Категории:


Към категориите

2018-07-14 12:16:02 - Veneta Ivanova Ivanova
Уважаеми дами и господа, Защо НОИ не използва формулата за изчисление на пенсия за труд стаж според страницата на Европейската общност и когато се обърнем с молба да преизчислят пенсията ме карат за започна дело? Защо намалиха българската ми пенсията за 18 години и 11 месеца трудов стаж в България защото имам социална осигуровка за 50 години в Холандия без трудов стаж там? Благодаря за съдействието Ви!

2018-10-17 17:53:58 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, От запитването Ви не става ясно какви точно са причините за намаляване на Вашата пенсия. Бихме искали обаче да отбележим, че пенсиите и добавките към тях се отпускат, изменят, осъвременяват, спират, възобновяват, прекратяват и възстановяват с разпореждане, издадено от длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на Националния осигурителен институт. В случай на несъгласие с издаденото разпореждане, единствената възможност за лицето е да го обжалва по реда на чл. 117-119 от Кодекса за социално осигуряване. Жалби за отказ или за неправилно определяне или изменение и спиране на пенсиите, добавките и компенсациите към тях се подава пред ръководителя на съответното териториално поделение на НОИ в едномесечен срок от получаването им. В случай, че разпореждането е издадено от длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, т. 2 (т.е. длъжностното лице, на което е възложено ръководството на дейността по отпускане и изплащане на пенсиите по международни договори за лица с постоянен адрес в чужбина, или други длъжностни лица, определени от управителя на Националния осигурителен институт) то може да се обжалват пред управителя на Националния осигурителен институт в едномесечен срок (чл. 117, ал. 4 от КСО). Ръководителят на териториалното поделение или управителят на НОИ се произнасят по жалбите или исканията с мотивирано решение в едномесечен срок от получаването им. С решението ръководителят на териториалното поделение на НОИ решава въпроса по същество или отменя разпореждането и връща преписката за ново разглеждане от компетентния административен орган, когато не са изяснени всички обстоятелства, отнасящи се до издаване на разпореждането. Решението на ръководителя на териториалното поделение на НОИ може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред административния съд. Жалбата се подава чрез ръководителя на териториалното поделение, който в 7-дневен срок е длъжен да я изпрати заедно с преписката в съда. Решението на управителя на Националния осигурителен институт по чл. 117, ал. 4 може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред Административния съд - град София. Жалбата се подава чрез управителя на Националния осигурителен институт, който в 7-дневен срок е длъжен да я изпрати заедно с преписката в съда. Решенията на административния съд подлежат на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. За дела по обжалвани решения на ръководителя на териториалното поделение на НОИ и на управителя на НОИ не се внася държавна такса. При уважаване на жалбата жалбоподателят има право да получи направените от него разноски и платеното възнаграждение за защита съразмерно на уважената част. Националният осигурителен институт е автономна институция – отделно юридическо лице е и отчита дейността си пред Народното събрание. Министърът на труда и социалната политика няма правомощието да преразглежда и да се произнася по актовете, с които се е произнесло длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на НОИ. НА

2018-07-12 15:36:37 - Ива Славкова
Кой одобрява проектите по различните програми, кандидатстващи за финансиране? Ако е комисия, може ли състава с принадлежност към институция, имена и т.н. Имайте предвид, че ще използвам инфото в медиите, затова ще помоля за изчерпателност.

2018-07-19 12:05:31 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Славкова, Въпросът Ви е от компетентност на рубриката „Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, препоръчваме Ви да отправите своето запитване на следния електронен адрес: http://esf.bg/vrazka-s-nas. НА

2018-07-05 11:59:09 - Николай Чолаков
Здравейте, Възможно ли е докато съм в творчески отпуск(подготвяне на дисертационен труд) да работя в друга държава(държава от ЕС) на трудов договор? Работното ми време тук е 7,5 часа а там ще е 6 часа.

2018-07-18 17:12:46 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Чолаков, Разпоредбата на чл. 161 от Кодекса на труда (КТ) регламентира служебните и творческите отпуски, които могат да бъдат платени или неплатени. Изрично е предвидено, че разрешаването на отпуска става по условия и по ред, установени в колективен трудов договор или по споразумение между страните по трудовото правоотношение. Когато е подписано споразумение между страните по индивидуалното трудово правоотношение, то в него се определят видът на отпуска (платен или неплатен) и условията и реда за ползването му. Кодексът на труда не ограничава възможността работниците и служителите да полагат труд при повече от един работодател. Считаме, че няма пречка по време на ползване на творчески отпуск по основния трудов договор работникът или служителят да сключи трудов договор за допълнителен труд, в случай, че това отговаря на условията и реда за ползване на отпуска, който е уговорен между страните. НС

2018-07-03 18:06:28 - Елена Каврошилова
Уважаеми господине/ госпожо, Въпросът, който бих искала да задам, е следния: какви документи трябва да депозирам в/ изисквам от българските институции, отговорни за социално и здравно осигуряване, което трябва да бъде променено, тъй като съм одобрена за работа в Унгария на безсрочен договор? Благодаря предварително за отговора.

2018-09-14 13:19:12 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Каврошилова, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз (каквато е и Унгария) в областта на социалната сигурност се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване на процедура по прилагане на Р 883/2004. Съгласно разпоредбата на чл. 11, пар. 1 от Р 3/2004 във всеки един момент дадено лице е подчинено на законодателството само на една държава. В общия случай лицето е подчинено на законодателството на държавата, в която осъществява дейност като заето или самостоятелно наето лице. Компетентната институция в България, която определя приложимото право, е Националната агенция за приходите. За повече информация относно Вашия конкретен въпрос е необходимо да се обърнете към НАП. За целите на определяне на права от сферата на социалната сигурност, се зачитат и чужди осигурителни периоди въз основа на горепосочените регламенти. Техните разпоредби предвиждат обменът на информация между компетентните институции в държавите относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност да се извършва изцяло по служебен път. Ето защо, при настъпване на съответния осигурен социален риск е необходимо да посочите на съответната компетентна институция в държавата, в която живеете към момента на подаване на заявлението за ползване на тези права, че имате осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС. Впоследствие осигурителните Ви периоди ще бъдат потвърдени служебно от компетентните институции, посредством специално създадени и утвърдени за целта формуляри. Затова и не е необходимо да предприемате действия за зачитане на осигурителните Ви периоди, като те ще бъдат служебно потвърдени от компетентните институции при подаване на заявление за ползване на определен вид обезщетение от материалния обхват на Регламент (ЕО) 883/2004. НА

2018-06-29 17:27:28 - Даниела Запрянова
Здравейте, Налице ли е хипотезата на чл. 121а (1) буква (а) в следните случаи: 1. Български работодател командирова за три дни в Румъния свой служител шофьор на лек автомобил със задачата да транспортира служители от друга българска фирма на базата на договор за административно обслужване. Разходите за командировката са за сметка на втората българска фирма. Целта на посещението на служителите на втората фирма е бизнес среща или конференция. Налице ли е хипотезата на командироване в рамките на предоставяне на услуги относно шофьора? Според Вас има ли пречка разходите по командировката на шофьора да са за сметка на втората българска фирма? 2. Българска фирма А има сключен договор за абонаментна ремонтна поддръжка на оборудване на друга българска фирма Б (получател на ремонтните услуги). Фирма Б има сключен договор с германска фирма Х (доставчик) за изработка и доставка на специализирано оборудване, което след доставката ще бъде предмет на обслужване от фирма А съгласно договора й за ремонтно обслужване с фирма Б. Фирма А и германската фирма Х нямат търговски взаимоотношения. Съгласно договора за доставка на оборудването, на финалния етап от изпълнение на договора българската фирма Б (купувач на оборудването) трябва да направи инспекция на оборудването в завода в Германия и да потвърди, че го приема (целта е фирма Б да се убеди, че изработката на оборудването отговаря на изискванията й). Служители на фирма А и Б съвместно отиват до Германия да направят тест на оборудването. Фирма А и фирма Б самостоятелно командироват своите служители, като разходите по командировката на фирма А са за сметка на фирма Б (получателят на оборудването). Налице ли е хипотезата на командироване в рамките на предоставяне на услуги относно служителя на ремонтната фирма А? Налице ли е тази хипотеза за служителя на българската фирма купувач Б? Според Вас има ли пречка разходите по командировката на служителя на ремонтната фирма А да са за сметка на купувача на оборудването – фирма Б? 3. Българска фирма А има сключен договор за абонаментна ремонтна поддръжка на оборудване на друга българска фирма Б (получател на ремонтните услуги). Фирма Б сключва договор с румънска фирма Х като й дава оборудване под наем за срок от 10 дни. Съгласно договора между фирма Б и фирма Х българската фирма трябва да обезпечи безпроблемната работа на оборудването. Тъй като поддръжката на оборудването се извършва от фирма А, фирма А командирова свой служител в Румъния за наблюдение на оборудването по време на наемния договор на фирма Б за 10 дни. Фирма А няма взаимоотношения с румънската фирма Х и се явява подизпълнител на фирма Б. Налице ли е хипотезата на командироване в рамките на предоставяне на услуги относно командирования в Румъния служител на фирма А? Според Вас има ли пречка разходите по командировката му да са за сметка на фирма Б? Благодаря!

2018-07-26 13:55:53 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Запрянова, Командироването или изпращането в рамките на предоставяне на услуги е регулирано в чл. 121а от Кодекса на труда (КТ). За да се прилага чл. 121а, ал. 1, т. 1, буква „а“ от КТ работникът или служителят следва да полага труд срещу възнаграждение и дейността да е включена в кръга на служебните му задължения, определени в длъжностната характеристика. Поради това командироване в рамките на предоставяне на услуги е налице когато работник или служител за ограничен период извършва работа на територията на държава членка, която е различна от държавата членка, в която той обичайно работи. В противен случай приложимият подзаконов нормативен акт за задграничната командировка е Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ). В описаните от Вас хипотези може да се направи заключението, че българският работодател е изпълнител или подизпълнител по договора за услуги, който е сключен между доставчик на услугите и ползвател на услугите, като работата от страна на командироването лице се извършва на територията на друга държава членка. В този смисъл българското предприятие, при командироване на работниците и служителите си на територията на друга държава членка, изпълнява конкретни услуги по сключен договор между предприятията. В тази връзка може да се приеме, че командироването на работниците и служителите, които осъществяват работа на територията на друга държава членка е в рамките на предоставяне на услуги по смисъла на чл. 121а, ал. 1, т. 1, буква „а“ от КТ. Бихме искали да обърнем внимание, че работодателят е задължен да заплаща разходите за трудови възнаграждения и за командироване на работника или служителя. По наше мнение в договора между предприятията е възможно да бъде договорено възстановяване на разходите за командироване, които да се изплащат от едното предприятие на другото, но това не освобождава от отговорност работодател да начислява и изплаща предвидените от трудовото законодателство възнаграждения на работника или служителя.НС

2018-06-29 16:11:32 - Красимира Василева
Предстои ми заминаване във Франция.Партньорът ми, с когото нямаме сключен граждански брак е изпратен на обучение от работодателя си в европейска институция.Имаме общо дете и още едно мое, от предишен брак.Налага се на напусна работа в България. Имам 15г. непрек. стаж.Какви са ни здравните и социални права? Как да се регистрирам като безработна?

2018-09-14 10:31:10 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Василева, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз (каквато е и Франция) в областта на социалната сигурност, включително пенсионни права, обезщетения за майчинство, безработица, здравните грижи и т.н., се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване на процедура по прилагане на Р 883/2004. Тези актове гарантират ползването на социални права от лицата, когато са живели и/или работили в повече от една държава членка. Съгласно разпоредбата на чл. 11, пар. 1 от Р 3/2004 във всеки един момент дадено лице е подчинено на законодателството само на една държава. В общия случай лицето е подчинено на законодателството на държавата, в която осъществява дейност като заето или самостоятелно наето лице. Компетентната институция в България, която определя приложимото право, е Националната агенция за приходите. За целите на определяне на права от сферата на социалната сигурност, се зачитат и чужди осигурителни периоди въз основа на горепосочените регламенти. Техните разпоредби предвиждат обменът на информация между компетентните институции в държавите относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност да се извършва изцяло по служебен път. Ето защо, при настъпване на съответния осигурен социален риск е необходимо да посочите на съответната компетентна институция в държавата, в която живеете към момента на подаване на заявлението за ползване на тези права, че имате осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС. Впоследствие осигурителните Ви периоди ще бъдат потвърдени служебно от компетентните институции, посредством специално създадени и утвърдени за целта формуляри. Затова и не е необходимо да предприемате действия за зачитане на осигурителните Ви периоди, като те ще бъдат служебно потвърдени от компетентните институции при подаване на заявление за ползване на определен вид обезщетение от материалния обхват на Регламент (ЕО) 883/2004. Както посочихме по-горе, разпоредбите на координационните регламенти се прилагат и по отношение на обезщетенията за безработица. В съответствие с установения в регламентите принцип, че приложимо е законодателството на държавата членка, в която лицето работи (във Вашия случай – България), обикновено тази държава е отговорна за отпускането на обезщетения за безработица. Ето защо след прекратяване на трудовата Ви дейност е необходимо да се регистрирате като търсещо работа лице в съответната компетентна институция в България. В случай, че отговаряте на изискванията на законодателството на компетентната държава членка за получаване на парично обезщетение за безработица (във Вашия случай България), но желаете да отидете в друга държава членка (напр. Франция) и да търсите работа там, съществува възможност да запазите правото си на обезщетение. За целта: 1. преди своето заминаване безработното лице трябва да е било регистрирано като търсещо работа и да е било на разположение на службите по заетостта на компетентната държава в продължение най-малко на 4 седмици, след като е станало безработно, т.е. Вие следва да сте били регистрирана като безработно лице в съответната компетентна институция в България поне 4 седмици преди заминаването Ви във Франция; 2. безработното лице трябва да се регистрира като търсещо работа в службите по заетостта на държавата членка, в която е отишло, да е обект на процедурата за контрол, установена там и да спазва условията, установени от законодателството на тази държава членка. Това условие се смята изпълнено за периода преди регистрацията, ако заинтересованото лице се е регистрирало в 7-дневен срок от датата, на която е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата, която е напуснало. Това означава, че в 7-дневен срок от датата на напускане на България Вие следва да се регистрирате като безработно лице във Франция. Ако се регистрирате след тази дата, обезщетението ще се изплаща едва от датата, на която се регистрирате. 3. правото на обезщетение се запазва за срок от 3 месеца от датата, на която лицето е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата членка, която е напуснало, при положение, че общата продължителност на обезщетенията не надхвърля общата продължителност на срока на обезщетенията, на които лицето е имало право съгласно законодателството на тази държава членка. Тоест Вие ще може да получава обезщетението, което получавате от България, за период до 3 месеца или за остатъка от периода, за който такова обезщетение Ви се дължи, ако е по-малък от 3 месеца. 4. обезщетенията се отпускат от компетентната институция съгласно прилаганото от нея законодателство и за нейна сметка, което означава, че обезщетението ще продължава да се изплаща от компетентната българска институция и в същия размер. Следва да се обърне внимание, че ако не успеете да си намерите работа във Франция, следва да се върнете в България преди изтичане на посочения в т. 3 период. Ако се върнете по-късно без изричното разрешение на българската институция или изобщо не се върнете в България, ще загубите възможността да получите парично обезщетение за безработица за оставащия период, при положение, че имате такъв. Компетентната българска институция, в която ще се регистрирате като търсещо работа лице, следва да Ви издаде преносим документ U2, с който ще може да прехвърлите обезщетението си във Франция. Същият следва да се предостави на компетентната френска институция. Компетентната българска институция относно отпускането на парични обезщетения за безработица е Националният осигурителен институт, където може да получите повече информация относно Вашия конкретен случай. По отношение на въпроса относно здравните Ви права отбелязваме, че всички граждани подлежат на задължително здравно осигуряване само в една (компетентната) държава. Ако правата на здравно осигуряване са непрекъснати в компетентната държава, гражданите имат право при необходимост да ползват медицинска помощ от пакета на публичното здравеопазване (базов пакет здравни услуги) от държавата по престоя или пребиваването им. Повече информация относно Вашия конкретен случай, както и за процедурата по издаване на ЕЗОК, формуляр S1 и др. формуляри, свързани със здравното осигуряване, можете да получите от Националната здравноосигурителна каса. НА

2018-06-14 11:23:01 - Цвета Цолова
Здравейте, интересува ме реда за плащане и отчитане на командировъчни при краткотрайни служебни пътувания (до 5 дни) в рамките на ЕС. Работя на трудов договор. Фирмата ми не плаща командировъчни, ами възстановява разходи за храна и път само срещу наличен отчетен документ за всеки разход. Командировъчните не се ли дължат безусловно и безотчетно?

2018-08-07 15:49:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Цолова, От предоставената във Вашето запитване информация може да се направи заключението, че въпросното командироване в чужбина се извършва съобразно изискванията на чл. 121 от Кодекса на труда (КТ) във връзка с Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ). В такъв случай, при командироване в чужбина по чл. 121, ал. 1 КТ, имате право да получите освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари при условия и в размери, определени с НСКСЧ (чл. 215, ал. 1 КТ). За покриване разходите на командированите лица в чужбина се изплащат дневни и квартирни пари в размери и валути съгласно приложение № 2 от НСКСЧ. Ръководителите на предприятия могат да определят размери на дневните пари, различни от определените в приложение № 2, които не могат да превишават двойния им размер. Финансови условия на командировката или специализацията - пътни, дневни и квартирни пари, паспортни, визови и други такси и разходи за служебен багаж и начина за тяхното уреждане, са задължителен елемент на заповедта за командироване, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 6 от НСКСЧ. Размерът на дневните пари може да бъде намаляван когато приемащата страна осигурява пълен пансион в натура, като на командированите лица се изплаща 30 на сто от размера на полагащите се дневни пари (чл. 20, ал. 1 НСКСЧ). Също така Ви уведомяваме, че пълният размер на дневните пари при командировки се изплаща до 30 последователни календарни дни. За дните над тях дневните пари се намаляват с 25 на сто от размерите, определени в приложение № 2 (чл. 22 НСКСЧ). В случай, че работодателят не е изпълнил задължението си, имате възможност да се обърнете към Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, за да бъде установено дали има допуснато нарушение на трудовото законодателство и да бъдат предприети мерки за отстраняването му. НА

2018-06-11 13:22:04 - ИВАНОВА
С двойно гражданство съм. Работя в Турция. Стажът ми от там ще ми се признае ли в България за пенсия и имам ли право на личен лекар и здравно осигуряване в България? Предварително Ви благодаря!

2018-08-07 14:21:14 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, За осигурителен стаж по българското законодателство се зачита времето, специално посочено като такова от Кодекса за социално осигуряване, и този стаж има значение при определяне на правата от държавното обществено осигуряване. В допълнение на това, за целите на определяне на права от сферата на социалната сигурност, се зачитат и чужди осигурителни периоди въз основа на правото на Европейския съюз (Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане) или на действащите двустранни договори за социална сигурност, които предвиждат сумиране и зачитане на такива периоди, придобити по чуждото законодателство. Поради факта обаче, че Република Турция не е държава – членка на ЕС, както и предвид липсата на установени двустранни отношения в областта на социалната сигурност, няма възможност придобитите по законодателството на Турция периоди на работа или осигуряване да бъдат взети предвид за ползване на социални права в Република България. С други думи, няма как тези периоди да бъдат признати за осигурителен стаж у нас. Съгласно Закона за здравното осигуряване, задължително здравно осигурени са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава; българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят в България; чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в България, освен ако друго не е предвидено в международен договор по който България е страна; лицата със статут на бежанец, хуманитарен статут или на които е предоставено убежище; чуждестранните студенти и докторанти, приети на обучение във висши училища или научни организации у нас; всички, извън гореописаните, лица, за които се прилага законодателството на България съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност в рамките на Европейския съюз. Не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава членка. Задължителното здравно осигуряване в България гарантира редица права, едно от които е и правото на личен лекар. Повече информация може да получите от Националната здравноосигурителна каса. НА

2018-06-05 08:07:25 - Диана Белева
Имам ли право и със какъв документ мога да си върна социалните осигуровки от чужбина през шестте години работа в Кипър.

2018-08-07 14:22:51 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Белева, По българското законодателство не е предвидена възможност за възстановяване на здравни и осигурителни вноски, освен в случаите когато става въпрос за надвзети или недължимо внесени осигуровки. За да разберете дали такава възможност е предвидена в кипърското законодателство, моля обърнете се към съответните компетентни институции в Република Кипър. НА

2018-05-31 12:11:25 - Бисерка Михайлова
Здравейте, на трудов договор работя в Норвегия,но ще имаме 4 месеца престой през които ще трябва да ни се плаща от трудовата борса в Норвегия,бихте ли ме опътили къде трябва да се обърна за да се изтеглят и попълнят правилните документи? Предварително благодаря!

2018-07-19 10:56:09 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Михайлова, От запитването Ви не става ясно за какъв тип плащане съгласно норвежкото законодателство се отнася, но в случай, че става въпрос за парично обезщетение за безработица, което се изплаща след прекратяване на трудовото правоотношение, Ви уведомяваме следното: В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, включително правото на обезщетения за безработица, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Отбелязваме, че въпросният регламент се прилага и в отношенията между България и държавите от Европейското икономическо пространство, член на което е и Норвегия. В съответствие с установения в този регламент принцип, че приложимо е законодателството на държавата членка, в която лицето работи (във Вашия случай – Норвегия), обикновено тази държава е отговорна за отпускането на обезщетения за безработица. Ето защо след прекратяване на трудовата Ви дейност е необходимо да се регистрирате като търсещо работа лице в съответната компетентна институция в Норвегия, като ще получите оттам повече информация за процедурите, които трябва да се изпълнят и документите, които е необходимо да попълните. Може да намерите подробна информация за компетентната норвежка институция на следния електронен адрес: https://www.nav.no/en/Home/About+NAV/Contact+us В случай, че отговаряте на изискванията на законодателството на компетентната държава членка за получаване на парично обезщетение за безработица (във Вашия случай Норвегия), но желаете да се завърнете в България и да търсите работа тук, съществува възможност да запазите правото си на обезщетение. За целта: 1. преди своето заминаване безработното лице трябва да е било регистрирано като търсещо работа и да е било на разположение на службите по заетостта на компетентната държава в продължение най-малко на 4 седмици, след като е станало безработно, т.е. Вие следва да сте били регистрирана като безработно лице в съответната компетентна институция в Норвегия поне 4 седмици преди връщането Ви в България; 2. безработното лице трябва да се регистрира като търсещо работа в службите по заетостта на държавата членка, в която е отишло, да е обект на процедурата за контрол, установена там и да спазва условията, установени от законодателството на тази държава членка. Това условие се смята изпълнено за периода преди регистрацията, ако заинтересованото лице се е регистрирало в 7-дневен срок от датата, на която е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата, която е напуснало. Това означава, че в 7-дневен срок от датата на напускане на Норвегия Вие следва да се регистрирате като безработно лице в Дирекция „Бюро по труда“ в България. Ако се регистрирате след тази дата, обезщетението ще се изплаща едва от датата, на която се регистрирате. 3. правото на обезщетение се запазва за срок от 3 месеца от датата, на която лицето е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата членка, която е напуснало, при положение, че общата продължителност на обезщетенията не надхвърля общата продължителност на срока на обезщетенията, на които лицето е имало право съгласно законодателството на тази държава членка. Тоест Вие ще може да получава обезщетението, което получавате от Норвегия, за период до 3 месеца или за остатъка от периода, за който такова обезщетение Ви се дължи, ако е по-малък от 3 месеца. 4. обезщетенията се отпускат от компетентната институция съгласно прилаганото от нея законодателство и за нейна сметка, което означава, че обезщетението ще продължава да се изплаща от компетентната норвежка институция и в същия размер. Следва да се обърне внимание, че ако не успеете да си намерите работа в България, следва да се върнете в Норвегия преди изтичане на посочения в т. 3 период. Ако се върнете по-късно без изричното разрешение на норвежката служба по заетостта или изобщо не се върне в Норвегия, ще загубите възможността да получите парично обезщетение за безработица за оставащия период, при положение, че имате такъв. Компетентната норвежка институция, в която ще се регистрирате като търсещо работа лице, следва да Ви издаде преносим документ U2, с който ще може да прехвърлите обезщетението си в България. Същият следва да се предостави на компетентната българска институция – Национален осигурителен институт. В случай че не сте се е възползвала от тази възможност, Вие може да се регистрирате като безработно лице в България с преносим документ U1. Ако не успеете да се сдобиете с такъв документ, издаден от компетентната норвежка институция, тогава компетентните институции на двете държави ще обменят необходимата им информация по служебен път, което обаче може да доведе до известни забавяния в обработката на Вашето заявление. В този случай Националният осигурителен институт би действал от името на компетентната норвежка институция и би могъл да отпусне обезщетение за безработица, ако отговаряте на законовите изисквания за това, чийто размер за определения период ще бъде изискан за възстановяване от Норвегия. НА

2018-05-29 21:02:22 - Недялка Николова Василева
Здравейте,въпросът ми е следният: Приемайки Испанска националност ще ми попречили да получа пенсията която ми се полага за отработените години в България.Благодаря

2018-07-02 14:56:44 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Василева, Имате право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от България, ако отговаряте на условията за пенсиониране по българското законодателство, без значение от това каква е Вашата националност. НА

2018-04-30 14:40:59 - Николай Колев
Уважаеми дами и господа, в началото на 2018г. подадох документи за пенсиониране по болест в Германия и от Германско пенсионно осигуряване изискват от мен заверен документ, удостоверяващ трудовият ми и осигурителен стаж в България. От НОИ-Варна ми отговориха, че не могат да ми издадат въпросния документ! Моля да ми разясните какво следва да направя.

2018-07-02 15:07:40 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Колев, Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност в Европейския съюз. Във въпросните регламенти е предвидено т.нар. „сумиране на периоди“. Това означава, че периодите на осигуряване, завършени съгласно законодателството на една държава членка, при необходимост се вземат предвид по отношение на правото на обезщетение съгласно законодателството на друга държава членка. Съгласно Регламент 883/2004 обменът на информация между компетентните институции в държавите членки, относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност, се извършва изцяло по служебен път. Ето защо, след като подадете заявление за ползване на социални права в Германия (във Вашия случай – отпускане на пенсия) следва искането, заедно с останалите придружаващи документи, да бъдат изпратени по служебен път до компетентната българска институция, посредством създадени и утвърдени за целта формуляри. Следва българската компетентна институция да изпрати информация за наличните в България осигурителни периоди отново по служебен път. От подадената от Вас информация се разбира, че немската институция е изискала от Вас лично да представите необходимите документи, което според нас противоречи на установените с координационните регламенти правила за обмен на информация между институциите. Съветваме Ви отново да се обърнете към компетентната немска институция, като изискате от нея процедурата по отпускане на Вашата пенсия да се движи изцяло по служебен път между компетентните институции на съответните държави, в които имате завършени осигурителни периоди. НА

2018-04-24 17:52:35 - Добринка Йорданова
Здравейте, На 21/04/2017г.подадох документи за пенсиониране.Още нямам решение.Имам стаж в Англия и те са ми изпратили документите.Колко още трябва да чакам? Добринка Г.Йорданова Благодаря предварително ако благоволите да ми отговорите!

2018-07-19 11:23:55 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Йорданова, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване на процедура за прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004. Техните разпоредби предвиждат обменът на информация между компетентните институции в държавите относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност да се извършва изцяло по служебен път. Ето защо, при подаване на заявление за получаване на пенсия в компетентната българска институция (Националният осигурителен институт - НОИ), в случай, че сте посочили, че имате осигурителни периоди в друга държава – членка (Обединеното кралство), е необходимо тези осигурителни периоди да бъдат служебно потвърдени от съответната компетентна институция. Съгласно чл. 76, пар. 2, изр. 2 от регламента, институциите, в съответствие с принципа за добра администрация, трябва да отговарят в разумен срок на всички запитвания и да предоставят всякаква информация на съответните лица, необходима за упражняване на предоставените им с регламента права. За съжаление обаче никъде не е предвиден конкретен срок за предоставяне на необходимите данни. Не съществува и механизъм чрез който българската институция да „принуди“ съответната кипърска институция да изпрати нужните документи. От подадената от Вас информация се разбира, че сте подали документите си през м. април 2017 г., тоест преди повече от една години. Такова голямо забавяне на потвърждаването на осигурителни периоди не отговаря на изискването за обработка и обмен на информация в разумни срокове между компетентните институции. Ето защо Ви съветваме да се обърнете към съответното териториално поделение на НОИ по постоянния Ви адрес, които биха могли да изпратят напомнително писмо на съответната компетентна институция в Обединеното кралство. Съгласно чл. 10, ал. 1, изречения първо и второ от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), пенсиите и добавките към тях се отпускат, изменят, осъвременяват, спират, възобновяват, прекратяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на НОИ или на други длъжностни лица, определени от ръководителя на териториалното поделение на НОИ, а за лицата по чл. 1, ал. 8 НПОС - на длъжностното лице в териториално поделение на НОИ - София-град, и на длъжностното лице в НОИ, на което е възложено ръководството на дейността по отпускане и изплащане на пенсиите по международни договори за лицата с постоянен адрес в чужбина. Длъжностното лице по пенсионното осигуряване се произнася в четиримесечен срок от подаването на заявлението, а в случаите на прилагане на международен договор, по който Република България е страна - в едномесечен срок от получаването на всички необходими документи и данни. НА

2018-04-17 21:19:52 - Георги Ганчев
Какви функции има м-вото по КСО в контекста на Глобалният договор но ООН. Как може да се кореспондира по темата КСО?

2018-05-02 16:16:14 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Ганчев, Моля, поставете конкретен въпрос в областта на социалното осигуряване. МК ‒ Д ТПООУТ

2018-04-03 13:00:09 - Силвина Бакърджиева
Здравейте, Бих искала да разбера как мога да направя справка дали е отговорено на мое запитване до МТСП входирано 2014 г. или 2015 г. Точна дата не помня, но предполагам, че по трите ми имена може да се направи проверка: Силвина Живкова Бакърджиева Благодаря предварително за отделеното време! С уважение! Силвина Бакърджиева

2018-04-24 11:15:05 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Бакърджиева, Относно Вашето запитване Ви информираме, че има отговор на Министерство на труда и социалната политика с изх. № 94-3562 от 23.12.2014 г./НД/

2018-03-26 16:54:22 - Маргарита Ковачева
Какво е необходимо да направи за да развива дейност на територията на България, испанска фирма занимаваща се с наемане на работна ръка за селскостопански труд? Благодаря предварително.

2018-04-13 15:07:52 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Ковачева, От въпроса Ви правим заключението, че дейността, която ще осъществява испанската фирма на територията на Република България, е свързана с посредническа дейност по наемане на работа и/или с изпращане за изпълняване временна работа в предприятие ползвател на работници и служители. Редът и процедурата за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа и за упражняване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа са уредени в Закона за насърчаване на заетостта. За повече информация следва да направите запитване в рубриката „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“. НС ‒ Д ТПООУТ

2018-03-19 14:02:04 - Красимир Симеонов
Здравейте! Работили сме с жена ми в Кипър по 3г. и 6м.След около 6 години на мен ми предстои пенсиониране, и въпросът ми е :"Времето работено в Кипър ще ми се зачете ли като трудов стаж / осигурявани сме там /?Дали тези 3г и 6м само ще ми стигнат,или има някакъв минимум праг?Ако има какъв е?Как да се запознаем със законите по въпроса? Благодаря!

2018-04-23 10:02:03 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Симеонов, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз (в т.ч. и Кипър), касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане. Разпоредбите на регламентите предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди от държавите, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В тези случаи се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“, но само и единствено, ако същите не са достатъчни за отпускане на обезщетение или пенсия изцяло по едно от тези законодателства. Това означава, че периодите на осигуряване, завършени съгласно законодателството на една държава членка, при необходимост се вземат предвид по отношение на правото на обезщетение или пенсия съгласно законодателството на друга държава членка. Така например периодите Ви на осигуряване, придобити в Кипър, ще бъдат зачетени при преценяване на правото Ви на обезщетение или пенсия у нас, както и обратното – осигурителните периоди в България ще бъдат взети предвид при определяне на правото Ви на обезщетение или пенсия в Кипър. Вследствие на това и в случай че отговаряте и на останалите условия за пенсиониране (законоустановена възраст и т.н.) всяка държава членка, в която сте били осигурявани, ще трябва да изплаща пенсия, съответстваща на собствените й осигурителни периоди, т.е. ще получавате пенсия от страна на Кипър за осигурителния стаж, придобит по нейното законодателство, и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. В случая е без значение дали стажът е непрекъснат или прекъснат. Въпреки това, ако общият Ви период на осигуряване в една държава членка е под 1 година, може да се приложи специално правило, тъй като някои държави не предоставят пенсии за кратки периоди. Тези периоди все пак няма да бъдат изгубени, като ще се вземат предвид от някоя от другите държави, в които сте се осигурявали. За информация по отношение на условията за придобиване на пенсия по кипърското законодателство (изискуем осигурителен стаж, законоустановена възраст за пенсиониране и др.) Ви съветваме да се обърнете към съответната компетентна институция в Кипър, а именно Службата за социално осигуряване – Централен офис с адрес - Леофорос Виронос 7, п.к.1465, Никозия, Кипър. Също така, повече информация и възможност да зададете въпрос онлайн може да намерите на интернет страницата на службата - http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/contactus_gr/contactus_gr?OpenForm (сайтът има версия и на английски език). Ако се пенсионирате в България, следва да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в България като посочите, че имате осигурителни периоди в Кипър и желаете отпускане на пенсия при условията на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Компетентните институции на двете държави ще обменят информация по служебен път и всяка една ще потвърди „своите“ осигурителни периоди. След това се извършва сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия, като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени съгласно нейното законодателство. Институцията, в която сте подали заявлението (институцията на държавата, в която пребивавате) ще ви изпрати обобщение на тези решения от държавите, в които сте работили, под формата на преносим документ P1. Чрез това обобщение ще се информирате относно това как институциите са третирали различните периоди на осигуряване и това ще Ви позволи да поискате преразглеждане на дадено национално решение, когато сметнете, че то накърнява Вашите права. МК ‒ Д ТПООУТ

2018-03-12 12:15:50 - Надежда Стоянова Василева
Моля , отговорите, да ли е редно и законно,болен с решение от ТЕЛК издадено от гр .Бургас с над 80 % не трудоспособна .Жител е на гр. Бургас .В момента болната е инсзхимичен мозъчен инсулт.Регистрирана на моя адрес Гр.София.Отидох Социалнто в Кв. Младост да и извадя карта за Гр. транспорт отказаха ми.Трябвало да е жител на Гр.София ЗАЩО ?

2018-03-28 14:00:42 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Василева, правата на пътниците и реда за преференциално пътуване на територията на гр. София са уредени с Наредба на Столичен общински съвет за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община. Въпросите, свързани с прилагането на наредбата, са от компетентност на дирекция „Социални дейности“ към Столична община. ВН

2018-03-07 14:48:03 - Mariya Ivanoba
Zdr moqt vapros e imam bg firma s koqto iskam da predostavq personal ot nepal za portygaliq. Imam kontakt v dvete strani s koito da podpiha dogovor .kakvo trqbva da napravq kato dokymenti i iziskvaniq i moje li izobhto da stane tozi triagalnik blagodarq

2018-03-16 16:34:04 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо, Въпросът Ви се отнася за заетост на граждани на трети държави на територията на Европейския съюз, поради което го поставете в рубрика „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“.

2018-02-27 12:38:08 - Людмил Дилов
Здравейте, България и Канада имат договор за социално сътрудничество и предстой подписването на такъв с Провинция Квебек. Моля да ми отговорите кога горе долу се очаква този акт и къде мога да прочета подготвения проектодоговор.Благодаря Ви предварително , бих желал да получа отговор на посочения E-mail

2018-03-13 10:22:57 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИЛОВ, Към настоящия момент няма сключен договор в областта на социалната сигурност между Република България и Квебек, поради което не е възможно придобитите на територията на Квебек осигурителни периоди от български граждани да бъдат взети предвид като осигурителен стаж от пенсионната институция в България. Същото важи и в обратната хипотеза – българските периоди на осигуряване не се вземат предвид за ползване на осигурителни права в Квебек, Канада. Положението на българските граждани, работещи и осигуряващи се в Квебек, Канада и България е такова, че и двете страни зачитат като правно-релевантни само периодите на осигуряване, придобити съгласно тяхното собствено законодателство. С текста на разработения проект на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек, може да се запознаете в Информационната система за правна информация на Министерския съвет (Решение № 557 от 27 юли 2015 г. за одобряване на проект на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек и на проект на Административно споразумение за изпълнение на Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек). За съжаление, не можем да Ви предоставим информация кога ще бъде подписано споразумението, но при всички случаи то ще се прилага и по отношение на придобития от лицата осигурителен стаж преди влизането му в сила. Предвижда се споразумението да влезе в сила на първия ден от четвъртия месец, следващ месеца, в който страните по него си разменят служебни бележки, удостоверяващи, че са изпълнени всички необходими вътрешни процедури. ЕС  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България