Категории:


Към категориите

2017-11-05 18:05:43 - Иваничка Цанева
Здравейте! Дружество с предмет на дейност доставка, монтаж и обслужване на различни видове речно, морско и позициониращо оборудване командирова свои служители от сервизен отдел /с които е в трудови правоотношения/ на борда на кораби, с цел осъществяване на услуги по монтаж, инсталиране, ремонт, настройка и поддръжка на предлаганите продукти . Във връзка с Директива 96/71/ЕО, чл.121 а от КТ и Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги Ви моля за вашето становище командироването на служителите попада ли в разпоредбите на предоставяне на услуги в страни от ЕС в следните три случая: 1. Извършване на горепосочените услуги, въз основа на сключен договор на дружеството с друго българско дружество или фирма от трета страна / извън ЕС/ с фактическо предоставяне на услугата на борда на речни и морски кораби с местоположение на територията на друга държава-членка на ЕС? 2. Извършване на горепосочените услуги, въз основа на сключен договор на дружеството с фирма от друга държава - членка на Европейския съюз с фактическо предоставяне на услугата на борда на речни и морски кораби с местоположение на територията на България или трета страна /извън ЕС/? 3. Извършване на горепосочените услуги, въз основа на сключен договор на дружеството с фирма от ЕС с фактическо предоставяне на услугата на борда на речни и морски кораби с местоположение на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария? Необходимо ли е да се сключат допълнителни споразумения към трудовите договори и да се осигурява минимално трудово възнаграждение или минимална ставка на заплащане, установена за същата или за сходна работа в приемащата държава? От значение ли е продължителността на командировката с оглед осигуряване на същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава?Благодаря!

2017-11-29 14:15:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Цанева, В описаните от Вас хипотези, безспорно се твърди, че работника или служителя се командирова за предоставяне на конкретна услуга, свързана с доставка, монтаж и обслужване на различни видове речно, морско и позициониращо оборудване на кораби, които се намират на територията на друга държава. Когато командироването е за предоставяне на услуги по договор сключен между работодателя и ползвателя на услугите и работата се извършва на територията на държава-членка на ЕС, страна по споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария е приложима хипотезата на чл. 121а, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Кодекса на труда (КТ). В този случай, съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (Наредба за командироването и изпращането), условията на труд, които трябва да се договорят от работодателя не могат да са по-неблагоприятни за работника или служителя от условията, установени в приемащата държава със законови, подзаконови или административни разпоредби, колективни трудови договори, арбитражни решения, обявени за общоприложими по съответния ред. В тази връзка считаме, че в посочените от Вас първа и трета хипотеза следва да се спазват изисквания на чл. 121а от КТ и (Наредба за командироването и изпращането), като условията на труд на командирования работник или служител не могат да са по-неблагоприятни от приетите за общоприложими в съответната държава, където се намира кораба. В тези случаи следва да се сключи допълнително споразумение с командирования работник или служител за изменение на трудовото му правоотношение за периода на командироването. Основание за сключване на допълнителното писмено споразумение и неговите реквизити са определени в чл. 2 от Наредбата за командироването и изпращането. Законодателството не поставя минимален период след който да са приложими изискванията за осигуряване на минималните условия на работа в приемащата държава, поради което намираме, че няма значение продължителността на командироването. Във втората хипотеза, при която трудът се полага на територията на държава, която не е членка на ЕС, страна по споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария би следвало работникът или служителят да бъде командирован съобразно изискванията на чл. 121 от КТ и Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина. В този случай между страните по трудовото правоотношение не се уговарят минимални условия на труд в съответната държава, а се дължат командировъчни пари съгласно чл. 215, ал. 1 от КТ, във връзка с НСКСЧ. Командироването в този случай се извършва с писмена заповед, която се издава от работодателя. Основание за издаване на заповедта за командироване и минимално изискуемото й съдържание са нормативно заложени в чл. 5 от НСКСЧ.нс

2017-10-30 11:02:38 - Веселин Семерджиев
За периода юни 2014г.-12.2016 г. фирмата ми командирова 3-ма работника в Белгия с валидни А1 удостоверения за извършване на услуга по сключен договор с местен контрагент. За този период фирмата ми била ли е длъжна освен заплатата за месеца, изчислена по ставката на час според Колктивен договор за сектор строителство в Белгия да изплаща и командировъчни на лицата под формата на пътни, дневни и квартирни пари според българското законодателство?Българските данъчни власти и Инспекцията по труда ще наложат ли снкция при евентуална проверка,ако се установи,че фирмата не е изплащала командировъчни на работниците под никаква форма за този период? Предварително благодарим за съдействието!

2017-11-29 14:14:40 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Семерджиев, Съгласно отменения с ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г. чл. 121, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) когато срокът на командироване в рамките на предоставяне на услуги в друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария е по-дълъг от 30 календарни дни, страните уговарят за срока на командировката поне същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава. Условията, по които страните следва да постигнат съгласие, се установяват с акт на Министерския съвет. Съгласно отменената със същият закон за изменение и допълнение на КТ ал. 5 на чл. 121 условията на заплащане в приемащата държава в случаите по ал. 3 и 4 не включват заплащането на пътни, дневни и квартирни пари по българското законодателство. Въпросът Ви се отнася за конкретни предпоставки за търсене на административнонаказателна отговорност, поради което може да Ви посъветваме да се обърнете към Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Националната агенция за приходите, които да предоставят отговор по компетентност на база на предварително изложени факти и обстоятелства.нс

2017-10-29 07:41:19 - Росица Йорданова
Имам отпусната вдовишка пенсия в Белгия, след като съпругът ми (белгийски гражданин) почина. Ще имам ли право на тази пенсия ако се прибера да живея за постоянно в БГ? Предварително благодаря за Вашия отговор!

2017-12-04 11:00:48 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Йорданова, От подадената от Вас информация разбираме, че Вие получаване наследствена пенсия в Белгия. Съгласно Регламент (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност наследствените пенсии подлежат на износ, т.е. може да бъдат изплащани в друга държава, поради което считаме, че следва тя да Ви бъде изплащана по лична банкова сметка и след завръщането Ви в България.. Бихме искали да отбележим, че в чл. 58 на Регламент (ЕО) 883/2004 е предвидена възможност за изплащане на т.нар. „добавка“ към пенсията, която може да се изплаща на лица, които живеят в държава, чийто стандарт на живот изисква пенсионно плащане над определен минимум, за да получат поне този минимален размер на пенсията. Ето защо, в случай че белгийската страна изплаща такава добавка към Вашата пенсия, няма да имате право да я получавате при завръщане в България. Съветваме Ви, за конкретна информация за Вашия случай, да се обърнете към съответната компетентна белгийска институция, изплащаща Вашата наследствена пенсия. НА

2017-10-25 16:22:44 - toni kostadinovski
hi id like to inform about the right of the foregrin pension and my rights as a bulgarian citizen,who will work in the uk,so if you like to send me a details about my social and pension sheme,will i be able to get pension in other country than bulgaia.how long should i work in the foren country so ill get some comepensation.thanks

2017-12-06 10:36:43 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТАДИНОВСКИ, Регламент 883/2004 за координация на системите за социална сигурност урежда ползването на правата от системите за социална сигурност, когато едно лице живее или работи (легално) в няколко държави-членки на ЕС. Пълен текст на Регламент 883/2004 може да се намери на електронната страница на МТСП – в рубриката „Социални права в ЕС” - http://www.mlsp.government.bg/bg/integration/agreements/indexn.htm. Правилата за координация по отношение на пенсиите за старост се съдържат в Дял І и Дял ІІІ, Глава 5 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета, за координация на системите за социална сигурност и Дял І, Глава 3, Дял ІІІ, Глава 4 от Регламент (ЕО) 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на процедура за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. За да ползвате конкретни социални права и да получите обезщетения, в случая пенсия, следва да посочите на компетентната институция в държавата, в която живеете към момента на подаване на съответното искане, че имате осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС. При достигане на пенсионна възраст и подаване на заявление, осигурителните периоди, придобити вследствие на трудова заетост, легално упражнена на територията на ЕС ( в случая - Англия) се сумират, като всяка държава-членка потвърждава „своите” осигурителните периоди (т.е. тези периоди, които са регистрирани по нейното законодателство и имат правно значение по това законодателство) и изплаща пенсия, изчислена съгласно съответния/те период/и на осигуряване. Следва да имате предвид, че потвърждаването на осигурителните периоди по Регламента се осъществява само по служебен път. ЕС

2017-10-25 13:47:53 - Мирослав Илиеж
Здравейте! Искам да знам може ли да се прехвърли осигурителен стаж от страна кяото не е член на ЕС в Бъларската осигурителна система. Човека е от Куба и ще живее и работи в България. благодаря

2017-12-06 10:36:10 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Илиеж, Към днешна дата между Република България и Куба не съществува двустранен договор в сферата на социалната сигурност. Липсата на установени отношения между двете държави в областта на социалната сигурност не позволява придобитите на територията на Куба осигурителни периоди да бъдат взети предвид като осигурителен стаж при пенсиониране от Националния осигурителен институт в Република България. Същото важи и при обратната хипотеза – българските периоди на осигуряване не се вземат предвид за ползване на осигурителни права в Куба. По отношение на трудовия стаж, съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, е предвидена възможност за зачитане на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството само на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. В тази връзка не е възможно придобитият в Куба стаж да се зачете и за трудов по българското законодателство. ЕС

2017-10-21 19:13:44 - Ивайло Бачийски
Съпругата ми от Бразилия е бременна ако бебето се роди в България какви са привилегийте и помощ от правителството които тя и детето ще имат

2017-12-05 11:46:43 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Бачийски, За да има право на обезщетения за майчинство по българското законодателство, съпругата Ви следва да работи и да се осигурява в България. Съгласно разпоредбата на чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за придобиване право на обезщетение за бременност и раждане е необходимо лицата да са осигурени за общо заболяване и майчинство (т.е. да работят по трудово, служебно или друго правоотношение) 12 месеца. Право на този вид парично обезщетение майката има за срок от 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането (чл. 50, ал.1 от КСО). След изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката (осиновителката) се изплаща месечно парично обезщетение в размер определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (чл. 53, ал. 1 от КСО). За конкретна информация относно отпускането на обезщетението за бременност и раждане, както и обезщетението за гледане на малко дете следва да се обърнете към Националния осигурителен институт. Ако съпругата Ви не е осигурена по българското законодателство следва да се обърнете към Агенцията за социално подпомагане, за да получите информация на какви помощи би имала право по Закона за семейни помощи за деца, ако роди в България. МХ/ТПООУТ

2017-10-20 14:04:06 - Стефка Динева
Има ли основание работодател да признае трудов стаж на служител въз основа на представена справка от немски пенсионно-осигурителен фонд, отнасящ се за периода 1999-2007 г. при положение, че няма указан сумиран период в осигуряване, а само посочени суми за отделни периоди, някои от които са само за 1 ден? И в периода не членуваме в ЕС.

2018-02-19 13:31:15 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Динева, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За целта, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от НТКТС, се подава заявление до работодателя, към което се прилага акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените документи следва да бъдат върнати на лицето, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Отбелязваме, че няма пречка периоди за заетост, положени преди влизането на България в Европейския съюз, да бъдат взети предвид за ползване на социални или трудови права по българското законодателство. НА

2017-10-20 10:53:41 - Мария Петрова
Къде се издава документ, че за децата не се получават детски надбавки в България? Същият е нужен за представяне в Германия

2017-11-16 16:05:39 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Петрова, Поставеният въпрос е от компетентността на Агенцията за социално подпомагане (АСП). За повече информация се обърнете към АСП. МК/Д ТПООУТ

2017-10-18 12:07:05 - Атанас Ехленов
Имам трудов стаж положен в Република Албания.Чрез НОИ Смолян подадох необходимите документи за отпускането на албанска пенсия но от там ми отговориха ,че между Република България и Албания няма сключено двустранно споразумение в областта на социалното осигуряване. Така ли е и имам ли право на албанска пенсия.В България съм пенсионер.Благодаря Ви.

2017-10-31 15:03:40 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Ехленов, В областта на социалната сигурност, в отношенията между Република България и Албания се прилага Спогодбата по държавното обществено осигуряване между НР България и НР Албания. Тя е ратифицирана от Президиума на Народното събрание на Народна република България на 18.04.1953г. и от Президиума на Народното събрание на Народна република Албания на 20.11.1952г. Размяната на ратификационните документи е извършена в София на 30.04.1953 г. и е в сила от 1.05.1953г. Пълният текст на спогодбата може да намерите на следният ел. адрес на страницата на Министерство на труда и социалната политика - https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=267&lang= Дали отговаряте на условията за придобиване на право на пенсия по албанското законодателство, могат да се произнесат само албанските компетентни органи и институции. ЕС

2017-10-17 23:00:25 - гергана павлова
Съпругът ми е пенсионер по болест втора група от 2014г,има 28г трудов стаж и получи от 1юли около 5лв увеличение на пенсията си,която стана 256лв,при сегашното увеличение на пенсийте няма никакво увеличение,трябва ли да има увеличение и къде да попитаме за да го получи.

2017-11-27 17:12:31 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Павлова, От 01.10.2017 г. се промени само минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст (по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване - КСО), който стана 200 лв., което доведе и до повишаване на минималния размер на останалите пенсии за трудова дейност. Съгласно чл. 75, ал. 4, т. 1-3 КСО минималният размер на пенсията за инвалидност поради общо заболяване е, както следва: за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто - 115 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1; за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто - 105 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1; за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто - 85 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1. В случай че, имате нужда от допълнителна информация се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, в което е отпусната пенсията. МК/Д ТПООУТ

2017-10-10 15:54:35 - Милан Петров
Здравейте, жена ми живее и работи в Испания. Предстои да роди през 02/2018, за което сме решили да се случи в България. По смисъла на регламентите : 883/04 и 987/09 разбирам, че трябва да се извърши сумиране на осигурителните периоди за да се определи паричното обезщетение. Защо в НОИ ми казват, че това е фиксирано на 350 лева на месец?

2017-12-05 15:27:23 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Петров, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз (ЕС), вкл. Испания, касаещи ползването на социални права, се прилагат разпоредбите на Регламент № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № 987/2009, уреждащ процедура по прилагането му. Посочените регламенти уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност, когато едно лице е живяло и/или работило (легално) в няколко държави членки. Основен принцип, залегнал в Регламент № 883/2004, е че във всеки един момент, лицата, попадащи в обхвата му, са подчинени на законодателството само на една държава членка. В общия случай, ако лице работи в една държава членка, за него се прилага законодателството на същата държава. В запитването си посочвате, че жена Ви живее и работи в Испания, т.е. спрямо нея е приложимо испанското осигурително законодателство. Важно е да се отбележи, че към датата на настъпване на риска бременност и раждане, тя трябва да бъде осигурено лице. В случай че при настъпване на риска, Испания е последната държава на заетост, то в този случай правото на жена Ви да получи обезщетение ще бъде определено съгласно предвиденото в испанското законодателство. Ако жена Ви придобие право на парично обезщетение за майчинство по испанското законодателство, тя ще има право да го получава на територията на всяка държава – членка на ЕС. Раждането на детето на територията на България няма да направи България компетентна за изплащане на обезщетението и няма да доведе до освобождаване на испанската компетентна институция от задължението да изплаща обезщетението съгласно своето национално законодателство и регламентите за координация на социалната сигурност в рамките на ЕС. Повече информация за реда и условията за отпускане на парични обезщетения за майчинство по испанското законодателство, както и за техния размер, жена Ви би могла да получи от компетентната институция по местоживеене. В обратната хипотеза, ако след завръщането в България, жена Ви започне работа и е осигурено лице съгласно българското законодателство, то правото на парично обезщетение за бременност и раждане ще бъде преценено съгласно предвиденото в това законодателство. Съгласно разпоредбите на чл. 48а и чл. 50 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Осигурената за този социален риск майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок от 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането, в случай че отговаря на изискването за осигурителен стаж. Тук ще намери приложение член 6 от Регламент 883/2004, който предвижда, че компетентната институция на държава членка, съгласно чието законодателство придобиването на правото на обезщетения, зависи от завършването на периоди на осигуряване, зачита до необходимия размер периодите на осигуряване, завършени съгласно законодателството на всяка друга държава членка, все едно че периодите са завършени съгласно прилаганото от нея законодателство. Това означава, че при преценяване на правото ще бъдат взети и българските, и испанските периоди на осигуряване до достигане на изискуемия по закон размер. Удостоверяването на осигурителен стаж, придобит в друга държава членка, се извършва по служебен път, посредством т.нар. структурирани електронни документи, или посредством преносими документи. По отношение изчисляването на размера на обезщетението за бременност и раждане, изплащани при спазване на разпоредбите на Регламент 883/2004 се прилага разпоредбата на чл. 21, пар. 2 от същия, според която компетентната институция на държавата-членка, чието законодателство предвижда изчисляването на парични обезщетения да става въз основа на среден доход (какъвто е случаят по българското законодателство), или на средна осигурителна основа, определя такъв среден доход или средна осигурителна основа изключително въз основа на доходи, потвърдени за получени, или на прилаганата осигурителна основа през време на периодите, завършени съгласно посоченото законодателство. Предвид горното, при изчисляване на размера на обезщетението за бременност и раждане, когато компетентна държава е България, а компетентна институция – НОИ, и се прилага българското законодателство, среднодневното възнаграждение или среднодневният осигурителен доход се изчисляват при спазване на разпоредбите на чл. 21, пар. 2 от Регламент 883/2004. Това означава, че при прилагането на разпоредбата на чл. 49 от Кодекса за социално осигуряване и изчисляване на размера на обезщетението се вземат предвид само доходите, получавани от заинтересованото лице при последната му работа по трудово или служебно правоотношение съгласно българското законодателство. С други думи, ако жена Ви придобие право на обезщетение за бременност и раждане по българското законодателство размерът на обезщетението ще се изчислява на осн. чл.49 КСО във вр. чл.21, пар.2 и 4 от Регламент 883/2004 само върху среднодневното брутно трудово възнаграждение за месеците осигуряване в България, предхождащи месеца на настъпване на временната неработостособност. НА

2017-10-10 10:59:57 - Костадинка Славова
Здравей каква е процедурата за наемане на гражданин на ЕС /Румъния/ на трудов договор, при условие че, работата ще се извършва от разстояние? Служителя ще работи от Румъния дистанционно. 1 Какъв трудов договор трябва де се сключи 2 Трябва ли да се издаде служебен № на чужденец 3. Къде ще се плащат осигуровките и данъка / по кое законодателство/

2017-12-04 11:05:26 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Славова, От описаната от Вас хипотеза може да се направи заключението, че имате желание да уговорите извършване на работа от разстояние по смисъла на Кодекса на труда (КТ). Работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя. Работата от разстояние има доброволен характер, като работникът или работодателят може да предложи с допълнително споразумение към индивидуалния трудов договор да се премине от работа, извършвана в помещенията на работодателя, към работа от разстояние. Конкретният характер на работата от разстояние, условията и редът за осъществяването се определят в индивидуалния трудов договор (чл. 107з, ал. 7 от КТ). В глава пета, раздел VIII „б“ от КТ са въведени допълнителни изисквания за извършване на работа от разстояние, като са определени правата и задълженията на страните по трудовото правоотношение при тази организация на работата. Отбелязваме, че за граждани на Европейския съюз не е необходимо да бъде издавано разрешение за работа в България. Ползването на правата от системите за социална сигурност в Европейския съюз се уреждат от Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане. Един от основните принципи в тях е, че лицата, за които се прилагат регламентите, са подчинени във всеки един момент на законодателството на само една държава членка. Правилата за определяне на приложимото законодателство са установени в дял ІІ на Регламент (ЕО) № 883/2004 . Общият принцип е, че осигуровки се дължат в държавата, в която лицето работи. В случай, че лицето осъществява дейност в повече от едно държава в ЕС, то съществуват специални правила. За осъществяване на задължението за внасяне на осигурителни вноски в България за лицата, които не са български граждани и не притежават единен граждански номер или личен номер на чужденец, се издава служебен номер от регистъра на задължените лица на Националния осигурителен институт (НАП). Този номер се издава от компетентната териториална дирекция на НАП след подадено искане от задълженото лице. При невъзможност лицето лично да подаде заявлението за издаване на служебен номер, същото може да упълномощи друго лице да го извърши от негово име въз основа на писмено пълномощно, без да е необходимо то да е нотариално заверено. НА Тъй като компетентността по определяне на приложимото законодателство по Регламент (ЕО) № 883/2004 е на Националната агенция за приходите, за повече подробности свързани с осигуряването следва да се обърнете към НАП. НА

2017-09-07 14:12:34 - Атанас Георгиев
Здравейте, Във връзка с подписан договор мужду МТСП и Авиоремонтен завод BG05М9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, на 16/08/2017, от страна на Юробанк Ви изпратихме Уведомително писмо+ придружително писмо, относно вземанията по проекта. На 17/08/2017 получихме обр. разписка, но не и писмо потвърждение от Ваша страна-че сте уведомени

2017-09-21 12:19:34 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Георгиев, Въпросът Ви е от компетентност на рубриката "Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, препоръчваме Ви да отправите своето запитване на следния електронен адрес: http://esf.bg/vrazka-s-nas. НА

2017-09-03 06:36:41 - Иванка Георгиева
Здравейте, питането ми е следното: мога ли и имам ли право да подпиша отказ от наследство (което се намира в България ) в посолството в Берлин или трябва да пътувам до България.

2017-09-12 15:09:21 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Георгиева, По поставения въпрос се обърнете към Министерството на правосъдието или към Министерството на външните работи. МК/ТПООУТ

2017-08-30 13:08:26 - В. Паунова
Уважаема г-жо/г-не, Имам следното запитване: Служителка е в майчинство през първата година, след като приключи първата година, служителката се отказва да ползва отпуск за отглеждане на дете до 2 години и се връща на работа на трудов договор, при което тя получава половината от полагащото й се обезщетение. Предстои служителката да замине да живее в Австрия, тъй като съпругът й ще работи в Австрия. В същото време работодателят има желание, служителката да продължи да работи за фирмата, като естеството на работата е такава, че може да бъде извършвана онлайн. По какъв ред следва да бъде уредено в този случай трудовото правоотношение, трябва ли да предприеме работодателят някакви действия и какви? Благодаря Ви предварително за отговора. Поздрави Валентина Паунова

2017-09-25 17:00:18 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Паунова, В описаната от Вас хипотеза може да се направи заключението, че имате желание да уговорите извършване на работа от разстояние по смисъла на Кодекса на труда (КТ). Работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя. Работата от разстояние има доброволен характер, като работникът или работодателят може да предложи с допълнително споразумение към индивидуалния трудов договор да се премине от работа, извършвана в помещенията на работодателя, към работа от разстояние. Конкретният характер на работата от разстояние, условията и редът за осъществяването се определят в индивидуалния трудов договор (чл. 107з, ал. 7 от КТ). В глава пета, раздел VIII „б“ от КТ са въведени допълнителни изисквания за извършване на работа от разстояние, като са определени правата и задълженията на страните по трудовото правоотношение при тази организация на работата. нс

2017-08-23 14:58:42 - Мирчева
Здравейте, работя по проект "Независим живот" в общината. Съгл.договора и проекта като индикатори в разд.8 табл.1 са заложени базов.ст. -25 и целева 114 и втабл.2 базов.ст.-25 и целева 130. Към момента имаме сключени 149 договора с потреб. 42от които са прекратени поради смърти отказ - обслужв. 107 потреб.в момента. В нарушение ли сме.

2017-09-07 16:56:16 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Мирчева, Моля да поставите Вашия въпрос в рубрика „Социални услуги“.

2017-08-22 12:16:35 - Петранка Василева
Здравейте!Работя в Германия с трудов договор.Съпругът ми е пенсионер с редовни здравни права в България.Той е с бъбречна недостатъчност и ходи 2 пъти в седмицата на хемодиализа.Ако остане да живее при мен има ли право на безплатна хемодиализа както е в България? Хубав ден!

2017-10-11 16:04:06 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Василева, Съгласно чл. 25, пар. 1 във връзка с чл. 19 от Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност, лице, получаващо пенсия съгласно законодателството на държава – членка на ЕС и имащо право на обезщетение в натура съгласно това законодателство, по време на престой в държава членка, различна от тази, в която пребивава, има право на обезщетения в натура, които са необходими по време на престоя им, като имат предвид същността на обезщетенията и очакваната продължителност на престоя. Тези обезщетения се предоставят от името на компетентната институция, от институцията по мястото на престой в съответствие с разпоредбите на прилаганото от тази институция законодателство, като на осигурени към посоченото законодателство. Следва да имате предвид обаче, че съгласно Решение № S3 на Административната комисия за социална сигурност, хемодиализата е в списъка с видовете лечения, за които се изисква, по практически причини, предварително съгласие между заинтересованото лице и институцията, която предоставя грижите, с оглед потвърждение, че въпросната институция ще проведе хемодиализата по време на престоя на съпруга Ви в Германия. Съветваме Ви за повече информация да се обърнете към Националната здравнооосигурителна каса. НА

2017-08-07 16:50:22 - Янка Василева
Здравейте, Управител съм на Българска транспортна фирма.Имам предложение от Полска транспортна фирма да командировам шофьори на нашата фирма да управляват техни превозни средства.Шофьорите ще ги осигурявам на минималната ставка на приемната държава - т.е. в случая Полша, както ще покривам и квартирни и командировки от нас като работодатели. В случая въпроса ми е да не попадна в условията на предприятие осигуряващо временна работа?

2017-10-16 13:31:39 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Василева, От описаната фактическа обстановка не може да се направи еднозначен извод относно организацията на работата, която предвиждате да установите след сключване на договор с полската транспортна фирма. Поради това следва да се има предвид, че съгласно т. 17 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда (КТ) „Предприятие, което осигурява временна работа“ е всяко физическо или юридическо лице, което извършва търговска дейност и сключва трудов договор с работник или служител, за да го изпрати да изпълнява временна работа в предприятие ползвател под негово ръководство и контрол след регистрация в Агенцията по заетостта. По наше мнение ако работниците и служителите ще бъдат под ръководството и контрола на полското предприятие при изпълнение на работата си от Ваша страна ще е налице осъществяване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа и следва да имате регистрация в Агенция по заетостта. Условията и редът за регистрация на предприятия, които осигуряват временна работа са регламентирани в глава осем „а“ на Закона за насърчаване на заетостта. Следва да се има предвид, че предприятието, което осигурява временна работа не може да сключва трудов договор с работник или служител за изпращане за изпълнение на работа при условията на първа и втора категория труд (чл. 107р, ал. 3, т. 1 от КТ). Наетите лица на длъжност „шофьори на товарни автомобили с товароподемност 12 и повече тона“ са втора категория труд, съгласно чл. 2, т. 25 от Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране (обн. ДВ бр. 123/1998 г.), поради което не е възможно да бъде сключван трудов договор с тях за изпращане на работа в предприятие ползвател.нс

2017-08-07 14:24:23 - Надя Костадинова
Здравейте!Въпросът ми е следният:Управител на ЕООД в България трябва да замине за Канада за 1 година и там ще работи.Може ли да продължи да се осигурява в България както до сега през времето когато ще е в другата страна.Как документално се оформят нещата. Благодаря!

2017-08-22 10:35:58 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Костадинова, По поставения въпрос се обърнете към Националната агенция за приходите. мк

2017-08-04 10:34:30 - Линка Тодорова
Здравейте, получавам обезщетение за безработица от Италия до края на 2017 г. Навършила съм възрастта за пенсия в България, имам необходимия стаж за отпускането й. Въпроси ми е мога ли да получавам едновременно обезщетението за безработица от Италия и пенсията от България.

2017-12-29 12:04:16 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Тодорова, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз (ЕС), вкл. Италия, касаещи ползването на социални права, се прилагат разпоредбите на Регламент № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № 987/2009, уреждащ процедура по прилагането му. Посочените регламенти уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност, когато едно лице е живяло и/или работило (легално) в няколко държави членки. Основен принцип, залегнал в Регламент № 883/2004, е че във всеки един момент, лицата, попадащи в обхвата му, са подчинени на законодателството само на една държава членка. Видно от информацията, която ни предоставяте, Италия е държавата по Вашата последна заетост, следователно италианското осигурително законодателство е приложимо към Вас. Ето защо е необходимо да се обърнете към италианската компетентна институция относно възможността за получаване едновременно обезщетение за безработица и пенсия. В случай, че запитването Ви се отнася за възможността да получавате пенсия в България, докато получавате парично обезщетение за безработица от друга държава, Ви информираме, че в българското законодателство не е предвидено ограничение на това право. НА  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България