Категории:


Към категориите

2018-05-29 21:02:22 - Недялка Николова Василева
Здравейте,въпросът ми е следният: Приемайки Испанска националност ще ми попречили да получа пенсията която ми се полага за отработените години в България.Благодаря

2018-07-02 14:56:44 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Василева, Имате право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от България, ако отговаряте на условията за пенсиониране по българското законодателство, без значение от това каква е Вашата националност. НА

2018-04-30 14:40:59 - Николай Колев
Уважаеми дами и господа, в началото на 2018г. подадох документи за пенсиониране по болест в Германия и от Германско пенсионно осигуряване изискват от мен заверен документ, удостоверяващ трудовият ми и осигурителен стаж в България. От НОИ-Варна ми отговориха, че не могат да ми издадат въпросния документ! Моля да ми разясните какво следва да направя.

2018-07-02 15:07:40 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Колев, Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност в Европейския съюз. Във въпросните регламенти е предвидено т.нар. „сумиране на периоди“. Това означава, че периодите на осигуряване, завършени съгласно законодателството на една държава членка, при необходимост се вземат предвид по отношение на правото на обезщетение съгласно законодателството на друга държава членка. Съгласно Регламент 883/2004 обменът на информация между компетентните институции в държавите членки, относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност, се извършва изцяло по служебен път. Ето защо, след като подадете заявление за ползване на социални права в Германия (във Вашия случай – отпускане на пенсия) следва искането, заедно с останалите придружаващи документи, да бъдат изпратени по служебен път до компетентната българска институция, посредством създадени и утвърдени за целта формуляри. Следва българската компетентна институция да изпрати информация за наличните в България осигурителни периоди отново по служебен път. От подадената от Вас информация се разбира, че немската институция е изискала от Вас лично да представите необходимите документи, което според нас противоречи на установените с координационните регламенти правила за обмен на информация между институциите. Съветваме Ви отново да се обърнете към компетентната немска институция, като изискате от нея процедурата по отпускане на Вашата пенсия да се движи изцяло по служебен път между компетентните институции на съответните държави, в които имате завършени осигурителни периоди. НА

2018-04-24 17:52:35 - Добринка Йорданова
Здравейте, На 21/04/2017г.подадох документи за пенсиониране.Още нямам решение.Имам стаж в Англия и те са ми изпратили документите.Колко още трябва да чакам? Добринка Г.Йорданова Благодаря предварително ако благоволите да ми отговорите!

2018-07-19 11:23:55 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Йорданова, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване на процедура за прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004. Техните разпоредби предвиждат обменът на информация между компетентните институции в държавите относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност да се извършва изцяло по служебен път. Ето защо, при подаване на заявление за получаване на пенсия в компетентната българска институция (Националният осигурителен институт - НОИ), в случай, че сте посочили, че имате осигурителни периоди в друга държава – членка (Обединеното кралство), е необходимо тези осигурителни периоди да бъдат служебно потвърдени от съответната компетентна институция. Съгласно чл. 76, пар. 2, изр. 2 от регламента, институциите, в съответствие с принципа за добра администрация, трябва да отговарят в разумен срок на всички запитвания и да предоставят всякаква информация на съответните лица, необходима за упражняване на предоставените им с регламента права. За съжаление обаче никъде не е предвиден конкретен срок за предоставяне на необходимите данни. Не съществува и механизъм чрез който българската институция да „принуди“ съответната кипърска институция да изпрати нужните документи. От подадената от Вас информация се разбира, че сте подали документите си през м. април 2017 г., тоест преди повече от една години. Такова голямо забавяне на потвърждаването на осигурителни периоди не отговаря на изискването за обработка и обмен на информация в разумни срокове между компетентните институции. Ето защо Ви съветваме да се обърнете към съответното териториално поделение на НОИ по постоянния Ви адрес, които биха могли да изпратят напомнително писмо на съответната компетентна институция в Обединеното кралство. Съгласно чл. 10, ал. 1, изречения първо и второ от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), пенсиите и добавките към тях се отпускат, изменят, осъвременяват, спират, възобновяват, прекратяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на НОИ или на други длъжностни лица, определени от ръководителя на териториалното поделение на НОИ, а за лицата по чл. 1, ал. 8 НПОС - на длъжностното лице в териториално поделение на НОИ - София-град, и на длъжностното лице в НОИ, на което е възложено ръководството на дейността по отпускане и изплащане на пенсиите по международни договори за лицата с постоянен адрес в чужбина. Длъжностното лице по пенсионното осигуряване се произнася в четиримесечен срок от подаването на заявлението, а в случаите на прилагане на международен договор, по който Република България е страна - в едномесечен срок от получаването на всички необходими документи и данни. НА

2018-04-17 21:19:52 - Георги Ганчев
Какви функции има м-вото по КСО в контекста на Глобалният договор но ООН. Как може да се кореспондира по темата КСО?

2018-05-02 16:16:14 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Ганчев, Моля, поставете конкретен въпрос в областта на социалното осигуряване. МК ‒ Д ТПООУТ

2018-04-03 13:00:09 - Силвина Бакърджиева
Здравейте, Бих искала да разбера как мога да направя справка дали е отговорено на мое запитване до МТСП входирано 2014 г. или 2015 г. Точна дата не помня, но предполагам, че по трите ми имена може да се направи проверка: Силвина Живкова Бакърджиева Благодаря предварително за отделеното време! С уважение! Силвина Бакърджиева

2018-04-24 11:15:05 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Бакърджиева, Относно Вашето запитване Ви информираме, че има отговор на Министерство на труда и социалната политика с изх. № 94-3562 от 23.12.2014 г./НД/

2018-03-26 16:54:22 - Маргарита Ковачева
Какво е необходимо да направи за да развива дейност на територията на България, испанска фирма занимаваща се с наемане на работна ръка за селскостопански труд? Благодаря предварително.

2018-04-13 15:07:52 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Ковачева, От въпроса Ви правим заключението, че дейността, която ще осъществява испанската фирма на територията на Република България, е свързана с посредническа дейност по наемане на работа и/или с изпращане за изпълняване временна работа в предприятие ползвател на работници и служители. Редът и процедурата за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа и за упражняване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа са уредени в Закона за насърчаване на заетостта. За повече информация следва да направите запитване в рубриката „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“. НС ‒ Д ТПООУТ

2018-03-19 14:02:04 - Красимир Симеонов
Здравейте! Работили сме с жена ми в Кипър по 3г. и 6м.След около 6 години на мен ми предстои пенсиониране, и въпросът ми е :"Времето работено в Кипър ще ми се зачете ли като трудов стаж / осигурявани сме там /?Дали тези 3г и 6м само ще ми стигнат,или има някакъв минимум праг?Ако има какъв е?Как да се запознаем със законите по въпроса? Благодаря!

2018-04-23 10:02:03 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Симеонов, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз (в т.ч. и Кипър), касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане. Разпоредбите на регламентите предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди от държавите, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В тези случаи се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“, но само и единствено, ако същите не са достатъчни за отпускане на обезщетение или пенсия изцяло по едно от тези законодателства. Това означава, че периодите на осигуряване, завършени съгласно законодателството на една държава членка, при необходимост се вземат предвид по отношение на правото на обезщетение или пенсия съгласно законодателството на друга държава членка. Така например периодите Ви на осигуряване, придобити в Кипър, ще бъдат зачетени при преценяване на правото Ви на обезщетение или пенсия у нас, както и обратното – осигурителните периоди в България ще бъдат взети предвид при определяне на правото Ви на обезщетение или пенсия в Кипър. Вследствие на това и в случай че отговаряте и на останалите условия за пенсиониране (законоустановена възраст и т.н.) всяка държава членка, в която сте били осигурявани, ще трябва да изплаща пенсия, съответстваща на собствените й осигурителни периоди, т.е. ще получавате пенсия от страна на Кипър за осигурителния стаж, придобит по нейното законодателство, и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. В случая е без значение дали стажът е непрекъснат или прекъснат. Въпреки това, ако общият Ви период на осигуряване в една държава членка е под 1 година, може да се приложи специално правило, тъй като някои държави не предоставят пенсии за кратки периоди. Тези периоди все пак няма да бъдат изгубени, като ще се вземат предвид от някоя от другите държави, в които сте се осигурявали. За информация по отношение на условията за придобиване на пенсия по кипърското законодателство (изискуем осигурителен стаж, законоустановена възраст за пенсиониране и др.) Ви съветваме да се обърнете към съответната компетентна институция в Кипър, а именно Службата за социално осигуряване – Централен офис с адрес - Леофорос Виронос 7, п.к.1465, Никозия, Кипър. Също така, повече информация и възможност да зададете въпрос онлайн може да намерите на интернет страницата на службата - http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/contactus_gr/contactus_gr?OpenForm (сайтът има версия и на английски език). Ако се пенсионирате в България, следва да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в България като посочите, че имате осигурителни периоди в Кипър и желаете отпускане на пенсия при условията на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Компетентните институции на двете държави ще обменят информация по служебен път и всяка една ще потвърди „своите“ осигурителни периоди. След това се извършва сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия, като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени съгласно нейното законодателство. Институцията, в която сте подали заявлението (институцията на държавата, в която пребивавате) ще ви изпрати обобщение на тези решения от държавите, в които сте работили, под формата на преносим документ P1. Чрез това обобщение ще се информирате относно това как институциите са третирали различните периоди на осигуряване и това ще Ви позволи да поискате преразглеждане на дадено национално решение, когато сметнете, че то накърнява Вашите права. МК ‒ Д ТПООУТ

2018-03-12 12:15:50 - Надежда Стоянова Василева
Моля , отговорите, да ли е редно и законно,болен с решение от ТЕЛК издадено от гр .Бургас с над 80 % не трудоспособна .Жител е на гр. Бургас .В момента болната е инсзхимичен мозъчен инсулт.Регистрирана на моя адрес Гр.София.Отидох Социалнто в Кв. Младост да и извадя карта за Гр. транспорт отказаха ми.Трябвало да е жител на Гр.София ЗАЩО ?

2018-03-28 14:00:42 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Василева, правата на пътниците и реда за преференциално пътуване на територията на гр. София са уредени с Наредба на Столичен общински съвет за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община. Въпросите, свързани с прилагането на наредбата, са от компетентност на дирекция „Социални дейности“ към Столична община. ВН

2018-03-07 14:48:03 - Mariya Ivanoba
Zdr moqt vapros e imam bg firma s koqto iskam da predostavq personal ot nepal za portygaliq. Imam kontakt v dvete strani s koito da podpiha dogovor .kakvo trqbva da napravq kato dokymenti i iziskvaniq i moje li izobhto da stane tozi triagalnik blagodarq

2018-03-16 16:34:04 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо, Въпросът Ви се отнася за заетост на граждани на трети държави на територията на Европейския съюз, поради което го поставете в рубрика „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“.

2018-02-27 12:38:08 - Людмил Дилов
Здравейте, България и Канада имат договор за социално сътрудничество и предстой подписването на такъв с Провинция Квебек. Моля да ми отговорите кога горе долу се очаква този акт и къде мога да прочета подготвения проектодоговор.Благодаря Ви предварително , бих желал да получа отговор на посочения E-mail

2018-03-13 10:22:57 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИЛОВ, Към настоящия момент няма сключен договор в областта на социалната сигурност между Република България и Квебек, поради което не е възможно придобитите на територията на Квебек осигурителни периоди от български граждани да бъдат взети предвид като осигурителен стаж от пенсионната институция в България. Същото важи и в обратната хипотеза – българските периоди на осигуряване не се вземат предвид за ползване на осигурителни права в Квебек, Канада. Положението на българските граждани, работещи и осигуряващи се в Квебек, Канада и България е такова, че и двете страни зачитат като правно-релевантни само периодите на осигуряване, придобити съгласно тяхното собствено законодателство. С текста на разработения проект на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек, може да се запознаете в Информационната система за правна информация на Министерския съвет (Решение № 557 от 27 юли 2015 г. за одобряване на проект на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек и на проект на Административно споразумение за изпълнение на Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек). За съжаление, не можем да Ви предоставим информация кога ще бъде подписано споразумението, но при всички случаи то ще се прилага и по отношение на придобития от лицата осигурителен стаж преди влизането му в сила. Предвижда се споразумението да влезе в сила на първия ден от четвъртия месец, следващ месеца, в който страните по него си разменят служебни бележки, удостоверяващи, че са изпълнени всички необходими вътрешни процедури. ЕС

2018-02-26 21:03:44 - Георги Ганчев
Има ли създаден интернет портал за Корпоративна социална отговорност съгласно Стратегия 5 от статията на г-н Илков. Моля за Е-mail за контакти по темата

2018-03-02 16:59:39 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Ганчев, моля, поставете Вашия въпрос на следния електронен адрес: mlsp@mlsp.government.bg.

2018-02-26 19:45:51 - Десислава Насалевска
Здравейте! Миналата година работих в Ирландия по договор като регистрирана мед. сестра 7 месеца. Как да бъдат признати тук като трудов стаж по специалността? Имам U1 и Е104, но в тях не е конкретизирано нищо, освен осигурителния период.

2018-04-18 14:08:20 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Насалевска, Относно възможността за зачитане на стаж, положен в чужбина, като трудов по българското законодателство, бихме искали да отбележим следното: По смисъла на българското законодателство трудов стаж е времето, през което работникът/служителят е работил по трудово правоотношение. Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението (чл. 351 от Кодекса на труда – КТ) За да бъде зачетен положеният от Вас трудов стаж в някоя от горепосочените страни (сред които е и Ирландия) от сегашния Ви работодател, следва да подадете заявление до него, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените документи следва да бъдат върнати на лицето, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. В случай обаче, че въпросът Ви се отнася за зачитане на трудов стаж с оглед ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж (напр. начисляване на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит - т.нар. „клас“), отбелязваме следното: По отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. МК ‒ Д ТПООУТ

2018-02-22 09:13:07 - виолета марковска
когаще си получим спрените гръцки пенсии?5месеца не съмолучавала.Какво направихте за това?Не мога да оцелявам с 176лв бъл.пенсия.Колко още да чакам?

2018-05-03 11:36:01 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Марковска, Министерството на труда и социалната политика е инициирало действия във връзка с разрешаване на проблемите с изплащането на гръцки пенсии, които срещат българските граждани. Чрез Службата за трудови и социални въпроси – Атина са проведени срещи и е осъществена комуникация със съответните органи и институции, отговорни за отпускането и изплащане на пенсии на територията на Република Гърция. От гръцка страна е поет ангажимент проблемите да бъдат обсъдени на най-високо ниво в Министерството на труда , социалната сигурност и социалната солидарност на Гърция. За повече информация може да се свържете със СТСВ-Атина, на имейл адрес: social_bgembass@abv.bg. НА

2018-02-16 17:41:53 - Наталия Лазарова-Уотърс
Здравейте, Работила съм няколко години във Великобритания (периода 2004г.-2009г.), интересуваме следното: Каква е процедурата за признаване на трудов стаж от държава членка на ЕС? Поздрави, Наталия Лазарова-Уотърс

2018-03-21 09:22:40 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Лазарова-Уотърс, Относно възможността за зачитане на стаж, положен в чужбина, като трудов по българското законодателство, бихме искали да отбележим следното: По смисъла на българското законодателство трудов стаж е времето, през което работникът/служителят е работил по трудово правоотношение. Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението (чл. 351 от Кодекса на труда – КТ) За да бъде зачетен положеният от Вас трудов стаж в някоя от горепосочените страни (сред които е и Обединеното кралство) от сегашния Ви работодател, следва да подадете заявление до него, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените документи следва да бъдат върнати на лицето, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. В случай обаче, че въпросът Ви е свързан с признаването в България на положен в чужбина осигурителен стаж, Ви информираме, че за осигурителен стаж по българското законодателство се зачита времето, специално посочено като такова от Кодекса за социално осигуряване, като този стаж има значение при определяне на правата от държавното обществено осигуряване. В допълнение на това, при определяне на права от сферата на социалната сигурност, се зачитат и чужди осигурителни периоди въз основа на правото на Европейския съюз (Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане) или на действащите двустранни договори за социална сигурност, които предвиждат сумиране и зачитане на такива периоди, придобити по чуждото законодателство. Тъй като Обединеното кралство е държава – членка на Европейския съюз, в отношенията й с България се прилагат разпоредбите на горепосочените регламенти. Техните разпоредби предвиждат обменът на информация между компетентните институции в държавите относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност да се извършва изцяло по служебен път. Ето защо, при настъпване на съответния осигурен социален риск е необходимо да посочите на съответната компетентна институция в държавата, в която живеете към момента на подаване на заявлението за ползване на тези права, че имате осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС или държави, с които има действащ двустранен договор за социална сигурност. Впоследствие осигурителните Ви периоди ще бъдат потвърдени служебно от компетентните институции, посредством специално създадени и утвърдени за целта формуляри. Затова и не е необходимо да предприемате действия за зачитане на осигурителните Ви периоди, като те ще бъдат служебно потвърдени от компетентните институции при подаване на заявление за ползване на определен вид обезщетение от материалния обхват на Регламент (ЕО) 883/2004 или на съответния двустранен договор за социална сигурност. МК ‒ Д ТПООУТ

2018-02-12 11:48:21 - Антонина Драгнева
Здравейте, родена съм на 29.05.1954г. Имам трудов стаж в България и в Италия. От 29.01.2015г съм пенсионирана в България и получавам пенсия за трудовия си стаж положен в България. Подала съм молба за проучване за пенсиониране в Италия и по служебен ред е изпратено писмо със стажа ми от България. Към 31.12.2017г трудовият ми стаж е следния: България: Ефективно положен труд – 1542 седмици Безработица, за която съм получила обезщетение – 88 седмици Италия: Ефективен – 373 седмици Безработица – 164 седмици 1. При изчисляване на общия ми трудов стаж за придобиване на право на пенсия в Италия с 41г и 10м (2175 седмици) общ трудов стаж, от които 35 год ефективен, имат ли право да не зачетат трудовия ми стаж от безработица в България, като се има в предвид, че за пенсионирането ми в България същия е признат? 2. Кога според вас изпълнявам изискванията за излизане в пенсия в Италия? 3. В момента получавам обезщетение за безработица до 31.07.2018г. Ако се окаже, че имам право да придобия пенсия преди изтичане на безработицата ще трябва ли да върна получените суми обезщетение от датата на придобиване правото на пенсия?

2018-03-06 11:17:05 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Драгнева, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз (ЕС), вкл. Италия, касаещи ползването на социални права, се прилагат разпоредбите на Регламент № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № 987/2009, уреждащ процедура по прилагането му. Посочените регламенти уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност, когато едно лице е живяло и/или работило (легално) в няколко държави членки. Имайте предвид обаче, че поради факта, че националните системи за социална сигурност не са хармонизирани, а само координирани, то всяка държава сама определя своите правила относно пенсиите, т.е. изискванията за отпускане на пенсия са различни във всяка държава членка. За да получавате пенсия от Италия е необходимо да отговаряте на изискванията за отпускане на такъв вид пенсия съгласно разпоредбите на италианското законодателство. В случай, че отговаряте на условията, няма пречка да получавате пенсия, плащана и от Италия. В тази връзка отбелязваме, че при преценка на правото Ви на обезщетение компетентната институция на Италия ще вземе предвид завършените осигурителни периоди в България. Повече информация относно конкретния Ви въпрос кои периоди ще бъдат „потвърдени“, може да получите от компетентната българска институция – Националния осигурителен институт. Относно условията за пенсиониране в Италия е необходимо да се обърнете към съответната италианска компетентна институция. От предоставената от Вас информация разбираме, че получавате парично обезщетения за безработица от Италия. Относно възможността да получаване едновременно обезщетение за безработица и пенсия от Италия е необходимо да се обърнете към италианската компетентна институция. В случай, че запитването Ви се отнася за възможността да получавате пенсия в България, докато получавате парично обезщетение за безработица от друга държава, Ви информираме, че в българското законодателство не е предвидено ограничение на това право. НА

2018-02-07 20:49:20 - Петер Стоянов
Mайка ми е на 68 години с осигурителен стаж в България 10 години и 11 години в Словакия. Общият осигурителен стаж е 21 год. От Словакия вече получава ок. ½ от мин. пенсия там, но живее в България. Има ли вече и за България право на пенсиониране и ако да -след стартиране на процедурата тук ще плаща ли още здравни осигуровки тук.

2018-02-19 10:18:18 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Стоянов, Съгласно българското законодателство (чл. 68, ал. 1-2 от Кодекса за социално осигуряване - КСО) през 2018 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива от жените при навършване на възраст 61 години и 2 месеца и осигурителен стаж 35 години и 6 месеца. Възрастта за жените се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за всяка календарна година до 31 декември 2029 г., а от 1 януари 2030 г. – с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст. Осигурителният стаж за жените също се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на осигурителен стаж 37 години. В случай че лицата нямат право на пенсия по общия ред (чл. 68, ал. 1-2 КСО), съгласно чл. 68, ал. 3 от КСО, до 31 декември 2018 г. те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 66 години и 2 месеца за жените и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. Възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст. Във Вашия въпрос посочвате, че майка Ви е работила 11 години в Словакия. В случай, че това бъде потвърдено от словашката компетентна институция, този период може да бъде взет предвид при преценка на правото на Вашата майка на пенсия за осигурителен стаж и възраст в България. Повече информация относно Вашия конкретен случай може да получите в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. По отношение на здравното осигуряване отбелязваме, че съгласно чл. 40, ал. 1, т. 4 от Закона за здравното осигуряване, здравноосигурителните вноски за пенсионерите от държавното обществено осигуряване или от професионален пенсионен фонд са за сметка на държавния бюджет. С други думи, в случай, че на Вашата майка бъде отпусната пенсия, тя не следва да плаща вноски за здравно осигуряване, освен ако не упражнява трудова дейност. НА

2018-02-01 22:11:11 - Михаил Митев
Работодателят зачита стажът за клас прослужено време натрупан в България. Имам значителен стаж натрупан в Англия и съм предоставил формуляр U1, но работодателят отказва да зачете стажът от Англия. Трябва ли да бъде зачетен стажът от Англия наравно със стажът от България и какво трябва да направя за да бъде зачетен?

2018-03-12 09:49:04 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Митев, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За целта, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от НТКТС, се подава заявление до работодателя, към което се прилага акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените документи следва да бъдат върнати на лицето, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Следва да се има предвид, че по отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. Във връзка с гореизложеното отбелязваме, че от документите, които ще представите пред Вашия работодател, е необходимо да може да се определи началото, краят и характерът на извършваната работа. Следва да имате предвид, че преносимият документ U1 представлява удостоверение за социалноосигурителни периоди, които да бъдат взети под внимание при отпускане на парично обезщетение за безработица. Този формуляр е необходимо да се представи пред Националния осигурителен институт, в случай че желаете да получавате такова обезщетение. МК ‒ Д ТПООУТ

2018-02-01 11:39:32 - Наталия Лазарова-Уотърс
Здравейте, Работила съм няколко години във Великобритания (периода 2004г.-2009г.), интересуваме следното: Каква е процедурата за признаване на трудов стаж от държава членка на ЕС? Поздрави, Наталия Лазарова-Уотърс

2018-03-12 09:48:03 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Лазарова-Уотърс, Относно възможността за зачитане на стаж, положен в чужбина, като трудов по българското законодателство, бихме искали да отбележим следното: По смисъла на българското законодателство трудов стаж е времето, през което работникът/служителят е работил по трудово правоотношение. Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението (чл. 351 от Кодекса на труда – КТ) За да бъде зачетен положеният от Вас трудов стаж в някоя от горепосочените страни (сред които е и Обединеното кралство) от сегашния Ви работодател, следва да подадете заявление до него, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените документи следва да бъдат върнати на лицето, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. В случай обаче, че въпросът Ви е свързан с признаването в България на положен в чужбина осигурителен стаж, Ви информираме, че за осигурителен стаж по българското законодателство се зачита времето, специално посочено като такова от Кодекса за социално осигуряване, като този стаж има значение при определяне на правата от държавното обществено осигуряване. В допълнение на това, при определяне на права от сферата на социалната сигурност, се зачитат и чужди осигурителни периоди въз основа на правото на Европейския съюз (Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане) или на действащите двустранни договори за социална сигурност, които предвиждат сумиране и зачитане на такива периоди, придобити по чуждото законодателство. Тъй като Обединеното кралство е държава – членка на Европейския съюз, в отношенията й с България се прилагат разпоредбите на горепосочените регламенти. Техните разпоредби предвиждат обменът на информация между компетентните институции в държавите относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност да се извършва изцяло по служебен път. Ето защо, при настъпване на съответния осигурен социален риск е необходимо да посочите на съответната компетентна институция в държавата, в която живеете към момента на подаване на заявлението за ползване на тези права, че имате осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС или държави, с които има действащ двустранен договор за социална сигурност. Впоследствие осигурителните Ви периоди ще бъдат потвърдени служебно от компетентните институции, посредством специално създадени и утвърдени за целта формуляри. Затова и не е необходимо да предприемате действия за зачитане на осигурителните Ви периоди, като те ще бъдат служебно потвърдени от компетентните институции при подаване на заявление за ползване на определен вид обезщетение от материалния обхват на Регламент (ЕО) 883/2004 или на съответния двустранен договор за социална сигурност. МК ‒ Д ТПООУТ

2018-01-29 16:10:13 - Михаил Митев
Здравейте, Работодателят начислява придобитият стаж от България за клас прослужено време на другите служители без значение от сферата, но отказва да зачете моят стаж придобит в Англия. Предоставил съм стандартен документ U1, но според работодателя не е описан договорът дали е стандартен(пълен работен ден). Трябва ли да бъде зачетен моят стаж и как?

2018-07-03 12:02:40 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Митев, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За целта, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от НТКТС, се подава заявление до работодателя, към което се прилага акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените документи следва да бъдат върнати на лицето, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Следва да се има предвид, че по отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. От подадената от Вас информация разбираме, че сте представил преносимия документ U1. Следва да имате предвид, че този формуляр представлява удостоверение за социалноосигурителни периоди, които да бъдат взети под внимание при отпускане на парично обезщетение за безработица. Този формуляр е необходимо да се представи пред Националния осигурителен институт, в случай че желаете да получавате такова обезщетение. Както посочихме по-горе, необходимо е от документите, които представяте на настоящия си работодател, да може да се определи началото, краят и характерът на извършваната работа. В случай обаче, че от тях това не може да се изясни, е необходимо да представите други документи, които биха могли да дадат основания на работодателя Ви в България да да прецени дали работата Ви в Обединеното кралство би могла да се зачете като стаж по специалността, за която кандидатствате. Ако не разполагате с такива документи Ви съветваме да се свържете с Вашия бивш работодател в Англия, който би могъл да Ви предостави необходимите документи. НА

2018-01-29 11:07:45 - Олга Здравкова
Здравейте! Имам 24 год.трудов стаж в България и 17 год. в Испания през декември 2018 ще навърша 65 год. Ако подам искане за българска пенсия преди испанска ще се отразили на сумата? И след като получа испанска пенсия, имам ли право за получаване на българската? Бдагодаря за отговора.

2018-02-19 10:25:12 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Здравкова, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Разпоредбите на регламента предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди от държавите, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случаите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства (във Вашия случай по българското и по испанското), но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която живеете към този момент, следва да посочите, че имате завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави ще обменят информация по служебен път и всяка една ще потвърди „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия, като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени съгласно нейното законодателство. Институцията, в която сте подали заявлението (институцията на държавата, в която пребивавате) ще ви изпрати обобщение на тези решения от държавите, в които сте работила, под формата на преносим документ P1. Чрез това обобщение ще се информирате относно това как институциите са третирали различните периоди на осигуряване и това ще Ви позволи да поискате преразглеждане на дадено национално решение, когато сметнете, че то накърнява Вашите права. Казано накратко, в случай че отговаряте на условията на съответните законодателства, ще получавате пенсия от страна на Испания за осигурителния стаж, натрупан по нейното законодателство, и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. Към настоящия момент пенсия за осигурителен стаж и възраст по българското законодателство се отпуска на жените след навършване на възраст от 61 години и 2 месеца и при наличие на осигурителен стаж в размер на 35 години и 6 месеца. Ако не Ви достига необходимият осигурителен стаж за пенсия, придобивате право при навършване на 66 г. и 2 м. и най-малко 15 г. осигурителен стаж. Ако отговаряте на тези условия бихте могли да подадете заявление за отпускане на българска пенсия. Заявлението се подава чрез компетентната институция по местоживеенето Ви, като, както вече споменахме, комуникацията между институциите се извършва по служебен път. Следва да имате предвид, че поради различната пенсионната възраст в отделните държави членки, при наличието на пенсионни права в повече от една държава, ще получите тези части от Вашата пенсия едва след като отговорите на условията за пенсиониране в съответните страни. Ето защо, при подаване на заявление за отпускане на пенсия, всяка компетентна институция на държава членка определя право на пенсия съгласно съответните законодателства, по които заинтересованото лице е било осигурено, освен ако заявителят изрично поиска отлагане на отпускане на пенсия от някоя от държавите. В някои случаи, ако вземете една пенсия по-рано от друга, това може да се отрази на размера на сумите, които ще Ви бъдат изплащани. Това е така, тъй като към момента в който лицето отговаря на условията за пенсиониране по едно от законодателствата, то може да отговаря на условията за ранно пенсиониране по законодателствата на някоя от другите държави, в които е работило. Това може да доведе до получаване на намален размер на пенсията от въпросната държава. Затова е важно да се информирате предварително за условията за пенсиониране във всички държави, в които сте работили, както и относно последиците от забавянето на изплащането на Вашата пенсия. Можете да получите съвет от съответните компетентни институции в страната, в която живеете, и/или в страните, в които сте работили. Компетентната институция в България относно пенсиите по координационните регламенти на ЕС е Националният осигурителен институт. НА  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България