Категории:


Към категориите

2015-07-30 10:45:58 - ася йорданова
Преди около 3 седмици зададох въпрос,но нямам отговор.Защо в спогодбата подписана през 2009 г за соц.осигуреност с държавата Израел не е предвидено признаване на трудов и осигурителен стаж на работници работещи легално в Израел чрез посредническа фирма,с редовни трудови договори?Как тогава тези хора ще се пенсионират.?

2015-07-31 15:47:42 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Йорданова, Спогодбата между Република България и държавата Израел за социална сигурност e в сила от 01.09.2009 г. В персоналния обхват на Спогодбата са включени всички лица, които са или са били подчинени на законодателството на договарящите страни, както и други лица, чиито права произтичат от правата на горепосочените лица. Това означава, че ако дадено лице е работило законно на територията на една от двете държави, то ще може да ползва права, които са включени в обхвата на Спогодбата. В материалния обхват от българска страна е включено осигуряване по Кодекса за социално осигуряване за следните видове рискове – старост, инвалидност, смърт, трудова злополука и професионална болест и майчинство; както и медицински грижи (по спешност) в случаите на трудова злополука и професионална болест и раждане, съгласно Закона за здравното осигуряване и Закона за здравето. Във връзка с приложимото право като общ принцип е възприето прилагането на правните разпоредби на договарящата страна, на чиято територия лицето упражнява трудовата си дейност. Ако едно лице упражнява трудова дейност на територията и на двете държави, то към него се прилага законодателството на държавата, в която пребивава и полага своя труд. Предвидени са изключения в специфични случаи, като специално при изпращане по смисъла на Спогодбата се предвижда срок от 2 години (с възможност за продължение за още 3 години) за запазване на принадлежност към законодателството на изпращащата страна. Предвижда се взаимно зачитане на осигурителните периоди, придобити съгласно законодателствата на двете държави, като те се сумират за преценяване правото на обезщетения от видовете, включени в материалния обхват. В Спогодбата не се съдържа разпоредба за отчитане на осигурителни периоди положени при специфични условия на труд. Това е по отношение на осигурителния стаж, което се регулира от Спогодбата. А задължението за зачитане като трудов стаж по българското трудово законодателство на периоди на работа в ЕС е установено в чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда, според която трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана и работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на ЕС, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. Трудов стаж от ЕС се зачита от самия български работодател. Видно от разпоредбата, трудов стаж по българското законодателство се зачита от ДЧ на ЕС, но не и от трети страни, какъвто е случая, с държавата Израел. ЕС/ТПОО

2015-07-20 11:00:29 - Бонка Тодорова
Здравейте, Имам следното питане. Мъжът ми с когото нямаме сключен брак,работо в чужбина ( Германия ) от 6 месеца. Имаме 2 деца на 5 и 3 . Каква е процедурата да получава детски помощи в страната , в която той работи.. Какви документи трябва да представим . Аз като майка взимам детски надбавки тук в България. Трябва ли тук да прекратя получаването им или там той ще получава по тамошният страндарт. Ще очаквам вашият компетентени бърз отговор С поздрав

2016-02-09 08:14:08 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Тодорова, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС в областта на социалната сигурност, и в частност получаването на семейни обезщетения, се прилага Регламент № 883/2004. Този регламент урежда ползването на правата от системите за социална сигурност, когато сте живял или работил в няколко държави- членки на ЕС. Специфично за семейните обезщетения е, че те не са компетентност на държавата по последно осигуряване, а преди всичко на държавата по заетостта на лицето. Посочвате, че бащата на децата работи в Германия, но нямате сключен брак. Какви са условията за получаване на семейни обезщетения в Германия, зависи от германското законодателство. За това Ви съветваме, той да се обърне към германската компетентна институция, за да разбере при какви условия се изплащат семейни обезщетения. Също така е много важно да се установи, дали представлявате семейство по смисъла на германското законодателство. Посочвате, че получавате семейните обезщетения в България. С цел да се избегне получаването на семейни обезщетения едновременно от две държави има правила за предимство в случай на съвпадане, тъй като по силата на Регламент 883/2004 действат така наречените “правила за предимство”, които определят коя страна първа трябва да ги предостави, а другата държава да плати разликата, ако нейните семейни обезщетения са по-високи. За да се определи коя е компетентната държава за определяне и изплащане на семейните обезщетения във Вашия случай е необходимо бащата на децата да подаде молба в съответната компетентна институция в Германия. Допълнителна информация може да получите от Агенцията за социално подпомагане. ЕС/ТПООУТ

2015-07-13 21:19:52 - ася йорданова
Защо в спогодбата за социална осигуреност с държавата Израел не е предвидена осигуравка за пенсия на работници наети чрез посредник на строителните обекти в Израел!Освен това работата на строителен обект при 40 градуса е втора категория,а в България не се зачита за трудов стаж!

2015-07-31 15:47:06 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Йорданова, Спогодбата между Република България и държавата Израел за социална сигурност e в сила от 01.09.2009 г. В персоналния обхват на Спогодбата са включени всички лица, които са или са били подчинени на законодателството на договарящите страни, както и други лица, чиито права произтичат от правата на горепосочените лица. Това означава, че ако дадено лице е работило законно на територията на една от двете държави, то ще може да ползва права, които са включени в обхвата на Спогодбата. В материалния обхват от българска страна е включено осигуряване по Кодекса за социално осигуряване за следните видове рискове – старост, инвалидност, смърт, трудова злополука и професионална болест и майчинство; както и медицински грижи (по спешност) в случаите на трудова злополука и професионална болест и раждане, съгласно Закона за здравното осигуряване и Закона за здравето. Във връзка с приложимото право като общ принцип е възприето прилагането на правните разпоредби на договарящата страна, на чиято територия лицето упражнява трудовата си дейност. Ако едно лице упражнява трудова дейност на територията и на двете държави, то към него се прилага законодателството на държавата, в която пребивава и полага своя труд. Предвидени са изключения в специфични случаи, като специално при изпращане по смисъла на Спогодбата се предвижда срок от 2 години (с възможност за продължение за още 3 години) за запазване на принадлежност към законодателството на изпращащата страна. Предвижда се взаимно зачитане на осигурителните периоди, придобити съгласно законодателствата на двете държави, като те се сумират за преценяване правото на обезщетения от видовете, включени в материалния обхват. В Спогодбата не се съдържа разпоредба за отчитане на осигурителни периоди положени при специфични условия на труд. Това е по отношение на осигурителния стаж, което се регулира от Спогодбата. А задължението за зачитане като трудов стаж по българското трудово законодателство на периоди на работа в ЕС е установено в чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда, според която трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана и работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на ЕС, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. Трудов стаж от ЕС се зачита от самия български работодател. Видно от разпоредбата, трудов стаж по българското законодателство се зачита от ДЧ на ЕС, но не и от трети страни, какъвто е случая, с държавата Израел. ЕС/ТПОО

2015-07-13 21:19:29 - ася йорданова
Защо в спогодбата за социална осигуреност с държавата Израел не е предвидена осигуравка за пенсия на работници наети чрез посредник на строителните обекти в Израел!Освен това работата на строителен обект при 40 градуса е втора категория,а в България не се зачита за трудов стаж!

2015-07-31 15:46:56 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Йорданова, Спогодбата между Република България и държавата Израел за социална сигурност e в сила от 01.09.2009 г. В персоналния обхват на Спогодбата са включени всички лица, които са или са били подчинени на законодателството на договарящите страни, както и други лица, чиито права произтичат от правата на горепосочените лица. Това означава, че ако дадено лице е работило законно на територията на една от двете държави, то ще може да ползва права, които са включени в обхвата на Спогодбата. В материалния обхват от българска страна е включено осигуряване по Кодекса за социално осигуряване за следните видове рискове – старост, инвалидност, смърт, трудова злополука и професионална болест и майчинство; както и медицински грижи (по спешност) в случаите на трудова злополука и професионална болест и раждане, съгласно Закона за здравното осигуряване и Закона за здравето. Във връзка с приложимото право като общ принцип е възприето прилагането на правните разпоредби на договарящата страна, на чиято територия лицето упражнява трудовата си дейност. Ако едно лице упражнява трудова дейност на територията и на двете държави, то към него се прилага законодателството на държавата, в която пребивава и полага своя труд. Предвидени са изключения в специфични случаи, като специално при изпращане по смисъла на Спогодбата се предвижда срок от 2 години (с възможност за продължение за още 3 години) за запазване на принадлежност към законодателството на изпращащата страна. Предвижда се взаимно зачитане на осигурителните периоди, придобити съгласно законодателствата на двете държави, като те се сумират за преценяване правото на обезщетения от видовете, включени в материалния обхват. В Спогодбата не се съдържа разпоредба за отчитане на осигурителни периоди положени при специфични условия на труд. Това е по отношение на осигурителния стаж, което се регулира от Спогодбата. А задължението за зачитане като трудов стаж по българското трудово законодателство на периоди на работа в ЕС е установено в чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда, според която трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана и работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на ЕС, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. Трудов стаж от ЕС се зачита от самия български работодател. Видно от разпоредбата, трудов стаж по българското законодателство се зачита от ДЧ на ЕС, но не и от трети страни, какъвто е случая, с държавата Израел. ЕС/ТПОО

2015-07-05 00:17:04 - yordanka yanakieva
dobar den.gospoja yanakieva raboti 5 godini na nepalen raboten den vav francia,ot 2005 godina et pensionirana v balgaria.na osnova troudovia si stage vav francia ima pravo na dopalnitelno pensionno plachtane vav francia,neobhodimite postapki sa napraveni pred frenskia pensionen zastraxovatel,koito iziskva formouliar E205 udostoveriavacht osigouritelnite i periodi vav balgaria. Vapros sachtestvouva li takav evropeiski formouliar ,kam koia administratsia se otnasia.Blagodaria, v ochakvane na vachia otgovor

2015-07-31 15:57:32 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Янакиева, Е-205 –има за цел да установи осигурителната история на лицето. След като г-жа Янакиева е подала своето заявление за пенсия пред Осигурителния институт на Франция, този формуляр ще бъде изпратен в НОИ в България. Процедурата се движи служебно, само между осигурителните институции и тя е необременяваща за лицата. ЕС/ТПООУТ

2015-06-29 09:44:38 - Людмил Несторов
ОТ КОГА ОФИЦИАЛНО В БЪЛГАРИЯ ИМА ГРАНИЦА НА БЕДНОСТТА, КОЛКО Е И НА КАКВА ОСНОВА СЕ ОПРЕДЕЛЯ?

2015-07-06 14:07:55 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Несторов, Линията на бедността за страната се определя с постановление на Министерския съвет на база Методика за определяне и актуализиране на линията на бедност за страната, приета с Постановление № 345 на Министерския съвет от 2006 г. Съгласно член единствен от Постановление № 334 на МС от 23.10.2014 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2015 г. считано от 1 януари 2015 г. същият е 286 лв. ГЯ/ТПООУТ

2015-06-28 12:19:44 - Гергана Иванова
Здравейте!От 10 г.работя и живея в Кипър.В момента съм в България за преосвидетелстване на ТЕЛК,след което отново се връщам в Кипър.Интересува ме,имам ли право да получавам добавка към инвалидната ми пенсия,която ще ми позволява да живея нормално в Кипър?Какви документи трябва да представя,преведени и легализирани и къде? Живея в Протарас и предполагам,че ще трябва да подам документи в Киноникес асфалисис -Дериния? Благодаря предварително.

2015-07-08 14:03:47 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. В чл. 58 от горепосочения регламент е предвидена възможността за отпускане на т.нар. „добавка“ към пенсията, за да може лица, които живеят в държава, чийто стандарт на живот изисква пенсионно плащане над определен минимум, да получат поне този минимален размер на пенсията. Тази разпоредба обаче се отнася само за пенсии за старост. Изглежда, че Вие не може да се възползвате от въпросната добавка, тъй като вероятно получавате единствено пенсия за инвалидност от България, а не пенсия за старост. Все пак Ви съветваме да се обърнете за повече информация към съответната кипърска компетентна институция – Службите за социална сигурност към Министерството на труда и социалната сигурност на Кипър. За съжаление не можем да Ви дадем информация дали в града, в който живеете, има офис на гореспоменатата институция. НА/ТПООУТ

2015-06-28 12:18:51 - Гергана Иванова
Здравейте!От 10 г.работя и живея в Кипър.В момента съм в България за преосвидетелстване на ТЕЛК,след което отново се връщам в Кипър.Интересува ме,имам ли право да получавам добавка към инвалидната ми пенсия,която ще ми позволява да живея нормално в Кипър?Какви документи трябва да представя,преведени и легализирани и къде? Живея в Протарас и предполагам,че ще трябва да подам документи в Киноникес асфалисис -Дериния? Благодаря предварително.

2015-07-08 14:03:35 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. В чл. 58 от горепосочения регламент е предвидена възможността за отпускане на т.нар. „добавка“ към пенсията, за да може лица, които живеят в държава, чийто стандарт на живот изисква пенсионно плащане над определен минимум, да получат поне този минимален размер на пенсията. Тази разпоредба обаче се отнася само за пенсии за старост. Изглежда, че Вие не може да се възползвате от въпросната добавка, тъй като вероятно получавате единствено пенсия за инвалидност от България, а не пенсия за старост. Все пак Ви съветваме да се обърнете за повече информация към съответната кипърска компетентна институция – Службите за социална сигурност към Министерството на труда и социалната сигурност на Кипър. За съжаление не можем да Ви дадем информация дали в града, в който живеете, има офис на гореспоменатата институция. НА/ТПООУТ

2015-06-18 14:41:59 - Олга Панчева
Здравейте! Съгласно гръцкото законодателство съм придобила право на пенсия в размер на 1100 лева, които ще ми се превеждат по банкова сметка в България. Въпросите ми са: 1. Трябва ли да декларирам пенсията си, като доход, в България? 2. Ще мога ли да ползвам здравните услуги в България, след като си получавам пенсията от Гърция? 3. Тъй като в България максималната пенсия е 750 лв., а аз получавам 1100 лв., ще дължа ли някакви данъци в България за разликата от 350 лв.? Благодаря предварително!

2015-06-24 11:42:53 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Панчева, За отговори на въпроси 1 и 3 следва да се обърнете към Националната агенция за приходите, а за отговор на втория Ви въпрос – към Националната здравноосигурителна каса. ГЯ/ТПООУТ

2015-06-17 10:58:34 - Димо Ципорков
Български гражданин раборил от 1993г. до 1997г.влк. работил в Кипър/гръцката част/ как може да си изтегли социалните осигуровки ?

2015-07-06 14:06:47 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Ципорков, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. В посочения регламент е предвидена възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства (във Вашия случай по българското и по кипърското), но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“. Това означава, че при подаване на заявление за отпускане на пенсия пред компетентната институция на държавата по местоживеене лицето следва да посочи, че има осигурителен стаж в друга държава. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени по нейното законодателство. Следователно, в случай че подадете заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст по българското законодателство, бихте могли да получите пенсия от България за осигурителния Ви стаж, придобит по българското законодателство, както и пенсия от страна на Кипър - за осигурителния стаж, натрупан по кипърското законодателство. Що се касае до въпроса дали има възможност за „изтегляне“ на социални осигуровки, внесени в Кипър, следва да се обърнете по компетентност към Департамента за социално осигуряване към Министерството на труда, благосъстоянието и социалното осигуряване на Кипър на следните координати: Адрес: Leoforos Lordou Vyronos 7 Lefkosia 1465 Cyprus Телефон: 0035722401686 Факс: 0035722401664 Email: recagree@sid.mlsi.gov.cy интернет страница: www.mlsi.gov.cy/sid ГЯ/ТПООУТ

2015-06-13 19:36:03 - Петя Загорска
Имам 2 г осигурителен стаж в Кипър. При изчисление на пропорционалната част на пенсията ми от Кипър, размера й зависим ли е от мястото ми на пребиваване и от коя страна( България или Кипър) са подадени документите за пенсия?

2015-06-24 16:38:43 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Загорска, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. В случите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по повече от едно национално законодателство (във Вашия случай по българското и по кипърското), но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия от всяка държава членка, в която сте били осигурени. Размерът на пенсията Ви ще бъде изчислен в съответствие с Вашия осигурителен стаж и осигурителен доход в Кипър и в България. Следователно, в случай че отговаряте на условията на съответните законодателства, ще получавате пенсия от страна на Кипър за осигурителния стаж, натрупан по нейното законодателство, и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. В тази връзка Ви уведомяваме, че мястото Ви на пребиваване е ирелевантно по отношение на изчислението на размера на отделните пенсии от Кипър и България. Документите за пенсия следва да подадете в държавата по пребиваване (ако тя е Кипър или България). Както вече споменахме, комуникацията между институциите се извършва по служебен път. Различно от изчисляването на пропорционалната част от пенсията за всяка една от държавите, бихме искали да отбележим, че съгласно чл. 58 от Регламент (ЕО) 883/2004 е предвидена възможността за отпускане на т.нар. „добавка“ към пенсията. Тази разпоредба е въведена, за да може лица, които живеят в държава, чийто стандарт на живот изисква пенсионно плащане над определен минимум, да получат поне този минимален размер на пенсията. При определяне на това какво дължи да плати държавата по пребиваване, тя трябва да се увери, че лицето има пребиваване на нейна територия по смисъла на чл. 1 от Регламента (което изисква допълнителни проверки и наличие на обстоятелства, извън тези, посочени в личната карта), да провери че сборът от пенсиите от всички държави членки, които изплащат такива на лицето, е по-нисък от нейния минимален размер на пенсията и едва тогава да доплати добавка върху сбора от пенсиите до съответния минимален размер. Подчертаваме, че това е възможно единствено ако пребивавате обичайно на територията на Кипър (поради по-високия размер на минималните обезщетения там), като единствено кипърските компетентни органи могат да извършат необходимата преценка дали да ви се изплаща подобна добавка или не. НА/ТПООУТ

2015-06-13 19:33:48 - Петя Загорска
Имам 2 г осигурителен стаж в Кипър. При изчисление на пропорционалната част на пенсията ми от Кипър, размера й зависим ли е от мястото ми на пребиваване и от коя страна( България или Кипър) са подадени документите за пенсия?

2015-06-24 16:38:24 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Загорска, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. В случите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по повече от едно национално законодателство (във Вашия случай по българското и по кипърското), но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия от всяка държава членка, в която сте били осигурени. Размерът на пенсията Ви ще бъде изчислен в съответствие с Вашия осигурителен стаж и осигурителен доход в Кипър и в България. Следователно, в случай че отговаряте на условията на съответните законодателства, ще получавате пенсия от страна на Кипър за осигурителния стаж, натрупан по нейното законодателство, и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. В тази връзка Ви уведомяваме, че мястото Ви на пребиваване е ирелевантно по отношение на изчислението на размера на отделните пенсии от Кипър и България. Документите за пенсия следва да подадете в държавата по пребиваване (ако тя е Кипър или България). Както вече споменахме, комуникацията между институциите се извършва по служебен път. Различно от изчисляването на пропорционалната част от пенсията за всяка една от държавите, бихме искали да отбележим, че съгласно чл. 58 от Регламент (ЕО) 883/2004 е предвидена възможността за отпускане на т.нар. „добавка“ към пенсията. Тази разпоредба е въведена, за да може лица, които живеят в държава, чийто стандарт на живот изисква пенсионно плащане над определен минимум, да получат поне този минимален размер на пенсията. При определяне на това какво дължи да плати държавата по пребиваване, тя трябва да се увери, че лицето има пребиваване на нейна територия по смисъла на чл. 1 от Регламента (което изисква допълнителни проверки и наличие на обстоятелства, извън тези, посочени в личната карта), да провери че сборът от пенсиите от всички държави членки, които изплащат такива на лицето, е по-нисък от нейния минимален размер на пенсията и едва тогава да доплати добавка върху сбора от пенсиите до съответния минимален размер. Подчертаваме, че това е възможно единствено ако пребивавате обичайно на територията на Кипър (поради по-високия размер на минималните обезщетения там), като единствено кипърските компетентни органи могат да извършат необходимата преценка дали да ви се изплаща подобна добавка или не. НА/ТПООУТ

2015-06-13 19:32:59 - Петя Загорска
Имам 2 г осигурителен стаж в Кипър. При изчисление на пропорционалната част на пенсията ми от Кипър, размера й зависим ли е от мястото ми на пребиваване и от коя страна( България или Кипър) са подадени документите за пенсия?

2015-06-24 16:38:09 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Загорска, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. В случите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по повече от едно национално законодателство (във Вашия случай по българското и по кипърското), но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия от всяка държава членка, в която сте били осигурени. Размерът на пенсията Ви ще бъде изчислен в съответствие с Вашия осигурителен стаж и осигурителен доход в Кипър и в България. Следователно, в случай че отговаряте на условията на съответните законодателства, ще получавате пенсия от страна на Кипър за осигурителния стаж, натрупан по нейното законодателство, и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. В тази връзка Ви уведомяваме, че мястото Ви на пребиваване е ирелевантно по отношение на изчислението на размера на отделните пенсии от Кипър и България. Документите за пенсия следва да подадете в държавата по пребиваване (ако тя е Кипър или България). Както вече споменахме, комуникацията между институциите се извършва по служебен път. Различно от изчисляването на пропорционалната част от пенсията за всяка една от държавите, бихме искали да отбележим, че съгласно чл. 58 от Регламент (ЕО) 883/2004 е предвидена възможността за отпускане на т.нар. „добавка“ към пенсията. Тази разпоредба е въведена, за да може лица, които живеят в държава, чийто стандарт на живот изисква пенсионно плащане над определен минимум, да получат поне този минимален размер на пенсията. При определяне на това какво дължи да плати държавата по пребиваване, тя трябва да се увери, че лицето има пребиваване на нейна територия по смисъла на чл. 1 от Регламента (което изисква допълнителни проверки и наличие на обстоятелства, извън тези, посочени в личната карта), да провери че сборът от пенсиите от всички държави членки, които изплащат такива на лицето, е по-нисък от нейния минимален размер на пенсията и едва тогава да доплати добавка върху сбора от пенсиите до съответния минимален размер. Подчертаваме, че това е възможно единствено ако пребивавате обичайно на територията на Кипър (поради по-високия размер на минималните обезщетения там), като единствено кипърските компетентни органи могат да извършат необходимата преценка дали да ви се изплаща подобна добавка или не. НА/ТПООУТ

2015-06-13 19:32:25 - Петя Загорска
Имам 2 г осигурителен стаж в Кипър. При изчисление на пропорционалната част на пенсията ми от Кипър, размера й зависим ли е от мястото ми на пребиваване и от коя страна( България или Кипър) са подадени документите за пенсия?

2015-06-24 16:37:58 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Загорска, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. В случите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по повече от едно национално законодателство (във Вашия случай по българското и по кипърското), но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия от всяка държава членка, в която сте били осигурени. Размерът на пенсията Ви ще бъде изчислен в съответствие с Вашия осигурителен стаж и осигурителен доход в Кипър и в България. Следователно, в случай че отговаряте на условията на съответните законодателства, ще получавате пенсия от страна на Кипър за осигурителния стаж, натрупан по нейното законодателство, и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. В тази връзка Ви уведомяваме, че мястото Ви на пребиваване е ирелевантно по отношение на изчислението на размера на отделните пенсии от Кипър и България. Документите за пенсия следва да подадете в държавата по пребиваване (ако тя е Кипър или България). Както вече споменахме, комуникацията между институциите се извършва по служебен път. Различно от изчисляването на пропорционалната част от пенсията за всяка една от държавите, бихме искали да отбележим, че съгласно чл. 58 от Регламент (ЕО) 883/2004 е предвидена възможността за отпускане на т.нар. „добавка“ към пенсията. Тази разпоредба е въведена, за да може лица, които живеят в държава, чийто стандарт на живот изисква пенсионно плащане над определен минимум, да получат поне този минимален размер на пенсията. При определяне на това какво дължи да плати държавата по пребиваване, тя трябва да се увери, че лицето има пребиваване на нейна територия по смисъла на чл. 1 от Регламента (което изисква допълнителни проверки и наличие на обстоятелства, извън тези, посочени в личната карта), да провери че сборът от пенсиите от всички държави членки, които изплащат такива на лицето, е по-нисък от нейния минимален размер на пенсията и едва тогава да доплати добавка върху сбора от пенсиите до съответния минимален размер. Подчертаваме, че това е възможно единствено ако пребивавате обичайно на територията на Кипър (поради по-високия размер на минималните обезщетения там), като единствено кипърските компетентни органи могат да извършат необходимата преценка дали да ви се изплаща подобна добавка или не. НА/ТПООУТ

2015-06-04 14:46:14 - Симеон Иванов
С кои държави Република България има сключени спогодби в областта на социалното подпомагане и къде може да се намери актуална и обобщена информация за това. Благодаря. Хубав ден!

2015-06-04 15:48:43 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Иванов, Информация за държавите, с които Република България има сключени спогодби в областта на социалната сигурност, можете да намерите на следния интернет адрес - http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=267 В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз в областта на социалната сигурност се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Текстовете на посочените актове можете да намерите на следния интернет адрес - http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=392 ГЯ/ТПООУТ

2015-06-01 17:40:18 - Павлина Христова
Здравейте.Работа в Германия от 3 години,договора ми приключва и се прибирам на БГ.Въпроса ми е,понеже няма да оставам в Германия за да ползвам полагащото ми се обезщетение за безработица,какви документи ще ми са нужни за да се регистрирам в нашето бюро по труда в България и да си ползвам полагащото ми се обезщетение до намиране на работа в БГ.

2015-06-11 10:17:35 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Христова, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, включително правото на обезщетения за безработица, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. В съответствие с установения в този регламент принцип, че приложимо е законодателството на държавата членка, в която работите (във Вашия случай – Германия), обикновено тази държава е отговорна за отпускането на обезщетения за безработица. Ето защо след изтичане на договора Ви е необходимо да се регистрирате като търсещо работа лице в немската служба по заетост. Съгласно чл. 64, пар. 1 от Регламент (ЕО) 883/2004, безработно лице, което отговаря на изискванията на законодателството на компетентната държава членка за получаване на парично обезщетение за безработица (във Вашия случай Германия), и което отиде в друга държава членка, за да търси работа там, запазва правото си на обезщетение при наличие на следните условия и в следните граници: 1. преди своето заминаване безработното лице трябва да е било регистрирано като търсещо работа и да е било на разположение на службите по заетостта на компетентната държава в продължение най-малко на 4 седмици, след като е станало безработно, т.е. Вие следва да сте била регистрирана като безработна в съответната компетентна институция в Германия поне 4 седмици преди връщането Ви в България; 2. безработното лице трябва да се регистрира като търсещо работа в службите по заетостта на държавата членка, в която е отишло, да е обект на процедурата за контрол, установена там и да спазва условията, установени от законодателството на тази държава членка. Това условие се смята изпълнено за периода преди регистрацията, ако заинтересованото лице се е регистрирало в 7-дневен срок от датата, на която е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата, която е напуснало. Това означава, че в 7-дневен срок от датата на напускане на Германия следва да се регистрирате като безработно лице в ДБТ в България. Ако се регистрирате след тази дата, Вашето обезщетение ще се изплаща едва от датата, на която се регистрирате. 3. правото на обезщетение се запазва за срок от 3 месеца от датата, на която лицето е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата членка, която е напуснало, при положение, че общата продължителност на обезщетенията не надхвърля общата продължителност на срока на обезщетенията, на които лицето е имало право съгласно законодателството на тази държава членка. Тоест Вие ще можете да получавате обезщетението, което получавате от Германия, за период до 3 месеца или за остатъка от периода, за който такова обезщетение Ви се дължи, ако е по-малък от 3 месеца. 4. обезщетенията се отпускат от компетентната институция съгласно прилаганото от нея законодателство и за нейна сметка, което означава, че обезщетението ще продължава да Ви се изплаща от компетентната немска институция и в същия размер. Следва да се обърне внимание, че ако не успеете да си намерите работа, следва да се върнете в Германия преди изтичане на посочения в т. 3 период. Ако се върнете по-късно без изричното разрешение на германската службата по заетостта или изобщо не се върнете в Германия, ще загубите всичките оставащи Ви права на обезщетение, при положение, че имате такива. Германската институция, в която ще се регистрирате като търсещо работа лице, следва да Ви издаде преносим документ U2, с който ще можете да прехвърлите обезщетението си в България. Същият следва да се предостави на компетентната българска институция. НА/ТПООУТ

2015-05-29 15:11:39 - Ilian Ashkov
По съдебно решение (влязло в сила) имам да получавам сума от Дирекция Социално подпомагане. От Дирекцията поискаха да посоча банкова сметка за превеждана на сумата. Въпросите ми са: 1.Мога ли да посоча банкова сметка в чужбина, но в ЕС (тъй като съм извън страната) 2. Ако има ограничения в тази насока, кои са законовите текстове, които ги налагат - кои членове и алинеи. Моля изпратете отговорите на посочения мейл. Всичко добро И.Ашков

2015-06-03 11:31:57 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Ашков, Моля задайте Вашия въпрос в рубриката Социални помощи или Социални услуги. ЕС/ТПОО

2015-05-28 17:13:02 - иванка консулова
Работя в Италия по трудов договор 6 години.В България получавам пенсия по възраст от 1 година.При прекратяване на договора ми в Италия и завръщането в България-имам ли право на обещетение за безработица от Италия

2015-06-01 14:18:05 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаемa госпожо Консулова, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Съгласно разпоредбата на чл. 11, параграф 3, б. „а“ на регламента спрямо лице, осъществяващо трудова дейност като наето или като самостоятелно заето лице в дадена държава членка, се прилага законодателството на тази държава членка. Това означава, че след като Вие работите в Италия сте подчинена на италианското законодателство. Следователно във Вашия случай ще бъдат приложени условията и реда за отпускане на обезщетение за безработица съгласно това законодателство. Според информацията, с която разполагаме, в Италия не се отпуска обезщетение за безработица на пенсионери (както е и в България). Съветваме Ви обаче за отговор на този въпрос да се свържете със съответната италианска институция, тъй като МТСП не е компетентно да тълкува законодателството на друга държава членка. ГЯ/ТПООУТ

2015-05-28 14:39:50 - Олга Панчева
Здравейте!От Х.1999 г. до настоящия момент работя и се осигурявам без прекъсване в Гърция.В България до 1999 г. имам положен 18 г. трудов и осигурителен стаж.Въпросът ми е: Ще ми се зачете и признае ли всичкия трудов и осигурителен стаж /ако не-по каква причина/ положен в Гърция при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст в България.Ако отговорът Ви е ДА, какви документи ще се изискват от българска страна и как ще стане изчисляването на пенсията ми?

2015-06-01 13:59:18 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаемa госпожо Панчева, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Разпоредбите на регламента предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства (във Вашия случай по българското и по гръцкото), но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени по нейното законодателство. Следователно, в случай че отговаряте на условията на съответните законодателства, ще получавате пенсия от страна на Гърция за осигурителния стаж, натрупан по нейното законодателство, и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. Към настоящия момент пенсия за осигурителен стаж и възраст по българското законодателство се отпуска на жените след навършване на възраст от 60 години и 8 месеца и при наличие на осигурителен стаж в размер на 35 години, което означава, че, за да Ви бъде отпусната българска пенсия, трябва да сте навършили необходимата възраст и сумарно натрупаният от Вас осигурителен стаж в България и в Гърция следва да бъде минимум 35 години. Както упоменахме по-горе, компетентните институции ще обменят необходимата им информация по служебен път. За целта трябва да подадете заявление за отпускане на пенсия чрез компетентната гръцка институция. Що се отнася до необходимите документи, които следва да бъдат приложени към заявлението, както и до изчисляването на размера на Вашата пенсия, Ви съветваме да се обърнете към дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ на Националния осигурителен институт – Централно управление, гр. София.

2015-05-19 22:26:33 - Mилка Ангелова
Здравейте ! Дейността на фирмата се извършва на територията на Германия работниците са командировани за 6 месеца с прекъсване ТД къде би следвало да се сключи, къде са начисляват осигуровките и къде се изплащат командировачните ?

2015-06-03 11:31:11 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Ангелова, „Определяне на приложимото законодателство” е един от основните принципи, установени с Регламент № 883/2004. Според този принцип, лицата, за които се прилага регламента са подчинени на законодателството на само една държава–членка- чл. 11, ал.1 от Регламент № 883/2004. Основното правило при определяне на приложимото право е, че лицата са подчинени на законодателството на държавата–членка, на чиято територия полагат труда си (“lex loci laboris”). Лицата осъществяващи дейност като заети или като самостоятелно заети в една държава–членка са подчинени на законодателството на тази държава. В Регламент № 883/2004 са предвидени и разпоредби относно запазване на законодателството на изпращащата държава–членка спрямо заетите лица, които временно извършват работа за своя работодател на територията на друга държава–членка. Съгласно чл. 12, ал.1 от Регламент № 883/2004 лице, което осъществява дейност като заето лице в държава–членка от името на работодател, който обичайно осъществява дейността си в нея и което е командировано от този работодател в друга държава–членка, за да осъществява там дейност от името на същия работодател, продължава да е подчинено на законодателството на първата държава–членка, при условие, че предвиденото времетраене на тази работа не превишава двадесет и четири месеца и че не е изпратено да замества друго лице. Основната цел на правилата, въведени с тази разпоредба, е да се улесни свободното движение на трудовоактивните лица и свободното предоставяне на услуги в рамките на ЕС чрез избягване на допълнителните административни затруднения, които биха възникнали за осигуреното лице, работодателя и компетентните институции, ако за периода на временната работа се приложи законодателството на държавата по трудова заетост. В случаите на командироване преценката относно изпълнението на въведените задължителни условия във връзка с определяне и удостоверяване на приложимото законодателство се извършва от компетентната институция на изпращащата държава–членка. По отношение на България компетентна да определя приложимото законодателство по Регламент 883/2004 е НАП. Съветваме Ви да зададете Вашите конкретни въпроси към тях. ЕС/ТПОО  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България