Категории:


Към категориите

2018-02-26 21:03:44 - Георги Ганчев
Има ли създаден интернет портал за Корпоративна социална отговорност съгласно Стратегия 5 от статията на г-н Илков. Моля за Е-mail за контакти по темата

2018-03-02 16:59:39 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Ганчев, моля, поставете Вашия въпрос на следния електронен адрес: mlsp@mlsp.government.bg.

2018-02-26 19:45:51 - Десислава Насалевска
Здравейте! Миналата година работих в Ирландия по договор като регистрирана мед. сестра 7 месеца. Как да бъдат признати тук като трудов стаж по специалността? Имам U1 и Е104, но в тях не е конкретизирано нищо, освен осигурителния период.

2018-04-18 14:08:20 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Насалевска, Относно възможността за зачитане на стаж, положен в чужбина, като трудов по българското законодателство, бихме искали да отбележим следното: По смисъла на българското законодателство трудов стаж е времето, през което работникът/служителят е работил по трудово правоотношение. Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението (чл. 351 от Кодекса на труда – КТ) За да бъде зачетен положеният от Вас трудов стаж в някоя от горепосочените страни (сред които е и Ирландия) от сегашния Ви работодател, следва да подадете заявление до него, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените документи следва да бъдат върнати на лицето, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. В случай обаче, че въпросът Ви се отнася за зачитане на трудов стаж с оглед ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж (напр. начисляване на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит - т.нар. „клас“), отбелязваме следното: По отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. МК ‒ Д ТПООУТ

2018-02-22 09:13:07 - виолета марковска
когаще си получим спрените гръцки пенсии?5месеца не съмолучавала.Какво направихте за това?Не мога да оцелявам с 176лв бъл.пенсия.Колко още да чакам?

2018-05-03 11:36:01 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Марковска, Министерството на труда и социалната политика е инициирало действия във връзка с разрешаване на проблемите с изплащането на гръцки пенсии, които срещат българските граждани. Чрез Службата за трудови и социални въпроси – Атина са проведени срещи и е осъществена комуникация със съответните органи и институции, отговорни за отпускането и изплащане на пенсии на територията на Република Гърция. От гръцка страна е поет ангажимент проблемите да бъдат обсъдени на най-високо ниво в Министерството на труда , социалната сигурност и социалната солидарност на Гърция. За повече информация може да се свържете със СТСВ-Атина, на имейл адрес: social_bgembass@abv.bg. НА

2018-02-16 17:41:53 - Наталия Лазарова-Уотърс
Здравейте, Работила съм няколко години във Великобритания (периода 2004г.-2009г.), интересуваме следното: Каква е процедурата за признаване на трудов стаж от държава членка на ЕС? Поздрави, Наталия Лазарова-Уотърс

2018-03-21 09:22:40 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Лазарова-Уотърс, Относно възможността за зачитане на стаж, положен в чужбина, като трудов по българското законодателство, бихме искали да отбележим следното: По смисъла на българското законодателство трудов стаж е времето, през което работникът/служителят е работил по трудово правоотношение. Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението (чл. 351 от Кодекса на труда – КТ) За да бъде зачетен положеният от Вас трудов стаж в някоя от горепосочените страни (сред които е и Обединеното кралство) от сегашния Ви работодател, следва да подадете заявление до него, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените документи следва да бъдат върнати на лицето, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. В случай обаче, че въпросът Ви е свързан с признаването в България на положен в чужбина осигурителен стаж, Ви информираме, че за осигурителен стаж по българското законодателство се зачита времето, специално посочено като такова от Кодекса за социално осигуряване, като този стаж има значение при определяне на правата от държавното обществено осигуряване. В допълнение на това, при определяне на права от сферата на социалната сигурност, се зачитат и чужди осигурителни периоди въз основа на правото на Европейския съюз (Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане) или на действащите двустранни договори за социална сигурност, които предвиждат сумиране и зачитане на такива периоди, придобити по чуждото законодателство. Тъй като Обединеното кралство е държава – членка на Европейския съюз, в отношенията й с България се прилагат разпоредбите на горепосочените регламенти. Техните разпоредби предвиждат обменът на информация между компетентните институции в държавите относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност да се извършва изцяло по служебен път. Ето защо, при настъпване на съответния осигурен социален риск е необходимо да посочите на съответната компетентна институция в държавата, в която живеете към момента на подаване на заявлението за ползване на тези права, че имате осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС или държави, с които има действащ двустранен договор за социална сигурност. Впоследствие осигурителните Ви периоди ще бъдат потвърдени служебно от компетентните институции, посредством специално създадени и утвърдени за целта формуляри. Затова и не е необходимо да предприемате действия за зачитане на осигурителните Ви периоди, като те ще бъдат служебно потвърдени от компетентните институции при подаване на заявление за ползване на определен вид обезщетение от материалния обхват на Регламент (ЕО) 883/2004 или на съответния двустранен договор за социална сигурност. МК ‒ Д ТПООУТ

2018-02-12 11:48:21 - Антонина Драгнева
Здравейте, родена съм на 29.05.1954г. Имам трудов стаж в България и в Италия. От 29.01.2015г съм пенсионирана в България и получавам пенсия за трудовия си стаж положен в България. Подала съм молба за проучване за пенсиониране в Италия и по служебен ред е изпратено писмо със стажа ми от България. Към 31.12.2017г трудовият ми стаж е следния: България: Ефективно положен труд – 1542 седмици Безработица, за която съм получила обезщетение – 88 седмици Италия: Ефективен – 373 седмици Безработица – 164 седмици 1. При изчисляване на общия ми трудов стаж за придобиване на право на пенсия в Италия с 41г и 10м (2175 седмици) общ трудов стаж, от които 35 год ефективен, имат ли право да не зачетат трудовия ми стаж от безработица в България, като се има в предвид, че за пенсионирането ми в България същия е признат? 2. Кога според вас изпълнявам изискванията за излизане в пенсия в Италия? 3. В момента получавам обезщетение за безработица до 31.07.2018г. Ако се окаже, че имам право да придобия пенсия преди изтичане на безработицата ще трябва ли да върна получените суми обезщетение от датата на придобиване правото на пенсия?

2018-03-06 11:17:05 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Драгнева, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз (ЕС), вкл. Италия, касаещи ползването на социални права, се прилагат разпоредбите на Регламент № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № 987/2009, уреждащ процедура по прилагането му. Посочените регламенти уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност, когато едно лице е живяло и/или работило (легално) в няколко държави членки. Имайте предвид обаче, че поради факта, че националните системи за социална сигурност не са хармонизирани, а само координирани, то всяка държава сама определя своите правила относно пенсиите, т.е. изискванията за отпускане на пенсия са различни във всяка държава членка. За да получавате пенсия от Италия е необходимо да отговаряте на изискванията за отпускане на такъв вид пенсия съгласно разпоредбите на италианското законодателство. В случай, че отговаряте на условията, няма пречка да получавате пенсия, плащана и от Италия. В тази връзка отбелязваме, че при преценка на правото Ви на обезщетение компетентната институция на Италия ще вземе предвид завършените осигурителни периоди в България. Повече информация относно конкретния Ви въпрос кои периоди ще бъдат „потвърдени“, може да получите от компетентната българска институция – Националния осигурителен институт. Относно условията за пенсиониране в Италия е необходимо да се обърнете към съответната италианска компетентна институция. От предоставената от Вас информация разбираме, че получавате парично обезщетения за безработица от Италия. Относно възможността да получаване едновременно обезщетение за безработица и пенсия от Италия е необходимо да се обърнете към италианската компетентна институция. В случай, че запитването Ви се отнася за възможността да получавате пенсия в България, докато получавате парично обезщетение за безработица от друга държава, Ви информираме, че в българското законодателство не е предвидено ограничение на това право. НА

2018-02-07 20:49:20 - Петер Стоянов
Mайка ми е на 68 години с осигурителен стаж в България 10 години и 11 години в Словакия. Общият осигурителен стаж е 21 год. От Словакия вече получава ок. ½ от мин. пенсия там, но живее в България. Има ли вече и за България право на пенсиониране и ако да -след стартиране на процедурата тук ще плаща ли още здравни осигуровки тук.

2018-02-19 10:18:18 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Стоянов, Съгласно българското законодателство (чл. 68, ал. 1-2 от Кодекса за социално осигуряване - КСО) през 2018 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива от жените при навършване на възраст 61 години и 2 месеца и осигурителен стаж 35 години и 6 месеца. Възрастта за жените се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за всяка календарна година до 31 декември 2029 г., а от 1 януари 2030 г. – с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст. Осигурителният стаж за жените също се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на осигурителен стаж 37 години. В случай че лицата нямат право на пенсия по общия ред (чл. 68, ал. 1-2 КСО), съгласно чл. 68, ал. 3 от КСО, до 31 декември 2018 г. те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 66 години и 2 месеца за жените и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. Възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст. Във Вашия въпрос посочвате, че майка Ви е работила 11 години в Словакия. В случай, че това бъде потвърдено от словашката компетентна институция, този период може да бъде взет предвид при преценка на правото на Вашата майка на пенсия за осигурителен стаж и възраст в България. Повече информация относно Вашия конкретен случай може да получите в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. По отношение на здравното осигуряване отбелязваме, че съгласно чл. 40, ал. 1, т. 4 от Закона за здравното осигуряване, здравноосигурителните вноски за пенсионерите от държавното обществено осигуряване или от професионален пенсионен фонд са за сметка на държавния бюджет. С други думи, в случай, че на Вашата майка бъде отпусната пенсия, тя не следва да плаща вноски за здравно осигуряване, освен ако не упражнява трудова дейност. НА

2018-02-01 22:11:11 - Михаил Митев
Работодателят зачита стажът за клас прослужено време натрупан в България. Имам значителен стаж натрупан в Англия и съм предоставил формуляр U1, но работодателят отказва да зачете стажът от Англия. Трябва ли да бъде зачетен стажът от Англия наравно със стажът от България и какво трябва да направя за да бъде зачетен?

2018-03-12 09:49:04 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Митев, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За целта, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от НТКТС, се подава заявление до работодателя, към което се прилага акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените документи следва да бъдат върнати на лицето, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Следва да се има предвид, че по отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. Във връзка с гореизложеното отбелязваме, че от документите, които ще представите пред Вашия работодател, е необходимо да може да се определи началото, краят и характерът на извършваната работа. Следва да имате предвид, че преносимият документ U1 представлява удостоверение за социалноосигурителни периоди, които да бъдат взети под внимание при отпускане на парично обезщетение за безработица. Този формуляр е необходимо да се представи пред Националния осигурителен институт, в случай че желаете да получавате такова обезщетение. МК ‒ Д ТПООУТ

2018-02-01 11:39:32 - Наталия Лазарова-Уотърс
Здравейте, Работила съм няколко години във Великобритания (периода 2004г.-2009г.), интересуваме следното: Каква е процедурата за признаване на трудов стаж от държава членка на ЕС? Поздрави, Наталия Лазарова-Уотърс

2018-03-12 09:48:03 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Лазарова-Уотърс, Относно възможността за зачитане на стаж, положен в чужбина, като трудов по българското законодателство, бихме искали да отбележим следното: По смисъла на българското законодателство трудов стаж е времето, през което работникът/служителят е работил по трудово правоотношение. Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението (чл. 351 от Кодекса на труда – КТ) За да бъде зачетен положеният от Вас трудов стаж в някоя от горепосочените страни (сред които е и Обединеното кралство) от сегашния Ви работодател, следва да подадете заявление до него, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените документи следва да бъдат върнати на лицето, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. В случай обаче, че въпросът Ви е свързан с признаването в България на положен в чужбина осигурителен стаж, Ви информираме, че за осигурителен стаж по българското законодателство се зачита времето, специално посочено като такова от Кодекса за социално осигуряване, като този стаж има значение при определяне на правата от държавното обществено осигуряване. В допълнение на това, при определяне на права от сферата на социалната сигурност, се зачитат и чужди осигурителни периоди въз основа на правото на Европейския съюз (Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане) или на действащите двустранни договори за социална сигурност, които предвиждат сумиране и зачитане на такива периоди, придобити по чуждото законодателство. Тъй като Обединеното кралство е държава – членка на Европейския съюз, в отношенията й с България се прилагат разпоредбите на горепосочените регламенти. Техните разпоредби предвиждат обменът на информация между компетентните институции в държавите относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност да се извършва изцяло по служебен път. Ето защо, при настъпване на съответния осигурен социален риск е необходимо да посочите на съответната компетентна институция в държавата, в която живеете към момента на подаване на заявлението за ползване на тези права, че имате осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС или държави, с които има действащ двустранен договор за социална сигурност. Впоследствие осигурителните Ви периоди ще бъдат потвърдени служебно от компетентните институции, посредством специално създадени и утвърдени за целта формуляри. Затова и не е необходимо да предприемате действия за зачитане на осигурителните Ви периоди, като те ще бъдат служебно потвърдени от компетентните институции при подаване на заявление за ползване на определен вид обезщетение от материалния обхват на Регламент (ЕО) 883/2004 или на съответния двустранен договор за социална сигурност. МК ‒ Д ТПООУТ

2018-01-29 16:10:13 - Михаил Митев
Здравейте, Работодателят начислява придобитият стаж от България за клас прослужено време на другите служители без значение от сферата, но отказва да зачете моят стаж придобит в Англия. Предоставил съм стандартен документ U1, но според работодателя не е описан договорът дали е стандартен(пълен работен ден). Трябва ли да бъде зачетен моят стаж и как?

2018-07-03 12:02:40 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Митев, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За целта, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от НТКТС, се подава заявление до работодателя, към което се прилага акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените документи следва да бъдат върнати на лицето, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Следва да се има предвид, че по отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. От подадената от Вас информация разбираме, че сте представил преносимия документ U1. Следва да имате предвид, че този формуляр представлява удостоверение за социалноосигурителни периоди, които да бъдат взети под внимание при отпускане на парично обезщетение за безработица. Този формуляр е необходимо да се представи пред Националния осигурителен институт, в случай че желаете да получавате такова обезщетение. Както посочихме по-горе, необходимо е от документите, които представяте на настоящия си работодател, да може да се определи началото, краят и характерът на извършваната работа. В случай обаче, че от тях това не може да се изясни, е необходимо да представите други документи, които биха могли да дадат основания на работодателя Ви в България да да прецени дали работата Ви в Обединеното кралство би могла да се зачете като стаж по специалността, за която кандидатствате. Ако не разполагате с такива документи Ви съветваме да се свържете с Вашия бивш работодател в Англия, който би могъл да Ви предостави необходимите документи. НА

2018-01-29 11:07:45 - Олга Здравкова
Здравейте! Имам 24 год.трудов стаж в България и 17 год. в Испания през декември 2018 ще навърша 65 год. Ако подам искане за българска пенсия преди испанска ще се отразили на сумата? И след като получа испанска пенсия, имам ли право за получаване на българската? Бдагодаря за отговора.

2018-02-19 10:25:12 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Здравкова, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Разпоредбите на регламента предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди от държавите, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случаите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства (във Вашия случай по българското и по испанското), но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която живеете към този момент, следва да посочите, че имате завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави ще обменят информация по служебен път и всяка една ще потвърди „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия, като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени съгласно нейното законодателство. Институцията, в която сте подали заявлението (институцията на държавата, в която пребивавате) ще ви изпрати обобщение на тези решения от държавите, в които сте работила, под формата на преносим документ P1. Чрез това обобщение ще се информирате относно това как институциите са третирали различните периоди на осигуряване и това ще Ви позволи да поискате преразглеждане на дадено национално решение, когато сметнете, че то накърнява Вашите права. Казано накратко, в случай че отговаряте на условията на съответните законодателства, ще получавате пенсия от страна на Испания за осигурителния стаж, натрупан по нейното законодателство, и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. Към настоящия момент пенсия за осигурителен стаж и възраст по българското законодателство се отпуска на жените след навършване на възраст от 61 години и 2 месеца и при наличие на осигурителен стаж в размер на 35 години и 6 месеца. Ако не Ви достига необходимият осигурителен стаж за пенсия, придобивате право при навършване на 66 г. и 2 м. и най-малко 15 г. осигурителен стаж. Ако отговаряте на тези условия бихте могли да подадете заявление за отпускане на българска пенсия. Заявлението се подава чрез компетентната институция по местоживеенето Ви, като, както вече споменахме, комуникацията между институциите се извършва по служебен път. Следва да имате предвид, че поради различната пенсионната възраст в отделните държави членки, при наличието на пенсионни права в повече от една държава, ще получите тези части от Вашата пенсия едва след като отговорите на условията за пенсиониране в съответните страни. Ето защо, при подаване на заявление за отпускане на пенсия, всяка компетентна институция на държава членка определя право на пенсия съгласно съответните законодателства, по които заинтересованото лице е било осигурено, освен ако заявителят изрично поиска отлагане на отпускане на пенсия от някоя от държавите. В някои случаи, ако вземете една пенсия по-рано от друга, това може да се отрази на размера на сумите, които ще Ви бъдат изплащани. Това е така, тъй като към момента в който лицето отговаря на условията за пенсиониране по едно от законодателствата, то може да отговаря на условията за ранно пенсиониране по законодателствата на някоя от другите държави, в които е работило. Това може да доведе до получаване на намален размер на пенсията от въпросната държава. Затова е важно да се информирате предварително за условията за пенсиониране във всички държави, в които сте работили, както и относно последиците от забавянето на изплащането на Вашата пенсия. Можете да получите съвет от съответните компетентни институции в страната, в която живеете, и/или в страните, в които сте работили. Компетентната институция в България относно пенсиите по координационните регламенти на ЕС е Националният осигурителен институт. НА

2018-01-26 23:22:22 - Стойка Петкова
Здравейте, При изчисляване на размера на обезщетение за отглеждане на дете до 410 ден, взема ли се дохода, върху който е осигурявано лицето в Англия. Ако се взема дохода, какви документи се изискват за представяне в НОИ, които да изискаме от работодателя в Англия.

2018-05-03 11:41:07 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Петкова, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз (ЕС), вкл. Обединеното кралство, касаещи ползването на социални права, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009, уреждащ процедура по прилагането му. Посочените регламенти уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност, когато едно лице е живяло и/или работило (легално) в няколко държави членки. В случай, че имате право на парично обезщетение за бременност и раждане съгласно българското законодателство, за изчисляването на размера му се прилага разпоредбата на чл. 21, пар. 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004, според която компетентната институция на държавата членка, чието законодателство предвижда изчисляването на парични обезщетения да става въз основа на среден доход (какъвто е случаят по българското законодателство), или на средна осигурителна основа, определя такъв среден доход или средна осигурителна основа изключително въз основа на доходи, потвърдени за получени, или на прилаганата осигурителна основа през време на периодите, завършени съгласно посоченото законодателство. Предвид горното, при изчисляване на размера на обезщетението за бременност и раждане, когато компетентна държава е България, а компетентна институция – Националният осигурителен институт, и се прилага българското законодателство, среднодневното възнаграждение или среднодневният осигурителен доход се изчисляват при спазване на разпоредбите на чл. 21, пар. 2 от Регламент 883/2004. Това означава, че при прилагането на разпоредбата на чл. 49 от Кодекса за социално осигуряване и изчисляване на размера на обезщетението се вземат предвид само доходите, получавани от заинтересованото лице при последната му работа по трудово или служебно правоотношение съгласно българското законодателство. С други думи, ако придобиете право на обезщетение за бременност и раждане по българското законодателство размерът на обезщетението ще се изчислява на основание чл.49 КСО във вр. чл.21, пар.2 и 4 от Регламент 883/2004 само върху среднодневното брутно трудово възнаграждение за месеците осигуряване в България, предхождащи месеца на настъпване на временната неработостособност. НА

2018-01-20 19:19:38 - г-жа Куцева
От 1994 година лице се води на учет с диагноза. Решение на ТЕЛК И дата на инвалидизация 01.04.2005г. Когато е трета група няма право на пенсия. При втора група - социална пенсия. На лицето не е издаден документ за учене във висше учебно заведение, защото се води на учет през 2000г. ВЪПРОС: Защо не може да се смени датата на инвалидизация от датата, когато лицето се води на учет и всъщност е инвалид от тогава?! ВТОРИ ВЪПРОС: Значи ли Това, че когато трябва да учи и да работи е инвалид, а когато става въпрос за пенсия нещата се променят, това не е ли дискриминация?!

2018-02-01 17:13:06 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Куцева, по първия въпрос, свързан с медицинската експертиза, следва да се обрънете към Министерство на здравеопазването. В случай че сте недоволна от определените в експертното решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, дата на инвалидизиране и др., следва да имате предвид че органът, пред който се обжалват експертните решения, постановени от ТЕЛК на територията на цялата страна, е Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). Във връзка с втория въпрос, относно правото на пенсия на лицата с увреждания, причинени от общи заболявания, Ви уведомяваме, че в Кодекса за социално осигуряване (КСО) са предвидени няколко възможности за пенсионирането им. Условието, което законодателството поставя по отношение на пенсиите, свързани с трудовата дейност, каквато е пенсията за инвалидност поради общо заболяване, е наличието на определен осигурителен стаж, чиято продължителност е свързана с възрастта на осигуреното лице към момента на инвалидизиране. По реда на чл. 74, ал. 1-2 от КСО осигурените придобиват право на такава пенсия, ако са загубили работоспособността си и имат осигурителен стаж, придобит до датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа - до датата на заявлението за отпускане на пенсия, както следва: 1) до 20-годишна възраст и за слепите по рождение и на ослепелите преди постъпването им на работа - независимо от продължителността на осигурителния стаж; 2) до 25-годишна възраст - 1 година; 3) до 30-годишна възраст - 3 години; 4) над 30-годишна възраст - 5 години, като една трета от осигурителния стаж по т. 2, 3 и 4 трябва да е действителен. С чл. 74, ал. 3 КСО е уредена възможността инвалидите по рождение и инвалидите с придобита инвалидност до постъпване на работа да се пенсионират за инвалидност поради общо заболяване при 1 година действителен осигурителен стаж. Понятието „осигурено лице“ е дефинирано с § 1, ал. 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби (ДР) на КСО. Най-общо това е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на осигуряване и за което са внесени или дължими осигурителни вноски. Легално определение за „действителен стаж“ е дадено с § 1, ал. 1, т. 12 от ДР на КСО, като това е действително изслуженото време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, както и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски. Изискването за наличие на една трета действителен осигурителен стаж не е въведено за лицата, които са се инвалидизирали до 20-годишна възраст, и за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпването им на работа, но при всички случаи, за да придобият право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване по чл. 74 от КСО, тези лица следва да имат качеството на „осигурени лица“, т.е. да са започнали трудова дейност, за която подлежат на осигуряване и са внесени или дължими осигурителни вноски. С въвеждането на изискването за действителен стаж от 01.01.2015 г. законодателят преустанови възможността за придобиване право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване от лица, на които е зачетен само осигурителен стаж по силата на някои изрични разпоредби, без реално да е упражнявана трудова дейност. Не се изисква наличие на какъвто и да е осигурителен стаж за придобиване право на социална пенсия за инвалидност, тъй като този вид пенсия не е свързан с трудовата дейност. Съгласно чл. 90а, ал. 1 от КСО за придобиване право на тази пенсия е необходимо лицата да са навършили 16-годишна възраст и да имат определена от ТЕЛК/НЕЛК трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто (тъй наречената от Вас втора група). ВН

2018-01-07 08:57:24 - Стефка Константинова
Много пъти задавах въпрос имам ли право на пенсия от Кипър, където съм работила с договор.Писах и до сайтове, които сте посочили- конкретен отговор не получих. Интересува ме освен навършените 65 год. , която е възрастта за пенсиониране в Кипър, колко трудов стаж трябва да имам , за да получавам някаква пенсия и оттам. Моля , отговорете ми !

2018-02-19 10:14:41 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Константинова, Както сме отбелязали в предишен наш отговор, за информация по отношение на условията за придобиване на пенсия по кипърското законодателство (изискуем осигурителен стаж, законоустановена възраст за пенсиониране и др.) е необходимо да се обърнете към съответната компетентна институция в Кипър. По данни от системата на Европейския съюз за взаимно информиране за социалната закрила (MISSOC) условията в кипърското законодателство за получаване на пенсия за възраст за 2017 г. са навършена възраст 65 години и придобит осигурителен стаж най-малко 780 седмици преди достигане на пенсионната възраст. Подчертаваме, че тази информация е неофициална и не може да Ви послужи пред никоя институция. Съветваме Ви да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в България като посочите, че имате осигурителни периоди в Кипър и желаете отпускане на пенсия при условията на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Компетентните институции на двете държави ще обменят информация по служебен път и всяка една ще потвърди „своите“ осигурителни периоди. След това се извършва сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия, като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени съгласно нейното законодателство. Институцията, в която сте подали заявлението (институцията на държавата, в която пребивавате) ще ви изпрати обобщение на тези решения от държавите, в които сте работил, под формата на преносим документ P1. Чрез това обобщение ще се информирате относно това как институциите са третирали различните периоди на осигуряване и това ще Ви позволи да поискате преразглеждане на дадено национално решение, когато сметнете, че то накърнява Вашите права. НА

2018-01-02 15:50:54 - ALEKSIEVA VESNA
Zdraveite , ot kade da namerja aneksa kam formuljar e 402 na balgarski ezik ?Merci !

2018-02-19 10:12:11 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Алексиева, Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност в Европейския съюз. В случай, че сте получили формуляр Е402 от институция на държава членка, за да го попълните, бихме искали да отбележим, че въпросните формуляри са предназначени за удостоверение на факти необходими за ползване на права по горепосочените регламенти. Ето защо те не се попълват, пренасят и удостоверяват от частни лица. С оглед на това, че тези формуляри се попълват и разменят само между институциите на държавите членки, Ви съветваме да се обърнете за съдействие към компетентната българска институция – в случая Агенцията за социално подпомагане. НА

2017-12-19 17:47:59 - Мария Петришка
Здравейте, живея и работя в Словения ,може ли да се прехвърли трудовият ми стаж от България в Словения за да го представя пред работодателя си и какво трябва да направя.

2018-02-19 10:04:24 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Петришка, За отговор на поставения от Вас въпрос е необходимо да се обърнете към компетентната словенска институция. Министерството на труда и социалната политика не разполага с търсената от Вас информация, тъй като тя засяга разпоредбите на законодателството на Словения. В случай, че желаете да „прехвърлите“ трудовия си стаж от Словения в България бихме искали да отбележим следното: Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За целта, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от НТКТС, се подава заявление до работодателя, към което се прилага акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените документи следва да бъдат върнати на лицето, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. НА

2017-12-13 14:18:02 - Десислава Станева
Работя в Англия с посредничеството на българска фирма.От заплатата ми удържат данък и социални осигуровки.Мога ли да си възстановя в България удържания данък/без социалните осигуровки/и ако да къде?Стажът придобит в Англия зачита ли са трудов стаж по българското законодателство

2018-02-12 12:50:54 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Станева, За отговор на поставения от Вас въпрос относно данъчните задължения следва да се обърнете към Националната агенция за приходите. Относно възможността за зачитане на стаж, положен в чужбина, като трудов по българското законодателство, бихме искали да отбележим следното: По смисъла на българското законодателство трудов стаж е времето, през което работникът/служителят е работил по трудово правоотношение. Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението (чл. 351 от Кодекса на труда – КТ) За да бъде зачетен положеният от Вас трудов стаж в някоя от горепосочените страни (сред които е и Обединеното кралство) от сегашния Ви работодател, следва да подадете заявление до него, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените документи следва да бъдат върнати на лицето, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. В случай обаче, че въпросът Ви е свързан с признаването в България на положен в чужбина осигурителен стаж, Ви информираме, че за осигурителен стаж по българското законодателство се зачита времето, специално посочено като такова от Кодекса за социално осигуряване, и този стаж има значение при определяне на правата от държавното обществено осигуряване. В допълнение на това, за целите на определяне на права от сферата на социалната сигурност, се зачитат и чужди осигурителни периоди въз основа на правото на Европейския съюз (Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане) или на действащите двустранни договори за социална сигурност, които предвиждат сумиране и зачитане на такива периоди, придобити по чуждото законодателство. Тъй като Обединеното кралство е държава – членка на Европейския съюз, в отношенията й с България се прилагат разпоредбите на горепосочените регламенти. Техните разпоредби предвиждат обменът на информация между компетентните институции в държавите относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност да се извършва изцяло по служебен път. Ето защо, при настъпване на съответния осигурен социален риск е необходимо да посочите на съответната компетентна институция в държавата, в която живеете към момента на подаване на заявлението за ползване на тези права, че имате осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС или държави, с които има действащ двустранен договор за социална сигурност. Впоследствие осигурителните Ви периоди ще бъдат потвърдени служебно от компетентните институции, посредством специално създадени и утвърдени за целта формуляри. Затова и не е необходимо да предприемате действия за зачитане на осигурителните Ви периоди, като те ще бъдат служебно потвърдени от компетентните институции при подаване на заявление за ползване на определен вид обезщетение от материалния обхват на Регламент (ЕО) 883/2004 или на съответния двустранен договор за социална сигурност. НА

2017-12-11 14:57:31 - Nedret Syuleyman
Аз съм български гражданин, който от 4 г. работи в Германия. Тази година подадох необходимите документи за получаване на детски за сина си - 16 г. След 6 мес. от Фамилиенкаса в германия са ми изпратили да попълня и изпратя формуляр Е 401, за да ми отпуснат детски помощи за сина ми, който учи в Бг. Как мога да го направя?

2017-12-29 12:06:00 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност в Европейския съюз. Съгласно Регламент 883/2004 обменът на информация между компетентните институции в държавите членки, относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност, се извършва изцяло по служебен път между компетентните институции на заинтересованите страни. От подадената от Вас информация се разбира, че сте получил формуляр E401 от компетентната немска институция. Същият следва да бъде попълнен от компетентната българска институция – в случая Агенцията за социално подпомагане. Ето защо е необходимо да се обърнете към АСП за съдействие. НА

2017-12-02 18:55:02 - Галя Борисова Чалъмова
Здравейте! Дружество с предмет на дейност доставка, монтаж и обслужване на различни видове речно, морско и позициониращо оборудване командирова свои служители от сервизен отдел /с които е в трудови правоотношения/ на борда на кораби, с цел осъществяване на услуги по монтаж, инсталиране, ремонт, настройка и поддръжка на предлаганите продукти . Във връзка с Директива 96/71/ЕО, чл.121 а от КТ и Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги Ви моля за вашето становище командироването на служителите попада ли в разпоредбите на предоставяне на услуги в страни от ЕС в следните три случая: 1. Извършване на горепосочените услуги, въз основа на сключен договор на дружеството с друго българско дружество или фирма от трета страна / извън ЕС/ с фактическо предоставяне на услугата на борда на речни и морски кораби с местоположение на територията на друга държава-членка на ЕС? 2. Извършване на горепосочените услуги, въз основа на сключен договор на дружеството с фирма от друга държава - членка на Европейския съюз с фактическо предоставяне на услугата на борда на речни и морски кораби с местоположение на територията на България или трета страна /извън ЕС/? 3. Извършване на горепосочените услуги, въз основа на сключен договор на дружеството с фирма от ЕС с фактическо предоставяне на услугата на борда на речни и морски кораби с местоположение на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария? Необходимо ли е да се сключат допълнителни споразумения към трудовите договори и да се осигурява минимално трудово възнаграждение или минимална ставка на заплащане, установена за същата или за сходна работа в приемащата държава? От значение ли е продължителността на командировката с оглед осигуряване на същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава?Благодаря!

2017-12-12 13:35:05 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Чалъмова, В описаните от Вас хипотези, безспорно се твърди, че работника или служителя се командирова за предоставяне на конкретна услуга, свързана с доставка, монтаж и обслужване на различни видове речно, морско и позициониращо оборудване на кораби, които се намират на територията на друга държава. Когато командироването е за предоставяне на услуги по договор сключен между работодателя и ползвателя на услугите и работата се извършва на територията на държава-членка на ЕС, страна по споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария е приложима хипотезата на чл. 121а, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Кодекса на труда (КТ). В този случай, съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (Наредба за командироването и изпращането), условията на труд, които трябва да се договорят от работодателя не могат да са по-неблагоприятни за работника или служителя от условията, установени в приемащата държава със законови, подзаконови или административни разпоредби, колективни трудови договори, арбитражни решения, обявени за общоприложими по съответния ред. В тази връзка считаме, че в посочените от Вас първа и трета хипотеза следва да се спазват изисквания на чл. 121а от КТ и (Наредба за командироването и изпращането), като условията на труд на командирования работник или служител не могат да са по-неблагоприятни от приетите за общоприложими в съответната държава, където се намира кораба. В тези случаи следва да се сключи допълнително споразумение с командирования работник или служител за изменение на трудовото му правоотношение за периода на командироването. Основание за сключване на допълнителното писмено споразумение и неговите реквизити са определени в чл. 2 от Наредбата за командироването и изпращането. Законодателството не поставя минимален период след който да са приложими изискванията за осигуряване на минималните условия на работа в приемащата държава, поради което намираме, че няма значение продължителността на командироването. Във втората хипотеза, при която трудът се полага на територията на държава, която не е членка на ЕС, страна по споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария би следвало работникът или служителят да бъде командирован съобразно изискванията на чл. 121 от КТ и Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина. В този случай между страните по трудовото правоотношение не се уговарят минимални условия на труд в съответната държава, а се дължат командировъчни пари съгласно чл. 215, ал. 1 от КТ, във връзка с НСКСЧ. Командироването в този случай се извършва с писмена заповед, която се издава от работодателя. Основание за издаване на заповедта за командироване и минимално изискуемото й съдържание са нормативно заложени в чл. 5 от НСКСЧ.нс

2017-11-25 12:55:21 - Бисер Кирилов
От Белгия ми изпращат формуляр Е 402 състоящ се от 4 страници ...изискват ми да го попълня ,но влизайки тук в сайта виждам че формуляра съдържа само три страници..откъде може да се изтегли 4-та страница ..

2017-12-08 11:24:15 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Кирилов, Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност в Европейския съюз. Съгласно Регламент 883/2004 обменът на информация между компетентните институции в държавите членки, относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност, се извършва изцяло по служебен път между компетентните институции на заинтересованите страни. От подадената от Вас информация се разбира, че сте получил формуляр E402 от компетентната белгийска институция. Същият следва да бъде попълнен от компетентната българска институция – в случая Агенцията за социално подпомагане. Ето защо е необходимо да се обърнете към АСП за съдействие. НА

2017-11-06 20:29:41 - Галя Галинова
Здравейте МТСП, Имам конкретно запитване към вас по моя казус. През есента на 1991г., родих син без да има баща (неизвестен). Днес, синът ми е 26 годишен продължава обучението си, учи дент. медицина. До настоящия момент, дори когато е бил ученик никога не съм получавала детски, нито соц. помощи като самотна майка, въпреки редовното му посещение на уч. занятия. Към тогавашния момент не съм била толкова "нуждаеща" за соц. помощи или детски. Към настоящия момент съм на заплата от 660 лв., а синът ми е редовна форма на обуч. няма как да работи и учи, а разходите по издръжката му за обуч. са доста над възможностите ми. При дете, което продължава обуч. не се ли получават детски надбавки по Евро. законодателство. Този е въпросът ми. И ако се получава или някаква соц. помощ то каква е процедурата.

2017-11-16 16:08:49 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Галинова, Моля да поставите въпроса си в рубриките „Подкрепа за детето и семейството“ и „Социални помощи“. МК/ Д ТПООУТ  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България