Категории:


Към категориите

2016-09-02 12:59:06 - Пламен Петров
Работил съм дълги години с редовни документи в ЮАР (9 години)и САЩ (9 години) , с плащане на данъци итн. Зачитат ли се тези години за стаж/пенсия в България? Какви документи е нужно да представя?

2016-12-08 11:55:27 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Петров, Към днешна дата между Република България и САЩ не съществува двустранен договор в сферата на социалната сигурност. Липсата на установени отношения между двете държави в областта на социалната сигурност не позволява придобитите на територията на САЩ осигурителни периоди от български граждани да бъдат взети предвид като осигурителен стаж при пенсиониране от Националния осигурителен институт в Република България. Същото важи и при обратната хипотеза – българските периоди на осигуряване не се вземат предвид за ползване на осигурителни права в САЩ. Същото се отнася и за ЮАР.

2016-08-28 17:14:35 - Росица Владова
Здравейте! Работя на срочен (сезонен) договор във Франция. Договорът ми приключва в началото на октомври, около 10.10. Назначена съм във Франция от 09.април 2016, значи имам трудов стаж и плащани осигуровки във Франция шест месеца. След приключване на договорът се прибирам в България. Ще мога ли да получавам обещетение за безработица? От фирмата ще ми бъде предоставен документ U1. Как ще бъде определено правото ми на обещетение, според българското законодателство или според законодателството на Франция? Знам, че съгласно Кодекса за социално осигуряване в България, трябва да отговарям на следното условие, а именно: да имам внесени осигурителни вноски във Фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца. Въпросът ми е: 9 месеца трябва да бъдат непрекъснат срок или е възможно прекъсване? Тъй като през 2015, от 05.април 2015 до 03.ноември 2015 работих с швейцарски договор и плащани осигуровки в Швейцария. Трябва ли да предоставя документ U1 и от Швейцария или само от страната където съм била осигурявана последно? Какво трябва да направя, когато се върна в България, след прекратяване на трудовите ми отношения във Франция?

2017-01-06 11:43:05 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Владова, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, включително правото на обезщетения за безработица, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. В съответствие с установения в този регламент принцип, че приложимо е законодателството на държавата членка, в която работите (във Вашия случай – Франция), обикновено тази държава е отговорна за отпускането на обезщетения за безработица. Ето защо след прекратяване на трудовата Ви дейност е необходимо да се регистрирате като търсещо работа лице в съответната компетентна институция във Франция. Съгласно чл. 64, пар. 1 от Регламент (ЕО) 883/2004, безработно лице, което отговаря на изискванията на законодателството на компетентната държава членка за получаване на парично обезщетение за безработица (във Вашия случай Франция), и което отиде в друга държава членка, за да търси работа там, запазва правото си на обезщетение при наличие на следните условия и в следните граници: 1. преди своето заминаване безработното лице трябва да е било регистрирано като търсещо работа и да е било на разположение на службите по заетостта на компетентната държава в продължение най-малко на 4 седмици, след като е станало безработно, т.е. Вие следва да сте била регистрирана като безработно лице в съответната компетентна институция във Франция поне 4 седмици преди връщането Ви в България; 2. безработното лице трябва да се регистрира като търсещо работа в службите по заетостта на държавата членка, в която е отишло, да е обект на процедурата за контрол, установена там и да спазва условията, установени от законодателството на тази държава членка. Това условие се смята изпълнено за периода преди регистрацията, ако заинтересованото лице се е регистрирало в 7-дневен срок от датата, на която е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата, която е напуснало. Това означава, че в 7-дневен срок от датата на напускане на Франция следва да се регистрирате като безработно лице в ДБТ в България. Ако се регистрирате след тази дата, Вашето обезщетение ще се изплаща едва от датата, на която се регистрирате. 3. правото на обезщетение се запазва за срок от 3 месеца от датата, на която лицето е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата членка, която е напуснало, при положение, че общата продължителност на обезщетенията не надхвърля общата продължителност на срока на обезщетенията, на които лицето е имало право съгласно законодателството на тази държава членка. Тоест Вие ще можете да получавате обезщетението, което получавате от Франция, за период до 3 месеца или за остатъка от периода, за който такова обезщетение Ви се дължи, ако е по-малък от 3 месеца. 4. обезщетенията се отпускат от компетентната институция съгласно прилаганото от нея законодателство и за нейна сметка, което означава, че обезщетението ще продължава да Ви се изплаща от компетентната английска институция и в същия размер. Следва да се обърне внимание, че ако не успеете да си намерите работа в България, следва да се върнете във Франция преди изтичане на посочения в т. 3 период. Ако се върнете по-късно без изричното разрешение на френската служба по заетостта или изобщо не се върнете във Франция, ще загубите възможността да получите парично обезщетение за безработица за оставащия период, при положение, че имате такъв. Компетентната френска институция, в която ще се регистрирате като търсещо работа лице, следва да Ви издаде преносим документ U2, с който ще можете да прехвърлите обезщетението си в България. Същият следва да се предостави на компетентната българска институция – Национален осигурителен институт. В случай че не сте се възползвали от тази възможност, бихте могли да се регистрирате като безработно лице в България с преносим документ U1. При подаване на заявлението за отпускане на обезщетение за безработица, следва да посочите, че имате осигурителни периоди и в друга държава членка (Швейцария). Компетентните институции на двете държави ще обменят необходимата им информация по служебен път, ако нямате преносим документ U1, издаден от компетентната швейцарска институция. В този случай Националният осигурителен институт би действал от името на компетентната френска институция и би могъл да отпусне обезщетение за безработица, ако отговаряте на законовите изисквания за това, чийто размер за определения период ще бъде изискан за възстановяване от Франция. За повече информация можете да се обърнете към НОИ. (ГЯ)

2016-08-27 19:55:24 - Зорица Кръстева
Здравейте, Работя на постоянен договор в Англия от 1 год,през юни 2017 ще се завърна в България.От УК ще имам право на 3 месеца платена борса.Въпросът ми е-след тези 3 месеца,ако не съм си намерила работа в България,ще имам ли право на парично обещетение за до 9 месеца(имам над 13 год стаж в БГ и съм на 35 години) и в какъв размер или %? Благодаря

2017-01-06 11:40:21 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Кръстева, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, включително правото на обезщетения за безработица, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. В съответствие с установения в този регламент принцип, че приложимо е законодателството на държавата членка, в която работите (във Вашия случай – Англия), обикновено тази държава е отговорна за отпускането на обезщетения за безработица. Ето защо след прекратяване на трудовата Ви дейност е необходимо да се регистрирате като търсещо работа лице в съответната компетентна институция в Англия. Видно от запитването Ви, имате право на обезщетение за безработица по английското законодателство, което ще получите в пълен размер. В този случай нямате право на обезщетение по българското законодателство. За повече информация можете да се обърнете към НОИ.

2016-08-25 19:52:19 - Пенка Христова
Моят въпрос е следният: живея и работя в Испания от 15 години. Досега имам осигурени тук 6 години и 9 месеца. На 69 години съм. В България имам 32 г. трудов стаж. Пенсионерка съм у нас от 2004 г. Проблемът ми е, че когато съм подавала документи за пенсиониране в България съм работила в Испания .Не съм знаела тогава закона, че е трябвало да прекъсна работа, когато съм подавала документите за пенсиониране. От миналата година този закон ми казаха, че вече е премахнат. Но тъй като моят случай в е минало време, ако подам документи за пенсиониране тук, в България ще бъда ли санкционирана и ще ми бъде ли спряна пенсията?

2016-12-09 12:09:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Христова, Разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване е отменена считано от 1 януари 2015 г. Разпоредбата на чл. 95, ал. 1 от КСО указва в кои случаи се спира пенсията, а именно - по искане на лицето; когато пенсионерът не се яви за преосвидетелстване от органите на експертизата на работоспособността, след като е служебно повикан; когато пенсионерът не е получавал пенсията си повече от 6 месеца; когато не се следва изплащането ѝ на основание чл. 101; когато пенсионерът не спазва предписанията на органите на експертизата на работоспособността по отношение на противопоказаните условия на труд. Във връзка с гореизложеното сме на мнение, че в случай че подадете заявление за отпускане на пенсия по испанското законодателство, няма правно основание, на база на което следва българската Ви пенсия да бъде спряна. Преценката за това дали е необходимо да възстановявате неоснователно получени суми за пенсии се прави от длъжностното лице в НОИ, за което то се произнася със съответния акт. (ГЯ)

2016-08-25 12:44:37 - Людмила Модева
Здравеите„от 2007 г живея в Гърция ;от 2009 съм здравно осигурена към ΙΚΑ „преди 15 дни ми се налажи да сменя осигурителната институция да премина към ТЕВЕ .но от там ми поискаха формоляр Е 104 за год. през които съм осигурявана в БГ. Обърнах се към НЗОК ;по електронен път ми беше изпратен Е 104 „обаче в него са ми нанесени г-те от 2000 -2007 .Аз им направих запитване за периода от 1980 -2000 където съм работила към ;Химко: гр.Враца .След което ми отговориха че при тях нямат данни за тези год.и трябвало да се обърна към НОИ „от там ми отговориха че не работят с този формуляр. .Моля да ме насочите какво да направя за да получа Е104 .С УВАЖЕНИЕ ЛЮДМИЛА ИВАНОВА МОДЕВА

2016-12-09 17:10:39 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаемa госпожо Модева, Формуляр Е 104 и съответстващият му структуриран електронен документ (СЕД) S041 служат за удостоверяване на осигурителен стаж в държава-членка на Европейския съюз. Формуляр E104 се издава от Националната здравноосигурителна каса, а СЕД S041 – от Националния осигурителен институт (НОИ). За доказване на осигурителния Ви стаж пред компетентната гръцка институция, бихте могли да представите и СЕД S041. За целта следва да се обърнете към ТП на НОИ и да подадете заявление за издаване на съответния документ, като представите изискуемите документи, доказващи осигурителния Ви стаж в България преди 1997 г., тъй като в Регистъра на осигурените лица на НОИ не се съдържа информация за осигурителния стаж и осигурителния доход на лицата преди 1997 г. За повече информация бихте могли да се обърнете към дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ към Централното управление на НОИ. (ГЯ)

2016-08-22 16:22:22 - Петя Илиева
Имам срочен трудов договор с австрийска фирма който изтича в края на годината.Моля да ми кажете ще имам ли право на обезщетение за безработица по българското законодателство,,ако представя U1 в нашето бюро по труда ,защото нямам намерение да оставям в Австрия.

2016-12-09 17:49:03 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Илиева, Съгласно българското законодателство парично обезщетение за безработица се получава от лица, които отговарят на условията на чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване (КСО), т.е за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: 1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; 2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168; 3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по КСО, с изключение на лицата по чл. 114а, ал.1 от Кодекса на труда (работници, сключили еднодневен трудов договор с регистриран земеделски стопанин) или законодателството на друга държава. За придобиване право на парично обезщетение се зачита и времето: 1. на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете; 2. платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст; 3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година; 4. зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна. Видно от горепосоченото, ако стажът Ви бъде потвърден от австрийската осигурителна институция, се сумира със стажа придобит по българското законодателство при определяне правото на обезщетение за безработица. Потвърждаването на този стаж се извършва служебно между институциите. Размерът на обезщетението се определя от Националния осигурителен институт въз основа на получената информация за осигурителния стаж и доход на лицето. МХ/ ТПООУТ

2016-08-17 15:37:05 - Снежана Бешикова
Български гражданин работи на постоянен трудов договор в Англия.В същото време е сключил гражд.договор в България.Какви документи трябва да представи лицето за да не се осигурява в България?Какви данъци и осигуровки са дължими от бълг.работодател по гражд.договор на лицето? Лицето е с постоянно местожителство в България.

2016-11-14 10:50:59 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Бешикова, По поставения въпрос се обърнете към Националната агенция за приходите. МХ/ТПООУТ

2016-08-16 12:43:33 - Ангел Василев
казвам се Ангел Василев работя вьв Великибритания Искам да се пенсионирам тук какьв е начина да си прехвьрля трудовия стаж от Бьлгария вьв Великобритания

2016-12-08 11:37:52 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Василев, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането на Регламент 883/2004. Разпоредбите на Регламент 883/2004 предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случаите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства (във Вашия случай по българското и по английското), но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране“ на осигурителни периоди. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени по нейното законодателство. Следователно, в случай че отговаряте на условията на съответните законодателства, ще получавате пенсия от страна на Великобритания за осигурителния стаж, натрупан по нейното законодателство, и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. Информация за условията, на които следва да отговаряте, за да Ви бъде отпусната пенсия съгласно английското законодателство, можете да получите от съответната компетентна институция в Англия със следния адрес и телефон: Address 1: Tyneview Park, Whitley Road Newcastle upon Tyne NE98 1BA United Kingdom Phone: +44 191 218 7777 Fax: +44 191 218 7120 Email: TVP.INTERNATIONALQUERIES@THEPENSIONSERVICE.GSI.GOV.UK URL: www.direct.gov.uk Е.С.

2016-07-26 17:51:28 - Лиляна Парашкевова
Здравейте, Работих в България като учителка от 1980 до 1997г. В момента работя в Румъния. Тъй като ми предстои пенсиониране след 1 година искам да ви запитам какъв е реда за издаване на справка от българска страна за стажа, който имам тук. Опитах да получа УПИ 3, но едно от селата не знае къде и кой съхранява информацията. Благодаря

2016-11-24 12:20:40 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Парашкевова, От момента на присъединяването на Република България към ЕС в отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС в областта на социалната сигурност се прилага Регламент № 883/2004. Този регламент урежда ползването на правата от системите за социална сигурност, когато сте живяли или работили в няколко държави членки на ЕС. Трябва да знаете, че за да ползвате социални права, включително пенсионни права, следва да посочите на съответната компетентна институция, в държавата, в която живеете към момента на подаване на искането за ползване на определени права, че имате осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС. Институцията, приела заявлението Ви ще го препрати в другата държава по служебен път, като тя също по служебен път ще потвърди осигурителните Ви периоди. Придвижването на заявленията и документи се извършва между компетентните институции, чрез така наречените структурирани електронни документи и преносими документи. При подаване на заявление, осигурителните периоди, придобити вследствие на заетост, легално упражнена на територията на ЕС или легално пребиваване в друга/и държава/и-членка/и на ЕС се сумират, като всяка държава-членка потвърждава „своите” осигурителните периоди (т.е. тези периоди, които са регистрирани по нейното законодателство и имат правно значение по това законодателство). Ако сте на територията на Р България и искате да ползвате пенсионни права за подаване на Вашето заявление се обърнете към териториалното поделение на Националния осигурителен институт по постоянното Ви местоживеене и посочете, че имате периоди на осигуряване в Румъния. През 2017 г. в България право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО се придобива при навършена възраст 61 години и осигурителен стаж 35 години и 4 месеца за жените. Ако се намирате в друга държава-членка на ЕС, както посочвате в писмото си, че работите в Румъния, може да се обърнете към нейната пенсионна институция да и следвате същата процедура. Относно въпроса Ви, касаещ възможността за издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП- 3), следва да имате предвид, че то се издава въз основа на изплащателни ведомости, други разходооправдателни документи и договори за възлагане на труд. В случаите, когато тези документи липсват, осигурителите или техните правоприемници по изключение могат да издават удостоверения за осигурителен стаж и трудово възнаграждение или за осигурителен доход и въз основа на други автентични документи, щом те съдържат достатъчно данни за осигурителния стаж и за осигурителния доход. При прекратяване на дейността на осигурителите, които нямат правоприемник, разплащателните ведомости се предават в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт и удостоверение за осигурителен стаж на лицето се издава от архивохранилището на съответното териториално поделение на НОИ. Тъй като осигурителният стаж се установява с данните от Регистъра на осигурените лица в Националния осигурителен институт (за периоди след 1997 г.), с трудови, служебни, осигурителни книжки и с документ по утвърден образец, ако Вашата трудовата книжка е оформена съгласно изискванията на Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, няма да е необходимо да Ви бъде издавано УП-3, за да бъде признат осигурителния Ви стаж. МХ /ТПООУТ

2016-07-18 16:09:14 - ивелина цанкова
здравейте.Ще заминавам за чужбина,имам две деца-близначета.За да получавам детски там,ми искат бележка че не получавам детски тук в българия.възможно ли е да стане това.аз в момента получавам тук в българия.благодаря ви

2016-11-25 10:19:53 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Цанкова, Съветваме Ви по този въпрос да се обърнете към териториалната дирекция на Агенцията за социално подпомагане по местоживеене. (ГЯ)

2016-07-14 10:36:47 - Десислава Болова
Здравейте, От почти три години живея и работя в Белгия, осигурявала съм се в чужбина. През септември 2016 г. ще започна работа в гр. Варна и бих искала да попитам какви документи е необходимо да представя, за да удостоверя професионалния си опит за времето на трудовата ми заетост в Белгия. С уважение, Десислава Болова

2016-11-23 10:05:19 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Болова, Задължението за зачитане като трудов стаж по българското трудово законодателство на периоди на работа в Европейския съюз (ЕС) е установено в чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), според която трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана и работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на ЕС, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. Съгласно чл.13 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж работодателят, при който лицето работи по трудово правоотношение, следва да признае трудовия стаж, придобит в друга държава – членка на ЕС. За тази цел трябва да подадете заявление до работодателя, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на трудовото правоотношение или документи, издадени от съответния работодател и/или от компетентната институция, за обстоятелства, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, българският работодател предприема необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените от Вас документи следва да Ви бъдат върнати, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото Ви досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Следва да се има предвид, че по отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. МХ/ТПООУТ

2016-07-13 19:57:40 - Tzvetan Ovalov
кога се очаква да има има договор за социалното осигуряване между България и САЩ?

2016-12-08 11:41:50 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Овалов, Министерството на труда и социалната политика полага усилия да уреди социалните права на всички български граждани, които са работили в чужбина чрез сключване на двустранни договори в областта на социалната сигурност, тъй като липсата на установени отношения между две държави в областта на социалната сигурност не позволява придобитите им осигурителни периоди да бъдат взети предвид като осигурителен стаж, нито да бъдат зачетени за ползване на осигурителни права. Сключването на тези договори е двустранен процес, за който е необходимо желание и от двете страни. Разработването и подписването на спогодба/договор за социална сигурност между Р България и САЩ, в които българските граждани са работили и са се осигурявали са сред основните цели на МТСП. За съжаление обаче, желанието на нашата страна да регулира този въпрос до момента със САЩ не среща почти никаква реакция от американска страна, като към момента Администрацията за социална сигурност (АСС) на САЩ не е изразила готовност за провеждане на преговори с България. Е.С.

2016-07-05 16:00:11 - Ваня Русенова
Здравейте! Получавам обезщетение за безработица във Франция. С преносим документ U1 доказвам стаж от България, но ми зачитат само стажа след последното получено обезщетение за безработица в България, т.е. ако съм работила 2 години и съм получавала обезщетение 1 ден в края на тези две години, нямам право на нищо. Как се калкулира информацията от U1?

2016-07-07 10:05:55 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Русенова, По поставения въпрос се обърнете към Националния осигурителен институт. Г.Б.

2016-07-03 19:42:37 - Metin mehmedov
Zdraveyte .iskam samo da popitam imam novorodeno dete v Germania s bilgarsko grajdanstvo imali pravo na ednokratna pomosht

2016-09-16 11:43:25 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Мехмедов, След като детето Ви не е родено в България, нямате право на еднократна помощ при раждане на дете по българското законодателство. Съветваме Ви да се обърнете към компетентната институция по местоживеене в Германия, откъдето бихте могли да получите информация за реда и условията за отпускане на семейни помощи по немското законодателство. (ГЯ)

2016-06-29 15:48:53 - Стефана Дечева
Здравейте, интересува ме следния казус - майка, която желае да ползва частта от неплатен отпуск по чл. 167а от КТ на съпруга си какви документи следва да подаде, при положение, че съпругът й работи в Германия. Има ли право на тази част от отпуска, когато съпругът й не работи в България.

2016-07-28 09:26:53 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДЕЧЕВА, Предпоставките при наличието на които възниква правото на отпуск по чл.167а от Кодекса на труда (КТ) са: детето да е до 8-годишна възраст, което се установява с акта за раждане на детето; да са използван отпускa по чл. 164 КТ (за отглеждане на дете до две годишна възраст); детето да не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка, т.е родителят да полага грижи за детето, което се удостоверява с декларация по образец приложена към НРВПО (чл.49, ал.1 от НРВПО) и последната предпоставка е родителят, който иска да ползва отпуска, да работи по трудово правоотношение. Самият отпуск по чл.167а от КТ представлява субективно право на работника/служителя и работодателят е длъжен да му го предостави при поискване (чл.49, ал.1 от НРВПО), когато са изпълнени посочените изисквания. В конкретния случай, ако работничката или служителката полага труд по трудово правоотношение на територията на Република България и отговаря на другите изисквания, има право да ползва неплатен отпуск за срок от 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. С измененията и допълненията на КТ (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) се даде възможност на всеки от родителите (осиновителите) да може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие. За целта родителят, който отстъпва отпуска на другия родител, също следва да отговаря на посочените изисквания. В този случай, дори ако бащата работи по трудово правоотношение на територията на държава-членка на Европейския съюз (в случая Германия), то той е подчинен на тамошното законодателство, поради което КТ и НРВПО остават неприложими (чл.10 от КТ). В този смисъл той няма право на отпуска по 167а от КТ, поради което дори и да даде своето съгласие, майката не може да ползва 5 месеца от отпуска вместо него. МИ/ТПООУТ

2016-06-29 14:25:13 - Наталия Дабижева
Здравейте,аз съм студентка Европейска публична администрация,моля за информация,свързана с осигурителни системи на държавните служители в Р Кипър и Р Малта,защото пиша по темата за испитна защита . Благодаря много

2016-07-22 16:46:51 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДАБИЖЕВА, Информация за осигурителните системи може да намерите на сайта Взаимната информационна система за социална закрила (Mutual Information System on Social Protection MISSOC) на следните интернет адреси: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=en и http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTableSearch.jsp МИ/ТПООУТ

2016-06-21 19:03:17 - Галина Димитрова
живеиа в словения инвалид 2 категория сам с право на работа на 4 часа,при определени условия.Мога ли временно да работа в Балгариа ,без да си прекасвам правата тук. И ако може какви документи трябва да донеса и каде.ИМАМ до живот инвалидност по тиахното законодателство. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО

2016-08-31 18:10:04 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Димитрова, В българското законодателство няма забрана за лицата, на които е отпусната пенсия за инвалидност да упражняват и правото си на труд, ако в експертното решение не е посочено, че нямат право да работят. Относно правата Ви по законодателството на Словения, следва да се обърнете към компетентната словенска осигурителна институция. МХ/ТПООУТ

2016-06-21 10:00:19 - здравка андонова
Моля да ми посочите къде мога да намеря текста на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г., ратифицирана със закон, приет от 40-то Народно събрание на 30 май 2008 г., обнародван в ДВ бр.54/2008 год.

2016-07-21 12:12:23 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Андонова, Може да намерите текста на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г. на български език в бр. 73 от 11 септември 2009 г. на „Държавен вестник“. За целта е необходимо да посетите интернет страницата на „Държавен вестник“ - http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces, след което в рубрика „Броеве на ДВ“ да въведете търсения от вас брой. НА

2016-06-20 15:08:58 - Савка Савова
Здравейте, за лице придобило 31г. трудов стаж в България и 10 г. в Канада- провинция Квебек, признава ли се стажа от чужбина с цел пенсионирането на лицето? Благодаря Ви предварително.

2016-07-18 18:12:54 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Савова, От 01 март 2014 г. е в сила Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада, която предвижда взаимно зачитане на осигурителни периоди, придобити съгласно законодателствата на двете държави, включително преди нейното влизане в сила. По силата на тази спогодба придобитите осигурителните периоди съгласно законодателствата на България и Канада се сумират за преценяване правото на отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст и други обезщетения от видовете, включени в материалния обхват на договора. Тази спогодба не се прилага за живеещите и осигурените в провинция Квебек, поради което българското правителство проведе преговори за сключването на отделна спогодба за социална сигурност с правителството на Квебек. Проектът на спогодбата е договорен между двете страни и предстои да бъде подписан. За повече информация следете сайта на МТСП www.mlsp.government.bg, рубриката „Договори за социална сигурност” МХ/ТПООУТ

2016-06-08 20:49:11 - Петер Стоянов
Здравейте, майка ми е на 66 години с осигурителен стаж в България 10 години и 11 години в Словакия. Общият осигурителен стаж е 21 год. Пенсионирана е по старост в Словакия на 62 години и живее в България . При стартиране на процедура за пенсиониране в България, какъв ще бъде ефекта върху размера на пенсията в Словакия.

2016-12-09 14:38:21 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Стоянов, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането на Регламент 883/2004. Разпоредбите на Регламент 883/2004 предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства, но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране“ на осигурителни периоди. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени по нейното законодателство. Допълнителна информация по въпроса бихте могли да получите от Националния осигурителен институт или от компетентната институция в Словакия.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България