Категории:


Към категориите

2015-12-02 23:17:49 - Петър ПАВЛОВ
-н Калфин Град Стара Загора има спешна нужда от закупуване, на поне 2 Специализирани микробуси пригодени и съобразени с физическите възможности за хората с увреждания.

2016-01-12 17:45:19 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Павлов, Моля задайте Вашия въпрос в рубриката "Интеграция на хората с увреждания". МХ/ТПООУТ

2015-11-29 20:53:46 - Polixena Mitzova
V perioda 1993-2001 godina rabotix v Tunis kato prepodavatel po liniata na "Texnoimpeks". chte imam li pravo na pensia saglasno pregovorite mejdu dvete strani,koito se provedoxa tozi mesez.

2016-02-01 08:45:41 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Мицова, На 1 октомври 2015г. беше подписана Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република. Към настоящия момент тя не е влязла в сила, тъй като подлежи на ратифициране. В персоналния обхват на Спогодбата са включени всички осигурени лица, които са или са били подчинени на законодателството на едната или на двете договарящи се страни, бежанците и лицата без гражданство, както и лицата, чиито права произтичат от правата на тези лица. Материалният й обхват е ограничен само до пенсионното законодателство на договарящите страни по Спогодбата. По отношение на Република България това е законодателството относно три вида пенсии от държавното обществено осигуряване: за осигурителен стаж и възраст, пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и наследствените пенсии, изчислени от тях, а по отношение на Тунис – осигурителното законодателство във връзка с публичния и частния сектор по отношение на инвалидните пенсии, пенсиите при старост и наследствените пенсии. Спогодбата предвижда възможност за сумиране на осигурителни периоди в случаите, в които лицата имат такива периоди по българското и по тунизийското законодателство, но същите не се достатъчни за отпускане на пенсия по едно от двете законодателства. Съгласно Спогодбата, всеки осигурителен период, завършен преди датата на влизането й в сила, ще се взема предвид при определяне на правото. По смисъла на Спогодбата, осигурителен период е който и да било период на вноски, който е признат и завършен съгласно законодателството на една от двете страни, както и всеки друг период, който е признат за приравнен на период на вноски. Това означава, че ако имате осигурителни периоди, зачетени съгласно тунизийското законодателство и това бъде потвърдено от тунизийския осигурителен институт, периодите Ви на осигуряване в България и Тунис ще бъдат сумирани за преценяване правото на пенсия и в двете държави. ЕС

2015-11-27 12:15:46 - Валентин Димов
Съпругата ми е работила в България и Полша и от двете държави получава пенсия за осигурителен стаж и възраст пропорционално на стажа в съответната държава. Всеки месец Полша облага с данък общ доход полската част от пенсията. Може ли съпругата ми да бъде освободена от облагане в Полша на този доход на основание спогодбата между двете държави за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото при положение, че има удостоверение за българско местно лице за данъчни цели по смисъла на СИДДО?

2016-01-12 13:01:28 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Димов, По поставените въпроси следва да се обърнете към компетентната институция - Националната агенция за приходите. ГЯ/ТПООУТ

2015-11-22 18:22:48 - Еленка Стоева
Здравейте!Дъщеря ми е омъжена за Белгиец и живеят вече 8 години в Белгия.Имат и дете ,което е на 6 години.Имат желание да се върнат и да живеят вече в България.Какви документи им са нужни да си вземат от Белгия или служебно ще се изискат ,като страни членки на ЕС и като дойдат в България какъв е реда и какво трябва да направят,за да пребивават законно вече в България. Благодаря Ви!

2016-01-12 11:54:03 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Стоева, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз в областта на социалната сигурност, и в частност зачитането на осигурителните периоди, придобити в други държави членки, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) 987/2009, установяващ процедура за неговото прилагане. Тези регламенти уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност, когато дадено лице е живяло и/или работило в няколко държави. За да могат дъщеря Ви и членовете на семейството й да ползват социалните си права (право на обезщетение за безработица, за майчинство, за временна неработоспособност, на пенсия и др.), следва при настъпване на съответното осигурително събитие (раждане, болест, инвалидност и др.) да информират съответната компетентна институция в държавата, в която живеят към момента на подаване на съответното заявление за ползване на тези права, че имат осигурителни периоди и в други държави членки. Осигурителните им периоди от Белгия ще бъдат потвърдени служебно от съответните компетентни институции, посредством специално създадени и утвърдени за целта формуляри (структурирани електронни документи). Поради това не е необходимо да предприемат действия за зачитане на осигурителните периоди на този етап, като те ще бъдат потвърдени по служебен ред от компетентните институции при подаване на заявление за отпускане на определен вид обезщетение от материалния обхват на Регламент 883/2004. Следва да се има предвид, че при завръщането си в България дъщеря Ви следва да представи в териториалната дирекция (ТД) на НАП формуляр S 041 (предишен номер E 104), за да бъдат възстановени здравноосигурителните й права. Документът може да бъде изискан и служебно от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) с писмено заявление до управителя на НЗОК. За информация относно здравните права, от които ще могат да се ползват съпругът на дъщеря Ви и детето им, следва да се обърнете към Националната здравноосигурителна каса. ГЯ/ТПООУТ

2015-11-19 12:58:36 - Ценка Петрова
Здравейте,предстои ми пенсиониране през 2016 г.м.октомврии искам да попитам следното:В момента работя в Норвегия.Имам еднолична фирма за почистване от м.март 2015г.Към момента на пенсиониранета ми в България ще имам стаж около година и половина. Може ли гози стаж в Норвегия да го прибавя към бългрският ми стаж. Да уточня,че в момента не плащам социални осигуровки а само данъци на фирмата.Благодаря предварително за отговора.

2016-01-12 13:02:32 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаемa госпожо Петрова, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането на Регламент 883/2004. Разпоредбите на Регламент 883/2004 предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства, но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране“ на осигурителни периоди. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени по нейното законодателство. В запитването си обаче Вие посочвате, че в момента не плащате социални осигуровки, а само данъци на фирмата. Разпоредбите на регламента предвиждат възможност за сумиране само на периоди, които са признати за осигурителни по законодателството на съответната държава. Бихме Ви препоръчали да се свържете с компетентната институция в Норвегия, откъдето да получите отговор дали периодите Ви на заетост се считат за осигурителни периоди. В случай че същите не са признати като такива, периодът Ви на заетост в Норвегия няма да бъде взет предвид при преценка на правото Ви на пенсия по българското законодателство. Информираме Ви, че съгласно българското законодателство считано от 1 януари 2016 г. за трета категория труд жените придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване при навършване на възраст от 60 години и 10 месеца и осигурителен стаж 35 години и 2 месеца. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за всяка календарна година до 31 декември 2029 г., а от 1 януари 2030 г. - с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст. Отново от 31 декември 2016 г. изискуемият осигурителен стаж се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на осигурителен стаж 37 години за жените. В случай, че лицата нямат право на пенсия по горепосочения ред, до 31 декември 2016 г. те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 65 години и 10 месеца за жените и мъжете и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст. ГЯ/ТПООУТ

2015-11-16 16:55:30 - Румяна Панчева
Здравейте! На 24.04.2016 год.навършвам 60 години.Работя в Австрия от 13.06.2012 год. като самоосигуряващо се лице с редовни социални вноски в размер на 206 Е на месец,от които 130,70пенсионни и продължавам да работя.Въпросът ми е:Имам ли право и при какви условия мога да подам документи за пенсия в Австрия,като представя и документ за стаж,който имам в България?Ако нямам право,тогава при какви условия мога да се пенсионирам в България и какви документи трябва да изискам от Австрия за да докажа стаж и осигуровки придобити на територията на Австрия?Благодаря за отделеното време и внимание.

2016-01-12 13:03:22 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаемa госпожо Панчева, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането на Регламент 883/2004. Разпоредбите на Регламент 883/2004 предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства (във Вашия случай по българското и по австрийското), но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране“ на осигурителни периоди. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени по нейното законодателство. Следователно, в случай че отговаряте на условията на съответните законодателства, ще получавате пенсия от страна на Австрия за осигурителния стаж, натрупан по нейното законодателство, и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. Информация за условията, на които следва да отговаряте, за да Ви бъде отпусната пенсия съгласно австрийското законодателство, можете да получите от съответната компетентна институция в Австрия. По отношение на условията за придобиване на пенсия по българското законодателство, Ви информираме, че считано от 1 януари 2016 г. за трета категория труд жените придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване при навършване на възраст от 60 години и 10 месеца и осигурителен стаж 35 години и 2 месеца. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за всяка календарна година до 31 декември 2029 г., а от 1 януари 2030 г. - с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст. Отново от 31 декември 2016 г. изискуемият осигурителен стаж се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на осигурителен стаж 37 години за жените. ГЯ/ТПООУТ

2015-11-13 13:49:06 - Димитър Йорданов
Уважаема Г-жо/Г-не, Моля за инфо възможно ли е в ратифицираната на 26.01.1977г. от Р. България конвенция ILO - C 108 да бъде заявен анекс с който се декларира като валиден за българи издавания от 2010г. насам Seamans Discharge Book Благодаря за отделеното внимание С уважение Йорданов

2016-06-14 10:55:52 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ, По поставения въпрос следва да се обърнете към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. МИ/ТПООУТ

2015-10-18 22:42:24 - elena dimitrova
dashterq mi e razvedena raboti v Angliq i izdarja student v Germaniq.Ima li pravo na nqkakva sozialna pomosht i kak da potarsi takava ako ima pravo? Blagodarq vi!

2016-02-01 08:36:51 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Димитрова, От посоченото от Вас правим извода, че щом Вашата дъщеря работи в Англия, то тя е подчинена на английското законодателство. Дали има право на някакъв вид социална помощ/социално подпомагане в Англия, зависи от английското законодателство. Съветваме Ви тя да се обърне към съответните социални служби в Англия , тъй като само те притежават компетентност да се произнасят по английското законодателство. ЕС

2015-09-13 18:22:11 - Станимир Илчев
Здравейте. От известно време работя в Англия, но скоро предстои да се прибирам обратно в България. Интересува ме какъв е реда и условията за ползване на обезщетение за безработица от Англия ако се прибера в България, понеже нямам намерение да оставам в Англия. Какво е минималното време които трябва да съм работил в Англия за да имам право на такова обезщетени; задъжлително ли е да имам непрекъснат трудов стаж в Ангия; какви документи трябва да си взема от тук и да представя в България; в какъв срок след завръщането ми в България трябва да се регистрирам и къде? Благодаря предварително за отговора. Станимир Илчев

2016-01-12 12:03:25 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Илчев, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, включително правото на обезщетения за безработица, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. В съответствие с установения в този регламент принцип, че приложимо е законодателството на държавата членка, в която работите (във Вашия случай – Англия), обикновено тази държава е отговорна за отпускането на обезщетения за безработица. Ето защо след прекратяване на трудовата Ви дейност е необходимо да се регистрирате като търсещо работа лице в съответната компетентна институция в Англия. Съгласно чл. 64, пар. 1 от Регламент (ЕО) 883/2004, безработно лице, което отговаря на изискванията на законодателството на компетентната държава членка за получаване на парично обезщетение за безработица (във Вашия случай Англия), и което отиде в друга държава членка, за да търси работа там, запазва правото си на обезщетение при наличие на следните условия и в следните граници: 1. преди своето заминаване безработното лице трябва да е било регистрирано като търсещо работа и да е било на разположение на службите по заетостта на компетентната държава в продължение най-малко на 4 седмици, след като е станало безработно, т.е. Вие следва да сте бил регистриран като безработен в съответната компетентна институция в Англия поне 4 седмици преди връщането Ви в България; 2. безработното лице трябва да се регистрира като търсещо работа в службите по заетостта на държавата членка, в която е отишло, да е обект на процедурата за контрол, установена там и да спазва условията, установени от законодателството на тази държава членка. Това условие се смята изпълнено за периода преди регистрацията, ако заинтересованото лице се е регистрирало в 7-дневен срок от датата, на която е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата, която е напуснало. Това означава, че в 7-дневен срок от датата на напускане на Англия следва да се регистрирате като безработно лице в ДБТ в България. Ако се регистрирате след тази дата, Вашето обезщетение ще се изплаща едва от датата, на която се регистрирате. 3. правото на обезщетение се запазва за срок от 3 месеца от датата, на която лицето е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата членка, която е напуснало, при положение, че общата продължителност на обезщетенията не надхвърля общата продължителност на срока на обезщетенията, на които лицето е имало право съгласно законодателството на тази държава членка. Тоест Вие ще можете да получавате обезщетението, което получавате от Англия, за период до 3 месеца или за остатъка от периода, за който такова обезщетение Ви се дължи, ако е по-малък от 3 месеца. 4. обезщетенията се отпускат от компетентната институция съгласно прилаганото от нея законодателство и за нейна сметка, което означава, че обезщетението ще продължава да Ви се изплаща от компетентната английска институция и в същия размер. Следва да се обърне внимание, че ако не успеете да си намерите работа в България, следва да се върнете в Англия преди изтичане на посочения в т. 3 период. Ако се върнете по-късно без изричното разрешение на английската служба по заетостта или изобщо не се върнете в Англия, ще загубите всичките оставащи Ви права на обезщетение, при положение, че имате такива. Компетентната английска институция, в която ще се регистрирате като търсещо работа лице, следва да Ви издаде преносим документ U2, с който ще можете да прехвърлите обезщетението си в България. Същият следва да се предостави на компетентната българска институция – Национален осигурителен институт. За повече информация можете да се обърнете към НОИ. ГЯ/ТПООУТ

2015-09-12 19:45:05 - Наталия Георгиева
Имам стаж положен на територията на Испания 7год.Сключих трудов договор с български работодател,който не желае да ми признае трудовия стаж положен в Испания за клас докато не представя документ потвърждаващ стажа.С какъв формуляр се потвърждава чуждия стаж и коя институция би следвало би следвало да го издаде?Мога ли да се позова на чл 351 ал 2 от КТ и да представя само акт за възникване и за прекратяване на правоотношението.

2015-11-13 10:10:27 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Георгиева, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, е предвидена възможност за зачитане на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За да бъде зачетен положеният от Вас трудов стаж в Испания от сегашния Ви работодател, следва да подадете заявление до него, към което да приложите документи, които дават основание за признаване на трудовия стаж. Такива документи могат да бъдат акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентна институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудовия стаж. Въз основа на предоставените документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2, чл. 352, ал. 2, чл. 353 и чл. 354, ал. 2 от КТ, работодателят предприема необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. ГЯ/ТПООУТ

2015-09-08 12:33:30 - Ирена Попова
От 2009 г. работя с договор в Германия и плащам здравни и пенсионни осигуровки там. През 2016 г. трябва да се пенсионирам в България, защото навършвам необходимата възраст, но стажът не ми е достатъчен. Трудовият ми стаж в България е 30 год. Ако прибавя годините от стажа си в Германия, за да получа пенсия в България това означава ли, че ще загубя правото си да получа пенсия от Германия, след като продължавам да работя там? Как е най-добре да постъпя за пенсионирането си?

2016-02-01 08:30:27 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Попова, Регламент 883/2004 за координация на системите за социална сигурност урежда ползването на правата от системите за социална сигурност, когато едно лице живее или работи (легално) в няколко държави-членки на ЕС. Пълен текст на Регламент 883/2004 може да се намери на електронната страница на МТСП – в рубриката „Социални права в ЕС” - http://www.mlsp.government.bg/bg/integration/agreements/indexn.htm. За да ползват лицата социални права, включително пенсионни права, следва да посочат на съответната компетентна институция в държавата, в която живеят към момента на подаване на искането за полз ване на определени права, че имат осигурителни периоди и в друга държава-членка на ЕС. При достигане на пенсионна възраст и подаване на заявление, осигурителните периоди, придобити вследствие на трудова заетост, легално упражнена на територията на ЕС се сумират, като всяка държава-членка потвърждава „своите” осигурителните периоди (т.е. тези периоди, които са признати по нейното законодателство и имат правно значение по това законодателство) и изплаща пенсия, изчислена за съответния/те период/и на осигуряване. Посочвате, че имате осигурителни периоди в България и Германия. В момента, в който изпълнявате условията за придобиване право на пенсия по българското или по германското законодателство, Вие ще можете да подадете Вашето заявление за пенсиониране. Заявлението ще може да бъде подадено чрез съответната компетентна институция, в държавата в която живеете. Потвърждаването на осигурителния стаж ще се извърши по служебен път. Процедурата се движи служебно, между съответните институции. Какви са условията за придобиване на право на пенсия по германското законодателство и дали има възможност да получавате пенсия по българското законодателство и да продължавата да работите в Германия, зависи от условията на това законодателство. За целта Ви съветваме да се обърнете за съвет към съответната германска институция. ЕС/ТПООУТ

2015-09-02 08:46:17 - Стефка Константинова
Моля да ми разясните имам ли право да ползвам трудов стаж в Кипър , където съм работила с договор , ако не ми достига такъв за пенсионирането в България ?

2016-02-01 08:34:18 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, Регламент 883/2004 за координация на системите за социална сигурност урежда ползването на правата от системите за социална сигурност, когато едно лице живее или работи (легално) в няколко държави-членки на ЕС. Пълен текст на Регламент 883/2004 може да се намери на електронната страница на МТСП – в рубриката „Социални права в ЕС” - http://www.mlsp.government.bg/bg/integration/agreements/indexn.htm. За да ползват лицата социални права, включително пенсионни права, следва да посочат на съответната компетентна институция в държавата, в която живеят към момента на подаване на искането за полз ване на определени права, че имат осигурителни периоди и в друга държава-членка на ЕС. При достигане на пенсионна възраст и подаване на заявление, осигурителните периоди, придобити вследствие на трудова заетост, легално упражнена на територията на ЕС се сумират, като всяка държава-членка потвърждава „своите” осигурителните периоди (т.е. тези периоди, които са признати по нейното законодателство и имат правно значение по това законодателство) и изплаща пенсия, изчислена съгласно съответния/те период/и на осигуряване. ЕС/ТПООУТ

2015-08-24 09:00:18 - Нели Георгиева
Здравейте въпросът ми е свързан със социално осигуряване на сръбски гражданин, който извършва трудова дейност по граждански договор с българско дружество на територията на Франция. Чужденецът рабполага с временно разрешение за осъществяване на трудова дейност във Франция за 1 година.

2016-01-12 12:04:15 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаемa госпожо Георгиева, От запитването Ви не става ясно на кое законодателство е подчинено лицето, с което дружеството има сключен граждански договор, поради което не бихме могли да изразим становище относно задълженията, свързани със социалното му осигуряване. Съветваме Ви да се обърнете към Националната агенция за приходите, която е компетентната институция за определяне на приложимото право съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и съгласно действащата между Р България и Сърбия Спогодба за социална сигурност. ГЯ/ТПООУТ

2015-08-21 16:06:32 - Митова
Здравейте Бих искала да Ви попитам има ли спогодба за пенсия с Казахстан,аз работих 10 години в Китай и сега сам в Казхстан,според мен от Китай изгубих годините и сега се интересувам какви са спогодбите с Казахстан. Благодаря предварително. Мая Митова

2016-02-09 08:15:27 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Митова, Между Република България и Република Казахстан в областта на социалната сигурност няма действащ договор. Ето защо, към момента, осигурителни периоди, придобити при действието на законодателството на Казахстан не биха могли да се вземат предвид при определянето и ползването на права от държавното обществено осигуряване в България. ЕС

2015-08-20 00:18:47 - Вилина Атанасова
Здравейте,предстои ми прехвърляне на обещение за безработица в Германия. Какви стъпки трябва да предприема както в България, така и в Германия? Благодаря ви.

2016-02-09 09:07:41 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА, Тъй като последната Ви месторабота е в България, което предполага принадлежност към българското законодателство, като спрямо Вас ще се приложат правилата на Регламент № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Ако сте отговаряла на условията на българското законодателство за придобиване на право на обезщетения при безработица, Вие сте имала право да запазите и да прехвърлите плащането на тези обезщетения при преместване от България, във всяка една ДЧ при наличие на следните условия, установени в чл.61 на Регламент 883/2004: а) Преди заминаването си от България е трябвало да се регистрирате като лице, което търси работа и да сте била на разположение на службите по заетостта на компетентната държава най-малко в продължение на четири седмици, след като сте станал безработен (в България, това е Агенция по заетостта) Въпреки това, компетентните служби или институции са могли да Ви дадат разрешение за заминаване преди изтичането на този срок. б) Трябвало е да се регистрирате като лице, което търси работа в службите по заетостта на всяка от държавите-членки, в които отивате (Германия и евентуално, други държави-членки на ЕС, в които искате да си търсите работа) и да подлежите на организираната в тях контролна процедура. Това условие се счита за изпълнено за периода преди регистрация, ако се регистрирате в седемдневен срок от датата, на която сте престанала да бъдете на разположение на службите по заетостта на Бължгария. В извънредни случаи, този срок може да се удължава от компетентните служби или институции. в) Правото на обезщетения важи за максимален срок от три месеца от датата, на която е следвало да сте престанала да бъдете на разположение на службите по заетостта при условие, че общата продължителност на обезщетенията не надвишава продължителността на срока, през който сте имала право на обезщетения съгласно законодателството на тази държава. Съществува възможност този тримесечен срок, да бъде удължен от компетентните служби или институции максимум до 6 месеца. г) Обезщетението за безработица се определя от българското законодателство. ЕС

2015-08-17 16:47:41 - Цветан Овaлов
Здравейте, интересува ме дали се предвижда в скоро време споразумение между социалните министерства на България и САЩ, така както има между България и Канада?

2016-02-09 08:23:07 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОВАЛОВ, Разработването и подписването на спогодба/договор за социална сигурност между Р България и САЩ, в които българските граждани са работили и са се осигурявали са сред основните цели на МТСП. За съжаление обаче, желанието на нашата страна да регулира този въпрос до момента със САЩ не среща почти никаква реакция от американска страна, като към момента Администрацията за социална сигурност (АСС) на САЩ не е изразила готовност за провеждане на преговори с България. Между Република България и Канада влязла в сила Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада. Тя се прилага от 1 март 2014г. В персоналния обхват на Спогодбата е включено всяко лице, което е или е било подчинено на законодателството на Канада или България или и на двете страни, както и спрямо лицата, чиито права произтичат от правата на тези лица, а материалният обхват на спогодбата е ограничен до пенсионното законодателство на двете държави. По отношение на Република България са включени пенсиите за осигурителен стаж и възраст; пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, както и произтичащите от тях наследствени пенсии. Предвижда се взаимно зачитане на осигурителните периоди, завършени съгласно законодателствата на двете държави, като те се сумират за преценяване на правото. Ще се зачитат и периоди, придобити преди влизане в сила на Спогодбата. Предвидена е и възможност да се взема предвид и осигурителен период, завършен в трета страна, с която и двете страни са обвързани с инструменти за социална сигурност. България ще изплаща пенсии, изчислени само въз основа на българските периоди на осигуряване и в съответствие с дохода, върху който са плащани осигурителните вноски за тези периоди- т.е. възприет е принципа на пропорционалното изчисление при сумиране на осигурителни периоди с оглед придобиване на правото. Текста на Спогодбата може да намерите на следния ел. адрес- http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=267. ЕС

2015-08-13 08:46:08 - Венетка Стайчева
Здравейте! От къде мога да сваля е-образец на формуляри Е 401 и Е 411. Благодаря!

2016-02-09 08:07:08 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Стайчева, посочените от Вас формуляри са т.н документи, които се обменят между компетентните институции във връзка със семейните обезщетения по Регламент 883/2004. За България, компетентна институция е Агенцията за социално подпомагане, към която може да се обърнете за повече информация. ЕС/ТПООУТ

2015-08-12 15:53:58 - ГЕНЧЕВА
Ще имаме обект строителен в Гърция и предстои изпращане на работници там, съответно вадене на образец А1 от НАп за всеки. Въпросът ми е къде мога да погледна осигурителните прагове в Гърция за длъжностите, които ми трябват, за да се съобразя с тях. Благодаря предварително за отговора!!!

2016-01-12 14:54:04 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Генчева, От запитването Ви правим извода, че запитването Ви касае командироване на работници в рамките на предоставяне на услуги по смисъла на разпоредбата на чл. 121, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ). Съгласно разпоредбата на чл. 12, пар. 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност лице, което осъществява дейност като заето лице в държава-членка на Европейския съюз от името на работодател, който обичайно осъществява дейността си в нея и което е командировано от този работодател в друга държава членка, за да осъществява там дейност от името на същия работодател, продължава да е подчинено на законодателството на първата държава членка (в този случай България), при условие, че предвиденото времетраене на тази работа не превишава двадесет и четири месеца и че не е изпратено да замества друго лице. Това означава, че ако продължителността на командироването на работниците не надвишава посочения период, същите ще бъдат подчинени на българското осигурително законодателство. В този случай приложима ще бъде разпоредбата на чл. 6а от Кодекса за социално осигуряване, в която е предвидено, че осигурителните вноски за работниците и служителите, командировани по реда на чл. 121, ал. 3 и 4 от КТ, се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, както и други доходи от трудова дейност в приемащата държава и в България, но върху не по-малко от минималните ставки на заплащане на труда в приемащата държава, а за работниците и служителите, командировани в държава, в която не са определени минимални ставки на заплащане – минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3, и върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 2, т. 1. Информация за минималните ставки на заплащане на труда в Гърция можете да получите от Министерството на труда, социалното осигуряване и социалната солидарност на Р Гърция. ГЯ/ТПООУТ

2015-08-12 09:49:25 - Гергана Иванова
Здравейте.Искам да попитам: Имам ли право,след като съм си изтеглила документите за здравно и социално осигуряване от Кипър,за пенсиониране по болест в България,след 1 или 2 години да се върна в Кипър и отново да работя и живея там?Това означава ли,че всичко започва отначало?Нов жълт лист,социален номер и първите 3 години,без право на медицински и безработни помощи.Много Ви моля,да ми разясните нещата.Благодаря предварително.

2016-02-09 08:02:45 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, Регламент 883/2004 за координация на системите за социална сигурност урежда ползването на правата от системите за социална сигурност, когато едно лице живее или работи (легално) в няколко държави-членки на ЕС. Пълен текст на Регламент 883/2004 може да се намери на електронната страница на МТСП – в рубриката „Социални права в ЕС” - http://www.mlsp.government.bg/bg/integration/agreements/indexn.htm. За да ползват лицата социални права, включително пенсионни права, следва да посочат на съответната компетентна институция в държавата, в която живеят към момента на подаване на искането за полз ване на определени права, че имат осигурителни периоди и в друга държава-членка на ЕС. При достигане на пенсионна възраст и подаване на заявление, осигурителните периоди, придобити вследствие на трудова заетост, легално упражнена на територията на ЕС се сумират, като всяка държава-членка потвърждава „своите” осигурителните периоди (т.е. тези периоди, които са признати по нейното законодателство и имат правно значение по това законодателство) и изплаща пенсия, изчислена съгласно съответния/те период/и на осигуряване. Посочвате, че сте имала осигурителни периоди в Кипър. В случай, че сте си изтеглила вноските(ако това е допустимо от кипърското законодателство), тези периоди няма да бъдат взети предвид при ползване на социални права от други ДЧ, включително и от България. Съветваме Ви да се обърнете към кипърските институции, за да разберете какви документи са ви необходими при започване на работа в Кипър. ЕС

2015-07-30 16:13:50 - Йонко Йонков
Уважаеми господа, От 2001 година работя като международен шофьор в транспортна фирма в Португалия.Работя без прекъсване с трудов договор и всички осигуровки. През 2016 г. навършвам 65 години.Тогава ще направя и 15 години трудов стаж в Португалия. Моля ви, разяснете ми, първо в Португалия ли да кандидатствам за пенсия, като представя и трудовия си стаж в България, или първо да кандидатствам за българска пенсия. Ако взема първо пенсия в България, няма ли това да се отрази негативно на определянето ми на пенсия от Португалия? В момента съм на 64 години и в България имам 42 години трудов стаж. Предварително Ви благодаря! С уважение!-Й.Йонков

2015-08-03 14:40:47 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Йонков, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането на Регламент 883/2004. Разпоредбите на Регламент 883/2004 предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства (във Вашия случай по българското и по португалското), но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени по нейното законодателство. Следователно, в случай че отговаряте на условията на съответните законодателства, ще получавате пенсия от страна на Португалия за осигурителния стаж, натрупан по нейното законодателство, и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. ГЯ/ТПООУТ  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България