Категории:


Към категориите

2015-05-28 14:39:50 - Олга Панчева
Здравейте!От Х.1999 г. до настоящия момент работя и се осигурявам без прекъсване в Гърция.В България до 1999 г. имам положен 18 г. трудов и осигурителен стаж.Въпросът ми е: Ще ми се зачете и признае ли всичкия трудов и осигурителен стаж /ако не-по каква причина/ положен в Гърция при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст в България.Ако отговорът Ви е ДА, какви документи ще се изискват от българска страна и как ще стане изчисляването на пенсията ми?

2015-06-01 13:59:18 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаемa госпожо Панчева, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Разпоредбите на регламента предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства (във Вашия случай по българското и по гръцкото), но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени по нейното законодателство. Следователно, в случай че отговаряте на условията на съответните законодателства, ще получавате пенсия от страна на Гърция за осигурителния стаж, натрупан по нейното законодателство, и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. Към настоящия момент пенсия за осигурителен стаж и възраст по българското законодателство се отпуска на жените след навършване на възраст от 60 години и 8 месеца и при наличие на осигурителен стаж в размер на 35 години, което означава, че, за да Ви бъде отпусната българска пенсия, трябва да сте навършили необходимата възраст и сумарно натрупаният от Вас осигурителен стаж в България и в Гърция следва да бъде минимум 35 години. Както упоменахме по-горе, компетентните институции ще обменят необходимата им информация по служебен път. За целта трябва да подадете заявление за отпускане на пенсия чрез компетентната гръцка институция. Що се отнася до необходимите документи, които следва да бъдат приложени към заявлението, както и до изчисляването на размера на Вашата пенсия, Ви съветваме да се обърнете към дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ на Националния осигурителен институт – Централно управление, гр. София.

2015-05-19 22:26:33 - Mилка Ангелова
Здравейте ! Дейността на фирмата се извършва на територията на Германия работниците са командировани за 6 месеца с прекъсване ТД къде би следвало да се сключи, къде са начисляват осигуровките и къде се изплащат командировачните ?

2015-06-03 11:31:11 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Ангелова, „Определяне на приложимото законодателство” е един от основните принципи, установени с Регламент № 883/2004. Според този принцип, лицата, за които се прилага регламента са подчинени на законодателството на само една държава–членка- чл. 11, ал.1 от Регламент № 883/2004. Основното правило при определяне на приложимото право е, че лицата са подчинени на законодателството на държавата–членка, на чиято територия полагат труда си (“lex loci laboris”). Лицата осъществяващи дейност като заети или като самостоятелно заети в една държава–членка са подчинени на законодателството на тази държава. В Регламент № 883/2004 са предвидени и разпоредби относно запазване на законодателството на изпращащата държава–членка спрямо заетите лица, които временно извършват работа за своя работодател на територията на друга държава–членка. Съгласно чл. 12, ал.1 от Регламент № 883/2004 лице, което осъществява дейност като заето лице в държава–членка от името на работодател, който обичайно осъществява дейността си в нея и което е командировано от този работодател в друга държава–членка, за да осъществява там дейност от името на същия работодател, продължава да е подчинено на законодателството на първата държава–членка, при условие, че предвиденото времетраене на тази работа не превишава двадесет и четири месеца и че не е изпратено да замества друго лице. Основната цел на правилата, въведени с тази разпоредба, е да се улесни свободното движение на трудовоактивните лица и свободното предоставяне на услуги в рамките на ЕС чрез избягване на допълнителните административни затруднения, които биха възникнали за осигуреното лице, работодателя и компетентните институции, ако за периода на временната работа се приложи законодателството на държавата по трудова заетост. В случаите на командироване преценката относно изпълнението на въведените задължителни условия във връзка с определяне и удостоверяване на приложимото законодателство се извършва от компетентната институция на изпращащата държава–членка. По отношение на България компетентна да определя приложимото законодателство по Регламент 883/2004 е НАП. Съветваме Ви да зададете Вашите конкретни въпроси към тях. ЕС/ТПОО

2015-05-15 11:32:54 - Христина Павлова
В момента съм стипендиантка на Японското правителство и се обучавам в Япония по магистърска програма. Получавам стипендия и си плащам дължимите осигуровки в Япония. Има ли начин обучението в Япония да ми се признае за осигурителен стаж в България и какви документи са необходими? На 30 г. съм

2015-06-01 10:31:21 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Павлова, Между Република България и Япония няма сключен договор в областта на социалната сигурност, който да предвижда взаимно зачитане на осигурителни периоди. Поради това обучението Ви в Япония няма да бъде зачетено за осигурителен стаж от компетентната българска институция при настъпване на някой от предвидените в българското законодателство социални рискове. ГЯ/ТПООУТ

2015-05-11 16:40:33 - Димитър Атанасов
Искам да попитам какви документи се изискват за получаване на обезщетение за безработица от Чехия и мога ли да я получавам в България? Благодаря!

2015-06-01 11:40:27 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Атанасов, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, включително правото на обезщетения за безработица, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Информация за документите, необходими за отпускане на обезщетение за безработица съгласно чешкото законодателство, можете да получите от съответната компетентна институция в Чехия. Що се касае до възможността за получаване на обезщетението в България, такава възможност е предвидена в разпоредбата на чл. 64, пар. 1 от Регламент 883/2004, според която безработно лице, което отговаря на изискванията на законодателството на компетентната държава членка за получаване на парично обезщетение за безработица (във Вашия случай Чехия), и което отиде в друга държава членка, за да търси работа там, запазва правото си на обезщетение при наличие на следните условия и в следните граници: 1. преди своето заминаване безработното лице трябва да е било регистрирано като търсещо работа и да е било на разположение на службите по заетостта на компетентната държава в продължение най-малко на 4 седмици, след като е станало безработно, т.е. Вие следва да сте бил регистриран като безработен в съответната компетентна институция в Чехия поне 4 седмици преди връщането Ви в България; 2. безработното лице трябва да се регистрира като търсещо работа в службите по заетостта на държавата членка, в която е отишло, да е обект на процедурата за контрол, установена там и да спазва условията, установени от законодателството на тази държава членка. Това условие се смята изпълнено за периода преди регистрацията, ако заинтересованото лице се е регистрирало в 7-дневен срок от датата, на която е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата, която е напуснало. Това означава, че в 7-дневен срок от датата на напускане на Чехия следва да се регистрирате като безработно лице в ДБТ в България. 3. правото на обезщетение се запазва за срок от 3 месеца от датата, на която лицето е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата членка, която е напуснало, при положение, че общата продължителност на обезщетенията не надхвърля общата продължителност на срока на обезщетенията, на които лицето е имало право съгласно законодателството на тази държава членка. Т.е. Вие ще можете да получавате обезщетението, което получавате от Чехия, за период до 3 месеца или за остатъка от периода, за който такова обезщетение Ви се дължи, ако е по-малък от 3 месеца. 4. обезщетенията се отпускат от компетентната институция съгласно прилаганото от нея законодателство и за нейна сметка, което означава, че обезщетението ще продължава да Ви се изплаща от компетентната чешка институция и в същия размер. Следва да се обърне внимание, че ако не успеете да си намерите работа, следва да се върнете в Чехия преди изтичане на посочения в т. 3 период. Ако се върнете по-късно без изричното разрешение на службата по заетостта на Чехия, ще загубите всичките оставащи Ви права на обезщетение, при положение, че имате такива. Чешката институция, в която ще се регистрирате като търсещо работа лице, следва да Ви издаде преносим документ U2, с който ще можете да прехвърлите обезщетението си в България. Същият следва да се предостави на компетентната българска институция. НА/ТПООУТ

2015-05-08 09:28:28 - Zdravko Lazarov
Pensioner sam v España sled navarshvane na 61 god.Roden sam na 3.2.1950 god.Vaprosa mi e koga moga da ce pensioniram v BG,imam staj 33 god. v BG i oshte v España,koga moga da podam dokumenti za pecionirane v BG,Espannckite vlasti me uvedomiha che vsichko shte ctane po sljeben red jivea v España,Molia za otgovor,koga imam pravo,c uvajenie Lazarov

2015-06-01 11:16:40 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Лазаров, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Разпоредбите на регламента предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди от държавите, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства (във Вашия случай по българското и по испанското), но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени по нейното законодателство. Следователно, в случай че отговаряте на условията на съответните законодателства, ще получавате пенсия от страна на Испания за осигурителния стаж, натрупан по нейното законодателство, и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. Към настоящия момент пенсия за осигурителен стаж и възраст по българското законодателство се отпуска на мъжете след навършване на възраст от 63 години и 8 месеца и при наличие на осигурителен стаж в размер на 38 години. От запитването Ви е ясно, че сте навършили необходимата възраст за пенсиониране, поради което ако след сумиране на българските и испанските Ви осигурителни периоди, сборът им е поне 38 години, ще можете да подадете заявление за отпускане на българска пенсия. Заявлението се подава чрез компетентната институция по местоживеенето Ви, като, както вече споменахме, комуникацията между институциите се извършва по служебен път. НА/ТПООУТ

2015-05-06 14:10:10 - Роза Павлова
Работила съм във Великобритания 6 години за които съм осигурявана и имам осигуртелни права. В България имам осигурителен стаж 27 години.В момента съм в България и имам експертно решение от ТЕЛК за 95% инвалидност. Мога ли да кандидатствам за инвалидна пенсия и в двете страни в които съм работила- във Великобритания и в България и какъв е реда?

2015-06-01 09:27:05 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Павлова, В отношенията между Република България и останалите държави членки на ЕС в областта на социалната сигурност, и в частност по отношение на зачитането на осигурителни периоди и правилата за отпускане на обезщетения за инвалидност, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) 987/2009, установяващ процедура за прилагането на Р 883/2004. Съгласно Р 883/2004 съществуват различия в методите за изчисляване на обезщетенията за инвалидност. Докато Р България е държава, която има законодателство тип Б (при което размерът на пенсията за инвалидност зависи от периодите на осигуряване), то Обединеното кралство има законодателство тип А (размерът на пенсията не зависи от осигурителни вноски). От информацията, която сте ни подали, съдим, че към момента на настъпване на инвалидността Вие сте се намирали в България. Съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност Вие може да получавате пенсии за инвалидност както от България, така и от Великобритания. Можете да подадете заявление по образец в Териториалното поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес, към което да приложите необходимите оригинални документи. Заявленията могат да се подават лично, чрез законния представител, чрез последния осигурител, чрез осигурителна каса или чрез упълномощено лице. Необходимо е да посочите, че имате осигурителни периоди и от други държави. Институцията, в която сте подали заявлението си, ще го препрати на органите във всички останали страни от ЕС, в които сте работили. За да стане това по-лесно, трябва да предоставите подробна информация за местоработата и осигуряването си в тези страни. Имайте предвид обаче, че поради факта, че националните системи за социална сигурност не са хармонизирани, а само координирани, то всяка държава сама определя своите правила относно пенсиите за инвалидност, т.е. изискванията за отпускане на инвалидна пенсия са различни във всяка държава членка. За да получавате пенсия за инвалидност от Обединеното кралство е необходимо да отговаряте на изискванията за отпускане на такъв вид пенсия съгласно разпоредбите на националното им законодателство. Въпреки това при преценка на правото Ви на обезщетение компетентната институция на Обединеното кралство ще вземе предвид завършените осигурителни периоди в България. Също така тя взема предвид и документите, медицинските доклади и административните данни, събрани от България, така както би направила, ако те са изготвени във Великобритания. Определянето на степента на инвалидност обаче може да представлява проблем, тъй като съществуват значителни разминавания между националните критерии в отделните държави. Институцията на Обединеното кралство в съответствие със своето законодателство може да поиска от Вас да бъдете прегледана от посочен от нея лекар или друг експерт, за да се определи степента Ви на инвалидност. С други думи, от Вас може да бъде поискано да се завърнете във Великобритания, но само ако сте в състояние да извършите това пътуване без то да навреди на здравето Ви, като разходите за пътуване и нощувки ще се поемат от институцията длъжник. Повече информация бихте могли да получите в ТП на НОИ по Ваш постоянен или настоящ адрес. Н.А./ТПООУТ

2015-05-03 23:58:02 - Jivko Kostadinov
Imam 5 godini trudov staj v Bulgaria prez poslednata godina rabotih vav Velikobritaniq i poluchih obezshtetenie za bezrabotica ot Bulgaria.Imam li pravo na U2 ot Bulgaria za da zapazia pravoto si na obeshtetenie i da si potarsia rabota v Germaniq sled kato poslednata mi mestorabota e bila Velikobritaniq

2015-06-01 10:59:20 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Костадинов, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Съгласно разпоредбата на чл. 64, пар. 1 от Регламент 883/2004 безработно лице, което отговаря на изискванията на законодателството на компетентната държава членка за получаване на парично обезщетение за безработица, и което отиде в друга държава членка, за да търси работа там, запазва правото си на обезщетение при наличие на следните условия и в следните граници: 1. преди своето заминаване безработното лице трябва да е било регистрирано като търсещо работа и да е било на разположение на службите по заетостта на компетентната държава в продължение най-малко на четири седмици, след като е станало безработно, т.е. Вие следва да сте били регистриран като безработен в ДБТ поне 4 седмици преди заминаването Ви в Германия; 2. безработното лице трябва да се регистрира като търсещо работа в службите по заетостта на държавата членка, в която е отишло, да е обект на процедурата за контрол, установена там и да спазва условията, установени от законодателството на тази държава членка. Това условие се смята изпълнено за периода преди регистрацията, ако заинтересованото лице се е регистрирало в седемдневен срок от датата, когато е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата, която е напуснало. Това означава, че в 7-дневен срок от датата на напускане на страната следва да се регистрирате като лице, търсещо работа в съответната служба в Германия. 3. правото на обезщетение се запазва за срок от три месеца от датата, на която лицето е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата членка, която е напуснало, при положение, че общата продължителност на обезщетенията не надхвърля общата продължителност на срока на обезщетенията, на които лицето е имало право съгласно законодателството на тази държава членка. Т.е. Вие ще можете да получавате обезщетението, което получавате от България, за период до 3 месеца или за остатъка от периода, за който такова обезщетение Ви се дължи, ако е по-малък от 3 месеца. 4. обезщетенията се отпускат от компетентната институция съгласно прилаганото от нея законодателство и за нейна сметка, което означава, че обезщетението ще продължава да Ви се изплаща от компетентната българска институция и в същия размер. Фактът, че последната Ви държава по заетост е била Великобритания не е пречка за получаване на преносим документ U2 и износ на обезщетението Ви за безработица от България в Германия. НА/ТПООУТ  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България