Категории:


Към категориите

2019-03-18 10:47:21 - Галина Мойсеева
Здравейте, интересувам се от режима на командироване и отдаването в лизинг на шофьори на камион тип ТИР от българска фирма във фирма със седалище в друга държава - членка и по - конкретно дали съществуват специфични ограничения за командироването им според големината на камионите, измерена в тонове?Предварително Ви благодаря за отговора.

2019-04-03 16:01:19 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Мойсеева, От запитването правим заключението, че се интересувате от възможността транспортен работник да сключи трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, за да бъде изпратен в предприятие ползвател на територията на друга държава членка на Европейския съюз. В тази връзка следва да имате предвид, че при сключване на такъв трудов договор е необходимо да бъдат изпълнени условията за него, предвидени в чл. 107р от Кодекса на труда (КТ). Отбелязваме, че съгласно чл. 107р, ал. 7 от КТ предприятията, които осигуряват временна работа, осъществяват своята дейност след регистрация в Агенцията по заетостта при условия и по ред, определени в Закона за насърчаване на заетостта. Също така, такъв трудов договор не може да бъде сключван за изпълнение на работа при условията на първа и втора категория труд. В тази връзка следва да се вземе под внимание, че съгласно чл. 2, т. 25 от Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране, от втора категория при пенсиониране е трудът на шофьори на товарни автомобили с товароподемност 12 и повече тона.НС

2019-03-16 22:23:30 - Елиза Иванова
Здравейте, В момента работя в Република Ирландия. След 5 г ще навърша 10 г трудов стаж там, тогава ще бъда на 63 г. До колкото знам, за да получа Ирландска пенсия, ще трябва да имам 10г стаж и навършени 68 г. Дали ще трябва да продължа да живея и да се осигурявам в Ирландия до навършване на 68 г., за да получа Ирландска пенсия? Благодаря!

2019-05-10 17:43:06 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз (каквато е Република Ирландия), касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане. Отбелязваме, че разпоредбите на регламентите предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди от държавите, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случаите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства, се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“, но само и единствено ако същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства. Така например периодите Ви на осигуряване, придобити в други държави членки, като напр. Ирландия, ще бъдат зачетени при преценяване на правото Ви на обезщетение или пенсия в България, както и обратното – осигурителните периоди в България ще бъдат взети предвид при определяне на правото Ви на обезщетение или пенсия в Ирландия. Вследствие на това и в случай че отговаряте и на останалите условия за пенсиониране (законоустановена възраст и т.н.) всяка държава членка, в която сте били осигурявани, ще трябва да изплаща пенсия, съответстваща на собствените ѝ осигурителни периоди, т.е. ще получавате пенсия от страна на Ирландия за осигурителния стаж, придобит по нейното законодателство, и пенсия от другите държави членки за осигурителния стаж, придобит по тяхното законодателство. В такъв случай, при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която живеете към този момент, следва да посочите, че имате завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави ще обменят информация по служебен път и всяка една ще потвърди „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия, като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени съгласно нейното законодателство. Следва да имате предвид, че поради различната пенсионната възраст в отделните държави членки, при наличието на пенсионни права в повече от една държава, ще получите тези части от Вашата пенсия едва след като навършите възрастта за пенсиониране в съответните страни. Ето защо, предвид различните национални пенсионни системи и норми в отделните държави членки, при подаване на заявление за отпускане на пенсия всяка компетентна институция определя право на пенсия съгласно съответните законодателства, по които заинтересованото лице е било осигурено, освен ако заявителят изрично поиска отлагане на отпускане на пенсия от някоя или повече държави. Затова е важно да се информирате предварително за условията за пенсиониране във всички държави, в които сте работили, както и относно последиците от забавянето на изплащането на Вашата пенсия. Информация относно конкретните условия, на които трябва да отговаряте, за да получавате ирландска пенсия, можете да получите от съответните компетентни институции в Ирландия. Компетентната институция в България относно пенсиите по координационните регламенти на ЕС е Националният осигурителен институт. НА

2019-03-16 08:39:30 - Румяна Петрова
Здравейте. От няколко години се грижа сама за двамата ми възрастни родители,които са на легло. Майка ми получи ТЕЛК за 100 процента инвалидност с право на чужда помощ, а баща ми е със счупена тазобедрена става неподвижен и не съм подавала за ТЕЛК ,но има всички медицински документи за счупването. На няколко пъти се опитвах да получа помощ за социален,личен асистент от Дирекция Социално подпомагане Бургас и от Община Бургас,но винаги ми бе отказвано под предлога че имат високи доходи от пенсии ,а от Община Бургас асистентката на заместник кмета за социални услуги ми отговори ,че в момента средства и програма няма и не може да ми каже кога ще има. Като ме посъветваха да си намеря човек срещу заплащане от сдружение Усмивка Бургас. Заплащането е 8 лева на час за болен плюс пътните на асистента. С 600 плюс 200 лева пенсии двама болни възрастни 100 процента зависими от чужда грижа могат ли да си позволят тази грижа срещу заплащане? За какво са работили и са се осигурявали цял живот след като сега,когато имат нужда от помощ държавата отказва каквато и да е помощ. Държа да отбележа,че това ми отговориха в Дирекция СП Бургас - нямат право на никаква помощ с този висок доход от 800 лева общо. Нещо промени ли се с новия закон за социални услуги и подпомагане и има ли смисъл да подложа себе си отново на унижението да моля за помощ. Благодаря

2019-05-13 13:31:09 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Петрова, моля да зададете въпросите си по компетентност в рубриките „Социални услуги“ и „Социални помощи“ или да се обърнете за консултация към дирекция „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес. ВН

2019-03-15 10:20:52 - Иван Димов
здр! безпокои Ви Иван Димов Трифонов, 0889204766. Получавам пенсия от Русия. Разбрах, че при посещението на Медведев у нас през март т.г. е подписан документ между двете страни за увеличение размера на пенсиите за български граждани. Моля, с обратен мейл посочете линк, на който да се запозная с този документ. блг. Поздрави!

2019-05-17 15:00:06 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Трифонов, Протоколът за изменение на Договора за социалната сигурност между Република България и Руската федерация беше подписан на 4 март 2019 г. Същият подлежи на ратификация от Народното събрание и ще влезе в сила на 30-я ден, следващ размяната на ратификационните документи. За актуална информация Ви препоръчваме да следите интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика, раздел „Работа в чужбина“, Договори за социална сигурност. /БЯ/

2019-03-15 09:19:11 - Йорданка Данаилова
До кого трябва да пусна сигнал за извършване на отговорна дейност от некомпетентни хора. Пункт за ГТП се обслужва от хора без нужната квалификация и недостатъчен персонал. Това е отговорна работа от която зависи живота на много хора.

2019-05-09 15:07:07 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Данаилова, Условията и редът за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (периодични прегледи на ППС) са определени с Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г.). Контрол по прилагането на тази наредба се осъществява от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", като сигнали за нередности може да подавате и/или да получите повече информация на сайта https://www.rta.government.bg. (НА)

2019-03-14 15:56:44 - Стефан Гайдаржиев
Здравейте. Наш служител се ожени и трайно заживя в Чехия. Той все още се води на работа по трудов договор в България и се подават декларации за него и внасят необходимите осигуровки. По европейското законодателство той обаче подлежи на осигуряване и облагане в Чехия. Как се процедура с договора му тук и какво следва да се направи? Благодаря.

2019-06-07 11:30:38 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМИ Г-Н ГАЙДАРЖИЕВ, По отношение на лицата, граждани на държави-членки на Европейския съюз, които осъществяват трудова дейност, упражнявайки правото си на свободно движение в рамките на Европейския съюз се прилагат Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004) и Регламент (ЕО) №987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №987/2009). Правилата, установени с тези регламенти, имат приоритет над разпоредбите на националното законодателство Разпоредбите, регламентиращи правилата за определяне на приложимото законодателство, се съдържат в Дял II на Регламент № (ЕО) №883/2004. Основното следствие от определянето на приложимото законодателство е, че се определя държавата-членка, в която се дължат задължителните осигурителни вноски и от която се ползват съответните права, включени в материалния обхват на Регламент (ЕО) № 883/2004. В случай, че служителят продължава да осъществява трудова дейност за своя работодател на основание сключен трудов договор на територията на Чешката република, и не е командирован, спрямо него приложение ще намери разпоредбата на чл. 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 883/2004. Съгласно цитираната правна норма лицата, осъществяващи дейност като заети или самостоятелно заети в една държава-членка, са подчинени на законодателството на тази държава. При тази хипотеза, е необходимо да имате предвид, че на основание чл. 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 987/2009 работодателят следва да изпълнява всички задължения, произтичащи от законодателството, приложимо за това заето лице, по-специално задължението за плащане на вноските, предвидени в това законодателство, така както ако седалището или място му на дейност се намираха в компетентната държава-членка. Следователно, в случай че съгласно правилата за определяне на приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност наетото лице е подчинено на чешкото законодателство, неговия работодател следва да внася осигурителните вноски по ред и при условия, предвидени съгласно това законодателство. За повече информация относно правилата за определяне на приложимото законодателство, следва да се обърнете към Националната агенция за приходите, която е компетентната институция по приложимо право по гореспоменатите регламенти. /БЯ/

2019-03-14 15:44:12 - Валя Цолова
Здравейте! Имаме назначен автомонтьор- албански гражданин- женен за българка.Имаме необходимите разрешения.Той има разреш. за пребиваване до 20.08.2019г.; тип разреш-"продължително пребиваване"; забележка:"чл. на сем. на български гражданин". Въпросът ми е: За какви осигуровки ще му правим удръжки по ведомост/ за пенсия, здравни/?

2019-06-07 11:25:43 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМИ Г-ЖО ЦОЛОВА, Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е определен в чл. 33 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Задължително осигурени в НЗОК са чуждите граждани, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, освен, ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна (основание чл. 33, ал. 1, т. 3 от ЗЗО). Обществените отношения в областта на социалната сигурност между Република България и Република Албания се регулират със Спогодбата по държавното обществено осигуряване между Народна република България и Народна република Албания, която е в сила от 01.05.1953 г. Съгласно чл. 1, т. 1 от Спогодбата се утвърждава принципът за еднакво третиране на гражданите на двете държави, както същите третират собствените си граждани досежно общественото осигуряване, както за всички видове осигуровки, които вече съществуват, така и за тези, които ще бъдат въведени в едната или другата държава в бъдеще. На основание т. 2 от същата разпоредба, при провеждането на всички видове обществени осигуровки с настоящата спогодба ще се прилага законодателството на държавата, на чиято територия осигуреният получава заплата и е задължително осигурен от предприятието. Следователно, при определяне на приложимото право по спогодбата, определящо ще бъде на чия територия лицето получава доходи от трудова дейност, за която подлежи на задължително обществено осигуряване. Според предоставената в запитването Ви информация албанският гражданин упражнява трудова дейност на основание трудов договор и попада в кръга на осигурените лица на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО. Следователно за периодите, в които упражнява трудова дейност, за която подлежи на осигуряване на някое от посочените в чл. 4 от КСО основания, той ще бъде подчинен на българското осигурително законодателство на основание чл. 1, т. 1 и 2 от Спогодбата и ще подлежи на задължително здравно осигуряване в Р България в съответствие с разпоредбите на ЗЗО. Задължителното здравно осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО се осъществява по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО. Здравноосигурителната вноска се определя от дохода, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно КСО, като вноската се внася от работодателя и се разпределя между работодателя и осигуреното лице в съотношението, определено в цитираната разпоредба от ЗЗО. /БЯ/

2019-03-13 15:52:18 - Моника Цонева
Каква е минималната ставка, работно време и отпуски за командировани работници от българско дружество в Белгия през 2018 г.

2019-03-25 12:46:45 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Цонева, От запитването правим заключение, че работниците и служителите на регистрирано в България предприятие ще бъдат командировани в рамките на предоставяне на услуги по смисъла на чл. 121а от Кодекса на труда (КТ) в Белгия. Съгласно чл. 121а, ал. 4 от КТ в случаите по чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 за срока на командироването или на изпращането на работника или служителя се осигуряват най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава. Информацията за минималните условия, които са предвидени в Белгия са публикувани на следния интернет адрес: http://www.employment.belgium.be/defaultTab.aspx?id=6540.НС

2019-02-21 13:23:32 - Димитър Скордев
Здравейте, Ще може ли да се получава новата месечна финансова подкрепа за хора с увреждания в Германия? С уважение, Димитър Скордев

2019-03-22 15:25:12 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Скордев, Моля да поставите Вашия въпрос в рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. НА/ТПООУТ

2019-02-14 11:41:45 - Валя Цолова
Здравейте! Имаме назначен автомонтьор- албански гражданин, женен за българка.Имаме необходимите разрешения.Той има по л.к. - разреш. за пребиваване до 20.08.2019г.; тип разреш-"продължително пребиваване"; забележка:"чл. на сем. на български гражданин". Въпросът ми е: За какви осигуровки ще му правим удръжки по ведомост/ за пенсия, здравни/?

2019-06-07 11:24:43 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМИ Г-ЖО ЦОЛОВА, Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е определен в чл. 33 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Задължително осигурени в НЗОК са чуждите граждани, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, освен, ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна (основание чл. 33, ал. 1, т. 3 от ЗЗО). Обществените отношения в областта на социалната сигурност между Република България и Република Албания се регулират със Спогодбата по държавното обществено осигуряване между Народна република България и Народна република Албания, която е в сила от 01.05.1953 г. Съгласно чл. 1, т. 1 от Спогодбата се утвърждава принципът за еднакво третиране на гражданите на двете държави, както същите третират собствените си граждани досежно общественото осигуряване, както за всички видове осигуровки, които вече съществуват, така и за тези, които ще бъдат въведени в едната или другата държава в бъдеще. На основание т. 2 от същата разпоредба, при провеждането на всички видове обществени осигуровки с настоящата спогодба ще се прилага законодателството на държавата, на чиято територия осигуреният получава заплата и е задължително осигурен от предприятието. Следователно, при определяне на приложимото право по спогодбата, определящо ще бъде на чия територия лицето получава доходи от трудова дейност, за която подлежи на задължително обществено осигуряване. Според предоставената в запитването Ви информация албанският гражданин упражнява трудова дейност на основание трудов договор и попада в кръга на осигурените лица на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО. Следователно за периодите, в които упражнява трудова дейност, за която подлежи на осигуряване на някое от посочените в чл. 4 от КСО основания, той ще бъде подчинен на българското осигурително законодателство на основание чл. 1, т. 1 и 2 от Спогодбата и ще подлежи на задължително здравно осигуряване в Р България в съответствие с разпоредбите на ЗЗО. Задължителното здравно осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО се осъществява по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО. Здравноосигурителната вноска се определя от дохода, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно КСО, като вноската се внася от работодателя и се разпределя между работодателя и осигуреното лице в съотношението, определено в цитираната разпоредба от ЗЗО. /БЯ/

2019-02-08 15:19:56 - Николай Николов
Здравейте! Казвам се Николай Николов. В България имам отпусната инвалидна пенсия от 2009 та година. От 2008ма досега работя в Република Чехия.Какъв е документа който бих могъл да взема от чешките социални служби,за да представя стажа си пред пенсионните служби в България,когато се върна за поредния телк на 28,03,2019 год.?

2019-06-03 11:53:15 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Николов, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането на Регламент 883/2004. Съгласно разпоредбите на посочените регламенти компетентните институции на съответните държави обменят необходимата им информация по служебен път и по този начин потвърждават осигурителните периоди, завършени по съответното законодателство. Допълнителна информация по въпроса бихте могли да получите от Националния осигурителен институт или от компетентната институция в Чехия. ГЯ/ТПООУТ

2019-02-05 22:49:53 - Мария Колюшева
Има Спогодба за социална сигурност между Канада и Република България, която според сайта на НОЙ е в сила от март 2014. В този сайт се съобщава, че ще има отделна такава Спогодба между Квебек и България. Какво се прави за това и кога ще има и ще влезе в сила такава? Аз съм една от онези над 20000 българи които разчитат това да стане бързо. Мерси!

2019-03-05 10:37:51 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Колюшева, Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада е в сила от 1 март 2014 г. Тя дава възможност съответните органи на България и всяка отделна провинция на Канада да могат да сключват договорености по отношение на всеки въпрос от областта на социалната сигурност, който попада в юрисдикцията на канадските провинции. Пенсионният план на провинция Квебек е законодателство, което е в юрисдикцията на провинцията и не е регулирано на федерално ниво, поради което е и извън материалния обхват на Спогодбата с Канада. За да се уредят изцяло пенсионните права на лицата, работещи в провинция Квебек, които имат осигурителни периоди и в България, беше необходимо договарянето на такова споразумение. В пакет с влязлата в сила Спогодба с Канада, то ще даде възможност лицата, живели и работили в България и в Квебек да реализират както пенсионни права, зависещи от пребиваване по федералното законодателство на Канада, така и пенсионни права, зависещи от вноски по квебекския пенсионен план. В периода 2013-2014 г. на експертно ниво са договорени проекти на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек и на Административно споразумение за изпълнение на Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек. С Решение № 557 на Министерския съвет от 2015 г. тези проекти са одобрени, като тогавашният заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика е упълномощен да подпише двата документа от името на Р България. Впоследствие, във връзка с приетото Решение на Народното събрание от 18.05.2016 г. за персонални промени в Министерския съвет на Република България, Решение № 557 на Министерския съвет от 2015 г. е изменено, като за подписване на споразуменията е упълномощен министърът на труда и социалната политика. За тези действия е уведомена квебекската страна, която обаче нямаше готовност за подписване на документите. След предложение от страна на извънредния и пълномощен посланик на Република България в Канада да бъде упълномощен да подпише двата документа и след проведена активна кореспонденция от негова страна с редица служители в Министерството на външните работи и франкофонията на Квебек и с кабинета на министъра на външните работи на провинцията, е изразено положително становище от канадската страна относно предложението за упълномощаване на българския посланик да подпише двата документа. Министерството на труда и социалната политика подготвя необходимите документи за упълномощаване на извънредния и пълномощен посланик на Република България в Канада за подписване на Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек и на Административното споразумение за изпълнение на Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек от името на Р България. След подписването и влизането им в сила българските граждани, работещи или работили на територията на провинция Квебек, ще могат да се ползват от правата, включени в обхвата на споразумението. ГЯ/ТПООУТ

2019-01-17 14:18:23 - мария тонева
едното ми дете с телк.в англия ще има ли право на такава помощ.и аз сам самотна майка с три деца.и да кандидатствам за социално жилище в англия.за телк .и друга помощ.

2019-02-13 15:21:50 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Тонева, Информация за условията и реда за отпускане на помощи по реда на английското законодателство можете да получите от съответните компетентни институции в Обединеното кралство. ГЯ/ТПООУТ

2019-01-16 15:06:37 - Иван Цветанов
Здравейте! През 2017 бях на бригада в Англия от м.05 до м.10. Получих обезщ. за безработица от НОИ. НОИ изиска по служ. път документи от англ. осиг. служби /не получих документите по пощата, както предходната год./. Сега не съм здравно осигурен за периода 05-10,17 г.,понеже отНОИ Пазарджик твърдят че не са получили U1 от Англия.Как да ми признаятЗО

2019-02-13 16:04:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Цветанов, С оглед възстановяване на здравноосигурителните Ви права за посочения от Вас период, следва да представите в териториалната дирекция на НАП по местоживеене формуляр S 041 (предишен номер E 104). Документът може да бъде изискан служебно от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) с писмено заявление до управителя на НЗОК. За повече информация се обърнете към НЗОК на имейл адрес: euro-rights@nhif.bg, а самото заявление можете да изтеглите оттук: https://www.nhif.bg/page/199 (ГЯ/ТПООУТ)

2019-01-15 19:40:06 - Георги Пашов
Добър ден.Казвам се Георги Пашов,работя в Армения в град Ереван като футболист във футболен клуб Арарат-Армения по трудов договор за 2години. Тече ми трудов и осигурителен стаж по Арменското законодателство. Интересуват ме следните въпроси. Признават ли ми се труфовия и осигурителния стаж в България? Ако да, как да ги легитимирам? Признават ли ми се здравните осигуровки, след като не съм ги внасял в България СПОГОДБА между Република България и Република Армения за регулиране на трудовата миграция (Утвърдена с Решение № 176 от 22 март 2018 г. на Министерския съвет. В сила от 9 октомври 2018 г. http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=2A6E0FD4FAA59D8733D7E4A58602F59C?idMat=130910

2019-02-13 15:16:06 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Пашов, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, е предвидена възможност за признаване от работодателя само на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. Тъй като Армения не е сред посочените по-горе държави, не е възможно да бъде зачетен придобития от Вас трудов стаж в Армения. Що се отнася до придобитите от Вас осигурителни периоди съгласно законодателството на Армения, същите могат да бъдат взети предвид при преценяване на правото Ви на обезщетение или пенсия по българското законодателство, само в случай че между Р България и Армения има сключена и влязла в сила спогодба в областта на социалната сигурност. Към настоящия момент подобен международен договор няма, но Министерството на труда и социалната политика е изразило желанието си за стартиране на преговори и се надяваме на положителен отговор от арменска страна. По отношение на здравното осигуряване, внесените от Вас вноски няма да бъдат признати от компетентната институция в България. ГЯ/ТПООУТ

2019-01-07 10:34:59 - ВЕСЕЛИНА КЕНАРОВА
1/ Майка ми е инвалид над 90% Състоянието й се влошава и вече има нужда от чужда помощ в документа на ТЕЛК е упоменато че има право на чужда помощАз като нейна дъщеря искам да й стана личен асистент Кога стартира новата програма и какви необходими документи трябват? 2/По новия закон тя отпадна от списъка за получаване на инв. пен.Трябва лизаявлени?

2019-01-25 10:34:25 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Кенарова, моля да зададете въпросите си по компетентност в рубриките „Социални услуги“ и „Интеграция на хората с увреждания“ или да се обърнете за консултация към дирекция „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес. ВН

2018-12-19 10:12:00 - Nikolay Dimov
Уважаеми госпожо/господине, Пишем Ви във връзка с двойно натрупване на отпуск за работници в чужбина и по-конкретно в Германия. Случаят е следния: Имаме работници, които извършват строителна дейност по 6 месеца в годината в Германия с А1 сертификати. В Германия има немска служба, на име „СОКА БАУ“, чиято същност е- каса отпуски. Тоест тази служба изисква от нас всеки месец, да превеждаме пари към тях за неизползваните дни отпуск, които се полагат на всеки един работник на месец ( съответно превеждаме пари за 2-3 дни отпуск на човек на месец с осигуровки към Германия при положение, че първите 6 месеца не ни задължават). Тези пари, които превеждаме към каса отпуски „СОКА БАУ“ са дължими към всеки един работник, в края на годината, след получаване и попълване от всеки един работник документи, в които той посочва банкова сметка, по която да си получи въпросното обезщетение, защото не е използвал отпуск през периода, но парите са внесени в касата и чакат да се получат от строителния работник. След като се прибере работника в БГ, в нашето счетоводство си стои правото на 10 дневен отпуск ( ако е работил 6 месеца към фирмата) и ние се принуждаваме да платим още 10 дни отпуск, за да го освободим или ако продължава работа отпуската се трупа. Искаме да знаем по какъв начин и чрез какъв документ можем да избегнем това двойно облагане на отпуски, защото не е нормално да плащаме 40+ дни отпуск за 1 календарна година. Благодарим предварително за съдействието! Поздрави, Николай Димов

2019-01-31 11:47:20 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Димов, Съгласно разпоредбата на чл. 121а, ал. 1, т. 1, б. „а“ от Кодекса на труда (КТ), когато български работодател командирова работник или служител на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария за своя сметка и под свое ръководство въз основа на договор, сключен между работодателя и ползвателя на услугите, е налице командироване на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги. В този случай за срока на командироването на работника или служителя се осигуряват най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава (чл. 121а, ал. 4 от КТ). При командироване на работник или служител по реда на чл. 121а от КТ е необходимо с него да се сключи допълнително писмено споразумение за изменение на съществуващото трудово правоотношение за срока на командироването. Елементите, които трябва да се съдържат в допълнителното споразумение са определени в чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (Наредбата за командироването и изпращането). В тази връзка, страните по трудовото правоотношение следва да определят размера на основното и на допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, размера на платения годишен отпуск, както и други финансови условия на командировката. В чл. 6, ал. 1 от Наредбата за командироването и изпращането е предвидено, че условията на труд, които трябва да се договорят от работодателя, не могат да са по-неблагоприятни за работника или служителя от условията, установени в приемащата държава със законови, подзаконови или административни разпоредби, колективни трудови договори, арбитражни решения, обявени за общоприложими по съответния ред. Правното основание за задължителното участие на командироващите предприятия в Германия в процедурата по уреждане на платен годишен отпуск е в Закона за изпращане на работници в чужбина (Arbeitnehmer-Entsendegesetz – AEntG), в десетия Регламент, регулиращ работните условия на строителните обекти (Zehnte Bauarbeitsbedingungenverordnung – 10. BauArbbV) и в Закона за защита на социалните каси (Sozialkassenverfahrensicherungsgesetz – SokaSiG). Също така, задължителни за строителния отрасъл са и три общоприложими колективни трудови договорa - колективен трудов договор, установяващ обща рамка за строителния отрасъл (Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe – BRTV), колективен трудов договор, уреждащ процедурата за участие в социална каса в строителния отрасъл (Tarifvertrag über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe – VTV), както и колективен трудов договор относно минималното възнаграждение в строителния отрасъл на територията на Федерална република Германия (Tarifvertrag zur Regelung der Mindestlöhne im Baugewerbe im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland – TV Mindestlohn). Следва да имате предвид, че независимо от командироването, към трудовото правоотношение, съществуващо между работодателя и съответния командирован работник или служител, продължават да се прилагат изискванията на КТ по отношение на начина и реда за ползване на платения годишен отпуск, а също така и за механизма за определяне на размера на възнаграждението за времето на ползването на отпуска. В тази връзка работодателят е длъжен да спазва изискванията на глава осма, раздел ІІ на Кодекса на труда – „Ползване на платения годишен отпуск“. Съгласно процедурата по уреждане на платения годишен отпуск в Германия работодателят заплаща на SOKA-BAU ежемесечна вноска, която се базира на брутната заплата на даден работник или служител. Вноската се изчислява автоматично при подаване на така наречената електронна месечна декларация. Ако на работника или служителя бъде предоставен за ползване платен годишен отпуск, то работодателят е длъжен да му заплати възнаграждение. През следващия месец този предоставен отпуск се заявява от работодателя в месечната декларация. Така работодателят може да претендира за възстановяване на сумата, която е изплатил като възнаграждение на работника или служителя за ползвания отпуск. Поради това сме на мнение, че на работника или служителя би следвало да се осигури ползването на платения годишен отпуск и съответно да се изплаща от страна на работодателя възнаграждение за този период. Когато работникът или служителят е ползвал платения си годишен отпуск и му е изплатено съответното възнаграждение, работодателят има възможност да поиска от SOKA-BAU възстановяване на изплатената сума. Повече информация (на български език) относно законодателството и процедурата по деклариране и изплащане на платения годишен отпуск във Федерална Република Германия може да получите на следния интернет адрес: https://www.soka-bau.de/europa/bg/. На посочената електронна страница е налична форма за контакти, чрез която се предоставя възможност за консултиране и оказване подкрепа на командироващите предприятия, включително и на български език. ГЯ/ТПООУТ

2018-12-13 14:03:51 - Георги Пашов
Добър ден.Казвам се Георги Пашов,работя в Армения в град Ереван като футболист във футболен клуб Арарат-Армения по трудов договор за 2години. Тече ми трудов и осигурителен стаж по Арменското законодателство. Интересуват ме следните въпроси. Признават ли ми се труфовия и осигурителния стаж в България? Ако да, как да ги легитимирам? Признават ли ми се здравните осигуровки, след като не съм ги внасял в България? Какво документи трябва да притежавам, когато се прибера в България след като ми свърши трудовия договор?

2019-01-15 15:39:32 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Пашов, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, е предвидена възможност за признаване от работодателя само на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. Тъй като Армения не е сред посочените по-горе държави, не е възможно да бъде зачетен придобития от Вас трудов стаж в Армения. Що се отнася до придобитите от Вас осигурителни периоди съгласно законодателството на Армения, същите могат да бъдат взети предвид при преценяване на правото Ви на обезщетение или пенсия по българското законодателство, само в случай че между Р България и Армения има сключена и влязла в сила спогодба в областта на социалната сигурност. Към настоящия момент подобен международен договор няма, но Министерството на труда и социалната политика е изразило желанието си за стартиране на преговори и се надяваме на положителен отговор от арменска страна. По отношение на здравното осигуряване, внесените от Вас вноски няма да бъдат признати от компетентната институция в България. ГЯ/ТПООУТ

2018-12-13 07:48:54 - LINA NIKOLOVA
Трудов посредник намира работа на самонаето лице в ЕС, договорът е за 12 месеца. Работодателят от ЕС превежда заработеното от лицето на трудовият посредник, който го превежда на лицето, на което е намерил работа, като си запазва уговорената предварително комисионна. Допустимо ли е посредникът да превежда на лицето заработеното и при какви условия

2019-01-10 10:38:57 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Николова, От запитването Ви разбираме, че става въпрос за посредник за наемане на работа по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта. В тази връзка, моля да зададете въпроса си в рубрика "Заетост и безработица". ГЯ/ТПООУТ

2018-12-13 07:38:47 - LINA NIKOLOVA
Български работодател, чиито работници работят в производственото му предприятие в България има лиценз и за предприятие, осигуряващо временна заетост. Допустимо ли е работодателя да сключи със свой работник допълнителен трудов договор като ПОВЗ и да го командирова в друго предприятие в ЕС, с което има договор за предоставяне на работна ръка.

2019-07-26 11:37:54 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Николова, Съгласно чл. 110 от Кодекса на труда (КТ) работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време. В разпоредбата на чл. 107р, ал. 1 от КТ се предвижда, че в трудовия договор с предприятие, което осигурява временна работа, се уговаря, че работникът или служителят ще бъде изпратен за изпълнение на временна работа в предприятие ползвател под негово ръководство и контрол. В трудовото законодателство не се съдържа изрична забрана за сключване на трудов договор за допълнителен труд със същия работодател при условията на чл. 107р, ал. 1 от КТ, стига работата да се извършва извън установеното работно време на работника или служителя по основното трудово правоотношение. От запитването не може да се направи извод как ще се извършва работата по основното трудово правоотношение в случай, че работника или служителя е изпратен на работа в предприятие ползвател в друга държава членка на Европейския съюз по трудовия договор за допълнителен труд. В тази връзка сме на мнение, че макар и да не съществува нормативна забрана, на практика е невъзможно работникът или служителят да се изпрати по трудовия договор за допълнителен труд на работа в предприятие ползвател на територията на друга държава членка на Европейския съюз, защото това ще доведе до невъзможност за изпълнение на задълженията му по основното трудово правоотношение.НС  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България