Категории:


Към категориите

2016-03-30 07:06:28 - Иван Петков
Здравейте, Имам придобит 1 година трудав стаж + 6 години осигурителен стаж + стаж по граждански договори в Република Чехия. 1. Длъжни ли са в Р Чехия за нуждите придобиване право на частична пенсия да ми бъде зачетен и осигурителния стаж (военна служба, преквалификация, безработица с обезщетения) придобит в България? (т.е. не само трудовия стаж) 2. Имам ли право на зачитане допълнителен осигурителен стаж в Р Чехия на основание обстоятелства настъпили в Р България, които по разпоредбите на чешкия КСО са основание за признаване на осигурителен стаж? (Напр. по чешкото законодателство регистрацията в БТ и след изтичане срока с обезщетения, при определени условия, се зачита за кратко време като осигурителен стаж.)

2016-12-09 12:34:34 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Петков, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането на Регламент 883/2004. Разпоредбите на Регламент 883/2004 предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. „Осигурителен период“ по смисъла на регламента означава периодите на внасяне на осигурителни вноски, или на заетост или самостоятелна заетост, определени или признати за осигурителен период от законодателството, съгласно което е завършен или се смята за завършен, както и всички периоди, разглеждани като такива, ако посоченото законодателство ги признава за равностойни на осигурителен период. В случите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства (във Вашия случай по българското и по чешкото), но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране“ на осигурителни периоди. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди, т.е. периодите, които съгласно са признати за такива съгласно съответното законодателство. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени по нейното законодателство. (ГЯ)

2016-03-29 10:56:19 - Денислав Петров
Здравейте, Работил съм в Кипър няколко години и искам да попитам каква е процедурата и какви документи са ми нужни за да ползвам продобития трудов стаж в тази страна членка на Европейския съюз в България. Благодаря ви предварително за отговора. Поздрави, Денислав

2016-03-29 13:54:58 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Петров, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За целта, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от НТКТС, следва да подадете заявление до работодателя Ви, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените от Вас документи следва да Ви бъдат върнати, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото Ви досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Следва да се има предвид, че по отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. (ГЯ)

2016-03-21 09:42:52 - Силвия Великова
Здравейте, От четири години работя в Малта като рентгенов лаборант. Въпросът ми е какъв документ трябва да взема от работодателя си за трудовия ми стаж и какви допълнителни заверки трябва да направя, за да може този стаж да ми бъде валиден в България при пенсионирането ми. Благодаря Ви предварително!

2016-03-25 10:18:52 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Великова, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За целта, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от НТКТС, следва да подадете заявление до работодателя Ви, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените от Вас документи следва да Ви бъдат върнати, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото Ви досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Следва да се има предвид, че по отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. Що се отнася до придобитите от Вас осигурителни периоди съгласно законодателството на Малта, следва да се има предвид, че в отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането на Регламент 883/2004. Разпоредбите на Регламент 883/2004 предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случаите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства (във Вашия случай по българското и по малтийското), но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране“ на осигурителни периоди. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени по нейното законодателство. Следователно, в случай че отговаряте на условията на съответните законодателства, ще получавате пенсия от страна на Малта за осигурителния стаж, придобит по нейното законодателство, и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. (ГЯ)

2016-03-09 16:13:02 - Янка Джуфелкит
Здравейте, Синът ми работи в Румъния и е осигурен съгласно тяхното законодателство. Въпросът ми е: Има ли право на сключване и осигуряване на 4 часа по допълнителен трудов договор в България? Какви документи са необходими за признаване на трудовия стаж положен в Румъния след прекратяване на трудовите взаимоотношения и връщане в България ?

2016-03-25 10:17:07 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Джуфелкит, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За целта, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от НТКТС, лицето следва да подаде заявление до работодателя си, към което да приложи акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените документи следва да Ви бъдат върнати на лицето, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото му досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Следва да се има предвид, че по отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. Що се отнася до възможността за сключване на допълнителен трудов договор за работа на 4 часа при друг работодател, съгласно разпоредбата на чл. 111 КТ работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение. Видно от текста на разпоредбата, за да бъде сключен трудов договор за допълнителен труд по реда на посочената по-горе разпоредба, следва да е сключен основен индивидуален трудов договор по реда на българското законодателство. В случая на сина Ви такъв няма (договорът, по който той работи, е сключен по реда на румънското законодателство), поради което сме на мнение, че не е възможно полагането на допълнителен труд по смисъла на чл. 111 КТ. (ГЯ)

2016-03-07 15:26:50 - Иван Гешев
Представих u 1 за стаж отuk в българия 33 и в англия 11 всичко съм плащал и здравни и пенсиони но сега е ходене по мъките нои изобщо нехаят .продадох апартамент за да мога да живея.много ви моля да ми дадете съвет какво да правя. Благодаря предварително

2016-03-24 09:37:53 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Гешев, От отправеното от Вас запитване не става ясно какъв точно е проблемът. Молим да зададете въпроса си отново като предоставите допълнителна информация по въпроса. (ГЯ)

2016-03-01 19:55:49 - НИКОЛАЍ ВЕЦОВ
Мога ли да получавам италианска си пенсия в България без да имам адресна регистрация в Италия ?

2016-12-08 11:44:16 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Вецов, Видно от зададения въпрос, на Вас Ви е определена пенсия по Регламент 883/2004, вследствие на придобити от Вас осигурителни периоди в Италия и България. Регламент 883/2004 предвижда отпускане на добавка от ДЧ, в която правоимащото лице пребивава, в случай, че общият размер на обезщетенията, които се следват на лицето е по-малък от размера на минималното обезщетение, определено по законодателството на ДЧ по пребиваване- чл.58. Размерът на тази добавка е разликата между минималното обезщетение, определено по законодателството на държавата по пребиваване и общия размер на обезщетенията. Това означава, че ще получавате подобна добавка в Италия, ако Вашето пребиваване е в Италия. Пребиваване в случая е конкретен термин, определен от чл.1 от Регламент 883/2004. Това пребиваване не е адресът по лична карта на лицето. Дефиниция на пребиваване за целите на прилагане на Регламент № 883/2004 е въведена с чл. 1(й) от него. „Пребиваване“ е мястото, където лицето обичайно пребивава. Критериите за установяване на пребиваването по смисъла на Регламент № 883/2004 са въведени в чл. 11 от Регламент № 987/2009. Според тази разпоредба пребиваването по смисъла на основния регламент се определя въз основа центъра на интересите на лицето, като в зависимост от случая, могат да се вземат предвид следните критерии: 1. продължителността и непрекъснатото пребиваване на територията на съответните държави–членки; 2. положението на лицето, включително: - естеството и специфичните характеристики на упражняваната дейност, по–специално мястото, където обичайно се упражнява тази дейност, постоянният характер на дейността и продължителността на всеки договор за заетост; - семейното положение и роднинските връзки на лицето; - упражняването на неплатена дейност; - когато става въпрос за студенти, източникът на техните доходи; - жилищното положение на лицето, по-специално доколко е постоянен характерът му; - държавата–членка, в която се счита, че лицето пребивава за целите на данъчното облагане. Въпреки това Ви съветваме да се обърнете към компетентната пенсионна институция в Италия. Е.С.

2016-02-28 07:40:25 - Стефка Константинова
Моля да ми кажете в какъв срок ще отговорят от Кипър за признатия ми стаж там и имам ли право на пенсия|

2016-03-21 13:15:51 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Константинова, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането на Регламент 883/2004. В посочените регламенти е предвидено, че компетентните институции следва да отговарят на запитвания от институции на други държави в разумен срок, т.е. не е посочен конкретен срок за отговор. В случай че сте подали заявление за отпускане на пенсия, в което сте посочили наличието на осигурителни периоди в Кипър, то компетентните институции на двете държави обменят по служебен път необходимата информация за потвърждаване на придобитите от Вас осигурителни периоди. Ако считате, че компетентната кипърска институция е забавила отговора си, Ви съветваме да се обърнете към Националния осигурителен институт, който да изпрати напомнително писмо. (ГЯ)

2016-02-24 13:33:46 - Марияна Михайлова
М.май 2014 год сме подали документи за пенсия на съпруга ми по закона, който позволяваше пенсиониране с 10 год. първа категория, 52 год. възраст. За да се съберат 100 точки му бяха необходими още 6 години тр. стаж, които той е отработил в Гибралтар. От пенс. отдел чакат отговор от съответната държава.Вече 2 години няма . Какво да предприемем

2016-03-24 09:29:04 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Михайлова, Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност в Европейския съюз. Необходимо е да се отбележи, че Гибралтар е зависима територия на Обединеното кралство, т.е. е в рамките на ЕС от 1973 г., като част от членството на Обединеното кралство. Ето защо законодателството в областта на координацията на системите за социална сигурност на ЕС се прилага в Гибралтар. Съгласно Регламент 883/2004 обменът на информация между компетентните институции в държавите членки, относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност, се извършва изцяло по служебен път. Ето защо, след като сте подали заявление за ползване на социални права (във Вашия случай – отпускане на пенсия) и сте приложили всички документи, с които разполагате, удостоверяващи осигурителните Ви периоди, придобити в Гибралтар, е необходимо да се изчака потвърждение от гибралтарска страна. Както вече споменахме, то ще бъде извършено по служебен път, посредством създадени и утвърдени за целта формуляри. За съжаление никъде не е предвиден конкретен срок за предоставяне на необходимите данни. Не съществува и механизъм чрез който българската институция да принуди съответната гибралтарска институция да изпрати нужните документи. От подадената от Вас информация се разбира, че сте подали документите си през м. май 2014 г., тоест преди почти две години. При такова голямо забавяне на отговора Ви съветваме да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт по постоянния Ви адрес, които биха могли да изпратят напомнително писмо на съответната компетентна институция в Гибралтар. Също така може да се обърнете за съдействие и към българският СОЛВИТ – център, който има следните координати: тел: 02/ 980 40 42; електронна поща: solvit@government.bg; адрес: гр. София 1594, бул. „Дондуков” № 1. СОЛВИТ- центърът е безплатна услуга, която предоставя съдействие на гражданите, когато възникнат проблеми вследствие на неправилно прилагане на европейското законодателство от администрациите на държавите членки. Може да попълните онлайн формуляра за подаване на жалба, който ще намерите на адрес: http://www.solvit.government.bg/podai-oplakvane. Н.А./ТПООУТ

2016-02-15 08:20:06 - АТАНАС БАЙРЕВ
Атанас Стойчев Байрев (23.10.1962 с. Цалапица.) От 2011 съм гражданин на РФ. Имам трудов стаж в България от 1981 до 1997. (стажа ми е отразен в българска трудова книжка). 01.10.2015 г. получих инвалидност 2 группа в РФ. Разъяснете ми в каква организация трябва да се обърна за подвърждение на бългаският ми трудов стаж?

2016-03-18 14:29:19 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Байрев, От месец март 2010 г. е в сила Договорът между Република България и Руската федерация за социална сигурност, който предвижда взаимно зачитане на осигурителни периоди. За признаване на българските Ви осигурителни периоди следва да се обърнете към компетентната институция в Руската федерация, а именно – Пенсионния фонд на Руската федерация. Институциите в Русия и в България ще обменят по служебен път необходимата информация с оглед потвърждаване на осигурителните Ви периоди в България. (ГЯ)

2016-02-04 12:38:37 - Стефан Коцев
Имам 7 години трудов стаж в Испания.Какви документи да представя на сегашния ми работодател за да мога да ползвам отпуска и болнични.В момента разполагам с документ 104 и вида планирал.

2016-02-15 08:19:33 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Коцев, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За целта, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от НТКТС, следва да подадете заявление до работодателя Ви, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените от Вас документи следва да Ви бъдат върнати, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото Ви досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Следва да се има предвид, че по отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. По отношение на ползването на болнични Ви информираме, че съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. В чл. 41, ал. 1 от КСО е указано, че дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто, а за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест - в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. За повече информация по въпроса следва да се обърнете към териториалното поделение на Националния осигурителен институт по местоживеене. ГЯ

2016-02-03 14:05:23 - Ани Хаджиева
Уважаеми колеги, Необходим ми е електронен адрес, на който бих могла да изпратя материали и писмо по електронен път до г-жа Иванка Христова, директор на дирекция. Благодаря предварително!

2016-02-04 14:12:12 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Хаджиева, Можете да изпратите писмо и материали до г-жа Христова на следния имейл: inter.dir@mlsp.government.bg

2016-02-01 21:53:04 - Елена Въндева
При даване на коледни и великденски добавки на пенсионерите , защо се смятат и парите за придружител. С тях се плаща на хора за обслужване през почивни и празнични дни.

2016-03-25 13:08:56 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Въндева, Отпускането на т.нар. коледни и великденски добавки не е свързано с осигурителния принос на лицата. Те не се отпускат на основание разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), който урежда правата на лицата съобразно приноса им в осигуряването. Изплащането на тези допълнителни суми е начин за подпомагане на пенсионерите с най-ниски доходи (тези, чиито пенсии или сбор от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях са под линията на бедност). Тези суми имат социален характер. Но за разлика от социалното подпомагане, при което се извършва социална анкета за притежаваното от лицата имущество, при определянето на добавките към пенсиите такава анкета не може се извърши. С оглед запазването на социалния характер на плащането е възприет друг критерий за преценка и това е размерът на получаваната пенсия заедно с добавките и компенсациите към нея, които се изплащат от Националния осигурителен институт – напр. добавката по чл. 84 от КСО - т.нар. „вдовишка добавка”, добавката за чужда помощ по чл. 103 от КСО и др. В случая с отпускането на великденските добавки този размер не трябва да надвишава линията на бедност за 2016 г., а именно 300 лв. Този критерий не е нов – с линията на бедност беше обвързано изплащането и на т.нар. „коледни добавки“ в края на 2013 г. и 2014 г. и „великденски добавки“ през април 2015 г. Необходимо е да се има предвид и фактът, че винаги, когато се преценява правото на социални помощи, обезщетения и добавки към пенсии, които се определят въз основа на определен доход, е предвидена граница. Когато тази граница е надхвърлена, независимо с каква сума, лицето губи правото на съответната помощ, обезщетение или добавка. Н.А./ТПООУТ

2016-01-21 12:26:35 - Магдалина Такева
Кога ще получиме отговор за пенсиите от Тунис.

2016-01-22 10:38:04 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Такева, Отговор на зададения от Вас въпрос е публикуван на интернет страницата на Министерство на труда и социалната политика, в рубрика "Въпроси и отговори", категория "Европейско и международно социално право". (ГЯ)

2016-01-18 18:02:25 - Бисер Христов
Имам няколко години трудов стаж в държава членка на ЕС,сега работя в България.Какви документи са необходими за да ми бъде признат стажа в чужбина от сегашният ми работодател,за да мога да ползвам отпуск и болничен?

2016-01-22 09:16:25 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Христов, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, е предвидена възможност за зачитане на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За да бъде зачетен положеният от Вас трудов стаж в държава членка от сегашния Ви работодател, следва да подадете заявление до него, към което да приложите документи, които дават основание за признаване на трудовия стаж. Такива документи могат да бъдат акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентна институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудовия стаж. Въз основа на предоставените документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2, чл. 352, ал. 2, чл. 353 и чл. 354, ал. 2 от КТ, работодателят предприема необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. (ГЯ)

2016-01-02 11:50:19 - Еленка Стоева
Отдавна съм задала въпрос,но досега нямам отговор.Въпросът ми е такъв:Дъщеря ми е омъжена за белгиец от 10 години.Тази пролет искат да дойдат да живеят в България за постоянно.Интересува ме какви са стъпките които трябва да предприемат веднага след като пристигнат и какви документи ще са необходими да изискат от тамошните органи/тя до последния ден ще е на работа,а той в момента е регистриран и получава обезщетение като безработен/и имат дете на 6 годинки.Ще съм благодарна,ако сега ми отговорите.

2016-01-12 13:52:21 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Стоева, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз в областта на социалната сигурност, и в частност зачитането на осигурителните периоди, придобити в други държави членки, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) 987/2009, установяващ процедура за неговото прилагане. Тези регламенти уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност, когато дадено лице е живяло и/или работило в няколко държави. За да могат дъщеря Ви и членовете на семейството й да ползват социалните си права (право на обезщетение за безработица, за майчинство, за временна неработоспособност, на пенсия и др.), следва при настъпване на съответното осигурително събитие (раждане, болест, инвалидност и др.) да информират съответната компетентна институция в държавата, в която живеят към момента на подаване на съответното заявление за ползване на тези права, че имат осигурителни периоди и в други държави членки. Осигурителните им периоди от Белгия ще бъдат потвърдени служебно от съответните компетентни институции, посредством специално създадени и утвърдени за целта формуляри (структурирани електронни документи). Поради това не е необходимо да предприемат действия за зачитане на осигурителните периоди на този етап, като те ще бъдат потвърдени по служебен ред от компетентните институции при подаване на заявление за отпускане на определен вид обезщетение от материалния обхват на Регламент 883/2004. Следва да се има предвид, че при завръщането си в България дъщеря Ви следва да представи в териториалната дирекция (ТД) на НАП формуляр S 041 (предишен номер E 104), за да бъдат възстановени здравноосигурителните й права. Документът може да бъде изискан и служебно от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) с писмено заявление до управителя на НЗОК. За информация относно здравните права, от които ще могат да се ползват съпругът на дъщеря Ви и детето им, следва да се обърнете към Националната здравноосигурителна каса. По отношение на обезщетението за безработица Ви информираме, че съгласно чл. 64, пар. 1 от Регламент (ЕО) 883/2004, безработно лице, което отговаря на изискванията на законодателството на компетентната държава членка за получаване на парично обезщетение за безработица (в този случай Белгия), и което отиде в друга държава членка, за да търси работа там, запазва правото си на обезщетение при наличие на следните условия и в следните граници: 1. преди своето заминаване безработното лице трябва да е било регистрирано като търсещо работа и да е било на разположение на службите по заетостта на компетентната държава в продължение най-малко на 4 седмици, след като е станало безработно, т.е. съпругът на дъщеря ВИ следва да е бил регистриран като безработен в съответната компетентна институция в Белгия поне 4 седмици преди идването му в България; 2. безработното лице трябва да се регистрира като търсещо работа в службите по заетостта на държавата членка, в която е отишло, да е обект на процедурата за контрол, установена там и да спазва условията, установени от законодателството на тази държава членка. Това условие се смята изпълнено за периода преди регистрацията, ако заинтересованото лице се е регистрирало в 7-дневен срок от датата, на която е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата, която е напуснало. Това означава, че в 7-дневен срок от датата на напускане на Белгия той следва да се регистрира като безработно лице в ДБТ в България. 3. правото на обезщетение се запазва за срок от 3 месеца от датата, на която лицето е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата членка, която е напуснало, при положение, че общата продължителност на обезщетенията не надхвърля общата продължителност на срока на обезщетенията, на които лицето е имало право съгласно законодателството на тази държава членка. Тоест той ще може да получава обезщетението, което получавате от Белгия, за период до 3 месеца или за остатъка от периода, за който такова обезщетение му се дължи, ако е по-малък от 3 месеца. 4. обезщетенията се отпускат от компетентната институция съгласно прилаганото от нея законодателство и за нейна сметка, което означава, че обезщетението ще продължава да се изплаща от компетентната белгийска институция и в същия размер. Следва да се обърне внимание, че ако съпругът на дъщеря Ви не успее да си намери работа в България и не се върне в Белгия в посочения в т. 3 срок, ще загуби всички оставащи права на обезщетение, при положение, че има такива. Компетентната белгийска институция, в която той е регистриран следва да му издаде преносим документ U2, с който ще може да прехвърли изплащането на обезщетението за безработица в България. Документът следва да се предостави на компетентната българска институция – Национален осигурителен институт. За повече информация можете да се обърнете към НОИ. Що се касае до условията за законно пребиваване на съпруга и на детето в България, доколкото същите не са български граждани, но са граждани на държава членка, следва да се обърнете към Министерство на вътрешните работи, дирекция „Миграция“. ГЯ/ТПООУТ

2015-12-24 17:17:28 - Milen Marinov
Kakvi sa trudovo pravnite ni otnosheniq s republika Islandiq. Zachita li se trudoviq staj pridobit tam .

2016-01-12 14:53:28 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Маринов, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, е предвидена възможност за зачитане на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. С оглед на факта, че Исландия е част от ЕИП, то положеният от Вас трудов стаж може да бъде зачетен от български работодател по силата на посочените по-горе разпоредби. За целта следва да подадете заявление до работодателя, към което да приложите документи, които дават основание за признаване на трудовия стаж. Такива документи могат да бъдат акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентна институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудовия стаж. Въз основа на предоставените документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2, чл. 352, ал. 2, чл. 353 и чл. 354, ал. 2 от КТ, работодателят предприема необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. ГЯ/ТПООУТ

2015-12-18 16:02:50 - Спасимир Василев
Здравейте!Интересува ме дали ще ми бъде спряна пенсията за инвалидност,която получавам от Испания ако започна работа в България.Тук също съм с решение на ТЕЛК,но работата отговаря на изискванията на решението за условията на труд!Благодаря предвалително за отговорите!

2016-01-12 14:52:41 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Василев, От запитването Ви става ясно, че към настоящия момент получавате пенсия за инвалидност от Испания. Доколкото Вашата пенсия е отпусната в съответствие с испанското законодателство и се изплаща от компетентната испанска институция, то следва да отправите запитването си към нея. ГЯ/ТПООУТ

2015-12-04 17:37:32 - магдалина такева
имам 20 години работа в тунис като преподавател.Моля да се изясни на мен и на моите колеги работили в тази страна какво трябва да се направи за отпускане на пенсия за този период

2016-01-12 15:07:05 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Такева, На 1 октомври 2015 г. беше подписана Спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Тунис. В персоналния обхват на Спогодбата са включени всички лица, които са или са били подчинени на законодателството на едната или на двете договарящи страни, бежанците и лицата без гражданство, както и лицата, чиито права произтичат от правата на тези лица. Материалният ѝ обхват е ограничен само до пенсионното законодателство на договарящите страни по Спогодбата. По отношение на Република България това е законодателството относно три вида пенсии от държавното обществено осигуряване: за осигурителен стаж и възраст, пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и наследствените пенсии, изчислени от тях, а по отношение на Тунис - осигурителното законодателство във връзка с публичния и частния сектор по отношение на инвалидните пенсии, пенсиите за старост и наследствените пенсии. Лицата могат да ползват права на основание на тази Спогодба, ако периодите им на заетост са признати за осигурителни по законодателството на Тунис. Спогодбата подлежи на ратифициране и към настоящия момент не е влязла в сила. ГЯ/ТПООУТ

2015-12-04 17:37:32 - магдалина такева
имам 20 години работа в тунис като преподавател.Моля да се изясни на мен и на моите колеги работили в тази страна какво трябва да се направи за отпускане на пенсия за този период

2016-01-12 15:07:33 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Такева, На 1 октомври 2015 г. беше подписана Спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Тунис. В персоналния обхват на Спогодбата са включени всички лица, които са или са били подчинени на законодателството на едната или на двете договарящи страни, бежанците и лицата без гражданство, както и лицата, чиито права произтичат от правата на тези лица. Материалният ѝ обхват е ограничен само до пенсионното законодателство на договарящите страни по Спогодбата. По отношение на Република България това е законодателството относно три вида пенсии от държавното обществено осигуряване: за осигурителен стаж и възраст, пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и наследствените пенсии, изчислени от тях, а по отношение на Тунис - осигурителното законодателство във връзка с публичния и частния сектор по отношение на инвалидните пенсии, пенсиите за старост и наследствените пенсии. Лицата могат да ползват права на основание на тази Спогодба, ако периодите им на заетост са признати за осигурителни по законодателството на Тунис. Спогодбата подлежи на ратифициране и към настоящия момент не е влязла в сила. ГЯ/ТПООУТ

2015-12-04 17:37:31 - магдалина такева
имам 20 години работа в тунис като преподавател.Моля да се изясни на мен и на моите колеги работили в тази страна какво трябва да се направи за отпускане на пенсия за този период

2016-01-12 15:06:28 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Такева, На 1 октомври 2015 г. беше подписана Спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Тунис. В персоналния обхват на Спогодбата са включени всички лица, които са или са били подчинени на законодателството на едната или на двете договарящи страни, бежанците и лицата без гражданство, както и лицата, чиито права произтичат от правата на тези лица. Материалният ѝ обхват е ограничен само до пенсионното законодателство на договарящите страни по Спогодбата. По отношение на Република България това е законодателството относно три вида пенсии от държавното обществено осигуряване: за осигурителен стаж и възраст, пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и наследствените пенсии, изчислени от тях, а по отношение на Тунис - осигурителното законодателство във връзка с публичния и частния сектор по отношение на инвалидните пенсии, пенсиите за старост и наследствените пенсии. Лицата могат да ползват права на основание на тази Спогодба, ако периодите им на заетост са признати за осигурителни по законодателството на Тунис. Спогодбата подлежи на ратифициране и към настоящия момент не е влязла в сила. ГЯ/ТПООУТ  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България