Категории:


Към категориите

2018-09-11 14:54:47 - Веселина Табакова
От ноември 2012 г. получавам пенсия за прослужено време - 35 г. 6 м., която към настоящия момент е 276 лв. и е под екзистенц минимума. Имам информация, че до прага на бедност, който за 2018 г. е 321лв., за 2019 г. се очаква да стане 348лв., разликата трябва да се доплаща от съответната община. Има ли наистина такъв нормативен документ?

2018-11-07 16:13:02 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Табакова, в Кодекса за социално осигуряване и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане не е регламентиран ред за изплащане на допълнителни суми на лица, които получават пенсия под прага на бедност. В някои случаи (например за Коледа, за Великден и др.) по решение на Министерския съвет заедно с пенсиите се изплащат еднократни допълнителни суми. Така например с пенсиите за м. април еднократна сума в размер на 40 лева получиха всички пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях бе в размер до 321 лева включително. Относно възможностите за получаване на социални помощи следва да се обърнете по компетентност към съответната дирекция „Социално подпомагане“, съобразно настоящия Ви адрес. ВН

2018-08-26 22:23:48 - Юлияна Стефанова
Здравейте, предстои ни да назначим лице, български гражданин, работило 4 години в Англия. В тази връзка бих искала да попитам следва ли да признаем придобития в Англия трудов стаж с цел начисляване на доп. възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит и какъв документ трябва да представи лицето ?

2018-09-13 15:09:19 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Стефанова, Относно възможността за зачитане на стаж, положен в чужбина, като трудов по българското законодателство, бихме искали да отбележим следното: По смисъла на българското законодателство трудов стаж е времето, през което работникът/служителят е работил по трудово правоотношение. Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението (чл. 351 от Кодекса на труда – КТ) За да бъде зачетен трудовият стаж на лицето, положен в някоя от горепосочените страни (сред които е и Обединеното кралство) от български работодател, то следва да подаде заявление до него, към което да приложи акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените документи следва да бъдат върнати на лицето, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Следва да се има предвид, че по отношение на изплащането на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. МК/ Д ТПООУТ

2018-08-23 12:39:00 - Розалия Хаджийска
Има ли спогодба за прехвърляне на трудов стаж между България и Великобритания?

2018-09-07 16:37:15 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Хаджийска, Относно възможността за зачитане на стаж, положен в чужбина, като трудов по българското законодателство, бихме искали да отбележим следното: По смисъла на българското законодателство трудов стаж е времето, през което работникът/служителят е работил по трудово правоотношение. Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението (чл. 351 от Кодекса на труда – КТ) За да бъде зачетен трудовият стаж на лицето, положен в някоя от горепосочените страни (сред които е и Обединеното кралство) от български работодател, то подава заявление до него, към което прилага акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените документи следва да бъдат върнати на лицето, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. В случай обаче, че въпросът Ви е свързан с признаването в България на положен в чужбина осигурителен стаж, Ви информираме, че за осигурителен стаж по българското законодателство се зачита времето, специално посочено като такова от Кодекса за социално осигуряване, като този стаж има значение при определяне на правата от държавното обществено осигуряване. В допълнение на това, при определяне на права от сферата на социалната сигурност, се зачитат и чужди осигурителни периоди въз основа на правото на Европейския съюз (Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане) или на действащите двустранни договори за социална сигурност, които предвиждат сумиране и зачитане на такива периоди, придобити по чуждото законодателство. Тъй като Обединеното кралство е държава – членка на Европейския съюз, в отношенията й с България се прилагат разпоредбите на горепосочените регламенти. Техните разпоредби предвиждат обменът на информация между компетентните институции в държавите относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност да се извършва изцяло по служебен път. Ето защо, при настъпване на съответния осигурен социален риск е необходимо да посочите на съответната компетентна институция в държавата, в която живеете към момента на подаване на заявлението за ползване на тези права, че имате осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС или държави, с които има действащ двустранен договор за социална сигурност. Впоследствие осигурителните Ви периоди ще бъдат потвърдени служебно от компетентните институции, посредством специално създадени и утвърдени за целта формуляри. Затова и не е необходимо да предприемате действия за зачитане на осигурителните Ви периоди, като те ще бъдат служебно потвърдени от компетентните институции при подаване на заявление за ползване на определен вид обезщетение от материалния обхват на Регламент (ЕО) 883/2004 или на съответния двустранен договор за социална сигурност. МК/ Д ТПООУТ

2018-08-22 19:36:52 - Мариан Радев
Здравейте! Имам 25 години стаж в България и карам шеста година стаж в Норвегия. Колко минимум стаж в Норвегия е нужен за пенсия от Норвегия?

2018-08-28 15:52:59 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Радев, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, включително правото на пенсия, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане. Отбелязваме, че въпросните регламенти се прилагат и в отношенията между България и държавите от Европейското икономическо пространство, член на което е и Норвегия. Разпоредбите на регламентите предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди от държавите, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случаите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства (във Вашия случай по българското и по норвежкото), се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“, но само и единствено ако същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства. От подадената от Вас информация разбираме, че имате 25 осигурителен стаж и България и 6 години осигурителен стаж в Норвегия. Отбелязваме, че поради факта, че националните системи за социална сигурност не са хармонизирани, а само координирани, то всяка държава сама определя своите правила относно пенсиите, т.е. изискванията за отпускане на пенсия са различни във всяка държава членка. За да се получава пенсия от държавите е необходимо първо да отговаряте на изискванията за отпускане на пенсия съгласно разпоредбите на съответните законодателства. Както отбелязахме по-горе, при преценка на правото Ви на пенсия компетентната институция на Норвегия при необходимост ще вземе предвид завършените осигурителни периоди в България, както и обратното – българската институция ще вземе предвид периодите Ви на осигуряване в Норвегия. В случай, че отговаряте на условията, няма пречка да получава пенсия от Норвегия за осигурителния стаж, придобит по нейното законодателство и българска пенсия за придобития по българското законодателство стаж. Повече информация относно условията за пенсиониране в Норвегия може да получите от компетентната норвежка институция на следния електронен адрес: https://www.nav.no/en/Home/About+NAV/Contact+us

2018-08-20 00:14:01 - Радослав Александров
Дружеството ни предоставя услуги на авиокомпания от държава извън ЕС, като наши служители често пътуват до летища в ЕС, където обслужват кацащи/излитащи самолети. Командровката по чл.121 или 121а от КТ следва да бъде, при условие, че в съответните държави авиокомпанията няма дъщерни дружества (т.е. няма приемащо дружество)?

2018-08-29 11:48:13 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Александров, Командироването или изпращането в рамките на предоставяне на услуги е регулирано в чл. 121а от Кодекса на труда (КТ) и се осъществява в следните три хипотези: 1. При командироване на работник или служител за извършване на работа въз основа на договор за услуги, сключен между работодателя и ползвателя на услугите (чл. 121а, ал. 1, т. 1, буква „а“ от КТ); 2. Командироване за извършване на работа в рамките на същата група предприятия (чл. 121а, ал. 1, т. 1, буква „б“ от КТ); 3. Изпращане на работник или служител от предприятие, което осигурява временна работа, регистрирано по българското законодателство, на работа в предприятие ползвател в друга държава (чл. 121, ал. 2, т. 1 от КТ). При положение, че командироването отговаря на една от горепосочените хипотези към него се прилагат чл. 121а от КТ и Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. В противен случай към командироването следва да се прилагат изискванията на чл. 121 от КТ и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. От описаната фактическа обстановка не може да се направи еднозначен извод относно характера на командироването и работата, която ще извършват работниците и служителите. Следва да се има предвид, че командироване по смисъла на чл. 121а, ал. 1, т. 1, буква „а“ от КТ е налице когато български работодател е изпълнител по договора за услуги, по който негов работник или служител извършва работа на територията на друга държава членка и тази работа е включена в кръга на служебните му задължения, определени в длъжностната характеристика. В този смисъл българското предприятие, при командироване на работниците и служителите си на територията на друга държава членка, изпълнява конкретни услуги по сключен договор между предприятия и са налице условията за прилагане на чл. 121а, ал. 1, т. 1, буква „а“ от КТ. НС

2018-08-18 09:40:12 - Диана Жечева
Здравейте, В случай, че получавам обещетение за безработица отпуснато за 12 м. и ми предстои заминаване в Швеция, защото ще се омъжвам за шведски гражданин, мога ли да си прехвърля обещетението за оставащите месеци и да го получавам в Швеция.

2018-08-28 15:51:35 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Жечева, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз (каквато е и Швеция) в областта на социалната сигурност, в т.ч. обезщетенията за безработица, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване на процедура по прилагане на Р 883/2004. Тези актове гарантират ползването на социални права от лицата, когато са живели и/или работили в повече от една държава членка. Бихме искали да отбележим, че целта на паричното обезщетение е да замества дохода на лицето за определен период, като за целта необходимо то да бъде регистрирано като търсещо работа в дирекция „Бюро по труда“ към Агенцията по заетостта. От информацията, която ни предоставяте, разбираме, че имате отпуснато обезщетение за безработица в България. В случай обаче, че желаете да отидете в друга държава членка (напр. Швеция) и да търсите работа там, съществува възможност да запазите правото си на обезщетение. За целта: 1. преди своето заминаване безработното лице трябва да е било регистрирано като търсещо работа и да е било на разположение на службите по заетостта на компетентната държава в продължение най-малко на 4 седмици, след като е станало безработно, т.е. Вие следва да сте били регистрирана като безработно лице в съответната компетентна институция в България поне 4 седмици преди заминаването Ви в Швеция; 2. безработното лице трябва да се регистрира като търсещо работа в службите по заетостта на държавата членка, в която е отишло, да е обект на процедурата за контрол, установена там и да спазва условията, установени от законодателството на тази държава членка. Това условие се смята изпълнено за периода преди регистрацията, ако заинтересованото лице се е регистрирало в 7-дневен срок от датата, на която е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата, която е напуснало. Това означава, че в 7-дневен срок от датата на напускане на България Вие следва да се регистрирате като безработно лице в Швеция. Ако се регистрирате след тази дата, обезщетението ще се изплаща едва от датата, на която се регистрирате. 3. правото на обезщетение се запазва за срок от 3 месеца от датата, на която лицето е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата членка, която е напуснало, при положение, че общата продължителност на обезщетенията не надхвърля общата продължителност на срока на обезщетенията, на които лицето е имало право съгласно законодателството на тази държава членка. Тоест Вие ще може да получавате обезщетението, което получавате от България, за период до 3 месеца или за остатъка от периода, за който такова обезщетение Ви се дължи, ако е по-малък от 3 месеца. Следва да се има предвид, че съществува възможност този тримесечен срок да бъде удължен от компетентните служби или институции максимум до 6 месеца. 4. обезщетенията се отпускат от компетентната институция съгласно прилаганото от нея законодателство и за нейна сметка, което означава, че обезщетението ще продължава да се изплаща от компетентната българска институция в същия размер. Следва да се обърне внимание, че ако лицето не успее да си намери работа в съответната държава членка, то следва да се върне в България преди изтичане на посочения в т. 3 период. Ако се върне по-късно без изричното разрешение на българската институция или изобщо не се върне в България, то ще загуби възможността да получи парично обезщетение за безработица за оставащия период, при положение, че има такъв. За повече информация следва да се обърнете към Националния осигурителен институт, който е компетентната институция за издаване на необходимите документи за прехвърляне на обезщетението в друга държава членка. НА

2018-08-16 15:44:33 - Мария Тодорова
Здравейте, не съм получавала гръцката си пенсия от Декември 2017 година. Подала съм декларация, че съм жива към тях. Не знам какво се случва. Мъча се да звъня на различни телефони в Гърция,но никой не ми вдига. Как мога да разбера какво се случва . Благодаря ви предварително.

2018-08-24 13:21:13 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Тодорова, За информация във връзка с посочения от Вас проблем може да се обърнете към Службата по трудови и социални въпроси към посолството на република България в Атина, на имейл адрес: social_bgembass@abv.bg. МХ/ТПООУТ

2018-08-14 12:40:25 - Тахтакова
Здравейте! Гражданка съм на две страни, България и Израел. От 2016 година съм пенсионерка в България. Имам ли право на личен лекар и здравни услуги за времето в което съм в България ? Ако отговора е - да, какъв е реда да получа здравна карта и личен лекар. Предварително Ви Благодаря! Бъдете Здрави !

2018-08-17 15:12:15 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаемa госпожо Тахтакова, по поставените въпроси се обърнете към Министерството на здравеопазването. МК/ТПООУТ

2018-08-09 10:28:16 - София Никова
Моля за отговор: българска фирма с предмет на дейност в ИТ услугите изпраща служител на обучение в предприятие от същата група в Швейцария. Кой ред на командироване се прилага? Има ли значение каква е темата или характера на обуението и как тя се съотнася с характера на полаганата от служителя работа? Благодаря

2018-09-18 11:59:55 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Никова, В случай, че въпросните служители няма да полагат труд в предприятието от същата група предприятия, т.е. не са командировани с цел извършване на работа, а са командировани за участие в международна конференция, обучение и други, при които не се полага труд срещу възнаграждение, независимо дали се провеждат в предприятие от същата група или в предприятие извън групата, командироването следва да се извърши при спазване на условията и реда на чл. 121 от КТ и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. При командироване на работник или служител за полагане на труд в дружество от същата група предприятия, което е установено на територията на друга държава членка, приложимите изисквания са на чл. 121а, ал. 1, т. 1, буква „б“ от КТ във връзка с Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. НА

2018-08-04 19:06:34 - Veneta Ivanova
Уважаеми дами и господа, Имам 18 години и 11 месеца признат и намерен в архивите трудов стаж в България, и 50 години осигуровка за старост (АОW) в Холандия, 7 години задължителна, когато живеех там и останалите доброволна за догините, които съм живяла в България. Защо НОИ намалява българската ми пенсия за трудов стаж, в Холандия е доброволна осигуровка?

2018-09-12 17:25:10 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, За конкретен отговор на поставения от Вас въпрос се обърнете към Националния осигурителен институт. НА

2018-08-01 17:02:49 - ивайло велков
Съпругата ми е украинка има ли право да работи в Българиа след като и бъде издаден документ за пребиваване в БГ .Може ли с този документ да пребивава в друга страна от ЕС

2018-08-08 17:07:36 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Велков, Моля задайте своя въпрос в рубрика „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“. НА

2018-08-01 13:41:38 - Г. Чучкова
Здравейте, предстои ни да наемем лице, български гражданин, работило дълги години в Канада. В тази връзка бих искала да попитам следва ли да признаем придобития в Канада трудов стаж с цел начисляване на доп. възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит? Съгласно разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от КТ, съдя че няма основание за това.

2018-08-17 14:46:53 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Чучкова, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. По отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия от работници или служители, които са български граждани или граждани на някоя от държавите членки, както и членовете на техните семейства, и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Предвид гореизложеното, тъй като Канада не е държава членка на Европейския съюз не е възможно при определяне на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение да бъде зачетен придобития канадски трудов стаж. МХ/ТПООУТ

2018-08-01 13:26:45 - Ива Славкова
94-3508/17.07.2018 По - конкретно искам състав с имена и институционална принадлежност на КОМИСИЯТА, която е одобрила европроектите на за периода от 2008 до 2018 вкл. на Сдружение „Център за психологически изследвания”,

2018-08-07 16:36:08 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Славкова, Моля задайте въпроса си в рубриката Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. МХ/ТПООУТ

2018-07-31 13:55:08 - Светлана Тодорова
От 2012 до 2018 г. съм работила в САЩ като университетски преподавател по разллични договори, които са и нотариално заверени. През този период съм била в неплатен отпуск от ИУ - Варна. на длъжност гл. ас. д-р. Може ли на база тези договори да ми се зачете трудовия стаж за увеличаване на класа при определяне на трудовото ми възнаграждение.

2018-08-17 14:57:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОДОРОВА, В чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) е предвидено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия от работници или служители, които са български граждани или граждани на някоя от държавите членки, както и членовете на техните семейства, и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Предвид гореизложеното, тъй като Съединените американски щати не e държава членка на Европейския съюз не е възможно при определяне на т.нар. „клас“ към трудовото Ви възнаграждение да бъде зачетен придобития американски трудов стаж. МХ/ТПООУТ

2018-07-31 10:01:31 - София Никова
оУважаеми експерти на МТСП имам следния въпрос: българска фирма с предмет на дейност в ИТ услугите изпраща служители на обучение в предприятие от същата групата в Швейцария. Кой ред на командироване се прилага? Има ли значение каква е темата или характера на обуението и как то се съотнася с характера на полаганата от служителя работа? Благодаря

2018-11-06 16:35:55 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Никова, В случай, че въпросните служители няма да полагат труд в предприятието от същата група предприятия, т.е. не са командировани с цел извършване на работа, а са командировани за участие в международна конференция, обучение и други, при които не се полага труд срещу възнаграждение, независимо дали се провеждат в предприятие от същата група или в предприятие извън групата, командироването следва да се извърши при спазване на условията и реда на чл. 121 от КТ и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. При командироване на работник или служител за полагане на труд в дружество от същата група предприятия, което е установено на територията на друга държава членка, приложимите изисквания са на чл. 121а, ал. 1, т. 1, буква „б“ от КТ във връзка с Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. НА

2018-07-30 16:21:29 - Диляна Николова
Ние сме строителна фирма. Явяваме се подизпълнител на фирма, спечелила обект в Косово. Имаме назначени работници, като по договор мястото на работа е Косово. Други от тях имат допълнително споразумение с място на работа Косово. Фирмата изплаща храна, спане и транспорт. Дължат ли им се командировъчни и ако е така, по колко?

2018-09-18 11:56:48 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Николова, Въпросите, свързани с трудовите и осигурителните отношения на българските граждани, изпратени на работа в чужбина от български работодатели, се уреждат от Наредбата за трудовите и осигурителните отношения на българските граждани, изпратени на работа в чужбина от български работодатели (НТООБГИРЧБР). В тази връзка бихме искали да направим следното уточнение: Командироването е временно изменение на мястото на работа на работника или служителя. Съгласно чл. 121 от Кодекса на труда (КТ) когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа. За да е налице командироване в чужбина по смисъла на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ) е необходимо с работника или служителя преди това да е възникнало трудово правоотношение, като страните по него са се договорили за място на работа, което се намира на територията на Република България. При командироване в чужбина по чл. 121, ал. 1 КТ работниците или служителите имат право да получат освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари при условия и в размери, определени с НСКСЧ (чл. 215, ал. 1 КТ). Съгласно чл. 10, ал. 2 от КТ този кодекс се прилага и за трудовите правоотношения на български граждани, на граждани на държави - членки на Европейския съюз, на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, изпратени от български работодател на работа в друга държава в чуждо или смесено предприятие, както и на чужди граждани на работа в България, доколкото не е предвидено друго в закон или в международен договор, който е в сила за Република България. Поради това НТООБГИРЧБР се прилага в случаите, при които между страните по трудовото правоотношение се уговаря място на работа, което е извън територията на Република България и в тази връзка не се прилага в случаите на командироване. Ето защо в случай, че работниците са изпратени да извършват работа в Република Косово на основание НТООБГИРЧБР, т.нар. „командировъчни“ не се дължат. Подчертаваме, че НТООБГИРЧБР урежда минимален размер на трудовото възнаграждение. Съгласно чл. 8, ал. 1, изр. 2 от НТООБГИРЧБР, когато задграничната заплата се договаря само в левове, утвърждава се за начална база минималната месечна работна заплата, установена в Република България, увеличена с коефициент 2. НА

2018-07-27 14:43:16 - Гергина иванова
Оптимален срок за получаване на отговор за трудов стаж в кипър

2018-09-14 14:25:32 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, В случай, че запитването Ви се отнася за потвърждаване на осигурителен стаж от Кипър с оглед отпускането Ви на пенсия или друг вид обезщетение от държавното обществено осигуряване в България, отбелязваме следното: В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз (каквато е и Кипър), касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване на процедура за прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004. Техните разпоредби предвиждат обменът на информация между компетентните институции в държавите относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност да се извършва изцяло по служебен път. Съгласно чл. 76, пар. 2, изр. 2 от регламента, институциите, в съответствие с принципа за добра администрация, трябва да отговарят в разумен срок на всички запитвания и да предоставят всякаква информация на съответните лица, необходима за упражняване на предоставените им с регламента права. За съжаление обаче никъде не е предвиден конкретен срок за предоставяне на необходимите данни. Не съществува и механизъм чрез който българската институция да „принуди“ съответната кипърска институция да изпрати нужните документи. В случай, че при Вас има голямо забавяне, Ви съветваме да се обърнете към съответното териториално поделение на НОИ по постоянния Ви адрес, които биха могли да изпратят напомнително писмо на съответната компетентна институция в Кипър. НА

2018-07-27 10:39:23 - Бойчо Огнянов
Здравейте, В периода от ноември 2014 до края на юни 2018 работих като наето лице в Германия. Малко преди да взема решението да се върна, с изричното съгласие и знание на бившата ми съпруга, подадох документи за детски за биологичното ни дете, което живее на адреса на майката в България. Нито тя, нито детето са пребивавали през този период в Германия. Според немските правила обаче, заявител на детските трябваше да бъде майката, т.е. получих нейното съдействие (както и необходимите през целия процес на кандидатстване служебни бележки и документи) да получа парите от немската фамилна каса на моя банкова сметка в Германия. Разбира се, получих сумата за целия период, със задната дата, и след завръщането ми в България, майката започна да предявява претенции към парите. Последното считам за напълно неоснователно, тъй като през целия период съм плащал редовно определената ми месечна издръжка, дори в повечето месеци в двоен и по-голям размер. Доколкото ми е известно, предоставянето на Kindergeld се регламентира от два закона, а именно BKGG (Bundeskindergeldgesetz) и EStG (Einkommensteuergesetz) - Федерален закон за детските обезщетения и Закон за данъка върху доходите - като отпускането им се явява вид данъчно облекчение. С други думи, фактът, че бившата ми жена притежава родителските права, не ? дава автоматично правото да получава детски надбавки от Германия, а парите са отпуснати в резултат на това, че съм пребивавал, работил и плащал данъци там. Желанието ми е да предоставя получената сума за образование на детето си, когато то навърши необходимата възраст. Тъй като в момента майката ме заплашва със съд, бих искал да попитам следното: 1. Кое законодателство ще бъде приложено? (предполагам българското) При това положение: 2. Има ли правно основание майката да предявява претенции към тези пари, след като не е работила, нито пребивавала на територията на Федерална Република Германия, а според българското законодателство аз съм редовен платец (доказуемо с банково извлечение)? Освен това, посочвайки моя банкова сметка, е дала съгласието си сумата да бъде преведена на мен. Предварително ви благодаря! П.П. С цел защита на личните данни името е променено.

2018-09-14 14:21:20 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господине, Компетентната институция в България за прилагане на координационните регламенти за социална сигурност в областта на семейните обезщетения е Агенцията за социално подпомагане. Ето защо за конкретен отговор на поставения от Вас въпрос е необходимо да се обърнете към АСП. НА

2018-07-24 14:51:26 - Джулиета Георгиева
Моля за изясняване на процедурата за признаване на стаж към Организацията на Обединените нации със седалище Бон Германия. Какви стъпки е необходимо да бъдат предприети за признаването в България на стаж към ООН на редовен договор в страна членка на ЕС. Коя е компетентната институция и необходимите документи? Предварително благодаря за отговора ви.

2018-09-14 14:23:02 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Георгиева, С оглед практиката на Съда на Европейския съюз осигурителният стаж, придобит в международни организации със седалище на територията на държава – членка на ЕС, ще бъде зачетен и сумиран при определяне на правото на пенсия по българското законодателство, независимо от това дали има пенсионен трансфер или не. За повече информация е необходимо да се обърнете към Националния осигурителен институт. НА

2018-07-18 11:28:51 - Димитър Илиев
Дадено предприятие ме командирова на турне за изпълнение на представление в Белгия от 16декември до 24декемви, като е включен и пътя от 48часа в двете посоки.Какво заплащане ми се полага? Трябва ли да има междудневната почивка от 12 часа по време на пътя? Попадам ли по член 121а от КТ за тази командировка?

2018-07-25 12:10:56 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Димитров, Командироването или изпращането в рамките на предоставяне на услуги е регулирано в чл. 121а от Кодекса на труда (КТ). За да се прилага чл. 121а, ал. 1, т. 1, буква „а“ от КТ работникът или служителят следва да полага труд срещу възнаграждение и дейността да е включена в кръга на служебните му задължения, определени в длъжностната характеристика. Поради това командироване в рамките на предоставяне на услуги е налице когато работник или служител за ограничен период извършва работа на територията на държава членка, която е различна от държавата членка, в която той обичайно работи. В противен случай приложимият подзаконов нормативен акт за задграничната командировка е Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ). В описаната от Вас хипотези не може да се направи категоричен извод дали българският работодател е изпълнител или подизпълнител по договора за услуги, който е сключен между доставчик на услугите и ползвател на услугите. Отговорността за законосъобразно оформяне на командироването е на работодателя, който следва да прецени фактическата обстановка и приложимата нормативна уредба. В случай, че работодателят не е изпълнил задължението си, имате възможност да се обърнете към инспекция по труда, за да бъде установено дали има допуснато нарушение на трудовото законодателство и да бъдат предприети мерки за отстраняването му. Съгласно чл. 152 от КТ работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа. В посочената хипотеза сме на мнение, че междудневната почивка следва да се ползва от часа, в който работникът или служителят е приключил работата, а не по време на пътуването, поради обстоятелството, че това време не се отчита като работно време. Следва да се вземе под внимание, че възнаграждението, в случай на командироване в рамките на предоставяне на услуги по чл. 121а от КТ, се определя по взаимно споразумение между страните, като общоприложимата минимална заплата държавата, в която сте командирован е минимума, който може да бъде договорен, но това не ограничава възможността за постигане на споразумение за трудово възнаграждение в по-висок размер. Заплащането на командировъчни пари при командироване по чл. 121а от КТ е уредено изрично в разпоредбите на чл. 215, ал. 2 от КТ и чл. 2, ал. 2, т. 7 във връзка с чл. 4 и 5 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. Разпоредбата на чл. 215, ал. 2 от КТ предвижда, че при командироване или изпращане в рамките на предоставянето на услуги работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни пари. Поради това работодателят има задължение да заплаща пътните пари. При командироване в чужбина по чл. 121, ал. 1 от КТ, което не е в рамките на предоставяне на услуги, работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари при условия и в размери, определени с Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (чл. 215, ал. 1 КТ). За покриване разходите на командированите лица в чужбина в този случай се изплащат дневни и квартирни пари в размери и валути съгласно приложение № 2 от НСКСЧ, като за Белгия минималният размер на дневните пари е 35 евро на ден, а размерът на квартирните пари е 130 евро. НС  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България