Категории:


Към категориите

2018-01-26 23:22:22 - Стойка Петкова
Здравейте, При изчисляване на размера на обезщетение за отглеждане на дете до 410 ден, взема ли се дохода, върху който е осигурявано лицето в Англия. Ако се взема дохода, какви документи се изискват за представяне в НОИ, които да изискаме от работодателя в Англия.

2018-05-03 11:41:07 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Петкова, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз (ЕС), вкл. Обединеното кралство, касаещи ползването на социални права, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009, уреждащ процедура по прилагането му. Посочените регламенти уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност, когато едно лице е живяло и/или работило (легално) в няколко държави членки. В случай, че имате право на парично обезщетение за бременност и раждане съгласно българското законодателство, за изчисляването на размера му се прилага разпоредбата на чл. 21, пар. 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004, според която компетентната институция на държавата членка, чието законодателство предвижда изчисляването на парични обезщетения да става въз основа на среден доход (какъвто е случаят по българското законодателство), или на средна осигурителна основа, определя такъв среден доход или средна осигурителна основа изключително въз основа на доходи, потвърдени за получени, или на прилаганата осигурителна основа през време на периодите, завършени съгласно посоченото законодателство. Предвид горното, при изчисляване на размера на обезщетението за бременност и раждане, когато компетентна държава е България, а компетентна институция – Националният осигурителен институт, и се прилага българското законодателство, среднодневното възнаграждение или среднодневният осигурителен доход се изчисляват при спазване на разпоредбите на чл. 21, пар. 2 от Регламент 883/2004. Това означава, че при прилагането на разпоредбата на чл. 49 от Кодекса за социално осигуряване и изчисляване на размера на обезщетението се вземат предвид само доходите, получавани от заинтересованото лице при последната му работа по трудово или служебно правоотношение съгласно българското законодателство. С други думи, ако придобиете право на обезщетение за бременност и раждане по българското законодателство размерът на обезщетението ще се изчислява на основание чл.49 КСО във вр. чл.21, пар.2 и 4 от Регламент 883/2004 само върху среднодневното брутно трудово възнаграждение за месеците осигуряване в България, предхождащи месеца на настъпване на временната неработостособност. НА

2018-01-20 19:19:38 - г-жа Куцева
От 1994 година лице се води на учет с диагноза. Решение на ТЕЛК И дата на инвалидизация 01.04.2005г. Когато е трета група няма право на пенсия. При втора група - социална пенсия. На лицето не е издаден документ за учене във висше учебно заведение, защото се води на учет през 2000г. ВЪПРОС: Защо не може да се смени датата на инвалидизация от датата, когато лицето се води на учет и всъщност е инвалид от тогава?! ВТОРИ ВЪПРОС: Значи ли Това, че когато трябва да учи и да работи е инвалид, а когато става въпрос за пенсия нещата се променят, това не е ли дискриминация?!

2018-02-01 17:13:06 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Куцева, по първия въпрос, свързан с медицинската експертиза, следва да се обрънете към Министерство на здравеопазването. В случай че сте недоволна от определените в експертното решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, дата на инвалидизиране и др., следва да имате предвид че органът, пред който се обжалват експертните решения, постановени от ТЕЛК на територията на цялата страна, е Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). Във връзка с втория въпрос, относно правото на пенсия на лицата с увреждания, причинени от общи заболявания, Ви уведомяваме, че в Кодекса за социално осигуряване (КСО) са предвидени няколко възможности за пенсионирането им. Условието, което законодателството поставя по отношение на пенсиите, свързани с трудовата дейност, каквато е пенсията за инвалидност поради общо заболяване, е наличието на определен осигурителен стаж, чиято продължителност е свързана с възрастта на осигуреното лице към момента на инвалидизиране. По реда на чл. 74, ал. 1-2 от КСО осигурените придобиват право на такава пенсия, ако са загубили работоспособността си и имат осигурителен стаж, придобит до датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа - до датата на заявлението за отпускане на пенсия, както следва: 1) до 20-годишна възраст и за слепите по рождение и на ослепелите преди постъпването им на работа - независимо от продължителността на осигурителния стаж; 2) до 25-годишна възраст - 1 година; 3) до 30-годишна възраст - 3 години; 4) над 30-годишна възраст - 5 години, като една трета от осигурителния стаж по т. 2, 3 и 4 трябва да е действителен. С чл. 74, ал. 3 КСО е уредена възможността инвалидите по рождение и инвалидите с придобита инвалидност до постъпване на работа да се пенсионират за инвалидност поради общо заболяване при 1 година действителен осигурителен стаж. Понятието „осигурено лице“ е дефинирано с § 1, ал. 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби (ДР) на КСО. Най-общо това е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на осигуряване и за което са внесени или дължими осигурителни вноски. Легално определение за „действителен стаж“ е дадено с § 1, ал. 1, т. 12 от ДР на КСО, като това е действително изслуженото време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, както и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски. Изискването за наличие на една трета действителен осигурителен стаж не е въведено за лицата, които са се инвалидизирали до 20-годишна възраст, и за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпването им на работа, но при всички случаи, за да придобият право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване по чл. 74 от КСО, тези лица следва да имат качеството на „осигурени лица“, т.е. да са започнали трудова дейност, за която подлежат на осигуряване и са внесени или дължими осигурителни вноски. С въвеждането на изискването за действителен стаж от 01.01.2015 г. законодателят преустанови възможността за придобиване право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване от лица, на които е зачетен само осигурителен стаж по силата на някои изрични разпоредби, без реално да е упражнявана трудова дейност. Не се изисква наличие на какъвто и да е осигурителен стаж за придобиване право на социална пенсия за инвалидност, тъй като този вид пенсия не е свързан с трудовата дейност. Съгласно чл. 90а, ал. 1 от КСО за придобиване право на тази пенсия е необходимо лицата да са навършили 16-годишна възраст и да имат определена от ТЕЛК/НЕЛК трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто (тъй наречената от Вас втора група). ВН

2018-01-07 08:57:24 - Стефка Константинова
Много пъти задавах въпрос имам ли право на пенсия от Кипър, където съм работила с договор.Писах и до сайтове, които сте посочили- конкретен отговор не получих. Интересува ме освен навършените 65 год. , която е възрастта за пенсиониране в Кипър, колко трудов стаж трябва да имам , за да получавам някаква пенсия и оттам. Моля , отговорете ми !

2018-02-19 10:14:41 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Константинова, Както сме отбелязали в предишен наш отговор, за информация по отношение на условията за придобиване на пенсия по кипърското законодателство (изискуем осигурителен стаж, законоустановена възраст за пенсиониране и др.) е необходимо да се обърнете към съответната компетентна институция в Кипър. По данни от системата на Европейския съюз за взаимно информиране за социалната закрила (MISSOC) условията в кипърското законодателство за получаване на пенсия за възраст за 2017 г. са навършена възраст 65 години и придобит осигурителен стаж най-малко 780 седмици преди достигане на пенсионната възраст. Подчертаваме, че тази информация е неофициална и не може да Ви послужи пред никоя институция. Съветваме Ви да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в България като посочите, че имате осигурителни периоди в Кипър и желаете отпускане на пенсия при условията на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Компетентните институции на двете държави ще обменят информация по служебен път и всяка една ще потвърди „своите“ осигурителни периоди. След това се извършва сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия, като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени съгласно нейното законодателство. Институцията, в която сте подали заявлението (институцията на държавата, в която пребивавате) ще ви изпрати обобщение на тези решения от държавите, в които сте работил, под формата на преносим документ P1. Чрез това обобщение ще се информирате относно това как институциите са третирали различните периоди на осигуряване и това ще Ви позволи да поискате преразглеждане на дадено национално решение, когато сметнете, че то накърнява Вашите права. НА

2018-01-02 15:50:54 - ALEKSIEVA VESNA
Zdraveite , ot kade da namerja aneksa kam formuljar e 402 na balgarski ezik ?Merci !

2018-02-19 10:12:11 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Алексиева, Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност в Европейския съюз. В случай, че сте получили формуляр Е402 от институция на държава членка, за да го попълните, бихме искали да отбележим, че въпросните формуляри са предназначени за удостоверение на факти необходими за ползване на права по горепосочените регламенти. Ето защо те не се попълват, пренасят и удостоверяват от частни лица. С оглед на това, че тези формуляри се попълват и разменят само между институциите на държавите членки, Ви съветваме да се обърнете за съдействие към компетентната българска институция – в случая Агенцията за социално подпомагане. НА

2017-12-19 17:47:59 - Мария Петришка
Здравейте, живея и работя в Словения ,може ли да се прехвърли трудовият ми стаж от България в Словения за да го представя пред работодателя си и какво трябва да направя.

2018-02-19 10:04:24 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Петришка, За отговор на поставения от Вас въпрос е необходимо да се обърнете към компетентната словенска институция. Министерството на труда и социалната политика не разполага с търсената от Вас информация, тъй като тя засяга разпоредбите на законодателството на Словения. В случай, че желаете да „прехвърлите“ трудовия си стаж от Словения в България бихме искали да отбележим следното: Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За целта, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от НТКТС, се подава заявление до работодателя, към което се прилага акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените документи следва да бъдат върнати на лицето, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. НА

2017-12-13 14:18:02 - Десислава Станева
Работя в Англия с посредничеството на българска фирма.От заплатата ми удържат данък и социални осигуровки.Мога ли да си възстановя в България удържания данък/без социалните осигуровки/и ако да къде?Стажът придобит в Англия зачита ли са трудов стаж по българското законодателство

2018-02-12 12:50:54 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Станева, За отговор на поставения от Вас въпрос относно данъчните задължения следва да се обърнете към Националната агенция за приходите. Относно възможността за зачитане на стаж, положен в чужбина, като трудов по българското законодателство, бихме искали да отбележим следното: По смисъла на българското законодателство трудов стаж е времето, през което работникът/служителят е работил по трудово правоотношение. Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението (чл. 351 от Кодекса на труда – КТ) За да бъде зачетен положеният от Вас трудов стаж в някоя от горепосочените страни (сред които е и Обединеното кралство) от сегашния Ви работодател, следва да подадете заявление до него, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените документи следва да бъдат върнати на лицето, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. В случай обаче, че въпросът Ви е свързан с признаването в България на положен в чужбина осигурителен стаж, Ви информираме, че за осигурителен стаж по българското законодателство се зачита времето, специално посочено като такова от Кодекса за социално осигуряване, и този стаж има значение при определяне на правата от държавното обществено осигуряване. В допълнение на това, за целите на определяне на права от сферата на социалната сигурност, се зачитат и чужди осигурителни периоди въз основа на правото на Европейския съюз (Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане) или на действащите двустранни договори за социална сигурност, които предвиждат сумиране и зачитане на такива периоди, придобити по чуждото законодателство. Тъй като Обединеното кралство е държава – членка на Европейския съюз, в отношенията й с България се прилагат разпоредбите на горепосочените регламенти. Техните разпоредби предвиждат обменът на информация между компетентните институции в държавите относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност да се извършва изцяло по служебен път. Ето защо, при настъпване на съответния осигурен социален риск е необходимо да посочите на съответната компетентна институция в държавата, в която живеете към момента на подаване на заявлението за ползване на тези права, че имате осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС или държави, с които има действащ двустранен договор за социална сигурност. Впоследствие осигурителните Ви периоди ще бъдат потвърдени служебно от компетентните институции, посредством специално създадени и утвърдени за целта формуляри. Затова и не е необходимо да предприемате действия за зачитане на осигурителните Ви периоди, като те ще бъдат служебно потвърдени от компетентните институции при подаване на заявление за ползване на определен вид обезщетение от материалния обхват на Регламент (ЕО) 883/2004 или на съответния двустранен договор за социална сигурност. НА

2017-12-11 14:57:31 - Nedret Syuleyman
Аз съм български гражданин, който от 4 г. работи в Германия. Тази година подадох необходимите документи за получаване на детски за сина си - 16 г. След 6 мес. от Фамилиенкаса в германия са ми изпратили да попълня и изпратя формуляр Е 401, за да ми отпуснат детски помощи за сина ми, който учи в Бг. Как мога да го направя?

2017-12-29 12:06:00 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност в Европейския съюз. Съгласно Регламент 883/2004 обменът на информация между компетентните институции в държавите членки, относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност, се извършва изцяло по служебен път между компетентните институции на заинтересованите страни. От подадената от Вас информация се разбира, че сте получил формуляр E401 от компетентната немска институция. Същият следва да бъде попълнен от компетентната българска институция – в случая Агенцията за социално подпомагане. Ето защо е необходимо да се обърнете към АСП за съдействие. НА

2017-12-02 18:55:02 - Галя Борисова Чалъмова
Здравейте! Дружество с предмет на дейност доставка, монтаж и обслужване на различни видове речно, морско и позициониращо оборудване командирова свои служители от сервизен отдел /с които е в трудови правоотношения/ на борда на кораби, с цел осъществяване на услуги по монтаж, инсталиране, ремонт, настройка и поддръжка на предлаганите продукти . Във връзка с Директива 96/71/ЕО, чл.121 а от КТ и Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги Ви моля за вашето становище командироването на служителите попада ли в разпоредбите на предоставяне на услуги в страни от ЕС в следните три случая: 1. Извършване на горепосочените услуги, въз основа на сключен договор на дружеството с друго българско дружество или фирма от трета страна / извън ЕС/ с фактическо предоставяне на услугата на борда на речни и морски кораби с местоположение на територията на друга държава-членка на ЕС? 2. Извършване на горепосочените услуги, въз основа на сключен договор на дружеството с фирма от друга държава - членка на Европейския съюз с фактическо предоставяне на услугата на борда на речни и морски кораби с местоположение на територията на България или трета страна /извън ЕС/? 3. Извършване на горепосочените услуги, въз основа на сключен договор на дружеството с фирма от ЕС с фактическо предоставяне на услугата на борда на речни и морски кораби с местоположение на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария? Необходимо ли е да се сключат допълнителни споразумения към трудовите договори и да се осигурява минимално трудово възнаграждение или минимална ставка на заплащане, установена за същата или за сходна работа в приемащата държава? От значение ли е продължителността на командировката с оглед осигуряване на същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава?Благодаря!

2017-12-12 13:35:05 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Чалъмова, В описаните от Вас хипотези, безспорно се твърди, че работника или служителя се командирова за предоставяне на конкретна услуга, свързана с доставка, монтаж и обслужване на различни видове речно, морско и позициониращо оборудване на кораби, които се намират на територията на друга държава. Когато командироването е за предоставяне на услуги по договор сключен между работодателя и ползвателя на услугите и работата се извършва на територията на държава-членка на ЕС, страна по споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария е приложима хипотезата на чл. 121а, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Кодекса на труда (КТ). В този случай, съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (Наредба за командироването и изпращането), условията на труд, които трябва да се договорят от работодателя не могат да са по-неблагоприятни за работника или служителя от условията, установени в приемащата държава със законови, подзаконови или административни разпоредби, колективни трудови договори, арбитражни решения, обявени за общоприложими по съответния ред. В тази връзка считаме, че в посочените от Вас първа и трета хипотеза следва да се спазват изисквания на чл. 121а от КТ и (Наредба за командироването и изпращането), като условията на труд на командирования работник или служител не могат да са по-неблагоприятни от приетите за общоприложими в съответната държава, където се намира кораба. В тези случаи следва да се сключи допълнително споразумение с командирования работник или служител за изменение на трудовото му правоотношение за периода на командироването. Основание за сключване на допълнителното писмено споразумение и неговите реквизити са определени в чл. 2 от Наредбата за командироването и изпращането. Законодателството не поставя минимален период след който да са приложими изискванията за осигуряване на минималните условия на работа в приемащата държава, поради което намираме, че няма значение продължителността на командироването. Във втората хипотеза, при която трудът се полага на територията на държава, която не е членка на ЕС, страна по споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария би следвало работникът или служителят да бъде командирован съобразно изискванията на чл. 121 от КТ и Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина. В този случай между страните по трудовото правоотношение не се уговарят минимални условия на труд в съответната държава, а се дължат командировъчни пари съгласно чл. 215, ал. 1 от КТ, във връзка с НСКСЧ. Командироването в този случай се извършва с писмена заповед, която се издава от работодателя. Основание за издаване на заповедта за командироване и минимално изискуемото й съдържание са нормативно заложени в чл. 5 от НСКСЧ.нс

2017-11-25 12:55:21 - Бисер Кирилов
От Белгия ми изпращат формуляр Е 402 състоящ се от 4 страници ...изискват ми да го попълня ,но влизайки тук в сайта виждам че формуляра съдържа само три страници..откъде може да се изтегли 4-та страница ..

2017-12-08 11:24:15 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Кирилов, Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност в Европейския съюз. Съгласно Регламент 883/2004 обменът на информация между компетентните институции в държавите членки, относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност, се извършва изцяло по служебен път между компетентните институции на заинтересованите страни. От подадената от Вас информация се разбира, че сте получил формуляр E402 от компетентната белгийска институция. Същият следва да бъде попълнен от компетентната българска институция – в случая Агенцията за социално подпомагане. Ето защо е необходимо да се обърнете към АСП за съдействие. НА

2017-11-06 20:29:41 - Галя Галинова
Здравейте МТСП, Имам конкретно запитване към вас по моя казус. През есента на 1991г., родих син без да има баща (неизвестен). Днес, синът ми е 26 годишен продължава обучението си, учи дент. медицина. До настоящия момент, дори когато е бил ученик никога не съм получавала детски, нито соц. помощи като самотна майка, въпреки редовното му посещение на уч. занятия. Към тогавашния момент не съм била толкова "нуждаеща" за соц. помощи или детски. Към настоящия момент съм на заплата от 660 лв., а синът ми е редовна форма на обуч. няма как да работи и учи, а разходите по издръжката му за обуч. са доста над възможностите ми. При дете, което продължава обуч. не се ли получават детски надбавки по Евро. законодателство. Този е въпросът ми. И ако се получава или някаква соц. помощ то каква е процедурата.

2017-11-16 16:08:49 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Галинова, Моля да поставите въпроса си в рубриките „Подкрепа за детето и семейството“ и „Социални помощи“. МК/ Д ТПООУТ

2017-11-05 18:05:43 - Иваничка Цанева
Здравейте! Дружество с предмет на дейност доставка, монтаж и обслужване на различни видове речно, морско и позициониращо оборудване командирова свои служители от сервизен отдел /с които е в трудови правоотношения/ на борда на кораби, с цел осъществяване на услуги по монтаж, инсталиране, ремонт, настройка и поддръжка на предлаганите продукти . Във връзка с Директива 96/71/ЕО, чл.121 а от КТ и Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги Ви моля за вашето становище командироването на служителите попада ли в разпоредбите на предоставяне на услуги в страни от ЕС в следните три случая: 1. Извършване на горепосочените услуги, въз основа на сключен договор на дружеството с друго българско дружество или фирма от трета страна / извън ЕС/ с фактическо предоставяне на услугата на борда на речни и морски кораби с местоположение на територията на друга държава-членка на ЕС? 2. Извършване на горепосочените услуги, въз основа на сключен договор на дружеството с фирма от друга държава - членка на Европейския съюз с фактическо предоставяне на услугата на борда на речни и морски кораби с местоположение на територията на България или трета страна /извън ЕС/? 3. Извършване на горепосочените услуги, въз основа на сключен договор на дружеството с фирма от ЕС с фактическо предоставяне на услугата на борда на речни и морски кораби с местоположение на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария? Необходимо ли е да се сключат допълнителни споразумения към трудовите договори и да се осигурява минимално трудово възнаграждение или минимална ставка на заплащане, установена за същата или за сходна работа в приемащата държава? От значение ли е продължителността на командировката с оглед осигуряване на същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава?Благодаря!

2017-11-29 14:15:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Цанева, В описаните от Вас хипотези, безспорно се твърди, че работника или служителя се командирова за предоставяне на конкретна услуга, свързана с доставка, монтаж и обслужване на различни видове речно, морско и позициониращо оборудване на кораби, които се намират на територията на друга държава. Когато командироването е за предоставяне на услуги по договор сключен между работодателя и ползвателя на услугите и работата се извършва на територията на държава-членка на ЕС, страна по споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария е приложима хипотезата на чл. 121а, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Кодекса на труда (КТ). В този случай, съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (Наредба за командироването и изпращането), условията на труд, които трябва да се договорят от работодателя не могат да са по-неблагоприятни за работника или служителя от условията, установени в приемащата държава със законови, подзаконови или административни разпоредби, колективни трудови договори, арбитражни решения, обявени за общоприложими по съответния ред. В тази връзка считаме, че в посочените от Вас първа и трета хипотеза следва да се спазват изисквания на чл. 121а от КТ и (Наредба за командироването и изпращането), като условията на труд на командирования работник или служител не могат да са по-неблагоприятни от приетите за общоприложими в съответната държава, където се намира кораба. В тези случаи следва да се сключи допълнително споразумение с командирования работник или служител за изменение на трудовото му правоотношение за периода на командироването. Основание за сключване на допълнителното писмено споразумение и неговите реквизити са определени в чл. 2 от Наредбата за командироването и изпращането. Законодателството не поставя минимален период след който да са приложими изискванията за осигуряване на минималните условия на работа в приемащата държава, поради което намираме, че няма значение продължителността на командироването. Във втората хипотеза, при която трудът се полага на територията на държава, която не е членка на ЕС, страна по споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария би следвало работникът или служителят да бъде командирован съобразно изискванията на чл. 121 от КТ и Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина. В този случай между страните по трудовото правоотношение не се уговарят минимални условия на труд в съответната държава, а се дължат командировъчни пари съгласно чл. 215, ал. 1 от КТ, във връзка с НСКСЧ. Командироването в този случай се извършва с писмена заповед, която се издава от работодателя. Основание за издаване на заповедта за командироване и минимално изискуемото й съдържание са нормативно заложени в чл. 5 от НСКСЧ.нс

2017-10-30 11:02:38 - Веселин Семерджиев
За периода юни 2014г.-12.2016 г. фирмата ми командирова 3-ма работника в Белгия с валидни А1 удостоверения за извършване на услуга по сключен договор с местен контрагент. За този период фирмата ми била ли е длъжна освен заплатата за месеца, изчислена по ставката на час според Колктивен договор за сектор строителство в Белгия да изплаща и командировъчни на лицата под формата на пътни, дневни и квартирни пари според българското законодателство?Българските данъчни власти и Инспекцията по труда ще наложат ли снкция при евентуална проверка,ако се установи,че фирмата не е изплащала командировъчни на работниците под никаква форма за този период? Предварително благодарим за съдействието!

2017-11-29 14:14:40 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Семерджиев, Съгласно отменения с ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г. чл. 121, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) когато срокът на командироване в рамките на предоставяне на услуги в друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария е по-дълъг от 30 календарни дни, страните уговарят за срока на командировката поне същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава. Условията, по които страните следва да постигнат съгласие, се установяват с акт на Министерския съвет. Съгласно отменената със същият закон за изменение и допълнение на КТ ал. 5 на чл. 121 условията на заплащане в приемащата държава в случаите по ал. 3 и 4 не включват заплащането на пътни, дневни и квартирни пари по българското законодателство. Въпросът Ви се отнася за конкретни предпоставки за търсене на административнонаказателна отговорност, поради което може да Ви посъветваме да се обърнете към Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Националната агенция за приходите, които да предоставят отговор по компетентност на база на предварително изложени факти и обстоятелства.нс

2017-10-29 07:41:19 - Росица Йорданова
Имам отпусната вдовишка пенсия в Белгия, след като съпругът ми (белгийски гражданин) почина. Ще имам ли право на тази пенсия ако се прибера да живея за постоянно в БГ? Предварително благодаря за Вашия отговор!

2017-12-04 11:00:48 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Йорданова, От подадената от Вас информация разбираме, че Вие получаване наследствена пенсия в Белгия. Съгласно Регламент (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност наследствените пенсии подлежат на износ, т.е. може да бъдат изплащани в друга държава, поради което считаме, че следва тя да Ви бъде изплащана по лична банкова сметка и след завръщането Ви в България.. Бихме искали да отбележим, че в чл. 58 на Регламент (ЕО) 883/2004 е предвидена възможност за изплащане на т.нар. „добавка“ към пенсията, която може да се изплаща на лица, които живеят в държава, чийто стандарт на живот изисква пенсионно плащане над определен минимум, за да получат поне този минимален размер на пенсията. Ето защо, в случай че белгийската страна изплаща такава добавка към Вашата пенсия, няма да имате право да я получавате при завръщане в България. Съветваме Ви, за конкретна информация за Вашия случай, да се обърнете към съответната компетентна белгийска институция, изплащаща Вашата наследствена пенсия. НА

2017-10-25 16:22:44 - toni kostadinovski
hi id like to inform about the right of the foregrin pension and my rights as a bulgarian citizen,who will work in the uk,so if you like to send me a details about my social and pension sheme,will i be able to get pension in other country than bulgaia.how long should i work in the foren country so ill get some comepensation.thanks

2017-12-06 10:36:43 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТАДИНОВСКИ, Регламент 883/2004 за координация на системите за социална сигурност урежда ползването на правата от системите за социална сигурност, когато едно лице живее или работи (легално) в няколко държави-членки на ЕС. Пълен текст на Регламент 883/2004 може да се намери на електронната страница на МТСП – в рубриката „Социални права в ЕС” - http://www.mlsp.government.bg/bg/integration/agreements/indexn.htm. Правилата за координация по отношение на пенсиите за старост се съдържат в Дял І и Дял ІІІ, Глава 5 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета, за координация на системите за социална сигурност и Дял І, Глава 3, Дял ІІІ, Глава 4 от Регламент (ЕО) 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на процедура за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. За да ползвате конкретни социални права и да получите обезщетения, в случая пенсия, следва да посочите на компетентната институция в държавата, в която живеете към момента на подаване на съответното искане, че имате осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС. При достигане на пенсионна възраст и подаване на заявление, осигурителните периоди, придобити вследствие на трудова заетост, легално упражнена на територията на ЕС ( в случая - Англия) се сумират, като всяка държава-членка потвърждава „своите” осигурителните периоди (т.е. тези периоди, които са регистрирани по нейното законодателство и имат правно значение по това законодателство) и изплаща пенсия, изчислена съгласно съответния/те период/и на осигуряване. Следва да имате предвид, че потвърждаването на осигурителните периоди по Регламента се осъществява само по служебен път. ЕС

2017-10-25 13:47:53 - Мирослав Илиеж
Здравейте! Искам да знам може ли да се прехвърли осигурителен стаж от страна кяото не е член на ЕС в Бъларската осигурителна система. Човека е от Куба и ще живее и работи в България. благодаря

2017-12-06 10:36:10 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Илиеж, Към днешна дата между Република България и Куба не съществува двустранен договор в сферата на социалната сигурност. Липсата на установени отношения между двете държави в областта на социалната сигурност не позволява придобитите на територията на Куба осигурителни периоди да бъдат взети предвид като осигурителен стаж при пенсиониране от Националния осигурителен институт в Република България. Същото важи и при обратната хипотеза – българските периоди на осигуряване не се вземат предвид за ползване на осигурителни права в Куба. По отношение на трудовия стаж, съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, е предвидена възможност за зачитане на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството само на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. В тази връзка не е възможно придобитият в Куба стаж да се зачете и за трудов по българското законодателство. ЕС

2017-10-21 19:13:44 - Ивайло Бачийски
Съпругата ми от Бразилия е бременна ако бебето се роди в България какви са привилегийте и помощ от правителството които тя и детето ще имат

2017-12-05 11:46:43 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Бачийски, За да има право на обезщетения за майчинство по българското законодателство, съпругата Ви следва да работи и да се осигурява в България. Съгласно разпоредбата на чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за придобиване право на обезщетение за бременност и раждане е необходимо лицата да са осигурени за общо заболяване и майчинство (т.е. да работят по трудово, служебно или друго правоотношение) 12 месеца. Право на този вид парично обезщетение майката има за срок от 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането (чл. 50, ал.1 от КСО). След изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката (осиновителката) се изплаща месечно парично обезщетение в размер определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (чл. 53, ал. 1 от КСО). За конкретна информация относно отпускането на обезщетението за бременност и раждане, както и обезщетението за гледане на малко дете следва да се обърнете към Националния осигурителен институт. Ако съпругата Ви не е осигурена по българското законодателство следва да се обърнете към Агенцията за социално подпомагане, за да получите информация на какви помощи би имала право по Закона за семейни помощи за деца, ако роди в България. МХ/ТПООУТ

2017-10-20 14:04:06 - Стефка Динева
Има ли основание работодател да признае трудов стаж на служител въз основа на представена справка от немски пенсионно-осигурителен фонд, отнасящ се за периода 1999-2007 г. при положение, че няма указан сумиран период в осигуряване, а само посочени суми за отделни периоди, някои от които са само за 1 ден? И в периода не членуваме в ЕС.

2018-02-19 13:31:15 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Динева, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За целта, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от НТКТС, се подава заявление до работодателя, към което се прилага акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените документи следва да бъдат върнати на лицето, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Отбелязваме, че няма пречка периоди за заетост, положени преди влизането на България в Европейския съюз, да бъдат взети предвид за ползване на социални или трудови права по българското законодателство. НА

2017-10-20 10:53:41 - Мария Петрова
Къде се издава документ, че за децата не се получават детски надбавки в България? Същият е нужен за представяне в Германия

2017-11-16 16:05:39 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Петрова, Поставеният въпрос е от компетентността на Агенцията за социално подпомагане (АСП). За повече информация се обърнете към АСП. МК/Д ТПООУТ

2017-10-18 12:07:05 - Атанас Ехленов
Имам трудов стаж положен в Република Албания.Чрез НОИ Смолян подадох необходимите документи за отпускането на албанска пенсия но от там ми отговориха ,че между Република България и Албания няма сключено двустранно споразумение в областта на социалното осигуряване. Така ли е и имам ли право на албанска пенсия.В България съм пенсионер.Благодаря Ви.

2017-10-31 15:03:40 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Ехленов, В областта на социалната сигурност, в отношенията между Република България и Албания се прилага Спогодбата по държавното обществено осигуряване между НР България и НР Албания. Тя е ратифицирана от Президиума на Народното събрание на Народна република България на 18.04.1953г. и от Президиума на Народното събрание на Народна република Албания на 20.11.1952г. Размяната на ратификационните документи е извършена в София на 30.04.1953 г. и е в сила от 1.05.1953г. Пълният текст на спогодбата може да намерите на следният ел. адрес на страницата на Министерство на труда и социалната политика - https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=267&lang= Дали отговаряте на условията за придобиване на право на пенсия по албанското законодателство, могат да се произнесат само албанските компетентни органи и институции. ЕС

2017-10-17 23:00:25 - гергана павлова
Съпругът ми е пенсионер по болест втора група от 2014г,има 28г трудов стаж и получи от 1юли около 5лв увеличение на пенсията си,която стана 256лв,при сегашното увеличение на пенсийте няма никакво увеличение,трябва ли да има увеличение и къде да попитаме за да го получи.

2017-11-27 17:12:31 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Павлова, От 01.10.2017 г. се промени само минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст (по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване - КСО), който стана 200 лв., което доведе и до повишаване на минималния размер на останалите пенсии за трудова дейност. Съгласно чл. 75, ал. 4, т. 1-3 КСО минималният размер на пенсията за инвалидност поради общо заболяване е, както следва: за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто - 115 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1; за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто - 105 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1; за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто - 85 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1. В случай че, имате нужда от допълнителна информация се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, в което е отпусната пенсията. МК/Д ТПООУТ  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България