обезщетение за безработица в България, т.е. ако съм работила 2 години и съм получавала обезщетение 1 ден в края на тези две години, нямам право на нищо. Как се калкулира информацията от U1?

2016-07-07 10:05:55 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Русенова, По поставения въпрос се обърнете към Националния осигурителен институт. Г.Б.

2016-07-03 19:42:37 - Metin mehmedov
Zdraveyte .iskam samo da popitam imam novorodeno dete v Germania s bilgarsko grajdanstvo imali pravo na ednokratna pomosht

2016-09-16 11:43:25 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Мехмедов, След като детето Ви не е родено в България, нямате право на еднократна помощ при раждане на дете по българското законодателство. Съветваме Ви да се обърнете към компетентната институция по местоживеене в Германия, откъдето бихте могли да получите информация за реда и условията за отпускане на семейни помощи по немското законодателство. (ГЯ)

2016-06-29 15:48:53 - Стефана Дечева
Здравейте, интересува ме следния казус - майка, която желае да ползва частта от неплатен отпуск по чл. 167а от КТ на съпруга си какви документи следва да подаде, при положение, че съпругът й работи в Германия. Има ли право на тази част от отпуска, когато съпругът й не работи в България.

2016-07-28 09:26:53 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДЕЧЕВА, Предпоставките при наличието на които възниква правото на отпуск по чл.167а от Кодекса на труда (КТ) са: детето да е до 8-годишна възраст, което се установява с акта за раждане на детето; да са използван отпускa по чл. 164 КТ (за отглеждане на дете до две годишна възраст); детето да не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка, т.е родителят да полага грижи за детето, което се удостоверява с декларация по образец приложена към НРВПО (чл.49, ал.1 от НРВПО) и последната предпоставка е родителят, който иска да ползва отпуска, да работи по трудово правоотношение. Самият отпуск по чл.167а от КТ представлява субективно право на работника/служителя и работодателят е длъжен да му го предостави при поискване (чл.49, ал.1 от НРВПО), когато са изпълнени посочените изисквания. В конкретния случай, ако работничката или служителката полага труд по трудово правоотношение на територията на Република България и отговаря на другите изисквания, има право да ползва неплатен отпуск за срок от 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. С измененията и допълненията на КТ (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) се даде възможност на всеки от родителите (осиновителите) да може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие. За целта родителят, който отстъпва отпуска на другия родител, също следва да отговаря на посочените изисквания. В този случай, дори ако бащата работи по трудово правоотношение на територията на държава-членка на Европейския съюз (в случая Германия), то той е подчинен на тамошното законодателство, поради което КТ и НРВПО остават неприложими (чл.10 от КТ). В този смисъл той няма право на отпуска по 167а от КТ, поради което дори и да даде своето съгласие, майката не може да ползва 5 месеца от отпуска вместо него. МИ/ТПООУТ

2016-06-29 14:25:13 - Наталия Дабижева
Здравейте,аз съм студентка Европейска публична администрация,моля за информация,свързана с осигурителни системи на държавните служители в Р Кипър и Р Малта,защото пиша по темата за испитна защита . Благодаря много

2016-07-22 16:46:51 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДАБИЖЕВА, Информация за осигурителните системи може да намерите на сайта Взаимната информационна система за социална закрила (Mutual Information System on Social Protection MISSOC) на следните интернет адреси: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=en и http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTableSearch.jsp МИ/ТПООУТ

2016-06-21 19:03:17 - Галина Димитрова
живеиа в словения инвалид 2 категория сам с право на работа на 4 часа,при определени условия.Мога ли временно да работа в Балгариа ,без да си прекасвам правата тук. И ако може какви документи трябва да донеса и каде.ИМАМ до живот инвалидност по тиахното законодателство. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО

2016-08-31 18:10:04 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Димитрова, В българското законодателство няма забрана за лицата, на които е отпусната пенсия за инвалидност да упражняват и правото си на труд, ако в експертното решение не е посочено, че нямат право да работят. Относно правата Ви по законодателството на Словения, следва да се обърнете към компетентната словенска осигурителна институция. МХ/ТПООУТ

2016-06-21 10:00:19 - здравка андонова
Моля да ми посочите къде мога да намеря текста на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г., ратифицирана със закон, приет от 40-то Народно събрание на 30 май 2008 г., обнародван в ДВ бр.54/2008 год.

2016-07-21 12:12:23 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Андонова, Може да намерите текста на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г. на български език в бр. 73 от 11 септември 2009 г. на „Държавен вестник“. За целта е необходимо да посетите интернет страницата на „Държавен вестник“ - http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces, след което в рубрика „Броеве на ДВ“ да въведете търсения от вас брой. НА

2016-06-20 15:08:58 - Савка Савова
Здравейте, за лице придобило 31г. трудов стаж в България и 10 г. в Канада- провинция Квебек, признава ли се стажа от чужбина с цел пенсионирането на лицето? Благодаря Ви предварително.

2016-07-18 18:12:54 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Савова, От 01 март 2014 г. е в сила Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада, която предвижда взаимно зачитане на осигурителни периоди, придобити съгласно законодателствата на двете държави, включително преди нейното влизане в сила. По силата на тази спогодба придобитите осигурителните периоди съгласно законодателствата на България и Канада се сумират за преценяване правото на отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст и други обезщетения от видовете, включени в материалния обхват на договора. Тази спогодба не се прилага за живеещите и осигурените в провинция Квебек, поради което българското правителство проведе преговори за сключването на отделна спогодба за социална сигурност с правителството на Квебек. Проектът на спогодбата е договорен между двете страни и предстои да бъде подписан. За повече информация следете сайта на МТСП www.mlsp.government.bg, рубриката „Договори за социална сигурност” МХ/ТПООУТ

2016-06-08 20:49:11 - Петер Стоянов
Здравейте, майка ми е на 66 години с осигурителен стаж в България 10 години и 11 години в Словакия. Общият осигурителен стаж е 21 год. Пенсионирана е по старост в Словакия на 62 години и живее в България . При стартиране на процедура за пенсиониране в България, какъв ще бъде ефекта върху размера на пенсията в Словакия.

2016-12-09 14:38:21 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Стоянов, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането на Регламент 883/2004. Разпоредбите на Регламент 883/2004 предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства, но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране“ на осигурителни периоди. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени по нейното законодателство. Допълнителна информация по въпроса бихте могли да получите от Националния осигурителен институт или от компетентната институция в Словакия.

2016-06-08 13:01:51 - Иван Танев
Моля да ми разясните следния казус: Как да се пенсионирам по Италианските закони? Имам осигурителен стаж в Италия - 15 години, но нямам възраст - на 57 г. съм. По нашите закони вече получавам пенсия, тъй като имам стаж I категория и с приравняванията успях да се пенсионирам. Зачитат ли се в Италия тези приравнявания или се отчитат реалните години.

2016-12-09 14:49:43 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Танев, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането на Регламент 883/2004. Разпоредбите на Регламент 883/2004 предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства, но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране“ на осигурителни периоди. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени по нейното законодателство. За да бъде отпусната пенсия по съответното законодателство, лицето следва да отговаря на всички законови изисквания за това. Допълнителна информация относно реда и условията за отпускане на пенсия по италианското законодателство бихте могли да получите от компетентната институция в Италия.

2016-06-06 12:39:08 - иванка зарова-христова
Майка съм на дете с увреждане и сега съм социален асистент с 80лв заплата ,започнах работа и когато съм втора смяна или нощна детето ми се чувства зле без мен изпада в паника ,търси ме и пише във фейсбук на моя работодател ВЪПРОСЪТ МИ Е как да осъдя България за нелепото отношение към децата с увреждане?Може ли родителя с тази заплата да се справя ?

2016-07-21 11:41:08 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Зарова-Христова, За отговор на поставените от Вас въпроси се обърнете към рубрика „Интеграция на хората с увреждания“

2016-06-06 10:50:48 - Елена Павлова
Здравейте, Какви документи трябва да представя пред НАП или НОИ , за да ми бъдат признати всички осигуровки за работата ми в страна от ЕС по Трудов договор ? Не трябва ли това да става по служебен ред ? Моля упоменете формулярите , които трябва да подам към институциите в България !

2016-06-20 17:22:08 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАВЛОВА, Задължението за зачитане като трудов стаж по българското трудово законодателство на периоди на работа в Европейския съюз (ЕС) е установено в чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), според която трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана и работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на ЕС, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. Съгласно чл.13 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж работодателят, при който лицето работи по трудово правоотношение, следва да признае трудовия стаж, придобит в друга държава – членка на ЕС. За тази цел трябва да подадете заявление до работодателя, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на трудовото правоотношение или документи, издадени от съответния работодател и/или от компетентната институция, за обстоятелства, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, българският работодател предприема необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените от Вас документи следва да Ви бъдат върнати, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото Ви досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Следва да се има предвид, че по отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз в областта на социалната сигурност, и в частност зачитането на осигурителен стаж, придобит в други държави членки, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) 987/2009, установяващ процедура за неговото прилагане. Те уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност, когато лицето е живяло или работило в няколко държави-членки на ЕС. Разпоредбите на ЕС се прилагат за правото на семейни обезщетения, пенсии за старост, помощи при смърт, обезщетения за болест, за трудови злополуки и професионални болести, за инвалидност, за безработица и др. За да ползвате конкретни социални права и да получите съответните обезщетения, следва да посочите на компетентната институция в държавата, в която живеете към момента на подаване на съответното искане, че имате осигурителни периоди и в други държави–членки на ЕС. Всяка от тях ще потвърди „своите” осигурителните периоди, т.е. периодите, през които се явявате осигурено лице по нейното законодателство. Така осигурителните периоди, придобити вследствие на заетост, легално упражнена на територията на ЕС, или легално пребиваване в друга/и държава/и-членка/и на ЕС, ще бъдат сумирани, като при определяне наличието на дадено социално право, всяка държава ще вземе предвид и чуждите периоди като завършени съгласно нейното законодателство. Потвърждаването на съответните осигурителни периоди между компетентните институции се осъществява по служебен път. При преценка на правото Ви на парични обезщетения или пенсии, изплащани от държавното обществено осигуряване, следва да заявите в Националния осигурителен институт, че имате осигурителни периоди и в друга държава-членка на ЕС. Националният осигурителен институт ще препрати заявлението Ви в другата държава по служебен път, като съответната компетентна институция също по служебен път ще потвърди осигурителните Ви периоди по нейното законодателство. Според разпоредбите на европейското законодателство, за да можете без допълнително заплащане да възстановите здравноосигурителните си права в България, е необходимо да докажете непрекъснати осигурителни периоди в предишната държава-членка на ЕС. Това доказване следва да стане посредством структуриран електронен документ S041, или формуляр Е104. Тези документи се издават от последната компетентна за Вас осигурителна институция и служат за сумиране на осигурителни периоди, периоди на трудова заетост или периоди на пребиваване в ЕС, с цел непрекъснатост на произтичащите от тях социални права. След завръщането си в България тези документи трябва да бъдат представени в териториалното поделение на Националната агенция за приходите по постоянния Ви адрес. Така Вие няма да загубите качеството си на здравноосигурено лице и няма да е нужно да правите допълнителни вноски, за да ползвате здравноосигурителните си права в България. Ако не се снабдите със съответния документ, той може да бъде изискан и служебно от Националната здравноосигурителна каса от съответната компетентна институция в другата държава. За целта трябва да отправите писмено заявление до управителя на НЗОК, с което да бъде изискано удостоверение (документ S 041) за здравноосигурителните Ви периоди, придобити в държава-членка. За повече информация и допълнителни разяснения може да се обърнете за съдействие към Националната здравноосигурителна каса, Национална агенция за приходите и Националния осигурителен институт. МХ/ТПООУТ

2016-06-01 10:40:47 - Сирма Владимирова
В случай, че лице получава пенсия от България и Германия в Германия, може ли да бъде запорирана сума от българската пенсия. След пускане на изпълнителен лист към НОИ в какви срокове се произнасят експертите от НОИ дали това е възможно?

2016-06-07 15:07:00 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Владимирова, По поставения въпрос се обърнете към Националния осигуритилен институт. МХ/ТПООУТ

2016-05-29 10:38:32 - Мария Пенчева
Предстои ми постъпване в санаториум в България. Въпросът ми е: как по какъв начин, ако човек постъпи в санаториум, или в болница в България (ще бъде издадено направление за постъпване в санаториум в България) в Белгия могат ли да ми се признаят дните за болнични (имам предвид болнични в Белгия ще ми бъдат ли издадени, въз основа издаден документ)

2016-07-26 16:24:10 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Пенчева, По поставения въпрос се обърнете към Министерство на здравеопазването и Национална здравноосигурителна каса. МХ/ТПООУТ

2016-05-26 16:09:23 - Силвия Петкова
Чуждестранно физическо лице ще бъде наето с трудов договор от българско търговско дружество установено на територията на България. Лицето е гражданин на Испания, пребивава и ще полага труда си само на територията на Испания. Въпроси: 1. Необходимо ли е да се подава уведомление към НАП за сключения трудов договор с лицето? 2. В коя държава се внасят задължителните осигурителни вноски? 3. Работодателят удържа ли данък върху дохода на това лице?

2016-09-16 11:38:55 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Петкова, Зададените от Вас въпроси са от компетентността на Националната агенция за приходите, поради което Ви съветваме да се обърнете към нея.

2016-05-26 11:50:34 - Иван Иванов
Уважаеми господа, казуса ми е относно права за пенсиониране по законите в Италия, тъй като имам осигурителен стаж. Предпочитам да обясня проблема си по телефона, който ми предоставите. Ще Ви бъда благодарен, ако се отзовете на молбата ми.

2016-06-20 12:41:08 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ, За да получите информация относно условията за пенсиониране по законодателството на Италия, следва да се обърнете към съответната компетентната италианска институция. Ако имате въпроси, касаещи българското законодателство и зачитането на осигурителни периоди по смисъла на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) 987/2009, установяващ процедура за неговото прилагане, моля пишете ни отново в рубриката „Европейско и международно социално право“. МХ/ТПООУТ

2016-05-19 13:53:24 - Рафаело Бенин
Бих искал да получа справка, относно ратифицираните от Република България конвенции на Международната организация на труда (МОТ)

2016-05-31 16:00:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Голяма част от ратифицираните от Република България конвенции на МОТ можете да намерите на ел. адрес: http://hs.europedirect-gabrovo.info/content/5-eu/1/52.htm

2016-05-15 11:42:45 - Борис Колев
Здравейте, работил съм във Великобритания в периода от 2004 до 20015 година .В момента работя в България и ми е необходим документ , с които да докажа стажа си там. Бихте ли ми помогнали? Предварително Ви благодаря

2016-06-20 12:32:56 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЛЕВ, Задължението за зачитане като трудов стаж по българското трудово законодателство на периоди на работа в Европейския съюз (ЕС) е установено в чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), според която трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана и работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на ЕС, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. Съгласно чл.13 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж работодателят, при който лицето работи по трудово правоотношение, следва да признае трудовия стаж, придобит в друга държава – членка на ЕС. За тази цел трябва да подадете заявление до работодателя, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на трудовото правоотношение или документи, издадени от съответния работодател и/или от компетентната институция, за обстоятелства, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, българският работодател предприема необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените от Вас документи следва да Ви бъдат върнати, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото Ви досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Следва да се има предвид, че по отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. Въпросите, касаещи зачитането на периода Ви на работа в държава – членка на ЕС за осигурителен стаж в България и правата, произтичащи от това, се уреждат понастоящем от Регламент № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и неговия прилагащ Регламент № 987/2009. Те уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност, когато лицето е живяло или работило в няколко държави-членки на ЕС. Разпоредбите на ЕС се прилагат за правото на семейни обезщетения, пенсии за старост, помощи при смърт, обезщетения за болест, за трудови злополуки и професионални болести, за инвалидност, за безработица и др. За да ползвате конкретни социални права и да получите съответните обезщетения, следва да посочите на компетентната институция в държавата, в която живеете към момента на подаване на съответното искане, че имате осигурителни периоди и в други държави–членки на ЕС. Всяка от тях ще потвърди „своите” осигурителните периоди, т.е. периодите, през които се явявате осигурено лице по нейното законодателство. Така осигурителните периоди, придобити вследствие на заетост, легално упражнена на територията на ЕС, или легално пребиваване в друга/и държава/и-членка/и на ЕС, ще бъдат сумирани, като при определяне наличието на дадено социално право, всяка държава ще вземе предвид и чуждите периоди като завършени съгласно нейното законодателство. Потвърждаването на съответните осигурителни периоди между компетентните институции се осъществява по служебен път. МХ/ТПООУТ

2016-05-12 09:03:20 - Елена Павлова
Какви документи трябва да представя пред НАП, за да ми се зачете като трудов стаж работата ми по ТД в страна от ЕС ?

2016-06-20 17:21:32 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАВЛОВА, Задължението за зачитане като трудов стаж по българското трудово законодателство на периоди на работа в Европейския съюз (ЕС) е установено в чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), според която трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана и работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на ЕС, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. Съгласно чл.13 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж работодателят, при който лицето работи по трудово правоотношение, следва да признае трудовия стаж, придобит в друга държава – членка на ЕС. За тази цел трябва да подадете заявление до работодателя, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на трудовото правоотношение или документи, издадени от съответния работодател и/или от компетентната институция, за обстоятелства, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, българският работодател предприема необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените от Вас документи следва да Ви бъдат върнати, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото Ви досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Следва да се има предвид, че по отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз в областта на социалната сигурност, и в частност зачитането на осигурителен стаж, придобит в други държави членки, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) 987/2009, установяващ процедура за неговото прилагане. Те уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност, когато лицето е живяло или работило в няколко държави-членки на ЕС. Разпоредбите на ЕС се прилагат за правото на семейни обезщетения, пенсии за старост, помощи при смърт, обезщетения за болест, за трудови злополуки и професионални болести, за инвалидност, за безработица и др. За да ползвате конкретни социални права и да получите съответните обезщетения, следва да посочите на компетентната институция в държавата, в която живеете към момента на подаване на съответното искане, че имате осигурителни периоди и в други държави–членки на ЕС. Всяка от тях ще потвърди „своите” осигурителните периоди, т.е. периодите, през които се явявате осигурено лице по нейното законодателство. Така осигурителните периоди, придобити вследствие на заетост, легално упражнена на територията на ЕС, или легално пребиваване в друга/и държава/и-членка/и на ЕС, ще бъдат сумирани, като при определяне наличието на дадено социално право, всяка държава ще вземе предвид и чуждите периоди като завършени съгласно нейното законодателство. Потвърждаването на съответните осигурителни периоди между компетентните институции се осъществява по служебен път. При преценка на правото Ви на парични обезщетения или пенсии, изплащани от държавното обществено осигуряване, следва да заявите в Националния осигурителен институт, че имате осигурителни периоди и в друга държава-членка на ЕС. Националният осигурителен институт ще препрати заявлението Ви в другата държава по служебен път, като съответната компетентна институция също по служебен път ще потвърди осигурителните Ви периоди по нейното законодателство. Според разпоредбите на европейското законодателство, за да можете без допълнително заплащане да възстановите здравноосигурителните си права в България, е необходимо да докажете непрекъснати осигурителни периоди в предишната държава-членка на ЕС. Това доказване следва да стане посредством структуриран електронен документ S041, или формуляр Е104. Тези документи се издават от последната компетентна за Вас осигурителна институция и служат за сумиране на осигурителни периоди, периоди на трудова заетост или периоди на пребиваване в ЕС, с цел непрекъснатост на произтичащите от тях социални права. След завръщането си в България тези документи трябва да бъдат представени в териториалното поделение на Националната агенция за приходите по постоянния Ви адрес. Така Вие няма да загубите качеството си на здравноосигурено лице и няма да е нужно да правите допълнителни вноски, за да ползвате здравноосигурителните си права в България. Ако не се снабдите със съответния документ, той може да бъде изискан и служебно от Националната здравноосигурителна каса от съответната компетентна институция в другата държава. За целта трябва да отправите писмено заявление до управителя на НЗОК, с което да бъде изискано удостоверение (документ S 041) за здравноосигурителните Ви периоди, придобити в държава-членка. За повече информация и допълнителни разяснения може да се обърнете за съдействие към Националната здравноосигурителна каса, Национална агенция за приходите и Националния осигурителен институт. МХ/ТПООУТ  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България